Danh sách tiểu hành tinh/610001–611000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610001 2005 VB140 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
610002 2005 VU141 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
610003 2005 VE142 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
610004 2005 VO147 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
610005 2005 VP147 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
610006 2005 VY147 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
610007 2005 VA148 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
610008 2005 VB148 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610009 2005 VG148 03/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610010 2005 VS149 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610011 2005 VE152 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610012 2005 VT152 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
610013 2005 VT153 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610014 2005 VO155 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610015 2005 WZ22 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
610016 2005 WZ35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
610017 2005 WG36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610018 2005 WU40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610019 2005 WB50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
610020 2005 WQ52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610021 2005 WK58 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
610022 2005 WP61 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610023 2005 WK69 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
610024 2005 WK76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610025 2005 WP80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610026 2005 WA86 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610027 2005 WA87 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
610028 2005 WD92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610029 2005 WX92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610030 2005 WE93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610031 2005 WP94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610032 2005 WR95 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610033 2005 WH96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610034 2005 WP96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610035 2005 WP101 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610036 2005 WN102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610037 2005 WX105 25/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
610038 2005 WE112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610039 2005 WE126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610040 2005 WW128 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610041 2005 WN129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
610042 2005 WP129 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610043 2005 WX129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610044 2005 WW130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
610045 2005 WO132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610046 2005 WC135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610047 2005 WO141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610048 2005 WJ161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
610049 2005 WH162 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610050 2005 WQ177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610051 2005 WH189 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610052 2005 WP189 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
610053 2005 WK192 25/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
610054 2005 WD194 29/11/2005 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
610055 2005 WX195 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610056 2005 WV201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
610057 2005 WC205 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610058 2005 WU205 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610059 2005 WL207 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610060 2005 WF209 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610061 2005 WT210 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
610062 2005 WF211 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
610063 2005 WR211 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
610064 2005 WF213 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610065 2005 WM213 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610066 2005 WH214 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
610067 2005 WJ214 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
610068 2005 WR214 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
610069 2005 WP216 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
610070 2005 WF217 28/11/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
610071 2005 WH217 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610072 2005 WS217 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610073 2005 WU217 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610074 2005 WV217 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610075 2005 WA218 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
610076 2005 XE9 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610077 2005 XR11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610078 2005 XT11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610079 2005 XM13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610080 2005 XQ18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
610081 2005 XK19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610082 2005 XL27 06/12/2005 Junk Bond D. Healy 2.8 km MPC · JPL
610083 2005 XN30 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610084 2005 XY31 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
610085 2005 XQ38 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610086 2005 XL41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610087 2005 XX41 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610088 2005 XS45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610089 2005 XO47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610090 2005 XR47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610091 2005 XF49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610092 2005 XD50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610093 2005 XG52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
610094 2005 XS52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610095 2005 XA53 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610096 2005 XY55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610097 2005 XH58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610098 2005 XO61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610099 2005 XQ68 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
610100 2005 XY69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610101 2005 XU71 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
610102 2005 XR72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610103 2005 XH74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610104 2005 XK74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610105 2005 XR75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
610106 2005 XU82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
610107 2005 XY83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
610108 2005 XF86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610109 2005 XM89 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
610110 2005 XQ90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610111 2005 XL91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610112 2005 XT100 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.0 km MPC · JPL
610113 2005 XC103 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610114 2005 XW103 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 430 m MPC · JPL
610115 2005 XT104 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.9 km MPC · JPL
610116 2005 XU104 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
610117 2005 XZ105 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.8 km MPC · JPL
610118 2005 XK106 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.1 km MPC · JPL
610119 2005 XR109 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610120 2005 XB111 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.4 km MPC · JPL
610121 2005 XC111 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
610122 2005 XY112 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610123 2005 XW117 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
610124 2005 XP119 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 4.9 km MPC · JPL
610125 2005 XR119 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
610126 2005 XS120 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610127 2005 XD121 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610128 2005 XE121 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610129 2005 XG121 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 650 m MPC · JPL
610130 2005 XV121 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
610131 2005 XX121 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
610132 2005 XD122 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 810 m MPC · JPL
610133 2005 XR122 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610134 2005 XV122 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610135 2005 XW122 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610136 2005 XH123 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
610137 2005 XG124 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610138 2005 XT125 27/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610139 2005 XE126 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
610140 2005 XC128 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610141 2005 XZ128 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610142 2005 XJ129 08/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
610143 2005 XQ129 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
610144 2005 XX129 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610145 2005 XJ130 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
610146 2005 XE133 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610147 2005 XR133 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610148 2005 XS133 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610149 2005 XB134 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610150 2005 XQ134 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
610151 2005 YK1 29/10/2005 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
610152 2005 YJ2 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610153 2005 YU4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610154 2005 YE11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610155 2005 YU18 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610156 2005 YQ19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610157 2005 YH21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
610158 2005 YK25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
610159 2005 YR28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610160 2005 YY30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610161 2005 YW39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610162 2005 YD44 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610163 2005 YK49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
610164 2005 YJ54 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610165 2005 YZ58 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610166 2005 YG60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610167 2005 YF62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
610168 2005 YB63 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610169 2005 YF66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
610170 2005 YC74 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610171 2005 YK76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610172 2005 YO76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610173 2005 YB78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610174 2005 YQ78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610175 2005 YX79 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610176 2005 YJ82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610177 2005 YR83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610178 2005 YG85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
610179 2005 YX85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610180 2005 YZ89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610181 2005 YS92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610182 2005 YC95 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
610183 2005 YW96 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
610184 2005 YM97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610185 2005 YN98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610186 2005 YE102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610187 2005 YC103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610188 2005 YW106 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610189 2005 YB109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
610190 2005 YP109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
610191 2005 YL111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610192 2005 YZ112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610193 2005 YG117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610194 2005 YN118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
610195 2005 YY134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610196 2005 YB135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
610197 2005 YV135 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610198 2005 YB136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
610199 2005 YD136 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
610200 2005 YK136 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610201 2005 YN137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610202 2005 YM139 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
610203 2005 YO139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
610204 2005 YM141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
610205 2005 YN142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
610206 2005 YO142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610207 2005 YZ145 29/12/2005 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
610208 2005 YB146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
610209 2005 YG148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
610210 2005 YS152 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
610211 2005 YK156 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610212 2005 YT162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
610213 2005 YX162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
610214 2005 YG163 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
610215 2005 YL163 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610216 2005 YF167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610217 2005 YR168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610218 2005 YL169 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610219 2005 YJ170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610220 2005 YH178 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
610221 2005 YM179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
610222 2005 YV179 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610223 2005 YE183 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610224 2005 YT184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610225 2005 YO185 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
610226 2005 YY186 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610227 2005 YM189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610228 2005 YD192 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610229 2005 YS193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610230 2005 YQ196 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610231 2005 YD197 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
610232 2005 YP197 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610233 2005 YL198 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
610234 2005 YO198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610235 2005 YO214 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610236 2005 YL215 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610237 2005 YS218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
610238 2005 YX219 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
610239 2005 YK226 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610240 2005 YF227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610241 2005 YB230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610242 2005 YQ232 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610243 2005 YH235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
610244 2005 YJ235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
610245 2005 YP240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
610246 2005 YN243 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610247 2005 YQ243 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610248 2005 YF245 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610249 2005 YM246 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610250 2005 YF250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
610251 2005 YH250 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
610252 2005 YN251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610253 2005 YQ252 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
610254 2005 YB253 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610255 2005 YX254 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
610256 2005 YM257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610257 2005 YE258 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610258 2005 YK259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
610259 2005 YU261 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610260 2005 YZ261 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610261 2005 YP262 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
610262 2005 YA263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610263 2005 YV264 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
610264 2005 YE266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
610265 2005 YU267 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
610266 2005 YY267 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610267 2005 YD268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610268 2005 YK268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610269 2005 YV269 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
610270 2005 YL274 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610271 2005 YO274 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610272 2005 YS275 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
610273 2005 YA276 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
610274 2005 YF276 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610275 2005 YK277 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
610276 2005 YF278 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610277 2005 YA280 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610278 2005 YH280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610279 2005 YJ280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610280 2005 YA281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610281 2005 YB281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
610282 2005 YN284 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
610283 2005 YU284 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
610284 2005 YV285 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
610285 2005 YA286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610286 2005 YS291 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610287 2005 YU293 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610288 2005 YX293 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
610289 2005 YK294 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
610290 2005 YT294 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
610291 2005 YU294 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
610292 2005 YE295 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
610293 2005 YN295 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610294 2005 YS295 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610295 2005 YB296 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
610296 2005 YV296 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610297 2005 YO297 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
610298 2005 YS297 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
610299 2005 YW297 22/04/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
610300 2005 YF298 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610301 2005 YR298 02/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
610302 2005 YV298 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610303 2005 YX298 08/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
610304 2005 YF299 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
610305 2005 YV300 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610306 2005 YG301 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610307 2005 YU301 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610308 2006 AG8 05/01/2006 Catalina CSS 4.4 km MPC · JPL
610309 2006 AK9 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610310 2006 AM14 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
610311 2006 AU17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610312 2006 AS22 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610313 2006 AN23 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610314 2006 AU24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610315 2006 AY26 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610316 2006 AQ29 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610317 2006 AX32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610318 2006 AK35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610319 2006 AA39 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
610320 2006 AQ41 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610321 2006 AY42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
610322 2006 AG49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610323 2006 AY51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610324 2006 AZ51 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
610325 2006 AV52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
610326 2006 AU53 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610327 2006 AG55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610328 2006 AK55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610329 2006 AL55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
610330 2006 AH60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610331 2006 AL60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610332 2006 AU60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610333 2006 AO67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
610334 2006 AQ68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610335 2006 AW71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610336 2006 AH76 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610337 2006 AJ77 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
610338 2006 AZ88 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610339 2006 AX89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610340 2006 AX91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
610341 2006 AF92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610342 2006 AE93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610343 2006 AW94 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610344 2006 AW95 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610345 2006 AL99 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
610346 2006 AW103 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610347 2006 AK104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610348 2006 AO104 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610349 2006 AZ107 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610350 2006 AE108 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
610351 2006 AV108 24/09/2008 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
610352 2006 AX108 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610353 2006 AY108 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
610354 2006 AX109 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610355 2006 AD110 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610356 2006 AM110 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
610357 2006 AR110 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610358 2006 AU110 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610359 2006 AX110 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610360 2006 AD111 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610361 2006 AL111 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610362 2006 AT111 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610363 2006 AF112 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610364 2006 AT112 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610365 2006 AV112 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
610366 2006 AY112 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610367 2006 AH113 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610368 2006 AU113 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
610369 2006 AK114 01/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610370 2006 AW114 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
610371 2006 AB115 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610372 2006 AO115 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
610373 2006 AW115 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
610374 2006 AL116 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610375 2006 BL1 19/01/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
610376 2006 BA3 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610377 2006 BR3 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
610378 2006 BE5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610379 2006 BR7 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
610380 2006 BM15 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
610381 2006 BD19 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610382 2006 BP27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610383 2006 BC28 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610384 2006 BW29 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
610385 2006 BW35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610386 2006 BH37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610387 2006 BU38 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610388 2006 BE42 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610389 2006 BQ43 23/01/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
610390 2006 BN44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610391 2006 BB50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610392 2006 BD53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610393 2006 BF53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610394 2006 BE58 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610395 2006 BR63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610396 2006 BG64 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610397 2006 BY64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
610398 2006 BH67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610399 2006 BH70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
610400 2006 BL70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610401 2006 BF72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610402 2006 BZ72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
610403 2006 BD77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610404 2006 BD79 22/02/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
610405 2006 BO85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610406 2006 BF87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
610407 2006 BM93 26/01/2006 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
610408 2006 BO101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
610409 2006 BK104 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610410 2006 BW106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610411 2006 BL111 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.9 km MPC · JPL
610412 2006 BR118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610413 2006 BN120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610414 2006 BG121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
610415 2006 BT121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
610416 2006 BU128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
610417 2006 BY128 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610418 2006 BR130 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.9 km MPC · JPL
610419 2006 BN131 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610420 2006 BQ132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610421 2006 BR134 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610422 2006 BJ137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
610423 2006 BM137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610424 2006 BU137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610425 2006 BM140 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610426 2006 BF143 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610427 2006 BO143 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610428 2006 BD148 24/01/2006 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
610429 2006 BA149 23/01/2006 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
610430 2006 BX150 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
610431 2006 BZ150 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
610432 2006 BE160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
610433 2006 BR160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610434 2006 BS160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610435 2006 BQ161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610436 2006 BT164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610437 2006 BC170 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
610438 2006 BG170 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610439 2006 BM170 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610440 2006 BU172 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610441 2006 BW178 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
610442 2006 BN179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
610443 2006 BS179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610444 2006 BU180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610445 2006 BL181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
610446 2006 BO182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610447 2006 BU182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
610448 2006 BQ185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610449 2006 BY186 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610450 2006 BS192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610451 2006 BH195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
610452 2006 BF198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610453 2006 BK198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610454 2006 BS202 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
610455 2006 BU202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610456 2006 BV202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610457 2006 BC203 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.9 km MPC · JPL
610458 2006 BK204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610459 2006 BJ206 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
610460 2006 BB207 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610461 2006 BD209 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610462 2006 BN209 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
610463 2006 BP209 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610464 2006 BA210 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610465 2006 BJ219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610466 2006 BB220 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
610467 2006 BC221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610468 2006 BR222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610469 2006 BZ223 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
610470 2006 BQ230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
610471 2006 BV233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610472 2006 BK234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
610473 2006 BS234 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610474 2006 BA235 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
610475 2006 BJ237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610476 2006 BA239 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610477 2006 BL239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610478 2006 BO239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610479 2006 BT240 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.1 km MPC · JPL
610480 2006 BJ242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
610481 2006 BW242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
610482 2006 BE244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610483 2006 BK244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610484 2006 BL244 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
610485 2006 BZ246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610486 2006 BF251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610487 2006 BK252 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
610488 2006 BC256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
610489 2006 BH256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610490 2006 BZ256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610491 2006 BC257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610492 2006 BG259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610493 2006 BK264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
610494 2006 BQ266 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610495 2006 BC270 30/01/2006 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
610496 2006 BS275 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
610497 2006 BU277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610498 2006 BA279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610499 2006 BJ282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610500 2006 BK284 23/12/2000 Apache Point SDSS Collaboration 3.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610501 2006 BO285 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
610502 2006 BQ286 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
610503 2006 BR286 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610504 2006 BH287 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
610505 2006 BK287 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610506 2006 BN287 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
610507 2006 BU287 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
610508 2006 BN288 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610509 2006 BP288 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.3 km MPC · JPL
610510 2006 BS288 03/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610511 2006 BH289 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
610512 2006 BK289 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
610513 2006 BS289 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610514 2006 BU289 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610515 2006 BK290 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610516 2006 BM290 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610517 2006 BN290 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
610518 2006 BO290 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
610519 2006 BT290 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
610520 2006 BF291 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
610521 2006 BG291 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
610522 2006 BJ291 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
610523 2006 BK291 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
610524 2006 BO291 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
610525 2006 BS291 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610526 2006 BT291 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
610527 2006 BE292 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
610528 2006 BO292 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
610529 2006 BM293 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610530 2006 BN293 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
610531 2006 BW293 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610532 2006 BD294 26/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610533 2006 BJ294 21/05/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
610534 2006 BR295 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610535 2006 BT295 26/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610536 2006 BV295 14/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
610537 2006 BG296 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610538 2006 BF297 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610539 2006 BQ298 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610540 2006 BR298 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610541 2006 BU298 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
610542 2006 BZ298 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
610543 2006 BP299 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610544 2006 BW299 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610545 2006 BX299 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610546 2006 CY2 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610547 2006 CA3 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610548 2006 CY3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610549 2006 CH4 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 590 m MPC · JPL
610550 2006 CZ7 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 650 m MPC · JPL
610551 2006 CT14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
610552 2006 CB15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610553 2006 CV15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610554 2006 CU18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610555 2006 CA20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610556 2006 CY21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610557 2006 CL24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610558 2006 CA25 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
610559 2006 CQ25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
610560 2006 CX26 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610561 2006 CW27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
610562 2006 CU28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610563 2006 CC29 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
610564 2006 CD29 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610565 2006 CQ29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610566 2006 CV29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610567 2006 CK32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610568 2006 CU37 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610569 2006 CA39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610570 2006 CZ40 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610571 2006 CL41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
610572 2006 CR44 26/01/2006 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
610573 2006 CG45 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610574 2006 CP47 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
610575 2006 CN48 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610576 2006 CJ50 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 630 m MPC · JPL
610577 2006 CT51 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610578 2006 CB54 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
610579 2006 CN54 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610580 2006 CF56 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
610581 2006 CC64 02/02/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
610582 2006 CJ64 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
610583 2006 CP72 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610584 2006 CO74 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610585 2006 CH76 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
610586 2006 CV79 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610587 2006 CO81 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610588 2006 CX81 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
610589 2006 CA82 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
610590 2006 CG82 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610591 2006 CP82 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610592 2006 CT82 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610593 2006 CV82 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610594 2006 CA83 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610595 2006 CC83 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
610596 2006 CD83 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
610597 2006 CL83 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
610598 2006 CK84 30/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
610599 2006 CH85 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610600 2006 CK85 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610601 2006 CP87 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610602 2006 CF89 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
610603 2006 DN8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
610604 2006 DZ8 21/02/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
610605 2006 DO20 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610606 2006 DN21 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610607 2006 DX24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610608 2006 DT25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
610609 2006 DD31 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610610 2006 DR35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610611 2006 DF37 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610612 2006 DQ43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
610613 2006 DP48 21/02/2006 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
610614 2006 DX52 24/02/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
610615 2006 DR55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
610616 2006 DM70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
610617 2006 DY71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610618 2006 DJ75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610619 2006 DS75 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
610620 2006 DP76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
610621 2006 DM77 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610622 2006 DC81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
610623 2006 DA84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610624 2006 DD84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610625 2006 DQ85 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
610626 2006 DW89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610627 2006 DZ89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610628 2006 DA92 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610629 2006 DN93 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610630 2006 DN104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
610631 2006 DS111 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.5 km MPC · JPL
610632 2006 DX111 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.0 km MPC · JPL
610633 2006 DH114 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610634 2006 DN115 27/02/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
610635 2006 DE127 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610636 2006 DL130 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
610637 2006 DG132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610638 2006 DT133 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610639 2006 DR135 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
610640 2006 DZ139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610641 2006 DG141 15/10/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
610642 2006 DZ148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610643 2006 DF149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610644 2006 DG151 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
610645 2006 DV153 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610646 2006 DN155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610647 2006 DF158 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
610648 2006 DR158 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610649 2006 DB161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610650 2006 DX163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
610651 2006 DY163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610652 2006 DU167 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
610653 2006 DD170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
610654 2006 DV170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610655 2006 DT174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
610656 2006 DL175 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610657 2006 DY175 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
610658 2006 DZ176 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610659 2006 DL180 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
610660 2006 DG182 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610661 2006 DM182 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610662 2006 DP184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
610663 2006 DT184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610664 2006 DJ186 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
610665 2006 DU187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610666 2006 DA194 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1.8 km MPC · JPL
610667 2006 DV199 24/02/2006 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
610668 2006 DC202 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610669 2006 DB203 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3.4 km MPC · JPL
610670 2006 DJ204 25/02/2006 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
610671 2006 DV207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
610672 2006 DR208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
610673 2006 DF212 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
610674 2006 DM219 25/07/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
610675 2006 DU219 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
610676 2006 DY219 25/02/2012 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
610677 2006 DL220 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610678 2006 DP220 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
610679 2006 DE221 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
610680 2006 DZ221 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
610681 2006 DC222 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610682 2006 DF222 17/11/2004 Siding Spring SSS 3.1 km MPC · JPL
610683 2006 DY222 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610684 2006 DA223 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
610685 2006 DK223 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
610686 2006 DL223 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
610687 2006 DN223 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610688 2006 DT223 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610689 2006 DU223 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
610690 2006 DW223 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
610691 2006 EJ4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610692 2006 EE5 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610693 2006 EX8 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
610694 2006 EH9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610695 2006 EC11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610696 2006 EM13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610697 2006 EL20 22/02/2006 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
610698 2006 EN21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610699 2006 EP24 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610700 2006 EU25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610701 2006 ER27 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610702 2006 EJ28 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
610703 2006 EU28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
610704 2006 ES29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610705 2006 EV29 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
610706 2006 EO31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610707 2006 EV31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610708 2006 EB34 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
610709 2006 ER34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610710 2006 EL37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610711 2006 EM45 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610712 2006 EX45 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610713 2006 EC48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610714 2006 ES48 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610715 2006 EU48 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
610716 2006 EW48 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
610717 2006 EZ48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610718 2006 EF49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
610719 2006 EG52 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610720 2006 ES53 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610721 2006 EY57 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.0 km MPC · JPL
610722 2006 EX58 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.9 km MPC · JPL
610723 2006 EO59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610724 2006 EQ59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610725 2006 ER59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610726 2006 ED61 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610727 2006 ED64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610728 2006 EG64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
610729 2006 EQ64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610730 2006 EW64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
610731 2006 ES66 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
610732 2006 ET75 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
610733 2006 EJ76 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
610734 2006 EK76 03/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 990 m MPC · JPL
610735 2006 ET76 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
610736 2006 EZ76 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610737 2006 EE77 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
610738 2006 EG77 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610739 2006 EL77 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
610740 2006 ER77 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610741 2006 EY77 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610742 2006 EZ77 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
610743 2006 EB78 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610744 2006 EP78 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
610745 2006 ER78 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
610746 2006 EA79 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
610747 2006 EB79 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610748 2006 EH79 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
610749 2006 EK79 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610750 2006 EX79 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
610751 2006 EY79 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610752 2006 EC80 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
610753 2006 EZ80 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
610754 2006 EZ81 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
610755 2006 ED82 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610756 2006 FM5 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
610757 2006 FW5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
610758 2006 FV20 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610759 2006 FR22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
610760 2006 FU25 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
610761 2006 FN30 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
610762 2006 FA31 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 790 m MPC · JPL
610763 2006 FA32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
610764 2006 FN37 24/03/2006 Siding Spring SSS 4.0 km MPC · JPL
610765 2006 FC39 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 570 m MPC · JPL
610766 2006 FF47 23/03/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
610767 2006 FC56 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
610768 2006 FN56 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
610769 2006 FR56 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610770 2006 FS56 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610771 2006 FT56 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610772 2006 FX56 11/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
610773 2006 FC57 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
610774 2006 FH57 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610775 2006 FK57 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610776 2006 FQ57 10/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
610777 2006 FU57 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
610778 2006 FA58 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610779 2006 FB58 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610780 2006 FK58 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610781 2006 FX58 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
610782 2006 FQ59 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610783 2006 FT59 03/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
610784 2006 FA60 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
610785 2006 FZ60 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
610786 2006 GR2 04/04/2006 Lulin LUSS 770 m MPC · JPL
610787 2006 GY3 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
610788 2006 GR7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610789 2006 GZ14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
610790 2006 GP16 10/02/2011 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
610791 2006 GT16 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610792 2006 GF20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
610793 2006 GQ22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610794 2006 GB24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610795 2006 GM44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610796 2006 GJ54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610797 2006 GA56 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
610798 2006 GL56 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610799 2006 GM56 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610800 2006 GU56 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610801 2006 GQ57 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610802 2006 GR57 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
610803 2006 GU57 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
610804 2006 GY57 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
610805 2006 GB58 30/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610806 2006 GG58 29/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
610807 2006 GP58 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
610808 2006 HQ5 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610809 2006 HY9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610810 2006 HG11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
610811 2006 HK32 19/04/2006 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
610812 2006 HL41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
610813 2006 HP41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610814 2006 HD43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610815 2006 HB44 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
610816 2006 HG51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 890 m MPC · JPL
610817 2006 HM58 30/04/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 1.5 km MPC · JPL
610818 2006 HU59 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610819 2006 HD61 22/04/2006 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
610820 2006 HC64 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610821 2006 HW64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610822 2006 HF68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610823 2006 HL73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610824 2006 HC80 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610825 2006 HP81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610826 2006 HX90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610827 2006 HP98 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610828 2006 HT100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610829 2006 HQ101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610830 2006 HM103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610831 2006 HA105 20/04/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
610832 2006 HM106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
610833 2006 HK109 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
610834 2006 HT114 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610835 2006 HO116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
610836 2006 HZ118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
610837 2006 HA120 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610838 2006 HK121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610839 2006 HP123 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610840 2006 HT128 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
610841 2006 HU128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
610842 2006 HX131 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
610843 2006 HW133 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
610844 2006 HQ139 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 870 m MPC · JPL
610845 2006 HF140 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
610846 2006 HG141 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
610847 2006 HO143 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 660 m MPC · JPL
610848 2006 HD149 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610849 2006 HA151 30/04/2006 Mauna Kea D. J. Tholen, F. Bernardi 830 m MPC · JPL
610850 2006 HQ151 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610851 2006 HW154 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610852 2006 HJ155 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
610853 2006 HK155 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610854 2006 HQ155 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
610855 2006 HR156 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
610856 2006 HZ156 19/09/2007 Dauban F. Kugel 1.5 km MPC · JPL
610857 2006 HH157 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610858 2006 HR158 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
610859 2006 HJ159 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
610860 2006 HW159 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
610861 2006 JO8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
610862 2006 JU9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
610863 2006 JW9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610864 2006 JY10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610865 2006 JV11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610866 2006 JK12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610867 2006 JQ12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
610868 2006 JV12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610869 2006 JF15 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610870 2006 JU15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
610871 2006 JK16 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610872 2006 JC22 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
610873 2006 JL22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610874 2006 JW24 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3.7 km MPC · JPL
610875 2006 JQ27 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
610876 2006 JV30 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610877 2006 JY32 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610878 2006 JE38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610879 2006 JT38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
610880 2006 JS40 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610881 2006 JM56 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
610882 2006 JO62 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610883 2006 JJ63 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
610884 2006 JS65 01/05/2006 Kitt Peak D. E. Trilling 530 m MPC · JPL
610885 2006 JS69 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
610886 2006 JA77 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.5 km MPC · JPL
610887 2006 JS81 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
610888 2006 JY82 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
610889 2006 JZ82 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
610890 2006 JD83 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
610891 2006 JK83 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
610892 2006 JQ83 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610893 2006 JH84 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610894 2006 JC87 27/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
610895 2006 JE87 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
610896 2006 JN87 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
610897 2006 JQ87 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610898 2006 KX3 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610899 2006 KR4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
610900 2006 KU6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
610901 2006 KF7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
610902 2006 KC13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610903 2006 KH22 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
610904 2006 KQ26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610905 2006 KW28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
610906 2006 KT32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
610907 2006 KP36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
610908 2006 KT50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
610909 2006 KU50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610910 2006 KG59 08/07/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
610911 2006 KK65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610912 2006 KV70 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610913 2006 KP74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610914 2006 KF78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610915 2006 KO78 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610916 2006 KP79 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
610917 2006 KG81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610918 2006 KL86 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610919 2006 KY88 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
610920 2006 KS93 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
610921 2006 KO96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610922 2006 KE97 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
610923 2006 KT107 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
610924 2006 KB112 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610925 2006 KM112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610926 2006 KS123 21/05/2006 Siding Spring SSS 1.8 km MPC · JPL
610927 2006 KG130 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.0 km MPC · JPL
610928 2006 KQ134 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.2 km MPC · JPL
610929 2006 KE137 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
610930 2006 KA138 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 970 m MPC · JPL
610931 2006 KS138 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
610932 2006 KZ142 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 900 m MPC · JPL
610933 2006 KJ143 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
610934 2006 KH146 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
610935 2006 KS146 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
610936 2006 KZ146 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
610937 2006 KA147 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610938 2006 KK147 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610939 2006 KB148 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
610940 2006 KC148 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610941 2006 KG148 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
610942 2006 KL148 09/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
610943 2006 KM149 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
610944 2006 KA150 06/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
610945 2006 KE152 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
610946 2006 KZ152 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
610947 2006 KP153 06/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
610948 2006 KL154 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
610949 2006 KJ155 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610950 2006 KN155 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
610951 2006 KW155 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.00 km MPC · JPL
610952 2006 LM8 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
610953 2006 LN8 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610954 2006 LU8 14/12/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
610955 2006 MK 27/05/2006 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
610956 2006 MQ 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610957 2006 MX 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
610958 2006 ML5 05/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
610959 2006 MO11 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
610960 2006 MA12 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
610961 2006 MN15 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
610962 2006 MO15 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
610963 2006 MS15 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
610964 2006 MD16 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
610965 2006 ME16 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
610966 2006 MU16 12/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
610967 2006 MW16 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
610968 2006 OA4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610969 2006 OQ8 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
610970 2006 OJ18 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 810 m MPC · JPL
610971 2006 OU21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
610972 2006 OW23 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
610973 2006 OG24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
610974 2006 OG25 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
610975 2006 OP25 19/07/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 5.9 km MPC · JPL
610976 2006 OA32 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610977 2006 OU34 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
610978 2006 OO38 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
610979 2006 OU38 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
610980 2006 OD40 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
610981 2006 PL 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
610982 2006 PQ 06/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1.9 km MPC · JPL
610983 2006 PH2 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
610984 2006 PO10 13/08/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
610985 2006 PP25 13/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
610986 2006 PX28 15/08/2006 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
610987 2006 PZ30 13/08/2006 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
610988 2006 PU33 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
610989 2006 PW40 15/08/2006 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
610990 2006 PB41 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
610991 2006 PJ41 18/08/2006 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
610992 2006 QZ 17/08/2006 Piszkesteto K. Sárneczky, Z. Kuli 790 m MPC · JPL
610993 2006 QN8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
610994 2006 QA10 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
610995 2006 QW13 17/08/2006 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
610996 2006 QD15 13/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
610997 2006 QJ22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
610998 2006 QF29 21/08/2006 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
610999 2006 QF30 20/08/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
611000 2006 QX33 23/08/2006 Marly P. Kocher 2.9 km MPC · JPL

606.000s  • 607.000s  • 608.000s  • 609.000s  • 610.000s  • 611.000s  • 612.000s  • 613.000s  • 614.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001