Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/493001–494000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493001 2014 SZ202 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493002 2014 SN206 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
493003 2014 SL207 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493004 2014 ST207 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493005 2014 SC208 12/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
493006 2014 SD210 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493007 2014 SP210 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493008 2014 SH211 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
493009 2014 SG212 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493010 2014 SW212 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493011 2014 SB213 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493012 2014 SG214 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493013 2014 SH214 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
493014 2014 SU214 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493015 2014 SW215 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493016 2014 SF216 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493017 2014 SJ217 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493018 2014 ST217 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493019 2014 SO218 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493020 2014 SW218 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493021 2014 SE219 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493022 2014 SO219 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
493023 2014 SR220 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493024 2014 SU222 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
493025 2014 SY222 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493026 2014 SL223 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
493027 2014 SM224 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493028 2014 SX226 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493029 2014 SC227 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493030 2014 SG227 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493031 2014 SJ229 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
493032 2014 SD230 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
493033 2014 SK233 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
493034 2014 SL233 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493035 2014 SA234 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493036 2014 SG234 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493037 2014 SA253 02/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493038 2014 SM253 25/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
493039 2014 SR253 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493040 2014 SH254 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493041 2014 SU256 18/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
493042 2014 SA257 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493043 2014 SG257 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
493044 2014 ST257 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493045 2014 SA263 22/08/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
493046 2014 SJ263 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493047 2014 SA264 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493048 2014 SO265 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493049 2014 SZ265 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493050 2014 SX266 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
493051 2014 SU278 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493052 2014 SP279 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493053 2014 SW279 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493054 2014 SM280 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
493055 2014 SJ281 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493056 2014 SN281 22/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493057 2014 SO281 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493058 2014 SR281 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493059 2014 SV281 22/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493060 2014 SY281 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493061 2014 SF282 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493062 2014 SK282 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493063 2014 SP283 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493064 2014 SD287 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493065 2014 SK287 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
493066 2014 SP292 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
493067 2014 SC293 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493068 2014 SE293 17/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
493069 2014 SH297 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493070 2014 SV297 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493071 2014 SX297 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493072 2014 SG299 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493073 2014 SO300 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493074 2014 SU300 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493075 2014 SD301 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493076 2014 SF301 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493077 2014 SQ307 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493078 2014 SB308 12/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
493079 2014 SU309 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493080 2014 SP310 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493081 2014 SX314 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493082 2014 SZ314 26/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493083 2014 SJ315 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493084 2014 SC316 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
493085 2014 SM316 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493086 2014 SQ317 02/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
493087 2014 SC318 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
493088 2014 SW318 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493089 2014 SS319 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493090 2014 SC320 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,0 km MPC · JPL
493091 2014 SF320 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
493092 2014 SL320 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493093 2014 SY320 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
493094 2014 ST324 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493095 2014 SL326 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493096 2014 SP326 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493097 2014 SB328 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
493098 2014 SO330 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493099 2014 SR333 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493100 2014 SL334 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493101 2014 ST337 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493102 2014 SX338 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493103 2014 SM341 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493104 2014 SF345 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493105 2014 SW347 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
493106 2014 SF348 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
493107 2014 SY348 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493108 2014 TB4 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493109 2014 TS6 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493110 2014 TY6 23/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493111 2014 TN7 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
493112 2014 TZ7 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493113 2014 TG8 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493114 2014 TH13 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
493115 2014 TT13 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493116 2014 TK16 03/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
493117 2014 TH21 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493118 2014 TM24 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
493119 2014 TF26 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
493120 2014 TV26 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493121 2014 TJ27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493122 2014 TX28 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493123 2014 TE29 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493124 2014 TG32 12/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
493125 2014 TN36 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493126 2014 TA38 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493127 2014 TV38 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
493128 2014 TF39 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493129 2014 TL39 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493130 2014 TG40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493131 2014 TN40 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493132 2014 TR42 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493133 2014 TO43 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493134 2014 TB44 29/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493135 2014 TH44 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493136 2014 TA45 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
493137 2014 TJ45 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493138 2014 TT45 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493139 2014 TO46 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493140 2014 TX46 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493141 2014 TZ46 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493142 2014 TS47 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493143 2014 TE48 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493144 2014 TP51 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493145 2014 TH52 07/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
493146 2014 TN52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493147 2014 TE54 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
493148 2014 TL62 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493149 2014 TH65 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493150 2014 TP66 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493151 2014 TA67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493152 2014 TL67 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493153 2014 TR67 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493154 2014 TH68 19/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
493155 2014 TJ68 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493156 2014 TX70 01/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
493157 2014 TG71 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493158 2014 TS72 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493159 2014 TY72 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493160 2014 TZ72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493161 2014 TZ73 02/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493162 2014 TN74 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493163 2014 TP74 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493164 2014 TW74 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493165 2014 TJ82 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493166 2014 TU82 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493167 2014 TY83 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493168 2014 TL84 07/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
493169 2014 TN84 19/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
493170 2014 TH85 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493171 2014 UF1 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493172 2014 US1 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493173 2014 UX2 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493174 2014 UE4 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493175 2014 UR4 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493176 2014 UF9 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493177 2014 UC10 16/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493178 2014 UU11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493179 2014 UB12 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493180 2014 UJ12 18/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
493181 2014 UO13 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493182 2014 UQ13 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493183 2014 UJ14 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493184 2014 UH15 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493185 2014 UV15 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493186 2014 UW16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493187 2014 UB17 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493188 2014 UN18 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493189 2014 UE19 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493190 2014 UQ19 01/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
493191 2014 UZ21 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493192 2014 UK23 10/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493193 2014 UT24 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493194 2014 UE26 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493195 2014 UU28 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
493196 2014 UM31 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493197 2014 UT31 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
493198 2014 UP32 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493199 2014 UR37 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493200 2014 UZ38 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493201 2014 UK40 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493202 2014 UE41 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493203 2014 UQ41 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
493204 2014 UP42 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493205 2014 UO45 19/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
493206 2014 UU46 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493207 2014 UU47 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493208 2014 UV47 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493209 2014 UY47 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493210 2014 UA48 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493211 2014 UF48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493212 2014 UJ48 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493213 2014 UK48 19/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
493214 2014 UD51 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493215 2014 UN51 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
493216 2014 UD52 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493217 2014 UK53 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493218 2014 UP59 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
493219 2014 UU60 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493220 2014 UK61 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493221 2014 US61 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493222 2014 UT61 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493223 2014 UL62 01/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
493224 2014 UL63 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
493225 2014 UV63 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493226 2014 US66 20/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493227 2014 UT66 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493228 2014 UA68 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493229 2014 UZ69 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
493230 2014 UQ70 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493231 2014 UQ73 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
493232 2014 UT74 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493233 2014 UL77 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
493234 2014 UT84 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493235 2014 US85 12/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493236 2014 UK86 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
493237 2014 UR89 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493238 2014 UZ89 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493239 2014 UH90 29/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
493240 2014 UT91 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
493241 2014 UA93 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493242 2014 UC95 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493243 2014 UJ96 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493244 2014 UF97 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493245 2014 UC98 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493246 2014 UE98 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493247 2014 UH98 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493248 2014 UD99 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493249 2014 UD101 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493250 2014 UR102 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493251 2014 UY106 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493252 2014 UC107 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493253 2014 UD107 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493254 2014 UE109 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
493255 2014 UR111 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493256 2014 UK112 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
493257 2014 UY112 28/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
493258 2014 UZ114 30/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
493259 2014 UC118 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
493260 2014 UK118 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493261 2014 UB119 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493262 2014 UO119 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
493263 2014 UG125 15/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
493264 2014 UQ130 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493265 2014 UG131 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493266 2014 UQ132 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493267 2014 UE133 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
493268 2014 UH134 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493269 2014 UQ135 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493270 2014 UC136 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
493271 2014 UT136 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493272 2014 UY136 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493273 2014 UZ141 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
493274 2014 UT142 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493275 2014 UX142 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493276 2014 UP143 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493277 2014 UC147 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493278 2014 UB153 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493279 2014 UL153 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493280 2014 UR153 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493281 2014 UG157 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
493282 2014 UJ157 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493283 2014 UO158 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493284 2014 UH161 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
493285 2014 UC162 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493286 2014 UA163 16/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493287 2014 UP169 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493288 2014 UU170 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493289 2014 UH171 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493290 2014 UG172 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493291 2014 UE173 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493292 2014 UN173 16/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
493293 2014 UT174 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493294 2014 UQ176 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493295 2014 UR177 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493296 2014 UO179 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493297 2014 UG180 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493298 2014 UQ181 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
493299 2014 UW182 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493300 2014 UZ182 12/05/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493301 2014 UM183 01/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
493302 2014 UP183 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493303 2014 UY183 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493304 2014 UZ183 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
493305 2014 UF184 01/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
493306 2014 UM184 31/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
493307 2014 UW184 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
493308 2014 UY184 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
493309 2014 UK189 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493310 2014 UX189 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493311 2014 UA190 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
493312 2014 UH190 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
493313 2014 UL190 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493314 2014 UH191 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493315 2014 UA194 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493316 2014 UF195 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493317 2014 UM195 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493318 2014 UB196 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493319 2014 UA199 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493320 2014 UB201 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493321 2014 UC202 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493322 2014 UV202 18/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493323 2014 UE207 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493324 2014 UF207 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
493325 2014 UB208 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493326 2014 UC209 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493327 2014 UQ216 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
493328 2014 UT216 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493329 2014 UX223 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
493330 2014 VB5 03/10/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
493331 2014 VT5 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493332 2014 VM9 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493333 2014 VL11 18/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
493334 2014 VP11 20/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
493335 2014 VT12 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493336 2014 VE15 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
493337 2014 VU17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493338 2014 VE19 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493339 2014 VL21 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493340 2014 VH22 08/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
493341 2014 VD29 01/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
493342 2014 VO29 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493343 2014 VT29 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
493344 2014 VU33 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493345 2014 WS 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493346 2014 WS2 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
493347 2014 WO3 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493348 2014 WX7 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493349 2014 WC10 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
493350 2014 WU10 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493351 2014 WQ18 05/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
493352 2014 WZ18 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493353 2014 WH19 06/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
493354 2014 WE21 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493355 2014 WP23 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493356 2014 WJ28 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493357 2014 WP28 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
493358 2014 WC44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493359 2014 WH48 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493360 2014 WQ48 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493361 2014 WC55 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493362 2014 WH58 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493363 2014 WL62 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493364 2014 WT62 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493365 2014 WV63 02/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
493366 2014 WW65 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493367 2014 WD67 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
493368 2014 WM70 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493369 2014 WH71 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493370 2014 WC77 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493371 2014 WD83 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493372 2014 WM88 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493373 2014 WU103 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493374 2014 WA105 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493375 2014 WE106 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493376 2014 WK107 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493377 2014 WO107 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493378 2014 WT108 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
493379 2014 WO109 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493380 2014 WX117 21/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
493381 2014 WJ121 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493382 2014 WO123 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493383 2014 WV123 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
493384 2014 WX124 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493385 2014 WP129 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493386 2014 WX132 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493387 2014 WX136 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
493388 2014 WN139 10/05/2012 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
493389 2014 WO140 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493390 2014 WA141 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493391 2014 WM158 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493392 2014 WC160 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493393 2014 WG160 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
493394 2014 WV160 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
493395 2014 WB162 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493396 2014 WD163 11/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
493397 2014 WX168 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493398 2014 WA173 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
493399 2014 WE174 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493400 2014 WT179 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493401 2014 WT181 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493402 2014 WA189 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493403 2014 WB189 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493404 2014 WE190 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493405 2014 WF192 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
493406 2014 WA193 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
493407 2014 WG193 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
493408 2014 WR193 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493409 2014 WN198 13/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493410 2014 WU198 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493411 2014 WL199 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493412 2014 WC211 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493413 2014 WA215 15/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
493414 2014 WD216 29/10/2014 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
493415 2014 WL216 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
493416 2014 WD218 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493417 2014 WV240 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
493418 2014 WB250 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493419 2014 WY251 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
493420 2014 WG253 21/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
493421 2014 WS259 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
493422 2014 WT260 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493423 2014 WT269 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493424 2014 WE273 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493425 2014 WS278 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493426 2014 WF286 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493427 2014 WN291 25/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
493428 2014 WD293 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493429 2014 WF299 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493430 2014 WH315 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
493431 2014 WF321 27/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
493432 2014 WA322 12/03/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
493433 2014 WG322 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493434 2014 WW325 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493435 2014 WP326 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493436 2014 WM329 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493437 2014 WO336 29/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
493438 2014 WH337 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493439 2014 WE338 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
493440 2014 WA340 29/07/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
493441 2014 WM341 05/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
493442 2014 WW342 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493443 2014 WQ346 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493444 2014 WS349 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
493445 2014 WF353 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493446 2014 WJ361 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
493447 2014 WK366 24/03/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
493448 2014 WE375 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493449 2014 WB376 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493450 2014 WX383 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493451 2014 WC388 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493452 2014 WA389 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493453 2014 WF392 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
493454 2014 WO392 27/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
493455 2014 WH394 27/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
493456 2014 WT400 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493457 2014 WT403 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
493458 2014 WE409 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493459 2014 WW412 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493460 2014 WY416 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
493461 2014 WL422 15/04/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
493462 2014 WQ430 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493463 2014 WU437 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493464 2014 WJ450 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493465 2014 WM454 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493466 2014 WW462 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493467 2014 WA486 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493468 2014 WD488 14/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
493469 2014 WY493 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493470 2014 WO499 27/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
493471 2014 WM500 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
493472 2014 WU510 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
493473 2014 XC4 12/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
493474 2014 XH12 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
493475 2014 XT37 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493476 2014 YV2 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493477 2014 YN20 13/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
493478 2014 YC30 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
493479 2014 YB38 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493480 2014 YZ49 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 386 km MPC · JPL
493481 2015 AT13 27/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
493482 2015 AH15 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493483 2015 AE40 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
493484 2015 AU41 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493485 2015 AV143 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493486 2015 AE155 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493487 2015 AM175 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493488 2015 AE181 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
493489 2015 AN182 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493490 2015 AZ186 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
493491 2015 AT190 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493492 2015 AZ208 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
493493 2015 AZ220 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
493494 2015 AY253 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493495 2015 AY256 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493496 2015 AY264 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493497 2015 AR271 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
493498 2015 AB277 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493499 2015 BO2 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493500 2015 BM10 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493501 2015 BR34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,8 km MPC · JPL
493502 2015 BT59 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493503 2015 BF61 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493504 2015 BU87 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
493505 2015 BJ102 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493506 2015 BX118 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
493507 2015 BW126 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493508 2015 BH231 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493509 2015 BT265 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493510 2015 BG364 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493511 2015 BM519 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
493512 2015 CH3 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493513 2015 CW6 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493514 2015 CV15 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493515 2015 CO21 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493516 2015 CV60 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493517 2015 DV12 15/08/2013 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
493518 2015 DV104 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493519 2015 DG107 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493520 2015 DO109 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493521 2015 DO111 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493522 2015 ER12 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493523 2015 FJ3 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493524 2015 FN38 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493525 2015 FZ38 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,1 km MPC · JPL
493526 2015 FF40 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
493527 2015 FT44 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493528 2015 FZ71 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493529 2015 FT73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
493530 2015 FS77 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493531 2015 FF112 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
493532 2015 FJ115 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
493533 2015 FJ181 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
493534 2015 FU206 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
493535 2015 FJ227 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
493536 2015 FQ292 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493537 2015 FB332 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
493538 2015 GM3 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
493539 2015 GB4 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
493540 2015 GG28 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493541 2015 GE36 21/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
493542 2015 GJ50 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
493543 2015 HH19 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493544 2015 HQ20 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493545 2015 HD26 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
493546 2015 HZ26 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
493547 2015 HL56 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493548 2015 HB62 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
493549 2015 HE148 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493550 2015 HP174 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493551 2015 HC175 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
493552 2015 HA179 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
493553 2015 JQ2 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
493554 2015 JL5 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
493555 2015 JH9 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
493556 2015 KT4 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493557 2015 KO5 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493558 2015 KQ5 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
493559 2015 KW5 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
493560 2015 KL19 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493561 2015 KU19 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
493562 2015 KO20 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
493563 2015 KE21 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
493564 2015 KB38 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493565 2015 KC38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493566 2015 KW40 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493567 2015 KF42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
493568 2015 KF43 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493569 2015 KM45 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493570 2015 KS45 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
493571 2015 KH48 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493572 2015 KD127 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493573 2015 KB137 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493574 2015 KB139 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
493575 2015 KY142 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493576 2015 KE143 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
493577 2015 KG143 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
493578 2015 KZ144 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
493579 2015 KE154 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493580 2015 LA6 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493581 2015 LS8 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
493582 2015 LT31 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
493583 2015 LZ36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493584 2015 LJ37 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
493585 2015 MU 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493586 2015 MV 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
493587 2015 MU7 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
493588 2015 MK20 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493589 2015 MS21 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493590 2015 MV21 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493591 2015 MD25 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493592 2015 MC28 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
493593 2015 MB51 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493594 2015 MD65 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493595 2015 ML70 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493596 2015 MS75 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493597 2015 MQ76 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493598 2015 MW76 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
493599 2015 MU83 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493600 2015 MS89 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493601 2015 MO91 19/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
493602 2015 MP92 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
493603 2015 MN95 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
493604 2015 MD104 19/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
493605 2015 ME114 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
493606 2015 MG123 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493607 2015 MO123 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493608 2015 MZ125 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
493609 2015 NH8 28/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
493610 2015 NY8 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
493611 2015 NU9 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
493612 2015 OC 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
493613 2015 OR9 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493614 2015 OZ11 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
493615 2015 OD15 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493616 2015 OC19 09/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
493617 2015 OG20 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
493618 2015 ON41 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493619 2015 OK70 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
493620 2015 OC76 29/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
493621 2015 PH9 29/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493622 2015 PV9 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493623 2015 PE21 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
493624 2015 PX24 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493625 2015 PL29 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493626 2015 PG34 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
493627 2015 PW35 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493628 2015 PT41 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493629 2015 PU48 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493630 2015 PY48 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
493631 2015 PA69 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
493632 2015 PW75 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493633 2015 PQ95 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493634 2015 PO115 24/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493635 2015 PZ124 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493636 2015 PG141 24/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
493637 2015 PB179 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493638 2015 PD221 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493639 2015 PL239 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
493640 2015 PA253 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493641 2015 PJ263 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493642 2015 PM294 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493643 2015 PR302 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
493644 2015 QE7 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
493645 2015 QL9 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
493646 2015 RM 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
493647 2015 RB3 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493648 2015 RX16 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
493649 2015 RS21 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
493650 2015 RU23 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493651 2015 RY25 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493652 2015 RW27 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
493653 2015 RJ31 28/10/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
493654 2015 RY37 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493655 2015 RF50 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
493656 2015 RN53 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493657 2015 RP83 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
493658 2015 RU84 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493659 2015 RU86 01/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
493660 2015 RV89 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
493661 2015 RK90 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
493662 2015 RV93 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
493663 2015 RW96 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
493664 2015 RL98 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493665 2015 RC101 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
493666 2015 RL102 19/09/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
493667 2015 RF108 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
493668 2015 RT108 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
493669 2015 RT114 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
493670 2015 RV122 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
493671 2015 RR123 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
493672 2015 RK191 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
493673 2015 RU193 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
493674 2015 RT213 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
493675 2015 RP222 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493676 2015 RR222 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
493677 2015 RR229 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
493678 2015 RT232 11/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
493679 2015 RA236 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493680 2015 RR236 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493681 2015 RY236 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
493682 2015 RM238 23/11/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
493683 2015 RU243 06/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
493684 2015 SU1 07/09/2015 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
493685 2015 SD5 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493686 2015 SR15 25/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
493687 2015 SD17 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
493688 2015 SH19 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
493689 2015 TV2 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493690 2015 TE25 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493691 2015 TV25 20/01/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
493692 2015 TB26 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
493693 2015 TW26 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
493694 2015 TY26 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
493695 2015 TK43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
493696 2015 TL47 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493697 2015 TM70 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
493698 2015 TS71 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493699 2015 TZ71 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
493700 2015 TA72 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493701 2015 TS74 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
493702 2015 TD75 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493703 2015 TP75 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
493704 2015 TJ81 28/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
493705 2015 TC83 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493706 2015 TB87 16/04/2010 WISE WISE 750 m MPC · JPL
493707 2015 TD101 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493708 2015 TN107 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493709 2015 TP108 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
493710 2015 TG109 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
493711 2015 TP111 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
493712 2015 TB112 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493713 2015 TK112 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493714 2015 TQ119 22/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
493715 2015 TL120 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493716 2015 TL121 01/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
493717 2015 TG125 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493718 2015 TQ137 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
493719 2015 TE147 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493720 2015 TB149 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
493721 2015 TG150 06/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
493722 2015 TB153 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
493723 2015 TN158 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
493724 2015 TZ158 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493725 2015 TX165 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
493726 2015 TQ169 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493727 2015 TC170 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
493728 2015 TN170 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493729 2015 TA173 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493730 2015 TM175 02/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
493731 2015 TO177 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
493732 2015 TP177 23/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
493733 2015 TU177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493734 2015 TK193 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493735 2015 TP195 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493736 2015 TU195 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493737 2015 TL198 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
493738 2015 TJ200 08/02/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
493739 2015 TV201 08/09/2015 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
493740 2015 TR202 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493741 2015 TO203 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
493742 2015 TB204 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493743 2015 TE205 07/10/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
493744 2015 TQ214 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
493745 2015 TB222 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
493746 2015 TZ224 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
493747 2015 TM234 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
493748 2015 TN243 31/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
493749 2015 TS249 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493750 2015 TZ251 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
493751 2015 TR256 13/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
493752 2015 TZ259 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493753 2015 TL260 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
493754 2015 TV274 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
493755 2015 TA293 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
493756 2015 TP298 05/12/2010 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
493757 2015 TU303 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
493758 2015 TA306 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
493759 2015 TC306 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
493760 2015 TQ311 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
493761 2015 TO314 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
493762 2015 TY319 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
493763 2015 TH321 28/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
493764 2015 TY336 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
493765 2015 TB337 22/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
493766 2015 TY345 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493767 2015 TY348 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493768 2015 TJ350 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493769 2015 UD2 14/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
493770 2015 UG7 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
493771 2015 UH8 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
493772 2015 UP9 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493773 2015 UT10 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
493774 2015 UD12 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
493775 2015 UN20 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
493776 2015 UH22 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493777 2015 UQ25 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
493778 2015 UA27 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493779 2015 UC39 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
493780 2015 UX39 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
493781 2015 UE40 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
493782 2015 UT42 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493783 2015 UX43 02/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493784 2015 UE45 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
493785 2015 UL46 12/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
493786 2015 UL48 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493787 2015 UM48 25/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
493788 2015 UT55 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493789 2015 UG63 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
493790 2015 UL66 21/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
493791 2015 UO68 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
493792 2015 UX68 30/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
493793 2015 UM72 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
493794 2015 UJ80 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
493795 2015 UV81 30/01/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
493796 2015 UP83 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
493797 2015 VZ5 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493798 2015 VK6 03/12/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
493799 2015 VR24 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493800 2015 VX25 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493801 2015 VM28 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
493802 2015 VV29 27/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
493803 2015 VL38 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493804 2015 VO41 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493805 2015 VH55 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
493806 2015 VV63 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493807 2015 VB67 09/09/2004 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
493808 2015 VV67 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
493809 2015 VT72 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
493810 2015 VK74 03/11/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
493811 2015 VF83 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493812 2015 VV95 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
493813 2015 VT96 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
493814 2015 VY97 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493815 2015 VX98 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
493816 2015 VL101 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
493817 2015 VC102 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
493818 2015 VK102 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
493819 2015 VN112 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
493820 2015 VU113 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493821 2015 VD114 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493822 2015 VJ118 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
493823 2015 VK119 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
493824 2015 VR119 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
493825 2015 VC120 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493826 2015 VV120 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
493827 2015 VY120 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493828 2015 VZ122 24/09/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
493829 2015 VB124 27/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
493830 2015 VC127 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
493831 2015 VA129 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
493832 2015 VF129 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
493833 2015 VL129 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493834 2015 VS131 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493835 2015 VT133 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
493836 2015 VT136 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493837 2015 VO141 17/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
493838 2015 VT146 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493839 2015 VK150 15/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
493840 2015 WP 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
493841 2015 WA3 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
493842 2015 WK6 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493843 2015 WS6 29/01/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
493844 2015 WT9 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493845 2015 WF15 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
493846 2015 WT15 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493847 2015 XA9 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493848 2015 XB10 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
493849 2015 XC27 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
493850 2015 XQ31 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
493851 2015 XP37 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493852 2015 XX40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493853 2015 XC54 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
493854 2015 XJ56 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
493855 2015 XC57 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
493856 2015 XJ57 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493857 2015 XU57 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
493858 2015 XB59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
493859 2015 XA61 13/03/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
493860 2015 XX61 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
493861 2015 XB62 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
493862 2015 XE62 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493863 2015 XS65 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493864 2015 XY65 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493865 2015 XO67 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
493866 2015 XL79 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
493867 2015 XD81 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
493868 2015 XQ82 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
493869 2015 XQ91 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493870 2015 XW97 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
493871 2015 XA101 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
493872 2015 XQ101 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493873 2015 XP102 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493874 2015 XF108 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
493875 2015 XM108 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
493876 2015 XO109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
493877 2015 XW109 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493878 2015 XR110 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
493879 2015 XV110 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
493880 2015 XW111 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493881 2015 XK113 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
493882 2015 XE127 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
493883 2015 XW139 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
493884 2015 XY160 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
493885 2015 XC161 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493886 2015 XC164 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493887 2015 XV165 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
493888 2015 XG166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
493889 2015 XP167 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493890 2015 XL170 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
493891 2015 XX193 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
493892 2015 XE196 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493893 2015 XZ201 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493894 2015 XY215 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493895 2015 XK221 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493896 2015 XS226 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
493897 2015 XZ230 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
493898 2015 XZ232 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
493899 2015 XT233 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493900 2015 XX234 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
493901 2015 XD235 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
493902 2015 XT262 21/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
493903 2015 XU266 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493904 2015 XH280 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
493905 2015 XH283 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493906 2015 XK287 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
493907 2015 XD289 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493908 2015 XX309 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
493909 2015 XV310 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
493910 2015 XC311 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493911 2015 XU320 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493912 2015 XQ324 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
493913 2015 XZ325 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
493914 2015 XU327 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
493915 2015 XF328 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493916 2015 XW328 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
493917 2015 XX328 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
493918 2015 XL329 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
493919 2015 XX330 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
493920 2015 XX334 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493921 2015 XK335 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
493922 2015 XL335 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493923 2015 XS335 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
493924 2015 XC338 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
493925 2015 XQ340 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493926 2015 XR345 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493927 2015 XS364 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493928 2015 XP366 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
493929 2015 XS366 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
493930 2015 XQ368 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
493931 2015 XU368 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
493932 2015 XJ375 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
493933 2015 XS381 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493934 2015 YJ4 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
493935 2015 YS8 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493936 2015 YP9 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
493937 2016 AG 23/02/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
493938 2016 AH1 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
493939 2016 AZ3 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493940 2016 AT6 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
493941 2016 AD9 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493942 2016 AR10 22/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
493943 2016 AB11 04/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
493944 2016 AR15 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
493945 2016 AK22 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493946 2016 AL22 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
493947 2016 AN22 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
493948 2016 AH24 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493949 2016 AP27 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493950 2016 AW27 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493951 2016 AC33 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
493952 2016 AG33 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
493953 2016 AU43 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493954 2016 AP44 03/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
493955 2016 AF45 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493956 2016 AL46 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
493957 2016 AS47 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
493958 2016 AW50 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
493959 2016 AG51 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493960 2016 AJ52 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
493961 2016 AJ53 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
493962 2016 AU55 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
493963 2016 AA56 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493964 2016 AD58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
493965 2016 AY58 18/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
493966 2016 AX60 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
493967 2016 AD64 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
493968 2016 AR66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
493969 2016 AT66 12/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
493970 2016 AP67 05/02/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
493971 2016 AM68 25/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
493972 2016 AP68 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
493973 2016 AP71 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
493974 2016 AG73 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
493975 2016 AN73 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493976 2016 AU74 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
493977 2016 AE76 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 43176| 2,7 km MPC · JPL
493978 2016 AY78 02/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
493979 2016 AV80 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
493980 2016 AM81 19/02/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
493981 2016 AS81 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
493982 2016 AW88 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
493983 2016 AV90 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
493984 2016 AB97 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
493985 2016 AJ98 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
493986 2016 AZ98 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
493987 2016 AT101 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
493988 2016 AX101 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
493989 2016 AX102 23/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
493990 2016 AF103 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
493991 2016 AO103 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493992 2016 AV103 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
493993 2016 AA105 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
493994 2016 AX105 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
493995 2016 AC106 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
493996 2016 AF106 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
493997 2016 AO106 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
493998 2016 AU106 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
493999 2016 AS110 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
494000 2016 AT110 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

489.000s  • 490.000s  • 491.000s  • 492.000s  • 493.000s  • 494.000s  • 495.000s  • 496.000s  • 497.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001