Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/305001–306000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305001 2007 TQ267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305002 2007 TQ269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305003 2007 TW289 12/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305004 2007 TR290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305005 2007 TX319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305006 2007 TC322 10/10/2007 Lulin Observatory LUSS 1,9 km MPC · JPL
305007 2007 TT328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305008 2007 TU330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305009 2007 TL331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305010 2007 TM332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305011 2007 TY334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305012 2007 TB339 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305013 2007 TN343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305014 2007 TT355 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
305015 2007 TO357 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
305016 2007 TS360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305017 2007 TS361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305018 2007 TF362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305019 2007 TH362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
305020 2007 TT363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305021 2007 TR381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305022 2007 TK383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305023 2007 TD384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305024 2007 TQ389 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305025 2007 TQ391 15/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
305026 2007 TT395 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305027 2007 TW397 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305028 2007 TD400 15/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
305029 2007 TV403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305030 2007 TZ404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305031 2007 TG414 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
305032 2007 TT418 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305033 2007 TM419 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305034 2007 TC421 11/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
305035 2007 TZ422 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305036 2007 TK425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305037 2007 TU425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305038 2007 TQ426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305039 2007 TF434 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305040 2007 TP436 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305041 2007 TK449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305042 2007 TV451 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305043 2007 UP1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
305044 2007 UB8 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305045 2007 UV12 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
305046 2007 UL16 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
305047 2007 UV21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305048 2007 UT23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305049 2007 UZ23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305050 2007 UT40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305051 2007 UB42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305052 2007 US42 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305053 2007 US58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305054 2007 UY60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
305055 2007 UD62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
305056 2007 UD65 30/10/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
305057 2007 UL65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305058 2007 UP72 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305059 2007 UL76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305060 2007 UY77 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305061 2007 UA80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305062 2007 UA83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305063 2007 UQ83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305064 2007 UM85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305065 2007 UF86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305066 2007 UU96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305067 2007 UO98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305068 2007 UY99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305069 2007 UD100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305070 2007 UU100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305071 2007 UC102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305072 2007 UQ103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305073 2007 UJ104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305074 2007 UK104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305075 2007 US105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305076 2007 UZ106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305077 2007 UC109 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305078 2007 UC111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305079 2007 UD116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305080 2007 US118 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305081 2007 UT119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305082 2007 UV127 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305083 2007 UA128 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305084 2007 UJ129 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305085 2007 UZ129 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305086 2007 UL131 16/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
305087 2007 UC136 21/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
305088 2007 UV141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305089 2007 VO2 02/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
305090 2007 VQ4 03/11/2007 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
305091 2007 VX11 05/11/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
305092 2007 VG12 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305093 2007 VM14 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305094 2007 VM15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305095 2007 VR30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305096 2007 VB37 02/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305097 2007 VR42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305098 2007 VZ44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305099 2007 VE48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305100 2007 VJ49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305101 2007 VS49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305102 2007 VQ55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305103 2007 VT55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305104 2007 VS57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305105 2007 VC59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305106 2007 VJ60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305107 2007 VP60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305108 2007 VZ60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305109 2007 VS61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305110 2007 VR72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305111 2007 VG75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305112 2007 VF77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305113 2007 VK83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305114 2007 VM88 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305115 2007 VG90 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
305116 2007 VQ90 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
305117 2007 VY93 06/11/2007 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
305118 2007 VH95 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
305119 2007 VC98 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305120 2007 VK98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305121 2007 VZ99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305122 2007 VQ114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305123 2007 VP116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305124 2007 VB117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305125 2007 VT121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305126 2007 VU135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305127 2007 VY139 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305128 2007 VU141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305129 2007 VQ143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305130 2007 VG144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305131 2007 VX145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305132 2007 VK147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305133 2007 VJ148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305134 2007 VV152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305135 2007 VB155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305136 2007 VO155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305137 2007 VE156 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305138 2007 VY157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305139 2007 VD164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305140 2007 VO168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305141 2007 VV168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305142 2007 VY171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305143 2007 VE173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305144 2007 VN176 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
305145 2007 VS177 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
305146 2007 VT186 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
305147 2007 VU191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305148 2007 VC195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305149 2007 VH198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305150 2007 VM202 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305151 2007 VR209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305152 2007 VS209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305153 2007 VM210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305154 2007 VY213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305155 2007 VS214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305156 2007 VK217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305157 2007 VC219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
305158 2007 VQ220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305159 2007 VJ221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305160 2007 VP221 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
305161 2007 VA222 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
305162 2007 VM227 12/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305163 2007 VB235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305164 2007 VY238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305165 2007 VP248 13/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
305166 2007 VF260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
305167 2007 VL264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305168 2007 VQ266 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305169 2007 VP269 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
305170 2007 VW276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305171 2007 VX277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305172 2007 VQ280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305173 2007 VZ281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305174 2007 VF284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305175 2007 VH286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305176 2007 VA292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305177 2007 VL292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305178 2007 VY294 16/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
305179 2007 VW295 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305180 2007 VA299 11/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305181 Donelaitis 2007 VR302 05/11/2007 Moletai K. Černis 3,6 km MPC · JPL
305182 2007 VZ306 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305183 2007 VA307 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305184 2007 VV308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305185 2007 VM309 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305186 2007 VW312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
305187 2007 VV314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305188 2007 VQ315 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305189 2007 VM319 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305190 2007 VS323 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
305191 2007 VV323 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
305192 2007 VC324 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
305193 2007 VS325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305194 2007 VT325 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
305195 2007 VF326 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305196 2007 VM326 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
305197 2007 VW328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305198 2007 VF331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305199 2007 VS333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305200 2007 VY334 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305201 2007 WY 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
305202 2007 WC4 17/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
305203 2007 WN7 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
305204 2007 WN11 17/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305205 2007 WU14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305206 2007 WX19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305207 2007 WS20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305208 2007 WM24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305209 2007 WC26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305210 2007 WZ28 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305211 2007 WJ29 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305212 2007 WS39 17/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
305213 2007 WV47 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305214 2007 WR48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305215 2007 WP55 28/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
305216 2007 WA58 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305217 2007 WK58 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305218 2007 WF59 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305219 2007 WM59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305220 2007 WG62 13/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
305221 2007 XZ 01/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
305222 2007 XE3 03/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305223 2007 XJ3 03/12/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,2 km MPC · JPL
305224 2007 XC9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305225 2007 XB11 03/12/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
305226 2007 XD13 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305227 2007 XZ13 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305228 2007 XF14 05/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
305229 2007 XK15 07/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
305230 2007 XP18 12/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305231 2007 XR18 13/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
305232 2007 XK19 12/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
305233 2007 XX19 12/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
305234 2007 XA20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
305235 2007 XC20 04/12/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
305236 2007 XY24 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
305237 2007 XG25 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305238 Maxuehui 2007 XZ25 15/12/2007 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
305239 2007 XY29 15/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
305240 2007 XE31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305241 2007 XO31 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305242 2007 XV32 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
305243 2007 XC34 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
305244 2007 XS35 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
305245 2007 XO37 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
305246 2007 XD39 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305247 2007 XS40 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305248 2007 XP42 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
305249 2007 XR44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305250 2007 XP48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305251 2007 XQ48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305252 2007 XE55 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
305253 2007 XM55 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305254 Moron 2007 YN3 19/12/2007 Nogales M. Ory 1,6 km MPC · JPL
305255 2007 YP8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305256 2007 YN9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305257 2007 YE10 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305258 2007 YM12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305259 2007 YP14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305260 2007 YR22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305261 2007 YO23 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305262 2007 YO24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305263 2007 YQ29 21/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
305264 2007 YR29 21/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 4,5 km MPC · JPL
305265 2007 YZ32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305266 2007 YO33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305267 2007 YO36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305268 2007 YQ37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305269 2007 YY43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305270 2007 YK44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305271 2007 YC48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305272 2007 YJ48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305273 2007 YZ50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305274 2007 YW52 30/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
305275 2007 YD56 29/12/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
305276 2007 YS58 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305277 2007 YK60 30/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305278 2007 YE62 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
305279 2007 YB63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305280 2007 YH63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305281 2007 YR65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305282 2007 YG67 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305283 2007 YC68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305284 2007 YW68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305285 2008 AJ 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305286 2008 AD1 01/01/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
305287 Olegyankov 2008 AF2 06/01/2008 Zelenchukskaya S. Korotkiy, T. V. Kryachko 3,9 km MPC · JPL
305288 2008 AT2 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
305289 2008 AB4 08/01/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
305290 2008 AT4 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
305291 2008 AH5 09/01/2008 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
305292 2008 AS5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
305293 2008 AY7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305294 2008 AA8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305295 2008 AH9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305296 2008 AA11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305297 2008 AX13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305298 2008 AB15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305299 2008 AG20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305300 2008 AH22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305301 2008 AY24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305302 2008 AV26 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305303 2008 AC31 12/01/2008 Kanab E. E. Sheridan 1,4 km MPC · JPL
305304 2008 AO34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305305 2008 AE36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305306 2008 AO36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305307 2008 AN37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305308 2008 AK38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305309 2008 AP40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305310 2008 AW40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
305311 2008 AX42 10/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
305312 2008 AL43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
305313 2008 AU44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305314 2008 AG45 10/01/2008 Lulin LUSS 2,9 km MPC · JPL
305315 2008 AH45 10/01/2008 Lulin LUSS 1,4 km MPC · JPL
305316 2008 AR50 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305317 2008 AH53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305318 2008 AU54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305319 2008 AQ64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305320 2008 AW66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305321 2008 AJ67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305322 2008 AB76 11/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
305323 2008 AA77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305324 2008 AP81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305325 2008 AX84 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305326 2008 AU86 11/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
305327 2008 AY87 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305328 2008 AT93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305329 2008 AY94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305330 2008 AB95 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
305331 2008 AM95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305332 2008 AU97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305333 2008 AD105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305334 2008 AF106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305335 2008 AY106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305336 2008 AL107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305337 2008 AM107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305338 2008 AB111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305339 2008 AV111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305340 2008 AM115 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305341 2008 AT115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305342 2008 AH116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305343 2008 AX116 11/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
305344 2008 AB122 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,1 km MPC · JPL
305345 2008 AS129 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305346 2008 AP134 05/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
305347 2008 AV135 11/01/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
305348 2008 AE136 12/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
305349 2008 BG7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305350 2008 BC9 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
305351 2008 BW12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305352 2008 BZ12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305353 2008 BM13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305354 2008 BK14 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
305355 2008 BU18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
305356 2008 BB23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305357 2008 BA28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
305358 2008 BX28 30/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
305359 2008 BW32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305360 2008 BQ34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305361 2008 BB35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305362 2008 BH35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305363 2008 BO40 31/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
305364 2008 BG41 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305365 2008 BA47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305366 2008 BD47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
305367 2008 BL53 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
305368 2008 BB54 31/01/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
305369 2008 CY 02/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 4,0 km MPC · JPL
305370 2008 CQ3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305371 2008 CT4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
305372 2008 CS10 03/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305373 2008 CX10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305374 2008 CA11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305375 2008 CC11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305376 2008 CS11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305377 2008 CT13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305378 2008 CC15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305379 2008 CA18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305380 2008 CK24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305381 2008 CU29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305382 2008 CP36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305383 2008 CQ38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305384 2008 CO39 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305385 2008 CT39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305386 2008 CF44 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305387 2008 CX44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305388 2008 CL45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305389 2008 CG50 06/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
305390 2008 CE54 07/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
305391 2008 CP57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305392 2008 CS57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305393 2008 CW59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305394 2008 CP63 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305395 2008 CW64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305396 2008 CV67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305397 2008 CB74 09/02/2008 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
305398 2008 CD77 06/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
305399 2008 CG77 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
305400 2008 CV77 06/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305401 2008 CD80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305402 2008 CO82 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305403 2008 CR84 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305404 2008 CD85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305405 2008 CC86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305406 2008 CH91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305407 2008 CZ91 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305408 2008 CF92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305409 2008 CV95 08/02/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
305410 2008 CX97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305411 2008 CS104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
305412 2008 CP105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305413 2008 CR107 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305414 2008 CG110 09/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305415 2008 CX113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305416 2008 CV117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
305417 2008 CS121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305418 2008 CE127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305419 2008 CH133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305420 2008 CP133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305421 2008 CS133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305422 2008 CF134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
305423 2008 CJ134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
305424 2008 CO138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305425 2008 CY138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305426 2008 CJ141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305427 2008 CR146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305428 2008 CU146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305429 2008 CT147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
305430 2008 CS150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305431 2008 CB154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
305432 2008 CK163 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305433 2008 CM163 10/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
305434 2008 CP172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305435 2008 CJ174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305436 2008 CJ175 06/02/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
305437 2008 CA178 06/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305438 2008 CU180 31/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
305439 2008 CH186 02/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
305440 2008 CU187 03/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305441 2008 CD190 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
305442 2008 CQ192 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305443 2008 CW192 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305444 2008 CG194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305445 2008 CM195 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305446 2008 CP195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305447 2008 CP202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305448 2008 CC205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305449 2008 CL209 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305450 2008 CL211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305451 2008 CH213 09/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305452 2008 CD214 11/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305453 2008 DC1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305454 2008 DP4 27/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,2 km MPC · JPL
305455 2008 DQ6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305456 2008 DU8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305457 2008 DC10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
305458 2008 DA11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305459 2008 DU18 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305460 2008 DD19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305461 2008 DT23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305462 2008 DO24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
305463 2008 DN25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
305464 2008 DB26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
305465 2008 DE30 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305466 2008 DW33 27/02/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
305467 2008 DR36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
305468 2008 DU38 27/02/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
305469 2008 DY38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305470 2008 DE40 27/02/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
305471 2008 DB46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
305472 2008 DM48 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305473 2008 DS48 29/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305474 2008 DF49 29/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305475 2008 DT54 28/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
305476 2008 DY56 27/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
305477 2008 DU59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305478 2008 DE62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
305479 2008 DQ68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305480 2008 DT71 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305481 2008 DZ72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305482 2008 DG73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305483 2008 DH74 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305484 2008 DB84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
305485 2008 DL88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305486 2008 DC89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305487 2008 EZ1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
305488 2008 ER3 01/03/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
305489 2008 EN13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305490 2008 EC14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305491 2008 EK24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305492 2008 ES35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305493 2008 EQ40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305494 2008 EQ47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305495 2008 EK58 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305496 2008 EN68 07/03/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
305497 2008 EP74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305498 2008 EU74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305499 2008 EJ87 08/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
305500 2008 EM96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305501 2008 EM98 03/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305502 2008 EU100 08/03/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
305503 2008 EK108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305504 2008 ED109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305505 2008 EB116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305506 2008 EL116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305507 2008 EK117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305508 2008 EE146 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
305509 2008 ET146 10/03/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
305510 2008 EX148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305511 2008 EE150 07/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
305512 2008 EU158 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305513 2008 EC163 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
305514 2008 EB167 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305515 2008 FF4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305516 2008 FQ9 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305517 2008 FB11 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305518 2008 FG12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305519 2008 FE17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305520 2008 FU18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305521 2008 FV19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
305522 2008 FA35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305523 2008 FV36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
305524 2008 FC43 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305525 2008 FB60 29/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
305526 2008 FB64 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305527 2008 FN91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305528 2008 FK123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
305529 2008 FS123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305530 2008 FZ125 29/03/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
305531 2008 GS2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305532 2008 GS7 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
305533 2008 GN10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
305534 2008 GW27 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305535 2008 GE52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305536 2008 GU59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
305537 2008 GM64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305538 2008 GR82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
305539 2008 GE129 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305540 2008 HB7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
305541 2008 HN20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305542 2008 HU48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305543 2008 QY40 25/08/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz 352 km MPC · JPL
305544 2008 QS47 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
305545 2008 SO73 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305546 2008 SP211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
305547 2008 SY256 21/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305548 2008 TO22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
305549 2008 UV38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
305550 2008 UL70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305551 2008 UJ119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305552 2008 UC126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
305553 2008 UL182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
305554 2008 UM187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
305555 2008 UM217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
305556 2008 UG270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
305557 2008 UJ282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305558 2008 UT304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
305559 2008 UQ336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
305560 2008 UR370 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305561 2008 VA23 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305562 2008 VT39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
305563 2008 VL58 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305564 2008 VO76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
305565 2008 WH42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305566 2008 WK45 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305567 2008 WC58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
305568 2008 WR72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305569 2008 WG89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
305570 2008 WG113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305571 2008 WZ139 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
305572 2008 WE140 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305573 2008 XJ3 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,6 km MPC · JPL
305574 2008 XA30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305575 2008 XO37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305576 2008 XC47 04/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305577 2008 YY5 22/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
305578 2008 YZ12 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305579 2008 YG17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305580 2008 YO22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305581 2008 YU42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305582 2008 YX44 25/01/1998 Modra A. Galád 760 m MPC · JPL
305583 2008 YP46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305584 2008 YX47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305585 2008 YP50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
305586 2008 YC53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
305587 2008 YC63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
305588 2008 YM64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305589 2008 YG75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305590 2008 YD87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305591 2008 YA88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305592 2008 YO95 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305593 2008 YR95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305594 2008 YL100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305595 2008 YD106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305596 2008 YQ108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
305597 2008 YY118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305598 2008 YF120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305599 2008 YB124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305600 2008 YC127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305601 2008 YC134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305602 2008 YN135 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
305603 2008 YV135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305604 2008 YW144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305605 2008 YZ152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
305606 2008 YF154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305607 2008 YR156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
305608 2008 YG157 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
305609 2008 YH158 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
305610 2008 YL158 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305611 2008 YW159 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
305612 2008 YY160 30/12/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
305613 2008 YE170 22/12/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
305614 2008 YV170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305615 2009 AL1 02/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 780 m MPC · JPL
305616 2009 AM10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305617 2009 AX15 15/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 900 m MPC · JPL
305618 2009 AN19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305619 2009 AP23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305620 2009 AT24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305621 2009 AE29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
305622 2009 AV30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305623 2009 AD32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305624 2009 AD33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
305625 2009 AJ36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305626 2009 AH41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305627 2009 AO45 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305628 2009 BQ2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
305629 2009 BM8 17/01/2009 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
305630 2009 BS9 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
305631 2009 BN12 26/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,5 km MPC · JPL
305632 2009 BB13 22/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
305633 2009 BY22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305634 2009 BC25 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305635 2009 BM25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305636 2009 BR30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305637 2009 BG31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305638 2009 BD36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305639 2009 BA39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305640 2009 BZ39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305641 2009 BD40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305642 2009 BR41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
305643 2009 BP42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
305644 2009 BA44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305645 2009 BH45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305646 2009 BX47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
305647 2009 BG51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305648 2009 BW51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
305649 2009 BF53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305650 2009 BW54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
305651 2009 BL55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305652 2009 BB56 17/01/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
305653 2009 BW57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305654 2009 BY61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
305655 2009 BZ64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305656 2009 BU68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
305657 2009 BS69 25/01/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
305658 2009 BD71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
305659 2009 BE73 29/01/2009 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
305660 Romyhaag 2009 BJ73 29/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,0 km MPC · JPL
305661 Joejackson 2009 BN73 29/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 450 m MPC · JPL
305662 2009 BM76 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
305663 2009 BP77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
305664 2009 BH80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
305665 2009 BM80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
305666 2009 BY80 31/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
305667 2009 BF83 20/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
305668 2009 BN85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
305669 2009 BZ89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305670 2009 BL90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305671 2009 BA93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305672 2009 BF93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
305673 2009 BH93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305674 2009 BX93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305675 2009 BO99 28/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
305676 2009 BF100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305677 2009 BA104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305678 2009 BS104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305679 2009 BP106 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 790 m MPC · JPL
305680 2009 BH107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305681 2009 BR107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
305682 2009 BA115 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305683 2009 BK117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305684 2009 BB124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305685 2009 BY124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305686 2009 BF125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305687 2009 BM125 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305688 2009 BF127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305689 2009 BS129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305690 2009 BB130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
305691 2009 BH130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305692 2009 BT130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
305693 2009 BB131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
305694 2009 BM138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305695 2009 BT146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
305696 2009 BA147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305697 2009 BR149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
305698 2009 BE157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305699 2009 BY157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
305700 2009 BR165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305701 2009 BV166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
305702 2009 BO168 25/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
305703 2009 BE169 29/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 800 m MPC · JPL
305704 2009 BG172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305705 2009 BD175 26/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305706 2009 BR176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305707 2009 BS176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
305708 2009 BA177 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305709 2009 BN178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305710 2009 BU179 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305711 2009 BF181 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305712 2009 BJ181 18/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
305713 2009 BG182 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305714 2009 BL182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
305715 2009 BU188 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305716 2009 CQ6 14/02/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 800 m MPC · JPL
305717 2009 CH7 01/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305718 2009 CC11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305719 2009 CF14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305720 2009 CM20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305721 2009 CH26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305722 2009 CS28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305723 2009 CT28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305724 2009 CX28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305725 2009 CD33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305726 2009 CK33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305727 2009 CF37 04/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
305728 2009 CD38 15/02/2009 Dauban F. Kugel 720 m MPC · JPL
305729 2009 CM38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305730 2009 CW38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
305731 2009 CM39 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305732 2009 CM42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305733 2009 CU44 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305734 2009 CY44 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305735 2009 CG46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305736 2009 CJ47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305737 2009 CM47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305738 2009 CC48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305739 2009 CH55 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
305740 2009 CC57 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
305741 2009 CP57 02/02/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
305742 2009 CD59 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
305743 2009 CC62 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305744 2009 CE62 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305745 2009 CC64 02/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305746 2009 CT65 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305747 2009 DF2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
305748 2009 DS3 16/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
305749 2009 DF5 20/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,9 km MPC · JPL
305750 2009 DX6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
305751 2009 DR7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305752 2009 DX7 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305753 2009 DT8 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305754 2009 DS11 21/02/2009 Tzec Maun S. Karge 1,4 km MPC · JPL
305755 2009 DX11 17/02/2009 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
305756 2009 DW12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
305757 2009 DR15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 630 m MPC · JPL
305758 2009 DW15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
305759 2009 DC16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
305760 2009 DD17 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
305761 2009 DR24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305762 2009 DU24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305763 2009 DW30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,7 km MPC · JPL
305764 2009 DE31 22/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
305765 2009 DS32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305766 2009 DT32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305767 2009 DG33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305768 2009 DU37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,5 km MPC · JPL
305769 2009 DH40 23/02/2009 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
305770 2009 DZ40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
305771 2009 DS41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
305772 2009 DF42 22/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
305773 2009 DQ42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
305774 2009 DY45 23/02/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
305775 2009 DC46 25/02/2009 Marly P. Kocher 1,6 km MPC · JPL
305776 2009 DE46 27/02/2009 Vicques M. Ory 890 m MPC · JPL
305777 2009 DO47 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305778 2009 DM49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
305779 2009 DV49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305780 2009 DW49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305781 2009 DE50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
305782 2009 DS51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
305783 2009 DZ52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305784 2009 DL53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305785 2009 DK56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305786 2009 DX62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305787 2009 DU64 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305788 2009 DF70 26/02/2009 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
305789 2009 DK71 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
305790 2009 DG75 19/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
305791 2009 DH75 19/02/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
305792 2009 DV75 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
305793 2009 DA76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305794 2009 DW81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305795 2009 DK82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305796 2009 DP84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305797 2009 DU84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305798 2009 DB86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305799 2009 DR88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
305800 2009 DW89 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305801 2009 DD90 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305802 2009 DH92 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
305803 2009 DY92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305804 2009 DC93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
305805 2009 DO95 25/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
305806 2009 DU95 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305807 2009 DB97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305808 2009 DE100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
305809 2009 DQ100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305810 2009 DZ101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305811 2009 DH105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305812 2009 DK105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305813 2009 DM105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305814 2009 DS107 24/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
305815 2009 DT109 19/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305816 2009 DN113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305817 2009 DV119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305818 2009 DZ120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305819 2009 DM122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305820 2009 DR124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305821 2009 DZ124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305822 2009 DN125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
305823 2009 DU126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305824 2009 DA127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305825 2009 DB127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305826 2009 DG127 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
305827 2009 DK128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
305828 2009 DM128 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305829 2009 DS128 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305830 2009 DW128 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305831 2009 DN129 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305832 2009 DD133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305833 2009 DN133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305834 2009 DK136 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
305835 2009 DE137 19/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
305836 2009 DJ137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305837 2009 DV137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305838 2009 DM138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
305839 2009 DN138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
305840 2009 DT138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305841 2009 DJ139 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
305842 2009 DY142 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
305843 2009 EB 01/03/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
305844 2009 EQ1 02/03/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
305845 2009 EK3 15/03/2009 Sandlot G. Hug 760 m MPC · JPL
305846 2009 EW3 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
305847 2009 EJ4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
305848 2009 EM4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
305849 2009 EW4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
305850 2009 EO5 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305851 2009 EB6 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
305852 2009 EE7 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305853 2009 EV9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
305854 2009 EM10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305855 2009 EB11 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305856 2009 ED13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305857 2009 EA16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
305858 2009 EY16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305859 2009 EG18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305860 2009 EB20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
305861 2009 EL24 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305862 2009 EV24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305863 2009 EO25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305864 2009 ER25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
305865 2009 EW25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305866 2009 EZ28 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305867 2009 EC29 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305868 2009 EE29 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305869 2009 EO30 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305870 2009 EQ30 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305871 2009 FF1 17/03/2009 Sandlot G. Hug 2,7 km MPC · JPL
305872 2009 FO2 18/03/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
305873 2009 FP2 19/03/2009 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
305874 2009 FW2 18/03/2009 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
305875 2009 FN3 17/03/2009 Dauban F. Kugel 870 m MPC · JPL
305876 2009 FB9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305877 2009 FK9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
305878 2009 FN10 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
305879 2009 FA12 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
305880 2009 FS15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305881 2009 FX16 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305882 2009 FC17 20/03/2009 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
305883 2009 FJ17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
305884 2009 FM17 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
305885 2009 FV17 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
305886 2009 FQ18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
305887 2009 FK19 20/03/2009 Hibiscus N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
305888 2009 FW19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
305889 2009 FA21 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
305890 2009 FL21 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305891 2009 FW22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305892 2009 FO24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
305893 2009 FR24 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
305894 2009 FM26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305895 2009 FH29 22/03/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
305896 2009 FN29 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
305897 2009 FB31 24/03/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
305898 2009 FG31 24/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305899 2009 FO31 28/03/2009 Mayhill A. Lowe 5,2 km MPC · JPL
305900 2009 FP34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
305901 2009 FQ34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305902 2009 FS37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305903 2009 FQ38 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
305904 2009 FN39 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305905 2009 FS41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
305906 2009 FJ42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305907 2009 FY44 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
305908 2009 FQ45 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305909 2009 FB47 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
305910 2009 FB50 27/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
305911 2009 FU52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
305912 2009 FH55 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
305913 2009 FM57 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305914 2009 FQ57 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305915 2009 FB58 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
305916 2009 FJ60 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
305917 2009 FK61 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305918 2009 FU61 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
305919 2009 FW61 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305920 2009 FJ62 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
305921 2009 FP62 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
305922 2009 FJ63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
305923 2009 FQ63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
305924 2009 FN64 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
305925 2009 FD67 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
305926 2009 FJ68 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305927 2009 FA70 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
305928 2009 FH71 31/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
305929 2009 FL71 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
305930 2009 FO72 18/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
305931 2009 FE73 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
305932 2009 FV73 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305933 2009 FK76 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305934 2009 FX76 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305935 2009 GT 06/04/2009 Hibiscus N. Teamo 3,0 km MPC · JPL
305936 2009 GF3 13/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
305937 2009 GK3 15/04/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
305938 2009 GZ5 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305939 2009 HM 18/04/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
305940 2009 HT 16/04/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
305941 2009 HC2 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
305942 2009 HE13 17/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
305943 2009 HK13 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
305944 2009 HA14 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305945 2009 HX16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
305946 2009 HJ17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305947 2009 HH18 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
305948 2009 HL18 18/04/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
305949 2009 HT21 16/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
305950 2009 HL24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305951 2009 HG26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305952 2009 HU30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
305953 Josiedubey 2009 HV36 20/04/2009 Mayhill N. Falla 2,4 km MPC · JPL
305954 2009 HQ39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305955 2009 HY40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305956 2009 HJ43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
305957 2009 HK43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
305958 2009 HE45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
305959 2009 HH45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305960 2009 HT45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
305961 2009 HZ46 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
305962 2009 HG50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
305963 2009 HS53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
305964 2009 HG55 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
305965 2009 HJ57 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
305966 2009 HR58 23/04/2009 Kachina J. Hobart 2,9 km MPC · JPL
305967 2009 HR60 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
305968 2009 HF69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
305969 2009 HD70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
305970 2009 HN71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305971 2009 HM75 28/04/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
305972 2009 HG76 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305973 2009 HH80 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
305974 2009 HS85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
305975 2009 HZ85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
305976 2009 HB89 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,8 km MPC · JPL
305977 2009 HK96 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
305978 2009 HL99 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
305979 2009 HJ100 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
305980 2009 HV101 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
305981 2009 HC103 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
305982 2009 HM103 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
305983 2009 HF104 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
305984 2009 HN104 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
305985 2009 HB105 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
305986 2009 HF105 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
305987 2009 JD3 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305988 2009 JN4 12/05/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
305989 2009 JK6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
305990 2009 JR8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
305991 2009 JY8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
305992 2009 JN12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
305993 2009 KJ3 24/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
305994 2009 KG7 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
305995 2009 KP12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
305996 2009 KB14 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
305997 2009 KX15 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
305998 2009 KH17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
305999 2009 SH362 06/06/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
306000 2009 TS21 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

301.000s  • 302.000s  • 303.000s  • 304.000s  • 305.000s  • 306.000s  • 307.000s  • 308.000s  • 309.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001