Danh sách tiểu hành tinh/430001–431000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430001 2013 QV45 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
430002 2013 QP47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430003 2013 QY66 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430004 2013 QZ66 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430005 2013 QG72 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430006 2013 QN73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430007 2013 QF74 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430008 2013 QP74 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
430009 2013 QU81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430010 2013 QB82 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430011 2013 QK90 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
430012 2013 QZ92 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430013 2013 RC 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430014 2013 RY 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430015 2013 RT3 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
430016 2013 RP4 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430017 2013 RD12 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430018 2013 RT23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
430019 2013 RK24 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430020 2013 RP25 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430021 2013 RH28 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430022 2013 RO28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430023 2013 RH32 24/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430024 2013 RR33 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430025 2013 RN34 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430026 2013 RR36 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
430027 2013 RD41 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430028 2013 RE49 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430029 2013 RB52 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430030 2013 RP53 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
430031 2013 RY59 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430032 2013 RE60 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430033 2013 RO62 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430034 2013 RE69 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430035 2013 RJ69 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430036 2013 RN69 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
430037 2013 RW71 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430038 2013 RY78 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
430039 2013 RA80 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430040 2013 RH83 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
430041 2013 RK83 16/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430042 2013 RN83 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430043 2013 RK85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430044 2013 RV86 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430045 2013 RX86 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430046 2013 RR87 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430047 2013 RB88 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430048 2013 RF88 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430049 2013 RS88 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430050 2013 RL92 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430051 2013 RR93 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430052 2013 RP95 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430053 2013 RZ96 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430054 2013 RC97 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430055 2013 SL15 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430056 2013 SG22 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430057 2013 SJ22 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430058 2013 SK22 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
430059 2013 SN26 03/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
430060 2013 SB27 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430061 2013 SS27 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430062 2013 SC28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430063 2013 SE30 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430064 2013 SQ31 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
430065 2013 SL32 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430066 2013 SM35 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430067 2013 SQ36 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430068 2013 SC37 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430069 2013 SF37 29/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
430070 2013 SU37 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430071 2013 ST38 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430072 2013 SG39 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
430073 2013 SQ42 14/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
430074 2013 SE43 19/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
430075 2013 SP43 05/09/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430076 2013 SU46 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430077 2013 ST48 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430078 2013 SE49 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430079 2013 SG50 08/09/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
430080 2013 SZ50 26/08/2009 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
430081 2013 SD52 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430082 2013 SO55 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430083 2013 SY55 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430084 2013 SB57 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430085 2013 SD57 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
430086 2013 SC58 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430087 2013 SM58 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430088 2013 SP59 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
430089 2013 SC61 13/09/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430090 2013 SD61 11/03/2005 Catalina CSS 21885| 4,6 km MPC · JPL
430091 2013 SV61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
430092 2013 SK62 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
430093 2013 SG63 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430094 2013 SL64 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430095 2013 ST65 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
430096 2013 SX66 12/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430097 2013 SU71 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430098 2013 SX72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430099 2013 SF74 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430100 2013 SV74 21/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430101 2013 SO75 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
430102 2013 SZ81 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
430103 2013 SG84 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430104 2013 SH84 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
430105 2013 SZ86 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430106 2013 TV 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430107 2013 TP1 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430108 2013 TM2 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430109 2013 TO2 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430110 2013 TX3 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
430111 2013 TH8 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430112 2013 TL8 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430113 2013 TJ9 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
430114 2013 TB10 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430115 2013 TG10 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
430116 2013 TO12 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430117 2013 TA13 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430118 2013 TJ14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430119 2013 TK14 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430120 2013 TF25 15/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
430121 2013 TK25 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430122 2013 TZ27 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430123 2013 TN28 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430124 2013 TU29 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430125 2013 TL31 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430126 2013 TV31 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430127 2013 TJ32 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430128 2013 TH34 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430129 2013 TA35 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430130 2013 TV35 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430131 2013 TD36 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430132 2013 TA37 04/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
430133 2013 TV38 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430134 2013 TW38 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
430135 2013 TT39 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430136 2013 TB40 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430137 2013 TZ42 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430138 2013 TA43 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
430139 2013 TZ43 02/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
430140 2013 TJ44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430141 2013 TS44 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430142 2013 TG46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430143 2013 TK46 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430144 2013 TQ46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430145 2013 TY46 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
430146 2013 TT48 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430147 2013 TN49 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430148 2013 TH50 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430149 2013 TP50 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
430150 2013 TR50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430151 2013 TJ51 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
430152 2013 TR53 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430153 2013 TS60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430154 2013 TA65 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430155 2013 TP69 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430156 2013 TA70 14/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
430157 2013 TS71 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430158 2013 TQ72 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
430159 2013 TO73 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430160 2013 TQ74 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430161 2013 TV74 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430162 2013 TP75 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430163 2013 TR76 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430164 2013 TT79 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430165 2013 TQ80 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430166 2013 TZ82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430167 2013 TA83 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430168 2013 TV83 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430169 2013 TO87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430170 2013 TB89 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430171 2013 TN89 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430172 2013 TT91 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430173 2013 TL94 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
430174 2013 TL95 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430175 2013 TZ96 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430176 2013 TE98 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430177 2013 TV98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430178 2013 TW98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430179 2013 TA101 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430180 2013 TA103 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430181 2013 TJ105 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430182 2013 TC106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430183 2013 TD107 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430184 2013 TG109 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430185 2013 TS109 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430186 2013 TD110 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430187 2013 TN110 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
430188 2013 TU110 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430189 2013 TL115 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430190 2013 TW121 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430191 2013 TB122 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430192 2013 TJ123 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430193 2013 TV127 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430194 2013 TH128 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430195 2013 TZ129 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430196 2013 TT130 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430197 2013 TC131 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430198 2013 TU131 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430199 2013 TA132 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430200 2013 TL136 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430201 2013 TX137 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430202 2013 TH139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430203 2013 TL139 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430204 2013 TU141 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430205 2013 TW142 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430206 2013 TX142 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430207 2013 TB143 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
430208 2013 TJ143 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430209 2013 TZ143 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430210 2013 TM145 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430211 2013 UX4 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430212 2013 UN6 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
430213 2013 UB12 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430214 2013 UG12 23/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430215 2013 UF14 06/11/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
430216 2013 VU 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430217 2013 VS2 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430218 2013 VV3 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
430219 2013 VZ5 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430220 2013 VA9 22/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
430221 2013 VH10 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
430222 2013 VC11 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430223 2013 VF14 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
430224 2013 VL14 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
430225 2013 VW14 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430226 2013 VE15 01/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
430227 2013 VG18 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430228 2013 VO18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
430229 2013 VS18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430230 2013 VL19 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430231 2013 VL20 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
430232 2013 VV21 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430233 2013 VW21 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430234 2013 VY21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430235 2013 VZ21 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
430236 2013 WQ2 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
430237 2013 WS3 11/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430238 2013 WQ5 23/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
430239 2013 WA6 21/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
430240 2013 WT6 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
430241 2013 WN9 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430242 2013 WP9 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430243 2013 WG11 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430244 2013 WQ11 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
430245 2013 WY11 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430246 2013 WZ11 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430247 2013 WG13 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430248 2013 WT14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
430249 2013 WQ15 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430250 2013 WR19 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430251 2013 WS19 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430252 2013 WL20 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
430253 2013 WD22 12/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
430254 2013 WO26 04/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430255 2013 WA29 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430256 2013 WV30 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430257 2013 WV31 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430258 2013 WW31 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430259 2013 WY32 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430260 2013 WN35 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430261 2013 WK36 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430262 2013 WA38 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430263 2013 WE40 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430264 2013 WN40 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430265 2013 WA41 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430266 2013 WQ41 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430267 2013 WM42 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430268 2013 WY42 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430269 2013 WQ46 26/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
430270 2013 WQ47 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430271 2013 WJ48 24/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
430272 2013 WS48 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430273 2013 WJ50 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430274 2013 WF53 25/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
430275 2013 WC54 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430276 2013 WD54 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
430277 2013 WG55 20/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
430278 2013 WK55 30/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430279 2013 WW55 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430280 2013 WL56 19/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
430281 2013 WR56 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
430282 2013 WT57 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430283 2013 WD61 09/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
430284 2013 WM62 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430285 2013 WV64 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
430286 2013 WX64 23/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
430287 2013 WM65 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
430288 2013 WH66 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430289 2013 WG68 21/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
430290 2013 WO69 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430291 2013 WH71 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430292 2013 WU73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430293 2013 WG75 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430294 2013 WA76 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
430295 2013 WF81 28/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
430296 2013 WB82 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430297 2013 WG84 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430298 2013 WX84 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
430299 2013 WC97 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430300 2013 WL97 15/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430301 2013 WR98 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430302 2013 WQ99 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430303 2013 WC103 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430304 2013 WO104 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430305 2013 WX106 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430306 2013 WS107 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430307 2013 XZ 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430308 2013 XU2 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430309 2013 XG3 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430310 2013 XS10 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430311 2013 XU10 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430312 2013 XS11 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
430313 2013 XU12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
430314 2013 XG16 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
430315 2013 XM19 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430316 2013 YD7 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430317 2013 YV7 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
430318 2013 YT11 13/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
430319 2013 YX12 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430320 2013 YD13 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430321 2013 YJ18 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430322 2013 YB23 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430323 2013 YY24 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430324 2013 YF25 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
430325 2013 YD26 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430326 2013 YE33 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430327 2013 YJ33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430328 2013 YH35 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
430329 2013 YC36 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
430330 2013 YH37 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430331 2013 YR38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430332 2013 YZ38 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430333 2013 YK40 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
430334 2013 YX41 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430335 2013 YM47 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
430336 2013 YR51 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430337 2013 YM52 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430338 2013 YP53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430339 2013 YG57 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430340 2013 YV65 06/04/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
430341 2013 YZ65 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430342 2013 YQ70 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
430343 2013 YT70 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430344 2013 YD73 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430345 2013 YG78 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430346 2013 YO81 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
430347 2013 YK104 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
430348 2013 YX106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430349 2013 YU108 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430350 2013 YJ126 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430351 2013 YV127 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430352 2013 YU129 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
430353 2013 YA142 22/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
430354 2013 YH142 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430355 2013 YX148 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430356 2013 YB149 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430357 2013 YO149 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430358 2014 AD 29/03/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
430359 2014 AY9 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430360 2014 AG12 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430361 2014 AW20 17/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
430362 2014 AU26 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430363 2014 AT29 04/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
430364 2014 AA34 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430365 2014 BY15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
430366 2014 BR18 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430367 2014 BW19 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
430368 2014 BD26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430369 2014 BU28 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430370 2014 BJ33 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
430371 2014 BV46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430372 2014 BU50 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430373 2014 BS54 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
430374 2014 CU10 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430375 2014 DS26 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
430376 2014 DR51 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
430377 2014 DW87 25/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
430378 2014 EG6 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430379 2014 GG48 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
430380 2014 SY142 17/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
430381 2014 SU211 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
430382 2014 TY84 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
430383 2014 US54 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430384 2014 UO108 05/12/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
430385 2014 VO11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430386 2014 VO23 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
430387 2014 WA18 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
430388 2014 WL73 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430389 2014 WB397 27/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
430390 2014 WB423 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430391 2014 WX478 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430392 2014 XD14 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
430393 2014 XD26 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430394 2014 XQ30 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430395 2014 YP3 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430396 2014 YS3 22/12/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
430397 2014 YT6 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430398 2014 YM14 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430399 2014 YC22 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430400 2014 YL22 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430401 2014 YS24 19/11/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
430402 2014 YS28 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430403 2014 YH30 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
430404 2015 AT3 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
430405 2015 BZ302 08/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
430406 1994 VZ4 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430407 1995 FM10 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430408 1995 MX6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430409 1995 SC86 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430410 1995 TL7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430411 1995 UV74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430412 1995 WL40 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430413 1996 EM5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430414 1996 TX15 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430415 1996 TW19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
430416 1997 EG4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430417 1997 TG12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430418 1997 YQ17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430419 1998 BN28 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430420 1998 SD48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430421 1998 TA3 13/10/1998 Xinglong SCAP 750 m MPC · JPL
430422 1999 RU144 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
430423 1999 TO34 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
430424 1999 TV44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430425 1999 TV74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430426 1999 TL78 06/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
430427 1999 TY127 04/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430428 1999 TR130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430429 1999 TX311 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430430 1999 UF38 13/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
430431 1999 UT40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430432 1999 VL116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430433 1999 VO117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430434 1999 VM212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430435 1999 XV239 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430436 2000 EQ101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
430437 2000 GP40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430438 2000 GH120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430439 2000 LF6 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
430440 2000 OH 21/07/2000 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
430441 2000 PX18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430442 2000 PF23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
430443 2000 PW28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430444 2000 QR64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430445 2000 QZ106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430446 2000 QV137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430447 2000 SF79 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
430448 2000 SE97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430449 2000 SB194 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
430450 2000 SN232 28/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
430451 2000 TH31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
430452 2000 UX74 31/10/2000 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
430453 2000 UP106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430454 2000 VD2 01/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
430455 2000 WX11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430456 2000 WQ63 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430457 2000 WV63 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430458 2000 YK5 20/12/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430459 2001 DH96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
430460 2001 EO15 15/03/2001 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
430461 2001 FW176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430462 2001 PH14 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
430463 2001 PQ18 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
430464 2001 PL25 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
430465 2001 QV99 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
430466 2001 QZ196 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
430467 2001 QR236 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
430468 2001 RW18 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
430469 2001 RG58 12/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
430470 2001 RW64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430471 2001 RJ116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430472 2001 RG118 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
430473 2001 RP131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
430474 2001 SW17 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
430475 2001 SM31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430476 2001 SO93 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430477 2001 SH103 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430478 2001 SQ115 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
430479 2001 SY139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430480 2001 SN167 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430481 2001 SQ198 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430482 2001 SJ240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430483 2001 SE245 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430484 2001 ST246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430485 2001 SF264 24/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430486 2001 SU304 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
430487 2001 SE305 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430488 2001 TG39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
430489 2001 TS53 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430490 2001 TD140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430491 2001 TL163 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
430492 2001 TB185 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430493 2001 TA208 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430494 2001 TZ224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430495 2001 TF256 14/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
430496 2001 TM259 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
430497 2001 UD31 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430498 2001 UP57 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430499 2001 UC59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430500 2001 UX61 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430501 2001 UF70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430502 2001 UP85 15/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
430503 2001 UE166 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430504 2001 UW173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
430505 2001 UM176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430506 2001 UF213 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
430507 2001 UG221 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430508 2001 UM228 10/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430509 2001 VR127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
430510 2001 WQ15 19/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
430511 2001 WA16 26/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430512 2001 WQ25 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430513 2001 WA44 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
430514 2001 XH9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430515 2001 XJ93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430516 2001 XM116 13/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
430517 2001 XA217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
430518 2001 YS23 18/12/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
430519 2001 YA94 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
430520 2001 YE157 23/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430521 2002 AD19 23/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430522 2002 AT78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
430523 2002 AX129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
430524 2002 AL171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430525 2002 BH11 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
430526 2002 BR20 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430527 2002 CK2 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430528 2002 CL12 07/02/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
430529 2002 CC16 10/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
430530 2002 CV157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430531 2002 CV184 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430532 2002 CX232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430533 2002 CN241 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430534 2002 CQ282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430535 2002 CS289 10/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
430536 2002 DW9 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430537 2002 EB72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430538 2002 EF103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
430539 2002 EF124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430540 2002 ED131 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
430541 2002 EL131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430542 2002 FX28 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
430543 2002 GB2 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430544 2002 GM2 04/04/2002 Palomar NEAT APO · 680 m MPC · JPL
430545 2002 GM36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430546 2002 GA49 04/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
430547 2002 GB58 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430548 2002 GZ123 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430549 2002 GQ127 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430550 2002 GY134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430551 2002 GO171 10/04/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
430552 2002 HU11 22/04/2002 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
430553 2002 JS9 06/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
430554 2002 JR59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430555 2002 JT67 09/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
430556 2002 JE86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430557 2002 JM148 04/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
430558 2002 KN14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
430559 2002 LE63 13/06/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430560 2002 NC32 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430561 2002 NB52 14/07/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430562 2002 NX72 08/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430563 2002 NF74 14/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
430564 2002 PW32 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
430565 2002 PU112 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
430566 2002 PK162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
430567 2002 PO169 11/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
430568 2002 PW172 11/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
430569 2002 PA183 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
430570 2002 QT43 30/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
430571 2002 QG51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
430572 2002 QV52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 720 m MPC · JPL
430573 2002 QU55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
430574 2002 QC67 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
430575 2002 QT76 27/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430576 2002 QG79 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430577 2002 QV80 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
430578 2002 QL84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
430579 2002 QP107 17/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
430580 2002 QR112 17/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
430581 2002 QY116 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
430582 2002 QG123 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430583 2002 QK134 30/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
430584 2002 QP135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
430585 2002 QA139 17/08/2002 Palomar NEAT 13314| 2,5 km MPC · JPL
430586 2002 RM66 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430587 2002 RL137 13/09/2002 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
430588 2002 RK177 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
430589 2002 RT217 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
430590 2002 RA268 12/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430591 2002 SY12 27/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
430592 2002 SZ18 14/08/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430593 2002 SK38 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
430594 2002 SC40 07/09/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
430595 2002 SG54 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
430596 2002 SD62 17/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
430597 2002 SP71 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
430598 2002 SZ74 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430599 2002 TA20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430600 2002 TN181 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430601 2002 TF204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430602 2002 TM310 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
430603 2002 TH338 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
430604 2002 TO353 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
430605 2002 TF367 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
430606 2002 UU60 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
430607 2002 UC72 18/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430608 2002 VD13 04/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430609 2002 WP1 23/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
430610 2002 WM7 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430611 2002 WT19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
430612 2002 WU21 25/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
430613 2002 WE30 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430614 2002 XL51 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430615 2002 XK117 10/12/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
430616 2002 YJ6 28/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
430617 2003 BP 24/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430618 2003 BX8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
430619 2003 CX 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
430620 2003 DT9 22/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
430621 2003 EH19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
430622 2003 EO63 11/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
430623 2003 FG133 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
430624 2003 GA28 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430625 2003 GZ50 08/04/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
430626 2003 QH8 05/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430627 2003 QM15 20/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430628 2003 QN23 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
430629 2003 QW27 23/08/2003 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
430630 2003 QU72 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430631 2003 QL73 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430632 2003 QS75 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430633 2003 QH90 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
430634 2003 RF10 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 750 m MPC · JPL
430635 2003 RR18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430636 2003 SF48 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430637 2003 SA50 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
430638 2003 SA58 26/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430639 2003 SG64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
430640 2003 SJ68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430641 2003 SM69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
430642 2003 SE89 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430643 2003 SU105 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
430644 2003 SZ132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430645 2003 SU135 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
430646 2003 SH139 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
430647 2003 SO174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430648 2003 SX186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
430649 2003 SN193 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430650 2003 SR205 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430651 2003 SO229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430652 2003 SJ238 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430653 2003 SO274 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430654 2003 SJ293 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
430655 2003 SY325 18/09/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430656 2003 SD335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
430657 2003 SC338 24/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
430658 2003 SO353 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430659 2003 SH360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430660 2003 SG362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430661 2003 ST363 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
430662 2003 SP421 29/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
430663 2003 UO3 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430664 2003 UB4 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
430665 2003 UQ76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
430666 2003 UW95 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
430667 2003 UD196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430668 2003 US197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
430669 2003 UZ242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430670 2003 UR269 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430671 2003 UC294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430672 2003 UJ324 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
430673 2003 UL324 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
430674 2003 UJ332 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
430675 2003 UF348 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
430676 2003 VD 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430677 2003 VV4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430678 2003 VM10 15/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430679 2003 WE24 18/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430680 2003 WM51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430681 2003 WJ54 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430682 2003 WV72 05/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
430683 2003 WC93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430684 2003 WR93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
430685 2003 WP99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430686 2003 WM110 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430687 2003 WX158 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430688 2003 WB166 30/11/2003 Nogales Tenagra II Obs. 780 m MPC · JPL
430689 2003 XL10 05/12/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
430690 2003 XR32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430691 2003 YO17 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430692 2003 YB25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430693 2003 YN39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430694 2003 YZ39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430695 2003 YX117 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
430696 2004 BS5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430697 2004 BK58 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430698 2004 BD90 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
430699 2004 BM100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430700 2004 BW135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430701 2004 CU9 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430702 2004 CR18 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430703 2004 CY20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430704 2004 CT39 12/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,4 km MPC · JPL
430705 2004 CB48 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
430706 2004 CG55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430707 2004 DZ45 19/02/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430708 2004 DB56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430709 2004 DF56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430710 2004 DL57 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
430711 2004 EY3 10/03/2004 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
430712 2004 EK4 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
430713 2004 EN9 14/03/2004 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
430714 2004 EQ11 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430715 2004 EN19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430716 2004 EZ33 12/03/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
430717 2004 ET51 15/02/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
430718 2004 EB53 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430719 2004 EO66 14/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430720 2004 EK73 15/03/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
430721 2004 EO76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430722 2004 FG3 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430723 2004 FY4 18/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
430724 2004 FY40 18/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
430725 2004 FB53 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430726 2004 FV84 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
430727 2004 FU90 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
430728 2004 FR100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430729 2004 FD130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
430730 2004 GE15 12/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430731 2004 GL23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430732 2004 GW34 13/04/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430733 2004 GS41 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
430734 2004 GA44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
430735 2004 GD47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430736 2004 GN57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430737 2004 GR74 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
430738 2004 HH21 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
430739 2004 HA32 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430740 2004 HQ47 22/04/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
430741 2004 HM56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
430742 2004 HN56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
430743 2004 JP31 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
430744 2004 JG42 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430745 2004 KX8 18/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430746 2004 LN1 10/06/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430747 2004 NE 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
430748 2004 NJ30 30/06/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
430749 2004 NW33 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
430750 2004 PZ11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
430751 2004 PJ20 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430752 2004 PR27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
430753 2004 PX104 05/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
430754 2004 QQ13 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
430755 2004 RH16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430756 2004 RO20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430757 2004 RU52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430758 2004 RW52 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430759 2004 RE65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430760 2004 RF66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430761 2004 RL93 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430762 2004 RP136 07/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430763 2004 RF146 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430764 2004 RM156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430765 2004 RU174 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430766 2004 RC184 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430767 2004 RY243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430768 2004 RV246 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430769 2004 RW248 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430770 2004 RZ250 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430771 2004 RY276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430772 2004 RE299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
430773 2004 RV331 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430774 2004 RT346 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
430775 2004 SN12 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430776 2004 SZ38 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
430777 2004 TS10 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430778 2004 TB31 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430779 2004 TP92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430780 2004 TN100 06/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
430781 2004 TA105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430782 2004 TJ120 06/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
430783 2004 TA169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430784 2004 TW173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
430785 2004 TJ196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430786 2004 TT244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430787 2004 TL263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430788 2004 TH279 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
430789 2004 TK292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430790 2004 TS292 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430791 2004 TY295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
430792 2004 TG309 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
430793 2004 TW327 04/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
430794 2004 VS 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
430795 2004 VW36 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
430796 2004 VV37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430797 2004 VA39 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430798 2004 VJ40 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430799 2004 VQ52 04/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
430800 2004 VO71 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430801 2004 VU95 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430802 2004 XK4 07/12/2004 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
430803 2004 XW18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
430804 2005 AD13 09/01/2005 Catalina CSS APO 930 m MPC · JPL
430805 2005 AJ67 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
430806 2005 BG49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430807 2005 CY31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430808 2005 CH63 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
430809 2005 EE72 02/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
430810 2005 ES106 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430811 2005 ED123 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430812 2005 EK161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430813 2005 ET164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430814 2005 EN188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
430815 2005 EQ224 04/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
430816 2005 EE259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430817 2005 GO32 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430818 2005 GU54 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430819 2005 GZ70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430820 2005 GJ73 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
430821 2005 GG75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430822 2005 GS96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430823 2005 GC134 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430824 2005 GN147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430825 2005 GX154 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430826 2005 GQ205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 520 m MPC · JPL
430827 2005 JT2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
430828 2005 JS37 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
430829 2005 JN49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430830 2005 JF59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
430831 2005 JP63 07/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
430832 2005 JL68 06/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
430833 2005 JT74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430834 2005 JW93 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430835 2005 JF94 06/05/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
430836 2005 JO99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
430837 2005 JF113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430838 2005 JX118 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430839 2005 JO120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
430840 2005 JH121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430841 2005 JC139 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430842 2005 KG8 20/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
430843 2005 LX4 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430844 2005 LE8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430845 2005 LL13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430846 2005 LG16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
430847 2005 LA19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430848 2005 LW25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430849 2005 LH32 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430850 2005 LF46 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
430851 2005 LT53 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
430852 2005 MX15 24/06/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
430853 2005 MZ23 27/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
430854 2005 MP26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430855 2005 MR50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430856 2005 MF54 28/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
430857 2005 NG15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430858 2005 NZ22 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430859 2005 NR30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
430860 2005 NY44 09/07/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
430861 2005 NS56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430862 2005 NZ75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430863 2005 NJ123 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430864 2005 OM14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
430865 2005 PW2 02/08/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
430866 2005 PP9 04/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
430867 2005 PB20 06/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
430868 2005 PU23 06/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
430869 2005 QP3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
430870 2005 QR13 24/08/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
430871 2005 QJ21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
430872 2005 QD22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430873 2005 QU45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
430874 2005 QE56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430875 2005 QS60 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430876 2005 QF71 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
430877 2005 QE79 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
430878 2005 QL84 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
430879 2005 QN96 27/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
430880 2005 QW98 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
430881 2005 QE108 27/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
430882 2005 QC114 27/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
430883 2005 QO114 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430884 2005 QM141 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
430885 2005 QY141 30/08/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430886 2005 QX148 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
430887 2005 QE149 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
430888 2005 QD180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
430889 2005 QH180 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
430890 2005 QN180 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
430891 2005 QK188 31/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
430892 2005 QT188 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430893 2005 RZ20 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
430894 2005 RF40 05/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
430895 2005 RO44 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
430896 2005 SS3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430897 2005 SD16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430898 2005 SC17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430899 2005 SW25 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430900 2005 SX29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430901 2005 SQ46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430902 2005 SW49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430903 2005 SR51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430904 2005 SA69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430905 2005 SQ87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
430906 2005 SQ125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430907 2005 SF161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430908 2005 SS168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430909 2005 SM173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430910 2005 SY205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
430911 2005 ST240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430912 2005 SU256 22/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430913 2005 SL259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
430914 2005 SA271 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
430915 2005 SX278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430916 2005 SN290 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430917 2005 TP14 03/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
430918 2005 TN16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430919 2005 TM32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
430920 2005 TZ40 02/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
430921 2005 TO54 01/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
430922 2005 TV58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
430923 2005 TS59 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
430924 2005 TY63 06/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
430925 2005 TC99 07/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
430926 2005 TD113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430927 2005 TC134 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430928 2005 TA163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
430929 2005 TK190 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430930 2005 TP194 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430931 2005 UW39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430932 2005 UJ45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430933 2005 UR53 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
430934 2005 UC61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430935 2005 UJ85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430936 2005 UV92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
430937 2005 UZ105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430938 2005 UM117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430939 2005 UA127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430940 2005 UE139 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430941 2005 UT218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430942 2005 UD234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
430943 2005 UP236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430944 2005 UG241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430945 2005 UZ243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430946 2005 UC249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430947 2005 UV296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430948 2005 UP309 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
430949 2005 UQ325 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430950 2005 UM361 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430951 2005 UZ361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430952 2005 UY394 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430953 2005 UN482 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430954 2005 UW513 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430955 2005 UC514 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
430956 2005 UB517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 960 m MPC · JPL
430957 2005 UL517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
430958 2005 UC526 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430959 2005 VH24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430960 2005 VH39 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430961 2005 VT123 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430962 2005 WX18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430963 2005 WN27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430964 2005 WY36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430965 2005 WX42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430966 2005 WW48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430967 2005 WA50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430968 2005 WD51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430969 2005 WT51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430970 2005 WD56 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
430971 2005 WL78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
430972 2005 WM79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430973 2005 WT91 25/11/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
430974 2005 WQ93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430975 2005 WX94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430976 2005 WA96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430977 2005 WL111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430978 2005 WP115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430979 2005 WN119 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
430980 2005 WL135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430981 2005 WU140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
430982 2005 WV141 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
430983 2005 WA147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430984 2005 WY152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430985 2005 WW153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430986 2005 WS157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430987 2005 WP160 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430988 2005 WV160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430989 2005 WX172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430990 2005 WC183 28/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430991 2005 XO12 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430992 2005 XS24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
430993 2005 XO37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
430994 2005 XG44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430995 2005 XV45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430996 2005 XP47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430997 2005 XR65 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430998 2005 XA78 10/12/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,9 km MPC · JPL
430999 2005 XL86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
431000 2005 YT16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

426.000s  • 427.000s  • 428.000s  • 429.000s  • 430.000s  • 431.000s  • 432.000s  • 433.000s  • 434.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001