Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/469001–470000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469001 2015 AG193 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469002 2015 AJ203 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
469003 2015 AN203 26/10/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
469004 2015 AR203 18/12/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469005 2015 AG206 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
469006 2015 AE209 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
469007 2015 AC219 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
469008 2015 AW221 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469009 2015 AO222 13/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
469010 2015 AP222 30/07/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
469011 2015 AL223 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
469012 2015 AD226 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469013 2015 AD227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469014 2015 AN227 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469015 2015 AC228 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
469016 2015 AK231 20/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469017 2015 AQ233 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469018 2015 AJ236 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469019 2015 AU238 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469020 2015 AS239 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
469021 2015 AY240 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
469022 2015 AC243 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
469023 2015 AK243 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469024 2015 AG244 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469025 2015 AU244 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
469026 2015 AY244 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469027 2015 AZ244 16/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
469028 2015 AR245 01/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
469029 2015 AN247 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469030 2015 AP248 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469031 2015 AR248 08/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
469032 2015 AT248 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469033 2015 AX248 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469034 2015 AZ248 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469035 2015 AQ250 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
469036 2015 AT250 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469037 2015 AL251 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469038 2015 AM251 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469039 2015 AM252 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469040 2015 AE253 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469041 2015 AM253 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
469042 2015 AB256 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469043 2015 AC256 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
469044 2015 AB258 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469045 2015 AW258 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469046 2015 AB260 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
469047 2015 AD260 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469048 2015 AN261 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469049 2015 AL263 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
469050 2015 AN263 23/03/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
469051 2015 AR263 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469052 2015 AV264 31/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
469053 2015 AH265 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469054 2015 AV273 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469055 2015 AP274 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469056 2015 AB276 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469057 2015 AE277 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469058 2015 AA279 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469059 2015 AH279 05/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
469060 2015 AO279 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
469061 2015 AP279 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
469062 2015 AX279 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
469063 2015 BJ5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469064 2015 BB6 16/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
469065 2015 BD15 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
469066 2015 BX21 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469067 2015 BU25 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
469068 2015 BL27 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469069 2015 BG59 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469070 2015 BW64 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469071 2015 BD65 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
469072 2015 BH69 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469073 2015 BO70 07/10/2010 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
469074 2015 BN85 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469075 2015 BY87 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469076 2015 BP125 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469077 2015 BV132 12/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
469078 2015 BR156 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
469079 2015 BR159 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469080 2015 BR185 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
469081 2015 BT242 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469082 2015 BB278 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469083 2015 BA285 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469084 2015 BH290 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469085 2015 BN309 26/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
469086 2015 BA310 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469087 2015 BO319 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469088 2015 BM346 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469089 2015 BZ419 11/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
469090 2015 BO430 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469091 2015 BC454 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469092 2015 BL455 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469093 2015 BJ456 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
469094 2015 BN489 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
469095 2015 CC4 17/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
469096 2015 CR4 26/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469097 2015 CT30 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
469098 2015 CJ33 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469099 2015 CJ40 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469100 2015 CO42 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469101 2015 CT48 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
469102 2015 CV48 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
469103 2015 CW53 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469104 2015 CJ60 16/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
469105 2015 DH10 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
469106 2015 DV16 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469107 2015 DW24 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469108 2015 DY25 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469109 2015 DB43 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
469110 2015 DF43 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469111 2015 DG48 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469112 2015 DU82 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469113 2015 DZ100 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
469114 2015 DC109 16/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
469115 2015 DB117 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469116 2015 DY124 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
469117 2015 DU145 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469118 2015 DP150 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469119 2015 DY173 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
469120 2015 DQ180 13/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
469121 2015 DM186 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469122 2015 DU206 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
469123 2015 DT211 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469124 2015 DM220 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469125 2015 EG2 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469126 2015 EB16 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469127 2015 EE17 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469128 2015 EL17 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469129 2015 ET17 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469130 2015 EM18 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469131 2015 EU23 19/11/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
469132 2015 EQ30 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
469133 2015 EK59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469134 2015 EJ62 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469135 2015 EE65 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
469136 2015 FO45 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469137 2015 FF76 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
469138 2015 FL96 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469139 2015 FC97 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
469140 2015 FA121 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469141 2015 FS121 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469142 2015 FB128 13/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
469143 2015 FA165 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
469144 2015 FO220 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
469145 2015 FK276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469146 2015 FG293 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469147 2015 FK301 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469148 2015 FJ311 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469149 2015 FL325 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469150 2015 FD343 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
469151 2015 GN3 13/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
469152 2015 GT19 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469153 2015 GP21 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469154 2015 GQ27 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469155 2015 GK28 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469156 2015 GD40 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469157 2015 GU41 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469158 2015 HZ6 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469159 2015 HC8 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469160 2015 HM59 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469161 2015 HZ59 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469162 2015 HO99 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
469163 2015 HD140 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
469164 2015 KG8 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469165 2015 KW39 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
469166 2015 KP67 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
469167 2015 LF3 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
469168 2015 MZ24 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469169 2015 MO34 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469170 2015 NS23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
469171 2016 AX1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469172 2016 AX129 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469173 2016 CU75 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469174 2016 CN259 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469175 2016 CS259 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469176 2016 CL261 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469177 2016 EP37 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469178 2016 EF79 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
469179 2016 EW151 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469180 2016 EQ196 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469181 2016 ER201 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469182 2016 ES201 16/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
469183 2016 FP7 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469184 2016 FF10 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469185 2016 FB39 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469186 2016 FC39 10/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
469187 2016 FD41 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469188 2016 GK116 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469189 2016 GB124 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469190 2016 GA132 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469191 2016 GU134 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469192 2016 GB135 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469193 2016 GV137 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
469194 2016 GG141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469195 2016 GW150 16/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
469196 2016 GE158 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469197 2016 GF182 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469198 2016 GR182 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
469199 2016 GV185 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469200 2016 GH190 03/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469201 2016 GN191 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469202 2016 GJ192 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469203 2016 GF193 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469204 2016 GK193 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469205 2016 GA215 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
469206 2016 GO218 12/05/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
469207 2016 GD233 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469208 2016 GX233 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469209 2016 GO239 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469210 2016 GB240 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469211 2016 GJ240 14/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
469212 2016 GL240 12/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
469213 2016 GP241 21/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469214 2016 GZ241 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469215 2016 GN251 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469216 2016 HU 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
469217 2016 HD2 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469218 2016 HE2 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469219 Kamoʻoalewa 2016 HO3 27/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 49 m MPC · JPL
469220 2016 HZ5 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469221 2016 HJ7 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469222 2016 HO7 01/12/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
469223 2016 HT7 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469224 2016 HX7 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469225 2016 HR9 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469226 2016 HU9 14/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
469227 2016 HV10 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
469228 2016 HD15 13/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
469229 2016 HZ16 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469230 2016 HT23 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469231 2016 JU 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469232 2016 JD4 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469233 2016 JF4 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469234 2016 JG5 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469235 2016 JD7 01/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
469236 2016 JT7 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
469237 2016 JQ8 11/04/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
469238 2016 JU8 15/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469239 2016 JD10 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469240 2016 JH10 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
469241 2016 JO10 11/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
469242 2016 JW11 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469243 2016 JC13 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469244 2016 JY18 08/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
469245 2016 JG19 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469246 2016 JQ19 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
469247 2016 JW19 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469248 2016 JA21 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469249 2016 JH21 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469250 2016 JO23 08/05/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
469251 2016 JY23 09/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
469252 2016 JD24 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
469253 2016 JA25 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469254 2016 JU26 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469255 2016 JX26 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469256 2016 JE27 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469257 2016 JN29 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469258 2016 JQ29 02/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
469259 2016 JA30 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469260 2016 JB30 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
469261 2016 JF30 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469262 2016 JH30 27/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
469263 2016 JP30 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469264 2016 JR30 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469265 2016 JT30 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469266 2016 JY30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
469267 2016 JX31 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469268 2016 JA32 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469269 2016 JE32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469270 2016 JH32 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469271 2016 JL32 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
469272 2016 JO32 30/06/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
469273 2016 JQ34 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469274 2016 JB35 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469275 2016 JC35 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
469276 1993 RQ 16/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469277 1993 TC17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
469278 1994 RF3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469279 1995 QP5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469280 1995 SS62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469281 1995 TJ3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469282 1995 UK11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
469283 1995 UN20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469284 1995 UL23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469285 1995 UV41 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469286 1995 UY43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469287 1995 UV55 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469288 1995 VW11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469289 1995 VZ17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469290 1996 TS36 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469291 1996 VE11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469292 1996 VU28 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469293 1996 XW4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469294 1996 XW9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469295 1996 XL24 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469296 1996 XB36 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469297 1997 BN6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469298 1997 EN16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469299 1997 KZ1 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469300 1997 LQ4 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469301 1997 SK12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469302 1998 SJ51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469303 1998 TH20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469304 1998 UV1 20/10/1998 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
469305 1998 YM19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469306 1999 CD158 10/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. Trujillo cubewano ( 443 km MPC · JPL
469307 1999 RD36 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
469308 1999 RU103 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469309 1999 RZ189 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
469310 1999 RE212 11/08/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469311 1999 RZ239 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
469312 1999 SK25 30/09/1999 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
469313 1999 TH46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469314 1999 TA62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469315 1999 TD138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469316 1999 TG185 18/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
469317 1999 TS212 15/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469318 1999 TP224 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469319 1999 TR254 14/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
469320 1999 TD267 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469321 1999 TN306 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469322 1999 TG316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469323 1999 UB22 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
469324 1999 UZ31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469325 1999 VC106 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469326 1999 VH191 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469327 1999 VS206 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469328 1999 WR22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
469329 1999 YJ5 28/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469330 2000 GJ63 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469331 2000 GM144 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
469332 2000 KE37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469333 2000 PE30 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 293 km MPC · JPL
469334 2000 QG252 26/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
469335 2000 SH50 23/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469336 2000 SG51 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469337 2000 SE60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469338 2000 SF137 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469339 2000 SG196 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469340 2000 SK249 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
469341 2000 SD291 27/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
469342 2000 SM300 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469343 2000 SF310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469344 2000 TF8 01/10/2000 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
469345 2000 TP53 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
469346 2000 TN64 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
469347 2000 TG67 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469348 2000 UZ18 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
469349 2000 UF73 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469350 2000 WL44 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469351 2000 WE74 20/11/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
469352 2000 WN162 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469353 2000 YH47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
469354 2001 CA4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469355 2001 CH25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469356 2001 DR8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
469357 2001 DT16 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
469358 2001 FO191 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469359 2001 HX13 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
469360 2001 HC31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
469361 2001 HY65 26/04/2001 Mauna Kea K. J. Meech, M. W. Buie cubewano ( 255 km MPC · JPL
469362 2001 KB77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 147 km MPC · JPL
469363 2001 KZ77 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
469364 2001 NO13 12/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469365 2001 OX37 20/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469366 Watkins 2001 PH13 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
469367 2001 PG54 14/08/2001 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
469368 2001 QB146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469369 2001 QO146 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
469370 2001 QH208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
469371 2001 QM231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469372 2001 QF298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 404 km MPC · JPL
469373 2001 RQ3 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
469374 2001 RU25 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469375 2001 RN135 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469376 2001 RW141 15/09/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469377 2001 SM99 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469378 2001 SL103 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
469379 2001 SW157 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469380 2001 SX182 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469381 2001 SD185 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469382 2001 SM193 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469383 2001 ST195 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469384 2001 SA209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469385 2001 SD209 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469386 2001 SY231 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469387 2001 SE260 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
469388 2001 SV318 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469389 2001 SF320 21/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
469390 2001 SS333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
469391 2001 SV333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469392 2001 TY23 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469393 2001 TZ90 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
469394 2001 TH124 10/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
469395 2001 TW158 11/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469396 2001 TG163 11/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469397 2001 TJ215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469398 2001 TQ247 14/10/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
469399 2001 UQ15 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
469400 2001 UU63 18/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469401 2001 UN76 17/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
469402 2001 UN88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469403 2001 UG91 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
469404 2001 UV137 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469405 2001 UA199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
469406 2001 UF210 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469407 2001 UE214 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469408 2001 UY215 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
469409 2001 UZ225 16/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469410 2001 VW50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
469411 2001 VQ72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469412 2001 WX6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469413 2001 WC35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469414 2001 WG51 19/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
469415 2001 XK82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469416 2001 XH124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469417 2001 XN227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469418 2001 XJ244 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469419 2001 XA249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
469420 2001 XP254 10/12/2001 Mauna Kea D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna res · 3:5 · 147 km MPC · JPL
469421 2001 XD255 09/12/2001 Mauna Kea S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna 336 km MPC · JPL
469422 2001 XY260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469423 2001 YQ7 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469424 2001 YM83 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
469425 2001 YK123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
469426 2002 AO105 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
469427 2002 AE129 23/12/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
469428 2002 AV142 13/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469429 2002 BY30 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
469430 2002 CK10 06/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469431 2002 CN113 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469432 2002 CU225 03/02/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
469433 2002 CO279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469434 2002 DO1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,0 km MPC · JPL
469435 2002 DB18 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
469436 2002 EB103 09/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
469437 2002 FK7 22/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
469438 2002 GV31 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 233 km MPC · JPL
469439 2002 GO74 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469440 2002 GK81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469441 2002 GP126 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469442 2002 GG166 09/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 117 km MPC · JPL
469443 2002 KT3 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469444 2002 KY3 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469445 2002 LT24 09/06/2002 Socorro LINEAR 140 m MPC · JPL
469446 2002 NL8 09/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469447 2002 NO58 03/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
469448 2002 NE72 08/07/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
469449 2002 OW19 21/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
469450 2002 PR2 03/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
469451 2002 PQ65 05/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469452 2002 PE74 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469453 2002 PJ74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469454 2002 PT164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
469455 2002 QR14 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
469456 2002 QZ38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469457 2002 QE44 30/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469458 2002 QE54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 710 m MPC · JPL
469459 2002 QU64 28/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469460 2002 QP74 19/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469461 2002 QK92 16/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
469462 2002 QF106 19/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469463 2002 QT115 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469464 2002 QU137 27/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
469465 2002 RT39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
469466 2002 RR60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
469467 2002 RQ115 06/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469468 2002 RG124 09/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
469469 2002 RE131 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469470 2002 RC189 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469471 2002 RE189 13/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
469472 2002 RH223 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469473 2002 RY224 13/09/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
469474 2002 RW238 01/09/2002 Haleakala R. Matson 780 m MPC · JPL
469475 2002 RR257 15/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
469476 2002 RL266 01/09/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
469477 2002 SM12 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469478 2002 TU2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
469479 2002 TW70 03/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469480 2002 TP76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
469481 2002 TP91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
469482 2002 TW124 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
469483 2002 TP153 05/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
469484 2002 TJ165 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
469485 2002 TK202 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
469486 2002 TU275 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469487 2002 TF299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469488 2002 TZ306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
469489 2002 TM356 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
469490 2002 TQ363 10/10/2002 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
469491 2002 VL63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
469492 2002 VV143 04/11/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
469493 2002 XG10 02/12/2002 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
469494 2002 XS40 12/12/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
469495 2002 XE51 10/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
469496 2002 XU58 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469497 2002 XO61 10/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
469498 2002 YS11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469499 2002 YD15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469500 2003 AV94 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469501 2003 BJ14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
469502 2003 BZ20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 470 m MPC · JPL
469503 2003 DY9 23/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469504 2003 FO 22/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
469505 2003 FE128 31/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie twotino · 243 km MPC · JPL
469506 2003 FF128 31/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
469507 2003 HK8 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469508 2003 HM50 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469509 2003 HC57 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano (cold) · 307 km MPC · JPL
469510 2003 MJ9 30/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469511 2003 OX13 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
469512 2003 QC7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
469513 2003 QR79 28/08/2003 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
469514 2003 QA91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano (cold) · 336 km MPC · JPL
469515 2003 RJ2 01/09/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
469516 2003 RZ23 03/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
469517 2003 SA10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469518 2003 SE26 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469519 2003 SB38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
469520 2003 ST38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469521 2003 SM42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
469522 2003 SG45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
469523 2003 SX68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469524 2003 SU78 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469525 2003 SF104 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
469526 2003 SD105 20/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469527 2003 ST156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
469528 2003 SS163 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
469529 2003 SU190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469530 2003 SN209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,2 km MPC · JPL
469531 2003 SK253 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469532 2003 SD276 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469533 2003 SK276 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469534 2003 SW287 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469535 2003 SB294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469536 2003 SZ294 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
469537 2003 SZ298 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
469538 2003 SF303 17/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469539 2003 SD323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469540 2003 SK323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469541 2003 SD331 26/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
469542 2003 SS331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469543 2003 SP333 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469544 2003 SA344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469545 2003 SZ427 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469546 2003 SX432 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469547 2003 SH433 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469548 2003 TD20 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
469549 2003 UW10 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469550 2003 UZ58 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469551 2003 UW77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469552 2003 UR83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469553 2003 UB86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469554 2003 UN93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469555 2003 UC102 20/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
469556 2003 UE108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469557 2003 UZ130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
469558 2003 UY132 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
469559 2003 UA183 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469560 2003 UE189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469561 2003 UB252 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
469562 2003 UH295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469563 2003 UZ337 18/10/2003 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
469564 2003 UK378 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
469565 2003 VC3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
469566 2003 VE3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469567 2003 VG10 15/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
469568 2003 WL6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469569 2003 WU24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469570 2003 WO29 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469571 2003 WU44 19/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469572 2003 WU56 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469573 2003 WD93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
469574 2003 WV100 21/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469575 2003 WE106 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
469576 2003 WE111 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469577 2003 WN119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469578 2003 WN165 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469579 2003 YV 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469580 2003 YZ9 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469581 2003 YU35 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469582 2003 YA118 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469583 2003 YZ153 29/12/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
469584 2003 YW179 24/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. res · 193 km MPC · JPL
469585 2004 AE10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469586 2004 BL10 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469587 2004 BV26 18/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469588 2004 CQ8 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469589 2004 CX31 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469590 2004 DG20 17/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
469591 2004 DU21 17/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
469592 2004 DO57 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469593 2004 DH65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
469594 2004 EV69 26/02/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
469595 2004 ET78 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469596 2004 EE88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469597 2004 EN93 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469598 2004 FY23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469599 2004 FT27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469600 2004 FV55 20/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469601 2004 FB78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469602 2004 FU146 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469603 2004 GC10 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
469604 2004 GK13 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
469605 2004 GM19 14/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
469606 2004 GO40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469607 2004 GX53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469608 2004 HV23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469609 2004 HS78 22/04/2004 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
469610 2004 HF79 24/04/2004 Mauna Kea B. Gladman cubewano (cold) · 243 km MPC · JPL
469611 2004 JN29 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
469612 2004 KP17 28/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
469613 2004 LB14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469614 2004 NG30 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
469615 2004 PT107 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 307 km MPC · JPL
469616 2004 QY9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
469617 2004 QO15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469618 2004 QM28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469619 2004 RR42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
469620 2004 RW71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
469621 2004 RV93 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469622 2004 RT158 10/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
469623 2004 RC163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469624 2004 RA167 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469625 2004 RH198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469626 2004 RZ230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469627 2004 RB253 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469628 2004 RH273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469629 2004 RB301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
469630 2004 RV305 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469631 2004 RR336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469632 2004 RL338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
469633 2004 RE340 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469634 2004 SZ19 21/09/2004 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
469635 2004 SD23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469636 2004 SE54 22/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
469637 2004 TX4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469638 2004 TK7 05/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
469639 2004 TS13 10/10/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,8 km MPC · JPL
469640 2004 TC19 12/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
469641 2004 TH34 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469642 2004 TH56 09/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
469643 2004 TN62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469644 2004 TP82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
469645 2004 TD88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469646 2004 TN88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469647 2004 TC94 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469648 2004 TO101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469649 2004 TK104 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469650 2004 TD141 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469651 2004 TU144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469652 2004 TK149 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469653 2004 TP149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469654 2004 TF155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469655 2004 TK156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
469656 2004 TS159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
469657 2004 TU183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469658 2004 TQ196 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
469659 2004 TL200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469660 2004 TN233 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
469661 2004 TB291 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469662 2004 TC291 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469663 2004 TT299 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469664 2004 TM318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
469665 2004 TS345 14/10/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
469666 2004 TV348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
469667 2004 TT361 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469668 2004 TF367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469669 2004 VP8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
469670 2004 VJ12 03/11/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
469671 2004 VN15 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469672 2004 XE2 01/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
469673 2004 XJ18 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
469674 2004 XK21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469675 2004 XB33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469676 2004 XW49 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469677 2004 XR65 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469678 2004 XC72 14/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
469679 2004 XU88 10/12/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
469680 2004 XC92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469681 2004 XZ98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469682 2004 XL103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469683 2004 XE130 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
469684 2004 XY169 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
469685 2004 XQ170 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
469686 2004 XV177 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
469687 2004 YF9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469688 2005 AL5 06/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469689 2005 AX16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469690 2005 AJ27 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469691 2005 AO44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469692 2005 AY44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469693 2005 BY13 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
469694 2005 BH24 17/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
469695 2005 CN12 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469696 2005 CO62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
469697 2005 CR62 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469698 2005 EH33 04/03/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469699 2005 EP68 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
469700 2005 EE195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469701 2005 EL206 13/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
469702 2005 EO246 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469703 2005 EN253 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469704 2005 EZ296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
469705 ǂKá̦gára 2005 EF298 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie cubewano (cold) · 293 km MPC · JPL
469706 2005 GR96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
469707 2005 GB187 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 176 km MPC · JPL
469708 2005 GE187 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 154 km MPC · JPL
469709 2005 JY9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
469710 2005 JM45 01/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
469711 2005 JJ51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469712 2005 JN53 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469713 2005 JK56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469714 2005 JQ122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469715 2005 JB132 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469716 2005 JP150 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,2 km MPC · JPL
469717 2005 LR4 12/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
469718 2005 LK10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
469719 2005 LE13 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469720 2005 LK22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
469721 2005 LX37 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469722 2005 LP40 14/06/2005 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
469723 2005 MS23 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
469724 2005 MC44 27/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469725 2005 MM53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
469726 2005 MG54 29/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
469727 2005 NK1 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,3 km MPC · JPL
469728 2005 NM8 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469729 2005 NY8 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469730 2005 ND9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
469731 2005 NO17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
469732 2005 NV21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469733 2005 NE24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469734 2005 NC30 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
469735 2005 NO35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469736 2005 NB42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469737 2005 NW44 10/07/2005 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
469738 2005 NH55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
469739 2005 NK72 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469740 2005 NO73 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469741 2005 NV101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469742 2005 NV105 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,1 km MPC · JPL
469743 2005 NM116 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,9 km MPC · JPL
469744 2005 NC117 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,0 km MPC · JPL
469745 2005 OQ2 29/07/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
469746 2005 OX4 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
469747 2005 PE4 06/08/2005 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
469748 Volnay 2005 PO5 09/08/2005 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
469749 2005 PD6 10/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 620 m MPC · JPL
469750 2005 PU21 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 204 km MPC · JPL
469751 2005 QC4 24/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469752 2005 QF10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
469753 2005 QQ13 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
469754 2005 QX13 24/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469755 2005 QB21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
469756 2005 QT21 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 760 m MPC · JPL
469757 2005 QQ26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469758 2005 QQ28 28/08/2005 Vicques M. Ory 4,5 km MPC · JPL
469759 2005 QM29 26/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
469760 2005 QT34 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
469761 2005 QJ42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
469762 2005 QK44 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469763 2005 QH45 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469764 2005 QZ45 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
469765 2005 QD46 26/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469766 2005 QE46 26/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469767 2005 QM47 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
469768 2005 QR47 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
469769 2005 QL53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469770 2005 QE57 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469771 2005 QD68 28/08/2005 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
469772 2005 QY69 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
469773 2005 QB76 30/08/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 780 m MPC · JPL
469774 2005 QB81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469775 2005 QD82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469776 2005 QR90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469777 2005 QJ128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469778 2005 QZ130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
469779 2005 QJ134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469780 2005 QO134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469781 2005 QX135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469782 2005 QV136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469783 2005 QW162 30/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
469784 2005 QK163 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
469785 2005 QF168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
469786 2005 QK176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469787 2005 QF181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469788 2005 QG181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469789 2005 RH1 01/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
469790 2005 RH5 07/09/2005 Wildberg R. Apitzsch 680 m MPC · JPL
469791 2005 RC6 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
469792 2005 RP10 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469793 2005 RA17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469794 2005 RQ29 13/09/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
469795 2005 RC47 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
469796 2005 SD 16/09/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469797 2005 SX6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
469798 2005 SL12 11/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
469799 2005 SH16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469800 2005 SZ23 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469801 2005 SO38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469802 2005 SL41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469803 2005 SD56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469804 2005 SU65 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
469805 2005 SB77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469806 2005 SX78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469807 2005 SV80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469808 2005 SP83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469809 2005 ST86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469810 2005 SO94 03/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
469811 2005 SA116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
469812 2005 SD118 28/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469813 2005 SP121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469814 2005 SZ139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469815 2005 SR140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469816 2005 SZ144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469817 2005 SR145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
469818 2005 SF158 26/09/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
469819 2005 SZ160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469820 2005 SB163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469821 2005 SN173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469822 2005 SU189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469823 2005 SR191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
469824 2005 SN195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469825 2005 SG209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
469826 2005 SG211 30/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469827 2005 SU219 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469828 2005 SB228 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469829 2005 SN232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
469830 2005 SM235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
469831 2005 SH237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
469832 2005 SD239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
469833 2005 SN241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469834 2005 SL243 27/09/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469835 2005 ST249 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
469836 2005 SS256 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469837 2005 SN265 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469838 2005 TR8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
469839 2005 TG15 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
469840 2005 TB39 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
469841 2005 TZ39 09/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469842 2005 TC43 05/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469843 2005 TR43 05/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
469844 2005 TK66 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469845 2005 TF71 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
469846 2005 TB88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469847 2005 TJ108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469848 2005 TN116 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469849 2005 TK124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469850 2005 TL126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469851 2005 TS126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469852 2005 TX133 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469853 2005 TE191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
469854 2005 TK191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
469855 2005 UU9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469856 2005 UN15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469857 2005 UE16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
469858 2005 UH17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469859 2005 UD18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469860 2005 UE21 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469861 2005 UW23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469862 2005 UB24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
469863 2005 UH25 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469864 2005 UH41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469865 2005 UM43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469866 2005 UF44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
469867 2005 UC45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
469868 2005 UB49 23/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
469869 2005 UQ52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
469870 2005 UO61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469871 2005 UU75 24/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
469872 2005 UA78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
469873 2005 UL94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469874 2005 UF100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469875 2005 UU148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469876 2005 UX177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469877 2005 UQ182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469878 2005 UQ206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469879 2005 UQ207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469880 2005 UN226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469881 2005 UJ250 23/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469882 2005 UW287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469883 2005 UJ323 28/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
469884 2005 UP455 29/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
469885 2005 UC476 13/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
469886 2005 UD488 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
469887 2005 UV489 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
469888 2005 UE507 20/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
469889 2005 UF518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
469890 2005 UO522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 690 m MPC · JPL
469891 2005 VG118 11/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
469892 2005 VH118 11/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469893 2005 VS119 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469894 2005 VM124 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
469895 2005 VF128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 820 m MPC · JPL
469896 2005 WC1 21/11/2005 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
469897 2005 WF40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469898 2005 WB41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469899 2005 WY54 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469900 2005 WE79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469901 2005 WA89 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
469902 2005 WF99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469903 2005 WL163 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469904 2005 WZ163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
469905 2005 WF176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469906 2005 WL191 22/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
469907 2005 XO11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469908 2005 XV22 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
469909 2005 YR42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469910 2005 YW49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469911 2005 YR51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469912 2005 YN77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469913 2005 YR86 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469914 2005 YE87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
469915 2005 YA89 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469916 2005 YL91 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
469917 2005 YJ132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
469918 2005 YV155 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
469919 2005 YS161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469920 2005 YC165 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
469921 2005 YZ169 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
469922 2005 YN177 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469923 2005 YZ191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469924 2005 YV207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469925 2005 YO209 24/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
469926 2005 YR228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469927 2005 YU269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469928 2005 YS271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469929 2006 AK8 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
469930 2006 AO11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
469931 2006 AH43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469932 2006 AL46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
469933 2006 AV48 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469934 2006 AZ59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469935 2006 AO61 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
469936 2006 AN75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469937 2006 BF16 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
469938 2006 BK27 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469939 2006 BX40 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
469940 2006 BF61 02/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
469941 2006 BN62 23/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
469942 2006 BB68 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469943 2006 BS73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469944 2006 BX88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469945 2006 BY92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469946 2006 BG103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469947 2006 BR110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469948 2006 BT111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469949 2006 BR112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469950 2006 BF142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
469951 2006 BY144 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469952 2006 BN155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469953 2006 BB171 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469954 2006 BY175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469955 2006 BH200 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469956 2006 BB211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469957 2006 BF221 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469958 2006 CC9 01/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
469959 2006 CF64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469960 2006 DG5 20/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
469961 2006 DD29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469962 2006 DF43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469963 2006 DZ56 24/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
469964 2006 DX79 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469965 2006 DR88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469966 2006 DF93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469967 2006 DJ93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469968 2006 DK99 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
469969 2006 DO120 21/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
469970 2006 DK151 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469971 2006 DM156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469972 2006 DZ194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
469973 2006 DK195 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469974 2006 DZ208 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469975 2006 DD216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469976 2006 EE9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469977 2006 EF55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469978 2006 FC 18/03/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
469979 2006 FF49 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
469980 2006 GT1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
469981 2006 HO8 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469982 2006 HE22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469983 2006 HR40 21/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
469984 2006 HM41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469985 2006 HV100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469986 2006 HV103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469987 2006 HJ123 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 293 km MPC · JPL
469988 2006 HN140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
469989 2006 JT14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469990 2006 JW17 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469991 2006 JQ29 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
469992 2006 JP34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
469993 2006 KE13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469994 2006 KU13 01/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
469995 2006 KK15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469996 2006 KF26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469997 2006 KH48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469998 2006 KM57 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
469999 2006 KJ62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470000 2006 KC102 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

465.000s  • 466.000s  • 467.000s  • 468.000s  • 469.000s  • 470.000s  • 471.000s  • 472.000s  • 473.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001