Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/579001–580000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579001 2014 JF101 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
579002 2014 JZ101 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
579003 2014 JP104 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
579004 2014 JR105 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579005 2014 JU108 02/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
579006 2014 JV108 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579007 2014 JA109 05/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
579008 2014 JP109 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
579009 2014 JL115 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
579010 2014 JV119 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
579011 2014 KJ 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579012 2014 KZ1 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579013 2014 KR5 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
579014 2014 KR10 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
579015 2014 KG17 12/03/2004 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
579016 2014 KW17 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 2.2 km MPC · JPL
579017 2014 KZ22 11/11/2012 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
579018 2014 KQ23 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
579019 2014 KO27 20/09/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 700 m MPC · JPL
579020 2014 KP30 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
579021 2014 KW34 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579022 2014 KD35 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
579023 2014 KV35 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
579024 2014 KN36 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
579025 2014 KR36 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
579026 2014 KZ36 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579027 2014 KF38 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
579028 2014 KH38 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
579029 2014 KK41 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579030 2014 KH42 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
579031 2014 KS42 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
579032 2014 KG44 23/04/2014 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
579033 2014 KM44 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
579034 2014 KL45 26/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
579035 2014 KG46 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
579036 2014 KQ47 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
579037 2014 KV47 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
579038 2014 KL49 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
579039 2014 KC50 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
579040 2014 KP55 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579041 2014 KE58 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579042 2014 KE60 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
579043 2014 KJ62 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
579044 2014 KJ63 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
579045 2014 KP66 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3.8 km MPC · JPL
579046 2014 KX70 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579047 2014 KM71 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579048 2014 KE73 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
579049 2014 KJ73 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
579050 2014 KT82 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
579051 2014 KU85 06/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
579052 2014 KH89 09/03/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
579053 2014 KQ91 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
579054 2014 KA92 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
579055 2014 KF97 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
579056 2014 KS99 27/11/2000 Apache Point SDSS Collaboration 3.5 km MPC · JPL
579057 2014 KW99 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
579058 2014 KE104 07/10/2004 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
579059 2014 KV105 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
579060 2014 KC106 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579061 2014 KO111 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579062 2014 KF113 04/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 184 km MPC · JPL
579063 2014 KF117 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579064 2014 KM120 25/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
579065 2014 KM125 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
579066 2014 KQ125 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
579067 2014 KC126 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
579068 2014 KQ127 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
579069 2014 KP131 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579070 2014 LF1 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 370 m MPC · JPL
579071 2014 LE4 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
579072 2014 LV7 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579073 2014 LZ16 05/06/2014 Elena Remote A. Oreshko 710 m MPC · JPL
579074 2014 LM21 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
579075 2014 LZ23 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
579076 2014 LV25 12/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
579077 2014 LP28 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 245 km MPC · JPL
579078 2014 LE29 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579079 2014 LX32 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
579080 2014 LY34 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579081 2014 LJ36 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
579082 2014 LC37 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579083 2014 LQ37 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579084 2014 MC2 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
579085 2014 MD4 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
579086 2014 MZ7 08/07/2003 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
579087 2014 MU10 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579088 2014 MW10 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
579089 2014 MM15 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
579090 2014 MY15 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
579091 2014 MC16 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579092 2014 MB19 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
579093 2014 MV21 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
579094 2014 MK22 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579095 2014 MC23 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
579096 2014 MZ25 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
579097 2014 MU26 26/02/2014 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
579098 2014 MB27 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.5 km MPC · JPL
579099 2014 MH30 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
579100 2014 MK37 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579101 2014 MA38 14/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
579102 2014 ME50 29/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
579103 2014 MB51 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579104 2014 MH51 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
579105 2014 MT52 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579106 2014 MX53 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
579107 2014 MM59 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
579108 2014 MW60 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
579109 2014 MK63 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579110 2014 MX70 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579111 2014 MQ71 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
579112 2014 MS72 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
579113 2014 ML74 22/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579114 2014 MR78 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579115 2014 MW79 23/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
579116 2014 MV82 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
579117 2014 MH83 22/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579118 2014 MK83 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
579119 2014 MY87 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579120 2014 MA88 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579121 2014 MC88 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
579122 2014 MQ95 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
579123 2014 NV 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
579124 2014 NW1 04/05/2008 Sierra Stars W. G. Dillon 2.8 km MPC · JPL
579125 2014 NB8 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
579126 2014 NC9 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
579127 2014 NC13 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
579128 2014 NU19 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
579129 2014 NA28 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
579130 2014 NB43 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
579131 2014 NJ50 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579132 2014 NB59 28/08/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
579133 2014 ND59 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579134 2014 NY60 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
579135 2014 NY62 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
579136 2014 NK69 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
579137 2014 NS71 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579138 2014 NC72 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579139 2014 NJ78 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579140 2014 OH 06/08/2007 Lulin LUSS 590 m MPC · JPL
579141 2014 OS7 06/09/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
579142 2014 OR8 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579143 2014 OA9 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
579144 2014 OV21 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
579145 2014 OJ22 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
579146 2014 OP23 24/07/2003 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
579147 2014 OH27 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
579148 2014 OU40 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
579149 2014 OY41 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
579150 2014 OP42 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
579151 2014 OB44 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
579152 2014 ON44 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
579153 2014 OF53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
579154 2014 OJ57 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
579155 2014 OC60 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
579156 2014 OD60 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
579157 2014 OS61 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
579158 2014 ON63 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
579159 2014 OT72 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
579160 2014 OQ73 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
579161 2014 OW74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
579162 2014 OS80 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
579163 2014 OV81 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579164 2014 OH83 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
579165 2014 OC85 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
579166 2014 OD89 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
579167 2014 OR94 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
579168 2014 OG98 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
579169 2014 OO98 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579170 2014 OS98 01/11/2011 Charleston R. Holmes 640 m MPC · JPL
579171 2014 OJ101 05/02/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
579172 2014 OU107 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
579173 2014 ON108 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
579174 2014 OE110 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579175 2014 OQ110 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
579176 2014 OS113 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
579177 2014 OQ117 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
579178 2014 OD119 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
579179 2014 OW125 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579180 2014 OO127 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
579181 2014 ON132 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579182 2014 OU132 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579183 2014 OE151 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
579184 2014 OM157 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579185 2014 OX160 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
579186 2014 OE161 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579187 2014 OZ162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
579188 2014 OC168 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579189 2014 OC170 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
579190 2014 OV170 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
579191 2014 OE172 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
579192 2014 OE175 31/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 750 m MPC · JPL
579193 2014 OR179 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579194 2014 OY182 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
579195 2014 OO183 23/07/2007 Lulin LUSS 820 m MPC · JPL
579196 2014 OC186 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579197 2014 ON190 28/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 630 m MPC · JPL
579198 2014 OD213 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
579199 2014 OH213 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.9 km MPC · JPL
579200 2014 OB215 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579201 2014 OE219 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
579202 2014 OZ219 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
579203 2014 OS226 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
579204 2014 OQ228 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
579205 2014 OR228 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
579206 2014 OJ235 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
579207 2014 OF236 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
579208 2014 OX236 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
579209 2014 OE239 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
579210 2014 OU243 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
579211 2014 OW251 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
579212 2014 OB258 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
579213 2014 OE258 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
579214 2014 OH261 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
579215 2014 OK263 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
579216 2014 OO285 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
579217 2014 OP289 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
579218 2014 OA292 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
579219 2014 OL295 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
579220 2014 OP295 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
579221 2014 OB307 19/11/2003 Palomar NEAT 4.3 km MPC · JPL
579222 2014 OJ315 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
579223 2014 OT337 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
579224 2014 OC342 24/07/2007 Lulin LUSS 760 m MPC · JPL
579225 2014 OE344 26/12/2001 Haleakala AMOS 3.1 km MPC · JPL
579226 2014 OT345 06/08/2007 Lulin LUSS 850 m MPC · JPL
579227 2014 OV348 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
579228 2014 OT350 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
579229 2014 OA352 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579230 2014 OW359 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
579231 2014 OR362 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579232 2014 OS363 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
579233 2014 OJ366 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
579234 2014 OE371 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
579235 2014 OY373 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
579236 2014 OZ373 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
579237 2014 OP377 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
579238 2014 OY379 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
579239 2014 OU381 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
579240 2014 OQ382 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579241 2014 OM390 20/03/1999 Apache Point SDSS Collaboration 750 m MPC · JPL
579242 2014 OD401 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
579243 2014 OW405 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
579244 2014 OC411 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
579245 2014 OS415 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
579246 2014 OX415 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 119 km MPC · JPL
579247 2014 OW434 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579248 2014 OZ447 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579249 2014 PQ 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
579250 2014 PS1 01/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
579251 2014 PJ11 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
579252 2014 PU25 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
579253 2014 PB35 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 620 m MPC · JPL
579254 2014 PE37 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 640 m MPC · JPL
579255 2014 PL37 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
579256 2014 PL45 15/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, H. S. Hwang 570 m MPC · JPL
579257 2014 PQ47 02/12/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
579258 2014 PL48 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
579259 2014 PK49 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
579260 2014 PO60 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579261 2014 PW62 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
579262 2014 PA72 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
579263 2014 PO73 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
579264 2014 PV80 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
579265 2014 PW80 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
579266 2014 PR82 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
579267 2014 PC93 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579268 2014 QO2 15/07/2007 Siding Spring SSS 810 m MPC · JPL
579269 2014 QV3 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
579270 2014 QK12 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579271 2014 QH15 08/10/2011 Charleston R. Holmes 850 m MPC · JPL
579272 2014 QW28 10/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
579273 2014 QC35 01/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
579274 2014 QQ40 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
579275 2014 QH42 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
579276 2014 QK42 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
579277 2014 QN43 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579278 2014 QD44 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579279 2014 QY47 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
579280 2014 QR50 02/10/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 720 m MPC · JPL
579281 2014 QK55 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
579282 2014 QW58 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
579283 2014 QP59 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
579284 2014 QF60 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
579285 2014 QV62 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579286 2014 QS69 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
579287 2014 QC71 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
579288 2014 QJ75 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579289 2014 QT75 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
579290 2014 QX86 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
579291 2014 QN94 19/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
579292 2014 QP102 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
579293 2014 QZ105 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
579294 2014 QE112 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579295 2014 QN112 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579296 2014 QU113 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
579297 2014 QM117 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 620 m MPC · JPL
579298 2014 QN119 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
579299 2014 QZ119 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
579300 2014 QD123 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579301 2014 QA124 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
579302 2014 QG125 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
579303 2014 QB128 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579304 2014 QB130 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
579305 2014 QJ134 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
579306 2014 QX150 14/01/2012 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
579307 2014 QY151 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
579308 2014 QM152 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
579309 2014 QB161 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579310 2014 QX161 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
579311 2014 QD163 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579312 2014 QF163 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
579313 2014 QK164 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
579314 2014 QF165 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
579315 2014 QR184 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
579316 2014 QC186 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
579317 2014 QL186 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
579318 2014 QA195 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579319 2014 QB196 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
579320 2014 QH197 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
579321 2014 QO197 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
579322 2014 QB201 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
579323 2014 QF206 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579324 2014 QS211 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
579325 2014 QE231 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
579326 2014 QM240 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
579327 2014 QT245 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
579328 2014 QV246 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
579329 2014 QF248 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
579330 2014 QH250 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
579331 2014 QD253 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
579332 2014 QP255 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
579333 2014 QG262 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
579334 2014 QR266 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 420 m MPC · JPL
579335 2014 QA271 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579336 2014 QJ287 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
579337 2014 QC288 03/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
579338 2014 QD292 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
579339 2014 QC297 09/11/2004 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
579340 2014 QO297 30/06/2014 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
579341 2014 QH301 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
579342 2014 QO301 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
579343 2014 QP303 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
579344 2014 QU310 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
579345 2014 QZ310 28/06/2003 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
579346 2014 QB311 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
579347 2014 QE315 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
579348 2014 QJ315 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
579349 2014 QZ317 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
579350 2014 QE322 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579351 2014 QW324 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
579352 2014 QZ324 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
579353 2014 QS325 25/03/2009 La Sagra OAM Obs. 810 m MPC · JPL
579354 2014 QB326 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
579355 2014 QD327 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
579356 2014 QT334 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
579357 2014 QU347 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
579358 2014 QZ350 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579359 2014 QL351 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
579360 2014 QD354 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
579361 2014 QR359 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
579362 2014 QG367 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579363 2014 QN367 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
579364 2014 QP367 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
579365 2014 QG374 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
579366 2014 QY380 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 670 m MPC · JPL
579367 2014 QR383 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
579368 2014 QV383 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
579369 2014 QQ384 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
579370 2014 QW387 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
579371 2014 QN388 11/12/2012 Charleston R. Holmes 1.3 km MPC · JPL
579372 2014 QZ388 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
579373 2014 QG393 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
579374 2014 QJ393 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
579375 2014 QP396 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
579376 2014 QE401 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
579377 2014 QQ402 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
579378 2014 QN403 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
579379 2014 QV403 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579380 2014 QM405 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4.7 km MPC · JPL
579381 2014 QV405 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
579382 2014 QA411 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
579383 2014 QS413 09/04/2010 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 880 m MPC · JPL
579384 2014 QU420 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
579385 2014 QP421 18/09/2003 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
579386 2014 QZ426 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
579387 2014 QL430 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
579388 2014 QE431 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
579389 2014 QR434 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
579390 2014 QX442 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
579391 2014 QG460 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
579392 2014 QH461 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
579393 2014 QD463 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
579394 2014 QT468 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
579395 2014 QO476 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579396 2014 QJ482 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
579397 2014 QO483 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 650 m MPC · JPL
579398 2014 QY483 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
579399 2014 QQ489 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
579400 2014 QN490 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579401 2014 QK491 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
579402 2014 QY495 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
579403 2014 QC497 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
579404 2014 QO504 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
579405 2014 QN508 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
579406 2014 QD516 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
579407 2014 QU522 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
579408 2014 QT528 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
579409 2014 QD536 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
579410 2014 RP1 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
579411 2014 RB2 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
579412 2014 RP4 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
579413 2014 RR5 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
579414 2014 RH6 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579415 2014 RC18 11/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579416 2014 RV20 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
579417 2014 RW41 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
579418 2014 RS47 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
579419 2014 RM48 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
579420 2014 RC51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
579421 2014 RW67 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
579422 2014 RF83 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
579423 2014 SN5 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
579424 2014 SE23 14/02/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
579425 2014 SK25 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579426 2014 SG31 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
579427 2014 SF32 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
579428 2014 SE33 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
579429 2014 SB35 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579430 2014 SU42 17/03/2013 Palomar PTF 640 m MPC · JPL
579431 2014 SD43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
579432 2014 SZ43 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
579433 2014 SX45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
579434 2014 SA50 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
579435 2014 SD51 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
579436 2014 SP52 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
579437 2014 SY62 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
579438 2014 SQ64 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
579439 2014 SU74 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
579440 2014 SG75 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
579441 2014 SK78 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
579442 2014 SU87 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
579443 2014 SA105 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
579444 2014 SB106 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
579445 2014 SV119 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
579446 2014 SD122 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
579447 2014 SQ125 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
579448 2014 SD127 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
579449 2014 SH127 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
579450 2014 SA134 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
579451 2014 SS136 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579452 2014 SO140 18/09/2006 Catalina CSS 6.1 km MPC · JPL
579453 2014 SY153 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
579454 2014 SG160 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
579455 2014 SX180 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
579456 2014 SN184 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
579457 2014 SY193 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
579458 2014 SV195 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579459 2014 SG197 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
579460 2014 SC204 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
579461 2014 SM206 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
579462 2014 SU209 17/12/2001 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
579463 2014 SX209 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
579464 2014 SQ210 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
579465 2014 SP213 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
579466 2014 SS214 20/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
579467 2014 ST215 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
579468 2014 SB218 24/07/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
579469 2014 SZ221 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
579470 2014 SH226 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
579471 2014 SO227 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
579472 2014 SJ228 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
579473 2014 SQ228 23/08/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
579474 2014 SH230 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
579475 2014 SB231 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
579476 2014 ST231 21/09/2003 Haleakala AMOS 590 m MPC · JPL
579477 2014 SP233 18/07/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
579478 2014 SJ234 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 4.6 km MPC · JPL
579479 2014 SG238 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
579480 2014 SX238 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
579481 2014 SF239 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579482 2014 SP239 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
579483 2014 SU239 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
579484 2014 SV243 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
579485 2014 SM248 12/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
579486 2014 SC249 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
579487 2014 SR251 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
579488 2014 SQ253 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
579489 2014 SF263 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
579490 2014 SU268 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
579491 2014 SO278 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
579492 2014 SB290 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
579493 2014 SO298 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
579494 2014 SM299 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
579495 2014 SA306 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 640 m MPC · JPL
579496 2014 SB306 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579497 2014 SP308 18/09/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
579498 2014 SE309 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
579499 2014 SJ309 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
579500 2014 SM310 31/08/2010 ESA OGS ESA OGS 690 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579501 2014 SZ312 20/10/2003 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
579502 2014 SQ313 03/02/2008 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
579503 2014 SM314 19/09/2014 Haleakala 710 m MPC · JPL
579504 2014 SW315 04/11/2004 Kitt Peak 590 m MPC · JPL
579505 2014 SK316 07/07/2010 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
579506 2014 SS322 20/08/2014 Haleakala 3.2 km MPC · JPL
579507 2014 SC327 21/11/2007 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
579508 2014 SH329 16/10/2007 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
579509 2014 SN329 27/02/2012 Catalina 1.8 km MPC · JPL
579510 2014 SU329 29/09/2014 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
579511 2014 SF331 15/03/2013 Mount Lemmon 770 m MPC · JPL
579512 2014 SE348 20/11/2003 Kitt Peak 650 m MPC · JPL
579513 Saselemér 2014 SE357 Bản mẫu:MoMP 01/11/2010 Piszkesteto 680 m MPC · JPL
579514 2014 SY357 03/03/2009 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
579515 2014 SN359 31/12/2011 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
579516 2014 SE362 24/09/2014 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
579517 2014 SJ363 30/09/2014 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
579518 2014 SA367 24/09/2014 ESA OGS 940 m MPC · JPL
579519 2014 SC368 09/09/2007 Kitt Peak 480 m MPC · JPL
579520 2014 SX393 20/09/2014 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
579521 2014 TA2 30/10/2010 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
579522 2014 TH3 02/10/2003 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
579523 2014 TU3 14/09/2007 Mount Lemmon 590 m MPC · JPL
579524 2014 TY4 23/09/2014 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
579525 2014 TF5 23/09/2014 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
579526 2014 TO7 01/07/2013 Haleakala 3:2 3.1 km MPC · JPL
579527 2014 TO9 01/10/2014 Mount Lemmon 710 m MPC · JPL
579528 2014 TZ9 17/05/2009 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
579529 2014 TG11 19/09/2014 Haleakala 740 m MPC · JPL
579530 2014 TC12 21/12/2003 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
579531 2014 TJ13 02/11/2010 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
579532 2014 TM18 10/02/2008 Kitt Peak 870 m MPC · JPL
579533 2014 TH22 02/09/2014 Haleakala 790 m MPC · JPL
579534 2014 TY22 04/12/2010 Piszkesteto 1.6 km MPC · JPL
579535 2014 TD24 02/01/2012 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
579536 2014 TD25 13/03/2013 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
579537 2014 TD30 06/03/2008 Mount Lemmon 980 m MPC · JPL
579538 2014 TL43 29/07/2006 Reedy Creek 890 m MPC · JPL
579539 2014 TQ43 20/10/2003 Kitt Peak 850 m MPC · JPL
579540 2014 TM46 28/02/2012 Haleakala 670 m MPC · JPL
579541 2014 TG47 13/10/2014 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
579542 2014 TW48 03/10/2014 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
579543 2014 TE51 14/10/2014 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
579544 2014 TE53 19/02/2012 Kitt Peak 850 m MPC · JPL
579545 2014 TR54 14/10/2014 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
579546 2014 TE59 25/09/2003 Palomar 680 m MPC · JPL
579547 2014 TW65 27/04/2012 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
579548 2014 TA71 18/11/2007 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
579549 2014 TU75 29/10/1999 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
579550 2014 TY78 19/09/2014 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
579551 2014 TG79 20/11/2003 Kitt Peak 690 m MPC · JPL
579552 2014 TL80 01/10/2014 Haleakala 870 m MPC · JPL
579553 2014 TS80 11/10/2007 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
579554 2014 TL87 03/10/2014 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
579555 2014 TN89 02/10/2014 Haleakala 740 m MPC · JPL
579556 2014 TS89 03/10/2014 Mount Lemmon 650 m MPC · JPL
579557 2014 TW91 01/10/2014 Haleakala 600 m MPC · JPL
579558 2014 TW92 23/03/2012 Mount Lemmon 710 m MPC · JPL
579559 2014 TR94 05/10/2014 Mount Lemmon 820 m MPC · JPL
579560 2014 TD96 03/10/2014 Mount Lemmon L5 9.5 km MPC · JPL
579561 2014 TW102 04/10/2014 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
579562 2014 TT103 05/10/2014 Mount Lemmon L5 6.9 km MPC · JPL
579563 2014 TD104 01/10/2014 Haleakala 720 m MPC · JPL
579564 2014 UN2 29/08/2014 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
579565 2014 UT2 01/01/2008 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
579566 2014 UF3 01/10/2014 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
579567 2014 UF11 23/02/2012 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
579568 2014 UL12 04/12/2007 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
579569 2014 US16 17/10/2014 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
579570 2014 UU22 15/11/2003 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
579571 2014 UF31 02/09/2014 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
579572 2014 UY32 17/09/2010 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
579573 2014 UG33 06/12/2007 Catalina 750 m MPC · JPL
579574 2014 UL36 12/11/2010 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
579575 2014 UV37 18/11/2007 Mount Lemmon 650 m MPC · JPL
579576 2014 UO38 17/05/2009 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
579577 2014 UL51 05/09/1996 Lime Creek 1.1 km MPC · JPL
579578 2014 US52 22/10/2014 Mount Lemmon 600 m MPC · JPL
579579 2014 UU54 23/10/2014 Kitt Peak 490 m MPC · JPL
579580 2014 UO58 29/12/2011 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
579581 2014 UP62 10/10/2007 Mount Lemmon 700 m MPC · JPL
579582 2014 UY77 19/03/2009 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
579583 2014 UM80 15/09/2006 Kitt Peak 3:2 3.2 km MPC · JPL
579584 2014 US82 25/09/2014 Kitt Peak 810 m MPC · JPL
579585 2014 UT85 21/10/2014 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
579586 2014 UU85 25/10/2001 Apache Point 1.3 km MPC · JPL
579587 2014 UF88 11/01/2008 Kitt Peak 750 m MPC · JPL
579588 2014 UN88 06/09/2013 Kitt Peak L5 8.4 km MPC · JPL
579589 2014 UQ97 23/10/2014 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
579590 2014 UV97 31/08/2014 Haleakala 660 m MPC · JPL
579591 2014 UO98 15/10/2014 Kitt Peak L5 8.8 km MPC · JPL
579592 2014 US99 22/08/2003 Palomar 670 m MPC · JPL
579593 2014 UL103 11/02/2008 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
579594 2014 UU103 13/05/2012 Mount Lemmon 3:2 4.4 km MPC · JPL
579595 2014 UN109 27/02/2012 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
579596 2014 UF119 25/01/2009 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
579597 2014 UV123 15/03/2004 Kitt Peak 900 m MPC · JPL
579598 2014 UU127 28/11/2005 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
579599 2014 UD130 11/09/2010 Catalina 700 m MPC · JPL
579600 2014 UF132 15/07/2005 Kitt Peak 3:2 3.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579601 2014 UJ150 26/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
579602 2014 UU151 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
579603 2014 UR158 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
579604 2014 UD159 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
579605 2014 UA161 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
579606 2014 UQ163 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
579607 2014 UF165 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579608 2014 UX168 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.4 km MPC · JPL
579609 2014 UL169 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579610 2014 UN169 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
579611 2014 UE170 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
579612 2014 UA172 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
579613 2014 UK173 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
579614 2014 UC174 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
579615 2014 UM174 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
579616 2014 UZ180 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
579617 2014 UN183 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
579618 2014 UE184 06/12/2007 Charleston R. Holmes 630 m MPC · JPL
579619 2014 UL184 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
579620 2014 UJ194 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579621 2014 UW194 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
579622 2014 US197 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
579623 2014 UO199 03/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 770 m MPC · JPL
579624 2014 UR199 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
579625 2014 UU202 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
579626 2014 UV204 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
579627 2014 UF205 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579628 2014 UZ205 18/01/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
579629 2014 UE206 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
579630 2014 UQ211 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
579631 2014 UL214 12/06/2013 Oukaimeden M. Ory 4.0 km MPC · JPL
579632 2014 UZ219 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
579633 2014 UJ223 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
579634 2014 UZ227 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
579635 2014 UX231 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
579636 2014 UW234 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
579637 2014 UF235 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
579638 2014 UU236 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
579639 2014 US237 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
579640 2014 UR243 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579641 2014 UW245 23/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.5 km MPC · JPL
579642 2014 UW253 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
579643 2014 US255 17/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
579644 2014 UB258 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 8.0 km MPC · JPL
579645 2014 UC258 31/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
579646 2014 UK270 28/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
579647 2014 VC5 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
579648 2014 VM7 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
579649 2014 VF8 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
579650 2014 VH8 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
579651 2014 VO8 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
579652 2014 VT10 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579653 2014 VL22 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
579654 2014 VY22 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579655 2014 VT27 06/10/2010 Bisei SG Center T. Sakamoto, S. Urakawa 700 m MPC · JPL
579656 2014 VN30 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
579657 2014 VW30 31/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
579658 2014 VJ35 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 9.7 km MPC · JPL
579659 2014 VU35 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
579660 2014 VZ37 02/09/2014 La Palma La Palma Obs. 8.5 km MPC · JPL
579661 2014 VH38 26/02/2011 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
579662 2014 VA40 15/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579663 2014 VB40 09/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
579664 2014 WD 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
579665 2014 WP 31/08/2003 Haleakala AMOS 690 m MPC · JPL
579666 2014 WN1 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
579667 2014 WS1 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
579668 2014 WU1 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
579669 2014 WS6 10/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
579670 2014 WA11 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
579671 2014 WV18 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
579672 2014 WY24 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579673 2014 WD26 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
579674 2014 WE31 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
579675 2014 WA32 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
579676 2014 WK35 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
579677 2014 WD37 04/05/2009 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
579678 2014 WP43 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
579679 2014 WG55 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
579680 2014 WM57 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
579681 2014 WG59 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
579682 2014 WH62 22/08/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
579683 2014 WG68 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
579684 2014 WL68 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
579685 2014 WS68 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
579686 2014 WD69 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
579687 2014 WZ69 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579688 2014 WH72 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
579689 2014 WN75 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
579690 2014 WS82 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
579691 2014 WC86 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
579692 2014 WK92 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
579693 2014 WH94 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
579694 2014 WY96 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
579695 2014 WE101 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
579696 2014 WC102 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
579697 2014 WQ104 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
579698 2014 WQ109 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
579699 2014 WK110 20/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 670 m MPC · JPL
579700 2014 WB111 15/07/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579701 2014 WS112 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
579702 2014 WH113 03/09/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
579703 2014 WM115 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579704 2014 WD122 03/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
579705 2014 WG129 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 7.9 km MPC · JPL
579706 2014 WC132 30/10/2014 Charleston R. Holmes 1.1 km MPC · JPL
579707 2014 WF132 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579708 2014 WH133 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
579709 2014 WK133 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
579710 2014 WC137 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
579711 2014 WF138 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
579712 2014 WW142 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 6.7 km MPC · JPL
579713 2014 WH145 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
579714 2014 WU145 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
579715 2014 WG147 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
579716 2014 WS156 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
579717 2014 WT161 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
579718 2014 WA165 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
579719 2014 WX166 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
579720 2014 WF175 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
579721 2014 WN176 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
579722 2014 WX176 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.4 km MPC · JPL
579723 2014 WL181 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
579724 2014 WM183 18/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 870 m MPC · JPL
579725 2014 WR183 16/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
579726 2014 WV183 25/12/2006 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
579727 2014 WJ185 16/10/2001 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
579728 2014 WN196 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
579729 2014 WS196 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
579730 2014 WO199 08/03/2003 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
579731 2014 WR200 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
579732 2014 WV200 18/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
579733 2014 WC215 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
579734 2014 WJ217 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.8 km MPC · JPL
579735 2014 WM218 22/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
579736 2014 WQ220 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
579737 2014 WC221 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
579738 2014 WN221 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
579739 2014 WJ227 20/10/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
579740 2014 WC232 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
579741 2014 WX232 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
579742 2014 WH233 19/11/2014 iTelescope J. Jahn 1.0 km MPC · JPL
579743 2014 WU238 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
579744 2014 WV239 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
579745 2014 WY241 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
579746 2014 WM244 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
579747 2014 WY248 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
579748 2014 WT252 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
579749 2014 WF254 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
579750 2014 WH254 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
579751 2014 WV258 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
579752 2014 WN262 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
579753 2014 WL264 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
579754 2014 WG267 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
579755 2014 WH268 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
579756 2014 WQ268 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
579757 2014 WN269 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
579758 2014 WP283 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
579759 2014 WO287 09/03/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
579760 2014 WG288 13/03/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
579761 2014 WU289 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
579762 2014 WW300 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
579763 2014 WJ302 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
579764 2014 WV305 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
579765 2014 WE309 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
579766 2014 WR312 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 810 m MPC · JPL
579767 2014 WT314 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
579768 2014 WO315 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
579769 2014 WQ321 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
579770 2014 WD328 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
579771 2014 WL334 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
579772 2014 WS339 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
579773 2014 WF343 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
579774 2014 WK345 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
579775 2014 WV345 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
579776 2014 WC348 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
579777 2014 WF351 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
579778 2014 WE352 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
579779 2014 WU358 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
579780 2014 WB359 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
579781 2014 WT361 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
579782 2014 WU367 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
579783 2014 WK376 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
579784 2014 WB380 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
579785 2014 WT382 07/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 680 m MPC · JPL
579786 2014 WL384 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
579787 2014 WN384 29/12/2007 Costitx OAM Obs. 1.1 km MPC · JPL
579788 2014 WW384 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
579789 2014 WF386 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
579790 2014 WY386 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
579791 2014 WQ389 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
579792 2014 WG394 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
579793 2014 WE396 12/10/2006 Palomar NEAT 4.7 km MPC · JPL
579794 2014 WK399 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
579795 2014 WG402 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.1 km MPC · JPL
579796 2014 WG404 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
579797 2014 WT405 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
579798 2014 WK408 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
579799 2014 WA412 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
579800 2014 WP415 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 8.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579801 2014 WX416 26/11/2014 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
579802 2014 WB418 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
579803 2014 WH419 17/04/2009 Kitt Peak 730 m MPC · JPL
579804 2014 WT420 26/11/2014 Haleakala 980 m MPC · JPL
579805 2014 WS421 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
579806 2014 WM423 16/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 1.2 km MPC · JPL
579807 2014 WQ424 17/11/2014 Mount Lemmon 820 m MPC · JPL
579808 2014 WF425 27/08/2005 Palomar 990 m MPC · JPL
579809 2014 WQ426 26/11/2014 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
579810 2014 WQ427 08/04/2002 Palomar 2.1 km MPC · JPL
579811 2014 WT427 24/07/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
579812 2014 WD428 26/02/2011 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
579813 2014 WC429 07/09/2004 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
579814 2014 WO429 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
579815 2014 WH436 12/09/2005 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
579816 2014 WG438 04/11/2014 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
579817 2014 WN443 16/11/2014 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
579818 2014 WO447 12/05/2012 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
579819 2014 WT449 03/11/2010 Mount Lemmon 740 m MPC · JPL
579820 2014 WL451 23/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.2 km MPC · JPL
579821 2014 WJ452 05/12/2010 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
579822 2014 WB454 24/02/2012 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
579823 2014 WH454 10/12/2010 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
579824 2014 WU456 24/08/2012 Kitt Peak 7.2 km MPC · JPL
579825 2014 WN463 23/03/2012 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
579826 2014 WO464 17/11/2014 Haleakala 3.2 km MPC · JPL
579827 2014 WC467 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
579828 2014 WD467 22/04/2007 Gaisberg R. Gierlinger 800 m MPC · JPL
579829 2014 WJ467 27/11/2014 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
579830 2014 WQ467 23/10/2001 Palomar 1.2 km MPC · JPL
579831 2014 WM468 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2.0 km MPC · JPL
579832 2014 WW476 25/11/2005 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
579833 2014 WL478 11/03/2011 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
579834 2014 WM478 02/06/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
579835 2014 WZ478 14/08/2013 ASC-Kislovodsk V. Linkov, K. Polyakov 1.3 km MPC · JPL
579836 2014 WG480 18/01/2007 Palomar 940 m MPC · JPL
579837 2014 WT480 06/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
579838 2014 WV480 06/05/2003 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
579839 2014 WB481 28/11/2014 Haleakala 870 m MPC · JPL
579840 2014 WZ482 18/08/2009 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
579841 2014 WP484 27/10/2005 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
579842 2014 WS484 19/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.9 km MPC · JPL
579843 2014 WY486 21/11/2014 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
579844 2014 WM495 30/10/2005 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
579845 2014 WO495 22/09/2003 Palomar 3.1 km MPC · JPL
579846 2014 WP499 15/11/2007 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
579847 2014 WL501 24/01/2007 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
579848 2014 WZ501 21/10/2014 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
579849 2014 WL502 05/12/2007 Mount Lemmon 970 m MPC · JPL
579850 2014 WQ503 18/09/2014 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
579851 2014 WO506 16/01/2007 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
579852 2014 WG512 24/11/2014 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
579853 2014 WN521 21/11/2014 Haleakala 990 m MPC · JPL
579854 2014 WM522 28/11/2014 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
579855 2014 WS522 16/11/2014 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
579856 2014 WU524 19/11/2014 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
579857 2014 WB527 15/10/2001 Palomar 1.2 km MPC · JPL
579858 2014 WQ527 04/03/1994 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
579859 2014 WB529 24/01/2007 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
579860 2014 WA533 30/01/2011 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
579861 2014 WW534 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
579862 2014 WS536 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
579863 2014 WQ537 24/11/2014 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
579864 2014 WH539 18/11/2014 Haleakala 450 m MPC · JPL
579865 2014 WY539 24/11/2014 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
579866 2014 WW544 21/11/2014 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
579867 2014 WY545 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
579868 2014 WD546 20/11/2014 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
579869 2014 WH557 27/11/2014 Haleakala 950 m MPC · JPL
579870 2014 WP562 23/11/2014 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
579871 2014 WR562 18/11/2014 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
579872 2014 WF567 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
579873 2014 WQ567 20/02/2002 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
579874 2014 WQ569 26/11/2014 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
579875 2014 WL571 28/11/2014 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
579876 2014 WY572 20/11/2014 Haleakala 730 m MPC · JPL
579877 2014 WA573 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
579878 2014 WV573 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 8.5 km MPC · JPL
579879 2014 WX578 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
579880 2014 WH579 29/11/2014 Kitt Peak 850 m MPC · JPL
579881 2014 WJ583 20/11/2014 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
579882 2014 WF591 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 8.0 km MPC · JPL
579883 2014 XK1 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
579884 2014 XP5 01/12/2014 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
579885 2014 XU5 29/03/2008 Mount Lemmon 11 km MPC · JPL
579886 2014 XJ7 02/12/2014 Haleakala 8.6 km MPC · JPL
579887 2014 XP9 16/10/2014 Mount Lemmon 9.0 km MPC · JPL
579888 2014 XB11 18/12/2001 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
579889 2014 XH14 16/05/2013 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
579890 Mocnik 2014 XT14 Bản mẫu:MoMP 01/08/2014 La Palma 1.1 km MPC · JPL
579891 2014 XV19 23/11/2014 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
579892 2014 XG20 01/04/2008 Kitt Peak 800 m MPC · JPL
579893 2014 XD22 05/10/2003 Kitt Peak 840 m MPC · JPL
579894 2014 XN26 26/11/2014 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
579895 2014 XK28 11/10/2010 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
579896 2014 XJ29 20/11/2014 Haleakala 4.0 km MPC · JPL
579897 2014 XR30 27/08/2002 Palomar 2.2 km MPC · JPL
579898 2014 XT31 07/01/2010 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
579899 2014 XQ34 16/11/2014 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
579900 2014 XV35 24/10/2013 Mount Lemmon 8.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
579901 2014 XD39 01/11/1999 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
579902 2014 XM40 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
579903 2014 XC42 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
579904 2014 XE42 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
579905 2014 XE44 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
579906 2014 XE45 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
579907 2014 YE3 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
579908 2014 YJ6 24/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
579909 2014 YC7 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
579910 2014 YH7 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
579911 2014 YK7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
579912 2014 YL9 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
579913 2014 YX10 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
579914 2014 YL13 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
579915 2014 YZ14 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
579916 2014 YV17 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
579917 2014 YJ18 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579918 2014 YE22 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
579919 2014 YU25 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
579920 2014 YA27 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
579921 2014 YA28 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
579922 2014 YO29 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
579923 2014 YA30 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
579924 2014 YQ30 29/12/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
579925 2014 YH32 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
579926 2014 YJ32 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
579927 2014 YW32 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
579928 2014 YX32 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
579929 2014 YO36 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
579930 2014 YW36 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
579931 2014 YQ43 30/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
579932 2014 YV44 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
579933 2014 YG45 30/10/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
579934 2014 YP45 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
579935 2014 YQ46 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
579936 2014 YY48 09/08/2001 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
579937 2014 YF49 17/02/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
579938 2014 YW49 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
579939 2014 YC51 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
579940 2014 YJ51 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
579941 2014 YL51 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
579942 2014 YH53 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 760 m MPC · JPL
579943 2014 YW53 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579944 2014 YX53 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
579945 2014 YJ54 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
579946 2014 YL56 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
579947 2014 YQ56 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
579948 2014 YA60 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 1.9 km MPC · JPL
579949 2014 YF61 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 970 m MPC · JPL
579950 2014 YT63 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
579951 2014 YU64 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
579952 2014 YZ64 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
579953 2014 YF66 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
579954 2014 YM76 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
579955 2014 YP76 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
579956 2014 YZ76 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
579957 2014 YM77 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
579958 2014 YN78 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
579959 2014 YJ87 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
579960 2015 AM 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.8 km MPC · JPL
579961 2015 AW2 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
579962 2015 AD6 17/08/2009 Siding Spring SSS 1.8 km MPC · JPL
579963 2015 AJ6 04/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
579964 2015 AW12 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
579965 2015 AZ12 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
579966 2015 AG16 16/10/2001 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
579967 2015 AV19 16/11/2006 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
579968 2015 AH21 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
579969 2015 AY24 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
579970 2015 AV32 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
579971 2015 AK34 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
579972 2015 AN39 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.6 km MPC · JPL
579973 2015 AT41 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
579974 2015 AT45 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
579975 2015 AA47 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
579976 2015 AT48 03/04/2013 Palomar PTF 510 m MPC · JPL
579977 2015 AV49 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
579978 2015 AP51 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
579979 2015 AW54 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
579980 2015 AA56 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
579981 2015 AY56 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
579982 2015 AU61 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
579983 2015 AH62 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
579984 2015 AX67 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
579985 2015 AU69 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
579986 2015 AQ79 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
579987 2015 AY82 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
579988 2015 AB87 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
579989 2015 AR90 31/08/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
579990 2015 AT94 02/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
579991 2015 AH95 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
579992 2015 AY95 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
579993 2015 AA96 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
579994 2015 AQ97 17/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
579995 2015 AJ101 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
579996 2015 AD106 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
579997 2015 AK110 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.0 km MPC · JPL
579998 2015 AG112 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
579999 2015 AH119 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
580000 2015 AN121 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL

575.000s  • 576.000s  • 577.000s  • 578.000s  • 579.000s  • 580.000s  • 581.000s  • 582.000s  • 583.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001