Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/55001–56000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55001 2001 QW18 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55002 2001 QF19 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55003 2001 QV21 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55004 2001 QT22 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
55005 2001 QQ23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
55006 2001 QZ24 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55007 2001 QC26 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55008 2001 QW26 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
55009 2001 QZ26 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55010 2001 QD27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55011 2001 QV29 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55012 2001 QG30 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
55013 2001 QB31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55014 2001 QC31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55015 2001 QQ31 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
55016 2001 QE32 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55017 2001 QH32 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
55018 2001 QH33 16/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
55019 2001 QO34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
55020 2001 QS34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55021 2001 QK38 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55022 2001 QQ38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55023 2001 QV38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55024 2001 QB40 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55025 2001 QF40 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55026 2001 QG41 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55027 2001 QL42 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
55028 2001 QO42 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55029 2001 QN45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55030 2001 QP45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55031 2001 QJ47 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55032 2001 QX47 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55033 2001 QT48 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55034 2001 QA49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55035 2001 QP51 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55036 2001 QQ51 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55037 2001 QT51 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
55038 2001 QP52 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55039 2001 QK54 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55040 2001 QE56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55041 2001 QD57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55042 2001 QX58 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55043 2001 QL59 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55044 2001 QZ59 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55045 2001 QH62 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55046 2001 QQ64 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55047 2001 QX65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55048 2001 QK66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55049 2001 QJ67 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55050 2001 QU67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55051 2001 QT68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,9 km MPC · JPL
55052 2001 QU68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 6,5 km MPC · JPL
55053 2001 QV68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 3,5 km MPC · JPL
55054 2001 QH69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55055 2001 QR69 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
55056 2001 QU69 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55057 2001 QJ70 17/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55058 2001 QC73 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55059 2001 QG73 19/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55060 2001 QM73 19/08/2001 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
55061 2001 QK74 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55062 2001 QU77 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55063 2001 QS78 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55064 2001 QP80 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
55065 2001 QY80 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55066 2001 QF81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55067 2001 QQ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55068 2001 QX83 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55069 2001 QR85 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55070 2001 QZ85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
55071 2001 QE86 18/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
55072 2001 QK89 16/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
55073 2001 QY92 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55074 2001 QH93 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
55075 2001 QP96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55076 2001 QQ96 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55077 2001 QP98 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
55078 2001 QB101 20/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
55079 2001 QM103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55080 2001 QM104 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55081 2001 QP109 21/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
55082 Xlendi 2001 QJ110 25/08/2001 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,4 km MPC · JPL
55083 2001 QV110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,7 km MPC · JPL
55084 2001 QE115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55085 2001 QL115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55086 2001 QQ117 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55087 2001 QB120 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55088 2001 QV120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55089 2001 QD121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55090 2001 QX121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55091 2001 QT122 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55092 2001 QO123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55093 2001 QZ123 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55094 2001 QS127 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55095 2001 QZ129 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55096 2001 QB132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55097 2001 QT132 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55098 2001 QS133 21/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55099 2001 QK137 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55100 2001 QM137 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55101 2001 QW137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55102 2001 QX137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55103 2001 QE138 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55104 2001 QU138 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55105 2001 QN139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55106 2001 QR141 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55107 2001 QS141 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55108 Beamueller 2001 QU142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
55109 2001 QL145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
55110 2001 QF146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
55111 2001 QD152 26/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55112 Mariangela 2001 QQ153 28/08/2001 Piera J. Guarro i Fló 5,6 km MPC · JPL
55113 2001 QD158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
55114 2001 QD160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
55115 2001 QQ162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
55116 2001 QU165 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
55117 2001 QW165 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
55118 2001 QC166 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
55119 2001 QM167 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
55120 2001 QP168 25/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
55121 2001 QU168 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
55122 2001 QW169 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55123 2001 QL170 23/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
55124 2001 QU170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55125 2001 QD173 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55126 2001 QQ174 27/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55127 2001 QZ174 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
55128 2001 QH177 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
55129 2001 QZ177 26/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
55130 2001 QR179 25/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
55131 2001 QY180 29/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
55132 2001 QB182 30/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
55133 2001 QL182 29/08/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
55134 2001 QM183 25/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,3 km MPC · JPL
55135 2001 QP183 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
55136 2001 QD185 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
55137 2001 QK185 21/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55138 2001 QL185 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55139 2001 QQ190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55140 2001 QC193 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55141 2001 QP193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55142 2001 QD194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
55143 2001 QS195 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55144 2001 QK198 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55145 2001 QE199 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55146 2001 QO199 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55147 2001 QT199 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55148 2001 QE200 22/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
55149 2001 QD202 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
55150 2001 QQ202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
55151 2001 QE214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
55152 2001 QN218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
55153 2001 QZ218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
55154 2001 QD220 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55155 2001 QV220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
55156 2001 QX222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
55157 2001 QV227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
55158 2001 QS230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
55159 2001 QW234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55160 2001 QT236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55161 2001 QB238 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55162 2001 QT238 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55163 2001 QV238 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55164 2001 QU239 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55165 2001 QC242 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55166 2001 QV243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55167 2001 QY243 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55168 2001 QK250 24/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
55169 2001 QQ252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55170 2001 QU255 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55171 2001 QO256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55172 2001 QY257 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55173 2001 QZ257 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55174 2001 QW258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55175 2001 QN261 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55176 2001 QD262 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55177 2001 QM263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
55178 2001 QF265 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55179 2001 QT276 19/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55180 2001 QW279 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55181 2001 QD280 19/08/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55182 2001 QB282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
55183 2001 QK284 18/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
55184 2001 QX286 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
55185 2001 QB287 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
55186 2001 QQ289 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55187 2001 QX290 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55188 2001 QF292 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
55189 2001 QW294 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55190 2001 QC297 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55191 2001 QG297 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
55192 2001 RN2 08/09/2001 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
55193 2001 RH4 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55194 2001 RP11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
55195 2001 RC13 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55196 Marchini 2001 RM16 11/09/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 11 km MPC · JPL
55197 2001 RN17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
55198 2001 RV18 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55199 2001 RG19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55200 2001 RO19 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55201 2001 RL23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
55202 2001 RW23 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55203 2001 RZ24 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55204 2001 RE28 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
55205 2001 RQ29 07/09/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55206 2001 RM32 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55207 2001 RN32 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55208 2001 RJ35 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55209 2001 RA36 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55210 2001 RN36 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55211 2001 RL43 13/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 8,1 km MPC · JPL
55212 Yukitoayatsuji 2001 RG46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
55213 2001 RC49 11/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55214 2001 RJ49 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55215 2001 RG54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55216 2001 RH60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55217 2001 RV60 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55218 2001 RW60 12/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55219 2001 RQ61 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55220 2001 RE63 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55221 Nancynoblitt 2001 RM63 11/09/2001 Oakley C. Wolfe 11 km MPC · JPL
55222 Makotoshinkai 2001 RP63 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,3 km MPC · JPL
55223 Akiraifukube 2001 RQ63 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
55224 2001 RR69 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55225 2001 RG70 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55226 2001 RV70 10/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55227 2001 RB71 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55228 2001 RR72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55229 2001 RH73 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55230 2001 RO73 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55231 2001 RC74 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55232 2001 RR74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55233 2001 RZ74 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
55234 2001 RC75 10/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55235 2001 RD80 09/09/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
55236 2001 RW80 13/09/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
55237 2001 RK81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
55238 2001 RY83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
55239 2001 RZ84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
55240 2001 RP85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
55241 2001 RL86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
55242 2001 RP86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
55243 2001 RF87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
55244 2001 RA89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
55245 2001 RQ92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
55246 2001 RM93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
55247 2001 RO93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
55248 2001 RF99 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55249 2001 RQ102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55250 2001 RX102 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55251 2001 RZ105 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55252 2001 RZ107 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55253 2001 RZ110 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55254 2001 RP117 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55255 2001 RJ118 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55256 2001 RZ119 12/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
55257 2001 RQ120 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55258 2001 RX120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55259 2001 RH122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55260 2001 RG123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55261 2001 RV125 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55262 2001 RE126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55263 2001 RR126 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55264 2001 RW127 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55265 2001 RF130 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55266 2001 RX130 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55267 2001 RP132 12/09/2001 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
55268 2001 RE133 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55269 2001 RG141 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55270 2001 RT147 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
55271 2001 RV150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
55272 2001 RG155 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55273 2001 SY 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
55274 2001 SN3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
55275 2001 SX9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
55276 Kenlarner 2001 SK10 16/09/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 2,2 km MPC · JPL
55277 2001 SV15 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55278 2001 SP17 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55279 2001 SX17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55280 2001 SC20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55281 2001 SH20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55282 2001 SK20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55283 2001 SN20 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55284 2001 SN21 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55285 2001 SQ22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55286 2001 SS22 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55287 2001 SC24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55288 2001 SZ30 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55289 2001 SB37 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55290 2001 SV37 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55291 2001 SG38 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55292 2001 SN39 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55293 2001 SY39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
55294 2001 ST42 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
55295 2001 SJ43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55296 2001 SG44 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55297 2001 SO44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55298 2001 ST44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55299 2001 SX44 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55300 2001 SL45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55301 2001 SR46 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55302 2001 SC48 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
55303 2001 SB51 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55304 2001 SM51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55305 2001 SE53 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55306 2001 SP53 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55307 2001 SO56 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55308 2001 SW56 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55309 2001 SN58 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55310 2001 SY58 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55311 2001 SR59 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55312 2001 SK60 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55313 2001 SS63 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55314 2001 SC64 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55315 2001 SJ65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55316 2001 SQ66 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
55317 2001 SF67 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55318 2001 SR71 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55319 Takanashi 2001 SK73 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,0 km MPC · JPL
55320 Busler 2001 SL73 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,4 km MPC · JPL
55321 2001 SC78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
55322 2001 SH82 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55323 2001 SN94 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55324 2001 SH106 20/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55325 2001 SL106 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55326 2001 SR107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55327 2001 SD109 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55328 2001 SJ110 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55329 2001 SQ111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55330 2001 SD114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
55331 Putzi 2001 SY115 21/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 11 km MPC · JPL
55332 2001 SR117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55333 2001 SZ117 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55334 2001 SU120 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
55335 2001 SO123 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55336 2001 SS123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55337 2001 SL124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55338 2001 SK125 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
55339 2001 SO125 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55340 2001 ST125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55341 2001 SK128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55342 2001 SX128 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55343 2001 SU135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55344 2001 SH138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55345 2001 SL138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55346 2001 SS139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55347 2001 SH142 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55348 2001 SV144 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55349 2001 SF147 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55350 2001 SK147 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55351 2001 ST147 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
55352 2001 SD150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55353 2001 SW152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55354 2001 SQ154 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55355 2001 SD155 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55356 2001 SY157 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55357 2001 SY160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55358 2001 SP161 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55359 2001 SV171 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55360 2001 SK173 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55361 2001 SN176 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55362 2001 SM178 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55363 2001 SZ178 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55364 2001 ST180 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55365 2001 ST181 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55366 2001 SA184 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55367 2001 SX208 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55368 2001 SJ218 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55369 2001 SX224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55370 2001 SG232 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55371 2001 SP239 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55372 2001 SZ239 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55373 2001 SE240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55374 2001 SE244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55375 2001 SW247 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55376 2001 SM250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55377 2001 SV254 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55378 2001 SA255 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55379 2001 SW255 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55380 2001 SB264 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55381 Lautakwah 2001 SX264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
55382 Kootinlok 2001 SS265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
55383 Cheungkwokwing 2001 SX266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
55384 Muiyimfong 2001 SQ267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
55385 2001 SJ271 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55386 2001 SY271 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
55387 2001 SD272 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55388 2001 SN276 21/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
55389 2001 SX276 21/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
55390 2001 SY276 21/09/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
55391 2001 ST277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
55392 2001 SA280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
55393 2001 SB280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
55394 2001 SN280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
55395 2001 SY285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
55396 2001 SZ287 27/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
55397 Hackman 2001 SY288 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,8 km MPC · JPL
55398 2001 SX289 29/09/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
55399 2001 SQ291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
55400 2001 SB315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55401 2001 SX316 24/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
55402 2001 SS322 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55403 2001 SG325 16/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55404 2001 SY343 22/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
55405 2001 SV348 18/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
55406 2001 TD1 08/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55407 2001 TQ1 11/10/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,1 km MPC · JPL
55408 2001 TC2 11/10/2001 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
55409 2001 TF2 05/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
55410 2001 TB4 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
55411 2001 TM4 07/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55412 2001 TO4 07/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
55413 2001 TA9 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55414 2001 TM9 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55415 2001 TA11 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55416 2001 TF16 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55417 2001 TR16 11/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
55418 Bianciardi 2001 TJ17 13/10/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 5,1 km MPC · JPL
55419 2001 TF19 09/10/2001 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
55420 2001 TV20 09/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55421 2001 TJ24 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55422 2001 TW30 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55423 2001 TT33 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55424 2001 TQ34 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55425 2001 TR43 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
55426 2001 TL45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
55427 2001 TF47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
55428 Cappellaro 2001 TN47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,1 km MPC · JPL
55429 2001 TQ52 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55430 2001 TY52 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55431 2001 TG55 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55432 2001 TR56 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
55433 2001 TU60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55434 2001 TZ66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55435 2001 TY67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
55436 2001 TL69 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55437 2001 TB78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55438 2001 TJ78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55439 2001 TZ84 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55440 2001 TY85 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
55441 2001 TS87 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
55442 2001 TQ92 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55443 2001 TY92 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55444 2001 TC96 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55445 2001 TB102 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55446 2001 TZ108 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55447 2001 TJ111 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55448 2001 TT114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55449 2001 TB118 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55450 2001 TG120 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
55451 2001 TM123 12/10/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
55452 2001 TE125 12/10/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
55453 2001 TZ127 10/10/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
55454 2001 TJ128 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
55455 2001 TR131 11/10/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
55456 2001 TW131 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
55457 2001 TH133 12/10/2001 Haleakala NEAT 24 km MPC · JPL
55458 2001 TK137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55459 2001 TW139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
55460 2001 TW148 10/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
55461 2001 TC154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
55462 2001 TB160 15/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55463 2001 TL160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
55464 2001 TG165 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
55465 2001 TS167 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55466 2001 TM168 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
55467 2001 TH173 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55468 2001 TE195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
55469 2001 TT205 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55470 2001 TS226 14/10/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
55471 2001 TZ226 15/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
55472 2001 TJ227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55473 2001 TK227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55474 2001 TY229 15/10/2001 Palomar NEAT 21 km MPC · JPL
55475 2001 TO233 15/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
55476 2001 TS239 15/10/2001 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
55477 Soroban 2001 UC1 18/10/2001 Shishikui H. Maeno 8,1 km MPC · JPL
55478 2001 UH7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55479 2001 UO15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
55480 2001 UO20 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
55481 2001 UN21 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
55482 2001 UJ22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55483 2001 UD23 18/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55484 2001 UC24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55485 2001 UM25 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55486 2001 UR33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55487 2001 UR35 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55488 2001 UZ44 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55489 2001 UX45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55490 2001 UZ45 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55491 2001 UU46 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55492 2001 UZ47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55493 2001 UX48 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55494 2001 UG50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55495 2001 UY53 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55496 2001 UC73 16/10/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
55497 2001 UA83 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55498 2001 UT83 20/10/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
55499 2001 UE84 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55500 2001 UK90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55501 2001 UH92 18/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
55502 2001 UK93 19/10/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
55503 2001 UC100 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55504 2001 UG112 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55505 2001 UK113 22/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55506 2001 UZ116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55507 2001 UG122 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55508 2001 UE124 22/10/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
55509 2001 UA140 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55510 2001 UU160 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55511 2001 US177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55512 2001 UU178 23/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
55513 2001 UL182 16/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
55514 2001 VJ6 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55515 2001 VS18 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55516 2001 VE24 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55517 2001 VE29 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55518 2001 VR40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55519 2001 VA43 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55520 2001 VM44 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55521 2001 VG49 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55522 2001 VY50 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55523 2001 VB51 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
55524 2001 VP55 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55525 2001 VW55 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55526 2001 VV58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55527 2001 VN59 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55528 2001 VF77 08/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
55529 2001 VC88 12/11/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
55530 2001 VV93 15/11/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55531 2001 VL121 15/11/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
55532 2001 WG2 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
55533 2001 WN8 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55534 2001 WU23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
55535 2001 WD27 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55536 2001 WQ29 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55537 2001 WM37 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55538 2001 WX39 17/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55539 2001 WV41 18/11/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55540 2001 WC45 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55541 2001 WV47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
55542 2001 XO5 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55543 Nemeghaire 2001 XN16 08/12/2001 Uccle H. Boffin 4,0 km MPC · JPL
55544 2001 XW24 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55545 2001 XY34 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55546 2001 XQ48 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55547 2001 XA49 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55548 2001 XB50 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55549 2001 XC59 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55550 2001 XW70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55551 2001 XZ88 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55552 2001 XN106 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55553 2001 XE257 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55554 2001 XY257 07/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
55555 DNA 2001 YR2 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,5 km MPC · JPL
55556 2001 YJ34 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55557 2001 YH53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55558 2001 YL101 17/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55559 Briancraine 2001 YS110 18/12/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
55560 2001 YB136 22/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55561 Madenberg 2002 AF9 09/01/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
55562 2002 AM29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55563 2002 AW34 12/01/2002 Haleakala NEAT 27 km MPC · JPL
55564 2002 AQ188 10/01/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
55565 2002 AW197 10/01/2002 Palomar Palomar Obs. 969 km MPC · JPL
55566 2002 BZ25 26/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55567 2002 CS6 01/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55568 2002 CU15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 28 km MPC · JPL
55569 2002 CZ61 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55570 2002 CV78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55571 2002 CP82 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55572 2002 CN140 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55573 2002 CQ172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55574 2002 CF245 13/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
55575 2002 DC16 16/02/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
55576 Amycus 2002 GB10 08/04/2002 Palomar NEAT 101 km MPC · JPL
55577 2002 GY94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55578 2002 GK105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
55579 2002 JM51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55580 2002 JB110 11/05/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55581 2002 NH 01/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
55582 2002 PM42 05/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
55583 2002 PQ42 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55584 2002 PV44 05/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
55585 2002 PQ45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55586 2002 PT47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55587 2002 PD50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
55588 2002 PV81 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55589 2002 PO93 14/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
55590 2002 PB97 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55591 2002 PD116 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
55592 2002 PY128 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55593 2002 RM20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
55594 2002 RE62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55595 2002 RL63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55596 2002 RV65 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55597 2002 RO66 07/09/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,8 km MPC · JPL
55598 2002 RF99 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55599 2002 RP100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55600 2002 RO106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55601 2002 RC110 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55602 2002 RT116 07/09/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55603 2002 RE117 07/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
55604 2002 RS135 10/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
55605 2002 RW139 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
55606 2002 RN154 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
55607 2002 RV183 11/09/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
55608 2002 SO1 26/09/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
55609 2002 SC9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
55610 2002 SO40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
55611 2002 SR50 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
55612 2002 TW49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55613 2002 TY49 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55614 2002 TJ59 04/10/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 11 km MPC · JPL
55615 2002 TL65 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
55616 2002 TA78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
55617 2002 TF79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
55618 2002 TB81 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55619 2002 TM108 01/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55620 2002 TK121 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
55621 2002 TQ138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
55622 2002 TY143 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55623 2002 TZ158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
55624 2002 TE196 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55625 2002 TF196 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55626 2002 TN206 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55627 2002 TW232 06/10/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55628 2002 TN249 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55629 2002 TJ251 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
55630 2002 TD261 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55631 2002 TX281 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55632 2002 TR282 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55633 2002 TU283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55634 2002 TH284 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55635 2002 TK284 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55636 2002 TX300 15/10/2002 Palomar NEAT 926 km MPC · JPL
55637 2002 UX25 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 806 km MPC · JPL
55638 2002 VE95 14/11/2002 Palomar NEAT 386 km MPC · JPL
55639 2070 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
55640 2114 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
55641 2125 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
55642 2138 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
55643 2179 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
55644 2582 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
55645 2625 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55646 2637 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
55647 2676 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55648 2786 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
55649 3023 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
55650 3536 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
55651 4043 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
55652 4048 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
55653 4088 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
55654 4093 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
55655 4101 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
55656 4708 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
55657 4905 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
55658 6061 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55659 6110 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55660 6119 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55661 6184 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
55662 6224 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
55663 6247 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55664 6281 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
55665 6527 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55666 6631 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
55667 6691 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55668 6722 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55669 6810 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55670 9581 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
55671 9587 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
55672 1049 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
55673 1150 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
55674 2112 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55675 2316 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55676 Klythios 3034 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
55677 3201 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
55678 Lampos 3291 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
55679 4230 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
55680 4289 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55681 1143 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55682 1303 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
55683 1361 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
55684 1510 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
55685 2030 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55686 2041 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55687 2049 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55688 2053 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
55689 2237 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
55690 2696 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
55691 3028 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
55692 3118 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55693 4149 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
55694 4199 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55695 4225 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55696 4227 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
55697 4233 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
55698 4301 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
55699 5396 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
55700 1092 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55701 Ukalegon 1193 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
55702 Thymoitos 1302 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
55703 2032 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
55704 2165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
55705 2190 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55706 2241 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55707 2246 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
55708 2288 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
55709 2434 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
55710 3081 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
55711 3122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55712 3174 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55713 3463 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55714 3491 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
55715 3536 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
55716 4249 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55717 5027 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55718 5096 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55719 5131 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
55720 Daandehoop 1972 RE 15/09/1972 Palomar T. Gehrels 1,6 km MPC · JPL
55721 1978 UX4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,9 km MPC · JPL
55722 1978 VU3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
55723 1979 MP2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
55724 1979 MB5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
55725 1979 MG5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
55726 1979 MG8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 8,4 km MPC · JPL
55727 1981 ED5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
55728 1981 EV17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
55729 1981 ER30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
55730 1981 EM33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
55731 1981 EO37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
55732 1986 QN2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 7,0 km MPC · JPL
55733 Lepsius 1986 WS2 27/11/1986 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,0 km MPC · JPL
55734 1986 WD6 27/11/1986 Caussols CERGA 3,8 km MPC · JPL
55735 Magdeburg 1987 QV 22/08/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,1 km MPC · JPL
55736 1987 QC1 21/08/1987 Kleť Z. Vávrová 12 km MPC · JPL
55737 Coquimbo 1988 CQ1 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
55738 1988 VG3 14/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
55739 1989 TV 04/10/1989 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
55740 1989 YL2 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 8,6 km MPC · JPL
55741 1990 QZ3 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
55742 1990 QC10 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
55743 1990 RF6 09/09/1990 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
55744 1990 RL7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,6 km MPC · JPL
55745 1990 SY7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
55746 1990 SW9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
55747 1990 SQ14 25/09/1990 La Silla H. Debehogne 1,4 km MPC · JPL
55748 1990 VV11 14/11/1990 La Silla E. W. Elst 9,9 km MPC · JPL
55749 Eulenspiegel 1991 AT2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,4 km MPC · JPL
55750 1991 GP8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
55751 1991 NM4 08/07/1991 La Silla H. Debehogne 8,0 km MPC · JPL
55752 1991 PD12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
55753 Raman 1991 RF5 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,4 km MPC · JPL
55754 1991 RP18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
55755 Blythe 1991 TB15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
55756 1991 VJ9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
55757 1991 XN 07/12/1991 Palomar E. F. Helin 2,5 km MPC · JPL
55758 1991 XR 03/12/1991 Palomar C. S. Shoemaker 2,9 km MPC · JPL
55759 Erdmannsdorff 1991 XJ1 10/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
55760 1992 BL1 30/01/1992 Palomar E. F. Helin 6,5 km MPC · JPL
55761 1992 CM2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
55762 1992 CE3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
55763 1992 DO7 29/02/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
55764 1992 DG12 26/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
55765 1992 EN4 01/03/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
55766 1992 EL6 01/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
55767 1992 EW10 06/03/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
55768 1992 GH4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
55769 1992 HJ5 24/04/1992 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
55770 1992 OW 28/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
55771 1992 PD1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
55772 Loder 1992 YB5 30/12/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
55773 1993 BG6 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
55774 1993 FA8 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
55775 1993 FY10 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
55776 1993 FH14 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
55777 1993 FC17 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
55778 1993 FW23 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
55779 1993 FX23 21/03/1993 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
55780 1993 FQ34 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
55781 1993 FN36 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
55782 1993 FF41 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
55783 1993 FZ43 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
55784 1993 FK74 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
55785 1993 FF80 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
55786 1993 OE3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
55787 1993 OB10 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
55788 1993 PX6 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
55789 1993 RF11 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
55790 1993 RP15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
55791 1993 SA2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
55792 1993 SV3 18/09/1993 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
55793 1993 SS4 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
55794 1993 TV14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
55795 1993 TF18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
55796 1994 AX13 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
55797 1994 CN15 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
55798 1994 ES5 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
55799 1994 EC6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
55800 1994 ED7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55801 1994 PV4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55802 1994 PM6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,9 km MPC · JPL
55803 1994 PD7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
55804 1994 PD13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
55805 1994 PE15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55806 1994 PB26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
55807 1994 PM38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
55808 1994 RN 07/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 5,8 km MPC · JPL
55809 1994 RW15 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
55810 Fabiofazio 1994 TC 04/10/1994 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 2,7 km MPC · JPL
55811 1994 TE12 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
55812 1994 UC9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
55813 1994 VQ2 08/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
55814 1994 YD 24/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
55815 Melindakim 1994 YU2 31/12/1994 Siding Spring D. I. Steel 4,9 km MPC · JPL
55816 1995 CO 04/02/1995 Stony Ridge J. B. Child, J. E. Rogers 5,6 km MPC · JPL
55817 1995 DA6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
55818 1995 DG11 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
55819 1995 EF7 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
55820 1995 FW 25/03/1995 Siding Spring G. J. Garradd 980 m MPC · JPL
55821 1995 JA1 04/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
55822 1995 LV 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
55823 1995 OF12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
55824 1995 QN1 19/08/1995 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
55825 1995 SD4 27/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,9 km MPC · JPL
55826 1995 SY7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
55827 1995 SL43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
55828 1995 UN6 16/10/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 6,7 km MPC · JPL
55829 1995 UG12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
55830 1995 WA19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
55831 1995 XL 12/12/1995 Sudbury D. di Cicco 1,6 km MPC · JPL
55832 1996 GD17 13/04/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
55833 1996 GM18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
55834 1996 GW18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55835 1996 HH6 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
55836 1996 HW22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
55837 1996 JV2 15/05/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
55838 Hagongda 1996 LN 07/06/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
55839 1996 LH1 13/06/1996 Church Stretton S. P. Laurie 4,1 km MPC · JPL
55840 1996 NB2 15/07/1996 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
55841 1996 NW4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
55842 1996 PU 09/08/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
55843 1996 PD1 09/08/1996 Loomberah G. J. Garradd 2,8 km MPC · JPL
55844 Bičák 1996 RN2 12/09/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,7 km MPC · JPL
55845 1996 RO2 13/09/1996 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
55846 1996 RJ5 15/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 6,1 km MPC · JPL
55847 1996 SQ 20/09/1996 Sudbury D. di Cicco 4,5 km MPC · JPL
55848 1996 SF6 18/09/1996 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
55849 1996 TZ11 03/10/1996 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
55850 1996 TV21 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
55851 1996 TA31 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
55852 1996 TS34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
55853 1996 TF52 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
55854 Stoppani 1996 VS1 08/11/1996 Sormano M. Cavagna, P. Chiavenna 3,0 km MPC · JPL
55855 1996 VB7 02/11/1996 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
55856 1996 VQ15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
55857 1996 XU2 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
55858 1996 XT20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
55859 1997 AO8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
55860 1997 BQ6 31/01/1997 Ondřejov L. Kotková 5,6 km MPC · JPL
55861 1997 CZ12 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
55862 1997 CV28 06/02/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
55863 1997 OM2 31/07/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
55864 1997 PC 01/08/1997 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
55865 1997 PZ 03/08/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
55866 1997 PV4 11/08/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 1,9 km MPC · JPL
55867 1997 RX2 03/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
55868 1997 SH31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
55869 1997 TB2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
55870 1997 TD26 11/10/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
55871 1997 UE1 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
55872 1997 UW5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
55873 Shiomidake 1997 UP7 26/10/1997 Mishima M. Akiyama 3,7 km MPC · JPL
55874 Brlka 1997 UL9 28/10/1997 Ondřejov P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
55875 Hirohatagaoka 1997 VH 01/11/1997 Hadano Obs. A. Asami 3,7 km MPC · JPL
55876 1997 VH3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
55877 1997 VZ6 04/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
55878 1997 VX7 03/11/1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
55879 1997 WG 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
55880 1997 WS 18/11/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
55881 1997 WU1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
55882 1997 WY1 20/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
55883 1997 WF8 23/11/1997 Chichibu N. Satō 2,9 km MPC · JPL
55884 1997 WG9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
55885 1997 WV18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
55886 1997 WT35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55887 1997 WE37 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55888 1997 WG44 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55889 1997 WD52 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55890 1997 WO54 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
55891 1997 XF3 03/12/1997 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
55892 Fuzhougezhi 1997 XQ5 01/12/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
55893 1997 YL 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
55894 1997 YS3 22/12/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
55895 1998 AP 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
55896 1998 AM5 08/01/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
55897 1998 AH6 08/01/1998 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
55898 1998 AG10 15/01/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
55899 1998 BJ10 24/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
55900 1998 CQ 03/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55901 Xuaoao 1998 CL2 15/02/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
55902 1998 CO2 15/02/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
55903 1998 DN 17/02/1998 Campo Catino Campo Catino Obs. 5,7 km MPC · JPL
55904 1998 DR1 20/02/1998 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
55905 1998 DD3 21/02/1998 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
55906 1998 DS20 28/02/1998 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
55907 1998 DW27 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
55908 1998 EV4 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
55909 1998 EB11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
55910 1998 EN12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
55911 1998 EP12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
55912 1998 FD9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
55913 1998 FL12 26/03/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
55914 1998 FV14 26/03/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
55915 1998 FB17 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55916 1998 FM25 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55917 1998 FN30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55918 1998 FP30 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55919 1998 FA39 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55920 1998 FM43 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55921 1998 FK50 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55922 1998 FL51 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
55923 1998 FD55 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55924 1998 FE55 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55925 1998 FY57 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55926 1998 FE60 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55927 1998 FN60 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55928 1998 FG64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55929 1998 FW64 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55930 1998 FY64 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55931 1998 FM67 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55932 1998 FE68 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55933 1998 FD73 30/03/1998 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 5,7 km MPC · JPL
55934 1998 FF73 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55935 1998 FO74 24/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
55936 1998 FO76 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55937 1998 FN105 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
55938 1998 FO113 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55939 1998 FD118 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55940 1998 GU8 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55941 1998 HS4 23/04/1998 Kleť Kleť Obs. 3,6 km MPC · JPL
55942 1998 HJ12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
55943 1998 HJ15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
55944 1998 HP18 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55945 1998 HF23 20/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55946 1998 HP24 22/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 16 km MPC · JPL
55947 1998 HQ42 23/04/1998 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
55948 1998 HY45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55949 1998 HZ45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55950 1998 HG58 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
55951 1998 HP58 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
55952 1998 HR61 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55953 1998 HG65 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55954 1998 HX68 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55955 1998 HJ81 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55956 1998 HO100 21/04/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
55957 1998 HZ100 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55958 1998 HK109 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
55959 1998 HC126 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55960 1998 HX133 19/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55961 1998 HB143 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55962 1998 HA152 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55963 1998 HV152 22/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55964 1998 KB2 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55965 1998 KN14 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55966 1998 KV14 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55967 1998 KT47 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
55968 1998 KV54 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55969 1998 KH56 27/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55970 1998 NO1 02/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
55971 1998 OA9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55972 1998 QS20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55973 1998 QA49 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55974 1998 QK72 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
55975 1998 QB94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55976 1998 RE5 15/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
55977 1998 RJ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55978 1998 RN52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55979 1998 RP54 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
55980 1998 RG61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55981 1998 RO61 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55982 1998 RS61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55983 1998 RC72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55984 1998 RZ77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55985 1998 RU79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55986 1998 ST24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
55987 1998 SO27 24/09/1998 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
55988 1998 SD47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
55989 1998 SA62 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
55990 1998 SQ71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
55991 1998 SL78 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55992 1998 SX82 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55993 1998 SZ102 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55994 1998 SR105 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55995 1998 SK107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55996 1998 SC110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55997 1998 SB128 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55998 1998 SQ135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55999 1998 SK144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
56000 Mesopotamia 1998 SN144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL

51.000s  • 52.000s  • 53.000s  • 54.000s  • 55.000s  • 56.000s  • 57.000s  • 58.000s  • 59.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001