Danh sách tiểu hành tinh/144001–145000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144001 2004 AC5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
144002 2004 AY5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144003 2004 AS6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144004 2004 AH7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
144005 2004 AB8 13/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144006 2004 AB9 14/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144007 2004 AP9 14/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
144008 2004 AQ10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144009 2004 AX11 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
144010 2004 AG22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144011 2004 BT2 16/01/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
144012 2004 BM3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144013 2004 BH4 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144014 2004 BM4 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144015 2004 BG6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144016 2004 BC8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144017 2004 BS9 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144018 2004 BW10 17/01/2004 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
144019 2004 BK12 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144020 2004 BO12 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144021 2004 BX12 17/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144022 2004 BW13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144023 2004 BZ13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
144024 2004 BA14 17/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144025 2004 BC15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144026 2004 BP15 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144027 2004 BB19 16/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144028 2004 BF20 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144029 2004 BM20 16/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
144030 2004 BP20 16/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144031 2004 BA21 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144032 2004 BN22 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144033 2004 BO22 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144034 2004 BM23 18/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144035 2004 BA24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
144036 2004 BE24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144037 2004 BL24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
144038 2004 BT24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144039 2004 BL25 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144040 2004 BV25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144041 2004 BG26 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
144042 2004 BM26 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
144043 2004 BT26 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144044 2004 BD27 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144045 2004 BK27 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144046 2004 BC28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144047 2004 BD28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144048 2004 BW29 18/01/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144049 2004 BY29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
144050 2004 BD30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
144051 2004 BF30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144052 2004 BO30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144053 2004 BZ30 18/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144054 2004 BM34 19/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144055 2004 BR34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144056 2004 BH35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144057 2004 BJ36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144058 2004 BV37 19/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
144059 2004 BL40 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144060 2004 BR41 19/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
144061 2004 BB42 19/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144062 2004 BF42 19/01/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
144063 2004 BU42 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144064 2004 BE43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144065 2004 BS43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144066 2004 BD44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144067 2004 BP44 22/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144068 2004 BO45 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144069 2004 BQ45 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144070 2004 BV46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144071 2004 BY46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144072 2004 BE47 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144073 2004 BB48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144074 2004 BQ48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144075 2004 BS48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144076 2004 BY48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144077 2004 BJ49 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144078 2004 BM49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144079 2004 BH50 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144080 2004 BL50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144081 2004 BR50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144082 2004 BP51 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144083 2004 BR51 21/01/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
144084 2004 BX51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
144085 2004 BO52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144086 2004 BF54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144087 2004 BR54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144088 2004 BV54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144089 2004 BV55 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144090 2004 BN56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
144091 2004 BP56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
144092 2004 BX56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144093 2004 BZ56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144094 2004 BC58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144095 2004 BO58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144096 Wiesendangen 2004 BV58 23/01/2004 Winterthur M. Griesser 980 m MPC · JPL
144097 2004 BB59 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144098 2004 BE59 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144099 2004 BO61 22/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
144100 2004 BN62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144101 2004 BX65 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144102 2004 BH66 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144103 2004 BS68 27/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144104 2004 BN69 27/01/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,6 km MPC · JPL
144105 2004 BV69 20/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144106 2004 BW70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144107 2004 BZ70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144108 2004 BV71 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144109 2004 BA72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144110 2004 BN72 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144111 2004 BO72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144112 2004 BM75 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144113 2004 BN75 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
144114 2004 BW75 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144115 2004 BR76 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
144116 2004 BB77 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144117 2004 BU79 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144118 2004 BP81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
144119 2004 BC82 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
144120 2004 BE82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144121 2004 BK82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
144122 2004 BX82 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
144123 2004 BC84 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144124 2004 BR86 28/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
144125 2004 BS86 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144126 2004 BJ88 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144127 2004 BM88 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144128 2004 BW88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144129 2004 BA89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144130 2004 BM89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144131 2004 BN89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144132 2004 BO89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144133 2004 BT89 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
144134 2004 BZ89 23/01/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
144135 2004 BE90 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144136 2004 BN90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144137 2004 BW90 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144138 2004 BB91 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144139 2004 BC91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144140 2004 BH92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144141 2004 BS92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
144142 2004 BU92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
144143 2004 BG93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
144144 2004 BK93 27/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
144145 2004 BT93 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144146 2004 BW93 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144147 2004 BE94 28/01/2004 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
144148 2004 BX94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144149 2004 BK95 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144150 2004 BS95 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144151 2004 BP96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144152 2004 BY96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144153 2004 BL97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
144154 2004 BN98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144155 2004 BP98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
144156 2004 BE99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
144157 2004 BQ99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144158 2004 BR99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
144159 2004 BH100 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
144160 2004 BU100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144161 2004 BP101 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144162 2004 BA102 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144163 2004 BV103 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144164 2004 BY103 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144165 2004 BZ105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
144166 2004 BE106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144167 2004 BQ106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
144168 2004 BF107 28/01/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
144169 2004 BX107 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144170 2004 BK108 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144171 2004 BR108 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144172 2004 BK110 28/01/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144173 2004 BK111 29/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144174 2004 BW111 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144175 2004 BZ111 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144176 2004 BN113 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144177 2004 BV113 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144178 2004 BD114 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144179 2004 BO114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
144180 2004 BP114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
144181 2004 BT115 30/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
144182 2004 BX115 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
144183 2004 BC116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
144184 2004 BZ116 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144185 2004 BC117 28/01/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
144186 2004 BQ119 30/01/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144187 2004 BU119 30/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144188 2004 BW119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
144189 2004 BX119 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144190 2004 BB120 30/01/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
144191 2004 BQ121 17/01/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
144192 2004 BT123 22/01/2004 Mauna Kea R. L. Allen 3,6 km MPC · JPL
144193 2004 BY123 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144194 2004 BA124 17/01/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
144195 2004 BV127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144196 2004 BX135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144197 2004 BZ139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
144198 2004 BN147 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144199 2004 BV161 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144200 2004 CH 02/02/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144201 2004 CO1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
144202 2004 CR1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
144203 2004 CD7 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144204 2004 CF7 10/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
144205 2004 CS7 10/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144206 2004 CB9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144207 2004 CT9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144208 2004 CS10 11/02/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144209 2004 CB12 11/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
144210 2004 CH12 11/02/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144211 2004 CM12 11/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144212 2004 CS13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
144213 2004 CD14 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
144214 2004 CE15 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144215 2004 CJ15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144216 2004 CW16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
144217 2004 CD18 10/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
144218 2004 CF18 10/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144219 2004 CS22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144220 2004 CX22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144221 2004 CS26 11/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144222 2004 CA27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144223 2004 CH33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
144224 2004 CQ35 11/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144225 2004 CL37 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
144226 2004 CZ37 13/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
144227 2004 CU41 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
144228 2004 CN43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144229 2004 CU49 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144230 2004 CA51 15/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
144231 2004 CV52 10/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144232 2004 CN54 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144233 2004 CO54 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144234 2004 CO55 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144235 2004 CP58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144236 2004 CU65 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144237 2004 CA73 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144238 2004 CJ73 14/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144239 2004 CS73 15/02/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
144240 2004 CC74 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144241 2004 CD74 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144242 2004 CE74 10/02/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144243 2004 CA76 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144244 2004 CW76 11/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144245 2004 CU78 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144246 2004 CZ78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144247 2004 CG79 11/02/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
144248 2004 CE80 11/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
144249 2004 CV82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144250 2004 CQ83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
144251 2004 CU83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
144252 2004 CC84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
144253 2004 CV84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144254 2004 CD86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144255 2004 CF87 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144256 2004 CL87 11/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144257 2004 CH89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144258 2004 CN90 12/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144259 2004 CY92 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144260 2004 CK93 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144261 2004 CX93 11/02/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144262 2004 CY93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
144263 2004 CR94 12/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
144264 2004 CF95 13/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144265 2004 CH95 13/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
144266 2004 CZ95 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144267 2004 CE96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
144268 2004 CG96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144269 2004 CJ96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144270 2004 CM96 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144271 2004 CY96 12/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144272 2004 CA97 13/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144273 2004 CG97 13/02/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
144274 2004 CQ97 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
144275 2004 CY98 14/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
144276 2004 CN99 15/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144277 2004 CO100 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144278 2004 CU100 15/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144279 2004 CG101 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
144280 2004 CH101 15/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144281 2004 CW103 12/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144282 2004 CO104 13/02/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
144283 2004 CY106 14/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144284 2004 CP107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144285 2004 CT108 15/02/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
144286 2004 CF109 15/02/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
144287 2004 CE110 14/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144288 2004 CY110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144289 2004 CD113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
144290 2004 CO116 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
144291 2004 CS116 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
144292 2004 CX116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144293 2004 CH121 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144294 2004 CQ121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144295 2004 CK128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144296 Steviewonder 2004 DF 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
144297 2004 DS 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144298 2004 DY 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144299 2004 DA3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144300 2004 DC3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144301 2004 DK4 16/02/2004 Kvistaberg UDAS 3,3 km MPC · JPL
144302 2004 DV4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144303 Mirellabreschi 2004 DD7 16/02/2004 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,6 km MPC · JPL
144304 2004 DS7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144305 2004 DT8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144306 2004 DC11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144307 2004 DL11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144308 2004 DV11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144309 2004 DR12 16/02/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
144310 2004 DZ12 16/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144311 2004 DJ14 16/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
144312 2004 DO14 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144313 2004 DW15 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144314 2004 DF16 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144315 2004 DM16 17/02/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
144316 2004 DX16 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144317 2004 DT17 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
144318 2004 DL18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
144319 2004 DR18 18/02/2004 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
144320 2004 DS18 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
144321 2004 DJ19 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144322 2004 DK20 17/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144323 2004 DN20 17/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
144324 2004 DO20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144325 2004 DX20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144326 2004 DZ21 17/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144327 2004 DD22 17/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144328 2004 DU22 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144329 2004 DD23 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
144330 2004 DE24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144331 2004 DR24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144332 2004 DV24 21/02/2004 Haleakala NEAT APO 1,8 km MPC · JPL
144333 Marcinkiewicz 2004 DT25 20/02/2004 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
144334 2004 DM26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144335 2004 DS28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144336 2004 DE30 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
144337 2004 DG30 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144338 2004 DO30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144339 2004 DY31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144340 2004 DG32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144341 2004 DS32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144342 2004 DW32 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144343 2004 DM33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144344 2004 DQ33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144345 2004 DJ34 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
144346 2004 DH35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144347 2004 DO36 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144348 2004 DR36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144349 2004 DU36 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144350 2004 DV36 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144351 2004 DY36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144352 2004 DY37 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144353 2004 DY39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144354 2004 DB41 18/02/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
144355 2004 DH41 18/02/2004 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
144356 2004 DJ41 18/02/2004 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
144357 2004 DB42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144358 2004 DD42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144359 2004 DJ42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144360 2004 DF44 17/02/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
144361 2004 DV44 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144362 2004 DG45 26/02/2004 Jornada D. S. Dixon 4,4 km MPC · JPL
144363 2004 DX46 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144364 2004 DE47 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144365 2004 DN47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144366 2004 DA48 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144367 2004 DG48 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144368 2004 DK48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144369 2004 DW48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144370 2004 DH49 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144371 2004 DJ49 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144372 2004 DN51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144373 2004 DX52 20/02/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
144374 2004 DF55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144375 2004 DL56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144376 2004 DR59 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
144377 2004 DW59 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
144378 2004 DK60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144379 2004 DW60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144380 2004 DC61 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144381 2004 DK61 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144382 2004 DZ62 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144383 2004 DK65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
144384 2004 DZ65 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
144385 2004 DJ69 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 4,7 km MPC · JPL
144386 Emmabirath 2004 DB71 27/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
144387 2004 DT71 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144388 2004 DD72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
144389 2004 DT72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144390 2004 DK75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144391 2004 EK 11/03/2004 Needville Needville Obs. 2,4 km MPC · JPL
144392 2004 EO1 10/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144393 2004 EW1 11/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144394 2004 EO2 13/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
144395 2004 ER2 13/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144396 2004 EG3 10/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144397 2004 EP3 10/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144398 2004 EY4 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144399 2004 ES6 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144400 2004 EZ6 12/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144401 2004 ED7 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144402 2004 EG7 12/03/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
144403 2004 EH7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144404 2004 EK7 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144405 2004 EP7 12/03/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
144406 2004 EQ8 13/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144407 2004 EV8 13/03/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144408 2004 EZ8 14/03/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144409 2004 EC9 14/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144410 2004 EF9 14/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
144411 2004 EW9 15/03/2004 Palomar NEAT APO 1,7 km MPC · JPL
144412 2004 EH10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
144413 2004 EF11 10/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144414 2004 EM11 10/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
144415 2004 ES11 10/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144416 2004 EZ11 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
144417 2004 EU12 11/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
144418 2004 EF14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144419 2004 ER14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144420 2004 ET14 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144421 2004 EU16 12/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
144422 2004 EL18 13/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144423 2004 ET18 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
144424 2004 EU19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144425 2004 EH20 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144426 2004 EG23 15/03/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
144427 2004 EC26 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144428 2004 EC27 14/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144429 2004 EK28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144430 2004 EM31 14/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144431 2004 EP31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144432 2004 EP32 15/03/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144433 2004 EC33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
144434 2004 EF33 15/03/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
144435 2004 EV33 11/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144436 2004 ED34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144437 2004 EH34 12/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144438 2004 EA35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144439 2004 EB35 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144440 2004 EC35 12/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144441 2004 EM35 12/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144442 2004 EA37 13/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144443 2004 EG38 14/03/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
144444 2004 EN38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144445 2004 EQ38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144446 2004 EA39 14/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144447 2004 EG39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144448 2004 EJ40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144449 2004 EV40 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144450 2004 EX40 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
144451 2004 EA41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144452 2004 EC41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
144453 2004 EQ41 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
144454 2004 EC42 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144455 2004 EF42 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
144456 2004 EZ42 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
144457 2004 EQ43 15/03/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
144458 2004 ET43 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144459 2004 EW43 12/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
144460 2004 EZ43 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
144461 2004 EO44 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
144462 2004 EP47 15/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
144463 2004 EA48 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
144464 2004 EL48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144465 2004 EM48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144466 2004 EO49 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
144467 2004 EV51 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144468 2004 ET52 15/03/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144469 2004 EC55 14/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144470 2004 ED55 14/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144471 2004 EE55 14/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144472 2004 EW55 14/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144473 2004 ED56 14/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
144474 2004 EE56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144475 2004 EJ56 14/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144476 2004 EK56 14/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144477 2004 EL56 14/03/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
144478 2004 ER56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144479 2004 EW57 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
144480 2004 ET58 15/03/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
144481 2004 EV58 15/03/2004 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
144482 2004 EW59 15/03/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
144483 2004 EE60 15/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144484 2004 ER61 12/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144485 2004 ES61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144486 2004 EC63 13/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
144487 2004 EO63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
144488 2004 EP63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144489 2004 EW63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
144490 2004 EX63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144491 2004 EF65 14/03/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
144492 2004 EQ65 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144493 2004 ES65 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144494 2004 EW65 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144495 2004 EP66 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144496 Reingard 2004 EZ66 14/03/2004 Wildberg R. Apitzsch 3,5 km MPC · JPL
144497 2004 EO67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144498 2004 ES67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144499 2004 EE68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144500 2004 EV68 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144501 2004 EF69 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144502 2004 EO69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144503 2004 EY69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
144504 2004 EA70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144505 2004 ES71 15/03/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144506 2004 EY71 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144507 2004 EZ71 15/03/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
144508 2004 EC72 15/03/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
144509 2004 ER73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
144510 2004 EM75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144511 2004 EO75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
144512 2004 EQ75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
144513 2004 ES75 14/03/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
144514 2004 ET75 14/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144515 2004 EY76 15/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144516 2004 EH77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144517 2004 EN77 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
144518 2004 EF78 15/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
144519 2004 EM78 15/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
144520 2004 EO78 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144521 2004 ED79 15/03/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
144522 2004 EF79 15/03/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144523 2004 EK79 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
144524 2004 ER79 15/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
144525 2004 EF80 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144526 2004 ER80 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
144527 2004 EX80 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144528 2004 EF81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
144529 2004 EH81 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
144530 2004 EG82 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
144531 2004 EN82 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144532 2004 EX82 13/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144533 2004 EB83 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144534 2004 EM83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144535 2004 ER83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
144536 2004 EZ83 14/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144537 2004 EB84 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144538 2004 EQ84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144539 2004 EZ85 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144540 2004 EV86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144541 2004 EZ93 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144542 2004 EQ94 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144543 2004 EV94 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
144544 2004 EM95 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144545 2004 EZ95 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144546 2004 EP101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
144547 2004 ED103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144548 2004 ED105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
144549 2004 EJ112 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144550 2004 EJ114 09/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
144551 2004 EL115 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144552 Jackiesue 2004 FS4 19/03/2004 Antares R. Holmes 4,4 km MPC · JPL
144553 2004 FB6 23/03/2004 Emerald Lane L. Ball 3,9 km MPC · JPL
144554 2004 FP6 16/03/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
144555 2004 FQ8 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
144556 2004 FT8 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144557 2004 FW8 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144558 2004 FU9 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144559 2004 FK10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
144560 2004 FH12 16/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
144561 2004 FK12 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144562 2004 FS12 16/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144563 2004 FV12 16/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
144564 2004 FE13 16/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144565 2004 FH13 16/03/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
144566 2004 FT13 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144567 2004 FE14 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144568 2004 FN14 16/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
144569 2004 FO14 16/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
144570 2004 FX18 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 3,2 km MPC · JPL
144571 2004 FA20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144572 2004 FH20 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144573 2004 FG21 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
144574 2004 FS22 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
144575 2004 FR25 17/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
144576 2004 FH27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144577 2004 FB28 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144578 2004 FH28 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144579 2004 FO32 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144580 2004 FY32 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144581 2004 FG34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144582 2004 FG35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144583 2004 FR35 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144584 2004 FV35 16/03/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
144585 2004 FJ38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
144586 2004 FP38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144587 2004 FV38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144588 2004 FY38 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144589 2004 FJ41 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144590 2004 FM41 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144591 2004 FV41 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
144592 2004 FG42 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
144593 2004 FB44 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144594 2004 FD44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144595 2004 FQ44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144596 2004 FR44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144597 2004 FS44 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
144598 2004 FY44 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
144599 2004 FZ44 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144600 2004 FM45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144601 2004 FH46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144602 2004 FV47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144603 2004 FZ47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144604 2004 FW48 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144605 2004 FX49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144606 2004 FF50 18/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
144607 2004 FW51 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144608 2004 FN52 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144609 2004 FT52 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144610 2004 FV52 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
144611 2004 FZ52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144612 2004 FD56 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144613 2004 FJ58 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144614 2004 FM61 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144615 2004 FD62 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144616 2004 FJ62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144617 2004 FD63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144618 2004 FB65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144619 2004 FR65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144620 2004 FU65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144621 2004 FU66 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144622 2004 FZ66 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144623 2004 FO68 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144624 2004 FP68 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
144625 2004 FK69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144626 2004 FG70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
144627 2004 FK71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144628 2004 FE77 18/03/2004 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
144629 2004 FJ77 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
144630 2004 FU77 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
144631 2004 FX77 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144632 2004 FM79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
144633 Georgecarroll 2004 FH80 21/03/2004 Stony Ridge Stony Ridge Obs. 3,4 km MPC · JPL
144634 2004 FJ80 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144635 2004 FG85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144636 2004 FP88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144637 2004 FS90 20/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
144638 2004 FB93 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144639 2004 FH93 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144640 2004 FO93 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144641 2004 FN94 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144642 2004 FO96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
144643 2004 FV97 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144644 2004 FT99 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144645 2004 FZ100 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144646 2004 FB102 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144647 2004 FT102 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144648 2004 FH105 24/03/2004 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
144649 2004 FO105 24/03/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
144650 2004 FX105 25/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144651 2004 FE106 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144652 2004 FF106 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
144653 2004 FD108 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144654 2004 FV108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144655 2004 FE110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
144656 2004 FS110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144657 2004 FO112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144658 2004 FF116 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144659 2004 FP116 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144660 2004 FO117 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144661 2004 FU117 22/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
144662 2004 FA121 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144663 2004 FT121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144664 2004 FV122 26/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144665 2004 FO125 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144666 2004 FQ125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144667 2004 FQ127 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144668 2004 FK128 27/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
144669 2004 FN129 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144670 2004 FB130 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144671 2004 FE130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
144672 2004 FS130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
144673 2004 FA131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
144674 2004 FN131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144675 2004 FZ132 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
144676 2004 FU134 26/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
144677 2004 FM136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
144678 2004 FG137 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144679 2004 FH140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
144680 2004 FP140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144681 2004 FR141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144682 2004 FN142 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144683 2004 FS142 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
144684 2004 FA143 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
144685 2004 FE144 29/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
144686 2004 FG144 29/03/2004 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
144687 2004 FE145 29/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144688 2004 FG145 29/03/2004 Kitt Peak DLS 2,7 km MPC · JPL
144689 2004 FD146 31/03/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
144690 2004 FV147 16/03/2004 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
144691 2004 FR154 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144692 Katemary 2004 GC 09/04/2004 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
144693 2004 GF 08/04/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
144694 2004 GL1 10/04/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
144695 2004 GY2 08/04/2004 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
144696 2004 GZ3 11/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144697 2004 GZ5 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
144698 2004 GX10 08/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144699 2004 GE11 12/04/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
144700 2004 GF13 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144701 2004 GF14 13/04/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
144702 2004 GS15 09/04/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144703 2004 GY15 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
144704 2004 GA17 10/04/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144705 2004 GE18 12/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
144706 2004 GF18 12/04/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
144707 2004 GG18 12/04/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
144708 2004 GM18 13/04/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
144709 2004 GL21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144710 2004 GR21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144711 2004 GV21 12/04/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
144712 2004 GN22 12/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144713 2004 GF23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144714 2004 GH24 13/04/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
144715 2004 GN26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
144716 Scotttucker 2004 GW28 13/04/2004 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,5 km MPC · JPL
144717 2004 GG29 12/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
144718 2004 GR30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
144719 2004 GC31 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144720 2004 GE32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
144721 2004 GD34 12/04/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
144722 2004 GL34 13/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144723 2004 GQ34 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144724 2004 GX34 13/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
144725 2004 GL35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
144726 2004 GN35 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144727 2004 GS36 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144728 2004 GE37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
144729 2004 GU37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
144730 2004 GZ38 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
144731 2004 GA39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144732 2004 GN40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
144733 2004 GS40 12/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144734 2004 GM41 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144735 2004 GB42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144736 2004 GG42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
144737 2004 GY42 15/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144738 2004 GB50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144739 2004 GM50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
144740 2004 GU51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
144741 2004 GL59 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
144742 2004 GZ60 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
144743 2004 GD61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
144744 2004 GC62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
144745 2004 GR65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144746 2004 GA67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
144747 2004 GX74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144748 2004 GR80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144749 2004 GF83 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
144750 2004 GN87 15/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
144751 2004 GZ87 13/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144752 Plunge 2004 HK 16/04/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,2 km MPC · JPL
144753 2004 HF1 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144754 2004 HH2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144755 2004 HO3 16/04/2004 Siding Spring SSS 7,2 km MPC · JPL
144756 2004 HX4 16/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144757 2004 HJ5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144758 2004 HR7 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144759 2004 HH9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144760 2004 HQ9 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144761 2004 HX9 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144762 2004 HR10 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144763 2004 HU11 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
144764 2004 HB16 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
144765 2004 HH17 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
144766 2004 HS17 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144767 2004 HR19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
144768 2004 HB20 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
144769 Zachariassen 2004 HO20 19/04/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 4,2 km MPC · JPL
144770 2004 HM22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144771 2004 HQ22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144772 2004 HB25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144773 2004 HG25 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
144774 2004 HQ25 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144775 2004 HT25 19/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144776 2004 HN26 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144777 2004 HR27 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144778 2004 HA28 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
144779 2004 HV28 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144780 2004 HJ29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144781 2004 HZ29 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144782 2004 HH30 21/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144783 2004 HO30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144784 2004 HR30 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144785 2004 HC31 22/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
144786 2004 HT35 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144787 2004 HQ38 23/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
144788 2004 HX42 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144789 2004 HF43 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144790 2004 HT43 21/04/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
144791 2004 HY43 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144792 2004 HD46 21/04/2004 Siding Spring SSS 7,3 km MPC · JPL
144793 2004 HD47 22/04/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
144794 2004 HF47 22/04/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
144795 2004 HV47 22/04/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
144796 2004 HV48 22/04/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
144797 2004 HM49 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
144798 2004 HX50 23/04/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
144799 2004 HX54 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144800 2004 HC55 23/04/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144801 2004 HF55 23/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144802 2004 HH55 23/04/2004 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
144803 2004 HL56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
144804 2004 HU58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
144805 2004 HD59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
144806 2004 HC61 25/04/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
144807 2004 HV63 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144808 2004 HD64 25/04/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
144809 2004 HV72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144810 2004 HE74 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
144811 2004 HK74 29/04/2004 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
144812 2004 JX 10/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
144813 2004 JU1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
144814 2004 JL2 12/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
144815 2004 JP2 08/05/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144816 2004 JL4 10/05/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
144817 2004 JB5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
144818 2004 JD5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
144819 2004 JS5 12/05/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144820 2004 JW5 10/05/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
144821 2004 JB6 12/05/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144822 2004 JF12 13/05/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
144823 2004 JU13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144824 2004 JZ13 09/05/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
144825 2004 JB15 09/05/2004 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
144826 2004 JP15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144827 2004 JF16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
144828 2004 JL16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
144829 2004 JV16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144830 2004 JQ17 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
144831 2004 JN21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144832 2004 JE23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
144833 2004 JM24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144834 2004 JR24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144835 2004 JC26 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144836 2004 JR28 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
144837 2004 JG29 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
144838 2004 JM30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144839 2004 JJ31 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144840 2004 JX35 13/05/2004 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
144841 2004 JB37 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
144842 2004 JF37 13/05/2004 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
144843 2004 JH38 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144844 2004 JD41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144845 2004 JM42 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144846 2004 JW46 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144847 2004 JP49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144848 2004 KB3 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
144849 2004 KG3 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144850 2004 KY5 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144851 2004 KK7 20/05/2004 Needville Needville Obs. 7,7 km MPC · JPL
144852 2004 KU7 17/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
144853 2004 KW8 18/05/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144854 2004 KA10 19/05/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
144855 2004 KF10 19/05/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
144856 2004 KH10 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
144857 2004 LT7 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
144858 2004 LT9 13/06/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144859 2004 LG10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144860 2004 LJ11 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144861 2004 LA12 14/06/2004 Palomar NEAT APO 3,0 km MPC · JPL
144862 2004 LK13 11/06/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
144863 2004 LW13 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144864 2004 LC15 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144865 2004 LD15 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144866 2004 LX16 14/06/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
144867 2004 LA17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144868 2004 LW29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144869 2004 MQ 16/06/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144870 2004 MA8 29/06/2004 Siding Spring SSS 7,7 km MPC · JPL
144871 2004 NN1 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144872 2004 NN12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144873 2004 NT19 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144874 2004 NV30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
144875 2004 OX 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
144876 2004 OB1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144877 2004 OS5 17/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144878 2004 RO13 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,6 km MPC · JPL
144879 2004 RS39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144880 2004 RU56 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
144881 2004 RM99 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
144882 2004 RP106 08/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
144883 2004 RM110 11/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
144884 2004 RQ113 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144885 2004 RH116 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
144886 2004 RJ141 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144887 2004 RD165 09/09/2004 Uccle P. De Cat, E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
144888 2004 RZ192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144889 2004 RZ213 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
144890 2004 RG288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
144891 2004 RC289 14/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
144892 2004 SJ3 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144893 2004 ST4 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144894 2004 SY5 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
144895 2004 TO65 05/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144896 2004 TT308 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144897 2004 UX10 20/10/2004 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 584 km MPC · JPL
144898 2004 VD17 07/11/2004 Socorro LINEAR APO · 620 m MPC · JPL
144899 2004 VX34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144900 2004 VG64 13/11/2004 Catalina CSS ATE · 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144901 2004 WG1 19/11/2004 Socorro LINEAR APO 2,2 km MPC · JPL
144902 2004 XO12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144903 2004 XD22 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144904 2004 XD26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
144905 2004 XY27 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144906 2004 XE128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144907 Whitehorne 2004 YS3 16/12/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy, W. Levy 2,9 km MPC · JPL
144908 2004 YH32 18/12/2004 Siding Spring SSS damocloid · 12 km MPC · JPL
144909 2004 YO33 16/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144910 2005 AX15 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144911 2005 AS27 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144912 2005 AY32 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144913 2005 AB39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144914 2005 AK40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144915 2005 AQ45 07/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
144916 2005 AY69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144917 2005 BJ6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144918 2005 BV26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144919 2005 BA27 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144920 2005 BN29 17/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
144921 2005 CE25 04/02/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144922 2005 CK38 03/02/2005 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
144923 2005 CQ43 02/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144924 2005 CX48 02/02/2005 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
144925 2005 CO50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144926 2005 CL51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144927 2005 CF52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144928 2005 CH52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144929 2005 CP61 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
144930 2005 CZ67 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144931 2005 ED2 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144932 2005 EQ7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144933 2005 EA8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144934 2005 EZ9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144935 2005 ES10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144936 2005 EQ13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144937 2005 EP15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144938 2005 EC16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144939 2005 EJ16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144940 2005 EO19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
144941 2005 EW23 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144942 2005 EB24 03/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
144943 2005 EG24 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
144944 2005 EY26 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144945 2005 EC29 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
144946 2005 EJ31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144947 2005 ES31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144948 2005 EB32 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144949 2005 EG35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144950 2005 EQ35 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
144951 2005 EE37 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
144952 2005 EC38 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144953 2005 ER41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144954 2005 EH44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144955 2005 ER45 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
144956 2005 EM47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144957 2005 EW47 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144958 2005 EV50 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144959 2005 EX58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
144960 2005 EN77 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144961 2005 EP77 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144962 2005 EZ77 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144963 2005 EZ79 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144964 2005 EC80 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144965 2005 EA86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144966 2005 EA90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144967 2005 EX92 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
144968 2005 EY93 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
144969 2005 EH95 01/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144970 2005 EE101 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144971 2005 EY108 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144972 2005 EM119 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
144973 2005 EP124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144974 2005 EH125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
144975 2005 EB126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
144976 2005 EV126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
144977 2005 EC127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
144978 2005 EY131 09/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144979 2005 EE137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
144980 2005 EK139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
144981 2005 EM142 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144982 2005 EZ142 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144983 2005 EM148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
144984 2005 EK150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144985 2005 EE152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144986 2005 ET154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
144987 2005 EQ155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
144988 2005 EC164 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
144989 2005 EV171 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144990 2005 ES179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
144991 2005 EH182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
144992 2005 EM182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144993 2005 EH185 09/03/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
144994 2005 EO186 10/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144995 2005 EA187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
144996 2005 EA188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
144997 2005 EH196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
144998 2005 EY198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
144999 2005 EJ199 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145000 2005 EH200 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

140.000s  • 141.000s  • 142.000s  • 143.000s  • 144.000s  • 145.000s  • 146.000s  • 147.000s  • 148.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001