Danh sách tiểu hành tinh/270001–271000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270001 2001 AH 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
270002 2001 AT8 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270003 2001 AF32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270004 2001 BR23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270005 2001 BB55 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270006 2001 BN65 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270007 2001 DT17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270008 2001 DO34 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270009 2001 DD58 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270010 2001 DD73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270011 2001 DB76 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270012 2001 DG111 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270013 2001 EH24 03/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270014 2001 EO25 14/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
270015 2001 FV23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270016 2001 FV47 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270017 2001 FU83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
270018 2001 FX84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
270019 2001 FA86 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 940 m MPC · JPL
270020 2001 FZ90 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270021 2001 FS119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
270022 2001 FF173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
270023 2001 FO187 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
270024 2001 HW17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270025 2001 HP21 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270026 2001 HD47 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
270027 2001 JS 10/05/2001 Ondřejov L. Kotková 940 m MPC · JPL
270028 2001 JU7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
270029 2001 JF8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
270030 2001 KT 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270031 2001 KW13 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270032 2001 KA19 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270033 2001 KN30 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270034 2001 KR31 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270035 2001 KF33 22/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
270036 2001 KR41 24/05/2001 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
270037 2001 KR57 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270038 2001 KW65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
270039 2001 KC74 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
270040 2001 LG7 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270041 2001 LU7 15/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270042 2001 LB18 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270043 2001 MM2 19/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270044 2001 ML3 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270045 2001 MK16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270046 2001 MS16 27/06/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
270047 2001 MY21 28/06/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
270048 2001 MX25 19/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
270049 2001 NT11 12/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270050 2001 OR 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270051 2001 OF11 20/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270052 2001 OG16 21/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270053 2001 OY29 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270054 2001 OM37 20/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270055 2001 OB39 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270056 2001 OJ41 21/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270057 2001 OG54 21/07/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
270058 2001 OY54 22/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270059 2001 OA76 27/07/2001 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
270060 2001 OY78 26/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270061 2001 OQ83 27/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270062 2001 OY86 29/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270063 2001 OF90 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
270064 2001 OJ90 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
270065 2001 OG91 29/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270066 2001 OQ92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270067 2001 PU14 14/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 880 m MPC · JPL
270068 2001 PS18 09/08/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
270069 2001 PQ25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
270070 2001 PS30 10/08/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
270071 2001 PM44 15/08/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
270072 2001 PR47 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
270073 2001 PR49 14/08/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
270074 2001 PV49 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
270075 2001 PQ57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
270076 2001 PU57 14/08/2001 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
270077 2001 QS 16/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270078 2001 QG1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270079 2001 QX20 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
270080 2001 QL24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270081 2001 QY39 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270082 2001 QG56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270083 2001 QJ61 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270084 2001 QY90 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270085 2001 QQ98 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270086 2001 QN113 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270087 2001 QM124 19/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270088 2001 QQ132 20/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270089 2001 QQ135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270090 2001 QE156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
270091 2001 QG195 22/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
270092 2001 QC214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
270093 2001 QA216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270094 2001 QO224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270095 2001 QH228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
270096 2001 QP231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
270097 2001 QP233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270098 2001 QD255 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270099 2001 QZ255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270100 2001 QH259 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270101 2001 QC267 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270102 2001 QR273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270103 2001 QU284 31/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270104 2001 QP294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270105 2001 QQ329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270106 2001 QQ334 27/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270107 2001 RM1 07/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
270108 2001 RG4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270109 2001 RA8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270110 2001 RQ19 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270111 2001 RL20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270112 2001 RS22 07/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270113 2001 RU28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
270114 2001 RH29 07/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270115 2001 RR43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
270116 2001 RO47 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
270117 2001 RC62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270118 2001 RD73 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270119 2001 RN74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270120 2001 RJ84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
270121 2001 RW95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270122 2001 RN100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270123 2001 RC102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270124 2001 RD103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270125 2001 RM105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270126 2001 RQ110 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270127 2001 RR115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270128 2001 RS115 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
270129 2001 RT115 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270130 2001 RW116 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
270131 2001 RJ120 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
270132 2001 RF124 12/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270133 2001 RQ127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270134 2001 RS127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270135 2001 RB128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270136 2001 RR129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270137 2001 RH133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270138 2001 RE139 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270139 2001 SP1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
270140 2001 SV5 17/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270141 2001 SN9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
270142 2001 SQ19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270143 2001 SQ21 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270144 2001 SM23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270145 2001 SN23 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270146 2001 SX36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270147 2001 SL62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270148 2001 SO65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270149 2001 SF73 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
270150 2001 SG73 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270151 2001 ST89 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270152 2001 SZ90 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270153 2001 ST94 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270154 2001 SH95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270155 2001 SN106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270156 2001 SN112 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
270157 2001 SR131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270158 2001 SP137 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270159 2001 SH140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270160 2001 SH143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
270161 2001 SU157 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
270162 2001 ST161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270163 2001 SE171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270164 2001 SN171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270165 2001 SG176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270166 2001 SR177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270167 2001 SU185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270168 2001 SN195 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270169 2001 SS199 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270170 2001 SH218 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270171 2001 SQ221 19/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
270172 2001 SK225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270173 2001 SA226 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270174 2001 ST240 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
270175 2001 SX242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270176 2001 SZ251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270177 2001 SQ255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270178 2001 SQ259 20/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270179 2001 SH263 25/09/2001 Eskridge G. Hug 780 m MPC · JPL
270180 2001 SP264 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270181 2001 SH273 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
270182 2001 SY273 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
270183 2001 SC275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
270184 2001 SZ275 26/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270185 2001 SP277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270186 2001 SO288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270187 2001 SY301 20/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
270188 2001 SD307 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270189 2001 SM313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270190 2001 SM320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270191 2001 SC334 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
270192 2001 SX341 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270193 2001 SK347 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270194 2001 SE350 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270195 2001 SO353 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
270196 2001 SK355 18/09/2001 Apache Point SDSS 6,4 km MPC · JPL
270197 2001 TN2 06/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270198 2001 TE13 13/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270199 2001 TH13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270200 2001 TZ29 14/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270201 2001 TS32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270202 2001 TK42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270203 2001 TA54 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270204 2001 TJ68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270205 2001 TF86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270206 2001 TT90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270207 2001 TB92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270208 2001 TM92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270209 2001 TB97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270210 2001 TC97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270211 2001 TJ99 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
270212 2001 TO120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270213 2001 TN139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270214 2001 TO139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270215 2001 TY142 10/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270216 2001 TA146 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
270217 2001 TB149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270218 2001 TD151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
270219 2001 TK154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270220 2001 TZ168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270221 2001 TN169 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270222 2001 TF173 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270223 2001 TM173 14/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270224 2001 TE180 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270225 2001 TN183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270226 2001 TD189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270227 2001 TD191 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270228 2001 TF196 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270229 2001 TX198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270230 2001 TG203 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270231 2001 TT206 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270232 2001 TV210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270233 2001 TP213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270234 2001 TU214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270235 2001 TC229 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270236 2001 TB240 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270237 2001 TM245 14/10/2001 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL
270238 2001 TD252 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
270239 2001 TD260 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
270240 2001 UH10 21/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270241 2001 UL11 23/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
270242 2001 US13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
270243 2001 UA18 24/10/2001 Powell Powell Obs. 1,3 km MPC · JPL
270244 2001 UL18 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
270245 2001 UR21 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270246 2001 UE22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270247 2001 UG25 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270248 2001 UJ25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270249 2001 UC29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270250 2001 UR30 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270251 2001 UV30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270252 2001 US34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270253 2001 UE36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270254 2001 UU39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270255 2001 UC51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270256 2001 UW97 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270257 2001 UD100 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270258 2001 UZ101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270259 2001 UQ106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270260 2001 UD116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270261 2001 UO117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270262 2001 UY137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270263 2001 UF139 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
270264 2001 UH144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270265 2001 UB147 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270266 2001 UB166 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
270267 2001 UP166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
270268 2001 UH171 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270269 2001 UX171 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270270 2001 UT172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270271 2001 UM175 24/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270272 2001 UK182 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270273 2001 UG187 17/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
270274 2001 UJ194 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270275 2001 UB211 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270276 2001 US215 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270277 2001 UC227 16/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270278 2001 VP5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270279 2001 VT7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270280 2001 VH11 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270281 2001 VX19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270282 2001 VV47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270283 2001 VX63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270284 2001 VV69 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270285 2001 VD70 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
270286 2001 VY76 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270287 2001 VK79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270288 2001 VV82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270289 2001 VG88 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
270290 2001 VP103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270291 2001 VH106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270292 2001 VM110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270293 2001 VE112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270294 2001 VH115 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270295 2001 VK115 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
270296 2001 VH117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270297 2001 VE120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270298 2001 VQ127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
270299 2001 VS127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
270300 2001 VU129 11/11/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270301 2001 VX132 08/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270302 2001 WA2 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270303 2001 WB2 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270304 2001 WW2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
270305 2001 WQ10 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270306 2001 WS42 18/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270307 2001 WQ44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270308 2001 WS53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270309 2001 WL70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270310 2001 WD78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270311 2001 WE82 20/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270312 2001 WP84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270313 2001 XJ 03/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270314 2001 XY8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270315 2001 XV12 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270316 2001 XG15 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270317 2001 XO19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270318 2001 XD29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270319 2001 XJ32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
270320 2001 XS38 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270321 2001 XT39 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270322 2001 XB60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270323 2001 XU90 10/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
270324 2001 XV96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270325 2001 XC104 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270326 2001 XU109 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
270327 2001 XK113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270328 2001 XG116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270329 2001 XU116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270330 2001 XS121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270331 2001 XX134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270332 2001 XD155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270333 2001 XT169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270334 2001 XU172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270335 2001 XW180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270336 2001 XH183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
270337 2001 XU185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270338 2001 XZ194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270339 2001 XN195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270340 2001 XM211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270341 2001 XG219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270342 2001 XP219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270343 2001 XG220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270344 2001 XP223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270345 2001 XU223 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
270346 2001 XC249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
270347 2001 XX252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270348 2001 XZ262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270349 2001 XE267 15/12/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
270350 2001 YX4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 1,7 km MPC · JPL
270351 2001 YM20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270352 2001 YR23 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270353 2001 YB40 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270354 2001 YX40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270355 2001 YD45 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270356 2001 YU49 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
270357 2001 YA51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270358 2001 YN54 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270359 2001 YU62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270360 2001 YS73 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270361 2001 YK86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270362 2001 YL91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270363 2001 YQ98 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270364 2001 YY105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270365 2001 YU117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270366 2001 YN126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270367 2001 YQ127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270368 2001 YC130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270369 2001 YY138 22/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
270370 2001 YF139 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
270371 2001 YR159 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
270372 2001 YJ160 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
270373 William 2002 AE3 07/01/2002 Ibis J. Edmonds 820 m MPC · JPL
270374 2002 AB12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
270375 2002 AD25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
270376 2002 AM42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270377 2002 AP45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270378 2002 AQ53 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
270379 2002 AW55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
270380 2002 AH56 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270381 2002 AK61 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270382 2002 AA81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270383 2002 AH103 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270384 2002 AW107 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270385 2002 AY112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270386 2002 AR113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270387 2002 AY129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 6,3 km MPC · JPL
270388 2002 AV138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270389 2002 AY139 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270390 2002 AQ141 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270391 2002 AH143 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270392 2002 AT147 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270393 2002 AP156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270394 2002 AC160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270395 2002 AB164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270396 2002 AF188 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
270397 2002 AV188 10/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270398 2002 AE189 10/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
270399 2002 AP189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270400 2002 AH190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270401 2002 AM190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
270402 2002 AV193 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
270403 2002 AF198 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
270404 2002 AZ201 09/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
270405 2002 AA202 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270406 2002 AC205 06/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270407 2002 BE5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
270408 2002 BK31 22/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270409 2002 CF2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270410 2002 CR3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
270411 2002 CO13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
270412 2002 CX14 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
270413 2002 CN16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270414 2002 CF18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270415 2002 CV19 04/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270416 2002 CC20 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270417 2002 CA22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270418 2002 CM22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270419 2002 CB24 06/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270420 2002 CA36 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
270421 2002 CR36 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270422 2002 CA40 05/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
270423 2002 CG61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270424 2002 CR62 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270425 2002 CD65 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270426 2002 CM71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270427 2002 CR71 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
270428 2002 CP73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270429 2002 CA74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
270430 2002 CD75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270431 2002 CT76 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270432 2002 CR87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270433 2002 CX90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270434 2002 CG91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270435 2002 CA92 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270436 2002 CB92 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270437 2002 CR100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270438 2002 CQ113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270439 2002 CZ115 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270440 2002 CJ117 07/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,7 km MPC · JPL
270441 2002 CS124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270442 2002 CD125 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270443 2002 CN142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270444 2002 CG145 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270445 2002 CL154 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
270446 2002 CD156 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
270447 2002 CE157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270448 2002 CO166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270449 2002 CT175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270450 2002 CO178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270451 2002 CN182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270452 2002 CN186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270453 2002 CK225 15/02/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
270454 2002 CC229 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
270455 2002 CR229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
270456 2002 CO237 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270457 2002 CW246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
270458 2002 CC252 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270459 2002 CK256 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270460 2002 CF270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270461 2002 CR273 08/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270462 2002 CH276 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
270463 2002 CE278 07/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
270464 2002 CJ280 07/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270465 2002 CJ285 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270466 2002 CG287 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
270467 2002 CZ289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270468 2002 CB295 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270469 2002 CV296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270470 2002 CA302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270471 2002 CU309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270472 Csörgei 2002 CS316 06/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270473 2002 DV4 17/02/2002 Cerro Tololo DLS 3,1 km MPC · JPL
270474 2002 DG14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
270475 2002 DD17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
270476 2002 DU19 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270477 2002 EK5 08/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
270478 2002 EM21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
270479 2002 EG42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270480 2002 ER45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270481 2002 EJ52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270482 2002 ER56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270483 2002 EE63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270484 2002 EQ68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
270485 2002 ET68 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270486 2002 EH75 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270487 2002 EH83 13/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270488 2002 EJ84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270489 2002 EJ93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270490 2002 EZ113 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
270491 2002 ET115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
270492 2002 EQ131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
270493 2002 ER132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270494 2002 ET132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
270495 2002 ED136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270496 2002 EU136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270497 2002 EK137 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270498 2002 ES142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270499 2002 EY146 14/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
270500 2002 EY149 19/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270501 2002 EV155 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
270502 2002 ES159 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
270503 2002 EA161 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270504 2002 EY161 11/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
270505 2002 ED163 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
270506 2002 FP2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 880 m MPC · JPL
270507 2002 FL9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270508 2002 FF25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270509 2002 FQ26 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270510 2002 FF27 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
270511 2002 FA29 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270512 2002 FD30 20/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
270513 2002 FF32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
270514 2002 FP38 30/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270515 2002 GJ23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270516 2002 GZ25 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
270517 2002 GS26 11/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270518 2002 GW26 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
270519 2002 GN30 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
270520 2002 GC41 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
270521 2002 GY43 04/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270522 2002 GY47 04/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270523 2002 GL49 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
270524 2002 GH62 08/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270525 2002 GJ67 08/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270526 2002 GC69 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270527 2002 GP69 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270528 2002 GC70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270529 2002 GO75 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270530 2002 GT79 10/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270531 2002 GU81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
270532 2002 GL82 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270533 2002 GU86 10/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270534 2002 GV88 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270535 2002 GJ92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
270536 2002 GO99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
270537 2002 GN101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270538 2002 GX113 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
270539 2002 GE114 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
270540 2002 GV118 12/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270541 2002 GY122 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270542 2002 GU125 12/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270543 2002 GY128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270544 2002 GO134 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270545 2002 GT136 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
270546 2002 GY139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
270547 2002 GD154 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270548 2002 GC161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
270549 2002 GF163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270550 2002 GV165 15/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
270551 2002 GV166 12/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270552 2002 GW172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270553 Loureed 2002 GG178 12/04/2002 Palomar M. Meyer 1,6 km MPC · JPL
270554 2002 GP179 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270555 2002 GC180 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270556 Kolonica 2002 GX182 09/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
270557 2002 GS183 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270558 2002 GB185 09/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270559 2002 GY185 09/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270560 2002 GL187 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270561 2002 GF188 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
270562 2002 GC189 09/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270563 2002 HS7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
270564 2002 HU9 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270565 2002 HO12 20/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270566 2002 JD7 03/05/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270567 2002 JF16 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270568 2002 JR17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270569 2002 JH41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
270570 2002 JV41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
270571 2002 JS68 06/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270572 2002 JC69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
270573 2002 JD76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270574 2002 JL77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270575 2002 JY78 11/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270576 2002 JQ81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270577 2002 JD89 11/05/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
270578 2002 JE91 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270579 2002 JM99 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
270580 2002 JR113 15/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270581 2002 JT115 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270582 2002 JY144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270583 2002 JK145 14/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
270584 2002 JG150 07/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270585 2002 KM 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270586 2002 KA3 18/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270587 2002 LJ1 02/06/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270588 2002 LA6 07/06/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
270589 2002 LN8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270590 2002 LP22 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
270591 2002 LN42 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270592 2002 LP48 10/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
270593 2002 LO49 07/06/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
270594 2002 LQ51 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
270595 2002 LZ61 03/06/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
270596 2002 NS15 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270597 2002 NK29 07/07/2002 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
270598 2002 NS35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270599 2002 NK36 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
270600 2002 NC47 12/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270601 Frauenstein 2002 NN57 14/07/2002 Palomar M. Meyer 2,8 km MPC · JPL
270602 2002 NH59 08/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270603 2002 NZ60 05/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270604 2002 NL65 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270605 2002 NF66 09/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
270606 2002 NF68 12/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270607 2002 NO68 08/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270608 2002 NP74 12/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270609 2002 NR74 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
270610 2002 OS19 27/07/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
270611 2002 OO22 31/07/2002 Powell Powell Obs. 3,7 km MPC · JPL
270612 2002 OK24 30/07/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
270613 2002 OY29 22/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270614 2002 OX30 21/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
270615 2002 OY34 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
270616 2002 PC3 03/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270617 2002 PA9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270618 2002 PL23 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
270619 2002 PM26 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270620 2002 PD27 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270621 2002 PE27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270622 2002 PK28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270623 2002 PF29 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270624 2002 PU29 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
270625 2002 PO30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270626 2002 PA34 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
270627 2002 PE34 07/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
270628 2002 PU34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
270629 2002 PB35 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
270630 2002 PB51 07/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270631 2002 PC61 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270632 2002 PY64 05/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
270633 2002 PG70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270634 2002 PW71 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270635 2002 PF73 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270636 2002 PA76 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
270637 2002 PO78 11/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
270638 2002 PP78 11/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
270639 2002 PG87 11/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
270640 2002 PO88 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
270641 2002 PP95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270642 2002 PC102 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270643 2002 PM107 13/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270644 2002 PH112 05/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270645 2002 PR112 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270646 2002 PD122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270647 2002 PD125 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
270648 2002 PK130 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270649 2002 PM140 14/08/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
270650 2002 PA145 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
270651 2002 PX159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
270652 2002 PT160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
270653 2002 PX161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
270654 2002 PX165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
270655 2002 PQ166 11/08/2002 Needville Needville Obs. 4,2 km MPC · JPL
270656 2002 PJ168 11/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270657 2002 PE169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270658 2002 PG169 08/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270659 2002 PU178 13/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
270660 2002 PC186 13/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270661 2002 PF186 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
270662 2002 PA187 11/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
270663 2002 PY187 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
270664 2002 PQ188 14/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270665 2002 PH189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270666 2002 PQ189 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270667 2002 PF190 13/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
270668 2002 PV190 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270669 2002 PG194 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
270670 2002 PT194 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
270671 2002 QT 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
270672 2002 QB7 16/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
270673 2002 QF8 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270674 2002 QP9 20/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270675 2002 QB10 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
270676 2002 QJ25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
270677 2002 QU26 29/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270678 2002 QE30 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270679 2002 QV31 29/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270680 2002 QW32 29/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270681 2002 QU36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
270682 2002 QH37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
270683 2002 QG38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
270684 2002 QY38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
270685 2002 QW39 27/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270686 2002 QK45 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
270687 2002 QO47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
270688 2002 QK49 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
270689 2002 QW51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
270690 2002 QF52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
270691 2002 QK53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
270692 2002 QB54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
270693 2002 QO55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
270694 2002 QQ59 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270695 2002 QF61 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270696 2002 QX63 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270697 2002 QP65 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270698 2002 QK69 28/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
270699 2002 QE70 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270700 2002 QB76 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270701 2002 QJ76 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270702 2002 QU77 26/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
270703 2002 QA79 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270704 2002 QM82 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270705 2002 QK84 16/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270706 2002 QD85 17/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270707 2002 QU88 27/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270708 2002 QO92 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270709 2002 QB93 19/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270710 2002 QT93 29/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270711 2002 QU96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270712 2002 QO97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270713 2002 QP99 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270714 2002 QQ104 26/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270715 2002 QU104 26/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
270716 2002 QW108 17/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270717 2002 QU111 17/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
270718 2002 QV111 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270719 2002 QZ111 27/08/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
270720 2002 QN113 27/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270721 2002 QZ113 27/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270722 2002 QE116 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270723 2002 QJ116 18/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270724 2002 QQ117 26/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
270725 2002 QL122 20/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270726 2002 QS122 28/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270727 2002 QY122 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270728 2002 QP123 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270729 2002 QF127 18/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
270730 2002 QE130 17/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270731 2002 QO130 30/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
270732 2002 QO132 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270733 2002 QA135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270734 2002 QC144 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
270735 2002 QE144 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
270736 2002 QS144 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
270737 2002 QX144 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
270738 2002 RL9 04/09/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
270739 2002 RC10 04/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
270740 2002 RD13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270741 2002 RR17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
270742 2002 RV28 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270743 2002 RD33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270744 2002 RG36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
270745 2002 RF46 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
270746 2002 RP48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270747 2002 RH51 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270748 2002 RV52 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
270749 2002 RE53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
270750 2002 RP57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270751 2002 RS58 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270752 2002 RG59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
270753 2002 RJ61 05/09/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270754 2002 RH62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270755 2002 RR68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
270756 2002 RW78 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
270757 2002 RL79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270758 2002 RT79 05/09/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
270759 2002 RE91 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
270760 2002 RY94 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270761 2002 RS109 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270762 2002 RZ124 03/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
270763 2002 RE129 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
270764 2002 RG136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
270765 2002 RQ136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
270766 2002 RK141 10/09/2002 Haleakala NEAT 610 m MPC · JPL
270767 2002 RE143 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270768 2002 RR145 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270769 2002 RP151 12/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
270770 2002 RK152 12/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
270771 2002 RA153 12/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270772 2002 RK158 11/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
270773 2002 RY160 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
270774 2002 RZ165 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270775 2002 RR168 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270776 2002 RU170 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270777 2002 RS176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270778 2002 RM184 12/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270779 2002 RR189 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270780 2002 RX196 12/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
270781 2002 RT200 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270782 2002 RG201 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270783 2002 RU203 14/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270784 2002 RR205 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270785 2002 RN212 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
270786 2002 RL218 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270787 2002 RV218 15/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270788 2002 RP219 15/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270789 2002 RA220 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270790 2002 RP224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270791 2002 RB225 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270792 2002 RK225 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270793 2002 RO226 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270794 2002 RK231 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270795 2002 RX231 14/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270796 2002 RX232 02/09/2002 Haleakala S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
270797 2002 RF234 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,6 km MPC · JPL
270798 2002 RN234 14/09/2002 Palomar R. Matson 6,0 km MPC · JPL
270799 2002 RZ234 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL
270800 2002 RL237 15/09/2002 Palomar R. Matson 750 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270801 2002 RG243 10/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
270802 2002 RQ248 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270803 2002 RD249 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270804 2002 RB250 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270805 2002 RA254 14/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
270806 2002 RW257 14/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
270807 2002 RW261 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
270808 2002 RS264 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
270809 2002 RN266 15/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
270810 2002 RC267 14/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270811 2002 RY267 14/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270812 2002 RG268 04/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270813 2002 RR269 04/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
270814 2002 RP270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270815 2002 RS272 04/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
270816 2002 RR277 04/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
270817 2002 SB1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270818 2002 SU1 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270819 2002 SW3 26/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270820 2002 SF4 27/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
270821 2002 SU14 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
270822 2002 SY17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270823 2002 SL20 26/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
270824 2002 SV21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270825 2002 SG22 26/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270826 2002 SJ26 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
270827 2002 SM26 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
270828 2002 SS26 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
270829 2002 SJ28 30/09/2002 Ondřejov P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
270830 2002 SE35 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270831 2002 SQ35 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
270832 2002 SF44 29/09/2002 Eskridge Farpoint Obs. 920 m MPC · JPL
270833 2002 SS48 30/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270834 2002 SH66 16/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
270835 2002 SE69 26/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
270836 2002 SA70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270837 2002 SY72 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270838 2002 TF2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
270839 2002 TH2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270840 2002 TH7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
270841 2002 TW9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
270842 2002 TZ11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
270843 2002 TS15 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270844 2002 TC18 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
270845 2002 TF19 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270846 2002 TD21 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270847 2002 TA22 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270848 2002 TJ22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270849 2002 TA29 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270850 2002 TN32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270851 2002 TC33 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270852 2002 TB35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270853 2002 TG37 02/10/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
270854 2002 TW41 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270855 2002 TO44 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270856 2002 TC51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
270857 2002 TX63 04/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
270858 2002 TZ69 11/10/2002 Dominion J. L. Clem 1,8 km MPC · JPL
270859 2002 TA76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
270860 2002 TT76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270861 2002 TF78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
270862 2002 TP80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
270863 2002 TH86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
270864 2002 TM88 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
270865 2002 TK92 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
270866 2002 TD93 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
270867 2002 TK97 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270868 2002 TH98 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
270869 2002 TE99 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
270870 2002 TE123 04/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
270871 2002 TA125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270872 2002 TJ129 04/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270873 2002 TM131 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270874 2002 TQ134 04/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270875 2002 TF156 05/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
270876 2002 TQ156 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270877 2002 TN185 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270878 2002 TC186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270879 2002 TH187 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270880 2002 TC190 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270881 2002 TN190 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
270882 2002 TT193 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270883 2002 TE197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270884 2002 TQ199 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
270885 2002 TU200 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270886 2002 TR209 06/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
270887 2002 TE210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270888 2002 TE214 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
270889 2002 TV224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270890 2002 TC230 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
270891 2002 TV236 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270892 2002 TQ245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
270893 2002 TO247 07/10/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
270894 2002 TC249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270895 2002 TE252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270896 2002 TY255 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
270897 2002 TR267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
270898 2002 TW268 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270899 2002 TV270 09/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270900 2002 TH273 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270901 2002 TQ273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270902 2002 TG294 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270903 Pakstiene 2002 TO303 05/10/2002 Palomar K. Černis 3,7 km MPC · JPL
270904 2002 TT305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
270905 2002 TW311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
270906 2002 TN313 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
270907 2002 TZ319 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
270908 2002 TE320 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
270909 2002 TE339 05/10/2002 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
270910 2002 TD345 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
270911 2002 TF350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
270912 2002 TE358 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
270913 2002 TU369 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
270914 2002 TJ377 09/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270915 2002 TL377 15/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270916 2002 TA378 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270917 2002 TP380 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270918 2002 TG383 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
270919 2002 TB385 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
270920 2002 UT 25/10/2002 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
270921 2002 UC10 28/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270922 2002 UP13 28/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
270923 2002 UA16 30/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
270924 2002 UZ17 30/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
270925 2002 UC28 30/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270926 2002 UG30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
270927 2002 US31 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270928 2002 UD37 31/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270929 2002 UQ39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270930 2002 UW43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
270931 2002 UB52 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
270932 2002 UQ56 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
270933 2002 UK60 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
270934 2002 UX61 30/10/2002 Apache Point SDSS 5,2 km MPC · JPL
270935 2002 UP64 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
270936 2002 UE70 30/10/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
270937 2002 UR70 30/10/2002 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
270938 2002 US70 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
270939 2002 UG71 29/10/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
270940 2002 VS4 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270941 2002 VR5 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 860 m MPC · JPL
270942 2002 VA17 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270943 2002 VV18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
270944 2002 VT36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
270945 2002 VV38 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270946 2002 VK42 05/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
270947 2002 VJ44 04/11/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
270948 2002 VU45 05/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270949 2002 VS51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
270950 2002 VY53 06/11/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
270951 2002 VL56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270952 2002 VG62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270953 2002 VZ62 06/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270954 2002 VQ63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
270955 2002 VT70 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
270956 2002 VP71 07/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
270957 2002 VN72 07/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270958 2002 VU76 07/11/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270959 2002 VJ78 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
270960 2002 VK81 07/11/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270961 2002 VH86 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270962 2002 VF93 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270963 2002 VO95 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270964 2002 VX96 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270965 2002 VJ97 12/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
270966 2002 VL100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270967 2002 VV101 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270968 2002 VU102 12/11/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
270969 2002 VK104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270970 2002 VS104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270971 2002 VW106 12/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
270972 2002 VM107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270973 2002 VL116 12/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
270974 2002 VB129 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270975 2002 VW133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270976 2002 VV141 12/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
270977 2002 VC142 13/11/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
270978 2002 VN144 04/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270979 2002 VP146 11/11/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
270980 2002 WJ11 25/11/2002 Emerald Lane L. Ball 870 m MPC · JPL
270981 2002 WN11 28/11/2002 Eskridge G. Hug 850 m MPC · JPL
270982 2002 WS19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
270983 2002 WO26 24/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270984 2002 WF28 24/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
270985 2002 WD29 22/11/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
270986 2002 XA5 01/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270987 2002 XW6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
270988 2002 XC16 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270989 2002 XT17 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270990 2002 XW22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270991 2002 XU25 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270992 2002 XA28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
270993 2002 XQ37 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
270994 2002 XV39 09/12/2002 Uccle T. Pauwels 900 m MPC · JPL
270995 2002 XP47 10/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
270996 2002 XX57 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270997 2002 XQ60 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270998 2002 XQ62 11/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
270999 2002 XY65 12/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
271000 2002 XK73 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

266.000s  • 267.000s  • 268.000s  • 269.000s  • 270.000s  • 271.000s  • 272.000s  • 273.000s  • 274.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001