Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/458001–459000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458001 2009 WR70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458002 2009 WK76 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458003 2009 WL82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458004 2009 WM84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458005 2009 WJ85 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458006 2009 WK85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458007 2009 WJ88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458008 2009 WB90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
458009 2009 WY91 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458010 2009 WW92 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458011 2009 WQ99 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458012 2009 WW105 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458013 2009 WN120 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458014 2009 WP120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458015 2009 WC128 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458016 2009 WN139 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458017 2009 WN140 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
458018 2009 WJ143 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
458019 2009 WU143 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458020 2009 WD146 19/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
458021 2009 WB148 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458022 2009 WC149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458023 2009 WU156 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458024 2009 WV160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458025 2009 WU177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
458026 2009 WB179 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458027 2009 WR179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458028 2009 WO181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458029 2009 WE183 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458030 2009 WD184 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458031 2009 WD190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458032 2009 WF196 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458033 2009 WS199 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458034 2009 WY205 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458035 2009 WQ206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458036 2009 WD212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458037 2009 WK212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458038 2009 WN212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458039 2009 WQ214 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458040 2009 WQ219 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458041 2009 WP221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458042 2009 WX223 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458043 2009 WP225 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458044 2009 WY226 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458045 2009 WF229 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458046 2009 WG234 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458047 2009 WH235 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458048 2009 WV242 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458049 2009 WO246 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458050 2009 WU246 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458051 2009 WW249 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458052 2009 WL256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458053 2009 WO257 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
458054 2009 WY259 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458055 2009 WU260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458056 2009 WH263 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
458057 2009 XR 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458058 2009 XB6 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458059 2009 XB15 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458060 2009 XE15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458061 2009 XV23 11/11/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
458062 2009 YO 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458063 Gustavomuler 2009 YB7 21/12/2009 Tzec Maun E. Schwab 3,6 km MPC · JPL
458064 2009 YT8 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458065 2009 YW11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458066 2009 YD18 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458067 2009 YR18 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458068 2009 YR21 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458069 2009 YS21 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458070 2010 AB2 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
458071 2010 AP4 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458072 2010 AY9 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458073 2010 AH10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458074 2010 AJ13 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458075 2010 AG21 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458076 2010 AQ22 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
458077 2010 AW23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458078 2010 AR41 22/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
458079 2010 AH44 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458080 2010 AN46 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
458081 2010 AZ48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458082 2010 AW49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
458083 2010 AS52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
458084 2010 AS60 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458085 2010 AE61 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
458086 2010 AS62 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458087 2010 AY62 08/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
458088 2010 AO66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458089 2010 AJ72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458090 2010 AK74 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
458091 2010 AO74 15/12/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
458092 2010 AM76 06/01/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
458093 2010 AU91 08/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
458094 2010 AM95 09/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
458095 2010 BW19 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458096 2010 BY24 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
458097 2010 BK56 20/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
458098 2010 BV79 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458099 2010 BZ105 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
458100 2010 BO126 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458101 2010 CS11 06/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
458102 2010 CT23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
458103 2010 CQ24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458104 2010 CK27 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458105 2010 CM40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458106 2010 CG41 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458107 2010 CK55 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
458108 2010 CU55 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
458109 2010 CP58 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
458110 2010 CF61 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458111 2010 CJ76 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
458112 2010 CS113 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458113 2010 CP124 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
458114 2010 CC128 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
458115 2010 CH128 09/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
458116 2010 DA 16/02/2010 Siding Spring SSS APO · 320 m MPC · JPL
458117 2010 DN42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458118 2010 DC45 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
458119 2010 DO70 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
458120 2010 DP78 16/02/2010 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
458121 2010 EK7 03/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
458122 2010 EW45 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,1 km MPC · JPL
458123 2010 EW82 12/03/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
458124 2010 ET84 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458125 2010 EY105 12/03/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
458126 2010 ED131 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458127 2010 EM137 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
458128 2010 EX139 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
458129 2010 EA140 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
458130 2010 ES164 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458131 2010 FY5 19/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
458132 2010 FU51 02/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
458133 2010 FA58 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
458134 2010 FV92 21/03/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458135 2010 GE25 01/04/2010 WISE WISE 300 m MPC · JPL
458136 2010 GE95 15/02/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
458137 2010 GW135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458138 2010 HJ18 18/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458139 2010 HF27 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458140 2010 HX49 24/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
458141 2010 HV58 25/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
458142 2010 HS61 26/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
458143 2010 HP84 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
458144 2010 HQ95 30/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
458145 2010 JH1 01/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
458146 2010 JH28 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
458147 2010 JE30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458148 2010 JW38 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458149 2010 JA48 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458150 2010 JD57 07/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
458151 2010 JF77 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
458152 2010 JP83 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458153 2010 JP85 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458154 2010 JR117 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458155 2010 JT117 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458156 2010 JO124 12/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
458157 2010 JT155 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458158 2010 JD159 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458159 2010 KV6 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
458160 2010 KM36 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458161 2010 KZ45 23/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
458162 2010 KG50 22/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458163 2010 KQ78 26/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
458164 2010 KF110 30/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
458165 2010 LU14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458166 2010 LB17 02/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458167 2010 LB52 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
458168 2010 LE84 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458169 2010 LR100 13/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
458170 2010 ME4 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458171 2010 MK11 17/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
458172 2010 MP17 17/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458173 2010 MH33 21/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
458174 2010 MT49 23/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
458175 2010 MW56 24/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458176 2010 MM71 25/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458177 2010 MF113 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458178 2010 ND1 06/07/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
458179 2010 NQ4 20/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
458180 2010 NW22 06/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458181 2010 NH26 07/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
458182 2010 NC49 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458183 2010 NF50 10/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
458184 2010 NO69 14/07/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
458185 2010 NP69 15/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
458186 2010 NU72 03/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
458187 2010 NA77 15/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
458188 2010 NK80 16/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458189 2010 OC25 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458190 2010 OY92 27/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
458191 2010 OM97 28/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
458192 2010 PX10 01/08/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458193 2010 PM16 03/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
458194 2010 QG3 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458195 2010 QJ3 31/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
458196 2010 QW3 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458197 2010 QK4 18/08/2010 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
458198 2010 RT11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458199 2010 RL28 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458200 2010 RZ39 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458201 2010 RY42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458202 2010 RA46 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458203 2010 RS48 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458204 2010 RG53 06/09/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
458205 2010 RT61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458206 2010 RV61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458207 2010 RD64 09/09/2010 Kachina J. Hobart 1,7 km MPC · JPL
458208 2010 RJ65 19/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
458209 2010 RA69 06/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
458210 2010 RX75 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458211 2010 RF79 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458212 2010 RG79 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458213 2010 RP79 03/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
458214 2010 RP101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458215 2010 RE104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458216 2010 RU112 06/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
458217 2010 RZ114 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458218 2010 RL116 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458219 2010 RS128 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458220 2010 RX135 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458221 2010 RO136 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458222 2010 RL142 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458223 2010 RK145 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458224 2010 RL148 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458225 2010 RN165 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458226 2010 RZ165 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458227 2010 RT180 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458228 2010 SA3 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458229 2010 SD17 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458230 2010 SE17 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458231 2010 SJ25 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458232 2010 TG6 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458233 2010 TW7 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458234 2010 TJ9 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458235 2010 TD12 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458236 2010 TV12 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458237 2010 TZ13 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458238 2010 TC14 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458239 2010 TY29 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458240 2010 TP37 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458241 2010 TA40 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458242 2010 TO41 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
458243 2010 TT41 29/04/2009 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
458244 2010 TA49 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458245 2010 TD51 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458246 2010 TK56 16/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458247 2010 TE58 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458248 2010 TJ63 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458249 2010 TB74 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458250 2010 TB96 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
458251 2010 TZ105 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
458252 2010 TJ108 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458253 2010 TR115 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458254 2010 TE129 03/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
458255 2010 TJ139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458256 2010 TE149 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458257 2010 TN152 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
458258 2010 TR162 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458259 2010 TK164 07/10/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
458260 2010 TB166 12/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458261 2010 TD173 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458262 2010 TF173 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458263 2010 UU4 13/10/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
458264 2010 UR9 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458265 2010 UV9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458266 2010 UR12 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458267 2010 UG15 16/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458268 2010 UV15 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458269 2010 UT20 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458270 2010 UJ26 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458271 2010 UM26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458272 2010 UR28 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458273 2010 UU30 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458274 2010 UM32 29/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
458275 2010 UN36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458276 2010 UF45 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458277 2010 UK46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458278 2010 UY51 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458279 2010 UB55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
458280 2010 UP55 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458281 2010 UZ55 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458282 2010 UJ60 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458283 2010 UR61 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
458284 2010 UQ64 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458285 2010 UZ66 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458286 2010 UA71 17/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
458287 2010 UK72 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458288 2010 UA73 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458289 2010 UX78 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458290 2010 UQ79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458291 2010 UL81 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458292 2010 US81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458293 2010 UQ83 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458294 2010 UB93 15/09/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
458295 2010 UC96 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458296 2010 UM96 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458297 2010 UV96 19/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
458298 2010 UN101 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
458299 2010 VV14 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458300 2010 VZ15 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458301 2010 VN16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458302 2010 VK18 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458303 2010 VB25 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458304 2010 VT28 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458305 2010 VP37 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458306 2010 VE42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458307 2010 VO44 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458308 2010 VD47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458309 2010 VC50 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
458310 2010 VE57 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458311 2010 VM60 31/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
458312 2010 VA70 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458313 2010 VZ70 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
458314 2010 VQ84 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458315 2010 VV84 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458316 2010 VC85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458317 2010 VY88 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458318 2010 VE89 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458319 2010 VB95 09/08/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
458320 2010 VG96 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458321 2010 VR104 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458322 2010 VT104 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458323 2010 VZ105 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458324 2010 VD107 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458325 2010 VS111 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458326 2010 VZ114 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458327 2010 VS118 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458328 2010 VN121 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458329 2010 VO122 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458330 2010 VK132 30/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
458331 2010 VU132 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458332 2010 VB133 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458333 2010 VX133 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458334 2010 VV134 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458335 2010 VY135 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458336 2010 VM136 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458337 2010 VU139 04/02/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
458338 2010 VL152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,2 km MPC · JPL
458339 2010 VR152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458340 2010 VE162 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458341 2010 VJ163 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458342 2010 VO165 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458343 2010 VP168 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458344 2010 VB169 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458345 2010 VA172 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458346 2010 VP173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458347 2010 VT174 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458348 2010 VE176 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458349 2010 VZ177 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458350 2010 VG179 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458351 2010 VK184 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458352 2010 VM184 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458353 2010 VU184 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
458354 2010 VU189 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458355 2010 VH193 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458356 2010 VD196 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458357 2010 VB199 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458358 2010 VM199 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458359 2010 VG200 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458360 2010 VV206 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458361 2010 VX209 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458362 2010 VV210 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458363 2010 VK214 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
458364 2010 VN218 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458365 2010 VU218 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458366 2010 VV218 29/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
458367 2010 VB220 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458368 2010 WJ 17/11/2010 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
458369 2010 WQ2 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458370 2010 WL3 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458371 2010 WO3 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458372 2010 WX4 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458373 2010 WA7 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458374 2010 WW7 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
458375 2010 WY8 27/04/2003 Apache Point SDSS 200 m MPC · JPL
458376 2010 WF25 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458377 2010 WF29 06/11/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
458378 2010 WW29 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
458379 2010 WW31 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458380 2010 WY33 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458381 2010 WP65 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458382 2010 WG66 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458383 2010 WL67 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458384 2010 WX67 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458385 2010 WU68 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458386 2010 WZ69 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458387 2010 XE3 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458388 2010 XV8 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458389 2010 XA9 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458390 2010 XT9 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458391 2010 XU9 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458392 2010 XU11 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458393 2010 XA12 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458394 2010 XG12 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458395 2010 XJ12 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
458396 2010 XY14 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458397 2010 XS38 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
458398 2010 XO46 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
458399 2010 XA57 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458400 2010 XP58 15/11/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458401 2010 XR59 07/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
458402 2010 XB62 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458403 2010 XV64 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458404 2010 XV65 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458405 2010 XC66 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
458406 2010 XH69 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458407 2010 XU69 12/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
458408 2010 YM1 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458409 2011 AP 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
458410 2011 AK2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458411 2011 AM2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458412 2011 AD5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458413 2011 AH8 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458414 2011 AP9 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458415 2011 AP10 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458416 2011 AS10 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458417 2011 AT10 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458418 2011 AM12 08/01/2011 Siding Spring SSS APO · 450 m MPC · JPL
458419 2011 AW12 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458420 2011 AG14 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458421 2011 AU21 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458422 2011 AH26 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458423 2011 AJ26 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458424 2011 AX30 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458425 2011 AV31 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
458426 2011 AV33 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
458427 2011 AS36 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458428 2011 AP37 13/12/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
458429 2011 AA40 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458430 2011 AQ42 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458431 2011 AF43 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458432 2011 AG43 12/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
458433 2011 AW43 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458434 2011 AJ46 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458435 2011 AW47 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458436 2011 AL52 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO +1km · 1,1 km MPC · JPL
458437 2011 AS52 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458438 2011 AK56 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458439 2011 AW56 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458440 2011 AZ57 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458441 2011 AY65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458442 2011 AX73 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458443 2011 AD76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458444 2011 AA78 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458445 2011 AM78 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458446 2011 BY1 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458447 2011 BW3 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458448 2011 BV4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458449 2011 BB5 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
458450 2011 BZ7 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458451 2011 BG9 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458452 2011 BR15 25/01/2011 Siding Spring SSS 370 m MPC · JPL
458453 2011 BF16 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458454 2011 BK22 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458455 2011 BK25 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458456 2011 BD27 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458457 2011 BM28 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458458 2011 BV29 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458459 2011 BS30 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458460 2011 BJ34 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458461 2011 BU36 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458462 2011 BT37 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458463 2011 BZ38 10/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
458464 2011 BG44 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458465 2011 BC51 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458466 2011 BY55 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458467 2011 BG61 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458468 2011 BF63 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
458469 2011 BU66 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458470 2011 BV66 12/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458471 2011 BB68 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458472 2011 BV86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458473 2011 BF87 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458474 2011 BW87 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458475 2011 BM89 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
458476 2011 BS102 04/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
458477 2011 BZ103 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458478 2011 BX104 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458479 2011 BF107 16/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
458480 2011 BE108 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458481 2011 BX109 27/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458482 2011 BH113 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458483 2011 BK114 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458484 2011 BG115 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458485 2011 BD119 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458486 2011 BQ121 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
458487 2011 BX145 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458488 2011 BX153 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458489 2011 BR154 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458490 2011 BS161 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458491 2011 BA162 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458492 2011 CS 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458493 2011 CE3 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458494 2011 CF4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458495 2011 CL6 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
458496 2011 CT8 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458497 2011 CR11 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458498 2011 CP23 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
458499 2011 CG24 09/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
458500 2011 CE25 14/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458501 2011 CL25 03/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
458502 2011 CQ27 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
458503 2011 CE30 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458504 2011 CC34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458505 2011 CW36 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
458506 2011 CM39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458507 2011 CH40 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458508 2011 CM42 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
458509 2011 CT44 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458510 2011 CC46 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458511 2011 CG46 09/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
458512 2011 CQ47 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
458513 2011 CF58 07/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
458514 2011 CG59 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458515 2011 CA63 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458516 2011 CQ64 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458517 2011 CA68 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458518 2011 CO68 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458519 2011 CS71 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458520 2011 CT71 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458521 2011 CZ72 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458522 2011 CW76 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458523 2011 CV83 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458524 2011 CA99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458525 2011 CE104 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458526 2011 CR106 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458527 2011 CM107 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458528 2011 CQ107 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458529 2011 DZ 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458530 2011 DG1 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458531 2011 DQ5 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458532 2011 DS12 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458533 2011 DN18 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458534 2011 DP19 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458535 2011 DB20 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458536 2011 DB27 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458537 2011 DK40 27/04/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
458538 2011 DQ49 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458539 2011 DH50 25/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
458540 2011 DK50 25/02/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
458541 2011 DV51 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458542 2011 DY51 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
458543 2011 EA 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458544 2011 EA7 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458545 2011 EU10 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458546 2011 EU13 15/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
458547 2011 EP14 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458548 2011 ED17 01/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
458549 2011 EV17 23/03/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
458550 2011 EK19 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
458551 2011 EE22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458552 2011 EB27 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458553 2011 EA28 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458554 2011 EM33 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458555 2011 EC35 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458556 2011 EE39 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458557 2011 EC43 09/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458558 2011 EW45 04/03/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
458559 2011 EH48 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458560 2011 ER51 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458561 2011 ED54 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458562 2011 EK54 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458563 2011 EL54 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458564 2011 EN60 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458565 2011 ET60 08/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
458566 2011 EY60 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458567 2011 ET61 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458568 2011 EJ69 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458569 2011 EZ70 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458570 2011 EY72 16/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
458571 2011 EE77 17/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
458572 2011 EM78 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458573 2011 EJ83 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458574 2011 EP85 27/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
458575 2011 ES85 07/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458576 2011 EZ85 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458577 2011 FJ3 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458578 2011 FD4 24/03/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
458579 2011 FS5 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458580 2011 FM7 24/03/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
458581 2011 FH8 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458582 2011 FL8 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458583 2011 FX11 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458584 2011 FL13 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458585 2011 FD16 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458586 2011 FK21 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458587 2011 FA22 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458588 2011 FQ24 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458589 2011 FZ25 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458590 2011 FB27 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458591 2011 FB28 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458592 2011 FL28 19/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
458593 2011 FG35 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458594 2011 FH35 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458595 2011 FC36 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458596 2011 FA41 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458597 2011 FU41 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
458598 2011 FL42 09/03/2011 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
458599 2011 FU42 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458600 2011 FJ43 27/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458601 2011 FP43 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458602 2011 FR43 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458603 2011 FH44 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458604 2011 FD45 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458605 2011 FZ46 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458606 2011 FF50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458607 2011 FF53 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458608 2011 FW53 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458609 2011 FC57 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458610 2011 FU57 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458611 2011 FZ58 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458612 2011 FX60 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458613 2011 FZ62 25/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458614 2011 FZ65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
458615 2011 FF67 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458616 2011 FH69 06/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
458617 2011 FD74 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458618 2011 FR83 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458619 2011 FX83 14/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
458620 2011 FP84 11/03/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
458621 2011 FJ85 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458622 2011 FG88 17/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
458623 2011 FP94 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458624 2011 FZ131 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458625 2011 FB132 25/03/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
458626 2011 FH133 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458627 2011 FM133 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458628 2011 FP138 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458629 2011 FT141 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
458630 2011 FO142 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
458631 2011 FH143 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458632 2011 FR144 16/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
458633 2011 FR145 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
458634 2011 FX146 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
458635 2011 FV152 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458636 2011 FY152 28/03/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
458637 2011 FB156 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
458638 2011 FR156 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458639 2011 GN9 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458640 2011 GV13 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
458641 2011 GQ23 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458642 2011 GH24 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458643 2011 GH35 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458644 2011 GN35 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458645 2011 GW36 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458646 2011 GM53 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458647 2011 GZ55 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458648 2011 GX56 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458649 2011 GP57 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458650 2011 GS57 31/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
458651 2011 GC58 27/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
458652 2011 GE58 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458653 2011 GZ59 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
458654 2011 GF64 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458655 2011 GH67 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458656 2011 GB68 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458657 2011 GO68 27/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
458658 2011 GF73 20/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
458659 2011 GQ75 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458660 2011 GR76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458661 2011 GS76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458662 2011 GO78 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
458663 2011 GH79 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458664 2011 GT81 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458665 2011 GV82 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458666 2011 GW83 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
458667 2011 GV85 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458668 2011 GG86 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458669 2011 GJ86 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458670 2011 GY87 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458671 2011 HH3 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458672 2011 HK3 13/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458673 2011 HZ8 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
458674 2011 HN11 05/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
458675 2011 HJ17 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458676 2011 HL18 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458677 2011 HG29 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458678 2011 HC34 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458679 2011 HA36 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458680 2011 HD38 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458681 2011 HJ38 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
458682 2011 HY38 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458683 2011 HD40 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458684 2011 HK40 26/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
458685 2011 HX44 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458686 2011 HV48 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458687 2011 HE49 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458688 2011 HS50 28/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458689 2011 HL54 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458690 2011 HK56 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
458691 2011 HV56 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458692 2011 HG57 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458693 2011 HU57 08/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458694 2011 HY58 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
458695 2011 HD61 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458696 2011 HX63 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458697 2011 HT65 03/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
458698 2011 HX65 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
458699 2011 HA66 08/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458700 2011 HK67 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458701 2011 HZ71 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458702 2011 HT72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
458703 2011 HU73 10/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
458704 2011 HA76 09/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458705 2011 HH83 13/06/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
458706 2011 HH84 09/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
458707 2011 HB85 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458708 2011 HK85 11/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
458709 2011 HM86 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458710 2011 HZ95 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458711 2011 HW102 12/04/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
458712 2011 JV 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458713 2011 JB1 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
458714 2011 JM2 03/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458715 2011 JG7 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458716 2011 JD9 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458717 2011 JP14 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458718 2011 JX14 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458719 2011 JL17 05/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458720 2011 JQ29 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458721 2011 KV1 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458722 2011 KK12 23/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458723 2011 KQ12 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 470 m MPC · JPL
458724 2011 KB14 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458725 2011 KW18 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458726 2011 KM21 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458727 2011 KM23 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458728 2011 LH4 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458729 2011 LO4 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458730 2011 LA20 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
458731 2011 LR23 31/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
458732 2011 MD5 30/06/2011 Haleakala Pan-STARRS APO 980 m MPC · JPL
458733 2011 NN2 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458734 2011 OC3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458735 2011 OA39 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
458736 2011 OL44 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458737 2011 OS56 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458738 2011 QB18 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
458739 2011 QE27 17/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
458740 2011 QF27 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458741 2011 QH27 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458742 2011 QZ32 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458743 2011 QM34 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458744 2011 QE35 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458745 2011 QY37 27/08/2011 Mayhill-ISON ISON 740 m MPC · JPL
458746 2011 QB42 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458747 2011 QP47 22/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
458748 2011 QJ72 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458749 2011 QP74 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
458750 2011 QK91 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
458751 2011 QB92 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458752 2011 QS95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458753 2011 QW96 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
458754 2011 RF4 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458755 2011 RU10 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458756 2011 RQ11 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458757 2011 RX16 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458758 2011 SU 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
458759 2011 SP6 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458760 2011 SD10 14/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458761 2011 SV10 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
458762 2011 SJ33 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
458763 2011 SV33 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458764 2011 SY34 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458765 2011 SM49 20/11/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
458766 2011 SR55 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458767 2011 SH57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458768 2011 SK57 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
458769 2011 SF64 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
458770 2011 SH66 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458771 2011 SL67 18/09/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
458772 2011 SP67 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458773 2011 ST84 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458774 2011 SJ87 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
458775 2011 SK97 31/08/2011 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
458776 2011 SP99 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458777 2011 SR103 11/10/1977 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
458778 2011 SN105 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458779 2011 SS108 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458780 2011 SU114 10/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
458781 2011 SY116 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
458782 2011 SD119 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458783 2011 SE119 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
458784 2011 SQ125 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458785 2011 SH128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458786 2011 SB133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458787 2011 SC133 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458788 2011 SE135 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
458789 2011 SL135 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458790 2011 SM140 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
458791 2011 SY160 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458792 2011 SV163 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458793 2011 SS167 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458794 2011 SW170 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458795 2011 SJ171 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458796 2011 SL171 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
458797 2011 SH175 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458798 2011 SG184 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
458799 2011 SU189 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458800 2011 SV189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458801 2011 SM201 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
458802 2011 SW202 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458803 2011 SR205 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458804 2011 ST207 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458805 2011 SU219 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458806 2011 SN221 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458807 2011 SB225 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458808 2011 SD231 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458809 2011 SX232 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458810 2011 SA236 13/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
458811 2011 SU245 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458812 2011 SE256 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458813 2011 SH256 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458814 2011 SY256 27/01/1998 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
458815 2011 SC260 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
458816 2011 SF274 03/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
458817 2011 TE6 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458818 2011 TG8 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458819 2011 TY12 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458820 2011 TT14 28/08/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
458821 2011 UY 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458822 2011 UB1 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458823 2011 UH2 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
458824 2011 UF6 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
458825 2011 UR8 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458826 2011 UD10 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458827 2011 UB14 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
458828 2011 UV17 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
458829 2011 UB22 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458830 2011 UQ22 24/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
458831 2011 UE28 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458832 2011 UJ28 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458833 2011 UR28 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458834 2011 UU29 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458835 2011 UA30 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
458836 2011 UK30 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458837 2011 UH40 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458838 2011 UP41 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458839 2011 UV42 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458840 2011 UW45 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458841 2011 UA53 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
458842 2011 UT53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458843 2011 UB55 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458844 2011 UZ56 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458845 2011 UV59 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458846 2011 UR65 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458847 2011 UC67 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
458848 2011 UV70 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458849 2011 UX74 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458850 2011 UH75 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458851 2011 UC76 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458852 2011 UR80 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
458853 2011 UW80 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458854 2011 UK83 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458855 2011 UK84 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458856 2011 UH85 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458857 2011 UT87 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
458858 2011 UX94 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458859 2011 UY95 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458860 2011 UA100 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458861 2011 UF101 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458862 2011 UP101 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
458863 2011 UX115 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458864 2011 UW116 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458865 2011 UG119 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458866 2011 UZ122 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458867 2011 UO127 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458868 2011 UT127 10/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
458869 2011 UO129 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458870 2011 UZ129 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458871 2011 UM132 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458872 2011 UL135 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458873 2011 UO137 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
458874 2011 UJ138 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458875 2011 UG139 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458876 2011 UC146 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458877 2011 UB151 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
458878 2011 UG152 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458879 2011 UM153 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458880 2011 UG161 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458881 2011 UL163 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458882 2011 UV163 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458883 2011 UE164 18/10/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
458884 2011 UZ164 19/10/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
458885 2011 UU166 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458886 2011 UU173 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458887 2011 US174 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458888 2011 UQ175 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458889 2011 UH177 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458890 2011 UM178 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
458891 2011 UG179 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458892 2011 UQ182 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458893 2011 UG185 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458894 2011 UU187 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
458895 2011 UQ195 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458896 2011 UZ198 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458897 2011 UV201 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
458898 2011 UT202 27/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
458899 2011 UW202 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458900 2011 UT203 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458901 2011 UZ203 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458902 2011 UA204 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458903 2011 US204 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458904 2011 UP205 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458905 2011 UE230 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458906 2011 UW234 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458907 2011 UL236 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458908 2011 UF239 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458909 2011 UY239 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458910 2011 UJ240 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
458911 2011 UK240 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458912 2011 UQ240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458913 2011 UO249 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458914 2011 UY251 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458915 2011 UH252 05/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
458916 2011 UO267 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
458917 2011 UV274 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458918 2011 UP277 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458919 2011 UO278 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
458920 2011 UH279 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458921 2011 UL279 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458922 2011 UQ280 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458923 2011 UD281 21/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458924 2011 UD282 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458925 2011 UC283 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458926 2011 UE283 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458927 2011 UO283 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
458928 2011 UF284 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458929 2011 UM295 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458930 2011 UW296 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458931 2011 UE299 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458932 2011 UV301 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458933 2011 US313 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458934 2011 UJ316 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458935 2011 UX318 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458936 2011 UW321 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458937 2011 UK323 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458938 2011 UG324 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458939 2011 UO333 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458940 2011 UZ334 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458941 2011 UX336 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
458942 2011 UC337 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458943 2011 UR337 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458944 2011 UW337 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458945 2011 UR340 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458946 2011 UC341 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458947 2011 UG344 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458948 2011 UJ352 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458949 2011 UB369 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458950 2011 UH377 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458951 2011 UH379 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
458952 2011 US379 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458953 2011 UH381 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
458954 2011 UW391 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458955 2011 UU396 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
458956 2011 UX398 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458957 2011 UC404 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458958 2011 UY404 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458959 2011 UE407 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458960 2011 VY 01/11/2011 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
458961 2011 VT12 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458962 2011 VE21 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458963 2011 VN22 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458964 2011 WM2 17/11/2011 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
458965 2011 WS8 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458966 2011 WA14 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458967 2011 WB17 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458968 2011 WK17 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458969 2011 WR18 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458970 2011 WW23 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458971 2011 WK24 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458972 2011 WZ24 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458973 2011 WT36 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458974 2011 WG56 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458975 2011 WO57 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
458976 2011 WV60 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458977 2011 WE62 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
458978 2011 WV63 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
458979 2011 WG68 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458980 2011 WT69 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458981 2011 WJ70 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
458982 2011 WU70 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
458983 2011 WF71 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458984 2011 WP71 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458985 2011 WC72 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458986 2011 WT72 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458987 2011 WZ82 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458988 2011 WP93 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458989 2011 WP105 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458990 2011 WR112 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
458991 2011 WZ112 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
458992 2011 WJ115 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458993 2011 WY115 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458994 2011 WV126 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
458995 2011 WG132 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
458996 2011 WB134 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458997 2011 WC134 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458998 2011 WO137 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
458999 2011 WA141 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459000 2011 WY143 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

454.000s  • 455.000s  • 456.000s  • 457.000s  • 458.000s  • 459.000s  • 460.000s  • 461.000s  • 462.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001