Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/288001–289000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288001 2003 UZ191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288002 2003 UH192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288003 2003 UJ195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
288004 2003 UF197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
288005 2003 UQ197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
288006 2003 US200 21/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288007 2003 UU201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288008 2003 UU203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288009 2003 UY203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288010 2003 UT204 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288011 2003 UH207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
288012 2003 UZ207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288013 2003 UC210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
288014 2003 UB211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288015 2003 UC211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288016 2003 UN213 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288017 2003 UZ213 24/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288018 2003 UX219 21/10/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
288019 2003 UG221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
288020 2003 UH221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288021 2003 UF226 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288022 2003 UE227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288023 2003 UD228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288024 2003 UK228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
288025 2003 UL228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
288026 2003 UQ228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
288027 2003 UJ231 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288028 2003 UG232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288029 2003 UY235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288030 2003 UZ238 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
288031 2003 UM239 24/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288032 2003 UE241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288033 2003 UB242 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288034 2003 UN242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288035 2003 UH251 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288036 2003 UM256 25/10/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288037 2003 UV256 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288038 2003 UR259 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
288039 2003 UE262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288040 2003 UW262 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
288041 2003 UH263 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288042 2003 UP267 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288043 2003 UW269 24/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
288044 2003 UB271 17/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288045 2003 UC271 17/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
288046 2003 UV271 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288047 2003 UV276 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288048 2003 UV279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288049 2003 UE283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
288050 2003 UD290 21/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288051 2003 UR290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288052 2003 UN293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
288053 2003 UC296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288054 2003 UW299 16/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288055 2003 UW300 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288056 2003 UD304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288057 2003 UA309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288058 2003 UG309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288059 2003 US314 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
288060 2003 UD319 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288061 2003 UW319 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
288062 2003 UU325 17/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
288063 2003 UH327 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
288064 2003 UD343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288065 2003 UE343 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
288066 2003 UX349 19/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
288067 2003 UX350 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
288068 2003 UH357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288069 2003 UQ358 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288070 2003 UO359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288071 2003 UW380 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
288072 2003 UJ398 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
288073 2003 UZ404 23/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
288074 2003 UU407 23/10/2003 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
288075 2003 UY412 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288076 2003 US414 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288077 2003 UZ414 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
288078 2003 VG2 04/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288079 2003 VV5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288080 2003 VR6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288081 2003 VJ7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288082 2003 VN9 15/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288083 2003 VS9 15/11/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
288084 2003 VX10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288085 2003 VN11 15/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288086 2003 WT2 17/11/2003 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
288087 2003 WH5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288088 2003 WB6 18/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
288089 2003 WP6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288090 2003 WE7 18/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
288091 2003 WW8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
288092 2003 WJ9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288093 2003 WK13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
288094 2003 WT13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288095 2003 WD18 19/11/2003 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
288096 2003 WD19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288097 2003 WE19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288098 2003 WR23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288099 2003 WE25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288100 2003 WJ25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288101 2003 WS26 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288102 2003 WW33 19/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
288103 2003 WY34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288104 2003 WK38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288105 2003 WG40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288106 2003 WP46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
288107 2003 WS49 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288108 2003 WB50 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288109 2003 WG50 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288110 2003 WT56 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288111 2003 WX58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
288112 2003 WA60 18/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288113 2003 WC62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288114 2003 WP62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288115 2003 WY62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288116 2003 WP65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288117 2003 WD67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288118 2003 WE67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288119 2003 WR67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288120 2003 WL68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
288121 2003 WS68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288122 2003 WY68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
288123 2003 WT71 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288124 2003 WX71 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288125 2003 WT76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288126 2003 WV76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288127 2003 WH77 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288128 2003 WN78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288129 2003 WO79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288130 2003 WM80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288131 2003 WY81 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288132 2003 WO84 19/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
288133 2003 WA85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288134 2003 WJ92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
288135 2003 WZ93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288136 2003 WT95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
288137 2003 WY95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
288138 2003 WM96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
288139 2003 WH99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288140 2003 WD101 21/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288141 2003 WQ101 21/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
288142 2003 WK102 21/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288143 2003 WU102 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288144 2003 WE103 21/11/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288145 2003 WQ103 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288146 2003 WN104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288147 2003 WR108 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288148 2003 WT113 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
288149 2003 WA117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288150 2003 WQ118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288151 2003 WM123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288152 2003 WS124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288153 2003 WD125 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288154 2003 WX127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288155 2003 WJ128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288156 2003 WM128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288157 2003 WZ128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288158 2003 WD130 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
288159 2003 WK134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288160 2003 WQ135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288161 2003 WE137 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288162 2003 WV142 23/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288163 2003 WN149 24/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288164 2003 WY149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
288165 2003 WG150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
288166 2003 WO153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
288167 2003 WV154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288168 2003 WR155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288169 2003 WM156 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288170 2003 WP161 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288171 2003 WA164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288172 2003 WY164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288173 2003 WE165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288174 2003 WQ168 19/11/2003 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
288175 2003 WT179 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 850 m MPC · JPL
288176 2003 WG180 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
288177 2003 WO189 20/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288178 2003 WP189 21/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288179 2003 WR190 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288180 2003 WL192 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288181 2003 WB193 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288182 2003 WS193 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
288183 2003 WW193 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288184 2003 XO 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288185 2003 XA3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288186 2003 XC5 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
288187 2003 XY6 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
288188 2003 XX10 11/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288189 2003 XK12 14/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288190 2003 XA13 12/12/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
288191 2003 XB13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288192 2003 XA14 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288193 2003 XZ17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288194 2003 XY20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288195 2003 XF31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
288196 2003 XD34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288197 2003 XX40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288198 2003 YX2 18/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
288199 2003 YL3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,1 km MPC · JPL
288200 2003 YZ3 16/12/2003 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288201 2003 YK9 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
288202 2003 YS10 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288203 2003 YF11 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288204 2003 YM12 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
288205 2003 YS13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
288206 2003 YN19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288207 2003 YK25 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288208 2003 YN25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288209 2003 YM29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288210 2003 YF30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288211 2003 YR30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288212 2003 YL31 18/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
288213 2003 YE34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288214 2003 YJ34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288215 2003 YV37 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288216 2003 YJ41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
288217 2003 YK41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288218 2003 YC42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288219 2003 YP44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288220 2003 YX44 20/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288221 2003 YK45 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288222 2003 YK55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288223 2003 YW58 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288224 2003 YV59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
288225 2003 YA63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288226 2003 YL67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288227 2003 YA68 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288228 2003 YR69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288229 2003 YV69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288230 2003 YH71 18/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
288231 2003 YR71 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288232 2003 YY71 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288233 2003 YD72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288234 2003 YJ78 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288235 2003 YJ79 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
288236 2003 YS79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288237 2003 YN82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288238 2003 YK89 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288239 2003 YQ91 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288240 2003 YD94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
288241 2003 YL94 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288242 2003 YT98 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
288243 2003 YP100 19/12/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288244 2003 YY100 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288245 2003 YW102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288246 2003 YK105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288247 2003 YD112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288248 2003 YO113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288249 2003 YP113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288250 2003 YY118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288251 2003 YJ119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288252 2003 YB121 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288253 2003 YX122 27/12/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
288254 2003 YV124 29/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
288255 2003 YU126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288256 2003 YN127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
288257 2003 YC129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288258 2003 YA136 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288259 2003 YL137 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288260 2003 YF138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288261 2003 YC142 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288262 2003 YZ142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288263 2003 YG145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288264 2003 YL145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
288265 2003 YR150 29/12/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
288266 2003 YH154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288267 2003 YP155 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
288268 2003 YH157 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288269 2003 YC158 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
288270 2003 YD161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288271 2003 YD163 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288272 2003 YN163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288273 2003 YV163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288274 2003 YH167 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288275 2003 YS169 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288276 2003 YC172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
288277 2003 YD172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288278 2003 YJ173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288279 2004 AX 12/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288280 2004 AA2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
288281 2004 AE2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
288282 2004 AH4 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
288283 2004 AF10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
288284 2004 AM10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288285 2004 AZ11 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
288286 2004 AT12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288287 2004 AB13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288288 2004 AO19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288289 2004 AM20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
288290 2004 AG21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288291 2004 AL22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288292 2004 AF24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288293 2004 AC25 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288294 2004 BY 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288295 2004 BU5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288296 2004 BD6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288297 2004 BD8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288298 2004 BE10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288299 2004 BB11 16/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
288300 2004 BF14 17/01/2004 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288301 2004 BF16 18/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
288302 2004 BU20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288303 2004 BP21 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288304 2004 BS22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288305 2004 BE23 17/01/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
288306 2004 BZ25 18/01/2004 Needville J. Dellinger 3,2 km MPC · JPL
288307 2004 BY31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
288308 2004 BX32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288309 2004 BJ33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288310 2004 BX33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288311 2004 BV34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288312 2004 BO35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288313 2004 BC36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288314 2004 BS36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288315 2004 BM37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288316 2004 BH39 21/01/2004 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
288317 2004 BO47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288318 2004 BF49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288319 2004 BK51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288320 2004 BT51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288321 2004 BM53 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288322 2004 BU53 22/01/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
288323 2004 BY54 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
288324 2004 BS58 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288325 2004 BB61 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288326 2004 BF61 21/01/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
288327 2004 BG62 22/01/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288328 2004 BO65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288329 2004 BS66 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288330 2004 BL67 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288331 2004 BJ68 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288332 2004 BB70 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288333 2004 BG75 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288334 2004 BX78 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
288335 2004 BH80 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288336 2004 BT80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288337 2004 BG88 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288338 2004 BW89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288339 2004 BD95 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288340 2004 BZ97 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288341 2004 BX99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288342 2004 BT103 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288343 2004 BG114 29/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
288344 2004 BH117 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
288345 2004 BA120 30/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
288346 2004 BO124 16/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288347 2004 BS129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
288348 2004 BD132 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
288349 2004 BM132 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288350 2004 BQ136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288351 2004 BO145 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288352 2004 BW145 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288353 2004 BO146 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288354 2004 BP146 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288355 2004 BX147 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288356 2004 BB154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288357 2004 BO154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
288358 2004 CF1 02/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288359 2004 CN5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
288360 2004 CF10 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288361 2004 CD11 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288362 2004 CK11 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288363 2004 CN11 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288364 2004 CR11 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
288365 2004 CH13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
288366 2004 CB15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
288367 2004 CJ17 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
288368 2004 CG18 10/02/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
288369 2004 CK19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288370 2004 CH20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288371 2004 CM20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
288372 2004 CV22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288373 2004 CA25 12/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288374 2004 CF26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288375 2004 CM29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288376 2004 CB30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
288377 2004 CK36 11/02/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
288378 2004 CH39 10/02/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
288379 2004 CA50 11/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
288380 2004 CR52 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288381 2004 CZ68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288382 2004 CY73 15/02/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
288383 2004 CS74 11/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
288384 2004 CP75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288385 2004 CB76 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288386 2004 CV80 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288387 2004 CX80 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288388 2004 CR82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288389 2004 CW82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288390 2004 CS83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288391 2004 CT85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288392 2004 CU88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288393 2004 CN104 13/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
288394 2004 CG115 14/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
288395 2004 CS117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288396 2004 CO120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288397 2004 CN123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288398 2004 CU125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288399 2004 CZ125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288400 2004 DO3 16/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288401 2004 DO4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288402 2004 DH13 16/02/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
288403 2004 DZ14 17/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
288404 2004 DO16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288405 2004 DY19 17/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
288406 2004 DT20 17/02/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
288407 2004 DB27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288408 2004 DM28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
288409 2004 DU28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
288410 2004 DN33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288411 2004 DA36 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288412 2004 DC36 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288413 2004 DG43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288414 2004 DU46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288415 2004 DO50 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
288416 2004 DG54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288417 2004 DT57 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288418 2004 DD61 26/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288419 2004 DA63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288420 2004 DW64 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
288421 2004 DH70 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 570 m MPC · JPL
288422 2004 DG75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288423 2004 DC76 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288424 2004 DA77 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288425 2004 EE 11/03/2004 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
288426 2004 EM8 13/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
288427 2004 EL15 11/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
288428 2004 EZ16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288429 2004 EE19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
288430 2004 EQ21 15/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 680 m MPC · JPL
288431 2004 EJ23 15/03/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
288432 2004 ET24 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288433 2004 EV24 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288434 2004 EU25 13/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
288435 2004 EE31 15/03/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
288436 2004 ER32 15/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288437 2004 ES32 15/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
288438 2004 EF35 12/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
288439 2004 EP41 15/03/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
288440 2004 EM43 15/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288441 2004 EM45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288442 2004 ES45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288443 2004 EU45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
288444 2004 EW47 15/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
288445 2004 EB50 12/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288446 2004 EG55 14/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288447 2004 EO55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
288448 2004 EZ55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288449 2004 EK58 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288450 2004 EU58 15/03/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
288451 2004 EG61 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
288452 2004 EA62 12/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288453 2004 EM67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288454 2004 EU69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288455 2004 EW69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288456 2004 EX74 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288457 2004 EE75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
288458 2004 EP76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288459 2004 EL77 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288460 2004 EB79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288461 2004 EG83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
288462 2004 EB88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288463 2004 EA91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288464 2004 EJ91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288465 2004 EE92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288466 2004 EK94 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288467 2004 EF103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288468 2004 ER111 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288469 2004 EZ112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288470 2004 FJ1 16/03/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
288471 2004 FF3 18/03/2004 Modra J. Világi, L. Kornoš 4,0 km MPC · JPL
288472 2004 FB4 17/03/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 820 m MPC · JPL
288473 2004 FA6 23/03/2004 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
288474 2004 FE6 24/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
288475 2004 FO12 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288476 2004 FP13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
288477 2004 FJ15 16/03/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
288478 Fahlman 2004 FA17 16/03/2004 Mauna Kea D. D. Balam 2,7 km MPC · JPL
288479 2004 FX17 27/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
288480 2004 FJ20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288481 2004 FL22 16/03/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
288482 2004 FQ22 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
288483 2004 FY22 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288484 2004 FW23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288485 2004 FP26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
288486 2004 FK27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288487 2004 FQ30 23/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
288488 2004 FH35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
288489 2004 FN41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288490 2004 FZ41 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288491 2004 FE45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288492 2004 FQ47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288493 2004 FU48 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
288494 2004 FD49 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288495 2004 FT51 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288496 2004 FG54 18/03/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
288497 2004 FU58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288498 2004 FE61 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
288499 2004 FO61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288500 2004 FG72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288501 2004 FW82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288502 2004 FM85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288503 2004 FL86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288504 2004 FF92 17/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
288505 2004 FT93 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288506 2004 FO98 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288507 2004 FH101 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288508 2004 FB106 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
288509 2004 FH106 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288510 2004 FA107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288511 2004 FS108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288512 2004 FF112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288513 2004 FQ116 23/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288514 2004 FE118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288515 2004 FG121 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288516 2004 FU122 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288517 2004 FZ123 26/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
288518 2004 FU136 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288519 2004 FR137 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
288520 2004 FJ138 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288521 2004 FC142 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288522 2004 FK143 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288523 2004 FR147 16/03/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
288524 2004 FU147 16/03/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
288525 2004 FT156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288526 2004 FE165 29/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
288527 2004 FH165 17/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288528 2004 FM166 25/03/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
288529 2004 GZ6 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288530 2004 GS8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288531 2004 GT8 12/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
288532 2004 GK9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288533 2004 GX9 13/04/2004 Mount Graham W. H. Ryan, Q. Jamieson 2,3 km MPC · JPL
288534 2004 GF12 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
288535 2004 GJ13 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
288536 2004 GV19 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288537 2004 GQ20 10/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
288538 2004 GJ23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288539 2004 GU23 13/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
288540 2004 GX23 13/04/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
288541 2004 GV25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
288542 2004 GL28 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288543 2004 GV31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288544 2004 GZ31 11/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
288545 2004 GL32 12/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
288546 2004 GN34 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
288547 2004 GF42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288548 2004 GC44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288549 2004 GU44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288550 2004 GJ49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288551 2004 GF50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288552 2004 GG57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288553 2004 GG62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288554 2004 GH62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288555 2004 GY73 15/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
288556 2004 GC87 14/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
288557 2004 HQ 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288558 2004 HV 17/04/2004 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
288559 2004 HA5 16/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
288560 2004 HR6 16/04/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
288561 2004 HA9 16/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288562 2004 HW10 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
288563 2004 HR16 20/04/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
288564 2004 HO17 17/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288565 2004 HB19 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
288566 2004 HT24 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288567 2004 HK26 19/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288568 2004 HK32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288569 2004 HY35 20/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
288570 2004 HD37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
288571 2004 HE37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
288572 2004 HY39 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288573 2004 HX40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288574 2004 HC44 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288575 2004 HO50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288576 2004 HR51 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288577 2004 HB59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288578 2004 HJ60 25/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
288579 2004 HL62 24/04/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
288580 2004 HE65 16/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
288581 2004 HV65 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
288582 2004 JL 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288583 2004 JO 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288584 2004 JT1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
288585 2004 JX4 11/05/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
288586 2004 JV11 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288587 2004 JO14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288588 2004 JE16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
288589 2004 JH16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
288590 2004 JZ16 12/05/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
288591 2004 JJ18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
288592 2004 JW20 15/05/2004 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
288593 2004 JO21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288594 2004 JC25 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288595 2004 JP27 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
288596 2004 JQ29 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288597 2004 JP33 15/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
288598 2004 JS36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288599 2004 JM41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288600 2004 KY3 16/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288601 2004 KP6 18/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288602 2004 KK9 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288603 2004 KQ18 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288604 2004 LJ5 12/06/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
288605 2004 LE6 13/06/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288606 2004 LO14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288607 2004 LJ25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288608 2004 LU25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288609 2004 LE26 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288610 2004 LG31 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288611 2004 MS7 29/06/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
288612 2004 NE5 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288613 2004 NQ6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288614 2004 NB8 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288615 2004 ND9 11/07/2004 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
288616 2004 NV9 09/07/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
288617 2004 NB12 11/07/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288618 2004 NK15 11/07/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
288619 2004 NL16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288620 2004 NV16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288621 2004 NL20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288622 2004 NE24 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288623 2004 OF9 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
288624 2004 OY9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
288625 2004 OT14 21/07/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
288626 2004 PQ4 05/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288627 2004 PX5 06/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
288628 2004 PF6 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288629 2004 PQ8 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288630 2004 PM11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288631 2004 PW12 07/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
288632 2004 PJ14 07/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288633 2004 PT21 08/08/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
288634 2004 PR22 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288635 2004 PO25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288636 2004 PU27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
288637 2004 PW29 07/08/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
288638 2004 PJ32 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288639 2004 PT32 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288640 2004 PC33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288641 2004 PD36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
288642 2004 PP36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288643 2004 PP37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288644 2004 PT37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288645 2004 PJ38 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288646 2004 PV42 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
288647 2004 PG43 06/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
288648 2004 PZ43 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
288649 2004 PK45 07/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
288650 2004 PV46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 630 m MPC · JPL
288651 2004 PG47 08/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
288652 2004 PN50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288653 2004 PH51 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288654 2004 PR52 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288655 2004 PV53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288656 2004 PR54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288657 2004 PT54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
288658 2004 PE56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
288659 2004 PL56 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
288660 2004 PS57 09/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288661 2004 PX57 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288662 2004 PA59 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288663 2004 PB61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288664 2004 PH61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288665 2004 PJ62 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
288666 2004 PN65 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
288667 2004 PW65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
288668 2004 PK67 05/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288669 2004 PL68 06/08/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
288670 2004 PF69 07/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
288671 2004 PQ70 08/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
288672 2004 PW72 08/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
288673 2004 PM74 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288674 2004 PC76 09/08/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
288675 2004 PD76 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288676 2004 PJ76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
288677 2004 PW82 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288678 2004 PU83 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288679 2004 PU86 11/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
288680 2004 PA92 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288681 2004 PN93 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
288682 2004 PX95 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288683 2004 PG96 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288684 2004 PC98 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
288685 2004 PO98 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288686 2004 PL99 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288687 2004 PF102 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288688 2004 PY103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
288689 2004 PD107 15/08/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
288690 2004 PC114 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288691 2004 QE 16/08/2004 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
288692 2004 QJ1 19/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
288693 2004 QT1 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
288694 2004 QH9 20/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
288695 2004 QC12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
288696 2004 QZ16 23/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 840 m MPC · JPL
288697 2004 QO17 25/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288698 2004 QS19 11/08/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
288699 2004 QY19 22/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 970 m MPC · JPL
288700 2004 QQ20 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288701 2004 QM25 26/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288702 2004 QH27 20/08/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
288703 2004 RE 02/09/2004 Wrightwood J. W. Young 760 m MPC · JPL
288704 2004 RT3 04/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288705 2004 RB5 04/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
288706 2004 RX5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288707 2004 RN6 05/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
288708 2004 RB7 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288709 2004 RD7 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288710 2004 RN7 06/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288711 2004 RG12 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,9 km MPC · JPL
288712 2004 RC17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288713 2004 RS17 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288714 2004 RC18 07/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288715 2004 RF18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288716 2004 RG18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288717 2004 RK23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
288718 2004 RO23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288719 2004 RR27 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
288720 2004 RW30 07/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288721 2004 RB33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288722 2004 RC38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288723 2004 RM38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288724 2004 RN42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
288725 2004 RU43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288726 2004 RG44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288727 2004 RT44 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288728 2004 RZ44 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
288729 2004 RA45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288730 2004 RC45 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288731 2004 RV45 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288732 2004 RW45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288733 2004 RD46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288734 2004 RC47 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288735 2004 RE47 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288736 2004 RK48 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288737 2004 RV51 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288738 2004 RY52 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288739 2004 RM55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288740 2004 RR55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288741 2004 RA56 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288742 2004 RX57 08/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288743 2004 RO58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288744 2004 RH60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288745 2004 RE62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288746 2004 RL64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288747 2004 RN64 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
288748 2004 RT64 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288749 2004 RM65 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
288750 2004 RD66 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
288751 2004 RM67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288752 2004 RQ67 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288753 2004 RB70 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288754 2004 RV73 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
288755 2004 RX73 08/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288756 2004 RZ74 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288757 2004 RG80 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288758 2004 RS80 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288759 2004 RD81 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288760 2004 RQ81 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288761 2004 RD83 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288762 2004 RM89 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288763 2004 RC92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288764 2004 RF92 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288765 2004 RK93 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
288766 2004 RB94 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288767 2004 RY94 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
288768 2004 RD95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288769 2004 RU95 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288770 2004 RN96 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288771 2004 RT96 08/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
288772 2004 RD98 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
288773 2004 RN98 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288774 2004 RJ99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288775 2004 RR99 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
288776 2004 RZ99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288777 2004 RM100 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288778 2004 RO101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288779 2004 RN102 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288780 2004 RW102 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288781 2004 RP107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288782 2004 RF108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288783 2004 RL108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
288784 2004 RA122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288785 2004 RH123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288786 2004 RX123 07/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288787 2004 RF124 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288788 2004 RH128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288789 2004 RF138 08/09/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
288790 2004 RQ140 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288791 2004 RM141 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288792 2004 RJ142 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288793 2004 RB143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
288794 2004 RS143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288795 2004 RC149 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288796 2004 RF150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288797 2004 RG151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288798 2004 RQ152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288799 2004 RA154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288800 2004 RK155 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288801 2004 RD156 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288802 2004 RF157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288803 2004 RY157 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288804 2004 RO158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288805 2004 RV158 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288806 2004 RB163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288807 2004 RW164 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
288808 2004 RV167 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
288809 2004 RA169 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
288810 2004 RF169 08/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
288811 2004 RP170 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
288812 2004 RH172 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288813 2004 RO172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288814 2004 RS174 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
288815 2004 RM176 12/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
288816 2004 RT177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288817 2004 RX177 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288818 2004 RB178 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288819 2004 RU179 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288820 2004 RZ179 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288821 2004 RF182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288822 2004 RS183 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
288823 2004 RW183 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
288824 2004 RX184 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288825 2004 RN185 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288826 2004 RO185 10/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
288827 2004 RO187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288828 2004 RQ187 10/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
288829 2004 RD188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288830 2004 RA190 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288831 2004 RG190 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288832 2004 RM190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288833 2004 RN190 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288834 2004 RX190 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288835 2004 RX192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288836 2004 RV193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288837 2004 RC195 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288838 2004 RL197 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288839 2004 RR197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288840 2004 RO198 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288841 2004 RY201 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288842 2004 RO202 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288843 2004 RX202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288844 2004 RX203 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
288845 2004 RH204 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288846 2004 RQ204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288847 2004 RT204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
288848 2004 RW204 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
288849 2004 RN205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288850 2004 RU205 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
288851 2004 RW205 10/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
288852 2004 RJ207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288853 2004 RC208 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288854 2004 RS208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288855 2004 RZ212 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288856 2004 RT213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
288857 2004 RG214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288858 2004 RO217 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288859 2004 RY219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288860 2004 RQ222 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288861 2004 RS224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288862 2004 RK225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288863 2004 RQ225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288864 2004 RS226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288865 2004 RW227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288866 2004 RA228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
288867 2004 RU229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288868 2004 RD231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288869 2004 RN231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288870 2004 RV231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
288871 2004 RR232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288872 2004 RR233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
288873 2004 RY233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288874 2004 RJ235 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288875 2004 RH236 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288876 2004 RS238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288877 2004 RM239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288878 2004 RE241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288879 2004 RN241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288880 2004 RH242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288881 2004 RM243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288882 2004 RL245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288883 2004 RR245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288884 2004 RU246 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288885 2004 RW247 12/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
288886 2004 RV250 13/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
288887 2004 RZ254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288888 2004 RZ255 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
288889 2004 RR266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288890 2004 RR274 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288891 2004 RW276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288892 2004 RU287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 790 m MPC · JPL
288893 2004 RJ290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288894 2004 RM291 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288895 2004 RJ296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
288896 2004 RQ304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288897 2004 RJ306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288898 2004 RL306 12/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288899 2004 RR308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288900 2004 RW309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288901 2004 RC311 13/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288902 2004 RR320 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288903 2004 RW320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288904 2004 RP321 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288905 2004 RS323 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288906 2004 RJ327 13/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288907 2004 RX329 14/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
288908 2004 RC331 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288909 2004 RK345 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288910 2004 RB346 11/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288911 2004 RK346 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288912 2004 RB356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288913 2004 ST 17/09/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,5 km MPC · JPL
288914 2004 SX 17/09/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
288915 2004 SL3 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288916 2004 SK6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288917 2004 SY8 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288918 2004 SV9 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288919 2004 SS10 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
288920 2004 SG14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
288921 2004 SQ14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
288922 2004 SE16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
288923 2004 SK17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
288924 2004 SR18 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288925 2004 SS23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
288926 2004 SK25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288927 2004 SC29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288928 2004 SN29 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288929 2004 SG31 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288930 2004 SR31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288931 2004 SH32 17/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288932 2004 SJ33 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
288933 2004 SR35 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288934 2004 SW35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288935 2004 SZ36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288936 2004 SF39 17/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288937 2004 SL42 18/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288938 2004 SQ42 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288939 2004 SW42 18/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
288940 2004 SH43 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288941 2004 SP43 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288942 2004 SK46 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288943 2004 SZ49 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288944 2004 SL51 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288945 2004 SS51 17/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
288946 2004 SB52 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288947 2004 SK52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288948 2004 SF53 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288949 2004 SN53 22/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288950 2004 SA56 23/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 830 m MPC · JPL
288951 2004 SV60 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
288952 2004 SL61 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288953 2004 TR2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
288954 2004 TT3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288955 2004 TO6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288956 2004 TV6 03/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288957 2004 TJ9 07/10/2004 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
288958 2004 TE12 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288959 2004 TJ16 11/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 940 m MPC · JPL
288960 Steponasdarius 2004 TN16 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
288961 Stasysgirėnas 2004 TZ19 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
288962 2004 TM23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
288963 2004 TL26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288964 2004 TT27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288965 2004 TX27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
288966 2004 TD28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288967 2004 TX28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288968 2004 TV29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288969 2004 TP34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288970 2004 TC38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288971 2004 TC40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288972 2004 TE41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
288973 2004 TQ41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288974 2004 TR41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288975 2004 TK42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288976 2004 TO42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288977 2004 TM45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288978 2004 TW47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288979 2004 TY48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288980 2004 TG49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288981 2004 TH50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288982 2004 TN50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288983 2004 TN51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
288984 2004 TZ52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
288985 2004 TE54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288986 2004 TJ54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288987 2004 TQ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
288988 2004 TO58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288989 2004 TC60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
288990 2004 TV60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
288991 2004 TW60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
288992 2004 TK61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
288993 2004 TW61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
288994 2004 TP63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288995 2004 TY64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
288996 2004 TN66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
288997 2004 TL67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288998 2004 TS67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288999 2004 TU67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289000 2004 TB71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

284.000s  • 285.000s  • 286.000s  • 287.000s  • 288.000s  • 289.000s  • 290.000s  • 291.000s  • 292.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001