Danh sách tiểu hành tinh/533001–534000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533001 2014 AJ7 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
533002 2014 AV8 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
533003 2014 AH13 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533004 2014 AJ13 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
533005 2014 AZ15 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533006 2014 AP16 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
533007 2014 AL19 24/12/2013 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
533008 2014 AM19 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533009 2014 AJ22 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
533010 2014 AL22 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
533011 2014 AY28 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS AMO · 160 m MPC · JPL
533012 2014 AD29 03/01/2014 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
533013 2014 AG29 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533014 2014 AA32 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
533015 2014 AD32 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533016 2014 AF32 06/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533017 2014 AL40 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533018 2014 AB42 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533019 2014 AK42 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
533020 2014 AC44 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533021 2014 AZ47 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
533022 2014 AD50 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533023 2014 AO51 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533024 2014 AP52 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
533025 2014 AQ52 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533026 2014 AH53 07/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
533027 2014 AY53 22/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
533028 2014 AL55 26/01/2011 Haleakala Pan-STARRS res · 212 km MPC · JPL
533029 2014 AX55 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
533030 2014 AS56 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
533031 2014 AY56 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533032 2014 AA57 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533033 2014 AB57 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
533034 2014 AC57 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533035 2014 AD57 27/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
533036 2014 AG57 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533037 2014 AX57 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533038 2014 AF58 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533039 2014 AM58 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533040 2014 AA59 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533041 2014 AD59 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533042 2014 AK59 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
533043 2014 AN59 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533044 2014 AP59 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533045 2014 AY59 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
533046 2014 AC60 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
533047 2014 AH60 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533048 2014 AW60 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
533049 2014 AB61 10/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533050 2014 AC61 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
533051 2014 BD3 18/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533052 2014 BR9 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533053 2014 BC10 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
533054 2014 BO11 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533055 2014 BM12 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533056 2014 BO14 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
533057 2014 BE16 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533058 2014 BH16 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533059 2014 BN17 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
533060 2014 BQ17 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533061 2014 BD19 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533062 2014 BC20 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
533063 2014 BT20 23/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533064 2014 BP22 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533065 2014 BV23 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
533066 2014 BD27 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533067 2014 BM28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533068 2014 BJ29 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533069 2014 BQ31 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533070 2014 BQ32 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533071 2014 BA38 21/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533072 2014 BD41 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533073 2014 BL42 20/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533074 2014 BZ43 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
533075 2014 BJ44 23/01/2014 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
533076 2014 BR45 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533077 2014 BZ46 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
533078 2014 BD50 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
533079 2014 BA54 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533080 2014 BF54 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533081 2014 BF58 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
533082 2014 BB60 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
533083 2014 BM60 12/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
533084 2014 BB62 26/12/2013 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
533085 2014 BW64 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 222 km MPC · JPL
533086 2014 BE65 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533087 2014 BM65 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
533088 2014 BW65 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533089 2014 BX65 22/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
533090 2014 BY65 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533091 2014 BZ65 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533092 2014 BA66 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533093 2014 BB66 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
533094 2014 BD66 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533095 2014 BP66 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533096 2014 BQ66 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533097 2014 BT66 20/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533098 2014 BV66 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
533099 2014 BW66 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
533100 2014 BC67 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533101 2014 BD67 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533102 2014 BA68 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533103 2014 BE68 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533104 2014 BM68 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
533105 2014 BO68 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533106 2014 BR68 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
533107 2014 BW68 28/01/2014 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
533108 2014 BY68 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533109 2014 BB69 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533110 2014 BD69 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
533111 2014 BE69 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533112 2014 BX69 02/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
533113 2014 BY69 24/12/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
533114 2014 BA70 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533115 2014 CK1 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
533116 2014 CQ5 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533117 2014 CU8 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533118 2014 CO9 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
533119 2014 CX10 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533120 2014 CB12 14/08/2012 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
533121 2014 CO13 14/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
533122 2014 CU16 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533123 2014 CV17 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533124 2014 CM18 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
533125 2014 CS19 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533126 2014 CU23 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533127 2014 CF24 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
533128 2014 CH24 12/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
533129 2014 CJ24 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533130 2014 CM24 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533131 2014 CO24 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533132 2014 CV24 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533133 2014 CY24 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
533134 2014 CZ24 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533135 2014 CU25 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533136 2014 CX25 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533137 2014 CB26 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
533138 2014 CC26 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533139 2014 CK26 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533140 2014 CO26 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
533141 2014 CU26 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533142 2014 CY26 17/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
533143 2014 CR27 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
533144 2014 CU27 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533145 2014 DP 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
533146 2014 DD1 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
533147 2014 DY2 15/07/2012 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
533148 2014 DK5 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533149 2014 DY7 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533150 2014 DM9 26/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
533151 2014 DV9 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533152 2014 DE11 22/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533153 2014 DP12 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533154 2014 DQ12 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
533155 2014 DL16 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533156 2014 DR16 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533157 2014 DR17 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
533158 2014 DP19 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
533159 2014 DZ21 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
533160 2014 DE24 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
533161 2014 DV28 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533162 2014 DW30 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533163 2014 DE31 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533164 2014 DG42 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533165 2014 DP45 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533166 2014 DL49 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533167 2014 DR49 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
533168 2014 DV49 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
533169 2014 DW49 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533170 2014 DQ52 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
533171 2014 DL53 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
533172 2014 DV54 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533173 2014 DU55 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533174 2014 DO57 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533175 2014 DR60 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533176 2014 DP66 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533177 2014 DV67 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533178 2014 DZ73 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533179 2014 DK78 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
533180 2014 DP80 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533181 2014 DM82 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
533182 2014 DV83 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533183 2014 DN84 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533184 2014 DY84 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533185 2014 DB85 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533186 2014 DM89 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533187 2014 DC90 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533188 2014 DW105 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533189 2014 DA107 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
533190 2014 DE109 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533191 2014 DQ110 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533192 2014 DW112 13/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
533193 2014 DL115 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533194 2014 DX115 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533195 2014 DK126 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533196 2014 DC128 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
533197 2014 DP129 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
533198 2014 DZ131 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533199 2014 DF135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533200 2014 DW135 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533201 2014 DW138 11/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
533202 2014 DW139 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533203 2014 DK141 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533204 2014 DT141 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533205 2014 DD143 09/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 267 km MPC · JPL
533206 2014 DE143 11/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
533207 2014 DJ143 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
533208 2014 DQ143 30/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 176 km MPC · JPL
533209 2014 DR143 13/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
533210 2014 DT143 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 141 km MPC · JPL
533211 2014 DU143 01/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 203 km MPC · JPL
533212 2014 DZ143 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533213 2014 DS144 12/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
533214 2014 DE145 06/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
533215 2014 DR145 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533216 2014 DL146 19/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
533217 2014 DM146 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
533218 2014 DN146 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533219 2014 DP146 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533220 2014 DT146 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533221 2014 DU146 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533222 2014 DW146 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533223 2014 DX146 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533224 2014 DZ146 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533225 2014 DB147 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533226 2014 DE147 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533227 2014 DG147 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533228 2014 DR147 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
533229 2014 DS147 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533230 2014 DT147 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533231 2014 DU147 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533232 2014 DX147 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
533233 2014 DZ147 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533234 2014 DA148 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533235 2014 DB148 10/06/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
533236 2014 DE148 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533237 2014 DN148 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533238 2014 DR148 21/03/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
533239 2014 DY148 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533240 2014 DZ148 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533241 2014 DA149 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533242 2014 DB149 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533243 2014 DC149 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533244 2014 DE149 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533245 2014 DF149 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533246 2014 DN149 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533247 2014 DO149 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533248 2014 DU150 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533249 2014 DK151 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
533250 2014 DO153 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533251 2014 DR153 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
533252 2014 DH154 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533253 2014 DM154 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533254 2014 DC155 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533255 2014 DE155 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533256 2014 DP155 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533257 2014 DQ155 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533258 2014 DR155 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533259 2014 DS155 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533260 2014 DT155 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533261 2014 DU155 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533262 2014 DV155 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533263 2014 DX155 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533264 2014 DZ155 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533265 2014 DB156 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533266 2014 DC156 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533267 2014 EB3 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533268 2014 EW3 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
533269 2014 EL4 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533270 2014 EA5 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533271 2014 EV9 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533272 2014 EY10 15/02/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
533273 2014 ES13 05/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533274 2014 EX15 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533275 2014 EL20 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533276 2014 EW20 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
533277 2014 EF22 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533278 2014 EZ22 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533279 2014 EF24 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533280 2014 EU24 21/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
533281 2014 EP25 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
533282 2014 EB29 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533283 2014 EK30 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533284 2014 ES31 17/10/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
533285 2014 EB34 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533286 2014 EE40 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533287 2014 EY48 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533288 2014 EK52 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
533289 2014 EL52 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533290 2014 EA59 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
533291 2014 ET72 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
533292 2014 EF96 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533293 2014 EE97 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533294 2014 EL98 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533295 2014 EX119 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
533296 2014 EZ119 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
533297 2014 ER133 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533298 2014 EZ145 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533299 2014 EE158 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533300 2014 EQ188 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533301 2014 EE189 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533302 2014 EU199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533303 2014 EC207 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533304 2014 EC211 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533305 2014 EG224 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
533306 2014 EJ247 20/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
533307 2014 ET248 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533308 2014 EV248 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533309 2014 EZ248 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533310 2014 EF249 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533311 2014 EK249 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533312 2014 ET249 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
533313 2014 EV249 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533314 2014 EW249 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533315 2014 EC250 13/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
533316 2014 FL 20/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
533317 2014 FQ 21/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533318 2014 FO1 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
533319 2014 FD3 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533320 2014 FE3 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533321 2014 FV6 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
533322 2014 FL7 20/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533323 2014 FN7 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533324 2014 FA10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533325 2014 FN10 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533326 2014 FO20 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
533327 2014 FW22 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533328 2014 FG23 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533329 2014 FC26 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
533330 2014 FW29 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533331 2014 FE33 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533332 2014 FV33 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533333 2014 FC34 04/02/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
533334 2014 FJ35 04/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
533335 2014 FU35 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
533336 2014 FY37 08/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
533337 2014 FW40 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533338 2014 FK43 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533339 2014 FS43 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533340 2014 FV47 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533341 2014 FE57 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533342 2014 FK68 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533343 2014 FQ72 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
533344 2014 FR72 22/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533345 2014 FT72 22/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533346 2014 FC73 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533347 2014 FS73 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533348 2014 FT73 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533349 2014 FU73 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533350 2014 FZ73 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533351 2014 FA74 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533352 2014 FB74 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533353 2014 FC74 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533354 2014 FD74 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533355 2014 FR74 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
533356 2014 FY74 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533357 2014 FF75 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533358 2014 FR75 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533359 2014 FX75 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533360 2014 FZ75 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533361 2014 FA76 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533362 2014 FE76 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533363 2014 FF76 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
533364 2014 FJ76 09/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
533365 2014 FK76 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533366 2014 FU76 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533367 2014 FV76 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533368 2014 FW76 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533369 2014 GD 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533370 2014 GW1 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533371 2014 GG11 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533372 2014 GG17 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
533373 2014 GW18 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533374 2014 GH19 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533375 2014 GA29 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533376 2014 GC29 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
533377 2014 GW30 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533378 2014 GY30 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
533379 2014 GP32 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
533380 2014 GR33 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
533381 2014 GX33 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
533382 2014 GF34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533383 2014 GP34 27/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
533384 2014 GB35 02/03/2008 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
533385 2014 GT35 25/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533386 2014 GG37 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533387 2014 GX39 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533388 2014 GW44 07/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
533389 2014 GW45 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533390 2014 GM46 22/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533391 2014 GO47 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533392 2014 GW47 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533393 2014 GX52 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533394 2014 GY52 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
533395 2014 GF53 23/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533396 2014 GQ53 02/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 61 km MPC · JPL
533397 2014 GZ53 05/08/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 243 km MPC · JPL
533398 2014 GA54 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS res · 161 km MPC · JPL
533399 2014 GQ54 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533400 2014 GZ54 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533401 2014 GD55 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533402 2014 GY55 04/04/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
533403 2014 GF56 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533404 2014 GP56 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533405 2014 GQ56 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533406 2014 GQ57 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533407 2014 GS57 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533408 2014 GV57 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533409 2014 GW57 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533410 2014 GC58 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533411 2014 GR58 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533412 2014 GB59 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533413 2014 GC59 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533414 2014 GF59 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533415 2014 GN59 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
533416 2014 GP59 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
533417 2014 GT59 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533418 2014 GV59 03/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
533419 2014 GF60 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533420 2014 GL60 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533421 2014 GH61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533422 2014 GM61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533423 2014 GN61 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533424 2014 GQ61 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533425 2014 GM62 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533426 2014 GX62 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533427 2014 GY62 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
533428 2014 GC63 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533429 2014 GE63 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533430 2014 GG63 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
533431 2014 GR63 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533432 2014 GZ63 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533433 2014 GA64 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533434 2014 GK64 07/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
533435 2014 GW64 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533436 2014 GZ64 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
533437 2014 GB65 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533438 2014 GC65 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533439 2014 HO1 14/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
533440 2014 HQ2 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533441 2014 HX4 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533442 2014 HK6 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533443 2014 HT6 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
533444 2014 HJ7 21/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533445 2014 HS7 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533446 2014 HX7 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533447 2014 HK12 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533448 2014 HM14 13/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
533449 2014 HO14 11/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
533450 2014 HP15 14/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
533451 2014 HE16 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533452 2014 HG22 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533453 2014 HS24 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533454 2014 HY24 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533455 2014 HZ24 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
533456 2014 HB25 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533457 2014 HK25 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533458 2014 HK27 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533459 2014 HM28 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533460 2014 HH29 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533461 2014 HX29 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533462 2014 HV35 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533463 2014 HB37 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533464 2014 HR43 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533465 2014 HP44 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
533466 2014 HR45 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533467 2014 HQ46 09/10/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
533468 2014 HM47 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
533469 2014 HU51 20/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
533470 2014 HD68 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533471 2014 HW72 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533472 2014 HU74 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533473 2014 HZ90 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533474 2014 HT96 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533475 2014 HM111 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
533476 2014 HK122 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
533477 2014 HW123 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533478 2014 HY132 15/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
533479 2014 HE135 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
533480 2014 HA139 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533481 2014 HM142 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533482 2014 HR153 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533483 2014 HQ155 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533484 2014 HD156 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533485 2014 HU156 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533486 2014 HZ156 12/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
533487 2014 HT157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533488 2014 HE163 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533489 2014 HN163 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533490 2014 HH168 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533491 2014 HJ168 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533492 2014 HR168 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533493 2014 HF173 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533494 2014 HH175 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
533495 2014 HU177 07/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
533496 2014 HK178 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533497 2014 HD179 02/04/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
533498 2014 HT179 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533499 2014 HD182 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533500 2014 HY183 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533501 2014 HM185 09/04/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
533502 2014 HN187 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533503 2014 HE190 23/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
533504 2014 HF190 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533505 2014 HQ190 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533506 2014 HU199 13/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 222 km MPC · JPL
533507 2014 HV199 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
533508 2014 HC200 11/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
533509 2014 HL200 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533510 2014 HO200 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533511 2014 HF202 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533512 2014 HJ203 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533513 2014 HM203 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533514 2014 HN203 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533515 2014 HY203 14/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
533516 2014 HH204 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533517 2014 HS204 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533518 2014 HH205 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533519 2014 HE207 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533520 2014 HM207 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533521 2014 HE211 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533522 2014 HF211 06/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
533523 2014 JO 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533524 2014 JH5 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533525 2014 JN14 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533526 2014 JZ16 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533527 2014 JK19 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
533528 2014 JH23 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
533529 2014 JA25 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
533530 2014 JQ26 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533531 2014 JM28 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
533532 2014 JB30 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533533 2014 JU32 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533534 2014 JW37 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533535 2014 JO42 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533536 2014 JQ49 04/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533537 2014 JB50 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533538 2014 JH52 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
533539 2014 JK53 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533540 2014 JO53 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533541 2014 JU54 07/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
533542 2014 JA55 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
533543 2014 JA56 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533544 2014 JK57 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533545 2014 JD58 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533546 2014 JF59 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
533547 2014 JO59 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533548 2014 JO60 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533549 2014 JA61 17/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
533550 2014 JA62 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533551 2014 JF63 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533552 2014 JO63 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
533553 2014 JQ68 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
533554 2014 JO70 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533555 2014 JA75 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533556 2014 JU75 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533557 2014 JJ78 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533558 2014 JW78 09/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
533559 2014 JG80 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 122 km MPC · JPL
533560 2014 JM80 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
533561 2014 JN80 09/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 212 km MPC · JPL
533562 2014 JQ80 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
533563 2014 JW80 20/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 246 km MPC · JPL
533564 2014 JA81 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533565 2014 JL81 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533566 2014 JF83 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
533567 2014 JA84 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533568 2014 JR84 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533569 2014 JU85 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
533570 2014 JC86 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533571 2014 JO86 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533572 2014 JQ86 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533573 2014 JC87 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
533574 2014 JE87 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533575 2014 JF87 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533576 2014 JG87 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533577 2014 JH87 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533578 2014 JJ87 10/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533579 2014 JH88 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533580 2014 JM88 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
533581 2014 JG89 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533582 2014 JS89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533583 2014 JA90 24/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533584 2014 JA91 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533585 2014 KX1 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
533586 2014 KG4 24/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533587 2014 KS4 29/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533588 2014 KF8 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533589 2014 KU9 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
533590 2014 KV13 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
533591 2014 KQ17 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533592 2014 KP21 13/09/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
533593 2014 KR21 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533594 2014 KS21 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533595 2014 KY21 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533596 2014 KJ22 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533597 2014 KK22 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533598 2014 KO22 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
533599 2014 KE24 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
533600 2014 KS27 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533601 2014 KX28 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533602 2014 KN29 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533603 2014 KY31 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533604 2014 KN32 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533605 2014 KU32 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533606 2014 KC33 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533607 2014 KO34 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533608 2014 KW35 24/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533609 2014 KS38 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533610 2014 KY39 21/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
533611 2014 KR40 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
533612 2014 KH41 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533613 2014 KD44 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
533614 2014 KS44 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533615 2014 KU45 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
533616 2014 KX45 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533617 2014 KX52 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533618 2014 KL62 11/02/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
533619 2014 KU62 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
533620 2014 KN68 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533621 2014 KK72 08/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
533622 2014 KM73 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
533623 2014 KK74 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
533624 2014 KW74 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533625 2014 KZ74 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
533626 2014 KJ78 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
533627 2014 KQ78 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
533628 2014 KU78 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533629 2014 KC79 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
533630 2014 KG80 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533631 2014 KH80 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
533632 2014 KL80 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
533633 2014 KW81 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533634 2014 KW83 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533635 2014 KK84 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533636 2014 KF85 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
533637 2014 KG85 24/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533638 2014 KT86 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 300 m MPC · JPL
533639 2014 KE89 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533640 2014 KY90 04/02/2011 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
533641 2014 KV92 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533642 2014 KP93 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533643 2014 KS94 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533644 2014 KR96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533645 2014 KR100 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
533646 2014 KN102 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
533647 2014 KD104 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
533648 2014 KO104 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
533649 2014 KH105 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533650 2014 KN106 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533651 2014 KA107 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
533652 2014 KJ107 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
533653 2014 KX107 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533654 2014 KC109 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533655 2014 KT109 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
533656 2014 KU109 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533657 2014 KX109 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
533658 2014 KH110 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533659 2014 KY111 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533660 2014 KL112 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
533661 2014 KX112 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533662 2014 KD113 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533663 2014 LZ 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
533664 2014 LQ5 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533665 2014 LH9 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533666 2014 LV10 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
533667 2014 LM15 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
533668 2014 LW17 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
533669 2014 LF18 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533670 2014 LA21 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
533671 2014 LJ21 15/06/2013 Haleakala Pan-STARRS APO 2,1 km MPC · JPL
533672 2014 LT23 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533673 2014 LB27 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533674 2014 LJ27 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533675 2014 LU27 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533676 2014 LS28 10/02/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 255 km MPC · JPL
533677 2014 LX28 07/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533678 2014 LG30 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533679 2014 LH30 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
533680 2014 LJ30 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533681 2014 LL31 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
533682 2014 LY31 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
533683 2014 LF32 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533684 2014 LM32 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
533685 2014 LT32 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533686 2014 MT2 31/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
533687 2014 MK3 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533688 2014 MV7 08/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
533689 2014 MG12 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533690 2014 MA14 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533691 2014 MF14 22/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
533692 2014 MH17 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533693 2014 MX18 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533694 2014 MY20 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
533695 2014 MK24 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533696 2014 MD31 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533697 2014 MR31 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
533698 2014 MJ32 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
533699 2014 MG39 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533700 2014 MT39 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533701 2014 MZ41 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533702 2014 MD53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
533703 2014 MG63 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533704 2014 MZ69 18/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 267 km MPC · JPL
533705 2014 MC72 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
533706 2014 ML72 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
533707 2014 MU78 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533708 2014 MW78 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
533709 2014 NQ1 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533710 2014 NC2 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533711 2014 NA3 07/08/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
533712 2014 NL3 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
533713 2014 NU6 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
533714 2014 NX7 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533715 2014 NE17 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
533716 2014 NO28 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533717 2014 NT36 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
533718 2014 NW37 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
533719 2014 NH38 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533720 2014 NR45 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533721 2014 NT45 13/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
533722 2014 NE52 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS APO +1km · 700 m MPC · JPL
533723 2014 NG52 20/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533724 2014 NE55 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533725 2014 NS55 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533726 2014 NK59 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533727 2014 NZ59 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533728 2014 NJ61 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
533729 2014 NX63 08/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
533730 2014 NW67 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533731 2014 NY68 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
533732 2014 NH69 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533733 2014 NA70 14/03/2013 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
533734 2014 NU70 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533735 2014 OB3 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533736 2014 OG3 03/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
533737 2014 OB10 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533738 2014 OB16 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533739 2014 OB23 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533740 2014 OG23 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533741 2014 OL33 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533742 2014 OH34 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
533743 2014 OV39 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
533744 2014 OA40 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533745 2014 OG40 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533746 2014 OH44 27/10/2011 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
533747 2014 OG46 25/10/2011 XuYi PMO NEO 620 m MPC · JPL
533748 2014 OY46 19/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
533749 2014 OV57 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
533750 2014 OT64 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533751 2014 OR71 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533752 2014 OW71 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533753 2014 ON72 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
533754 2014 OF85 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533755 2014 OD93 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533756 2014 OW94 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
533757 2014 OG95 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533758 2014 OV95 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533759 2014 OQ96 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533760 2014 OJ97 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
533761 2014 OV97 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533762 2014 OC98 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533763 2014 ON101 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
533764 2014 OT101 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533765 2014 OW104 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
533766 2014 OY104 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533767 2014 OE105 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
533768 2014 OG106 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533769 2014 OP109 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
533770 2014 OX125 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
533771 2014 OF129 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
533772 2014 OW130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
533773 2014 OH132 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
533774 2014 OB133 27/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
533775 2014 OJ140 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
533776 2014 OD144 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
533777 2014 OU144 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533778 2014 OA153 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533779 2014 OA156 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533780 2014 OM156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533781 2014 OF158 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533782 2014 OL160 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533783 2014 ON162 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533784 2014 OD163 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533785 2014 OX169 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533786 2014 OO170 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
533787 2014 OF174 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533788 2014 OT178 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533789 2014 OT180 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
533790 2014 ON182 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533791 2014 OH184 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
533792 2014 OP184 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533793 2014 OL185 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
533794 2014 OY185 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
533795 2014 OU187 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533796 2014 OW187 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533797 2014 OX188 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533798 2014 OB195 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533799 2014 ON195 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533800 2014 OX196 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533801 2014 OS197 02/08/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
533802 2014 OX197 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
533803 2014 OK198 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533804 2014 OR199 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
533805 2014 OB200 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533806 2014 OR201 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533807 2014 OH203 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533808 2014 OP205 02/10/1997 Caussols ODAS 710 m MPC · JPL
533809 2014 OM208 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
533810 2014 OU208 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533811 2014 OC212 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533812 2014 OB214 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533813 2014 OP219 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533814 2014 OE224 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
533815 2014 ON225 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
533816 2014 OC229 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533817 2014 OE230 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533818 2014 OL230 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533819 2014 OO230 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
533820 2014 OA231 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
533821 2014 OR232 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533822 2014 ON234 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
533823 2014 OP240 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533824 2014 OZ242 19/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
533825 2014 OR244 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533826 2014 OV254 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
533827 2014 OU276 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
533828 2014 OQ278 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533829 2014 OQ288 05/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
533830 2014 OV288 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
533831 2014 OY289 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
533832 2014 OF293 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533833 2014 OH293 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
533834 2014 ON294 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533835 2014 OR296 01/10/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
533836 2014 OM297 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533837 2014 OJ299 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
533838 2014 OK299 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533839 2014 OE307 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533840 2014 OH307 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533841 2014 OZ310 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533842 2014 OH314 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533843 2014 OW317 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
533844 2014 ON326 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533845 2014 OA334 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
533846 2014 OX334 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533847 2014 OF337 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
533848 2014 OL337 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
533849 2014 OH338 30/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
533850 2014 OD339 30/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 450 m MPC · JPL
533851 2014 OP343 15/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
533852 2014 OR343 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533853 2014 OW343 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533854 2014 OC352 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
533855 2014 OT353 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533856 2014 OG357 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533857 2014 OA367 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533858 2014 OC367 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
533859 2014 OC372 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533860 2014 OL375 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533861 2014 OY377 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
533862 2014 OY378 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
533863 2014 OP380 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
533864 2014 ON381 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533865 2014 OS389 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533866 2014 OK391 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
533867 2014 OY392 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
533868 2014 OG394 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
533869 2014 OX399 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
533870 2014 OX400 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533871 2014 OG401 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533872 2014 OF402 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
533873 2014 OH402 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533874 2014 OB404 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
533875 2014 OE404 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533876 2014 OV404 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533877 2014 OW404 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
533878 2014 OB407 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533879 2014 OT415 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533880 2014 OU415 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533881 2014 OW415 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
533882 2014 PD2 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533883 2014 PZ6 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533884 2014 PP8 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533885 2014 PX9 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533886 2014 PK13 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533887 2014 PU14 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533888 2014 PD15 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533889 2014 PA16 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533890 2014 PX20 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533891 2014 PC21 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533892 2014 PK22 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533893 2014 PP25 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
533894 2014 PM28 10/02/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
533895 2014 PM32 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533896 2014 PE35 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533897 2014 PM35 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533898 2014 PW38 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
533899 2014 PS39 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533900 2014 PC42 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
533901 2014 PE42 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
533902 2014 PS44 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533903 2014 PN47 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533904 2014 PG49 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533905 2014 PX49 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533906 2014 PZ50 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533907 2014 PW52 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
533908 2014 PO55 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533909 2014 PV55 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533910 2014 PX55 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
533911 2014 PM56 30/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533912 2014 PU57 15/08/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
533913 2014 PO62 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
533914 2014 PA63 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533915 2014 PN63 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533916 2014 PW63 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533917 2014 PA64 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533918 2014 PW65 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533919 2014 PY65 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
533920 2014 PL66 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533921 2014 PC70 14/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
533922 2014 PB72 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
533923 2014 PW72 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
533924 2014 PG74 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533925 2014 PK75 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533926 2014 PC78 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533927 2014 PK78 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
533928 2014 PT78 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533929 2014 PG79 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533930 2014 PO79 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533931 2014 PN80 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533932 2014 PP80 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533933 2014 PJ82 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
533934 2014 QT1 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533935 2014 QA4 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
533936 2014 QP19 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
533937 2014 QZ19 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533938 2014 QO22 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
533939 2014 QV22 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533940 2014 QO23 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533941 2014 QO25 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533942 2014 QD26 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533943 2014 QV26 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533944 2014 QU27 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533945 2014 QS34 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533946 2014 QT34 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
533947 2014 QL35 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
533948 2014 QM36 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533949 2014 QT46 13/10/2007 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
533950 2014 QJ57 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533951 2014 QD60 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533952 2014 QJ93 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533953 2014 QW98 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
533954 2014 QU108 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
533955 2014 QX117 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
533956 2014 QG127 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
533957 2014 QQ128 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
533958 2014 QU134 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
533959 2014 QD135 17/04/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
533960 2014 QS135 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
533961 2014 QU135 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
533962 2014 QD141 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
533963 2014 QJ143 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
533964 2014 QX147 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533965 2014 QE149 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
533966 2014 QW151 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
533967 2014 QV168 03/08/2010 WISE WISE 900 m MPC · JPL
533968 2014 QD171 16/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
533969 2014 QL172 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533970 2014 QS172 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533971 2014 QH176 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
533972 2014 QF177 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
533973 2014 QF181 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
533974 2014 QR186 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533975 2014 QN193 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533976 2014 QK213 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
533977 2014 QA214 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533978 2014 QT221 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
533979 2014 QR230 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
533980 2014 QT231 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
533981 2014 QG233 09/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
533982 2014 QQ239 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533983 2014 QZ239 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
533984 2014 QG241 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
533985 2014 QT241 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
533986 2014 QN242 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
533987 2014 QZ243 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533988 2014 QA245 16/08/2007 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
533989 2014 QM253 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
533990 2014 QX266 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 130 m MPC · JPL
533991 2014 QG267 04/11/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
533992 2014 QL267 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
533993 2014 QW268 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
533994 2014 QX269 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
533995 2014 QS274 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
533996 2014 QC275 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
533997 2014 QK280 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
533998 2014 QQ280 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
533999 2014 QA281 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534000 2014 QM281 24/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

529.000s  • 530.000s  • 531.000s  • 532.000s  • 533.000s  • 534.000s  • 535.000s  • 536.000s  • 537.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001