Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/102001–103000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102001 1999 RG79 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102002 1999 RR80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102003 1999 RX80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102004 1999 RC81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102005 1999 RS81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102006 1999 RA82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102007 1999 RB82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102008 1999 RD82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102009 1999 RF82 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
102010 1999 RE84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102011 1999 RR84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102012 1999 RV85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102013 1999 RX85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102014 1999 RH86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102015 1999 RK87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102016 1999 RY87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102017 1999 RD89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102018 1999 RD90 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
102019 1999 RH90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102020 1999 RK90 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102021 1999 RV92 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102022 1999 RX92 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
102023 1999 RA93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102024 1999 RY94 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102025 1999 RC97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102026 1999 RF97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102027 1999 RC98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102028 1999 RL98 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102029 1999 RV99 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102030 1999 RJ100 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102031 1999 RC105 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102032 1999 RC106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102033 1999 RU107 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
102034 1999 RW107 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
102035 1999 RG108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102036 1999 RT108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102037 1999 RU108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102038 1999 RU109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102039 1999 RT110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102040 1999 RG112 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
102041 1999 RT112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102042 1999 RB114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102043 1999 RU114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102044 1999 RH115 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102045 1999 RQ115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102046 1999 RG118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102047 1999 RO120 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
102048 1999 RJ121 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102049 1999 RM121 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102050 1999 RP122 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102051 1999 RR122 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102052 1999 RA125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
102053 1999 RB125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102054 1999 RC125 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
102055 1999 RH126 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102056 1999 RM126 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102057 1999 RL129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102058 1999 RT129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102059 1999 RM131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102060 1999 RZ131 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102061 1999 RC132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102062 1999 RN132 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
102063 1999 RR134 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
102064 1999 RW134 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
102065 1999 RC136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102066 1999 RV137 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102067 1999 RF138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102068 1999 RC139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102069 1999 RF139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102070 1999 RH139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102071 1999 RK139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102072 1999 RE140 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
102073 1999 RT140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102074 1999 RN143 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102075 1999 RC144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102076 1999 RL144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102077 1999 RL146 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102078 1999 RS147 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
102079 1999 RV147 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102080 1999 RP148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102081 1999 RB149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102082 1999 RK149 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
102083 1999 RO149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102084 1999 RF150 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102085 1999 RK150 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
102086 1999 RT150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102087 1999 RT151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102088 1999 RA152 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102089 1999 RK152 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102090 1999 RP153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102091 1999 RL154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102092 1999 RD155 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
102093 1999 RH155 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
102094 1999 RH156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
102095 1999 RK156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102096 1999 RX156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102097 1999 RZ157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102098 1999 RJ158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102099 1999 RW158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102100 1999 RG159 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102101 1999 RZ159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102102 1999 RK160 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102103 1999 RA161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102104 1999 RV161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102105 1999 RA163 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
102106 1999 RB163 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102107 1999 RL164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102108 1999 RZ165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102109 1999 RD166 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102110 1999 RV166 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
102111 1999 RQ167 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102112 1999 RR167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102113 1999 RZ167 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102114 1999 RW168 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
102115 1999 RZ168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102116 1999 RM170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102117 1999 RW170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102118 1999 RX170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102119 1999 RO171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102120 1999 RO172 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
102121 1999 RL174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102122 1999 RG175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102123 1999 RP175 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
102124 1999 RB177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102125 1999 RQ177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102126 1999 RW177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102127 1999 RY177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102128 1999 RC178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102129 1999 RM179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102130 1999 RT179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102131 1999 RX179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102132 1999 RH180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102133 1999 RB181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102134 1999 RD181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102135 1999 RN182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102136 1999 RO182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102137 1999 RR182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102138 1999 RS182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102139 1999 RO183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102140 1999 RS184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102141 1999 RT184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102142 1999 RB185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102143 1999 RC186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102144 1999 RA188 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102145 1999 RQ188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102146 1999 RW191 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102147 1999 RC192 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102148 1999 RA195 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102149 1999 RH197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102150 1999 RQ197 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
102151 1999 RA198 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102152 1999 RL201 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
102153 1999 RM201 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102154 1999 RK203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102155 1999 RV203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102156 1999 RV204 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
102157 1999 RV206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
102158 1999 RC209 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102159 1999 RY213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102160 1999 RG216 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
102161 1999 RM217 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
102162 1999 RH219 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102163 1999 RT219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
102164 1999 RE220 04/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102165 1999 RH220 04/09/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
102166 1999 RR221 05/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102167 1999 RC223 07/09/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
102168 1999 RD227 05/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102169 1999 RT227 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
102170 1999 RA230 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102171 1999 RH230 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102172 1999 RW230 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102173 1999 RQ233 08/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102174 1999 RG234 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102175 1999 RK234 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102176 1999 RV235 08/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102177 1999 RS236 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102178 1999 RD237 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102179 1999 RX237 08/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
102180 1999 RV238 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102181 1999 RT240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
102182 1999 RN241 14/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
102183 1999 RL242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
102184 1999 RX242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
102185 1999 RJ250 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102186 1999 RC251 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
102187 1999 RQ253 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102188 1999 RD255 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
102189 1999 SX1 18/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
102190 1999 SR3 27/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
102191 1999 SH4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
102192 1999 SP5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102193 1999 SD6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102194 1999 SV7 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102195 1999 ST10 30/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102196 1999 SC11 30/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102197 1999 SR11 30/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102198 1999 SU11 30/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102199 1999 SE13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102200 1999 SU13 29/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102201 1999 SD15 29/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102202 1999 SC17 30/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
102203 1999 SC19 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102204 1999 SE19 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
102205 1999 SB20 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102206 1999 SM20 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102207 1999 SK21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102208 1999 SD22 21/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
102209 1999 SG25 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102210 1999 SE27 29/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
102211 Angelofaggiano 1999 TQ 01/10/1999 Campo Catino M. Di Sora, F. Mallia 1,7 km MPC · JPL
102212 1999 TA1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
102213 1999 TL1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
102214 1999 TO1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
102215 1999 TR3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
102216 1999 TG4 03/10/1999 Nacogdoches B. D. McCormack, D. W. Carona 7,6 km MPC · JPL
102217 1999 TW4 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102218 1999 TA6 05/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 8,8 km MPC · JPL
102219 1999 TB6 06/10/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,6 km MPC · JPL
102220 1999 TJ8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
102221 1999 TT9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
102222 1999 TA12 08/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
102223 1999 TE12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
102224 Raffaellolena 1999 TG12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
102225 1999 TU12 10/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,0 km MPC · JPL
102226 1999 TL13 08/10/1999 Hudson S. Brady 1,5 km MPC · JPL
102227 1999 TB14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
102228 1999 TG15 12/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,7 km MPC · JPL
102229 1999 TS17 15/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
102230 1999 TA18 10/10/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
102231 1999 TS18 14/10/1999 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
102232 1999 TX18 12/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
102233 1999 TJ19 10/10/1999 Calgary G. W. Billings 2,5 km MPC · JPL
102234 Olivebyrne 1999 TK20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
102235 1999 TN21 13/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
102236 1999 TO21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102237 1999 TQ21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
102238 1999 TH22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102239 1999 TK22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
102240 1999 TN22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102241 1999 TT22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
102242 1999 TE25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102243 1999 TE26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102244 1999 TJ26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102245 1999 TO26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102246 1999 TV26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102247 1999 TY26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102248 1999 TD27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102249 1999 TE27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102250 1999 TU27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102251 1999 TD28 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102252 1999 TG28 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102253 1999 TH28 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102254 1999 TO28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102255 1999 TR29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102256 1999 TP30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102257 1999 TZ30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102258 1999 TR31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102259 1999 TK32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102260 1999 TM33 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102261 1999 TF34 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102262 1999 TJ34 01/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102263 1999 TF37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
102264 1999 TU37 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102265 1999 TK38 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102266 1999 TD40 05/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
102267 1999 TZ40 05/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102268 1999 TU43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102269 1999 TH44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
102270 1999 TH45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102271 1999 TK45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
102272 1999 TG46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
102273 1999 TM46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102274 1999 TV46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102275 1999 TW50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
102276 1999 TJ53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102277 1999 TY54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102278 1999 TH55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102279 1999 TS57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102280 1999 TE59 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
102281 1999 TM59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102282 1999 TX62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102283 1999 TG63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
102284 1999 TM63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
102285 1999 TP63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102286 1999 TR65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102287 1999 TB66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102288 1999 TR69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
102289 1999 TS71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102290 1999 TH74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102291 1999 TT74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102292 1999 TX75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102293 1999 TK79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102294 1999 TW79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102295 1999 TM81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
102296 1999 TF83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102297 1999 TH85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
102298 1999 TO86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102299 1999 TV86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102300 1999 TS87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102301 1999 TO90 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102302 1999 TK91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102303 1999 TQ91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102304 1999 TB92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102305 1999 TG92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102306 1999 TF93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102307 1999 TV95 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102308 1999 TF96 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102309 1999 TM96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102310 1999 TR96 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102311 1999 TU96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102312 1999 TA98 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
102313 1999 TS98 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102314 1999 TB99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
102315 1999 TT99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102316 1999 TN100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102317 1999 TP101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102318 1999 TF103 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102319 1999 TW103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102320 1999 TF104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102321 1999 TL105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102322 1999 TS105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102323 1999 TR106 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
102324 1999 TZ106 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
102325 1999 TB107 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
102326 1999 TM108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102327 1999 TG109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102328 1999 TJ109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102329 1999 TM110 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102330 1999 TA111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102331 1999 TA112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102332 1999 TG112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102333 1999 TK112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102334 1999 TP112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102335 1999 TZ112 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
102336 1999 TA114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102337 1999 TN114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102338 1999 TD115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102339 1999 TH115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102340 1999 TE116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102341 1999 TR118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102342 1999 TO120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102343 1999 TP120 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102344 1999 TA121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
102345 1999 TQ121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102346 1999 TF122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102347 1999 TJ122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102348 1999 TT122 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
102349 1999 TX122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102350 1999 TJ123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102351 1999 TY123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102352 1999 TY126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102353 1999 TQ127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102354 1999 TD130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102355 1999 TC131 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
102356 1999 TN133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102357 1999 TZ133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102358 1999 TN134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102359 1999 TO134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102360 1999 TU134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102361 1999 TE136 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102362 1999 TS138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102363 1999 TG139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102364 1999 TR139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102365 1999 TU139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102366 1999 TR140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102367 1999 TS140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102368 1999 TB141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102369 1999 TC142 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102370 1999 TE143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102371 1999 TW143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102372 1999 TL144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102373 1999 TP144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102374 1999 TY144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102375 1999 TK145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
102376 1999 TX145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102377 1999 TZ145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102378 1999 TA146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102379 1999 TR146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102380 1999 TE150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102381 1999 TU151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102382 1999 TZ151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102383 1999 TH152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102384 1999 TL152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102385 1999 TQ152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102386 1999 TB153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102387 1999 TB155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102388 1999 TG155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102389 1999 TM155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102390 1999 TP155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102391 1999 TH157 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
102392 1999 TN157 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102393 1999 TA160 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102394 1999 TL161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102395 1999 TE164 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102396 1999 TD166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102397 1999 TN167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102398 1999 TZ168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102399 1999 TG169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102400 1999 TW169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102401 1999 TY169 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102402 1999 TS171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102403 1999 TB172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102404 1999 TJ172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102405 1999 TP172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102406 1999 TR173 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102407 1999 TW174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102408 1999 TM175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102409 1999 TN175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102410 1999 TS175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102411 1999 TB177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102412 1999 TZ179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102413 1999 TC181 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102414 1999 TA182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102415 1999 TH183 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102416 1999 TL184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102417 1999 TN184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102418 1999 TN187 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102419 1999 TD189 12/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
102420 1999 TC190 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102421 1999 TZ190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102422 1999 TW191 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102423 1999 TJ192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102424 1999 TD194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102425 1999 TN194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102426 1999 TY196 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102427 1999 TK200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102428 1999 TD201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102429 1999 TD202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102430 1999 TG204 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102431 1999 TL205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102432 1999 TA207 14/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
102433 1999 TL209 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102434 1999 TD210 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
102435 1999 TN210 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102436 1999 TX211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102437 1999 TY212 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102438 1999 TJ213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102439 1999 TQ213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102440 1999 TW213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102441 1999 TX213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102442 1999 TZ214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102443 1999 TB215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102444 1999 TT215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102445 1999 TF216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102446 1999 TO216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102447 1999 TR216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102448 1999 TS216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102449 1999 TC217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102450 1999 TD217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102451 1999 TL217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102452 1999 TV217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102453 1999 TW217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102454 1999 TY218 01/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102455 1999 TU220 01/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102456 1999 TJ221 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102457 1999 TP221 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
102458 1999 TH225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
102459 1999 TD226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102460 1999 TN226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102461 1999 TG227 01/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
102462 1999 TE229 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
102463 1999 TD230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
102464 1999 TG230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
102465 1999 TB231 05/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
102466 1999 TW232 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102467 1999 TA233 07/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102468 1999 TV234 03/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102469 1999 TC237 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102470 1999 TQ239 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102471 1999 TN241 04/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102472 1999 TT242 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102473 1999 TW244 07/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
102474 1999 TZ245 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102475 1999 TA246 07/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102476 1999 TC246 08/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102477 1999 TQ247 08/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
102478 1999 TN248 08/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
102479 1999 TQ250 09/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102480 1999 TW250 09/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
102481 1999 TG252 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102482 1999 TH252 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102483 1999 TA253 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
102484 1999 TU256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102485 1999 TQ258 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102486 1999 TY258 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102487 1999 TF260 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102488 1999 TU260 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102489 1999 TC262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102490 1999 TD264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
102491 1999 TK264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
102492 1999 TG265 03/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
102493 1999 TW265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102494 1999 TQ273 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102495 1999 TH274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102496 1999 TT277 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102497 1999 TY278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102498 1999 TQ280 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102499 1999 TD282 08/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102500 1999 TG283 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102501 1999 TZ283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102502 1999 TF285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102503 1999 TJ288 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102504 1999 TV288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102505 1999 TZ288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102506 1999 TU289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102507 1999 TL290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102508 1999 TZ291 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102509 1999 TE293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102510 1999 TP293 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102511 1999 TQ298 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102512 1999 TO300 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
102513 1999 TE303 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102514 1999 TC304 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102515 1999 TT305 03/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102516 1999 TC306 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102517 1999 TZ309 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102518 1999 TB312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102519 1999 TO312 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
102520 1999 TW318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102521 1999 TE319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102522 1999 TC321 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102523 1999 UG 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
102524 1999 UK 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
102525 1999 UV 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
102526 1999 UG1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
102527 1999 UH2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
102528 1999 US3 26/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
102529 1999 UD4 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
102530 1999 UF4 30/10/1999 Biosphere 2 G. J. Garradd 2,4 km MPC · JPL
102531 1999 UP4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
102532 1999 UU4 31/10/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 2,9 km MPC · JPL
102533 1999 UB5 28/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102534 1999 UJ5 29/10/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
102535 1999 UL6 28/10/1999 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
102536 Luanenjie 1999 UN6 28/10/1999 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
102537 1999 UY7 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102538 1999 UZ9 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102539 1999 UT10 31/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102540 1999 UV11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102541 1999 UN12 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
102542 1999 UT12 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
102543 1999 UV12 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102544 1999 UK13 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102545 1999 UP14 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102546 1999 UQ15 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102547 1999 UW15 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102548 1999 UF16 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102549 1999 UP16 29/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102550 1999 UY17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102551 1999 UC18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102552 1999 UF20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102553 1999 UJ20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102554 1999 US21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102555 1999 UG22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102556 1999 UW23 28/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102557 1999 UY23 28/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102558 1999 UJ24 28/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
102559 1999 UJ25 28/10/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
102560 1999 UR25 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102561 1999 UX27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
102562 1999 UD28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102563 1999 UW29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102564 1999 UH30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102565 1999 UL30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102566 1999 UB32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102567 1999 UY32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102568 1999 UG35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102569 1999 UQ35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102570 1999 UW35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102571 1999 UX35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102572 1999 UW36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102573 1999 UH40 16/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102574 1999 UH41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
102575 1999 UQ42 28/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
102576 1999 UZ42 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
102577 1999 UE43 28/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102578 1999 UO43 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
102579 1999 UZ43 29/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102580 1999 UC44 29/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
102581 1999 US44 30/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102582 1999 UD46 31/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
102583 1999 UE47 29/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102584 1999 UE48 30/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
102585 1999 UJ48 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102586 1999 UR49 30/10/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
102587 1999 UA50 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
102588 1999 UM52 31/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
102589 1999 UP52 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102590 1999 UT52 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
102591 1999 UP57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
102592 1999 VE1 04/11/1999 Olathe Olathe 2,3 km MPC · JPL
102593 1999 VY1 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
102594 1999 VC3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102595 1999 VJ3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102596 1999 VN3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102597 1999 VS3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
102598 1999 VE4 01/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102599 1999 VX4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
102600 1999 VC5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102601 1999 VD5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
102602 1999 VG5 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102603 1999 VP5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
102604 1999 VW5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
102605 1999 VH9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
102606 1999 VA10 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
102607 1999 VJ11 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
102608 1999 VH13 01/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102609 1999 VJ14 02/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102610 1999 VQ15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
102611 1999 VK19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
102612 1999 VY19 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102613 1999 VQ20 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
102614 1999 VG21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
102615 1999 VJ21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
102616 1999 VC22 13/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
102617 Allium 1999 VC23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
102618 1999 VJ23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,1 km MPC · JPL
102619 Crespino 1999 VK23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
102620 1999 VX23 09/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
102621 1999 VO25 13/11/1999 Saji Saji Obs. 1,9 km MPC · JPL
102622 1999 VR25 15/11/1999 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
102623 1999 VM26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102624 1999 VZ26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102625 1999 VX27 15/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 5,0 km MPC · JPL
102626 1999 VY27 15/11/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 5,3 km MPC · JPL
102627 1999 VZ27 11/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
102628 1999 VG28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102629 1999 VQ28 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102630 1999 VM30 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102631 1999 VR31 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102632 1999 VX32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102633 1999 VY33 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102634 1999 VD34 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
102635 1999 VH34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102636 1999 VV37 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102637 1999 VH38 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102638 1999 VQ38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102639 1999 VV38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102640 1999 VO39 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102641 1999 VV39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102642 1999 VY42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
102643 1999 VQ43 01/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
102644 1999 VA44 03/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102645 1999 VC44 03/11/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102646 1999 VT46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102647 1999 VT47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
102648 1999 VR48 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102649 1999 VW48 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102650 1999 VM51 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102651 1999 VS51 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102652 1999 VQ52 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102653 1999 VG53 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
102654 1999 VV53 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102655 1999 VV54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102656 1999 VY54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102657 1999 VZ54 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102658 1999 VK55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102659 1999 VO55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102660 1999 VA56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102661 1999 VX57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102662 1999 VZ58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102663 1999 VA59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102664 1999 VB59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102665 1999 VC59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102666 1999 VO60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102667 1999 VB62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102668 1999 VG62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102669 1999 VQ62 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102670 1999 VT62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102671 1999 VW62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102672 1999 VY62 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102673 1999 VZ63 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102674 1999 VA66 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102675 1999 VM66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102676 1999 VC67 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102677 1999 VJ68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102678 1999 VL68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102679 1999 VP68 04/11/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
102680 1999 VQ68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102681 1999 VM69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102682 1999 VQ69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102683 1999 VW69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102684 1999 VG70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102685 1999 VK70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102686 1999 VS70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102687 1999 VR71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102688 1999 VK72 12/11/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
102689 1999 VA73 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102690 1999 VG73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102691 1999 VS73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
102692 1999 VW73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102693 1999 VL77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
102694 1999 VO77 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102695 1999 VP77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102696 1999 VA81 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102697 1999 VE84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
102698 1999 VL85 05/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
102699 1999 VH86 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102700 1999 VR86 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102701 1999 VU86 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102702 1999 VY86 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102703 1999 VE87 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102704 1999 VO87 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102705 1999 VM88 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102706 1999 VT90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102707 1999 VA91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102708 1999 VB91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102709 1999 VL91 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102710 1999 VM91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102711 1999 VE93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102712 1999 VQ93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102713 1999 VT93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102714 1999 VW93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102715 1999 VZ93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102716 1999 VZ94 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102717 1999 VO95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102718 1999 VZ97 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102719 1999 VR98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102720 1999 VW98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102721 1999 VZ98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102722 1999 VL99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102723 1999 VM99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102724 1999 VP99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102725 1999 VE100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102726 1999 VX100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102727 1999 VF101 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102728 1999 VS101 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102729 1999 VX101 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102730 1999 VE102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102731 1999 VJ102 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102732 1999 VV102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102733 1999 VX103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102734 1999 VB104 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
102735 1999 VX104 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102736 1999 VE105 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102737 1999 VW105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102738 1999 VM106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102739 1999 VB107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102740 1999 VJ107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
102741 1999 VX109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102742 1999 VE111 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102743 1999 VJ111 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102744 1999 VO111 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102745 1999 VZ111 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
102746 1999 VK113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102747 1999 VB116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102748 1999 VL117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
102749 1999 VY117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
102750 1999 VO119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102751 1999 VR120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102752 1999 VX121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102753 1999 VB123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
102754 1999 VY123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102755 1999 VX127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102756 1999 VZ127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
102757 1999 VA128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102758 1999 VK130 09/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102759 1999 VL130 09/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102760 1999 VG132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102761 1999 VH133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102762 1999 VX133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
102763 1999 VO135 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102764 1999 VF136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102765 1999 VN136 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102766 1999 VQ136 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102767 1999 VZ136 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102768 1999 VC139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102769 1999 VW139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102770 1999 VK140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102771 1999 VY141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102772 1999 VT142 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102773 1999 VD144 11/11/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
102774 1999 VH144 11/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
102775 1999 VS144 13/11/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
102776 1999 VZ144 13/11/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
102777 1999 VH145 08/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102778 1999 VT145 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102779 1999 VN146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102780 1999 VO147 13/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102781 1999 VO148 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102782 1999 VE151 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102783 1999 VK151 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102784 1999 VB152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102785 1999 VW152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102786 1999 VV153 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102787 1999 VN154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102788 1999 VY154 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102789 1999 VJ156 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102790 1999 VH157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102791 1999 VR157 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102792 1999 VN158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102793 1999 VO158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102794 1999 VZ158 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102795 1999 VA163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102796 1999 VB163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102797 1999 VE165 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102798 1999 VF165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102799 1999 VO165 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102800 1999 VS165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102801 1999 VX166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102802 1999 VB168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102803 1999 VA169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102804 1999 VJ170 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102805 1999 VM170 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
102806 1999 VU170 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102807 1999 VE171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102808 1999 VG172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102809 1999 VT173 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102810 1999 VH174 10/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
102811 1999 VM176 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102812 1999 VO176 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102813 1999 VE177 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102814 1999 VK177 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102815 1999 VL177 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102816 1999 VK179 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102817 1999 VE180 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102818 1999 VH180 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102819 1999 VJ181 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102820 1999 VO181 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102821 1999 VR181 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102822 1999 VD182 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102823 1999 VM182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102824 1999 VU182 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102825 1999 VQ183 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102826 1999 VA184 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102827 1999 VU184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102828 1999 VS186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102829 1999 VK187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102830 1999 VU187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102831 1999 VK189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102832 1999 VL189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102833 1999 VU189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102834 1999 VF190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102835 1999 VN190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102836 1999 VL191 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102837 1999 VE192 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102838 1999 VO192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
102839 1999 VY193 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102840 1999 VO194 01/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102841 1999 VT194 02/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102842 1999 VP196 01/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102843 1999 VZ197 03/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
102844 1999 VM198 03/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102845 1999 VP198 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
102846 1999 VR201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102847 1999 VV202 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
102848 1999 VR203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
102849 1999 VT210 13/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102850 1999 VF211 14/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102851 1999 VX212 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
102852 1999 VG213 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102853 1999 VU217 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102854 1999 VN220 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102855 1999 VM223 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102856 1999 VQ223 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
102857 1999 VG224 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102858 1999 VY225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102859 1999 WH1 28/11/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
102860 1999 WJ1 28/11/1999 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
102861 1999 WZ2 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102862 1999 WB3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
102863 1999 WL3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
102864 1999 WA4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
102865 1999 WD4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
102866 1999 WA5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
102867 1999 WE5 30/11/1999 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
102868 1999 WO6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
102869 1999 WN10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
102870 1999 WZ10 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102871 1999 WB11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102872 1999 WE11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
102873 1999 WK11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102874 1999 WA12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
102875 1999 WB12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102876 1999 WL12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102877 1999 WV13 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102878 1999 WZ14 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102879 1999 WP15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102880 1999 WA18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102881 1999 WE18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102882 1999 WX19 17/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
102883 1999 WA20 16/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102884 1999 XQ1 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102885 1999 XX1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
102886 1999 XG4 04/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102887 1999 XM4 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102888 1999 XV4 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102889 1999 XL5 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102890 1999 XV5 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102891 1999 XK6 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
102892 1999 XY6 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
102893 1999 XF7 04/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
102894 1999 XV8 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102895 1999 XY9 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102896 1999 XD10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102897 1999 XA11 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102898 1999 XD11 05/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102899 1999 XN11 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
102900 1999 XX12 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102901 1999 XU14 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102902 1999 XD15 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102903 1999 XK15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
102904 1999 XF16 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
102905 1999 XV16 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102906 1999 XJ18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
102907 1999 XZ18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102908 1999 XO19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102909 1999 XR19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102910 1999 XT19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102911 1999 XZ19 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
102912 1999 XA21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102913 1999 XT21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102914 1999 XT22 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102915 1999 XT23 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
102916 1999 XG24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102917 1999 XK24 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102918 1999 XW24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102919 1999 XC26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102920 1999 XC27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102921 1999 XH27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102922 1999 XA30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102923 1999 XX30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102924 1999 XZ30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102925 1999 XZ32 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102926 1999 XH34 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
102927 1999 XX35 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
102928 1999 XU36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
102929 1999 XQ37 07/12/1999 Blauvac R. Roy 3,9 km MPC · JPL
102930 1999 XO40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102931 1999 XE41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102932 1999 XH41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102933 1999 XV41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102934 1999 XY42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102935 1999 XK43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102936 1999 XH44 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
102937 1999 XS46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102938 1999 XU47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102939 1999 XV47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102940 1999 XY49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102941 1999 XF50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102942 1999 XX50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102943 1999 XY51 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
102944 1999 XE52 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102945 1999 XT52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102946 1999 XM53 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
102947 1999 XS53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102948 1999 XU54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102949 1999 XB56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102950 1999 XF56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102951 1999 XG56 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102952 1999 XB58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102953 1999 XR58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102954 1999 XX58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102955 1999 XZ59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102956 1999 XH61 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102957 1999 XK62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102958 1999 XT63 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102959 1999 XX64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102960 1999 XV65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102961 1999 XZ65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102962 1999 XB66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102963 1999 XU66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102964 1999 XW66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102965 1999 XH67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
102966 1999 XO67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102967 1999 XF69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102968 1999 XW69 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102969 1999 XB71 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102970 1999 XG71 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102971 1999 XP72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102972 1999 XP74 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
102973 1999 XT74 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102974 1999 XQ75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102975 1999 XF76 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102976 1999 XG76 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102977 1999 XV76 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102978 1999 XD77 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102979 1999 XV77 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102980 1999 XA78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102981 1999 XC78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102982 1999 XR79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102983 1999 XA80 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102984 1999 XJ81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102985 1999 XZ81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102986 1999 XD82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102987 1999 XM87 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102988 1999 XC88 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102989 1999 XD88 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102990 1999 XF88 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102991 1999 XF90 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102992 1999 XP90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102993 1999 XL91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102994 1999 XG92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102995 1999 XN92 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102996 1999 XV92 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102997 1999 XF94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102998 1999 XJ94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102999 1999 XP95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
103000 1999 XT95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL

98.000s  • 99.000s  • 100.000s  • 101.000s  • 102.000s  • 103.000s  • 104.000s  • 105.000s  • 106.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001