Danh sách tiểu hành tinh/268001–269000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268001 2004 JQ14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268002 2004 JY15 10/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268003 2004 JQ23 13/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268004 2004 JH24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268005 2004 JT28 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
268006 2004 JU29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268007 2004 JJ41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268008 2004 JK41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268009 2004 JV48 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
268010 2004 KH4 16/05/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
268011 2004 KX5 17/05/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268012 2004 LL 06/06/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
268013 2004 MF7 24/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
268014 2004 NR 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
268015 2004 NR7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268016 2004 NC8 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268017 2004 NO10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
268018 2004 NU12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
268019 2004 NC15 11/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
268020 2004 NV21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
268021 2004 NU24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268022 2004 NL26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268023 2004 NA28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268024 2004 NP30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
268025 2004 NS32 15/07/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
268026 2004 NF33 12/07/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268027 2004 OJ5 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268028 2004 OD11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
268029 2004 PB5 06/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
268030 2004 PE9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
268031 2004 PL13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268032 2004 PL16 07/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
268033 2004 PT19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
268034 2004 PQ36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268035 2004 PF40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268036 2004 PS68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
268037 2004 PL75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
268038 2004 PZ88 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
268039 2004 PD91 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268040 2004 PJ94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
268041 2004 PY105 15/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
268042 2004 QX 16/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
268043 2004 QM3 17/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268044 2004 QS4 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
268045 2004 QZ9 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
268046 2004 QJ11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
268047 2004 QM21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268048 2004 QZ21 26/08/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
268049 2004 QK24 26/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
268050 2004 QZ24 24/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
268051 2004 QZ28 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
268052 2004 RH 02/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
268053 2004 RV1 05/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,3 km MPC · JPL
268054 2004 RV18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268055 2004 RO19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268056 2004 RS19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268057 Michaelkaschke 2004 RQ24 08/09/2004 Kleť KLENOT 4,1 km MPC · JPL
268058 2004 RA32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268059 2004 RO32 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
268060 2004 RH45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
268061 2004 RP47 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
268062 2004 RS48 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268063 2004 RP50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
268064 2004 RZ50 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268065 2004 RA53 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268066 2004 RP59 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268067 2004 RG63 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
268068 2004 RM64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268069 2004 RG65 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
268070 2004 RH69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
268071 2004 RW69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268072 2004 RF73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268073 2004 RL78 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268074 2004 RR81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268075 2004 RU85 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
268076 2004 RF89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268077 2004 RF104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268078 2004 RH108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268079 2004 RP110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
268080 2004 RB130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268081 2004 RV135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268082 2004 RL139 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268083 2004 RB147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268084 2004 RZ148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268085 2004 RS150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268086 2004 RD158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268087 2004 RL160 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268088 2004 RX182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
268089 2004 RV219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268090 2004 RF229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268091 2004 RK231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268092 2004 RU233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268093 2004 RD256 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
268094 2004 RU256 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268095 2004 RJ257 09/09/2004 Apache Point Apache Point Obs. 3,6 km MPC · JPL
268096 2004 RY257 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
268097 2004 RM258 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268098 2004 RH289 15/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
268099 2004 RU307 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
268100 2004 RK310 13/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268101 2004 RA321 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
268102 2004 RQ337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268103 2004 RA342 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
268104 2004 RX343 08/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
268105 2004 RJ355 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268106 2004 SG4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268107 2004 SL11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
268108 2004 SC23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268109 2004 SP27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268110 2004 SC55 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
268111 2004 SW56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
268112 2004 SW61 17/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
268113 2004 TG1 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
268114 2004 TM8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
268115 Williamalbrecht 2004 TK9 07/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 2,5 km MPC · JPL
268116 2004 TL12 06/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268117 2004 TW13 04/10/2004 Apache Point J. C. Barentine, G. A. Esquerdo 3,1 km MPC · JPL
268118 2004 TL22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268119 2004 TN23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268120 2004 TQ24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268121 2004 TZ31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268122 2004 TJ50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268123 2004 TV64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268124 2004 TG69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
268125 2004 TM85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268126 2004 TW85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268127 2004 TH93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268128 2004 TJ94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268129 2004 TM94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268130 2004 TB109 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
268131 2004 TX117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
268132 2004 TO118 05/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
268133 2004 TZ121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
268134 2004 TS126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
268135 2004 TR147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268136 2004 TY150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268137 2004 TX151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268138 2004 TO158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268139 2004 TY177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268140 2004 TD199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268141 2004 TL209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268142 2004 TN219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268143 2004 TQ224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268144 2004 TB225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268145 2004 TX225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268146 2004 TJ239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268147 2004 TD244 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
268148 2004 TY249 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268149 2004 TJ254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268150 2004 TS278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268151 2004 TT285 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
268152 2004 TJ301 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268153 2004 TW323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268154 2004 TW332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268155 2004 TO333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268156 2004 TF334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268157 2004 TD351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268158 2004 TR355 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
268159 2004 TE356 10/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
268160 2004 TN357 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268161 2004 TS358 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268162 2004 UF8 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268163 2004 VB1 04/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
268164 2004 VC8 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268165 2004 VA12 03/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
268166 2004 VN26 04/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268167 2004 VB55 10/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
268168 2004 VR61 05/11/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
268169 2004 VP72 09/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
268170 2004 WK4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
268171 2004 WF5 18/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268172 2004 XN17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268173 2004 XS20 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
268174 2004 XN31 09/12/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
268175 2004 XO34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
268176 2004 XO53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268177 2004 XF59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268178 2004 XW67 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268179 2004 XE89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
268180 2004 XK92 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
268181 2004 XU99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
268182 2004 XE133 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
268183 2004 XQ137 04/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
268184 2004 XL146 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
268185 2004 XC147 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
268186 2004 XF179 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
268187 2004 YR4 17/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
268188 2004 YB6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268189 2004 YP22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268190 2004 YT22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268191 2005 AQ7 06/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
268192 2005 AU18 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
268193 2005 AF19 08/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
268194 2005 AC30 09/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
268195 2005 AU34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268196 2005 AB35 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268197 2005 AH36 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
268198 2005 AD38 13/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268199 2005 AL40 15/01/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
268200 2005 AD45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268201 2005 AK45 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268202 2005 AS59 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
268203 2005 AK65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268204 2005 AG74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268205 2005 AY81 07/01/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
268206 2005 BF11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
268207 2005 BY16 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
268208 2005 BR17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268209 2005 BO21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
268210 2005 BP23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
268211 2005 BL48 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268212 2005 BQ49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268213 2005 CY 01/02/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
268214 2005 CY8 01/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
268215 2005 CG20 02/02/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
268216 2005 CF32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268217 2005 CR39 07/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 4,9 km MPC · JPL
268218 2005 CX39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268219 2005 CK46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268220 2005 CO67 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
268221 2005 CD68 02/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
268222 2005 CZ73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268223 2005 EE3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
268224 2005 ET13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
268225 2005 EF22 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
268226 2005 EF24 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
268227 2005 ED30 04/03/2005 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
268228 2005 ES43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268229 2005 EY50 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
268230 2005 EL72 02/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
268231 2005 EO89 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
268232 2005 EH136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
268233 2005 EQ170 07/03/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
268234 2005 EA220 10/03/2005 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
268235 2005 ER223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268236 2005 EA228 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
268237 2005 GQ50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268238 2005 GA63 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
268239 2005 GT107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268240 2005 GW181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
268241 2005 HC6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268242 Pebble 2005 JW1 04/05/2005 Haleakala J. Bedient 900 m MPC · JPL
268243 2005 JH117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268244 2005 JP143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
268245 2005 LR41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268246 2005 MQ2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268247 2005 MT5 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268248 2005 MU18 28/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
268249 2005 ML20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268250 2005 MS20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268251 2005 MF24 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
268252 2005 MD27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268253 2005 MT33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268254 2005 MO41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268255 2005 NJ10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
268256 2005 NO19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268257 2005 NA21 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
268258 2005 NN35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
268259 2005 NG43 05/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
268260 2005 NJ49 10/07/2005 Jarnac Jarnac Obs. 920 m MPC · JPL
268261 2005 NS60 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268262 2005 NM85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268263 2005 NE123 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
268264 2005 NS124 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268265 2005 OF5 28/07/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
268266 2005 OJ8 26/07/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
268267 2005 OQ9 27/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
268268 2005 OJ18 30/07/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
268269 2005 OB21 28/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
268270 2005 OC22 29/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268271 2005 OF22 29/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
268272 2005 OA29 30/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268273 2005 PA1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
268274 2005 PH6 07/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
268275 2005 PP7 04/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268276 2005 PA11 04/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
268277 2005 PB22 06/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268278 2005 PX23 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
268279 2005 QL4 24/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268280 2005 QG5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268281 2005 QW8 25/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
268282 2005 QV26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268283 2005 QF29 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268284 2005 QM31 22/08/2005 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
268285 2005 QH36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268286 2005 QE41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
268287 2005 QW44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268288 2005 QZ46 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
268289 2005 QH53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268290 2005 QE62 26/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
268291 2005 QX71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
268292 2005 QN74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
268293 2005 QW79 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
268294 2005 QE82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
268295 2005 QJ83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
268296 2005 QG86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268297 2005 QL87 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
268298 2005 QW88 30/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,4 km MPC · JPL
268299 2005 QJ92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
268300 2005 QN94 27/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268301 2005 QT97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268302 2005 QT110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268303 2005 QS111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
268304 2005 QM113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
268305 2005 QV114 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268306 2005 QJ123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268307 2005 QX128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268308 2005 QS135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268309 2005 QR136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
268310 2005 QZ136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268311 2005 QU140 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
268312 2005 QV141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268313 2005 QX146 28/08/2005 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
268314 2005 QK152 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268315 2005 QQ153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268316 2005 QV159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
268317 2005 QO161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
268318 2005 QX161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
268319 2005 QR166 26/08/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
268320 2005 RB30 09/09/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268321 2005 RP45 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268322 2005 RR45 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
268323 2005 SN14 25/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268324 2005 SP17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268325 2005 SS23 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
268326 2005 SE26 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268327 2005 SU38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268328 2005 SG74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268329 2005 SH83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268330 2005 SX87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268331 2005 SL88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268332 2005 SM96 25/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268333 2005 SD99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268334 2005 SD101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268335 2005 SA104 25/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
268336 2005 ST114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268337 2005 SK133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268338 2005 SK150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268339 2005 SQ150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268340 2005 SF155 26/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268341 2005 SR162 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268342 2005 SW163 27/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268343 2005 SP176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268344 2005 SD178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268345 2005 SK212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268346 2005 SV236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268347 2005 SZ244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268348 2005 SG246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268349 2005 SU247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268350 2005 SS251 24/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
268351 2005 SV253 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
268352 2005 SC256 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
268353 2005 SS278 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
268354 2005 TX4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268355 2005 TK7 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
268356 2005 TR23 01/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
268357 2005 TD27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268358 2005 TH29 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268359 2005 TO29 02/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268360 2005 TG32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268361 2005 TD42 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
268362 2005 TG85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268363 2005 TX99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268364 2005 TS114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
268365 2005 TB119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268366 2005 TD119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268367 2005 TO121 07/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
268368 2005 TS125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268369 2005 TE136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268370 2005 TO141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268371 2005 TF149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268372 2005 TS150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268373 2005 TD163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268374 2005 TU164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268375 2005 TJ165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268376 2005 TC180 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268377 2005 TP193 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268378 2005 UH20 22/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268379 2005 UH21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268380 2005 UN23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268381 2005 US26 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
268382 2005 UO50 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
268383 2005 UU56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
268384 2005 UJ57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
268385 2005 UV60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268386 2005 UE62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268387 2005 UW88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268388 2005 UK102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268389 2005 US123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268390 2005 UN129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268391 2005 UO133 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
268392 2005 UB143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268393 2005 UU146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268394 2005 UJ148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268395 2005 UR155 26/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268396 2005 UR156 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268397 2005 UJ169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268398 2005 UG174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268399 2005 UW183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
268400 2005 UE193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268401 2005 UV193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
268402 2005 UN201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268403 2005 UC202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268404 2005 UU205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268405 2005 UT226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268406 2005 UK236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
268407 2005 UX239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268408 2005 UO283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268409 2005 UJ293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268410 2005 UJ307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
268411 2005 UP308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268412 2005 UN313 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
268413 2005 UG314 28/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
268414 2005 UR320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268415 2005 UV352 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
268416 2005 UO363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268417 2005 UL373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268418 2005 UH391 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
268419 2005 UE399 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268420 2005 UO421 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268421 2005 UE470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
268422 2005 UM475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268423 2005 UM483 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268424 2005 UF484 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268425 2005 UB491 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268426 2005 UZ493 25/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
268427 2005 UJ506 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 4,0 km MPC · JPL
268428 2005 UU508 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268429 2005 UL511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268430 2005 UM512 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268431 2005 VS6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268432 2005 VN25 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268433 2005 VP42 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
268434 2005 VG43 05/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
268435 2005 VO43 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268436 2005 VE53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268437 2005 VO82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268438 2005 VJ89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268439 2005 VH113 10/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
268440 2005 VH124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
268441 2005 VH128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
268442 2005 WK23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268443 2005 WY26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268444 2005 WV28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268445 2005 WU36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268446 2005 WA45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268447 2005 WB46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268448 2005 WB51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268449 2005 WP51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268450 2005 WU51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268451 2005 WU53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268452 2005 WR69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268453 2005 WA72 22/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
268454 2005 WT72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268455 2005 WE85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
268456 2005 WR93 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
268457 2005 WT93 25/11/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
268458 2005 WT111 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268459 2005 WN117 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268460 2005 WY120 30/11/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268461 2005 WD156 29/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268462 2005 WW165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268463 2005 WS177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268464 2005 WX180 22/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268465 2005 WG184 28/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
268466 2005 WG190 20/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
268467 2005 WV195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268468 2005 WH205 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
268469 2005 WU207 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268470 2005 XJ6 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268471 2005 XC22 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268472 2005 XK31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268473 2005 XK51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268474 2005 XC52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268475 2005 XN52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268476 2005 XV52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268477 2005 XM59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268478 2005 XV59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268479 2005 XJ61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268480 2005 XN63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268481 2005 XW65 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268482 2005 XH69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268483 2005 XS72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268484 2005 XZ73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
268485 2005 XM76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268486 2005 XX82 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
268487 2005 XJ84 08/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268488 2005 YO 20/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,9 km MPC · JPL
268489 2005 YF3 22/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268490 2005 YW10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268491 2005 YC16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268492 2005 YE25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268493 2005 YF29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268494 2005 YG43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268495 2005 YO44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268496 2005 YR48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268497 2005 YY56 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268498 2005 YC72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268499 2005 YA83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268500 2005 YF86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268501 2005 YY105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268502 2005 YU110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268503 2005 YA113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
268504 2005 YM115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268505 2005 YY119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268506 2005 YW129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268507 2005 YG132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268508 2005 YE135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268509 2005 YP149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268510 2005 YK150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268511 2005 YK153 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268512 2005 YJ156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
268513 2005 YB159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
268514 2005 YV161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268515 2005 YD178 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268516 2005 YR189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268517 2005 YR191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268518 2005 YW196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268519 2005 YR199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268520 2005 YR203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
268521 2005 YE209 22/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268522 2005 YW211 28/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268523 2005 YF212 28/12/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
268524 2005 YO220 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
268525 2005 YX221 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
268526 2005 YZ227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
268527 2005 YU249 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268528 2005 YN254 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268529 2005 YY257 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268530 2005 YN264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268531 2005 YX274 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
268532 2005 YN282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268533 2006 AT19 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
268534 2006 AB28 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
268535 2006 AR31 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
268536 2006 AW31 05/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
268537 2006 AH33 06/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
268538 2006 AP36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268539 2006 AL41 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268540 2006 AE44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268541 2006 AU47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268542 2006 AU48 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268543 2006 AT53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268544 2006 AN60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268545 2006 AP60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268546 2006 AD73 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
268547 2006 AD82 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268548 2006 AT82 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
268549 2006 AU88 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268550 2006 AV89 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268551 2006 AD105 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268552 2006 BG8 22/01/2006 Junk Bond D. Healy 3,9 km MPC · JPL
268553 2006 BN21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268554 2006 BQ28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268555 2006 BF31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268556 2006 BQ31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268557 2006 BH32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268558 2006 BR33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268559 2006 BH34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268560 2006 BB38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268561 2006 BX38 24/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268562 2006 BA40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268563 2006 BK46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268564 2006 BY47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268565 2006 BS52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268566 2006 BT59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268567 2006 BX64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268568 2006 BF66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268569 2006 BN88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268570 2006 BZ88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268571 2006 BW90 26/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
268572 2006 BV92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268573 2006 BY97 27/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
268574 2006 BO99 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268575 2006 BP102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268576 2006 BU102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268577 2006 BY102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268578 2006 BO116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268579 2006 BY121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268580 2006 BT125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268581 2006 BB126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268582 2006 BD126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
268583 2006 BU132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268584 2006 BG144 23/01/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
268585 2006 BR145 23/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
268586 2006 BL149 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268587 2006 BM161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268588 2006 BS169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268589 2006 BC180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268590 2006 BB191 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
268591 2006 BM199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268592 2006 BP200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268593 2006 BO206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
268594 2006 BJ210 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268595 2006 BH221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268596 2006 BG223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268597 2006 BK242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268598 2006 BQ242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
268599 2006 BB245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268600 2006 BB247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268601 2006 BN247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268602 2006 BA251 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268603 2006 BJ253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268604 2006 BO254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268605 2006 BA256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268606 2006 BK256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268607 2006 BJ260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268608 2006 BT265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268609 2006 BS266 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268610 2006 BR283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268611 2006 CY30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268612 2006 CK42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268613 2006 CZ43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268614 2006 CT46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268615 2006 CG51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268616 2006 CK65 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268617 2006 CE67 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
268618 2006 CF67 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268619 2006 CW67 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
268620 2006 DZ3 20/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
268621 2006 DA6 20/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
268622 2006 DX20 20/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
268623 2006 DT22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268624 2006 DF23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268625 2006 DD24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
268626 2006 DS28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268627 2006 DR29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
268628 2006 DE30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268629 2006 DK30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268630 2006 DC36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268631 2006 DK46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268632 2006 DG58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
268633 2006 DG69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268634 2006 DU88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268635 2006 DG96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268636 2006 DS101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268637 2006 DL106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
268638 2006 DW109 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
268639 2006 DE114 27/02/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
268640 2006 DP115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268641 2006 DR116 27/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268642 2006 DV119 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
268643 2006 DR126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268644 2006 DA132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268645 2006 DS133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268646 2006 DD141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268647 2006 DS146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268648 2006 DK156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268649 2006 DN175 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268650 2006 DC189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268651 2006 DG192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268652 2006 DT203 22/02/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
268653 2006 DT212 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
268654 2006 DA215 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268655 2006 DW215 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268656 2006 DS216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268657 2006 EB2 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268658 2006 EG6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268659 2006 EL19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
268660 2006 EX20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
268661 2006 ES22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268662 2006 EW29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268663 2006 EE36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
268664 2006 ED43 04/03/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
268665 2006 EC58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268666 2006 EC60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268667 2006 EQ65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268668 2006 EZ71 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268669 Bunun 2006 FA 18/03/2006 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
268670 2006 FS7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268671 2006 FP10 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
268672 2006 FT14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268673 2006 FF15 23/03/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
268674 2006 FJ17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
268675 2006 FM17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
268676 2006 FM31 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268677 2006 FO37 24/03/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
268678 2006 FJ38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268679 2006 FQ43 23/03/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
268680 2006 FM44 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
268681 2006 FF48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
268682 2006 FO50 25/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
268683 2006 FF52 26/03/2006 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
268684 2006 FJ53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268685 2006 FR54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268686 Elenaaprile 2006 GW 02/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
268687 2006 GL21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
268688 2006 GO23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268689 2006 GO26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268690 2006 GF27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268691 2006 GK31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
268692 2006 GZ40 07/04/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
268693 2006 GN42 06/04/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
268694 2006 GK46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
268695 2006 GO48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268696 2006 GS50 01/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
268697 2006 GP51 07/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
268698 2006 GA52 07/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
268699 2006 HW4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268700 2006 HP6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268701 2006 HG12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268702 2006 HJ16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268703 2006 HV17 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
268704 2006 HZ19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
268705 2006 HB21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268706 2006 HD23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268707 2006 HD28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
268708 2006 HA32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268709 2006 HM33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
268710 2006 HP40 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268711 2006 HH44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
268712 2006 HF46 25/04/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
268713 2006 HK47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
268714 2006 HN51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
268715 2006 HT56 19/04/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
268716 2006 HL57 18/04/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
268717 2006 HT60 27/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
268718 2006 HH61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268719 2006 HS70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268720 2006 HX71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268721 2006 HR75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
268722 2006 HG85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
268723 2006 HP105 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
268724 2006 HW114 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268725 2006 HQ135 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
268726 2006 HV137 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
268727 2006 JK51 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
268728 2006 JX52 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
268729 2006 JF56 02/05/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
268730 2006 KU5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
268731 2006 KQ6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268732 2006 KZ14 20/05/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
268733 2006 KJ17 20/05/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
268734 2006 KR37 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
268735 2006 KY53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268736 2006 KC63 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
268737 2006 KB73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268738 2006 KQ101 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
268739 2006 KZ104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
268740 2006 KF110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
268741 2006 KF114 24/05/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
268742 2006 KT117 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
268743 2006 LU1 05/06/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
268744 2006 MA2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268745 2006 PN29 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
268746 2006 QS24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268747 2006 QK48 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
268748 2006 QB49 21/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268749 2006 QV64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268750 2006 QW65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
268751 2006 QM77 22/08/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
268752 2006 QX110 30/08/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
268753 2006 QC137 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
268754 2006 QK137 31/08/2006 Marly Naef Obs. 900 m MPC · JPL
268755 2006 QM142 18/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268756 2006 RV22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
268757 2006 RT52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268758 2006 RL82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268759 2006 RY90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
268760 2006 RO93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
268761 2006 SN5 16/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268762 2006 SS61 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268763 2006 ST61 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268764 2006 SU95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
268765 2006 SU118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
268766 2006 SS185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
268767 2006 SQ263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268768 2006 SS279 28/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
268769 2006 SH313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
268770 2006 SQ325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
268771 2006 SR327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
268772 2006 SO344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268773 2006 SL363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
268774 2006 SS364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268775 2006 SY387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
268776 2006 TQ13 10/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
268777 2006 TP16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
268778 2006 TA18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
268779 2006 TP27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268780 2006 TS27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268781 2006 TJ46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268782 2006 TB49 12/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
268783 2006 TF58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268784 2006 TK68 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
268785 2006 TP85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268786 2006 TZ86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
268787 2006 TD92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268788 2006 TC94 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
268789 2006 TZ94 15/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,1 km MPC · JPL
268790 2006 TH106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268791 2006 UO4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
268792 2006 UO35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
268793 2006 UJ40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268794 2006 UU103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268795 2006 UB129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268796 2006 UJ141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
268797 2006 UO177 16/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
268798 2006 UC182 16/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
268799 2006 UB187 19/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
268800 2006 US192 19/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268801 2006 UG212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268802 2006 US223 19/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
268803 2006 UJ233 21/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268804 2006 UF249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
268805 2006 UO265 27/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
268806 2006 UZ359 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
268807 2006 VP2 03/11/2006 Antares ARO 1,6 km MPC · JPL
268808 2006 VG4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268809 2006 VV15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
268810 2006 VL17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268811 2006 VC21 09/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 830 m MPC · JPL
268812 2006 VS27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268813 2006 VO37 11/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
268814 2006 VV45 14/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
268815 2006 VC50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268816 2006 VU60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
268817 2006 VQ68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268818 2006 VB70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268819 2006 VH75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268820 2006 VP98 11/11/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
268821 2006 VT99 11/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
268822 2006 VQ101 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268823 2006 VT111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268824 2006 VY111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
268825 2006 VP119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268826 2006 VS144 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268827 2006 VF150 09/11/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
268828 2006 VD172 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
268829 2006 WN10 16/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
268830 2006 WH11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268831 2006 WM34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
268832 2006 WL39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
268833 2006 WA60 17/11/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
268834 2006 WF68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268835 2006 WY85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268836 2006 WY100 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268837 2006 WS102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
268838 2006 WR103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268839 2006 WN109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268840 2006 WF126 22/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
268841 2006 WN127 23/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
268842 2006 WK128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
268843 2006 WA153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
268844 2006 WF158 22/11/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
268845 2006 WE174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
268846 2006 WX198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
268847 2006 XZ4 12/12/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 780 m MPC · JPL
268848 2006 XL8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268849 2006 XB15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268850 2006 XE23 12/12/2006 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
268851 2006 XF28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
268852 2006 XT28 13/12/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
268853 2006 XX42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268854 2006 XZ47 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268855 2006 XM49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268856 2006 XY59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
268857 2006 XC62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268858 2006 XV64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268859 2006 XX67 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
268860 2006 XY68 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
268861 2006 XC69 13/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
268862 2006 YO2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 870 m MPC · JPL
268863 2006 YJ6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268864 2006 YL17 21/12/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268865 2006 YC19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268866 2006 YY34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
268867 2006 YL38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268868 2006 YF45 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268869 2006 YN49 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268870 2006 YC53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
268871 2007 AB10 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268872 2007 AJ10 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268873 2007 AK11 14/01/2007 Altschwendt W. Ries 960 m MPC · JPL
268874 2007 AW17 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 680 m MPC · JPL
268875 2007 AZ20 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268876 2007 AU21 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
268877 2007 AW23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268878 2007 AZ23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268879 2007 AK25 15/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
268880 2007 AD31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
268881 2007 BY2 20/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
268882 2007 BQ3 16/01/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
268883 2007 BN8 16/01/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
268884 2007 BU8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
268885 2007 BH10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268886 2007 BV13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
268887 2007 BS18 17/01/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
268888 2007 BS26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268889 2007 BW26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268890 2007 BM29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
268891 2007 BY29 24/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
268892 2007 BD30 24/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268893 2007 BY31 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268894 2007 BG40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268895 2007 BK41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
268896 2007 BS41 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
268897 2007 BO42 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
268898 2007 BT49 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268899 2007 BY49 26/01/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 830 m MPC · JPL
268900 2007 BF56 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268901 2007 BA57 24/01/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
268902 2007 BH58 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268903 2007 BQ74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268904 2007 BX77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
268905 2007 CP 05/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268906 2007 CR3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268907 2007 CW3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268908 2007 CW6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
268909 2007 CQ10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268910 2007 CS11 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268911 2007 CO13 07/02/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
268912 2007 CS15 06/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268913 2007 CO17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
268914 2007 CM19 05/02/2007 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 870 m MPC · JPL
268915 2007 CF23 07/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268916 2007 CB24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
268917 2007 CD27 08/02/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
268918 2007 CW37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268919 2007 CO41 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268920 2007 CH43 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
268921 2007 CW44 08/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268922 2007 CK45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
268923 2007 CT45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268924 2007 CO51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
268925 2007 CP51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268926 2007 CA56 13/02/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268927 2007 DR1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268928 2007 DE4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268929 2007 DA9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
268930 2007 DT9 17/02/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
268931 2007 DE10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268932 2007 DJ10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268933 2007 DT13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268934 2007 DX13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
268935 2007 DW20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268936 2007 DV21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268937 2007 DX23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268938 2007 DD27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268939 2007 DC28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268940 2007 DS28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268941 2007 DN33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268942 2007 DE37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268943 2007 DF38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268944 2007 DH39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
268945 2007 DR42 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268946 2007 DQ44 17/02/2007 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
268947 2007 DU44 17/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268948 2007 DS46 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268949 2007 DZ49 16/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
268950 2007 DJ51 17/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
268951 2007 DW53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268952 2007 DG55 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268953 2007 DL74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
268954 2007 DU76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
268955 2007 DS77 22/02/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
268956 2007 DU78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268957 2007 DQ94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268958 2007 DD98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
268959 2007 DG98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268960 2007 DV105 20/02/2007 Lulin Observatory LUSS 1,4 km MPC · JPL
268961 2007 DR109 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
268962 2007 EL6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
268963 2007 EP11 09/03/2007 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
268964 2007 EB16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268965 2007 EL17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268966 2007 EJ18 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268967 2007 EY20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268968 2007 EY23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268969 2007 EZ24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
268970 2007 EC25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268971 2007 ED28 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268972 2007 EQ31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268973 2007 EZ31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268974 2007 EQ40 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268975 2007 EK42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268976 2007 EG45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268977 2007 EM52 11/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268978 2007 EW53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268979 2007 EG54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
268980 2007 EF65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268981 2007 EU67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268982 2007 EK69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268983 2007 EO70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268984 2007 EY78 10/03/2007 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
268985 2007 EH80 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268986 2007 EC83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268987 2007 EG87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
268988 2007 EC89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268989 2007 EM90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
268990 2007 EG91 09/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
268991 2007 EE98 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268992 2007 EZ98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268993 2007 ED101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268994 2007 EE101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268995 2007 ER101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268996 2007 EG105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
268997 2007 EJ105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268998 2007 ES108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
268999 2007 EL109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269000 2007 EL113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

264.000s  • 265.000s  • 266.000s  • 267.000s  • 268.000s  • 269.000s  • 270.000s  • 271.000s  • 272.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001