Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/233001–234000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233001 2005 EF184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
233002 2005 EJ185 09/03/2005 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
233003 2005 EG189 10/03/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
233004 2005 ED194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
233005 2005 EA200 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233006 2005 EY203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
233007 2005 EE206 13/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
233008 2005 EG206 13/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
233009 2005 EQ207 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233010 2005 EY208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
233011 2005 EX213 07/03/2005 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
233012 2005 EG214 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
233013 2005 EH216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
233014 2005 EJ216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
233015 2005 EP219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
233016 2005 EZ224 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
233017 2005 EC247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233018 2005 EP248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
233019 2005 EG251 10/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233020 2005 ER257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
233021 2005 EY257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
233022 2005 EG261 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
233023 2005 ER264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233024 2005 EN269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
233025 2005 EX270 01/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
233026 2005 ET271 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
233027 2005 EQ274 08/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
233028 2005 EP278 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
233029 2005 EE280 10/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
233030 2005 EC284 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
233031 2005 EJ290 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
233032 2005 EM292 10/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
233033 2005 ER293 11/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
233034 2005 EM295 13/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233035 2005 EQ318 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233036 2005 EG330 02/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
233037 2005 FA8 30/03/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
233038 2005 GE3 01/04/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
233039 2005 GB13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
233040 2005 GC19 02/04/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
233041 2005 GH22 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233042 2005 GN27 03/04/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
233043 2005 GQ28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233044 2005 GF33 04/04/2005 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
233045 2005 GE37 02/04/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
233046 2005 GO41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233047 2005 GB47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
233048 2005 GK49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
233049 2005 GT57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
233050 2005 GU67 02/04/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
233051 2005 GP77 06/04/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
233052 2005 GG79 06/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
233053 2005 GW80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
233054 2005 GA88 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
233055 2005 GA111 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233056 2005 GP112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233057 2005 GV114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233058 2005 GU127 12/04/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
233059 2005 GH136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
233060 2005 GX141 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
233061 2005 GH146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233062 2005 GO149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233063 2005 GD162 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233064 2005 GJ166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233065 2005 GL167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
233066 2005 GT208 01/04/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
233067 2005 JR 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
233068 2005 JT3 01/05/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
233069 2005 JJ67 04/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
233070 2005 JS68 06/05/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
233071 2005 JY70 07/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
233072 2005 JC80 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
233073 2005 JP106 12/05/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
233074 2005 LQ10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
233075 2005 NX14 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
233076 2005 ND15 01/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 7,4 km MPC · JPL
233077 2005 NE26 04/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
233078 2005 NF63 13/07/2005 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
233079 2005 NM123 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233080 2005 PG 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
233081 2005 QW16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
233082 2005 QX74 24/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 3,3 km MPC · JPL
233083 2005 QA75 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
233084 2005 QH86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233085 2005 QV89 24/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
233086 2005 QQ114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
233087 2005 QZ188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
233088 2005 RZ3 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233089 2005 RZ17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233090 2005 RM26 08/09/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
233091 2005 RF28 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
233092 2005 RO30 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
233093 2005 RV33 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
233094 2005 RN45 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233095 2005 SJ3 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233096 2005 SX8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233097 2005 SL24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
233098 2005 SC27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233099 2005 SA48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
233100 2005 SR56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233101 2005 SE78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
233102 2005 SF81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233103 2005 SA90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233104 2005 SX94 25/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
233105 2005 SO103 25/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
233106 2005 SB104 25/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
233107 2005 ST115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
233108 2005 SG134 30/09/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 820 m MPC · JPL
233109 2005 SA137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233110 2005 SG158 26/09/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
233111 2005 SW162 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
233112 2005 SM165 28/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
233113 2005 SP218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
233114 2005 ST221 30/09/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
233115 2005 SY226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
233116 2005 SZ232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
233117 2005 SQ257 18/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
233118 2005 TW7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233119 2005 TH21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
233120 2005 TN24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233121 2005 TD40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233122 2005 TP59 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
233123 2005 TB60 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
233124 2005 TF83 03/10/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
233125 2005 TB86 03/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
233126 2005 TY103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
233127 2005 TB128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
233128 2005 TY187 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233129 2005 UT18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233130 2005 UD41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
233131 2005 UO41 25/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
233132 2005 UB51 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233133 2005 UZ58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233134 2005 UN77 24/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
233135 2005 UF84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
233136 2005 UF106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233137 2005 UU109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233138 2005 UC110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233139 2005 UC112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
233140 2005 UY131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
233141 2005 UG132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
233142 2005 UP161 24/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
233143 2005 UK163 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
233144 2005 UH165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
233145 2005 US178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
233146 2005 UC183 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
233147 2005 UB214 23/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
233148 2005 UP214 26/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
233149 2005 UM224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
233150 2005 UR230 25/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
233151 2005 UX241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233152 2005 UZ244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233153 2005 UB260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233154 2005 UC321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233155 2005 UW342 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
233156 2005 UO354 29/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
233157 2005 UJ364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233158 2005 UZ378 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
233159 2005 UD387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233160 2005 UT428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233161 2005 UQ442 29/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
233162 2005 UZ443 30/10/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
233163 2005 US449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
233164 2005 UN475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
233165 2005 UN477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233166 2005 UF508 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,6 km MPC · JPL
233167 2005 UL509 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
233168 2005 VJ4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
233169 2005 VF15 01/11/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
233170 2005 VT16 03/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
233171 2005 VE21 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
233172 2005 VL21 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
233173 2005 VJ41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233174 2005 VX69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233175 2005 VJ78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233176 2005 VX119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233177 2005 VQ123 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
233178 2005 VG125 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233179 2005 WJ24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233180 2005 WU25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233181 2005 WX29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233182 2005 WF41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
233183 2005 WW55 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
233184 2005 WZ60 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
233185 2005 WC62 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
233186 2005 WU80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233187 2005 WF82 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233188 2005 WM89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233189 2005 WR100 29/11/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
233190 2005 WQ112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233191 2005 WM137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
233192 2005 WD150 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233193 2005 WX151 28/11/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
233194 2005 WH160 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233195 2005 WL164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
233196 2005 WU169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233197 2005 WX170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233198 2005 WZ178 28/11/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
233199 2005 WL186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233200 2005 WT189 20/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233201 2005 WR197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
233202 2005 WN198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233203 2005 XF2 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233204 2005 XQ11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233205 2005 XZ22 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
233206 2005 XJ27 05/12/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
233207 2005 XR57 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233208 2005 XT61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233209 2005 XA62 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233210 2005 XC62 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
233211 2005 XL65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233212 2005 XU65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233213 2005 XE73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
233214 2005 XT110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
233215 2005 XO115 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233216 2005 XW116 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233217 2005 YM 20/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,1 km MPC · JPL
233218 2005 YU9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233219 2005 YL11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233220 2005 YO12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233221 2005 YH13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233222 2005 YO13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233223 2005 YS26 21/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
233224 2005 YU26 21/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233225 2005 YZ30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233226 2005 YZ34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233227 2005 YK38 21/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
233228 2005 YW38 22/12/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,1 km MPC · JPL
233229 2005 YD39 22/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
233230 2005 YQ45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233231 2005 YB46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233232 2005 YB47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233233 2005 YW48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233234 2005 YM52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
233235 2005 YT58 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233236 2005 YX61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233237 2005 YQ67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233238 2005 YS75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233239 2005 YL76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233240 2005 YB83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233241 2005 YC83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233242 2005 YD87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233243 2005 YB92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233244 2005 YL106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233245 2005 YG111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
233246 2005 YY111 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233247 2005 YA115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233248 2005 YC115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233249 2005 YS118 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233250 2005 YF120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233251 2005 YO122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233252 2005 YS123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233253 2005 YF126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233254 2005 YH127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
233255 2005 YB144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233256 2005 YZ151 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233257 2005 YZ155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233258 2005 YA157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233259 2005 YP163 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233260 2005 YH185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233261 2005 YU191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233262 2005 YD193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233263 2005 YE193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233264 2005 YP206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233265 2005 YR210 24/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
233266 2005 YT210 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233267 2005 YA211 25/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
233268 2005 YT220 29/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
233269 2005 YF253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233270 2005 YF270 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233271 2006 AP1 02/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
233272 2006 AY9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233273 2006 AT10 04/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
233274 2006 AK16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233275 2006 AB37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233276 2006 AK43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233277 2006 AX43 07/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233278 2006 AC46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
233279 2006 AK48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233280 2006 AZ60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233281 2006 AO77 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233282 2006 AP79 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
233283 2006 AN85 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
233284 2006 AC90 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233285 2006 AS90 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233286 2006 AS93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233287 2006 AU93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233288 2006 AV93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233289 2006 AL96 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
233290 2006 AM96 06/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
233291 2006 AO97 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
233292 Brianschmidt 2006 BV 19/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
233293 2006 BP1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233294 2006 BX1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233295 2006 BC7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233296 2006 BO10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233297 2006 BS20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233298 2006 BU24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233299 2006 BE29 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233300 2006 BS29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233301 2006 BO39 19/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
233302 2006 BK45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233303 2006 BG46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233304 2006 BW56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233305 2006 BD69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233306 2006 BL72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233307 2006 BP72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233308 2006 BP78 23/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
233309 2006 BA79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233310 2006 BR87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233311 2006 BC91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233312 2006 BH129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233313 2006 BM129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233314 2006 BL130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233315 2006 BW132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233316 2006 BO135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233317 2006 BW144 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233318 2006 BZ165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233319 2006 BY168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233320 2006 BT183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233321 2006 BP194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233322 2006 BD199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233323 2006 BL212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233324 2006 BP219 28/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
233325 2006 BF223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233326 2006 BU247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
233327 2006 BM251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233328 2006 BE255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233329 2006 BC266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233330 2006 BB279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233331 2006 BP282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233332 2006 CS10 08/02/2006 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
233333 2006 CB26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
233334 2006 CO30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233335 2006 CN40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233336 2006 CK50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233337 2006 CL59 06/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
233338 2006 CM59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233339 2006 DT 20/02/2006 Marly Naef Obs. 2,5 km MPC · JPL
233340 2006 DA10 21/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
233341 2006 DK10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233342 2006 DQ10 20/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233343 2006 DH13 22/02/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
233344 2006 DF19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233345 2006 DU20 20/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
233346 2006 DL28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233347 2006 DM32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233348 2006 DW33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233349 2006 DM41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
233350 2006 DT61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233351 2006 DU61 24/02/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
233352 2006 DJ71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
233353 2006 DX71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233354 2006 DA72 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233355 2006 DX83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233356 2006 DQ86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233357 2006 DR92 24/02/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
233358 2006 DT94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233359 2006 DA96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233360 2006 DE97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233361 2006 DO106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233362 2006 DZ117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233363 2006 DA124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
233364 2006 DE124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233365 2006 DT124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233366 2006 DH138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233367 2006 DX144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233368 2006 DH152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233369 2006 DU152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233370 2006 DL161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233371 2006 DM169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233372 2006 DQ182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233373 2006 DM188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233374 2006 DW188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233375 2006 DH190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233376 2006 DY193 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233377 2006 DZ197 25/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
233378 2006 DP199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
233379 2006 DH210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233380 2006 DJ212 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233381 2006 DY214 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233382 2006 DE217 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233383 Assisneto 2006 EP 04/03/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,0 km MPC · JPL
233384 2006 EG5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233385 2006 EH10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233386 2006 EH19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233387 2006 EP23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233388 2006 EP27 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233389 2006 EL33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233390 2006 EL34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233391 2006 EU47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233392 2006 FP6 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233393 2006 FP17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233394 2006 FT17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233395 2006 FH22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233396 2006 FJ26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233397 2006 FK26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233398 2006 FW29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233399 2006 FN34 24/03/2006 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
233400 2006 FK37 24/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233401 2006 FF39 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233402 2006 FL42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233403 2006 FF45 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233404 2006 FT46 23/03/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
233405 2006 FO48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
233406 2006 FX52 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
233407 2006 GS4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233408 2006 GY11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233409 2006 GJ17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233410 2006 GQ19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233411 2006 GM21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233412 2006 GL30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233413 2006 GH38 02/04/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
233414 2006 GE40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
233415 2006 GA42 08/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233416 2006 GJ47 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
233417 2006 GE50 08/04/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
233418 2006 GO50 09/04/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
233419 2006 GZ52 08/04/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
233420 2006 HE 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233421 2006 HW1 18/04/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
233422 2006 HS7 19/04/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
233423 2006 HW7 20/04/2006 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
233424 2006 HP9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233425 2006 HR12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
233426 2006 HX15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233427 2006 HQ31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233428 2006 HV31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
233429 2006 HN40 21/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
233430 2006 HZ41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233431 2006 HU44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233432 2006 HS53 19/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233433 2006 HY54 21/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233434 2006 HZ55 26/04/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
233435 2006 HK58 30/04/2006 Kanab E. E. Sheridan 1,2 km MPC · JPL
233436 2006 HN65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233437 2006 HF69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233438 2006 HU70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233439 2006 HJ72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
233440 2006 HZ73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233441 2006 HE78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233442 2006 HR79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233443 2006 HC87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233444 2006 HP93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233445 2006 HT102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233446 2006 HQ106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233447 2006 HU107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233448 2006 HY108 30/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233449 2006 HS110 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233450 2006 HH111 26/04/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
233451 2006 HR115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233452 2006 JT2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233453 2006 JV15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233454 2006 JD16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233455 2006 JC21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233456 2006 JS38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233457 2006 JM42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233458 2006 JW55 01/05/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
233459 2006 JJ62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
233460 2006 KL2 18/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
233461 2006 KF10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233462 2006 KV13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233463 2006 KF16 20/05/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
233464 2006 KD18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
233465 2006 KZ34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233466 2006 KK50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233467 2006 KK73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233468 2006 KL79 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
233469 2006 KQ89 29/05/2006 Mayhill A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
233470 2006 KT109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
233471 2006 KM110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233472 Moorcroft 2006 KB143 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
233473 2006 LJ7 15/06/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
233474 2006 MK4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233475 2006 PQ25 13/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
233476 2006 QJ39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
233477 2006 RV78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
233478 2006 SD7 18/09/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
233479 2006 SV16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
233480 2006 SF20 16/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
233481 2006 SB29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
233482 2006 SD147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
233483 2006 SC352 30/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
233484 2006 SF360 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
233485 2006 TB74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
233486 2006 UF1 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 6,0 km MPC · JPL
233487 2006 XA19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233488 Cosandey 2006 YG 16/12/2006 Vicques M. Ory 850 m MPC · JPL
233489 2007 AM25 15/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
233490 2007 BT80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
233491 2007 CL5 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
233492 2007 CK21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
233493 2007 CJ23 07/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
233494 2007 CW26 12/02/2007 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
233495 2007 DF48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
233496 2007 DS50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233497 2007 DQ90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233498 2007 EC14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
233499 2007 ER15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233500 2007 EV23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233501 2007 EQ27 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233502 2007 EC32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233503 2007 EM51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233504 2007 EA75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233505 2007 EK82 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233506 2007 EW102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233507 2007 ED142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233508 2007 ET160 14/03/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
233509 2007 EB161 14/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
233510 2007 EK168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
233511 2007 EE181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
233512 2007 EU184 13/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
233513 2007 EM204 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233514 2007 EY210 08/03/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
233515 2007 FC13 19/03/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
233516 2007 FZ32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233517 2007 GP14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233518 2007 GT27 11/04/2007 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
233519 2007 GX29 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233520 2007 GW40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233521 2007 GU44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233522 Moye 2007 HB4 18/04/2007 Pises Pises Obs. 1,3 km MPC · JPL
233523 2007 HD7 16/04/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
233524 2007 HK11 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
233525 2007 HM14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233526 2007 HA26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
233527 2007 HU31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233528 2007 HY32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
233529 2007 HJ35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233530 2007 HP43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
233531 2007 HM61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
233532 2007 HA68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233533 2007 HC68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233534 2007 HN74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
233535 2007 HU78 23/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
233536 2007 HT79 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233537 2007 HR85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
233538 2007 HJ95 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233539 2007 HW97 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233540 2007 JS12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
233541 2007 JQ15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
233542 2007 JY18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233543 2007 JJ21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
233544 2007 JY22 11/05/2007 Lulin Observatory LUSS 1,7 km MPC · JPL
233545 2007 JU25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
233546 2007 JN26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233547 Luxun 2007 JR27 09/05/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-Y. Shih 3,2 km MPC · JPL
233548 2007 JW28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233549 2007 JP30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
233550 2007 JC31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233551 2007 LD13 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233552 2007 LC17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233553 2007 MO13 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233554 2007 MF24 23/06/2007 Tiki N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
233555 2007 NT3 12/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
233556 2007 NX3 13/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
233557 2007 NA5 15/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
233558 2007 OF5 23/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,1 km MPC · JPL
233559 Pizzetti 2007 PJ 04/08/2007 Lumezzane W. Marinello, M. Micheli 3,9 km MPC · JPL
233560 2007 PZ 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
233561 2007 PZ1 06/08/2007 Tiki N. Teamo, J.-C. Pelle 2,0 km MPC · JPL
233562 2007 PG6 08/08/2007 Tiki N. Teamo, J.-C. Pelle 1,1 km MPC · JPL
233563 2007 PM6 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
233564 2007 PR11 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
233565 2007 PD13 08/08/2007 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
233566 2007 PT13 08/08/2007 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
233567 2007 PU15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
233568 2007 PW20 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
233569 2007 PB26 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
233570 2007 PU29 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
233571 2007 PW29 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
233572 2007 PR31 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
233573 2007 PX42 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
233574 2007 PR46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233575 2007 PZ46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233576 2007 QL 16/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
233577 2007 QU1 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
233578 2007 QK5 16/08/2007 XuYi PMO NEO 17 km MPC · JPL
233579 2007 QK6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
233580 2007 QW8 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
233581 2007 QX8 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
233582 2007 QH13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233583 2007 RR 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 870 m MPC · JPL
233584 2007 RQ2 02/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
233585 2007 RJ18 14/09/2007 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
233586 2007 RA23 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
233587 2007 RY25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
233588 2007 RD58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
233589 2007 RC70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
233590 2007 RX81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
233591 2007 RS103 11/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233592 2007 RT109 11/09/2007 Eskridge G. Hug 3,6 km MPC · JPL
233593 2007 RH116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233594 2007 RD120 11/09/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
233595 2007 RM134 12/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
233596 2007 RY134 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
233597 2007 RJ135 13/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
233598 2007 RR137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
233599 2007 RN158 12/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
233600 2007 RO168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233601 2007 RT210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
233602 2007 RW260 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
233603 2007 RL277 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
233604 2007 RT308 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
233605 2007 RE310 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
233606 2007 SE10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233607 2007 SX12 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233608 2007 SK16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233609 2007 TV6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
233610 2007 TE76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233611 2007 TH89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233612 2007 TB135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233613 2007 TT143 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
233614 2007 TS153 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
233615 2007 TM156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
233616 2007 TA168 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
233617 2007 TS171 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233618 2007 TQ204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233619 2007 TZ204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233620 2007 TL221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233621 2007 TP235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
233622 2007 TJ236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
233623 2007 TG243 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
233624 2007 TS272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233625 2007 TR274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233626 2007 TO393 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233627 2007 TF440 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
233628 2007 TD443 12/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
233629 2007 UE52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
233630 2007 UF91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233631 2007 UA107 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
233632 2007 UC113 30/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233633 2007 VW10 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
233634 2007 VF25 02/11/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233635 2007 VE27 02/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,7 km MPC · JPL
233636 2007 VA32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
233637 2007 VW89 04/11/2007 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
233638 2007 VP216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
233639 2007 WO17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
233640 2008 AC19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233641 2008 HN12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233642 2008 KW 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233643 2008 MB1 27/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 7,3 km MPC · JPL
233644 2008 OZ6 29/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
233645 2008 OO10 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 5,0 km MPC · JPL
233646 2008 OJ18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
233647 2008 PE2 03/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
233648 2008 PN8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
233649 2008 PJ12 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
233650 2008 PM15 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
233651 2008 PV18 06/08/2008 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
233652 2008 PC21 03/08/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
233653 Rether 2008 QR 23/08/2008 Wildberg R. Apitzsch 6,2 km MPC · JPL
233654 2008 QV2 24/08/2008 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
233655 2008 QH12 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
233656 2008 QA20 30/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,8 km MPC · JPL
233657 2008 QE23 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
233658 2008 QG28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
233659 2008 QM28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
233660 2008 QR32 27/08/2008 Pises Pises Obs. 3,5 km MPC · JPL
233661 Alytus 2008 QZ32 31/08/2008 Moletai K. Černis, E. Černis 1,1 km MPC · JPL
233662 2008 QB44 23/08/2008 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
233663 2008 QM47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233664 2008 RA2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233665 2008 RO9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233666 2008 RK23 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
233667 2008 RQ25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
233668 2008 RS27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
233669 2008 RC30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233670 2008 RW35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
233671 2008 RY39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233672 2008 RO42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233673 2008 RP45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233674 2008 RE57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233675 2008 RR65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233676 2008 RD67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233677 2008 RJ70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
233678 2008 RX74 06/09/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
233679 2008 RV79 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
233680 2008 RU91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233681 2008 RH106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
233682 2008 RV110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
233683 2008 RG113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
233684 2008 RV116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
233685 2008 RG121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233686 2008 RN129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
233687 2008 RF134 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233688 2008 RC136 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
233689 2008 SE4 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
233690 2008 SZ5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
233691 2008 SX9 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
233692 2008 SX11 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
233693 2008 SM18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233694 2008 SM20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233695 2008 SB30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233696 2008 SU33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233697 2008 SE34 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233698 2008 SK34 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233699 2008 SW45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233700 2008 SN48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233701 2008 SJ50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233702 2008 SF51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233703 2008 SK58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233704 2008 SY67 21/09/2008 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
233705 2008 SL68 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233706 2008 SF74 23/09/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
233707 Alfons 2008 SA83 26/09/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
233708 2008 SB91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233709 2008 SS95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233710 2008 SM97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233711 2008 SM102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233712 2008 SM105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233713 2008 SG107 21/09/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
233714 2008 SQ112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233715 2008 SD129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233716 2008 SO129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233717 2008 SK130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233718 2008 SR131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233719 2008 SE135 23/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
233720 2008 SK142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233721 2008 SE143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233722 2008 SY151 30/09/2008 Sandlot G. Hug 1,1 km MPC · JPL
233723 2008 SS153 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
233724 2008 SN154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233725 2008 SP158 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
233726 2008 SZ165 28/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
233727 2008 SG167 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
233728 2008 SQ189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233729 2008 SF192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233730 2008 ST196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233731 2008 SL210 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233732 2008 SD218 29/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
233733 2008 SZ242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233734 2008 SF243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233735 2008 SK256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233736 2008 SS256 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233737 2008 SB257 21/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
233738 2008 SN257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233739 2008 SJ258 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233740 2008 SJ269 21/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
233741 2008 SN271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233742 2008 SB272 29/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233743 2008 SO290 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233744 2008 SA298 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233745 2008 SF301 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233746 2008 SR303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
233747 2008 SL304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
233748 2008 SL307 29/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
233749 2008 TF3 02/10/2008 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
233750 2008 TM4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
233751 2008 TW6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
233752 2008 TY8 06/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
233753 2008 TN17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233754 2008 TH18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233755 2008 TT20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233756 2008 TQ24 02/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
233757 2008 TY25 08/10/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
233758 2008 TV42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233759 2008 TL51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233760 2008 TT55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233761 2008 TE67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233762 2008 TL67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233763 2008 TK74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
233764 2008 TF84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233765 2008 TR99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233766 2008 TL104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233767 2008 TD112 06/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
233768 2008 TM112 06/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233769 2008 TB118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233770 2008 TK120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233771 2008 TO124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233772 2008 TW130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233773 2008 TU146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
233774 2008 TE158 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
233775 2008 TO158 11/10/2008 Hibiscus N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
233776 2008 TH160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233777 2008 TT161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233778 2008 TK164 01/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
233779 2008 TF165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233780 2008 TR167 10/10/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
233781 2008 TO171 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233782 2008 TP172 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233783 2008 TR180 04/10/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
233784 2008 UR1 21/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
233785 2008 UA4 23/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
233786 2008 UH6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233787 2008 UG15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233788 2008 UW16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233789 2008 UH22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233790 2008 UY23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
233791 2008 UO24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233792 2008 UQ41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233793 2008 UH53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233794 2008 UE59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233795 2008 UA60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
233796 2008 UU61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233797 2008 UW83 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233798 2008 US94 28/10/2008 Kachina J. Hobart 2,0 km MPC · JPL
233799 2008 UQ110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233800 2008 UZ111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233801 2008 UW113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233802 2008 UJ114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233803 2008 UH117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233804 2008 UX117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
233805 2008 US127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233806 2008 UO143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233807 2008 UK144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233808 2008 UD145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233809 2008 UR148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233810 2008 UR151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233811 2008 UN155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233812 2008 UW165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233813 2008 UM167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233814 2008 UF170 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233815 2008 UK174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233816 2008 US183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233817 2008 UC185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233818 2008 UA192 25/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
233819 2008 UB192 25/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
233820 2008 UG201 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
233821 2008 UC203 28/10/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
233822 2008 UE203 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233823 2008 UM208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
233824 2008 US211 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
233825 2008 UE240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233826 2008 UB242 26/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233827 2008 UF244 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
233828 2008 UP244 26/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
233829 2008 UE248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233830 2008 UQ248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233831 2008 UO253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233832 2008 UR262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233833 2008 UY266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233834 2008 UA267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233835 2008 UD274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233836 2008 UF277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233837 2008 UX277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233838 2008 UY278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
233839 2008 UW288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
233840 2008 UZ291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233841 2008 UR296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233842 2008 UO303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233843 2008 UZ305 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233844 2008 UU307 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233845 2008 UK318 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233846 2008 UZ343 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233847 2008 UQ347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233848 2008 UV347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233849 2008 UH351 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233850 2008 UL354 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233851 2008 UG357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233852 2008 UC364 26/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
233853 2008 UU365 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233854 2008 UU367 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
233855 2008 VG2 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
233856 2008 VM3 03/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
233857 2008 VL13 07/11/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
233858 2008 VX13 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
233859 2008 VR15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233860 2008 VL23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233861 2008 VG35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233862 2008 VL38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233863 2008 VN42 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233864 2008 VO59 07/11/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
233865 2008 VL70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233866 2008 VN76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
233867 2008 WK13 19/11/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233868 2008 WH15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233869 2008 WE20 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233870 2008 WT22 18/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
233871 2008 WQ23 18/11/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233872 2008 WW23 18/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
233873 2008 WG25 18/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
233874 2008 WL59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
233875 2008 WT59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
233876 2008 WB61 21/11/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233877 2008 WY78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233878 2008 WQ81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
233879 2008 WM91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
233880 Urbanpriol 2008 WF93 26/11/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
233881 2008 WO101 30/11/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
233882 2008 WR137 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233883 2008 XO5 03/12/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
233884 2008 XP10 01/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
233885 2008 XF11 01/12/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
233886 2008 XQ18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233887 2008 XC21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233888 2008 XZ22 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233889 2008 XH42 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233890 2008 XV53 01/12/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
233891 2008 XA54 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233892 2008 YE4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
233893 Honthyhanna 2008 YW5 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 5,2 km MPC · JPL
233894 2008 YK29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,0 km MPC · JPL
233895 2008 YF49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233896 2008 YB80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
233897 2008 YJ127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233898 2008 YF135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
233899 2009 AB19 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233900 2009 AN24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233901 2009 BT 16/01/2009 Mayhill A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
233902 2009 BM7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
233903 2009 BD47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233904 2009 BA128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
233905 2009 CU22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233906 2009 CT38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
233907 2009 CA62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
233908 2009 CD62 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
233909 2009 DF36 21/02/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
233910 2009 FJ20 17/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 7,2 km MPC · JPL
233911 2009 FT38 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233912 2009 NC 03/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
233913 2009 QD58 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233914 2009 RD60 11/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
233915 2009 RE73 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
233916 2009 SV95 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233917 2009 SL129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233918 2009 SU146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
233919 2009 SP154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233920 2009 SD161 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
233921 2009 SC320 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
233922 2009 TT1 09/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
233923 2009 TD20 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
233924 2009 TM32 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
233925 2009 UL2 18/10/2009 Tzec Maun F. Tozzi 16 km MPC · JPL
233926 2009 UN4 18/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
233927 2009 UT32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233928 2009 UY57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
233929 2009 UN83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
233930 2009 UG88 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233931 2009 UF103 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
233932 2009 UZ136 26/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
233933 2009 UY146 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
233934 2009 VT16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,8 km MPC · JPL
233935 2009 VE31 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
233936 2009 VZ38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233937 2009 VC50 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
233938 2009 VM57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
233939 2009 VR58 15/11/2009 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 5,1 km MPC · JPL
233940 2009 VH81 15/11/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233941 2009 WM5 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233942 2009 WH6 18/11/2009 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
233943 Falera 2008 YW5 21/11/2009 Falera J. De Queiroz 2,8 km MPC · JPL
233944 2009 WL45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
233945 2009 WE74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
233946 2009 WG125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233947 2009 WM141 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233948 2009 WQ169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
233949 2009 WC216 27/11/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
233950 2009 WO252 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
233951 2009 XJ 07/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
233952 2009 XQ9 12/12/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
233953 2009 XS15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
233954 2009 XY16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
233955 2009 XB19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
233956 2009 XL19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
233957 2009 YQ16 19/12/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
233958 2009 YP21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
233959 2009 YX21 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233960 2010 AX2 07/01/2010 Mayhill A. Lowe 5,7 km MPC · JPL
233961 2010 AA3 07/01/2010 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
233962 2010 AY25 06/01/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233963 2010 AP31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233964 2010 AC37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233965 2010 AM59 06/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
233966 2010 BS2 16/01/2010 Mayhill iTelescope Obs. 3,5 km MPC · JPL
233967 Vierkant 2010 BN4 24/01/2010 Sierra Stars R. Kracht 3,7 km MPC · JPL
233968 3021 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
233969 1979 OK9 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
233970 1981 ES44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
233971 1991 TD2 08/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233972 1992 PZ5 03/08/1992 Palomar H. E. Holt 1,3 km MPC · JPL
233973 1993 FX4 17/03/1993 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
233974 1993 FG45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
233975 1994 RC7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233976 1994 RC14 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233977 1994 UK9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233978 1995 FD9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233979 1995 LS 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233980 1995 NF1 02/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
233981 1995 OL2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233982 1995 PW 03/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
233983 1995 SA16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
233984 1995 SF16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233985 1995 SX30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233986 1995 SV33 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
233987 1995 UJ65 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
233988 1995 VO3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233989 1995 VY6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
233990 1995 WK17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233991 1995 WU23 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233992 1996 GN3 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
233993 1996 GS5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233994 1996 RT6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233995 1996 RH16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233996 1996 RS21 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233997 1996 SF1 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
233998 1996 TZ16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233999 1996 VG35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
234000 1996 XP13 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

229.000s  • 230.000s  • 231.000s  • 232.000s  • 233.000s  • 234.000s  • 235.000s  • 236.000s  • 237.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001