Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/140001–141000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140001 2001 SO41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140002 2001 SF42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140003 2001 SM42 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140004 2001 SN42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140005 2001 SR42 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140006 2001 SE43 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
140007 2001 SG43 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140008 2001 SS43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
140009 2001 SU44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140010 2001 SA45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140011 2001 SA46 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140012 2001 SG47 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140013 2001 SA49 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140014 2001 SG49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140015 2001 SE50 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140016 2001 SL50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140017 2001 SE51 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140018 2001 ST51 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140019 2001 SO52 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140020 2001 SQ52 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140021 2001 SW52 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140022 2001 SH53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140023 2001 SL54 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140024 2001 SC57 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140025 2001 SD57 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140026 2001 SK58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140027 2001 SU59 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
140028 2001 SZ61 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140029 2001 SV63 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140030 2001 SA64 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140031 2001 SP64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140032 2001 SM65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140033 2001 SK66 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140034 2001 SO66 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140035 2001 SO67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140036 2001 SB71 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
140037 2001 SA72 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140038 Kurushima 2001 SN73 18/09/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,9 km MPC · JPL
140039 2001 SO73 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch APO 850 m MPC · JPL
140040 2001 SA76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
140041 2001 SZ77 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140042 2001 SV78 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140043 2001 SE80 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140044 2001 SJ80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140045 2001 SZ80 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140046 2001 SQ81 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140047 2001 SR83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140048 2001 SF84 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140049 2001 SW85 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140050 2001 SN86 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140051 2001 SJ90 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140052 2001 SS91 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140053 2001 SU95 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140054 2001 SV95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140055 2001 SU96 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140056 2001 SY96 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140057 2001 SR98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140058 2001 SA101 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140059 2001 SZ101 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140060 2001 SD102 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140061 2001 SO102 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140062 2001 SU103 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140063 2001 SB105 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140064 2001 SG105 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140065 2001 SZ105 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140066 2001 SR108 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140067 2001 SA111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
140068 2001 SK111 20/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
140069 2001 SO111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140070 2001 SY111 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
140071 2001 SX113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
140072 2001 SP114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
140073 2001 SC115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
140074 2001 SM117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140075 2001 SH118 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140076 2001 SR118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140077 2001 SO119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140078 2001 SU119 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140079 2001 SY119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140080 2001 SA120 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140081 2001 SB120 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140082 2001 SO120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140083 2001 SR120 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140084 2001 ST121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140085 2001 SZ121 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
140086 2001 SD122 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
140087 2001 SM123 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140088 2001 SQ124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
140089 2001 SG127 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140090 2001 SL127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140091 2001 SN128 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140092 2001 SR128 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140093 2001 SE129 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140094 2001 SH129 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140095 2001 SO129 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140096 2001 SQ129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140097 2001 SL130 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140098 2001 SP130 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140099 2001 SE131 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140100 2001 ST131 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140101 2001 SV131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140102 2001 SB132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140103 2001 SH132 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140104 2001 SW132 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140105 2001 SN133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140106 2001 SV133 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140107 2001 SZ133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140108 2001 SA135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140109 2001 SE135 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
140110 2001 SD136 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140111 2001 SN136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140112 2001 SK137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140113 2001 SM137 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140114 2001 SO137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140115 2001 ST137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140116 2001 SX137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140117 2001 SD138 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140118 2001 SR138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140119 2001 SV138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140120 2001 SB139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140121 2001 SR139 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140122 2001 SG140 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140123 2001 SN140 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140124 2001 SA141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140125 2001 SD141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140126 2001 SV141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140127 2001 SW141 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140128 2001 SZ141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140129 2001 SG143 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
140130 2001 SD144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
140131 2001 SB145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140132 2001 SZ145 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140133 2001 ST146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140134 2001 SS148 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140135 2001 SH149 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140136 2001 SQ151 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
140137 2001 SR151 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140138 2001 SE152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140139 2001 SS154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140140 2001 ST154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140141 2001 SE155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140142 2001 SH155 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140143 2001 SF159 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140144 2001 SM159 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140145 2001 SS160 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140146 2001 SX160 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140147 2001 SZ160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140148 2001 SA161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140149 2001 SZ162 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140150 2001 SC163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140151 2001 SS164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140152 2001 SS165 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140153 2001 SX166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140154 2001 SC168 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140155 2001 SE168 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140156 2001 SH168 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140157 2001 SH169 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140158 2001 SX169 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
140159 2001 SK171 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140160 2001 SY173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140161 2001 SE175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140162 2001 SP176 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140163 2001 SM177 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140164 2001 SX177 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140165 2001 SN178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140166 2001 SV178 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140167 2001 SA179 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140168 2001 SC179 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
140169 2001 SU181 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140170 2001 SL182 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140171 2001 SS184 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140172 2001 SX184 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140173 2001 SY187 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140174 2001 SK188 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140175 2001 SW189 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140176 2001 SA192 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140177 2001 SC192 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140178 2001 SM195 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140179 2001 SK196 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140180 2001 ST200 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140181 2001 SZ201 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140182 2001 SO205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140183 2001 SP205 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140184 2001 SO206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140185 2001 SV206 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140186 2001 SZ206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140187 2001 SF211 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140188 2001 SJ211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140189 2001 SC213 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140190 2001 SJ214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140191 2001 ST214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140192 2001 SM215 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140193 2001 SE218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140194 2001 SO218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140195 2001 SE219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140196 2001 SM219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140197 2001 SC220 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140198 2001 SH221 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140199 2001 SV222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140200 2001 SS223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140201 2001 SP224 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140202 2001 SU224 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140203 2001 SC226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140204 2001 SE226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140205 2001 SQ226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140206 2001 SB228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140207 2001 SC228 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140208 2001 SV228 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140209 2001 SC230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140210 2001 SU230 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140211 2001 SZ230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140212 2001 SJ232 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140213 2001 SQ232 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140214 2001 SV234 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140215 2001 SY234 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140216 2001 SW235 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140217 2001 SA236 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140218 2001 SD237 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140219 2001 SS237 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140220 2001 SH238 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140221 2001 SC239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140222 2001 SU240 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140223 2001 SX240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140224 2001 ST241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140225 2001 SU241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140226 2001 SX241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140227 2001 SC242 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140228 2001 SV242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140229 2001 SC243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140230 2001 SC244 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140231 2001 SQ245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140232 2001 SY245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140233 2001 SA246 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140234 2001 SD247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140235 2001 SF247 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140236 2001 SE248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140237 2001 SG248 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140238 2001 SJ248 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140239 2001 SS248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140240 2001 SW248 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140241 2001 SW249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140242 2001 SO250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140243 2001 SP250 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140244 2001 SA251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140245 2001 SM252 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140246 2001 SR252 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140247 2001 SY252 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140248 2001 SH253 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140249 2001 SL253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140250 2001 SC255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140251 2001 SN255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140252 2001 SB256 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140253 2001 SV256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140254 2001 SK257 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140255 2001 SN257 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140256 2001 SB258 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140257 2001 SE258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140258 2001 SN260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140259 2001 SQ260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140260 2001 SG263 25/09/2001 Farpoint G. Hug 2,8 km MPC · JPL
140261 2001 SJ263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,6 km MPC · JPL
140262 2001 SZ263 24/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140263 2001 SO265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
140264 2001 SR267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
140265 2001 SL270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,4 km MPC · JPL
140266 2001 SW270 16/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140267 2001 SK271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140268 2001 SM271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140269 2001 SR271 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140270 2001 SZ271 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140271 2001 SF272 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140272 2001 SL272 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140273 2001 ST273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
140274 2001 SX275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
140275 2001 SL276 16/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140276 2001 SM276 18/09/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140277 2001 SP276 21/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140278 2001 SR277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
140279 2001 SY277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
140280 2001 SF278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
140281 2001 SV280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
140282 2001 SO281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
140283 2001 ST281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
140284 2001 SO282 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140285 2001 SH286 21/09/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140286 2001 SV286 22/09/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
140287 2001 SC287 22/09/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
140288 2001 SN289 29/09/2001 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
140289 2001 SW289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
140290 2001 SO290 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140291 2001 SO292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140292 2001 SC295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140293 2001 SQ299 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140294 2001 SO302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
140295 2001 SH304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140296 2001 SR305 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140297 2001 SW305 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
140298 2001 SO307 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140299 2001 SU311 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140300 2001 SW311 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140301 2001 SL312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140302 2001 SQ312 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140303 2001 SK313 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140304 2001 SR313 21/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
140305 2001 SA314 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140306 2001 SB314 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140307 2001 SM315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140308 2001 SK316 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140309 2001 SL318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
140310 2001 SN318 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140311 2001 SR319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140312 2001 SY319 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140313 2001 SD320 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140314 2001 SV320 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140315 2001 SG321 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140316 2001 SE322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140317 2001 SO323 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140318 2001 SQ323 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140319 2001 ST327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
140320 2001 SX327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
140321 2001 SD330 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140322 2001 SD334 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
140323 2001 SD337 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140324 2001 SK337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
140325 2001 SC339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
140326 2001 SV339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
140327 2001 SY339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
140328 2001 SD343 22/09/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140329 2001 SM344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140330 2001 SY347 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140331 2001 SG349 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140332 2001 SK350 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140333 2001 TD2 10/10/2001 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
140334 2001 TU3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140335 2001 TZ3 07/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140336 2001 TP4 08/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
140337 2001 TS4 08/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
140338 2001 TX4 08/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140339 2001 TP5 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140340 2001 TO7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,3 km MPC · JPL
140341 2001 TR7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
140342 2001 TG8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140343 2001 TX10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140344 2001 TO11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140345 2001 TV12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140346 2001 TO14 07/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140347 2001 TT14 07/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140348 2001 TK15 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 9,0 km MPC · JPL
140349 2001 TU15 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140350 2001 TL16 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140351 2001 TD18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
140352 2001 TK18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
140353 2001 TX18 15/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
140354 2001 TM19 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140355 2001 TN19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140356 2001 TY19 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140357 2001 TY20 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140358 2001 TH21 09/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140359 2001 TL22 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140360 2001 TD23 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140361 2001 TN23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140362 2001 TQ23 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140363 2001 TP24 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140364 2001 TD27 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
140365 2001 TL27 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140366 2001 TK28 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140367 2001 TP28 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140368 2001 TC29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140369 2001 TO29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140370 2001 TU30 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140371 2001 TY30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140372 2001 TW32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140373 2001 TL34 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140374 2001 TM36 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140375 2001 TN36 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140376 2001 TE37 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140377 2001 TN37 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140378 2001 TQ39 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
140379 2001 TD42 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
140380 2001 TF45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 4,1 km MPC · JPL
140381 2001 TR46 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140382 2001 TV47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,3 km MPC · JPL
140383 2001 TP48 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
140384 2001 TA49 15/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
140385 2001 TU49 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140386 2001 TG51 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140387 2001 TW51 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140388 2001 TZ52 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140389 2001 TM54 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140390 2001 TB55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140391 2001 TQ55 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140392 2001 TS57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140393 2001 TV57 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
140394 2001 TW58 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140395 2001 TJ63 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140396 2001 TG64 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140397 2001 TK65 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140398 2001 TM67 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140399 2001 TN67 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140400 2001 TR68 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140401 2001 TJ70 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140402 2001 TB71 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140403 2001 TN71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140404 2001 TH73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140405 2001 TK73 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140406 2001 TV73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140407 2001 TQ74 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140408 2001 TC76 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
140409 2001 TO77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140410 2001 TJ81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140411 2001 TT82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140412 2001 TH83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140413 2001 TM84 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140414 2001 TO85 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140415 2001 TP85 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140416 2001 TF87 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
140417 2001 TT87 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140418 2001 TS89 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140419 2001 TY89 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140420 2001 TM90 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140421 2001 TJ92 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140422 2001 TO92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140423 2001 TM93 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140424 2001 TO93 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140425 2001 TS93 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140426 2001 TU93 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140427 2001 TE94 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140428 2001 TT94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140429 2001 TQ96 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140430 2001 TS101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140431 2001 TU101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140432 2001 TC102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140433 2001 TK102 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140434 2001 TB103 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140435 2001 TX103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
140436 2001 TW104 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140437 2001 TC106 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140438 2001 TJ108 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140439 2001 TY109 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140440 2001 TK112 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140441 2001 TH113 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
140442 2001 TF114 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140443 2001 TR114 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140444 2001 TR115 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140445 2001 TB116 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140446 2001 TU118 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140447 2001 TX118 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140448 2001 TQ120 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140449 2001 TS120 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140450 2001 TE121 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140451 2001 TQ121 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140452 2001 TX122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140453 2001 TN123 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
140454 2001 TB124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
140455 2001 TY124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
140456 2001 TS125 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
140457 2001 TS126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
140458 2001 TF127 11/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
140459 2001 TO127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
140460 2001 TR127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
140461 2001 TS127 15/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
140462 2001 TF128 10/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
140463 2001 TX128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
140464 2001 TF129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
140465 2001 TF130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
140466 2001 TU130 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
140467 2001 TN131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140468 2001 TU132 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
140469 2001 TY133 12/10/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
140470 2001 TR134 13/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
140471 2001 TZ134 13/10/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
140472 2001 TB135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140473 2001 TK135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
140474 2001 TM135 13/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
140475 2001 TF137 14/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140476 2001 TL137 14/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
140477 2001 TM137 14/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140478 2001 TN138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
140479 2001 TQ138 10/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140480 2001 TV138 10/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140481 2001 TQ140 10/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
140482 2001 TK141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140483 2001 TM141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140484 2001 TH142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
140485 2001 TJ142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
140486 2001 TZ142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
140487 2001 TP143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
140488 2001 TS143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
140489 2001 TU145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
140490 2001 TJ148 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140491 2001 TA149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
140492 2001 TH151 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
140493 2001 TL151 10/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140494 2001 TR151 10/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140495 2001 TK153 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140496 2001 TT153 13/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140497 2001 TX153 13/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
140498 2001 TO155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
140499 2001 TW156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
140500 2001 TF158 10/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140501 2001 TN158 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
140502 2001 TK160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
140503 2001 TN160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
140504 2001 TO161 11/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
140505 2001 TS161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
140506 2001 TJ163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140507 2001 TH164 11/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
140508 2001 TN165 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140509 2001 TR165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140510 2001 TT165 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
140511 2001 TF166 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140512 2001 TN166 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140513 2001 TY166 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140514 2001 TF167 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140515 2001 TA169 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140516 2001 TU169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140517 2001 TV169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140518 2001 TY169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140519 2001 TZ169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140520 2001 TN170 13/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140521 2001 TS170 13/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
140522 2001 TH171 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
140523 2001 TK171 15/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140524 2001 TT171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
140525 2001 TF172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140526 2001 TE173 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140527 2001 TN174 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140528 2001 TY174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140529 2001 TG176 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140530 2001 TY176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140531 2001 TC180 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140532 2001 TJ180 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140533 2001 TK180 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140534 2001 TT180 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140535 2001 TN182 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140536 2001 TO182 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140537 2001 TQ182 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140538 2001 TX182 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140539 2001 TJ184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
140540 2001 TU184 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140541 2001 TO185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140542 2001 TP185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140543 2001 TS186 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140544 2001 TH188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140545 2001 TA194 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140546 2001 TZ194 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
140547 2001 TA195 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140548 2001 TB197 15/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
140549 2001 TU198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140550 2001 TY198 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140551 2001 TE200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140552 2001 TW201 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140553 2001 TQ202 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140554 2001 TK203 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
140555 2001 TV203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140556 2001 TY203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140557 2001 TE204 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140558 2001 TO204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140559 2001 TQ204 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140560 2001 TW204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140561 2001 TL207 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
140562 2001 TS207 11/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140563 2001 TE209 12/10/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
140564 2001 TY209 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
140565 2001 TO210 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140566 2001 TR211 13/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140567 2001 TN212 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140568 2001 TZ212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
140569 2001 TF213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
140570 2001 TY213 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
140571 2001 TL214 13/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140572 2001 TE215 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140573 2001 TH215 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140574 2001 TA216 13/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
140575 2001 TK217 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140576 2001 TL217 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140577 2001 TF219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
140578 2001 TN221 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140579 2001 TM222 14/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
140580 2001 TW223 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140581 2001 TX223 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140582 2001 TW225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
140583 2001 TZ225 14/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140584 2001 TU226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
140585 2001 TR227 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
140586 2001 TP228 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
140587 2001 TE229 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140588 2001 TU230 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
140589 2001 TY230 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140590 2001 TR231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
140591 2001 TL232 15/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
140592 2001 TZ233 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
140593 2001 TA235 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
140594 2001 TC236 15/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140595 2001 TE236 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
140596 2001 TO236 15/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
140597 2001 TZ237 13/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140598 2001 TD238 14/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140599 2001 TX238 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140600 2001 TC239 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140601 2001 TP239 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140602 Berlind 2001 TU247 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
140603 2001 UQ 18/10/2001 Emerald Lane L. Ball 5,0 km MPC · JPL
140604 2001 UA3 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140605 2001 UG3 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140606 2001 UL3 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140607 2001 UC4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
140608 2001 UD4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
140609 2001 UE4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
140610 2001 UG5 19/10/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
140611 2001 UQ6 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
140612 2001 UU6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
140613 2001 UX6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
140614 2001 UZ6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
140615 2001 UA7 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
140616 2001 UC7 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
140617 2001 UQ7 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140618 2001 UC9 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140619 2001 UG9 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140620 Raoulwallenberg 2001 UN10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
140621 2001 UQ10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
140622 2001 UO12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
140623 2001 UR12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
140624 2001 UY12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
140625 2001 UZ12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
140626 2001 UC13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
140627 2001 UR13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
140628 Klaipeda 2001 UM14 20/10/2001 Molėtai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
140629 2001 UU14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
140630 2001 UY14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
140631 2001 UV15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
140632 2001 UQ17 26/10/2001 Emerald Lane L. Ball 4,0 km MPC · JPL
140633 2001 UR17 26/10/2001 Emerald Lane L. Ball 6,4 km MPC · JPL
140634 2001 UY18 16/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140635 2001 UY19 16/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
140636 2001 UB21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140637 2001 UX21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140638 2001 UB22 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140639 2001 UQ22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140640 2001 UO23 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140641 2001 UP25 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140642 2001 US25 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
140643 2001 UW25 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140644 2001 UL26 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140645 2001 UO26 18/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140646 2001 UX28 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140647 2001 UM29 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140648 2001 UN30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140649 2001 US30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140650 2001 UZ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140651 2001 UU32 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140652 2001 UX33 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140653 2001 UC35 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
140654 2001 UQ36 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140655 2001 UA37 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140656 2001 UT37 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140657 2001 UC39 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140658 2001 UL39 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140659 2001 US39 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140660 2001 UH42 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140661 2001 UY42 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140662 2001 UU43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140663 2001 UN44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140664 2001 UG45 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140665 2001 UH45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140666 2001 UO46 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140667 2001 UT47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140668 2001 UG48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140669 2001 UV48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140670 2001 UY48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140671 2001 UR49 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140672 2001 UH50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140673 2001 UK50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140674 2001 UX50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140675 2001 UR51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140676 2001 UY51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140677 2001 UZ51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140678 2001 UC52 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140679 2001 US52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140680 2001 UC53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140681 2001 UL53 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140682 2001 UA54 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140683 2001 UH54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140684 2001 UW54 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140685 2001 UA55 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140686 2001 UU55 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140687 2001 UX55 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140688 2001 UE57 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140689 2001 UW58 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140690 2001 UO61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140691 2001 UZ63 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140692 2001 UF65 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140693 2001 UN65 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140694 2001 UD66 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140695 2001 UD71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
140696 2001 UV72 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140697 2001 UG73 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140698 2001 UO73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140699 2001 UL74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140700 2001 UW74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140701 2001 UJ75 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140702 2001 UZ75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
140703 2001 UE77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140704 2001 UG77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140705 2001 UG78 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140706 2001 UV79 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140707 2001 UB80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140708 2001 UH81 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140709 2001 US82 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140710 2001 UZ82 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140711 2001 UB86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
140712 2001 UK88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
140713 2001 UB89 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
140714 2001 UO89 22/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
140715 2001 UV91 18/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140716 2001 UK92 18/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140717 2001 UQ92 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140718 2001 UG93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
140719 2001 UL93 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
140720 2001 UO93 19/10/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
140721 2001 UT93 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
140722 2001 UU93 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
140723 2001 UY93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
140724 2001 UL94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
140725 2001 UX94 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
140726 2001 UU95 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140727 2001 UA96 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140728 2001 UC96 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140729 2001 UV97 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140730 2001 UU98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140731 2001 UW98 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140732 2001 UM99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140733 2001 UR99 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140734 2001 UF100 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140735 2001 UH101 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140736 2001 UJ102 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140737 2001 UY103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140738 2001 UH104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140739 2001 UZ104 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140740 2001 UY105 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140741 2001 UC107 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140742 2001 UL107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140743 2001 UT107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140744 2001 UE108 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140745 2001 UU108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140746 2001 US109 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140747 2001 UV109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
140748 2001 UD110 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140749 2001 UE113 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140750 2001 UZ113 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140751 2001 UN114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140752 2001 UH115 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140753 2001 UC116 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140754 2001 UX117 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140755 2001 UY117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140756 2001 UR118 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140757 2001 UX118 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140758 2001 UA119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140759 2001 UB119 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140760 2001 UN119 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140761 2001 UO120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140762 2001 UQ120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140763 2001 UY120 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140764 2001 UB122 22/10/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
140765 2001 UF122 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
140766 2001 UZ122 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140767 2001 UA123 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140768 2001 UL123 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140769 2001 UA124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140770 2001 UU125 23/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140771 2001 UJ126 23/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
140772 2001 UU127 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
140773 2001 UY128 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140774 2001 UC131 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140775 2001 US131 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140776 2001 UU131 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140777 2001 UZ131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140778 2001 UA133 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140779 2001 UF133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140780 2001 UW133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140781 2001 UD134 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140782 2001 UH136 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140783 2001 UP137 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140784 2001 UN139 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140785 2001 UG140 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140786 2001 UR140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140787 2001 UF141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140788 2001 UD142 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140789 2001 UM142 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140790 2001 UV142 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140791 2001 UG143 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140792 2001 UW143 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140793 2001 UM144 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140794 2001 UQ145 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140795 2001 UF146 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140796 2001 UN146 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140797 2001 UE148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140798 2001 UR149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140799 2001 UG150 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140800 2001 UV150 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140801 2001 UK151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140802 2001 UM151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140803 2001 UX151 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140804 2001 UJ152 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140805 2001 UQ152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140806 2001 UT152 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140807 2001 UR153 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
140808 2001 UV156 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140809 2001 UL157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140810 2001 UM158 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140811 2001 UC159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140812 2001 UE159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140813 2001 UN159 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140814 2001 US159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140815 2001 UL160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140816 2001 UD161 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140817 2001 UR161 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140818 2001 UC162 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140819 2001 UR162 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140820 2001 UO163 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
140821 2001 UA164 18/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
140822 2001 UO164 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
140823 2001 UT165 23/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
140824 2001 UC167 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140825 2001 UZ167 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140826 2001 UX168 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140827 2001 UZ169 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140828 2001 UA172 18/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140829 2001 UQ172 18/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
140830 2001 UL173 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140831 2001 UV174 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
140832 2001 UK175 24/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
140833 2001 UE179 25/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
140834 2001 UF179 25/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140835 2001 UL184 16/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
140836 2001 UD192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140837 2001 UP192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140838 2001 UU192 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140839 2001 UH193 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140840 2001 UO193 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140841 2001 UO198 19/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140842 2001 UH199 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
140843 2001 UP203 19/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
140844 2001 UE206 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140845 2001 UK206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
140846 2001 UX206 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140847 2001 UR209 20/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
140848 2001 UJ210 21/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
140849 2001 UB212 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140850 2001 UH212 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140851 2001 UA213 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140852 2001 UT215 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
140853 2001 UU215 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
140854 2001 UR219 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140855 2001 US219 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140856 2001 UY219 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
140857 2001 UZ221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140858 2001 UU222 24/10/2001 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
140859 2001 VP 07/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140860 2001 VW 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140861 2001 VD1 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140862 2001 VB3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
140863 2001 VZ3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
140864 2001 VL4 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
140865 2001 VX7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140866 2001 VZ9 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140867 2001 VJ10 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140868 2001 VQ10 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140869 2001 VZ10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140870 2001 VS12 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140871 2001 VH15 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140872 2001 VO16 07/11/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140873 2001 VH17 11/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,6 km MPC · JPL
140874 2001 VL17 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,2 km MPC · JPL
140875 2001 VP17 08/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140876 2001 VM19 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140877 2001 VN19 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140878 2001 VP19 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140879 2001 VE20 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140880 2001 VL20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140881 2001 VB21 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140882 2001 VG22 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140883 2001 VD24 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140884 2001 VH25 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140885 2001 VH26 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140886 2001 VY27 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140887 2001 VD28 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140888 2001 VX28 09/11/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
140889 2001 VL29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140890 2001 VK30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140891 2001 VB31 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140892 2001 VG31 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140893 2001 VF32 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140894 2001 VT32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140895 2001 VR33 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140896 2001 VW35 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
140897 2001 VC36 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140898 2001 VV37 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140899 2001 VK38 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140900 2001 VW38 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140901 2001 VT40 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140902 2001 VK49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140903 2001 VO49 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
140904 2001 VV49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140905 2001 VC50 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140906 2001 VG52 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140907 2001 VJ52 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140908 2001 VP53 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140909 2001 VW54 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140910 2001 VH55 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140911 2001 VO57 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140912 2001 VA58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140913 2001 VT58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140914 2001 VH60 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140915 2001 VY61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140916 2001 VN62 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140917 2001 VQ62 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140918 2001 VZ62 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
140919 2001 VM63 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140920 2001 VQ65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140921 2001 VS65 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140922 2001 VW65 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140923 2001 VX66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140924 2001 VU67 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140925 2001 VR68 11/11/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140926 2001 VY69 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
140927 2001 VM74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
140928 2001 VG75 12/11/2001 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
140929 2001 VY77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
140930 2001 VU79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
140931 2001 VO81 15/11/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140932 2001 VA82 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140933 2001 VS82 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140934 2001 VB84 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140935 2001 VM84 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140936 2001 VV84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140937 2001 VS86 13/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140938 2001 VU88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
140939 2001 VZ89 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
140940 2001 VR90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140941 2001 VU90 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
140942 2001 VS91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140943 2001 VJ93 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140944 2001 VU93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140945 2001 VW93 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140946 2001 VO94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140947 2001 VM95 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140948 2001 VC98 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140949 2001 VK98 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
140950 2001 VP99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140951 2001 VZ99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140952 2001 VK100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
140953 2001 VR100 08/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140954 2001 VZ100 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140955 2001 VF101 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140956 2001 VL102 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140957 2001 VJ103 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140958 2001 VT103 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140959 2001 VD104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140960 2001 VL105 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140961 2001 VZ106 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140962 2001 VB107 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140963 2001 VX107 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140964 2001 VM108 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140965 2001 VF111 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140966 2001 VV112 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140967 2001 VL113 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140968 2001 VU116 12/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140969 2001 VE118 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140970 2001 VL118 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140971 2001 VY118 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140972 2001 VF120 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140973 2001 VN120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140974 2001 VW120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140975 2001 VM121 15/11/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140976 2001 VS121 15/11/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140977 2001 VG122 13/11/2001 Haleakala NEAT 8,9 km MPC · JPL
140978 2001 VP122 15/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
140979 2001 VQ125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
140980 Blanton 2001 VQ132 12/11/2001 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
140981 2001 WS2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
140982 2001 WJ6 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140983 2001 WO8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140984 2001 WN11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140985 2001 WZ11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140986 2001 WS12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140987 2001 WS13 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140988 2001 WU16 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
140989 2001 WW17 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140990 2001 WP19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140991 2001 WG20 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140992 2001 WU26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140993 2001 WB27 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140994 2001 WR27 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140995 2001 WS27 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140996 2001 WE28 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140997 2001 WR28 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140998 2001 WE29 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
140999 2001 WK29 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
141000 2001 WO29 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

136.000s  • 137.000s  • 138.000s  • 139.000s  • 140.000s  • 141.000s  • 142.000s  • 143.000s  • 144.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001