Danh sách tiểu hành tinh/538001–539000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538001 2016 AW231 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538002 2016 AZ231 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538003 2016 AC232 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538004 2016 AE232 17/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538005 2016 AN232 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538006 2016 AP233 17/03/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
538007 2016 AU234 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538008 2016 AM235 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538009 2016 AR235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
538010 2016 AA236 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538011 2016 AM236 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538012 2016 AT236 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538013 2016 AC237 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538014 2016 AE237 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538015 2016 AH237 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
538016 2016 AJ237 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
538017 2016 AO237 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538018 2016 AF238 30/03/2012 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
538019 2016 AG238 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
538020 2016 AR239 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
538021 2016 AF240 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
538022 2016 AH240 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538023 2016 AU240 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538024 2016 AZ240 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538025 2016 AC241 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538026 2016 AH243 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538027 2016 AR243 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
538028 2016 AN244 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538029 2016 AA245 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538030 2016 AY246 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
538031 2016 AR247 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538032 2016 AA250 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538033 2016 AD250 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538034 2016 AM250 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538035 2016 AQ250 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538036 2016 AS251 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538037 2016 AQ252 30/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
538038 2016 AT252 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538039 2016 AA253 07/07/2013 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
538040 2016 AN253 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538041 2016 AW254 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538042 2016 AU258 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538043 2016 AY258 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538044 2016 AG259 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538045 2016 AV261 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538046 2016 AY261 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538047 2016 AK262 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538048 2016 AR262 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538049 2016 AJ263 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
538050 2016 AL263 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538051 2016 AN263 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538052 2016 AU263 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538053 2016 AZ264 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
538054 2016 AG265 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538055 2016 AL265 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538056 2016 AP265 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538057 2016 AY265 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
538058 2016 AZ265 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
538059 2016 AG266 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538060 2016 AP266 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
538061 2016 AW266 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
538062 2016 AX266 03/10/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
538063 2016 AU268 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538064 2016 AE269 17/10/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
538065 2016 AM269 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538066 2016 AU269 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
538067 2016 AN270 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538068 2016 AU270 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538069 2016 AD271 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538070 2016 AJ271 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538071 2016 AA272 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538072 2016 AB272 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538073 2016 AU272 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
538074 2016 AX272 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538075 2016 AY273 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538076 2016 AJ274 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538077 2016 AK274 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538078 2016 AQ274 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538079 2016 AX274 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538080 2016 AR276 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538081 2016 AE277 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538082 2016 AE278 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538083 2016 AK278 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
538084 2016 BK 28/03/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
538085 2016 BO1 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS APO 1,1 km MPC · JPL
538086 2016 BW1 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
538087 2016 BB2 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
538088 2016 BM7 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538089 2016 BF8 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538090 2016 BJ11 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538091 2016 BL11 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538092 2016 BJ14 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538093 2016 BL16 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538094 2016 BU16 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538095 2016 BH17 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538096 2016 BW17 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538097 2016 BP22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538098 2016 BT28 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538099 2016 BY31 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538100 2016 BC32 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538101 2016 BH35 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538102 2016 BK35 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
538103 2016 BR35 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538104 2016 BL36 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538105 2016 BG38 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538106 2016 BL40 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
538107 2016 BF44 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538108 2016 BR44 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538109 2016 BR45 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538110 2016 BG48 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
538111 2016 BZ48 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538112 2016 BC51 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538113 2016 BS51 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538114 2016 BU51 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538115 2016 BH56 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538116 2016 BD59 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538117 2016 BV60 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
538118 2016 BL61 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538119 2016 BR61 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538120 2016 BP62 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538121 2016 BJ66 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
538122 2016 BQ73 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538123 2016 BB80 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
538124 2016 BA82 11/02/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
538125 2016 BL83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538126 2016 BK85 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538127 2016 BU87 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
538128 2016 BV87 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538129 2016 BW87 12/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538130 2016 BG88 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
538131 2016 BJ88 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
538132 2016 BL88 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538133 2016 BN88 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538134 2016 BX88 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538135 2016 BA89 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538136 2016 BB89 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538137 2016 BC89 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538138 2016 BE89 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538139 2016 BO89 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
538140 2016 BT89 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538141 2016 BU89 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
538142 2016 BJ90 14/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
538143 2016 BK90 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538144 2016 BO90 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
538145 2016 BP90 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
538146 2016 BS90 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538147 2016 BT90 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
538148 2016 BX90 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
538149 2016 BZ90 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538150 2016 BT91 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538151 2016 BR92 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538152 2016 BT92 26/08/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
538153 2016 BB93 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538154 2016 BF93 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538155 2016 BH93 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538156 2016 BQ93 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
538157 2016 BR93 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538158 2016 BV93 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
538159 2016 BZ93 17/03/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
538160 2016 BA94 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538161 2016 BB96 16/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
538162 2016 BL97 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
538163 2016 BG98 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538164 2016 BN98 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538165 2016 BT98 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538166 2016 BY98 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
538167 2016 BZ98 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538168 2016 BF99 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538169 2016 BY99 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
538170 2016 BM100 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538171 2016 BN100 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538172 2016 BT100 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538173 2016 BY100 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538174 2016 BP101 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538175 2016 BA102 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538176 2016 BD102 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538177 2016 BV102 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538178 2016 BZ102 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538179 2016 BD103 29/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538180 2016 CR9 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538181 2016 CS9 26/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
538182 2016 CY9 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
538183 2016 CK12 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
538184 2016 CN12 15/03/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
538185 2016 CV13 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538186 2016 CD14 30/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538187 2016 CE14 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538188 2016 CQ16 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538189 2016 CW18 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538190 2016 CD22 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538191 2016 CY23 19/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
538192 2016 CU24 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
538193 2016 CC26 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538194 2016 CA33 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538195 2016 CO35 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
538196 2016 CU39 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
538197 2016 CM42 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538198 2016 CT45 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538199 2016 CK46 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
538200 2016 CP48 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538201 2016 CC52 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538202 2016 CO58 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538203 2016 CH70 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
538204 2016 CG72 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538205 2016 CC73 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
538206 2016 CB78 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538207 2016 CX92 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538208 2016 CW97 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538209 2016 CC106 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538210 2016 CB122 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538211 2016 CV124 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538212 2016 CA136 06/02/2016 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
538213 2016 CN138 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538214 2016 CA140 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
538215 2016 CW140 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538216 2016 CW141 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538217 2016 CW142 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538218 2016 CJ143 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538219 2016 CO143 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
538220 2016 CS145 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538221 2016 CL146 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538222 2016 CX149 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538223 2016 CX157 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538224 2016 CR159 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
538225 2016 CJ178 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538226 2016 CT188 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538227 2016 CT195 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538228 2016 CD196 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538229 2016 CS197 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538230 2016 CH199 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538231 2016 CU201 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538232 2016 CM202 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
538233 2016 CT204 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
538234 2016 CD205 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538235 2016 CW205 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538236 2016 CW207 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538237 2016 CC213 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538238 2016 CQ214 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
538239 2016 CR215 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538240 2016 CL218 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
538241 2016 CA219 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
538242 2016 CQ232 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
538243 2016 CM243 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538244 2016 CF246 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538245 2016 CR250 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
538246 2016 CG255 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
538247 2016 CC258 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538248 2016 CD258 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538249 2016 CL259 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538250 2016 CR259 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538251 2016 CF260 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538252 2016 CY262 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538253 2016 CV265 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
538254 2016 CP266 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
538255 2016 CJ269 18/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
538256 2016 CO269 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
538257 2016 CL275 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
538258 2016 CY277 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
538259 2016 CA278 26/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
538260 2016 CB278 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538261 2016 CD278 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538262 2016 CG278 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
538263 2016 CW278 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538264 2016 CA279 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538265 2016 CB279 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
538266 2016 CC279 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538267 2016 CH279 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538268 2016 CL279 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538269 2016 CS279 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538270 2016 CU279 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538271 2016 CV279 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538272 2016 CW279 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538273 2016 CA280 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538274 2016 CB280 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538275 2016 CC280 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538276 2016 CD280 25/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
538277 2016 CH280 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
538278 2016 CN280 01/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538279 2016 CO280 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538280 2016 CP280 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538281 2016 CR280 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538282 2016 CS280 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
538283 2016 CC281 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538284 2016 CF281 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538285 2016 CM281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
538286 2016 CU281 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538287 2016 CC282 14/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538288 2016 CG282 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538289 2016 CL282 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538290 2016 CN282 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538291 2016 CQ282 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538292 2016 CY282 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
538293 2016 CB283 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538294 2016 CO283 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538295 2016 CP283 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538296 2016 CZ283 04/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
538297 2016 CE284 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
538298 2016 CH284 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538299 2016 CK284 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538300 2016 CM284 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538301 2016 CT284 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538302 2016 CB285 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538303 2016 CD285 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538304 2016 CF285 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538305 2016 CR285 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
538306 2016 CD286 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538307 2016 CX286 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
538308 2016 CW288 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538309 2016 CZ288 26/09/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
538310 2016 CY289 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538311 2016 CK290 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538312 2016 CL290 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
538313 2016 CV290 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
538314 2016 CO291 06/11/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
538315 2016 CT291 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538316 2016 CW291 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538317 2016 CC292 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
538318 2016 CD292 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538319 2016 CK292 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538320 2016 CM292 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538321 2016 CU292 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538322 2016 CV292 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538323 2016 CX292 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538324 2016 CD293 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538325 2016 CF293 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
538326 2016 CK293 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
538327 2016 CL293 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538328 2016 CX293 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538329 2016 CZ293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538330 2016 CA294 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538331 2016 CD294 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538332 2016 CE294 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538333 2016 CO294 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538334 2016 CP294 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538335 2016 CR294 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538336 2016 CS294 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538337 2016 CY294 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538338 2016 CQ295 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
538339 2016 CC296 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538340 2016 CZ296 31/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538341 2016 CK297 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538342 2016 CD299 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538343 2016 CF299 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538344 2016 CT299 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538345 2016 CA302 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538346 2016 CP302 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538347 2016 CH303 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
538348 2016 CT303 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538349 2016 CV303 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538350 2016 CK304 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538351 2016 CO304 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538352 2016 CV304 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538353 2016 CE305 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
538354 2016 CH306 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538355 2016 CU307 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
538356 2016 CC308 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538357 2016 CN308 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538358 2016 CZ308 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538359 2016 CH309 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
538360 2016 CK309 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538361 2016 CV309 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538362 2016 CO311 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538363 2016 CK312 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538364 2016 CM312 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
538365 2016 CR312 13/08/2012 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
538366 2016 CJ313 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538367 2016 CS313 02/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
538368 2016 CC314 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
538369 2016 CD314 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
538370 2016 CN314 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538371 2016 CP314 25/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538372 2016 CR314 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538373 2016 CM317 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
538374 2016 CB318 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538375 2016 CM318 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
538376 2016 CO318 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
538377 2016 CQ318 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538378 2016 CY318 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538379 2016 CR319 31/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538380 2016 CX319 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538381 2016 CB320 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538382 2016 CC320 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
538383 2016 CE320 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538384 2016 CL320 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538385 2016 CS320 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538386 2016 CA321 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538387 2016 CF321 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538388 2016 CZ321 13/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538389 2016 CG322 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
538390 2016 CL322 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538391 2016 CN322 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
538392 2016 CO322 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538393 2016 DZ1 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538394 2016 DS6 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538395 2016 DR8 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538396 2016 DC10 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
538397 2016 DH15 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
538398 2016 DL15 15/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
538399 2016 DH18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
538400 2016 DO18 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538401 2016 DY18 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538402 2016 DZ18 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
538403 2016 DT23 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538404 2016 DE24 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538405 2016 DY28 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538406 2016 DQ29 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538407 2016 DN30 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538408 2016 DE31 28/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538409 2016 DN32 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
538410 2016 DO32 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538411 2016 DR32 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538412 2016 DX32 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538413 2016 DD33 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
538414 2016 DL33 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
538415 2016 DV33 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538416 2016 DX33 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
538417 2016 DC35 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538418 2016 DP35 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
538419 2016 EX2 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538420 2016 EQ16 18/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
538421 2016 ES24 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538422 2016 ED26 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
538423 2016 EO37 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538424 2016 EH44 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538425 2016 EB51 18/10/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
538426 2016 EU52 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538427 2016 EY55 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538428 2016 ES56 17/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
538429 2016 EU58 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538430 2016 EN66 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
538431 2016 EQ68 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538432 2016 EM74 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538433 2016 EK77 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538434 2016 EC78 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
538435 2016 ER78 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
538436 2016 EJ87 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
538437 2016 EW87 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538438 2016 EM88 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538439 2016 EE94 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538440 2016 ER104 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538441 2016 EX108 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538442 2016 EL110 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538443 2016 ES111 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538444 2016 EJ114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
538445 2016 EL117 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538446 2016 EX119 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538447 2016 EZ121 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538448 2016 ER122 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538449 2016 EY122 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
538450 2016 EE125 04/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
538451 2016 ER125 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538452 2016 EL126 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538453 2016 EN127 01/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
538454 2016 EQ128 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538455 2016 EN130 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538456 2016 ET131 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
538457 2016 EA134 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538458 2016 EN134 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538459 2016 EX136 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538460 2016 EP139 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
538461 2016 EG141 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538462 2016 EX141 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538463 2016 EN143 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538464 2016 EB145 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538465 2016 EB146 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538466 2016 EJ146 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538467 2016 EN149 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538468 2016 EE150 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538469 2016 EJ150 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538470 2016 EQ150 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538471 2016 EE151 21/07/2012 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
538472 2016 ER152 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538473 2016 EE159 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538474 2016 ES160 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538475 2016 ED162 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
538476 2016 EE163 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
538477 2016 EB164 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538478 2016 EO166 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
538479 2016 EZ168 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
538480 2016 EA169 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
538481 2016 EV170 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538482 2016 EZ172 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538483 2016 EP175 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538484 2016 EQ176 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538485 2016 ED177 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538486 2016 EP179 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538487 2016 EP180 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538488 2016 EM181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538489 2016 EO181 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538490 2016 ED186 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
538491 2016 EX186 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
538492 2016 EH187 13/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
538493 2016 ES188 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538494 2016 EG190 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
538495 2016 EB195 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 18 km MPC · JPL
538496 2016 EQ198 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
538497 2016 EQ199 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538498 2016 EX199 30/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538499 2016 EH200 19/04/2012 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
538500 2016 ET201 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538501 2016 ED203 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538502 2016 EU204 03/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538503 2016 EY204 04/04/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
538504 2016 EE206 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
538505 2016 EY207 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538506 2016 EX208 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
538507 2016 EX209 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
538508 2016 EH211 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538509 2016 EJ215 04/10/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
538510 2016 EO215 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538511 2016 EP215 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538512 2016 ER215 18/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
538513 2016 ET215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
538514 2016 EU215 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538515 2016 EA216 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538516 2016 EC216 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538517 2016 EV216 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
538518 2016 EX216 29/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538519 2016 EC217 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538520 2016 EN217 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538521 2016 EO217 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538522 2016 EQ217 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538523 2016 ES217 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538524 2016 EV217 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538525 2016 EZ217 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538526 2016 EE218 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538527 2016 EF218 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
538528 2016 EG218 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538529 2016 EU218 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538530 2016 EV218 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
538531 2016 EW218 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538532 2016 EX218 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
538533 2016 EZ218 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538534 2016 EB219 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538535 2016 EF219 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538536 2016 EK219 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538537 2016 EL219 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538538 2016 EM219 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538539 2016 EN219 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
538540 2016 EO219 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538541 2016 EU219 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538542 2016 EW219 29/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
538543 2016 ED220 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
538544 2016 EM220 27/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
538545 2016 EP220 16/08/2012 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
538546 2016 EU220 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538547 2016 EA221 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
538548 2016 EC221 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538549 2016 EE221 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538550 2016 EL221 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538551 2016 EO221 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538552 2016 EV221 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
538553 2016 EZ221 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
538554 2016 EH222 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
538555 2016 EW222 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
538556 2016 EX222 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538557 2016 EY222 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538558 2016 EA223 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538559 2016 ED223 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538560 2016 EF223 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538561 2016 EQ223 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
538562 2016 ES223 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538563 2016 EC225 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538564 2016 EE225 05/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
538565 2016 EF225 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538566 2016 EU225 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538567 2016 EW225 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538568 2016 EA226 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538569 2016 EB226 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
538570 2016 EO226 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538571 2016 EP226 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538572 2016 EQ226 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538573 2016 EU226 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538574 2016 EW226 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538575 2016 EA227 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538576 2016 EH227 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538577 2016 EQ227 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538578 2016 EY227 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
538579 2016 EB228 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
538580 2016 EC228 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538581 2016 EE228 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538582 2016 EL228 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538583 2016 EY228 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538584 2016 EA229 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538585 2016 EE230 09/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538586 2016 EH230 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
538587 2016 EP230 21/10/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
538588 2016 EB231 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538589 2016 EJ231 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538590 2016 EP231 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538591 2016 ET231 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538592 2016 EK232 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538593 2016 EJ233 15/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538594 2016 ET233 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
538595 2016 EV233 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
538596 2016 EK234 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
538597 2016 EP234 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
538598 2016 EX234 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
538599 2016 EB235 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538600 2016 EE235 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538601 2016 ET235 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
538602 2016 EA236 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538603 2016 EE236 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538604 2016 EG236 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
538605 2016 EP236 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538606 2016 EU236 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538607 2016 EW236 18/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538608 2016 EA239 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538609 2016 EJ239 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
538610 2016 EO239 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
538611 2016 EH240 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
538612 2016 EL240 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538613 2016 EH241 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
538614 2016 ER241 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538615 2016 ET241 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538616 2016 EH242 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
538617 2016 EJ242 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
538618 2016 EO242 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538619 2016 ED243 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538620 2016 EE243 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538621 2016 EL243 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538622 2016 EG244 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538623 2016 EH244 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538624 2016 EJ244 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
538625 2016 EN244 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538626 2016 EU244 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538627 2016 EF245 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538628 2016 EK245 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
538629 2016 EU245 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538630 2016 ED246 20/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
538631 2016 EH246 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538632 2016 EK246 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538633 2016 EJ247 31/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
538634 2016 ET247 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
538635 2016 ED248 09/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
538636 2016 EF248 17/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538637 2016 EQ248 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538638 2016 EV248 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
538639 2016 EW248 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538640 2016 EC249 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
538641 2016 EP249 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
538642 2016 EV249 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538643 2016 EX249 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538644 2016 FA4 18/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
538645 2016 FG4 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538646 2016 FU4 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538647 2016 FE5 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538648 2016 FS6 17/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
538649 2016 FB7 20/04/2012 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
538650 2016 FO7 16/04/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
538651 2016 FQ7 06/06/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
538652 2016 FW7 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
538653 2016 FY7 03/01/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
538654 2016 FM8 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538655 2016 FS8 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538656 2016 FX11 01/05/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
538657 2016 FG12 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
538658 2016 FX15 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538659 2016 FL16 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538660 2016 FD17 23/02/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
538661 2016 FK17 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538662 2016 FA20 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538663 2016 FM20 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538664 2016 FR20 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538665 2016 FK21 25/03/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
538666 2016 FP21 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538667 2016 FV21 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538668 2016 FN22 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538669 2016 FO22 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538670 2016 FH28 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
538671 2016 FZ28 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538672 2016 FG29 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538673 2016 FM33 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538674 2016 FB34 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
538675 2016 FX36 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538676 2016 FU39 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538677 2016 FR40 13/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
538678 2016 FD42 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538679 2016 FP43 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
538680 2016 FC44 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538681 2016 FY48 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538682 2016 FE49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
538683 2016 FF49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538684 2016 FJ52 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
538685 2016 FG54 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
538686 2016 FO55 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538687 2016 FH56 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
538688 2016 FG57 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538689 2016 FN57 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538690 2016 FP59 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 307 km MPC · JPL
538691 2016 FW59 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 267 km MPC · JPL
538692 2016 FX61 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
538693 2016 FN62 23/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
538694 2016 FS62 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538695 2016 FG63 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538696 2016 FO63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538697 2016 FW63 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538698 2016 FC64 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
538699 2016 FD64 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538700 2016 FG64 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538701 2016 FJ64 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
538702 2016 FM64 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
538703 2016 FN64 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
538704 2016 FO64 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538705 2016 FY64 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
538706 2016 FA65 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538707 2016 FD65 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
538708 2016 FG65 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538709 2016 FT65 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
538710 2016 FU65 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538711 2016 FZ65 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538712 2016 FE66 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
538713 2016 FM66 17/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538714 2016 FX66 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538715 2016 FA67 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538716 2016 FG67 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
538717 2016 FO67 25/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538718 2016 FP67 10/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
538719 2016 FW67 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538720 2016 FB68 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
538721 2016 FG68 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538722 2016 FM68 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
538723 2016 GB 09/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
538724 2016 GA5 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538725 2016 GE5 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
538726 2016 GE6 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538727 2016 GV7 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538728 2016 GJ8 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
538729 2016 GB9 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
538730 2016 GO9 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
538731 2016 GZ9 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
538732 2016 GJ10 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538733 2016 GS11 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538734 2016 GK12 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
538735 2016 GC13 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538736 2016 GT13 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538737 2016 GK14 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538738 2016 GZ17 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538739 2016 GD18 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538740 2016 GW19 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538741 2016 GW20 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
538742 2016 GX20 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538743 2016 GA21 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
538744 2016 GF22 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538745 2016 GB23 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538746 2016 GD24 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538747 2016 GF24 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
538748 2016 GY24 27/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
538749 2016 GN26 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
538750 2016 GX28 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538751 2016 GO30 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538752 2016 GR30 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538753 2016 GN34 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538754 2016 GG35 05/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
538755 2016 GH35 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538756 2016 GX37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538757 2016 GH38 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
538758 2016 GG41 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538759 2016 GC42 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
538760 2016 GV42 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
538761 2016 GD43 11/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
538762 2016 GR44 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538763 2016 GH49 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538764 2016 GC51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538765 2016 GG51 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538766 2016 GG53 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538767 2016 GV53 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538768 2016 GF55 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
538769 2016 GO56 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538770 2016 GW56 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
538771 2016 GD57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
538772 2016 GZ59 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538773 2016 GW60 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
538774 2016 GQ62 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538775 2016 GC63 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538776 2016 GG63 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538777 2016 GS66 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538778 2016 GY67 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538779 2016 GM74 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
538780 2016 GQ75 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
538781 2016 GR77 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
538782 2016 GJ78 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538783 2016 GW78 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538784 2016 GC84 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538785 2016 GG84 02/10/1997 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
538786 2016 GV88 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538787 2016 GY92 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
538788 2016 GC96 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
538789 2016 GB97 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
538790 2016 GE99 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538791 2016 GC100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538792 2016 GW101 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538793 2016 GE106 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538794 2016 GY106 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538795 2016 GH109 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538796 2016 GE110 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
538797 2016 GE111 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538798 2016 GM112 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538799 2016 GU113 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538800 2016 GW113 15/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538801 2016 GY115 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
538802 2016 GT118 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
538803 2016 GZ123 28/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
538804 2016 GJ124 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
538805 2016 GV125 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
538806 2016 GF129 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
538807 2016 GO129 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
538808 2016 GR129 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538809 2016 GH130 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538810 2016 GT133 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538811 2016 GM137 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538812 2016 GA138 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
538813 2016 GK142 17/06/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
538814 2016 GS144 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
538815 2016 GC145 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
538816 2016 GD145 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
538817 2016 GE145 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538818 2016 GZ146 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538819 2016 GV153 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
538820 2016 GU154 11/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
538821 2016 GH158 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538822 2016 GH159 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
538823 2016 GF165 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
538824 2016 GE166 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538825 2016 GH168 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538826 2016 GZ173 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538827 2016 GC177 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538828 2016 GE186 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
538829 2016 GK186 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538830 2016 GY189 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538831 2016 GA190 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
538832 2016 GK191 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538833 2016 GV191 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
538834 2016 GW192 04/04/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
538835 2016 GL193 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538836 2016 GL203 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538837 2016 GP204 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538838 2016 GT207 29/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
538839 2016 GX208 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538840 2016 GZ210 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
538841 2016 GF212 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538842 2016 GJ214 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538843 2016 GA217 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
538844 2016 GR217 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
538845 2016 GH220 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538846 2016 GO225 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
538847 2016 GK230 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
538848 2016 GE236 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538849 2016 GU236 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538850 2016 GF239 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538851 2016 GL241 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
538852 2016 GU245 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538853 2016 GM246 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
538854 2016 GE248 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538855 2016 GU248 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538856 2016 GA249 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
538857 2016 GD251 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
538858 2016 GK251 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
538859 2016 GO255 25/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
538860 2016 GZ256 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538861 2016 GB257 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
538862 2016 GF257 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
538863 2016 GG257 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538864 2016 GN257 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
538865 2016 GP257 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538866 2016 GT257 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538867 2016 GU257 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
538868 2016 GW257 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538869 2016 GY257 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
538870 2016 GA258 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538871 2016 GB258 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538872 2016 GG258 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538873 2016 GP258 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
538874 2016 GR258 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538875 2016 GS258 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538876 2016 GT258 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538877 2016 GW258 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538878 2016 GX258 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538879 2016 GY258 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538880 2016 GA259 22/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
538881 2016 GJ259 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
538882 2016 GQ259 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
538883 2016 GY259 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
538884 2016 GC260 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
538885 2016 GD260 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
538886 2016 GE260 08/11/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
538887 2016 GG260 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538888 2016 GK260 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
538889 2016 GT260 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
538890 2016 GY260 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
538891 2016 GO261 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
538892 2016 GR261 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538893 2016 GW261 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538894 2016 GM262 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538895 2016 GZ262 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538896 2016 GD263 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538897 2016 GF263 23/10/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
538898 2016 GJ263 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
538899 2016 GO263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
538900 2016 GR263 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
538901 2016 GY263 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
538902 2016 GJ264 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538903 2016 GN264 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
538904 2016 GO264 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538905 2016 GV264 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538906 2016 GK265 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
538907 2016 GM265 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538908 2016 GR265 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
538909 2016 GK266 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
538910 2016 GR266 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538911 2016 GX266 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
538912 2016 GZ266 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
538913 2016 GW267 24/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
538914 2016 GB268 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
538915 2016 GC268 06/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
538916 2016 HC5 06/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
538917 2016 HK6 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
538918 2016 HF7 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538919 2016 HD8 09/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
538920 2016 HG8 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
538921 2016 HQ8 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
538922 2016 HK9 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
538923 2016 HX9 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538924 2016 HO12 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
538925 2016 HG13 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
538926 2016 HF18 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
538927 2016 HG18 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
538928 2016 HV19 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
538929 2016 HW20 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538930 2016 HW24 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538931 2016 HX24 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538932 2016 HY24 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
538933 2016 HB25 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
538934 2016 HQ25 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538935 2016 HY25 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538936 2016 JJ2 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538937 2016 JC5 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
538938 2016 JS6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
538939 2016 JY6 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
538940 2016 JQ9 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
538941 2016 JQ12 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
538942 2016 JW12 17/08/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
538943 2016 JZ12 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
538944 2016 JD13 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
538945 2016 JF13 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
538946 2016 JK13 09/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
538947 2016 JV14 12/05/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
538948 2016 JO15 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
538949 2016 JE16 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
538950 2016 JK19 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
538951 2016 JA20 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538952 2016 JD20 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
538953 2016 JD21 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
538954 2016 JX22 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
538955 2016 JJ23 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538956 2016 JX23 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
538957 2016 JW24 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
538958 2016 JO25 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
538959 2016 JF26 10/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
538960 2016 JJ27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
538961 2016 JL28 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
538962 2016 JP29 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
538963 2016 JT29 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
538964 2016 JV29 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
538965 2016 JQ32 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
538966 2016 JY34 12/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
538967 2016 JP35 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
538968 2016 JR35 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
538969 2016 JX35 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
538970 2016 JG40 04/08/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
538971 2016 JN40 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538972 2016 JR40 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
538973 2016 JW40 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
538974 2016 JY40 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538975 2016 JH41 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
538976 2016 JM41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
538977 2016 JY41 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
538978 2016 JC42 13/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
538979 2016 KE 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
538980 2016 KW4 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
538981 2016 KB5 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
538982 2016 KC5 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538983 2016 KO5 17/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
538984 2016 KD6 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538985 2016 KV6 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
538986 2016 KZ6 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
538987 2016 KA7 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
538988 2016 KC7 03/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
538989 2016 KG7 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
538990 2016 KK7 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
538991 2016 KM7 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
538992 2016 KO7 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
538993 2016 KT7 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
538994 2016 KW8 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
538995 2016 KF9 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
538996 2016 KO9 02/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
538997 2016 KV9 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
538998 2016 KY9 10/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
538999 2016 KZ9 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539000 2016 KD10 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

534.000s  • 535.000s  • 536.000s  • 537.000s  • 538.000s  • 539.000s  • 540.000s  • 541.000s  • 542.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001