Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/87001–88000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87001 2000 JN44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87002 2000 JK46 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87003 2000 JL46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87004 2000 JU49 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87005 2000 JJ52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87006 2000 JU53 11/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87007 2000 JF55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87008 2000 JK55 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87009 2000 JN55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87010 2000 JR55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87011 2000 JQ56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87012 2000 JM57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87013 2000 JP57 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87014 2000 JV57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87015 2000 JJ58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87016 2000 JJ62 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87017 2000 JJ63 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87018 2000 JL63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87019 2000 JY63 10/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87020 2000 JA64 10/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87021 2000 JR65 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87022 2000 JU65 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87023 2000 JC66 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87024 2000 JS66 05/05/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
87025 2000 JT66 07/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
87026 2000 JH76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87027 2000 JJ77 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
87028 2000 JA78 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87029 2000 JP81 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87030 2000 JO82 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87031 2000 JS83 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87032 2000 JE84 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87033 2000 KK 24/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
87034 2000 KT1 26/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
87035 2000 KE2 26/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87036 2000 KW3 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87037 2000 KC4 27/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
87038 2000 KU4 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87039 2000 KT5 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87040 2000 KJ6 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87041 2000 KV6 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87042 2000 KX6 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87043 2000 KQ7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87044 2000 KC8 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87045 2000 KJ9 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87046 2000 KT12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87047 2000 KZ16 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87048 2000 KT20 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87049 2000 KP21 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87050 2000 KS21 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87051 2000 KO26 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87052 2000 KG27 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87053 2000 KZ29 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87054 2000 KU30 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87055 2000 KP32 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87056 2000 KX34 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87057 2000 KD35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87058 2000 KY35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87059 2000 KZ36 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87060 2000 KF39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
87061 2000 KP45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
87062 2000 KC53 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87063 2000 KO53 29/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87064 2000 KW54 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87065 2000 KM56 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87066 2000 KP56 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87067 2000 KA57 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87068 2000 KN58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
87069 2000 KE59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
87070 2000 KP59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
87071 2000 KM61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
87072 2000 KF62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
87073 2000 KF66 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87074 2000 KC68 30/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
87075 2000 KK70 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87076 2000 KL73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
87077 2000 KS73 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87078 2000 KC74 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87079 2000 KG75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87080 2000 KH75 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87081 2000 KH76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87082 2000 KU76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87083 2000 KV76 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87084 2000 KY76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87085 2000 KU78 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87086 2000 KZ81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87087 2000 KA83 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
87088 Joannewheeler 2000 LY 02/06/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,4 km MPC · JPL
87089 2000 LF1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
87090 2000 LX2 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87091 2000 LB3 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87092 2000 LK3 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87093 2000 LW6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
87094 2000 LA7 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
87095 2000 LO7 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87096 2000 LU9 06/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87097 Lomaki 2000 LJ10 07/06/2000 Kleť M. Tichý, J. Tichá 2,6 km MPC · JPL
87098 2000 LS10 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87099 2000 LV12 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87100 2000 LU14 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87101 2000 LD17 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
87102 2000 LT17 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87103 2000 LX17 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87104 2000 LH18 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87105 2000 LX18 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87106 2000 LZ18 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87107 2000 LD20 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87108 2000 LU20 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87109 2000 LA21 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87110 2000 LW21 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87111 2000 LJ23 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87112 2000 LB25 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87113 2000 LN25 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87114 2000 LS27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
87115 2000 LR28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87116 2000 LQ30 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
87117 2000 LJ32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
87118 2000 LB34 03/06/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
87119 2000 LC34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
87120 2000 LO34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87121 2000 LG35 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
87122 2000 LB36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
87123 2000 MO1 25/06/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,2 km MPC · JPL
87124 2000 MQ1 26/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
87125 2000 MS1 25/06/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
87126 2000 MF4 24/06/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87127 2000 MM4 25/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87128 2000 MR4 25/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87129 2000 MB5 26/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87130 2000 NE 01/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
87131 2000 NU1 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
87132 2000 NO4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
87133 2000 NY4 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87134 2000 NS5 08/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87135 2000 NU5 08/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87136 2000 NU6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
87137 2000 ND8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
87138 2000 NA11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 7,6 km MPC · JPL
87139 2000 ND12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
87140 2000 NZ12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
87141 2000 ND13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
87142 Delsanti 2000 NL13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
87143 2000 NQ14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
87144 2000 NT14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
87145 2000 NC15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
87146 2000 NG16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87147 2000 NM16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
87148 2000 NH17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
87149 2000 NS18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87150 2000 NW18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
87151 2000 NZ18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87152 2000 NF20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
87153 2000 NR20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
87154 2000 NB21 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
87155 2000 NF21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
87156 2000 NM21 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87157 2000 NK22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87158 2000 NP22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
87159 2000 NH23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
87160 2000 NK24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
87161 2000 NY24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
87162 2000 NM25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87163 2000 NN25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
87164 2000 NU25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87165 2000 NF27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
87166 2000 NL28 03/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87167 2000 NQ28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
87168 2000 OW 24/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
87169 2000 OP2 27/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
87170 2000 OS3 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87171 2000 OP4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87172 2000 OR4 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87173 2000 OE5 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87174 2000 OF5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87175 2000 OY5 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87176 2000 OZ5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87177 2000 OJ6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87178 2000 OZ6 28/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
87179 2000 ON7 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
87180 2000 OT7 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87181 2000 OC8 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87182 2000 OB9 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87183 2000 OX9 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87184 2000 OC10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87185 2000 OP12 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87186 2000 OG13 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87187 2000 OQ13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87188 2000 OL14 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87189 2000 OM14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
87190 2000 OR14 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87191 2000 OM15 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87192 2000 OG17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87193 2000 OS17 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87194 2000 OK18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87195 2000 OW18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87196 2000 OG20 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87197 2000 OE22 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87198 2000 OQ22 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87199 2000 OD24 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87200 2000 OV24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87201 2000 OO25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87202 2000 OV25 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87203 2000 OL26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87204 2000 OL29 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87205 2000 OB30 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87206 2000 ON31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87207 2000 OO32 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87208 2000 OQ32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87209 2000 OW32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87210 2000 OS35 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87211 2000 OP36 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87212 2000 OQ36 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87213 2000 OT36 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87214 2000 OX36 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87215 2000 OM37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87216 2000 OG38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87217 2000 OO38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87218 2000 OS38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87219 2000 OH39 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87220 2000 OK40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87221 2000 OQ40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87222 2000 OV40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87223 2000 OD41 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87224 2000 OG41 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87225 2000 OP41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87226 2000 OY41 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87227 2000 OC42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87228 2000 OD42 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87229 2000 OO42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87230 2000 OZ42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87231 2000 OB43 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87232 2000 OC43 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87233 2000 OE43 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
87234 2000 OX43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87235 2000 OM44 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87236 2000 OO44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87237 2000 OP44 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87238 2000 OA45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87239 2000 OH45 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87240 2000 OJ45 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87241 2000 OL45 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87242 2000 OU45 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87243 2000 OV45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87244 2000 OT46 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87245 2000 OX46 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87246 2000 OA47 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87247 2000 OB47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87248 2000 OQ47 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87249 2000 OR47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87250 2000 OX47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87251 2000 OV49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87252 2000 OM50 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87253 2000 OT50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87254 2000 OY52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87255 2000 OB53 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87256 2000 ON53 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87257 2000 OO53 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87258 2000 OP53 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87259 2000 OW53 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87260 2000 ON54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
87261 2000 OQ55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87262 2000 OC56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87263 2000 OB57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
87264 2000 OY57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
87265 2000 OL58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87266 2000 OK59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
87267 2000 OM59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
87268 2000 OR59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
87269 2000 OO67 29/07/2000 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 51 km MPC · JPL
87270 2000 OR69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,6 km MPC · JPL
87271 Kokubunji 2000 PY3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,0 km MPC · JPL
87272 2000 PL4 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87273 2000 PP7 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87274 2000 PB8 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87275 2000 PZ8 04/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
87276 2000 PE9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 8,7 km MPC · JPL
87277 2000 PR11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87278 2000 PT11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87279 2000 PX11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87280 2000 PF12 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
87281 2000 PV12 08/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87282 2000 PW12 08/08/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
87283 2000 PX12 08/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87284 2000 PE14 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87285 2000 PT14 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87286 2000 PW14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87287 2000 PR16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87288 2000 PY16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87289 2000 PC17 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87290 2000 PF18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87291 2000 PG18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87292 2000 PZ19 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87293 2000 PK20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87294 2000 PR20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87295 2000 PT20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87296 2000 PK23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87297 2000 PL23 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87298 2000 PA24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87299 2000 PU24 03/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
87300 2000 PF25 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87301 2000 PT25 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87302 2000 PV25 04/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87303 2000 PJ26 05/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
87304 2000 PY26 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87305 2000 PB27 09/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87306 2000 PR27 10/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
87307 2000 PA28 07/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,2 km MPC · JPL
87308 2000 PY28 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87309 2000 QP 21/08/2000 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
87310 2000 QE1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
87311 2000 QJ1 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
87312 Akirasuzuki 2000 QK1 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,8 km MPC · JPL
87313 2000 QB3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87314 2000 QJ3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87315 2000 QV4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87316 2000 QL5 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87317 2000 QM5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87318 2000 QS8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 7,2 km MPC · JPL
87319 2000 QD9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
87320 2000 QX9 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87321 2000 QA10 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87322 2000 QX10 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87323 2000 QB11 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87324 2000 QH11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87325 2000 QM11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87326 2000 QV13 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87327 2000 QZ16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87328 2000 QC17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87329 2000 QO17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87330 2000 QJ18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87331 2000 QX18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87332 2000 QF19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87333 2000 QB20 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87334 2000 QK20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87335 2000 QB21 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87336 2000 QA22 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87337 2000 QE22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87338 2000 QP22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87339 2000 QQ22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87340 2000 QB23 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87341 2000 QF23 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87342 2000 QR23 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87343 2000 QH25 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87344 2000 QM25 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87345 2000 QX25 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
87346 2000 QZ27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87347 2000 QR28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87348 2000 QR29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
87349 2000 QU29 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87350 2000 QW29 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87351 2000 QE31 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87352 2000 QJ32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87353 2000 QQ32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87354 2000 QR33 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87355 2000 QC36 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87356 2000 QU36 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87357 2000 QN37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87358 2000 QZ37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87359 2000 QQ39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87360 2000 QK42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87361 2000 QK43 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87362 2000 QS45 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87363 2000 QX45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87364 2000 QA46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87365 2000 QL46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87366 2000 QA47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87367 2000 QK47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87368 2000 QT48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87369 2000 QB49 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87370 2000 QY50 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87371 2000 QD52 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87372 2000 QP53 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87373 2000 QN54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87374 2000 QY54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87375 2000 QN55 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
87376 2000 QN57 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87377 2000 QS58 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87378 2000 QQ59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87379 2000 QU59 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87380 2000 QJ60 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87381 2000 QE62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87382 2000 QF62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87383 2000 QU62 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87384 2000 QT63 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87385 2000 QV63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87386 2000 QG65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87387 2000 QW65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87388 2000 QL66 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87389 2000 QT66 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87390 2000 QN67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87391 2000 QY67 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87392 2000 QB69 29/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
87393 2000 QA71 27/08/2000 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
87394 2000 QF72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87395 2000 QP72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87396 2000 QT72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87397 2000 QB73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87398 2000 QD73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87399 2000 QR73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87400 2000 QW73 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87401 2000 QS74 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87402 2000 QE75 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87403 2000 QH76 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87404 2000 QK76 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87405 2000 QP77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87406 2000 QC83 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87407 2000 QJ83 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87408 2000 QN83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87409 2000 QU85 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87410 2000 QY86 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87411 2000 QC88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87412 2000 QE88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87413 2000 QU89 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87414 2000 QB90 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87415 2000 QA92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87416 2000 QM92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87417 2000 QM93 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87418 2000 QZ94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87419 2000 QM95 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
87420 2000 QN95 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87421 2000 QS97 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87422 2000 QE99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87423 2000 QW99 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87424 2000 QY99 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87425 2000 QJ100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87426 2000 QH101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87427 2000 QE102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87428 2000 QY102 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
87429 2000 QM103 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87430 2000 QG104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87431 2000 QE105 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87432 2000 QG105 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87433 2000 QM105 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87434 2000 QX105 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
87435 2000 QH106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87436 2000 QO106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87437 2000 QC107 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
87438 2000 QH107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87439 2000 QZ108 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87440 2000 QA110 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87441 2000 QE110 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87442 2000 QZ110 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87443 2000 QL111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87444 2000 QZ111 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87445 2000 QM113 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87446 2000 QO113 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87447 2000 QR116 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87448 2000 QA118 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87449 2000 QF119 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87450 2000 QB120 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87451 2000 QD120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87452 2000 QD121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87453 2000 QE121 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87454 2000 QG121 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
87455 2000 QK122 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
87456 2000 QM122 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87457 2000 QR123 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87458 2000 QK124 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87459 2000 QL125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87460 2000 QR126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87461 2000 QD127 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87462 2000 QS127 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87463 2000 QT128 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87464 2000 QV129 31/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
87465 2000 QU130 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87466 2000 QX130 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87467 2000 QC131 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87468 2000 QF131 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87469 2000 QT131 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87470 2000 QM133 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87471 2000 QL134 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87472 2000 QU135 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87473 2000 QK137 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87474 2000 QF139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87475 2000 QM139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87476 2000 QH140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87477 2000 QN140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87478 2000 QM141 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
87479 2000 QB143 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87480 2000 QZ143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87481 2000 QC144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87482 2000 QJ146 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87483 2000 QN149 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87484 2000 QD150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87485 2000 QT150 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
87486 2000 QQ153 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87487 2000 QY153 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87488 2000 QG154 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87489 2000 QJ156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87490 2000 QN156 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87491 2000 QE157 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87492 2000 QP158 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
87493 2000 QM159 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87494 2000 QC161 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87495 2000 QH162 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87496 2000 QJ162 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87497 2000 QX165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87498 2000 QX166 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87499 2000 QE167 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87500 2000 QS167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87501 2000 QD169 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87502 2000 QC173 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87503 2000 QH173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87504 2000 QB174 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87505 2000 QD174 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87506 2000 QG174 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87507 2000 QY175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87508 2000 QE176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87509 2000 QT181 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87510 2000 QJ183 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87511 2000 QA184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87512 2000 QZ184 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87513 2000 QD188 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87514 2000 QB190 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87515 2000 QG190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87516 2000 QU190 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87517 2000 QB191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87518 2000 QM191 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87519 2000 QO191 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87520 2000 QL192 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87521 2000 QM192 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87522 2000 QK193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87523 2000 QS193 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
87524 2000 QQ197 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87525 2000 QV197 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87526 2000 QK198 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87527 2000 QO198 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87528 2000 QP198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87529 2000 QZ199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87530 2000 QG200 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87531 2000 QJ200 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87532 2000 QX201 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87533 2000 QG203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87534 2000 QR203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87535 2000 QY203 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87536 2000 QZ203 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87537 2000 QX205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87538 2000 QA206 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
87539 2000 QY206 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87540 2000 QB207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87541 2000 QG208 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87542 2000 QA214 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
87543 2000 QA215 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87544 2000 QL217 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
87545 2000 QB218 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87546 2000 QE218 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87547 2000 QZ219 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
87548 2000 QC222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87549 2000 QW222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87550 2000 QU224 26/08/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
87551 2000 QC227 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
87552 2000 QV227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87553 2000 QO229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87554 2000 QM231 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
87555 2000 QB243 25/08/2000 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 102 km MPC · JPL
87556 2000 RL1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87557 2000 RX1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87558 2000 RL3 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87559 2000 RC4 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87560 2000 RE4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87561 2000 RM4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87562 2000 RZ5 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87563 2000 RP6 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87564 2000 RQ9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87565 2000 RE10 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
87566 2000 RO10 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87567 2000 RC11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87568 2000 RW11 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87569 2000 RS12 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87570 2000 RB13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87571 2000 RS13 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87572 2000 RF14 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87573 2000 RH14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87574 2000 RK14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87575 2000 RN14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87576 2000 RY14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87577 2000 RH15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87578 2000 RU15 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87579 2000 RX15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87580 2000 RE16 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87581 2000 RX18 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87582 2000 RP19 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87583 2000 RD20 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87584 2000 RE21 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87585 2000 RV21 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87586 2000 RJ22 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87587 2000 RL22 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87588 2000 RY22 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87589 2000 RN23 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87590 2000 RO24 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87591 2000 RX26 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87592 2000 RD28 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87593 2000 RE28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87594 2000 RL29 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87595 2000 RM30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87596 2000 RG31 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87597 2000 RU32 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87598 2000 RY32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87599 2000 RM33 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
87600 2000 RF34 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87601 2000 RP37 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87602 2000 RS38 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87603 2000 RD40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87604 2000 RF40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87605 2000 RW41 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87606 2000 RZ43 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87607 2000 RA44 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87608 2000 RC44 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87609 2000 RL44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
87610 2000 RO44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87611 2000 RP44 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
87612 2000 RN45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87613 2000 RQ45 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87614 2000 RX45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87615 2000 RB47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87616 2000 RR47 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87617 2000 RB48 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87618 2000 RH48 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87619 2000 RM48 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87620 2000 RO48 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87621 2000 RW48 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87622 2000 RE49 05/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87623 2000 RH49 05/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
87624 2000 RR51 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87625 2000 RS51 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
87626 2000 RB52 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87627 2000 RH52 06/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,5 km MPC · JPL
87628 2000 RP54 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87629 2000 RX54 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87630 2000 RE55 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87631 2000 RB61 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
87632 2000 RF64 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87633 2000 RM64 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87634 2000 RR64 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87635 2000 RW66 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87636 2000 RX66 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87637 2000 RD67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87638 2000 RG67 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87639 2000 RZ67 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87640 2000 RU70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87641 2000 RC73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87642 2000 RF73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87643 2000 RD76 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87644 2000 RJ77 08/09/2000 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
87645 2000 RK77 09/09/2000 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
87646 2000 RB78 08/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
87647 2000 RR79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87648 2000 RB80 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87649 2000 RE80 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87650 2000 RB82 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
87651 2000 RT82 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87652 2000 RK86 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87653 2000 RQ86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87654 2000 RE88 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87655 2000 RW88 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87656 2000 RO90 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87657 2000 RC93 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
87658 2000 RE93 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87659 2000 RD94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
87660 2000 RS94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
87661 2000 RU95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87662 2000 RO96 04/09/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
87663 2000 RG97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
87664 2000 RN97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
87665 2000 RV97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
87666 2000 RN98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87667 2000 RP98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
87668 2000 RT98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
87669 2000 RE99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87670 2000 RH99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
87671 2000 RY99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
87672 2000 RN100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
87673 2000 RZ100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
87674 2000 RF101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
87675 2000 RH101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
87676 2000 RR101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
87677 2000 RT102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
87678 2000 RU103 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87679 2000 RY104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87680 2000 RJ105 07/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87681 2000 RL105 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87682 2000 SX1 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87683 2000 SR2 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
87684 2000 SY2 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87685 2000 SR3 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
87686 2000 SW6 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87687 2000 SL12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87688 2000 SP12 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87689 2000 SB13 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87690 2000 SG13 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87691 2000 SH13 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87692 2000 SS13 21/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87693 2000 SV13 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87694 2000 SX13 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87695 2000 SM14 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
87696 2000 SQ14 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87697 2000 SA15 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
87698 2000 SK15 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87699 2000 SP17 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87700 2000 SE18 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87701 2000 SK19 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87702 2000 SO22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
87703 2000 SE23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
87704 2000 SG23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,9 km MPC · JPL
87705 2000 SY24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
87706 2000 SM25 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87707 2000 SS25 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87708 2000 SM27 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
87709 2000 SH28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87710 2000 SY28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87711 2000 SE33 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87712 2000 SA34 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87713 2000 SO34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87714 2000 SD36 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87715 2000 SM36 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87716 2000 SP36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87717 2000 SK38 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87718 2000 SY42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
87719 2000 SL45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87720 2000 SS45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87721 2000 SV45 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
87722 2000 SD46 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87723 2000 SE46 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87724 2000 SH46 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87725 2000 SK46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87726 2000 SZ46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87727 2000 SA47 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87728 2000 SU47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87729 2000 SW47 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87730 2000 SJ50 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87731 2000 SA53 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87732 2000 SQ55 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87733 2000 SD56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87734 2000 SO58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87735 2000 SU58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87736 2000 SG60 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87737 2000 SX60 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87738 2000 SG61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87739 2000 SQ62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87740 2000 SK63 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
87741 2000 SP63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87742 2000 SH65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87743 2000 SP65 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87744 2000 SX65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87745 2000 SX66 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87746 2000 SY70 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87747 2000 ST71 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87748 2000 SR72 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87749 2000 SU72 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87750 2000 SN73 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87751 2000 SA74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87752 2000 SH74 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87753 2000 SS75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87754 2000 SA76 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87755 2000 SU80 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87756 2000 SK81 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87757 2000 SN84 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87758 2000 SL85 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87759 2000 SC88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87760 2000 SF88 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87761 2000 SG89 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87762 2000 SN89 29/09/2000 Nacogdoches W. D. Bruton, G. Rodgers 4,7 km MPC · JPL
87763 2000 SL90 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87764 2000 SW90 22/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
87765 2000 SZ90 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
87766 2000 SF91 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87767 2000 SZ91 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87768 2000 SC92 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
87769 2000 SC94 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87770 2000 SB95 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87771 2000 SB96 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87772 2000 SQ97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87773 2000 SR98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87774 2000 SO99 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87775 2000 SZ100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87776 2000 SK104 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87777 2000 SR107 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87778 2000 SU107 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87779 2000 SY108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87780 2000 SM111 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87781 2000 SP111 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87782 2000 SF114 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87783 2000 SH114 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87784 2000 SC115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87785 2000 SW115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87786 2000 SV116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87787 2000 SV117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87788 2000 SX117 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87789 2000 SN120 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
87790 2000 SS120 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87791 2000 SJ121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87792 2000 SG124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87793 2000 SN127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87794 2000 SQ127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87795 2000 SZ127 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87796 2000 SD128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87797 2000 SF130 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87798 2000 SG130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87799 2000 SP130 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87800 2000 SK131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87801 2000 SC132 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
87802 2000 SO132 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87803 2000 SE137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87804 2000 SS137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87805 2000 SK140 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87806 2000 SR140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87807 2000 SZ141 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87808 2000 SO142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
87809 2000 SE143 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87810 2000 SE145 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87811 2000 SO145 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
87812 2000 SL146 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
87813 2000 SC147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87814 2000 SG154 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87815 2000 SR155 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87816 2000 SA156 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87817 2000 SF157 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87818 2000 SS157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87819 2000 SZ161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
87820 2000 SD162 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
87821 2000 ST162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 3,8 km MPC · JPL
87822 2000 SB165 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87823 2000 SA167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87824 2000 SG167 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87825 2000 SF168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87826 2000 SM168 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87827 2000 SB170 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87828 2000 SS170 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87829 2000 SA173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87830 2000 SL173 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87831 2000 SY174 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87832 2000 SD178 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87833 2000 SL178 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87834 2000 SD179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87835 2000 SE182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87836 2000 SH183 20/09/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
87837 2000 SK186 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
87838 2000 SA187 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
87839 2000 SX190 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87840 2000 SW193 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87841 2000 SU198 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87842 2000 SW199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87843 2000 SH202 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87844 2000 SS203 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87845 2000 SG208 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87846 2000 SS209 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87847 2000 SM210 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87848 2000 SJ212 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87849 2000 SR212 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87850 2000 SP213 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87851 2000 SD218 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87852 2000 SP219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87853 2000 SW219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87854 2000 SY219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87855 2000 SB220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87856 2000 SM220 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87857 2000 SD222 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87858 2000 ST225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87859 2000 SX225 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
87860 2000 SR226 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87861 2000 SH229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87862 2000 SJ231 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87863 2000 SE234 21/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
87864 2000 SQ238 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87865 2000 SK240 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87866 2000 SB243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87867 2000 SJ245 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87868 2000 SR251 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87869 2000 SD256 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87870 2000 SQ257 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87871 2000 SX262 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87872 2000 SE268 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87873 2000 SH269 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87874 2000 SW269 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87875 2000 ST270 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87876 2000 SB271 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87877 2000 SS273 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87878 2000 SG275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87879 2000 SH275 28/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87880 2000 SO276 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87881 2000 SC277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87882 2000 SN278 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87883 2000 SO278 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
87884 2000 SN279 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87885 2000 SF283 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87886 2000 SJ285 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87887 2000 SS286 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87888 2000 ST287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87889 2000 SA288 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87890 2000 SE288 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87891 2000 SW290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
87892 2000 SS292 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87893 2000 SL293 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87894 2000 SF295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87895 2000 SP298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87896 2000 SE300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87897 2000 SH300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87898 2000 SC305 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
87899 2000 SH306 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87900 2000 SJ306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87901 2000 SN306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87902 2000 SQ307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87903 2000 ST308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87904 2000 SR309 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87905 2000 SH310 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
87906 2000 SP310 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87907 2000 SQ310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87908 2000 SJ311 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
87909 2000 SH312 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87910 2000 SV312 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87911 2000 SZ312 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87912 2000 SS313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87913 2000 SU313 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
87914 2000 SY313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87915 2000 SB315 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87916 2000 SH315 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87917 2000 SF316 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
87918 2000 SQ316 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87919 2000 SZ316 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
87920 2000 SM317 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87921 2000 SC318 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
87922 2000 SM318 29/09/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
87923 2000 SV318 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87924 2000 SB319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87925 2000 SG319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87926 2000 SZ319 27/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
87927 2000 SN321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
87928 2000 SB328 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87929 2000 SA331 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87930 2000 SS333 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87931 2000 ST333 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
87932 2000 SW343 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87933 2000 SL346 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
87934 2000 SF347 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87935 2000 SG347 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
87936 2000 SG350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87937 2000 SM350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87938 2000 SL351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
87939 2000 SF353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
87940 2000 SQ354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87941 2000 SG356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
87942 2000 SP356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87943 2000 SM357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87944 2000 SZ357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
87945 2000 SQ358 24/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
87946 2000 SW359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
87947 2000 SJ360 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
87948 2000 SY361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
87949 2000 SR362 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87950 2000 SG367 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87951 2000 SZ368 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
87952 2000 SV369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
87953 2000 SC370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
87954 Tomkaye 2000 TK 02/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,5 km MPC · JPL
87955 2000 TL4 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87956 2000 TM4 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
87957 2000 TQ12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87958 2000 TS15 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87959 2000 TF18 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87960 2000 TU19 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
87961 2000 TV19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87962 2000 TB20 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
87963 2000 TK21 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87964 2000 TM28 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87965 2000 TX28 06/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
87966 2000 TX32 03/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87967 2000 TR33 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87968 2000 TS33 05/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87969 2000 TV37 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87970 2000 TT38 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87971 2000 TW38 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
87972 2000 TJ39 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87973 2000 TX39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87974 2000 TR41 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87975 2000 TR42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87976 2000 TP43 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87977 2000 TY43 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87978 2000 TG44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87979 2000 TL45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87980 2000 TT53 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87981 2000 TS55 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87982 2000 TA57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87983 2000 TB57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
87984 2000 TP57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
87985 2000 TJ58 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87986 2000 TD59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
87987 2000 TF59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
87988 2000 TZ62 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87989 2000 UG1 21/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,7 km MPC · JPL
87990 2000 UV4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87991 2000 UK6 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87992 2000 UL7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87993 2000 UM10 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87994 2000 UA11 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87995 2000 UF12 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87996 2000 UP21 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87997 2000 UG24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
87998 2000 UY27 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87999 2000 UX28 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88000 2000 UB36 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL

83.000s  • 84.000s  • 85.000s  • 86.000s  • 87.000s  • 88.000s  • 89.000s  • 90.000s  • 91.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001