Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/393001–394000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393001 2012 XL120 11/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
393002 2012 XW123 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393003 2012 XX128 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393004 2012 XT130 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393005 2012 XG135 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393006 2012 XZ135 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393007 2012 XE136 11/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393008 2012 XC138 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
393009 2012 XZ138 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393010 2012 XM140 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393011 2012 XB141 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393012 2012 XP143 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393013 2012 XG145 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393014 2012 XT148 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393015 2012 XE150 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393016 2012 XR150 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
393017 2012 XE151 16/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393018 2012 XG151 06/07/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
393019 2012 XC152 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393020 2012 XS153 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
393021 2012 XD155 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393022 2012 XG155 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393023 2012 XM156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
393024 2012 YY 06/12/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
393025 2012 YW3 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393026 2012 YE4 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
393027 2012 YV4 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
393028 2012 YO8 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393029 2013 AZ1 10/01/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
393030 2013 AQ4 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393031 2013 AJ6 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393032 2013 AB8 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
393033 2013 AM8 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393034 2013 AT8 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393035 2013 AC10 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393036 2013 AM11 17/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
393037 2013 AM12 13/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
393038 2013 AH13 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393039 2013 AW13 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393040 2013 AD14 03/03/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
393041 2013 AR15 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393042 2013 AZ16 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393043 2013 AJ17 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393044 2013 AA18 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393045 2013 AL21 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393046 2013 AE23 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393047 2013 AW36 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393048 2013 AZ36 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393049 2013 AR38 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
393050 2013 AZ39 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
393051 2013 AL46 23/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
393052 2013 AD48 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393053 2013 AQ49 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393054 2013 AV49 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393055 2013 AL54 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
393056 2013 AT55 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393057 2013 AJ61 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393058 2013 AL61 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
393059 2013 AD70 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
393060 2013 AV71 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393061 2013 AH73 25/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
393062 2013 AJ73 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
393063 2013 AB75 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
393064 2013 AO75 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393065 2013 AX78 18/09/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
393066 2013 AX80 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393067 2013 AV81 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393068 2013 AF83 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
393069 2013 AP83 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393070 2013 AR83 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393071 2013 AZ83 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393072 2013 AK87 02/10/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
393073 2013 AB91 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393074 2013 AK91 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393075 2013 AF93 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393076 2013 AL93 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393077 2013 AY93 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393078 2013 AO94 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393079 2013 AU98 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
393080 2013 AA99 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393081 2013 AD99 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393082 2013 AR99 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393083 2013 AJ100 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
393084 2013 AP100 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
393085 2013 AU102 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393086 2013 AD104 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393087 2013 AV107 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393088 2013 AG108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393089 2013 AO108 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393090 2013 AC109 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393091 2013 AF109 12/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
393092 2013 AR116 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
393093 2013 AY117 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393094 2013 AP119 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393095 2013 AA128 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393096 2013 AY128 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393097 2013 AF132 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393098 2013 AJ132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
393099 2013 AZ132 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
393100 2013 AL133 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393101 2013 AO139 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393102 2013 AY148 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
393103 2013 AG159 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393104 2013 AK160 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393105 2013 AH172 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393106 2013 AB174 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393107 2013 BO 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
393108 2013 BW 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
393109 2013 BW1 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
393110 2013 BK3 25/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
393111 2013 BG6 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393112 2013 BF8 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393113 2013 BL8 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393114 2013 BO10 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393115 2013 BH19 03/11/1999 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
393116 2013 BD21 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393117 2013 BC28 11/03/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
393118 2013 BO30 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393119 2013 BU30 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393120 2013 BB31 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393121 2013 BM31 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393122 2013 BH33 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
393123 2013 BS33 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393124 2013 BH35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393125 2013 BA40 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393126 2013 BC40 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393127 2013 BU40 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393128 2013 BG41 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393129 2013 BX41 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393130 2013 BY43 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393131 2013 BL47 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393132 2013 BY47 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393133 2013 BZ47 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393134 2013 BR48 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
393135 2013 BU48 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
393136 2013 BF49 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393137 2013 BU49 19/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
393138 2013 BG50 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393139 2013 BU50 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
393140 2013 BY50 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393141 2013 BN54 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
393142 2013 BO55 11/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
393143 2013 BU59 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393144 2013 BT60 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
393145 2013 BY64 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393146 2013 BP71 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393147 2013 BX71 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393148 2013 BM72 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
393149 2013 BR75 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
393150 2013 BY79 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
393151 2013 BB80 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393152 2013 BJ80 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
393153 2013 CN 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393154 2013 CA2 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393155 2013 CM15 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
393156 2013 CV15 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
393157 2013 CD16 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
393158 2013 CO19 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393159 2013 CT22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393160 2013 CN23 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393161 2013 CX24 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393162 2013 CY25 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393163 2013 CK27 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393164 2013 CX29 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393165 2013 CE30 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
393166 2013 CM37 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
393167 2013 CW37 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
393168 2013 CV40 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393169 2013 CS41 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
393170 2013 CW43 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
393171 2013 CD49 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393172 2013 CZ59 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
393173 2013 CQ60 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393174 2013 CD66 27/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
393175 2013 CK66 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393176 2013 CF69 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393177 2013 CW70 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
393178 2013 CP73 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
393179 2013 CX80 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393180 2013 CR95 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393181 2013 CH100 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
393182 2013 CU100 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393183 2013 CA101 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
393184 2013 CR101 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
393185 2013 CZ113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
393186 2013 CF115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393187 2013 CW118 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
393188 2013 CV132 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393189 2013 CN135 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
393190 2013 CM144 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393191 2013 CT144 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393192 2013 CR145 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
393193 2013 CQ148 10/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
393194 2013 CB153 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393195 2013 CJ173 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393196 2013 CE180 25/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
393197 2013 CG180 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393198 2013 CG181 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393199 2013 CN185 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393200 2013 CL197 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393201 2013 CQ197 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393202 2013 CC204 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
393203 2013 CX204 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
393204 2013 CO205 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393205 2013 CW206 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
393206 2013 CM210 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
393207 2013 CG211 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393208 2013 CG214 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
393209 2013 CC222 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
393210 2013 DO1 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
393211 2013 DF2 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
393212 2013 EW 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393213 2013 EY 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
393214 2013 EG5 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393215 2013 EO15 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
393216 2013 EH16 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
393217 2013 ED17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
393218 2013 EH18 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393219 2013 EA31 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393220 2013 EC61 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
393221 2013 EJ71 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393222 2013 ES86 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393223 2013 EN101 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
393224 2013 EB103 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
393225 2013 FL4 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393226 2013 FZ10 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393227 2013 GC53 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393228 2013 GN56 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
393229 2013 GL87 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393230 2013 GU95 21/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
393231 2013 GT102 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393232 2013 JP26 25/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
393233 2013 JL58 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393234 2013 JS62 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
393235 2013 OG9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393236 2013 PJ43 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
393237 2013 PL61 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393238 2013 QV22 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393239 2013 QH29 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393240 2013 QF47 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
393241 2013 QL59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393242 2013 QC64 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393243 2013 QH75 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393244 2013 QE82 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393245 2013 QG86 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
393246 2013 RB 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393247 2013 RE37 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393248 2013 RB68 20/01/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
393249 2013 RK73 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393250 2013 RA97 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393251 2013 SM45 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393252 2013 SH52 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393253 2013 TU3 03/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393254 2013 TL11 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
393255 2013 TV13 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393256 2013 TQ37 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393257 2013 TV87 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393258 2013 TB107 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393259 2013 TD138 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393260 2013 UU14 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393261 2013 VK8 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393262 2013 VW8 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393263 2013 VT14 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
393264 2013 WW16 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
393265 2013 WK32 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393266 2013 WQ35 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
393267 2013 WH43 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393268 2013 WA53 20/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
393269 2013 WO56 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393270 2013 WS64 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
393271 2013 WN65 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393272 2013 WT66 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
393273 2013 WU68 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
393274 2013 WJ82 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393275 2013 WX85 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393276 2013 WH107 09/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
393277 2013 WN108 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
393278 2013 XN3 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393279 2013 XA10 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393280 2013 XV11 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
393281 2013 XO19 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
393282 2013 YS3 04/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
393283 2013 YB5 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393284 2013 YN5 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393285 2013 YE6 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393286 2013 YR6 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
393287 2013 YG12 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393288 2013 YS14 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393289 2013 YT41 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393290 2013 YP45 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393291 2013 YR46 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393292 2013 YN48 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
393293 2013 YN50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393294 2013 YO58 15/03/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
393295 2013 YX63 22/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
393296 2013 YU64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393297 2013 YW65 23/08/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
393298 2013 YE68 17/12/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
393299 2013 YM68 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393300 2013 YF69 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393301 2013 YY72 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393302 2013 YA88 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393303 2013 YX100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393304 2013 YL105 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393305 2013 YQ105 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393306 2013 YN106 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
393307 2013 YT108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393308 2013 YQ124 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393309 2013 YS124 23/09/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
393310 2013 YC132 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393311 2013 YM142 13/03/2010 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
393312 2013 YM143 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393313 2014 AZ3 12/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
393314 2014 AN8 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393315 2014 AB24 29/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
393316 2014 AZ26 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393317 2014 AB30 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393318 2014 AG37 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
393319 2014 AV40 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393320 2014 AR49 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
393321 2014 AY49 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393322 2014 AE50 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393323 2014 AJ53 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393324 2014 BZ6 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393325 2014 BE7 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
393326 2014 BV7 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393327 2014 BD12 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393328 2014 BP18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
393329 2014 BV21 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
393330 2014 BT22 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393331 2014 BS34 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393332 2014 BP35 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
393333 2014 BM36 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
393334 2014 BP36 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393335 2014 BH40 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
393336 2014 BV41 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393337 2014 BK44 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
393338 2014 BN44 31/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
393339 2014 BT44 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
393340 2014 BC54 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393341 2014 BG56 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393342 2014 BG63 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393343 2014 CE5 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393344 2014 EF1 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393345 2014 EH1 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393346 4329 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
393347 4725 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
393348 1988 RO1 13/09/1988 Palomar C. S. Shoemaker 1,5 km MPC · JPL
393349 1991 VU9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393350 1992 RN1 01/09/1992 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 2,5 km MPC · JPL
393351 1993 TR26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
393352 1995 OA14 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393353 1995 UA11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393354 1995 UC23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393355 1995 UQ79 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393356 1996 EH5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393357 1997 BZ3 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
393358 1997 TT2 03/10/1997 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
393359 1998 ME3 19/06/1998 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
393360 1998 TD26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393361 1999 EK15 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393362 1999 FZ15 21/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393363 1999 GU10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393364 1999 RK1 05/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
393365 1999 RK213 12/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 570 m MPC · JPL
393366 1999 TM21 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393367 1999 TG60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393368 1999 TJ134 06/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
393369 1999 TE249 09/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
393370 1999 TD260 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393371 1999 TY286 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
393372 1999 TP317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393373 1999 VB46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393374 1999 VV83 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393375 1999 VZ90 10/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393376 1999 VW120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393377 1999 VX136 12/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393378 1999 VR138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393379 1999 XQ47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393380 2000 AJ213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393381 2000 AL219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393382 2000 BC10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393383 2000 CO132 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393384 2000 FR1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393385 2000 GO17 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
393386 2000 GL121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393387 2000 HU28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393388 2000 OW68 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
393389 2000 QG2 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393390 2000 QZ46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393391 2000 QU164 31/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393392 2000 QK199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393393 2000 RN19 01/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393394 2000 SU13 31/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393395 2000 SP53 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
393396 2000 SH56 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393397 2000 SS228 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
393398 2000 SD286 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393399 2000 VM44 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393400 2000 WT1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393401 2000 WH150 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393402 2000 WU151 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
393403 2000 WO155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393404 2000 YP8 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393405 2000 YA76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393406 2001 AL45 30/12/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393407 2001 AF46 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393408 2001 BR36 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393409 2001 CY20 04/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
393410 2001 KH1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393411 2001 OX25 18/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
393412 2001 QE48 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
393413 2001 QL102 19/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393414 2001 QT110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
393415 2001 QX134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393416 2001 QC146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393417 2001 QB179 27/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
393418 2001 QA250 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
393419 2001 RS18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
393420 2001 RB46 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
393421 2001 RA110 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393422 2001 RO154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
393423 2001 SE8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393424 2001 SB68 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393425 2001 SJ92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393426 2001 SE120 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393427 2001 SK123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393428 2001 SX123 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
393429 2001 SF155 17/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393430 2001 SX167 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393431 2001 SV217 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393432 2001 SO228 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393433 2001 SF292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393434 2001 SU297 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393435 2001 SC321 23/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393436 2001 SU321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393437 2001 SP331 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393438 2001 SX332 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
393439 2001 TT117 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
393440 2001 TZ149 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
393441 2001 TE162 11/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
393442 2001 TQ198 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393443 2001 TG200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393444 2001 TJ204 11/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393445 2001 TX208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
393446 2001 TC231 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
393447 2001 UP11 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393448 2001 UK42 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393449 2001 UD124 22/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
393450 2001 UE135 22/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393451 2001 UZ174 23/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
393452 2001 UX192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393453 2001 UR206 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393454 2001 UL231 16/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
393455 2001 VB18 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393456 2001 VC68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393457 2001 VJ126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393458 2001 WE1 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393459 2001 WM50 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393460 2001 XB56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393461 2001 XL171 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393462 2001 XN231 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393463 2001 YN10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393464 2001 YQ20 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
393465 2001 YE40 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
393466 2002 AQ39 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
393467 2002 AX144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393468 2002 AB209 12/01/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
393469 2002 AY209 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393470 2002 CR85 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393471 2002 CF198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
393472 2002 CM245 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393473 2002 CF265 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393474 2002 EQ161 06/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
393475 2002 GP130 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393476 2002 GT189 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393477 2002 JB16 01/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
393478 2002 JN67 10/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393479 2002 MO5 28/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
393480 2002 ML6 24/06/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
393481 2002 NR36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393482 2002 PQ1 04/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
393483 2002 PW42 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393484 2002 PZ71 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393485 2002 PB80 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393486 2002 PQ80 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393487 2002 PC83 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
393488 2002 PN133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393489 2002 PD176 07/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393490 2002 PC188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
393491 2002 PA192 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393492 2002 QN10 25/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
393493 2002 QX26 28/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393494 2002 QU58 31/08/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
393495 2002 QP67 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
393496 2002 QU81 19/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393497 2002 QS92 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
393498 2002 QQ125 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393499 2002 QD153 22/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
393500 2002 RQ22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393501 2002 RF23 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393502 2002 RX85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
393503 2002 RE103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393504 2002 RC139 10/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
393505 2002 RW141 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
393506 2002 RZ193 12/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
393507 2002 RL225 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
393508 2002 RT261 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393509 2002 SA 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393510 2002 SK4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
393511 2002 SR16 27/09/2002 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
393512 2002 SW20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393513 2002 SH48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393514 2002 SK56 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393515 2002 SG61 16/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
393516 2002 TJ31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393517 2002 TK32 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
393518 2002 TC37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393519 2002 TC84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
393520 2002 TD87 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
393521 2002 TN94 03/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
393522 2002 TJ111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
393523 2002 TO148 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
393524 2002 TR158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393525 2002 TN176 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
393526 2002 TW176 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393527 2002 TY186 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
393528 2002 TE193 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393529 2002 TK218 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393530 2002 TP224 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393531 2002 TE267 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393532 2002 TH306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
393533 2002 TJ309 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
393534 2002 TA342 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
393535 2002 TE371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
393536 2002 UW6 28/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
393537 2002 UL8 28/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
393538 2002 UE13 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
393539 2002 UW38 31/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
393540 2002 UQ74 30/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
393541 2002 VL13 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,9 km MPC · JPL
393542 2002 VF28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
393543 2002 VV96 11/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393544 2002 VF103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393545 2002 VG115 11/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393546 2002 VW126 13/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
393547 2002 WA5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
393548 2002 XF63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
393549 2002 XH120 03/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
393550 2003 AF72 11/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
393551 2003 BG23 25/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
393552 2003 BP56 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
393553 2003 CA16 04/02/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
393554 2003 DJ20 22/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
393555 2003 FA28 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393556 2003 FK34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393557 2003 FK35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393558 2003 GP31 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393559 2003 GO33 03/04/2003 Cerro Tololo DLS 3,2 km MPC · JPL
393560 2003 GK46 08/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
393561 2003 HZ6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393562 2003 HT17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393563 2003 HR19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393564 2003 HP43 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393565 2003 JK 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393566 2003 JR3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393567 2003 JL8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393568 2003 JY10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 860 m MPC · JPL
393569 2003 JC13 07/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
393570 2003 JS15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393571 2003 KA2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393572 2003 KF8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393573 2003 KT10 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393574 2003 KJ31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393575 2003 QE12 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393576 2003 RC18 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
393577 2003 RR19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
393578 2003 SQ30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393579 2003 SQ120 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393580 2003 SO188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
393581 2003 SU192 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393582 2003 SH205 23/09/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
393583 2003 SM218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
393584 2003 SF251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393585 2003 SF253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393586 2003 SZ276 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
393587 2003 SB338 23/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
393588 2003 SS355 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393589 2003 SC395 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
393590 2003 SJ401 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
393591 2003 SK407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
393592 2003 TG49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393593 2003 UJ22 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
393594 2003 UV64 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
393595 2003 UW94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393596 2003 US96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393597 2003 UD127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393598 2003 UF154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393599 2003 UL168 22/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393600 2003 UM194 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393601 2003 UD204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393602 2003 UV229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
393603 2003 UQ279 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
393604 2003 UP298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393605 2003 UH322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393606 2003 UA357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393607 2003 WX60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393608 2003 WN85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393609 2003 WS160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393610 2003 WD172 30/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393611 2003 XN28 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393612 2003 YU40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393613 2003 YN60 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393614 2003 YW77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393615 2004 BZ31 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393616 2004 BH127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393617 2004 BP142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393618 2004 BC156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393619 2004 DU47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393620 2004 DZ56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393621 2004 EM26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393622 2004 ES26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393623 2004 FQ1 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393624 2004 FV3 19/03/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
393625 2004 FV28 27/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393626 2004 FM75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393627 2004 GZ16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
393628 2004 GN49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393629 2004 GE63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393630 2004 GZ76 13/04/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
393631 2004 HQ57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393632 2004 JS42 15/05/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393633 2004 KM7 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
393634 2004 LA20 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393635 2004 LP28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393636 2004 NQ1 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393637 2004 NL12 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393638 2004 NJ27 11/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393639 2004 NG29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393640 2004 PY14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
393641 2004 PG18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
393642 2004 PJ23 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
393643 2004 PB24 17/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393644 2004 PH26 08/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393645 2004 PM32 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393646 2004 PW33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
393647 2004 PC39 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393648 2004 PP81 10/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393649 2004 PU91 12/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393650 2004 PC107 15/08/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
393651 2004 PS111 09/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393652 2004 PN116 12/08/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,0 km MPC · JPL
393653 2004 QJ5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
393654 2004 QH14 20/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
393655 2004 RP 03/09/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
393656 2004 RJ6 04/09/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
393657 2004 RS9 06/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393658 2004 RJ12 21/08/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
393659 2004 RR16 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393660 2004 RM17 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393661 2004 RP21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393662 2004 RH32 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
393663 2004 RT41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393664 2004 RK45 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
393665 2004 RF55 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393666 2004 RU60 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393667 2004 RZ66 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
393668 2004 RT69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393669 2004 RQ93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
393670 2004 RM105 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
393671 2004 RP109 20/08/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
393672 2004 RV114 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393673 2004 RP158 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393674 2004 RX171 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
393675 2004 RS187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
393676 2004 RB198 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393677 2004 RO218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
393678 2004 RF230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393679 2004 RS247 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
393680 2004 RA248 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393681 2004 RV251 15/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
393682 2004 RO275 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393683 2004 RX302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393684 2004 RZ327 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
393685 2004 RC357 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
393686 2004 SR2 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393687 2004 SW20 18/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
393688 2004 SZ22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393689 2004 ST28 17/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393690 2004 SM29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
393691 2004 TU2 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393692 2004 TB9 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393693 2004 TJ22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393694 2004 TU32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393695 2004 TA36 26/08/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
393696 2004 TJ40 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
393697 2004 TV62 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393698 2004 TS77 21/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393699 2004 TB98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393700 2004 TC115 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393701 2004 TK115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393702 2004 TO119 06/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
393703 2004 TA152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
393704 2004 TF154 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393705 2004 TE163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393706 2004 TS163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393707 2004 TH172 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
393708 2004 TM177 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393709 2004 TD182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393710 2004 TJ219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393711 2004 TL222 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393712 2004 TS255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393713 2004 TV268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393714 2004 TJ285 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393715 2004 TQ287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393716 2004 TK337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393717 2004 UX8 23/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393718 2004 VJ18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393719 2004 VS28 07/11/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393720 2004 VY31 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393721 2004 VE80 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393722 2004 VL83 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393723 2004 XY7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
393724 2004 XB21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393725 2004 XC26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393726 2004 XS58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393727 2004 XL136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393728 2004 XX160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393729 2004 XC169 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393730 2004 YG6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393731 2004 YJ20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
393732 2005 AO29 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
393733 2005 AV71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393734 2005 BM6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
393735 2005 BJ8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
393736 2005 BN10 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393737 2005 BN19 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393738 2005 CR8 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393739 2005 CD26 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
393740 2005 CC30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
393741 2005 CM58 09/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
393742 2005 CT60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
393743 2005 CU65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393744 2005 CB71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393745 2005 ER71 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393746 2005 EF133 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
393747 2005 ET136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
393748 2005 EC141 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
393749 2005 EL167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393750 2005 EU187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393751 2005 EX215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
393752 2005 EZ221 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393753 2005 EV223 13/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
393754 2005 EA224 15/03/2005 New Milford John J. McCarthy Obs. 1,8 km MPC · JPL
393755 2005 EX252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393756 2005 EL258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393757 2005 EV259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393758 2005 EZ266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393759 2005 FN7 30/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
393760 2005 GE18 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393761 2005 GO66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393762 2005 GB70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393763 2005 GA76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393764 2005 GS87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393765 2005 GG98 07/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
393766 2005 GS113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393767 2005 GE116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393768 2005 GX134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
393769 2005 GJ136 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393770 2005 GE138 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393771 2005 GJ144 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393772 2005 GV146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393773 2005 GN170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393774 2005 GV201 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
393775 2005 GT214 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393776 2005 GV216 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393777 2005 GD222 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393778 2005 JB20 04/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
393779 2005 JF28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393780 2005 JG28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393781 2005 JR48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393782 2005 JB51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393783 2005 JL61 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393784 2005 JR132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393785 2005 JP141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393786 2005 JL149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393787 2005 JU156 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393788 2005 JG185 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
393789 2005 KN4 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393790 2005 LD37 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393791 2005 LJ53 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393792 2005 MR3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393793 2005 MU25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393794 2005 NV9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393795 2005 NO10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393796 2005 NV13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393797 2005 NB14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393798 2005 NB22 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
393799 2005 PW28 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
393800 2005 QC20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393801 2005 QX25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393802 2005 QK38 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
393803 2005 QM56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393804 2005 QH71 03/08/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393805 2005 QO77 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
393806 2005 QE100 27/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
393807 2005 QF100 27/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
393808 2005 QT104 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
393809 2005 QY120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393810 2005 QX141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393811 2005 QH147 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
393812 2005 QV174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393813 2005 QN181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393814 2005 RS15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393815 2005 SO3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393816 2005 SS6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393817 2005 SN15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393818 2005 SF16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393819 2005 SZ18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393820 2005 SP27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393821 2005 SC29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393822 2005 SX35 23/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
393823 2005 SW37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393824 2005 SX62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393825 2005 SV64 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393826 2005 SU67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393827 2005 SW81 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393828 2005 SR82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393829 2005 SE84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393830 2005 SL86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393831 2005 ST87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393832 2005 SR89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393833 2005 SE91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393834 2005 SJ92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393835 2005 SF100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393836 2005 SW108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393837 2005 SK109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393838 2005 SF115 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
393839 2005 SP115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393840 2005 SB120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393841 2005 SA121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393842 2005 SG128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
393843 2005 SO132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393844 2005 SD142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393845 2005 SD147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393846 2005 SD149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393847 2005 SX149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393848 2005 SK154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393849 2005 SD155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393850 2005 SM162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393851 2005 SG169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393852 2005 SP170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393853 2005 SN181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393854 2005 SE182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393855 2005 SJ192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393856 2005 SO199 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393857 2005 SL209 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
393858 2005 ST220 29/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
393859 2005 SN225 29/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
393860 2005 SA226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393861 2005 SL233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
393862 2005 SO233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
393863 2005 SE239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393864 2005 SE264 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393865 2005 SY270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
393866 2005 SX274 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393867 2005 SG279 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393868 2005 SY279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393869 2005 SS291 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393870 2005 TG4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393871 2005 TD12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393872 2005 TS18 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
393873 2005 TE24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393874 2005 TF26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393875 2005 TD28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393876 2005 TW33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393877 2005 TK38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393878 2005 TC47 03/10/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
393879 2005 TA48 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393880 2005 TO55 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
393881 2005 TM57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393882 2005 TO60 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393883 2005 TA75 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
393884 2005 TM75 03/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
393885 2005 TU76 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
393886 2005 TO78 07/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
393887 2005 TN83 03/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
393888 2005 TJ100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393889 2005 TX101 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393890 2005 TF102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
393891 2005 TV104 08/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
393892 2005 TH105 08/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
393893 2005 TQ119 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393894 2005 TR121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393895 2005 TZ121 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393896 2005 TY140 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393897 2005 TU141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393898 2005 TN142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393899 2005 TV150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393900 2005 TH155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393901 2005 TN161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393902 2005 TH174 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393903 2005 TH193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
393904 2005 TZ193 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393905 2005 TF194 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393906 2005 UZ1 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
393907 2005 UR2 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
393908 2005 UH3 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
393909 2005 UQ10 21/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
393910 2005 UK23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393911 2005 UB25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393912 2005 UL26 23/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
393913 2005 UT30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393914 2005 US35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393915 2005 UK42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393916 2005 UN45 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
393917 2005 UF47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393918 2005 UR60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
393919 2005 US60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
393920 2005 UV66 22/10/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
393921 2005 US71 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
393922 2005 UE73 23/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
393923 2005 UQ78 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393924 2005 UU78 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
393925 2005 UX94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
393926 2005 UF97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393927 2005 UA99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393928 2005 UT105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393929 2005 UF107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393930 2005 UL108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393931 2005 UQ110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
393932 2005 UM119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393933 2005 UW123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393934 2005 UN124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393935 2005 UJ128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393936 2005 UG136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393937 2005 UX148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393938 2005 UK154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393939 2005 UV161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393940 2005 UL163 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393941 2005 UO167 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393942 2005 UE169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393943 2005 UQ171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393944 2005 UR172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
393945 2005 UY186 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
393946 2005 UP192 21/10/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
393947 2005 UC198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393948 2005 UW200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393949 2005 UA203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393950 2005 UB204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393951 2005 UA207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393952 2005 US212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393953 2005 UR213 22/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
393954 2005 UX215 22/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
393955 2005 UJ221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393956 2005 UA223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393957 2005 UZ223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393958 2005 UK233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
393959 2005 UC236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393960 2005 UY239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
393961 2005 UK241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393962 2005 UE248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393963 2005 UO248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393964 2005 UM265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393965 2005 UA270 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
393966 2005 UC278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393967 2005 US279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393968 2005 UP283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393969 2005 UQ284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393970 2005 UJ289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393971 2005 US291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393972 2005 UC308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393973 2005 UF312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
393974 2005 UG312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393975 2005 UY323 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393976 2005 UD324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
393977 2005 UQ329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393978 2005 UH341 31/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393979 2005 US341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393980 2005 UP352 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
393981 2005 UT352 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
393982 2005 UG361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393983 2005 UD377 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393984 2005 UW378 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393985 2005 UY386 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393986 2005 UJ388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393987 2005 UD404 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393988 2005 UB409 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
393989 2005 UR413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393990 2005 UF416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393991 2005 UR430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393992 2005 UW433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393993 2005 UA437 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393994 2005 UV440 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393995 2005 UG449 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393996 2005 UC455 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
393997 2005 UH469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393998 2005 UN494 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
393999 2005 UY511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394000 2005 UG512 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

389.000s  • 390.000s  • 391.000s  • 392.000s  • 393.000s  • 394.000s  • 395.000s  • 396.000s  • 397.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001