Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/109001–110000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109001 2001 PF65 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
109002 2001 PS65 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
109003 2001 PX65 15/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
109004 2001 PZ65 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
109005 2001 QP1 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109006 2001 QT1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109007 2001 QN2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
109008 2001 QO2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
109009 2001 QX2 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109010 2001 QR3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109011 2001 QW3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109012 2001 QY3 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109013 2001 QS4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109014 2001 QV4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109015 2001 QX4 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109016 2001 QG5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109017 2001 QT5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109018 2001 QA6 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109019 2001 QT6 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109020 2001 QN7 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109021 2001 QV7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
109022 2001 QY7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109023 2001 QF8 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109024 2001 QS8 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109025 2001 QC9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109026 2001 QG9 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109027 2001 QQ9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109028 2001 QX9 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109029 2001 QF10 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109030 2001 QL10 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109031 2001 QZ10 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109032 2001 QK11 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109033 2001 QU11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109034 2001 QV11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109035 2001 QE12 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109036 2001 QO12 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109037 2001 QQ12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109038 2001 QC13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109039 2001 QE13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109040 2001 QP13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109041 2001 QU13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109042 2001 QB14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109043 2001 QM14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109044 2001 QN14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109045 2001 QP14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109046 2001 QQ14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109047 2001 QS14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109048 2001 QT14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109049 2001 QY14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109050 2001 QB15 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109051 2001 QK15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109052 2001 QL15 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109053 2001 QG16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109054 2001 QH16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109055 2001 QP16 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109056 2001 QX16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109057 2001 QT17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109058 2001 QV17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109059 2001 QX17 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109060 2001 QA18 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109061 2001 QE18 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109062 2001 QM19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109063 2001 QP20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109064 2001 QR20 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
109065 2001 QU20 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109066 2001 QE21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109067 2001 QO21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109068 2001 QT21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109069 2001 QZ21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109070 2001 QD22 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109071 2001 QO22 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109072 2001 QN23 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109073 2001 QY23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109074 2001 QG24 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109075 2001 QO24 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109076 2001 QS24 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
109077 2001 QR25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109078 2001 QA26 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109079 2001 QE26 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109080 2001 QM26 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109081 2001 QA27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109082 2001 QB27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109083 2001 QE27 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109084 2001 QH27 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109085 2001 QF28 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109086 2001 QY28 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109087 2001 QE29 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109088 2001 QL29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109089 2001 QT29 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109090 2001 QX29 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109091 2001 QA31 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109092 2001 QG31 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109093 2001 QS31 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109094 2001 QX31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109095 2001 QB33 17/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
109096 2001 QJ33 16/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 3,3 km MPC · JPL
109097 Hamuy 2001 QM33 19/08/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
109098 2001 QG34 19/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
109099 2001 QW34 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109100 2001 QG35 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109101 2001 QH35 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109102 2001 QR35 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
109103 2001 QW35 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109104 2001 QV36 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109105 2001 QP37 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109106 2001 QU37 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109107 2001 QB38 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109108 2001 QG38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109109 2001 QU38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109110 2001 QW38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109111 2001 QD39 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
109112 2001 QR39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109113 2001 QB41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109114 2001 QE41 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
109115 2001 QV41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109116 2001 QD42 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109117 2001 QE42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109118 2001 QH42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109119 2001 QB43 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109120 2001 QO43 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109121 2001 QU43 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109122 2001 QZ43 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
109123 2001 QX44 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109124 2001 QT45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109125 2001 QT46 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
109126 2001 QK48 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109127 2001 QQ48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109128 2001 QW48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109129 2001 QV49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109130 2001 QK51 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109131 2001 QV51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109132 2001 QE52 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
109133 2001 QH52 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
109134 2001 QF53 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109135 2001 QK53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109136 2001 QM54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109137 2001 QO54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109138 2001 QF55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109139 2001 QJ55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109140 2001 QK55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109141 2001 QZ55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109142 2001 QP56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109143 2001 QC57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109144 2001 QN57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109145 2001 QO57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109146 2001 QS57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109147 2001 QZ57 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
109148 2001 QL58 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109149 2001 QR58 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109150 2001 QW58 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109151 2001 QH59 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109152 2001 QA60 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109153 2001 QH60 18/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109154 2001 QN60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109155 2001 QR60 16/08/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
109156 2001 QV60 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109157 2001 QW60 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109158 2001 QW61 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109159 2001 QY61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109160 2001 QM62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109161 2001 QN62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109162 2001 QW62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109163 2001 QX62 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109164 2001 QA63 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109165 2001 QF63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109166 2001 QH63 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109167 2001 QO63 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109168 2001 QE64 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109169 2001 QF64 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109170 2001 QK64 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109171 2001 QP64 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109172 2001 QT64 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109173 2001 QZ64 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109174 2001 QS65 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109175 2001 QB66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109176 2001 QE66 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109177 2001 QL66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109178 2001 QS66 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109179 2001 QX66 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109180 2001 QD67 18/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109181 2001 QN67 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109182 2001 QV67 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109183 2001 QO68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,6 km MPC · JPL
109184 2001 QE69 17/08/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
109185 2001 QA70 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109186 2001 QB70 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109187 2001 QK71 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
109188 2001 QE72 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
109189 2001 QT72 19/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
109190 2001 QK73 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
109191 2001 QS73 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109192 2001 QU73 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109193 2001 QL74 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109194 2001 QB75 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109195 2001 QE75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109196 2001 QA76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109197 2001 QN76 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109198 2001 QP76 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109199 2001 QV77 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109200 2001 QA78 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109201 2001 QH78 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109202 2001 QQ79 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109203 2001 QY79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109204 2001 QE81 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109205 2001 QP81 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109206 2001 QL82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109207 2001 QQ82 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109208 2001 QT82 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109209 2001 QX82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109210 2001 QJ83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109211 2001 QO83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109212 2001 QR83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109213 2001 QT84 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109214 2001 QJ85 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109215 2001 QP85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109216 2001 QU85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
109217 2001 QX85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
109218 2001 QM86 16/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
109219 2001 QT86 16/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
109220 2001 QE87 17/08/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
109221 2001 QM87 17/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
109222 2001 QN87 17/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
109223 2001 QW87 22/08/2001 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
109224 2001 QE89 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
109225 2001 QH89 16/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
109226 2001 QH91 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109227 2001 QB92 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109228 2001 QN92 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109229 2001 QC93 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
109230 2001 QD93 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109231 2001 QF93 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109232 2001 QJ93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109233 2001 QV93 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
109234 2001 QX93 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109235 2001 QH94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
109236 2001 QR94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
109237 2001 QT96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109238 2001 QX96 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109239 2001 QP97 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
109240 2001 QD98 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109241 2001 QH98 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109242 2001 QT98 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109243 2001 QV98 21/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109244 2001 QZ98 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109245 2001 QE99 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109246 2001 QP99 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109247 2001 QN101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109248 2001 QV101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109249 2001 QV102 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
109250 2001 QX102 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
109251 2001 QY102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
109252 2001 QC103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109253 2001 QT103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109254 2001 QJ104 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109255 2001 QB105 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109256 2001 QQ105 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109257 2001 QR105 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109258 2001 QY105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109259 2001 QB106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
109260 2001 QT106 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
109261 2001 QB108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
109262 2001 QE108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
109263 2001 QO108 24/08/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 3,9 km MPC · JPL
109264 2001 QJ109 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
109265 2001 QX109 21/08/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
109266 2001 QL110 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 11 km MPC · JPL
109267 2001 QM111 26/08/2001 Farpoint Farpoint Obs. 5,3 km MPC · JPL
109268 2001 QQ111 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109269 2001 QR111 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109270 2001 QA112 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109271 2001 QQ112 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109272 2001 QY112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109273 2001 QG114 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109274 2001 QQ114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109275 2001 QX114 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109276 2001 QN115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109277 2001 QO116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109278 2001 QP116 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109279 2001 QF118 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109280 2001 QO118 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109281 2001 QX118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109282 2001 QU119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109283 2001 QY119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109284 2001 QP120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109285 2001 QR120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109286 2001 QR121 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109287 2001 QF122 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109288 2001 QY122 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109289 2001 QB123 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109290 2001 QG123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109291 2001 QN123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109292 2001 QB124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109293 2001 QJ124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109294 2001 QN124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109295 2001 QQ124 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109296 2001 QM125 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109297 2001 QN127 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109298 2001 QQ127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109299 2001 QJ128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109300 2001 QK128 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109301 2001 QR128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109302 2001 QW129 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109303 2001 QC130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109304 2001 QQ130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109305 2001 QG131 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109306 2001 QO131 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109307 2001 QZ131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109308 2001 QR132 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109309 2001 QM133 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109310 2001 QN133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109311 2001 QB134 21/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109312 2001 QQ134 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109313 2001 QR134 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109314 2001 QU134 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
109315 2001 QM135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109316 2001 QO135 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109317 2001 QB136 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109318 2001 QU137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109319 2001 QC138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109320 2001 QD138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109321 2001 QS139 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109322 2001 QU139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109323 2001 QW139 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109324 2001 QA140 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109325 2001 QH140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109326 2001 QN140 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109327 2001 QU140 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109328 2001 QE141 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109329 2001 QG141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109330 Clemente 2001 QW142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
109331 2001 QY142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
109332 2001 QD143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
109333 2001 QE143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
109334 2001 QL143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
109335 2001 QP143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
109336 2001 QF144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
109337 2001 QZ146 20/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
109338 2001 QW147 20/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
109339 2001 QA148 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
109340 2001 QF148 20/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
109341 2001 QN148 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
109342 2001 QR148 20/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
109343 2001 QE149 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
109344 2001 QG149 22/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
109345 2001 QH150 25/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109346 2001 QK150 27/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
109347 2001 QM151 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109348 2001 QG152 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
109349 2001 QH152 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
109350 2001 QM152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
109351 2001 QX152 27/08/2001 Farpoint G. Hug 2,7 km MPC · JPL
109352 2001 QR153 18/08/2001 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
109353 2001 QS153 26/08/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 3,7 km MPC · JPL
109354 2001 QU153 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,9 km MPC · JPL
109355 2001 QC154 28/08/2001 Farpoint G. Hug 2,8 km MPC · JPL
109356 2001 QF155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
109357 2001 QM155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
109358 2001 QR155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
109359 2001 QZ155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109360 2001 QF156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
109361 2001 QX156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109362 2001 QO157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
109363 2001 QU157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
109364 2001 QW157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109365 2001 QC158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
109366 2001 QK158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
109367 2001 QL158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
109368 2001 QM158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109369 2001 QA159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
109370 2001 QU159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109371 2001 QY159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
109372 2001 QS160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109373 2001 QQ161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
109374 2001 QF162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
109375 2001 QR162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109376 2001 QE163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109377 2001 QF163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
109378 2001 QN163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
109379 2001 QU163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
109380 2001 QP164 22/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
109381 2001 QA165 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
109382 2001 QG165 24/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
109383 2001 QR165 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
109384 2001 QJ166 24/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
109385 2001 QH168 25/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
109386 2001 QJ168 25/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
109387 2001 QL168 25/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109388 2001 QB169 26/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109389 2001 QE169 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
109390 2001 QS169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109391 2001 QY171 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109392 2001 QV172 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109393 2001 QT173 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109394 2001 QX173 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109395 2001 QK175 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
109396 2001 QV177 25/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
109397 2001 QM178 26/08/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
109398 2001 QW178 27/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
109399 2001 QV179 25/08/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
109400 2001 QY179 25/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109401 2001 QG180 25/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
109402 2001 QM180 25/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
109403 2001 QV180 26/08/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
109404 2001 QD181 27/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
109405 2001 QH181 27/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
109406 2001 QC182 30/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
109407 2001 QM182 29/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
109408 2001 QL184 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109409 2001 QM184 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109410 2001 QR184 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109411 2001 QV184 21/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
109412 2001 QC186 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
109413 2001 QH186 21/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
109414 2001 QE187 21/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
109415 2001 QV187 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
109416 2001 QB189 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
109417 2001 QT191 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
109418 2001 QL192 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109419 2001 QM192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109420 2001 QT192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109421 2001 QY192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109422 2001 QZ192 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
109423 2001 QJ193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109424 2001 QO194 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109425 2001 QU194 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109426 2001 QX194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109427 2001 QN195 22/08/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
109428 2001 QO195 22/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
109429 2001 QQ195 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109430 2001 QT195 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109431 2001 QV195 22/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
109432 2001 QA196 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109433 2001 QC196 22/08/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
109434 2001 QV196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
109435 Giraud 2001 QB197 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
109436 2001 QO198 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109437 2001 QT198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109438 2001 QR199 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
109439 2001 QX199 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109440 2001 QZ199 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109441 2001 QA200 22/08/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
109442 2001 QT200 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109443 2001 QC201 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109444 2001 QG201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
109445 2001 QX201 22/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
109446 2001 QS204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
109447 2001 QO205 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109448 2001 QC206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109449 2001 QD206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
109450 2001 QP206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
109451 2001 QF207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109452 2001 QB208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109453 2001 QA209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109454 2001 QQ209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109455 2001 QG210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
109456 2001 QU210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
109457 2001 QZ210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109458 2001 QG211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
109459 2001 QS211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
109460 2001 QZ211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109461 2001 QR212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
109462 2001 QS212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
109463 2001 QH213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
109464 2001 QX213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109465 2001 QQ215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
109466 2001 QW215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
109467 2001 QG216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109468 2001 QG217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109469 2001 QK217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
109470 2001 QM217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
109471 2001 QH218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
109472 2001 QP218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
109473 2001 QV218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109474 2001 QH219 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
109475 2001 QL219 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109476 2001 QS220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109477 2001 QY220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
109478 2001 QJ221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
109479 2001 QR221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109480 2001 QF222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
109481 2001 QR222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
109482 2001 QT222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109483 2001 QU222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
109484 2001 QN223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
109485 2001 QP223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
109486 2001 QA224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
109487 2001 QE224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
109488 2001 QF225 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109489 2001 QW225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
109490 2001 QQ226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
109491 2001 QF227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109492 2001 QG228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
109493 2001 QM228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109494 2001 QW228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
109495 2001 QX228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
109496 2001 QA229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
109497 2001 QL230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
109498 2001 QR231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
109499 2001 QV231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
109500 2001 QC232 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109501 2001 QE232 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
109502 2001 QF232 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
109503 2001 QL233 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109504 2001 QV233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109505 2001 QA234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109506 2001 QO234 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109507 2001 QT234 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109508 2001 QV234 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109509 2001 QY234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109510 2001 QM235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109511 2001 QY235 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109512 2001 QA236 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109513 2001 QQ236 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109514 2001 QB237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109515 2001 QC238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109516 2001 QM238 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109517 2001 QR238 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109518 2001 QC239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109519 2001 QT239 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109520 2001 QX241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109521 2001 QV242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109522 2001 QU243 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
109523 2001 QM244 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109524 2001 QT244 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109525 2001 QQ245 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109526 2001 QS245 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
109527 2001 QU246 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109528 2001 QW247 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109529 2001 QE248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109530 2001 QK248 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109531 2001 QP248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109532 2001 QM249 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109533 2001 QX249 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
109534 2001 QF250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
109535 2001 QP250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
109536 2001 QT250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
109537 2001 QU250 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
109538 2001 QV250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
109539 2001 QR251 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109540 2001 QN252 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109541 2001 QY252 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109542 2001 QS254 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109543 2001 QB255 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109544 2001 QH255 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109545 2001 QF256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109546 2001 QP256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109547 2001 QZ256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109548 2001 QE257 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109549 2001 QM257 25/08/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
109550 2001 QA258 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109551 2001 QL259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109552 2001 QW259 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
109553 2001 QF260 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109554 2001 QO260 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
109555 2001 QS260 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
109556 2001 QZ260 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109557 2001 QS261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109558 2001 QT261 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109559 2001 QH262 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109560 2001 QN262 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109561 2001 QO263 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109562 2001 QY263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109563 2001 QF264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
109564 2001 QP264 26/08/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
109565 2001 QQ264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
109566 2001 QM265 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
109567 2001 QB267 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109568 2001 QE267 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109569 2001 QR267 20/08/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
109570 2001 QJ268 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109571 2001 QV268 20/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
109572 2001 QJ269 20/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
109573 Mishasmirnov 2001 QQ269 20/08/2001 Crimea-Simeis Crimean Astrophysical Obs. 3,0 km MPC · JPL
109574 2001 QV269 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109575 2001 QQ270 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109576 2001 QB271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109577 2001 QD271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109578 2001 QV271 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109579 2001 QL273 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109580 2001 QN273 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
109581 2001 QO274 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
109582 2001 QL275 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
109583 2001 QP275 19/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
109584 2001 QZ275 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109585 2001 QO276 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109586 2001 QG277 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109587 2001 QJ277 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
109588 2001 QN277 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109589 2001 QD278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109590 2001 QF279 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109591 2001 QV279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109592 2001 QJ280 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109593 2001 QS280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109594 2001 QD281 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109595 2001 QJ281 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109596 2001 QK281 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109597 2001 QU281 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109598 2001 QD282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
109599 2001 QF282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
109600 2001 QJ282 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109601 2001 QM282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
109602 2001 QN282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
109603 2001 QD283 18/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
109604 2001 QZ283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109605 2001 QL284 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109606 2001 QB285 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
109607 2001 QK285 23/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
109608 2001 QL287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109609 2001 QZ287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109610 2001 QA289 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109611 2001 QD289 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109612 2001 QF289 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
109613 2001 QL289 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109614 2001 QR290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
109615 2001 QT290 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109616 2001 QN291 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109617 2001 QC292 16/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
109618 2001 QN293 25/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
109619 2001 QX293 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
109620 2001 QF294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
109621 2001 QO294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109622 2001 QQ294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
109623 2001 QT295 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109624 2001 QY295 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109625 2001 QK296 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109626 2001 QL296 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109627 2001 QE297 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
109628 2001 QP323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
109629 2001 QR323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
109630 2001 QT323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
109631 2001 QT326 23/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
109632 2001 QF328 25/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
109633 2001 QP328 29/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
109634 2001 QQ328 29/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
109635 2001 QE329 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109636 2001 QD330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
109637 2001 QU330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
109638 2001 QV330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
109639 2001 RA 02/09/2001 Farpoint G. Hug 2,9 km MPC · JPL
109640 2001 RJ 06/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
109641 2001 RQ 07/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
109642 2001 RA1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
109643 2001 RW1 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
109644 2001 RO2 09/09/2001 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
109645 2001 RD3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109646 2001 RW3 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109647 2001 RD4 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109648 2001 RU4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109649 2001 RC5 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109650 2001 RZ6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
109651 2001 RE7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
109652 2001 RJ7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
109653 2001 RS7 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109654 2001 RV8 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109655 2001 RW8 09/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109656 2001 RY8 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109657 2001 RQ10 11/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,1 km MPC · JPL
109658 2001 RZ10 11/09/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,8 km MPC · JPL
109659 2001 RF11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
109660 2001 RF15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109661 2001 RQ16 12/09/2001 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
109662 2001 RM18 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109663 2001 RO18 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109664 2001 RX18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109665 2001 RM19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109666 2001 RR19 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109667 2001 RW19 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109668 2001 RA22 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109669 2001 RH22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109670 2001 RR22 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109671 2001 RC23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109672 2001 RE23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109673 2001 RF23 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109674 2001 RG23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
109675 2001 RP24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109676 2001 RC25 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109677 2001 RP25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109678 2001 RW25 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109679 2001 RA26 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109680 2001 RJ26 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109681 2001 RO26 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109682 2001 RS29 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109683 2001 RA30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109684 2001 RJ30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109685 2001 RZ30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109686 2001 RF31 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109687 2001 RP32 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
109688 2001 RP33 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109689 2001 RY33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109690 2001 RM34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109691 2001 RR35 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109692 2001 RV35 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109693 2001 RS36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109694 2001 RC37 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109695 2001 RC38 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109696 2001 RL38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109697 2001 RM38 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109698 2001 RS38 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109699 2001 RL39 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109700 2001 RU40 11/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109701 2001 RY40 11/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109702 2001 RK41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109703 2001 RX41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109704 2001 RJ42 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109705 2001 RE43 09/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
109706 2001 RU43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
109707 2001 RK44 12/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
109708 2001 RL44 12/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
109709 2001 RG45 12/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
109710 2001 RN45 14/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109711 2001 RQ45 14/09/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
109712 Giger 2001 RH46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
109713 2001 RZ47 15/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
109714 2001 RL48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
109715 2001 RO48 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109716 2001 RM49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109717 2001 RT50 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109718 2001 RB53 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109719 2001 RG53 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109720 2001 RR53 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109721 2001 RE54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109722 2001 RL55 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109723 2001 RR55 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109724 2001 RS55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109725 2001 RG56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109726 2001 RY56 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109727 2001 RD58 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109728 2001 RF58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109729 2001 RP58 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109730 2001 RC59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109731 2001 RD59 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109732 2001 RU59 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109733 2001 RZ60 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
109734 2001 RM61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109735 2001 RZ61 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109736 2001 RV62 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109737 2001 RX62 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109738 2001 RS63 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
109739 2001 RU63 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
109740 2001 RY63 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109741 2001 RA64 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
109742 2001 RM64 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109743 2001 RV65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109744 2001 RV66 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109745 2001 RJ67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109746 2001 RT67 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109747 2001 RH68 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109748 2001 RJ68 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109749 2001 RO68 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109750 2001 RP68 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109751 2001 RR68 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109752 2001 RV68 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109753 2001 RV69 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
109754 2001 RM70 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109755 2001 RL71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109756 2001 RQ71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109757 2001 RV71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109758 2001 RW71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109759 2001 RJ72 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
109760 2001 RO74 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109761 2001 RG75 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109762 2001 RG76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109763 2001 RV76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109764 2001 RE77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109765 2001 RT77 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109766 2001 RU77 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109767 2001 RH78 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
109768 2001 RJ78 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109769 2001 RU78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109770 2001 RC79 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109771 2001 RE79 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109772 2001 RJ79 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109773 2001 RV79 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109774 2001 RG80 12/09/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
109775 2001 RO80 14/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
109776 2001 RB81 13/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
109777 2001 RY81 14/09/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
109778 2001 RM83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
109779 2001 RB84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
109780 2001 RF84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
109781 2001 RK84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
109782 2001 RN86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
109783 2001 RZ86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109784 2001 RV87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109785 2001 RY87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109786 2001 RB89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109787 2001 RO89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109788 2001 RT89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109789 2001 RX89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109790 2001 RY90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
109791 2001 RL91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109792 2001 RN91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109793 2001 RK92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
109794 2001 RL92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
109795 2001 RM92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
109796 2001 RX92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
109797 2001 RY92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109798 2001 RZ92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
109799 2001 RP93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
109800 2001 RC94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109801 2001 RE94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109802 2001 RU94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
109803 2001 RE95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109804 2001 RU95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
109805 2001 RW100 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109806 2001 RW101 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109807 2001 RG102 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109808 2001 RL102 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109809 2001 RT102 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109810 2001 RZ102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109811 2001 RN103 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109812 2001 RO103 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
109813 2001 RP104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109814 2001 RU105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109815 2001 RY105 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
109816 2001 RN106 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109817 2001 RS106 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109818 2001 RM107 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109819 2001 RO107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109820 2001 RL109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
109821 2001 RN109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109822 2001 RC111 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109823 2001 RG111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109824 2001 RC114 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109825 2001 RG114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109826 2001 RQ114 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109827 2001 RW114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109828 2001 RR116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109829 2001 RK118 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109830 2001 RZ118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109831 2001 RX119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109832 2001 RY119 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109833 2001 RM121 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109834 2001 RC122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109835 2001 RJ123 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109836 2001 RQ123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109837 2001 RD124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109838 2001 RN124 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109839 2001 RQ124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109840 2001 RV124 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109841 2001 RH125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109842 2001 RS125 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109843 2001 RP126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109844 2001 RN127 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109845 2001 RZ127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109846 2001 RY128 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109847 2001 RQ129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109848 2001 RS129 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109849 2001 RZ130 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109850 2001 RO131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109851 2001 RG132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109852 2001 RR132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109853 2001 RJ133 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109854 2001 RZ133 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109855 2001 RU134 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109856 2001 RZ134 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109857 2001 RK136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109858 2001 RS136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109859 2001 RB137 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109860 2001 RW139 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109861 2001 RC140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109862 2001 RR142 11/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
109863 2001 RU142 11/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
109864 2001 RD143 15/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
109865 2001 RY144 06/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
109866 2001 RS146 09/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109867 2001 RA147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109868 2001 RS147 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109869 2001 RH149 10/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
109870 2001 RS149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
109871 2001 RD151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
109872 2001 RL151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109873 2001 RA152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
109874 2001 RX153 14/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
109875 2001 RZ153 14/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
109876 2001 RT154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
109877 2001 RZ154 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109878 2001 SG 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
109879 Letelier 2001 SL 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
109880 2001 SZ 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
109881 2001 SE1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
109882 2001 SM2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
109883 2001 SC4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
109884 2001 SO7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
109885 2001 SP8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
109886 2001 SX8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,6 km MPC · JPL
109887 2001 SW9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
109888 2001 SY9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
109889 2001 SB10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
109890 2001 SF10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
109891 2001 SU10 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109892 2001 SZ10 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
109893 2001 ST12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109894 2001 SC16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109895 2001 SC18 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109896 2001 SD18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109897 2001 SZ18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109898 2001 SE20 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
109899 2001 SG20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109900 2001 SS20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109901 2001 SU20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109902 2001 SH21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109903 2001 SL21 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109904 2001 ST21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109905 2001 SB22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109906 2001 SC22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109907 2001 SZ23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109908 2001 SP24 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109909 2001 SR24 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109910 2001 SY24 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109911 2001 SK25 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
109912 2001 SU25 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
109913 2001 SV25 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109914 2001 SF26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109915 2001 SU26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109916 2001 SE27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109917 2001 SF27 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109918 2001 SY27 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109919 2001 SB29 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109920 2001 SJ29 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109921 2001 SY29 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109922 2001 SU30 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109923 2001 SF31 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109924 2001 SO31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109925 2001 SP31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109926 2001 SU31 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109927 2001 SA32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109928 2001 SD32 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109929 2001 SH33 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109930 2001 SZ34 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109931 2001 SZ35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109932 2001 SA37 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109933 2001 SW37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109934 2001 SL38 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109935 2001 SC39 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109936 2001 SD39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109937 2001 SX39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109938 2001 SL40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109939 2001 SU40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109940 2001 SR41 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109941 2001 SJ42 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109942 2001 SW42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109943 2001 SY42 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109944 2001 SN43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109945 2001 SU43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109946 2001 SH44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
109947 2001 SM44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109948 2001 SN45 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109949 2001 SY45 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109950 2001 SB46 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109951 2001 SF46 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109952 2001 SK46 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109953 2001 SA47 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109954 2001 SC47 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109955 2001 SK47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109956 2001 SS47 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109957 2001 SW47 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109958 2001 SD48 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
109959 2001 SP48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109960 2001 SX48 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109961 2001 SE49 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109962 2001 SN49 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109963 2001 SW49 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109964 2001 SX49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109965 2001 SY49 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109966 2001 SF50 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109967 2001 SQ50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109968 2001 SA51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109969 2001 SV51 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109970 2001 SW51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109971 2001 SP52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109972 2001 SR52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109973 2001 SK53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109974 2001 SL53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109975 2001 SM53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109976 2001 SN53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109977 2001 SU53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109978 2001 ST54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
109979 2001 SB55 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109980 2001 SC55 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
109981 2001 SF55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109982 2001 SQ55 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109983 2001 SY55 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109984 2001 SB57 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109985 2001 SG57 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109986 2001 SN57 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109987 2001 SO57 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109988 2001 SR57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109989 2001 SX57 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
109990 2001 SS58 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
109991 2001 SF59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109992 2001 SV59 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109993 2001 SC60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109994 2001 SA61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109995 2001 SJ61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109996 2001 SW61 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109997 2001 SA62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109998 2001 SN62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109999 2001 SZ62 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110000 2001 SM63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

105.000s  • 106.000s  • 107.000s  • 108.000s  • 109.000s  • 110.000s  • 111.000s  • 112.000s  • 113.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001