Danh sách tiểu hành tinh/300001–301000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300001 2006 UA35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300002 2006 US35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300003 2006 UK37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300004 2006 UC40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300005 2006 UQ40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300006 2006 UY42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300007 2006 UU47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
300008 2006 UC50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
300009 2006 UA53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300010 2006 UA54 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300011 2006 UC68 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
300012 2006 UN68 30/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
300013 2006 UG72 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300014 2006 UG73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300015 2006 UQ73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300016 2006 UO74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300017 2006 UU78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300018 2006 UZ79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300019 2006 UU84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300020 2006 UM85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300021 2006 UV86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
300022 2006 UE89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300023 2006 UD91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300024 2006 UZ91 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300025 2006 UL92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300026 2006 UO97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
300027 2006 UK98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300028 2006 UT98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300029 2006 UM100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300030 2006 UX101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300031 2006 UC107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300032 2006 UA109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300033 2006 UG109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300034 2006 UN113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300035 2006 UN123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300036 2006 UV123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300037 2006 UL131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300038 2006 UF132 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300039 2006 UT132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300040 2006 UY133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300041 2006 UR135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
300042 2006 UY135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300043 2006 UT137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
300044 2006 UU137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300045 2006 UQ139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300046 2006 UQ140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300047 2006 UB141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300048 2006 UC141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300049 2006 UB142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300050 2006 UX166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300051 2006 UU169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300052 2006 UW169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300053 2006 UG172 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300054 2006 UH173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300055 2006 UQ178 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300056 2006 US181 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
300057 2006 UF183 17/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
300058 2006 US184 23/10/2006 Kitami K. Endate 4,4 km MPC · JPL
300059 2006 UV186 19/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
300060 2006 UO187 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
300061 2006 UA189 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300062 2006 UR189 19/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
300063 2006 UH193 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300064 2006 UJ194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300065 2006 UJ196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300066 2006 UM200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
300067 2006 UB201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300068 2006 UF204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
300069 2006 UP204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
300070 2006 UA206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300071 2006 UU206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
300072 2006 UV206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
300073 2006 UD207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300074 2006 UQ207 23/10/2006 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
300075 2006 UV208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300076 2006 UC211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300077 2006 UC214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
300078 2006 UV214 25/10/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
300079 2006 UF215 26/10/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
300080 2006 UR215 25/10/2006 Piszkéstető J. Kelemen 2,6 km MPC · JPL
300081 2006 UB217 29/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 3,4 km MPC · JPL
300082 Moyocoanno 2006 US217 25/10/2006 Kuma Kogen Y. Fujita 2,8 km MPC · JPL
300083 2006 UO218 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
300084 2006 UF223 17/10/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
300085 2006 UF226 20/10/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
300086 2006 UK227 20/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
300087 2006 UX228 20/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
300088 2006 UB232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300089 2006 UV232 21/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
300090 2006 UQ234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300091 2006 UT237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300092 2006 UB239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300093 2006 UE244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300094 2006 UC248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300095 2006 UL252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300096 2006 UB255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300097 2006 UM256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300098 2006 UB260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300099 2006 UU264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300100 2006 UY264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300101 2006 UV265 27/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
300102 2006 UU269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
300103 2006 UW269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300104 2006 UP273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300105 2006 UX279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300106 2006 UV282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300107 2006 UY285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
300108 2006 UO286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300109 2006 UW321 22/10/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
300110 2006 UX321 25/10/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
300111 2006 UN329 23/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
300112 2006 UL330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
300113 2006 UV331 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
300114 2006 UL335 17/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
300115 2006 UG337 28/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
300116 2006 UO345 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
300117 2006 UQ346 22/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
300118 2006 UH359 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300119 2006 UK360 27/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
300120 2006 VO2 03/11/2006 Antares ARO 3,6 km MPC · JPL
300121 2006 VN4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300122 2006 VW7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
300123 2006 VE12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300124 2006 VG14 14/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
300125 2006 VS20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300126 2006 VC25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
300127 2006 VF32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
300128 Panditjasraj 2006 VP32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300129 2006 VZ37 12/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
300130 2006 VH48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300131 2006 VU50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
300132 2006 VY50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300133 2006 VF51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300134 2006 VJ52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
300135 2006 VX54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300136 2006 VY55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300137 2006 VG56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300138 2006 VS58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300139 2006 VU58 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
300140 2006 VB61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300141 2006 VV61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300142 2006 VW61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300143 2006 VY61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300144 2006 VW62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300145 2006 VO63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300146 2006 VJ67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300147 2006 VE68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
300148 2006 VX73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
300149 2006 VU80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300150 Lantan 2006 VN81 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,5 km MPC · JPL
300151 2006 VR84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300152 2006 VO85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300153 2006 VP85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
300154 2006 VW89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300155 2006 VZ91 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300156 2006 VP96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300157 2006 VW96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300158 2006 VB97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300159 2006 VW121 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300160 2006 VV126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
300161 2006 VU131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300162 2006 VG135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300163 2006 VW139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch MBC · 3,2 km MPC · JPL
300164 2006 VE140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300165 2006 VW140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300166 2006 VQ142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
300167 2006 VM143 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
300168 2006 VA144 15/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300169 2006 VC146 15/11/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
300170 2006 VB151 09/11/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
300171 2006 VS151 09/11/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
300172 2006 VS168 01/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300173 2006 WT 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
300174 2006 WM11 16/11/2006 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
300175 2006 WV20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300176 2006 WG26 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300177 2006 WD33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300178 2006 WV36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300179 2006 WY36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
300180 2006 WX42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300181 2006 WK45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300182 2006 WJ53 16/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
300183 2006 WZ58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
300184 2006 WK61 17/11/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
300185 2006 WB62 17/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300186 2006 WG64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
300187 2006 WK65 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300188 2006 WD70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300189 2006 WU71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300190 2006 WV75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
300191 2006 WQ86 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
300192 2006 WW87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
300193 2006 WH92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300194 2006 WC95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300195 2006 WO96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
300196 2006 WZ96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300197 2006 WX99 19/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
300198 2006 WH100 19/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300199 2006 WK100 19/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
300200 2006 WS100 19/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300201 2006 WG101 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
300202 2006 WE109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300203 2006 WE111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300204 2006 WR117 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300205 2006 WH125 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300206 2006 WW126 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
300207 2006 WB137 19/11/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
300208 2006 WF139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300209 2006 WT151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300210 2006 WB152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300211 2006 WP152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300212 2006 WZ153 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300213 2006 WC156 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300214 2006 WH174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
300215 2006 WC180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300216 2006 WK180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300217 2006 WK182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300218 2006 WG187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300219 2006 WN187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300220 2006 WT191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300221 Brucebills 2006 XA5 10/12/2006 CBA-NOVAC D. R. Skillman 4,0 km MPC · JPL
300222 2006 XF6 08/12/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
300223 2006 XK32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300224 2006 XJ43 12/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
300225 2006 XN44 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
300226 Francocanepari 2006 XK51 13/12/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 6,2 km MPC · JPL
300227 2006 XA52 14/12/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
300228 2006 XN54 15/12/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
300229 2006 XF73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300230 2006 YZ 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
300231 2006 YV3 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300232 2006 YL5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300233 2006 YX8 20/12/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
300234 2006 YH16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300235 2006 YT17 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300236 2006 YM39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
300237 2006 YD45 20/12/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
300238 2007 CM16 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300239 2007 CO25 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300240 2007 CP26 09/02/2007 Marly P. Kocher 900 m MPC · JPL
300241 2007 CQ60 10/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
300242 2007 DZ70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
300243 2007 DE117 21/02/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
300244 2007 EY8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,1 km MPC · JPL
300245 2007 EC20 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
300246 2007 EE96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
300247 2007 EX111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
300248 2007 ED165 15/03/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
300249 2007 EE218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
300250 2007 EF222 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
300251 2007 FX26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
300252 2007 FN32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
300253 2007 GP7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
300254 2007 GH36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
300255 2007 GT47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
300256 2007 GV60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
300257 2007 GV75 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
300258 2007 HT4 18/04/2007 Pises Pises Obs. 860 m MPC · JPL
300259 2007 HJ16 23/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 860 m MPC · JPL
300260 2007 HJ24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
300261 2007 HS25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
300262 2007 HQ31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
300263 2007 HS32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
300264 2007 HO35 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300265 2007 HF81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300266 2007 HW88 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
300267 2007 JR2 07/05/2007 Lulin Observatory LUSS 860 m MPC · JPL
300268 2007 JK5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
300269 2007 JE11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300270 2007 JZ16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
300271 2007 JO26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
300272 2007 JK28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
300273 2007 JJ32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
300274 2007 JB40 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
300275 2007 KR6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
300276 2007 KG8 19/05/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
300277 2007 LR 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300278 2007 LA21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
300279 2007 LU29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300280 2007 MU2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300281 2007 ME5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300282 2007 MF11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
300283 2007 ML23 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
300284 2007 NX2 14/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
300285 2007 OU3 20/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
300286 Zintun 2007 OV4 21/07/2007 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,4 km MPC · JPL
300287 2007 OA5 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300288 2007 OX5 22/07/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
300289 2007 OM10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300290 2007 PL1 05/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,4 km MPC · JPL
300291 2007 PN3 06/08/2007 Lulin LUSS 870 m MPC · JPL
300292 2007 PK6 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
300293 2007 PN6 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
300294 2007 PZ7 10/08/2007 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
300295 2007 PW8 06/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
300296 2007 PD10 08/08/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
300297 2007 PG10 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
300298 2007 PV11 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
300299 2007 PB12 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300300 TAM 2007 PL12 06/08/2007 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300301 2007 PH15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300302 2007 PC16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
300303 2007 PM18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300304 2007 PY18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
300305 2007 PE19 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
300306 2007 PA20 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
300307 2007 PF21 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300308 2007 PP22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
300309 2007 PQ23 12/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
300310 2007 PL26 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
300311 2007 PE27 09/08/2007 Palomar Palomar Obs. 740 m MPC · JPL
300312 2007 PR28 15/08/2007 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
300313 2007 PA31 05/08/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
300314 2007 PL32 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
300315 2007 PE35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
300316 2007 PA36 12/08/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
300317 2007 PT36 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
300318 2007 PN44 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
300319 2007 PE45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300320 2007 PW49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300321 2007 PK50 15/08/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
300322 2007 QH1 16/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300323 2007 QW2 21/08/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
300324 2007 QZ2 21/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
300325 2007 QL4 26/08/2007 Suno Suno Obs. 1,4 km MPC · JPL
300326 2007 QX5 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
300327 2007 QL6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
300328 2007 QT6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
300329 2007 QF9 22/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
300330 2007 RG7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
300331 2007 RP7 03/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
300332 2007 RL11 09/09/2007 Marly P. Kocher 1,1 km MPC · JPL
300333 2007 RG15 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,5 km MPC · JPL
300334 Antonalexander 2007 RF18 12/09/2007 Rimbach M. König 1,6 km MPC · JPL
300335 2007 RK20 02/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
300336 2007 RN23 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300337 2007 RZ27 04/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300338 2007 RJ31 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300339 2007 RW31 05/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
300340 2007 RF32 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300341 2007 RT34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
300342 2007 RZ37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
300343 2007 RF41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
300344 2007 RJ42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300345 2007 RG45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300346 2007 RR47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300347 2007 RV48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300348 2007 RP49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
300349 2007 RR50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300350 2007 RB52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300351 2007 RH52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300352 2007 RH55 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300353 2007 RG57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300354 2007 RV57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
300355 2007 RP65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300356 2007 RU68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300357 2007 RM69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
300358 2007 RL76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
300359 2007 RY76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
300360 2007 RV86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300361 2007 RO87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
300362 2007 RX89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300363 2007 RM91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300364 2007 RZ91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300365 2007 RJ102 11/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
300366 2007 RO108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
300367 2007 RA109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
300368 2007 RN120 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300369 2007 RO122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300370 2007 RE126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300371 2007 RS130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
300372 2007 RS134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
300373 2007 RH140 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300374 2007 RB141 13/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
300375 2007 RR142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
300376 2007 RB145 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
300377 2007 RM145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300378 2007 RD146 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300379 2007 RX148 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300380 2007 RQ150 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300381 2007 RV150 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
300382 2007 RQ156 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
300383 2007 RB158 12/09/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
300384 2007 RP158 12/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
300385 2007 RO164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
300386 2007 RK174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300387 2007 RY195 13/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
300388 2007 RT196 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
300389 2007 RL202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300390 2007 RK208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
300391 2007 RB216 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300392 2007 RY217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300393 2007 RS222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300394 2007 RN226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300395 2007 RG231 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300396 2007 RL240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300397 2007 RA242 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
300398 2007 RK253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300399 2007 RW256 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300400 2007 RV258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300401 2007 RM259 01/08/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
300402 2007 RF260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300403 2007 RM262 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
300404 2007 RH271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300405 2007 RD277 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
300406 2007 RF281 13/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
300407 2007 RN284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300408 2007 RW284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300409 2007 RG287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
300410 2007 RO287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300411 2007 RK288 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
300412 2007 RQ290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300413 2007 RY295 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300414 2007 RC296 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300415 2007 RW296 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300416 2007 RN298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300417 2007 RK314 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
300418 2007 RQ318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300419 2007 RO321 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
300420 2007 SN5 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300421 2007 SD15 21/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
300422 2007 SH16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
300423 2007 SH19 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300424 2007 SG20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300425 2007 TA4 05/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
300426 2007 TM5 03/10/2007 Hibiscus N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
300427 2007 TW8 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 900 m MPC · JPL
300428 2007 TX11 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
300429 2007 TN12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300430 2007 TC16 06/10/2007 Charleston ARO 2,2 km MPC · JPL
300431 2007 TP16 04/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300432 2007 TT17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,9 km MPC · JPL
300433 2007 TX21 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300434 2007 TR28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
300435 2007 TT32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
300436 2007 TF34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
300437 2007 TM34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300438 2007 TX38 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300439 2007 TH39 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
300440 2007 TG42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
300441 2007 TO43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300442 2007 TQ43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
300443 2007 TR47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300444 2007 TQ50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300445 2007 TP53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300446 2007 TK54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300447 2007 TV54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300448 2007 TO55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300449 2007 TW59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300450 2007 TJ63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300451 2007 TA68 10/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
300452 2007 TY70 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
300453 2007 TF74 08/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
300454 2007 TM74 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
300455 2007 TM77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300456 2007 TQ77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300457 2007 TE79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300458 2007 TW81 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300459 2007 TB83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300460 2007 TC86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300461 2007 TH86 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300462 2007 TK86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300463 2007 TL86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300464 2007 TG87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300465 2007 TN94 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
300466 2007 TC97 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300467 2007 TW98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300468 2007 TP107 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300469 2007 TQ107 04/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
300470 2007 TN112 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300471 2007 TR113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
300472 2007 TE114 08/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
300473 2007 TK114 08/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
300474 2007 TW114 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300475 2007 TO116 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300476 2007 TG117 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300477 2007 TV119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300478 2007 TT120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300479 2007 TG123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300480 2007 TH125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300481 2007 TA126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300482 2007 TB126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300483 2007 TC127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300484 2007 TV127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300485 2007 TK129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300486 2007 TK130 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
300487 2007 TT131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
300488 2007 TZ132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300489 2007 TJ133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
300490 2007 TZ134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
300491 2007 TQ142 13/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,4 km MPC · JPL
300492 2007 TE143 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
300493 2007 TF145 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
300494 2007 TK153 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
300495 2007 TE155 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
300496 2007 TL155 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300497 2007 TW157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300498 2007 TM158 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300499 2007 TU158 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
300500 2007 TO160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300501 2007 TN161 04/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
300502 2007 TW161 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
300503 2007 TB165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300504 2007 TW165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
300505 2007 TJ172 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
300506 2007 TH173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300507 2007 TJ174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300508 2007 TV175 04/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
300509 2007 TG178 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
300510 2007 TZ182 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300511 2007 TP183 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300512 2007 TH186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
300513 2007 TJ186 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
300514 2007 TU187 14/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
300515 2007 TF190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
300516 2007 TG193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300517 2007 TH196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300518 2007 TD205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300519 2007 TK210 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300520 2007 TW212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300521 2007 TA213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300522 2007 TV213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300523 2007 TH214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300524 2007 TX214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300525 2007 TZ214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300526 2007 TS215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300527 2007 TA221 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300528 2007 TY222 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300529 2007 TH225 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300530 2007 TB226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300531 2007 TN226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300532 2007 TA228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300533 2007 TO230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300534 2007 TB237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
300535 2007 TC238 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300536 2007 TZ238 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300537 2007 TZ243 08/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300538 2007 TQ244 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
300539 2007 TP246 09/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
300540 2007 TD253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
300541 2007 TW255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300542 2007 TQ257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300543 2007 TU260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300544 2007 TL261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300545 2007 TK262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300546 2007 TB263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300547 2007 TD263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300548 2007 TN266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300549 2007 TS266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300550 2007 TJ270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300551 2007 TL271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300552 2007 TP272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300553 2007 TT272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300554 2007 TC276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300555 2007 TA293 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300556 2007 TN296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300557 2007 TC298 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300558 2007 TB299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300559 2007 TT302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300560 2007 TQ319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300561 2007 TH320 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
300562 2007 TS326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300563 2007 TF327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
300564 2007 TO327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300565 2007 TG331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300566 2007 TU331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300567 2007 TU333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300568 2007 TS336 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300569 2007 TP337 13/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
300570 2007 TA338 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300571 2007 TH342 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300572 2007 TG344 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300573 2007 TX353 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300574 2007 TM360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300575 2007 TG361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300576 2007 TB363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
300577 2007 TA367 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300578 2007 TF367 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
300579 2007 TG368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300580 2007 TA371 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300581 2007 TD372 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300582 2007 TT373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300583 2007 TM385 15/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300584 2007 TC386 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300585 2007 TL388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300586 2007 TW388 13/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
300587 2007 TJ393 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300588 2007 TD398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300589 2007 TQ398 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300590 2007 TE404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300591 2007 TA405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300592 2007 TM411 13/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300593 2007 TF412 14/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
300594 2007 TN418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300595 2007 TK419 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300596 2007 TN419 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300597 2007 TD421 11/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300598 2007 TA426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300599 2007 TW430 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300600 2007 TX430 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300601 2007 TO432 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300602 2007 TE434 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300603 2007 TB435 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300604 2007 TJ436 04/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300605 2007 TF438 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300606 2007 TO439 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300607 2007 TA441 10/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
300608 2007 TT441 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300609 2007 TE445 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
300610 2007 TP448 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300611 2007 TB452 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
300612 2007 UJ1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
300613 2007 UP5 20/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
300614 2007 UL9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
300615 2007 UJ11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300616 2007 UU11 19/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
300617 2007 UV11 19/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
300618 2007 UA16 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300619 2007 UL20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300620 2007 US22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300621 2007 UL26 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
300622 2007 UW28 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300623 2007 UG33 16/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300624 2007 UR33 16/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
300625 2007 UW36 19/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
300626 2007 UR37 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300627 2007 UE38 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300628 2007 UX39 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300629 2007 UE41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300630 2007 UJ42 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300631 2007 UM43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300632 2007 UB47 20/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
300633 2007 UO47 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
300634 2007 UT47 19/10/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
300635 2007 UN54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300636 2007 UT55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300637 2007 UZ55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300638 2007 UA59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300639 2007 UG59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300640 2007 UU59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
300641 2007 UM60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300642 2007 UQ60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
300643 2007 UQ65 31/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,8 km MPC · JPL
300644 2007 UK75 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300645 2007 UQ76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300646 2007 UV81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300647 2007 UE82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300648 2007 UH83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300649 2007 UJ84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300650 2007 UW84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300651 2007 UC85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300652 2007 UY87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300653 2007 UZ88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
300654 2007 UV99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300655 2007 UA102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300656 2007 UX107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300657 2007 UL108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300658 2007 UQ118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300659 2007 UV122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300660 2007 UW123 31/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300661 2007 UQ125 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
300662 2007 UR125 19/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
300663 2007 UL129 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300664 2007 UO129 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300665 2007 UM130 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
300666 2007 UV137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300667 2007 UX138 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300668 2007 UP140 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
300669 2007 VM5 03/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
300670 2007 VQ5 04/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,6 km MPC · JPL
300671 2007 VE7 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300672 2007 VH11 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
300673 2007 VZ11 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
300674 2007 VL12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300675 2007 VJ13 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300676 2007 VR19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300677 2007 VB20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300678 2007 VA23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300679 2007 VJ25 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300680 2007 VL26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
300681 2007 VQ27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300682 2007 VH29 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300683 2007 VU30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300684 2007 VV30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300685 2007 VO31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300686 2007 VB39 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300687 2007 VY43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300688 2007 VK44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300689 2007 VE47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300690 2007 VV47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300691 2007 VF50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300692 2007 VD53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300693 2007 VN54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300694 2007 VA55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300695 2007 VQ61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300696 2007 VZ61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300697 2007 VE63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300698 2007 VZ65 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300699 2007 VY67 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300700 2007 VG72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300701 2007 VJ89 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
300702 2007 VZ90 06/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300703 2007 VG94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
300704 2007 VP94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
300705 2007 VP99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300706 2007 VM100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300707 2007 VY101 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
300708 2007 VX102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
300709 2007 VU108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300710 2007 VJ110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300711 2007 VN113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300712 2007 VV114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300713 2007 VQ115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300714 2007 VJ117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300715 2007 VO117 03/11/2007 Lulin LUSS 2,2 km MPC · JPL
300716 2007 VP117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300717 2007 VC120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300718 2007 VH120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300719 2007 VG121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300720 2007 VS121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300721 2007 VW124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300722 2007 VC125 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300723 2007 VD125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
300724 2007 VP125 07/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
300725 2007 VP132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300726 2007 VW132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
300727 2007 VW133 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
300728 2007 VV137 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
300729 2007 VK141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300730 2007 VF142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300731 2007 VR142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300732 2007 VP144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
300733 2007 VE145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300734 2007 VH147 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300735 2007 VL147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300736 2007 VX148 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
300737 2007 VY148 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300738 2007 VP155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300739 2007 VZ157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300740 2007 VT161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300741 2007 VJ165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300742 2007 VN167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300743 2007 VS171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300744 2007 VO180 07/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300745 2007 VU189 13/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
300746 2007 VR190 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300747 2007 VV191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300748 2007 VD192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300749 2007 VP192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300750 2007 VC201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
300751 2007 VL209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300752 2007 VX211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300753 2007 VL215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300754 2007 VL221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300755 2007 VY221 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300756 2007 VR224 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300757 2007 VK229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300758 2007 VZ229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300759 2007 VC234 09/11/2007 Eskridge G. Hug 2,6 km MPC · JPL
300760 2007 VP235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300761 2007 VE237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
300762 2007 VR238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
300763 2007 VN240 07/11/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
300764 2007 VV242 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300765 2007 VL244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
300766 2007 VX244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
300767 2007 VU247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
300768 2007 VE251 09/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
300769 2007 VT251 10/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300770 2007 VW251 12/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
300771 2007 VN257 13/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300772 2007 VO257 13/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
300773 2007 VV258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300774 2007 VH261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300775 2007 VN261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300776 2007 VA269 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
300777 2007 VU276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300778 2007 VT279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300779 2007 VM285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
300780 2007 VY285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300781 2007 VW286 15/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
300782 2007 VX286 15/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300783 2007 VF287 15/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
300784 2007 VL299 12/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
300785 2007 VN303 03/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
300786 2007 VF309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
300787 2007 VA312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300788 2007 VG315 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300789 2007 VN315 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300790 2007 VF318 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
300791 2007 VF321 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300792 2007 VN321 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300793 2007 VX321 08/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
300794 2007 VU323 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
300795 2007 VM331 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300796 2007 VR331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
300797 2007 VT331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
300798 2007 VV331 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300799 2007 VZ331 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300800 2007 VB332 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300801 2007 VC332 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
300802 2007 WJ 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
300803 2007 WK1 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
300804 2007 WB2 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
300805 2007 WY5 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
300806 2007 WU6 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
300807 2007 WW6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
300808 2007 WM12 17/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
300809 2007 WJ13 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300810 2007 WZ14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300811 2007 WN21 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
300812 2007 WE22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300813 2007 WA24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300814 2007 WG24 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300815 2007 WD36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
300816 2007 WF36 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
300817 2007 WY43 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
300818 2007 WJ44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300819 2007 WD46 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300820 2007 WV52 17/11/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
300821 2007 WH55 30/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
300822 2007 WE56 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
300823 2007 WJ61 16/11/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300824 2007 XR3 03/12/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
300825 2007 XL9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300826 2007 XJ13 04/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300827 2007 XT17 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300828 2007 XE20 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
300829 2007 XQ20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
300830 2007 XK22 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300831 2007 XE25 15/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,8 km MPC · JPL
300832 2007 XV28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300833 2007 XJ30 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300834 2007 XS32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300835 2007 XQ33 10/12/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
300836 2007 XX34 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
300837 2007 XA35 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300838 2007 XL36 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
300839 2007 XZ38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
300840 2007 XT42 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300841 2007 XW47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300842 2007 XA50 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
300843 2007 XP53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300844 2007 XT54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300845 2007 YH3 17/12/2007 Eskridge G. Hug 2,9 km MPC · JPL
300846 2007 YU9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300847 2007 YV13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300848 2007 YX14 19/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
300849 2007 YP17 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300850 2007 YX18 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
300851 2007 YD25 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
300852 2007 YR30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300853 2007 YR31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
300854 Changyuin 2007 YV31 28/12/2007 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
300855 2007 YZ33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300856 2007 YP36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300857 2007 YW37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300858 2007 YD43 30/12/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
300859 2007 YP45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300860 2007 YW46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300861 2007 YJ51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
300862 2007 YS68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300863 2007 YA69 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300864 2007 YM69 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
300865 2007 YR71 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300866 2007 YC72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300867 2008 AR4 04/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
300868 2008 AN11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300869 2008 AA13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300870 2008 AS24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300871 2008 AT27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300872 2008 AV29 05/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
300873 2008 AD32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300874 2008 AV54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300875 2008 AM65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
300876 2008 AT74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300877 2008 AO78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
300878 2008 AX78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300879 2008 AE87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
300880 2008 AM92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300881 2008 AO96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300882 2008 AU96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300883 2008 AT116 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300884 2008 AJ118 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300885 2008 AJ136 12/01/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
300886 2008 AT136 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300887 2008 AH137 15/01/2008 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
300888 2008 AM137 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300889 2008 BL5 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300890 2008 BC12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300891 2008 BO13 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300892 Taichung 2008 BT15 28/01/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,6 km MPC · JPL
300893 2008 BY16 28/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
300894 2008 BB18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
300895 2008 BW23 31/01/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
300896 2008 BF24 30/01/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
300897 2008 BQ24 30/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,7 km MPC · JPL
300898 2008 BC25 30/01/2008 Eskridge G. Hug 2,7 km MPC · JPL
300899 2008 BX30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300900 2008 BX32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300901 2008 BH33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300902 2008 BE34 30/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300903 2008 BX38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
300904 2008 BL39 30/01/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
300905 2008 BZ40 31/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
300906 2008 BQ41 30/01/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
300907 2008 BJ42 31/01/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
300908 2008 BV43 30/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300909 Kenthompson 2008 BZ45 30/01/2008 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 3,6 km MPC · JPL
300910 2008 BF48 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300911 2008 BG48 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300912 2008 BC50 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
300913 2008 CL 01/02/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
300914 2008 CS3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300915 2008 CQ10 02/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300916 2008 CM16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
300917 2008 CO16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300918 2008 CU16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300919 2008 CX16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300920 2008 CA28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300921 2008 CC29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
300922 2008 CU36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300923 2008 CA54 07/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
300924 2008 CR54 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300925 2008 CO68 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
300926 2008 CJ69 08/02/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
300927 2008 CE71 03/02/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
300928 Uderzo 2008 CQ72 09/02/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
300929 2008 CU73 06/02/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
300930 2008 CQ77 06/02/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
300931 2008 CS97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300932 Kyslyuk 2008 CL117 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
300933 2008 CG118 08/02/2008 Costitx Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
300934 2008 CS119 14/02/2008 Taunus R. Kling, U. Zimmer 3,9 km MPC · JPL
300935 2008 CH125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
300936 2008 CE129 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
300937 2008 CR131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300938 2008 CF135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
300939 2008 CD138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300940 2008 CQ140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300941 2008 CE155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
300942 2008 CM168 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
300943 2008 CT175 06/02/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
300944 2008 CC176 06/02/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
300945 2008 CM177 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300946 2008 CC179 06/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
300947 2008 CP183 13/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
300948 2008 CV184 10/02/2008 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
300949 2008 CM185 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300950 2008 CJ193 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300951 2008 CK193 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300952 2008 CS194 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
300953 2008 CS203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
300954 2008 CY209 10/02/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
300955 2008 DR1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300956 2008 DA7 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300957 2008 DN11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
300958 2008 DH13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300959 2008 DF24 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300960 2008 DR29 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300961 2008 DQ33 27/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
300962 2008 DU33 27/02/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
300963 2008 DH48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300964 2008 DP51 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
300965 2008 DM52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300966 2008 DH71 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300967 2008 DQ83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300968 2008 EN3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
300969 2008 EJ19 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300970 2008 EQ29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
300971 2008 EQ38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
300972 2008 EY45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
300973 2008 EW50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300974 2008 EH83 09/03/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
300975 2008 EM83 09/03/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
300976 2008 ER85 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300977 2008 EE91 01/03/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
300978 2008 ED98 07/03/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
300979 2008 EZ103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300980 2008 ED108 07/03/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
300981 2008 EU130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300982 2008 EJ133 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300983 2008 EK138 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300984 2008 ES163 14/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
300985 2008 FB1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300986 2008 FL1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
300987 2008 FT8 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300988 2008 FW11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300989 2008 FK16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300990 2008 FN29 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300991 2008 FF41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
300992 2008 FB62 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300993 2008 FP117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
300994 2008 FS134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
300995 2008 GJ20 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
300996 2008 GG21 07/04/2008 Wildberg R. Apitzsch 4,6 km MPC · JPL
300997 2008 GM23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300998 2008 GF34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
300999 2008 GP49 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
301000 2008 GG69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

296.000s  • 297.000s  • 298.000s  • 299.000s  • 300.000s  • 301.000s  • 302.000s  • 303.000s  • 304.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001