Danh sách tiểu hành tinh/384001–385000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384001 2008 UP24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384002 2008 UB34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384003 2008 UA37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
384004 2008 UW37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384005 2008 UT45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384006 2008 UA51 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
384007 2008 UX52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384008 2008 UZ55 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384009 2008 UV64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384010 2008 UZ64 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384011 2008 UG65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384012 2008 UA67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384013 2008 UG67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384014 2008 UL67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384015 2008 UL73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384016 2008 UO73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384017 2008 UN84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
384018 2008 UH88 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384019 2008 UL92 29/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384020 2008 UO95 22/10/2008 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
384021 2008 UF97 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
384022 2008 UN99 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384023 2008 UE100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
384024 2008 UJ102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384025 2008 UE110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384026 2008 UT113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384027 2008 UA116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384028 2008 UE119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384029 2008 UO122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384030 2008 UK128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384031 2008 UC142 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384032 2008 UF148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384033 2008 UY154 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384034 2008 UM155 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384035 2008 UW156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384036 2008 UL166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384037 2008 UV170 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384038 2008 UP172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384039 2008 UE178 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384040 2008 UF182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384041 2008 UO189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384042 2008 UU193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384043 2008 UT194 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384044 2008 UD203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
384045 2008 UY204 26/10/2008 Tzec Maun R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
384046 2008 UH205 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
384047 2008 UR207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384048 2008 UR215 24/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
384049 2008 UW217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384050 2008 UE234 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384051 2008 UX241 01/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384052 2008 UD248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384053 2008 UK256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384054 2008 UJ265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384055 2008 UZ271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384056 2008 UU274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384057 2008 UA276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384058 2008 UH280 08/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384059 2008 UE288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
384060 2008 UB289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384061 2008 UK301 16/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
384062 2008 UD304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384063 2008 UA317 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
384064 2008 UV317 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384065 2008 UL336 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384066 2008 UA337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
384067 2008 UG337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384068 2008 UC338 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384069 2008 UQ340 24/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
384070 2008 UG353 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384071 2008 UN356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384072 2008 UG361 24/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
384073 2008 UZ367 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
384074 2008 VM14 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,1 km MPC · JPL
384075 2008 VX14 09/11/2008 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
384076 2008 VH24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384077 2008 VK26 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384078 2008 VM35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384079 2008 VA41 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384080 2008 VC50 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384081 2008 VD50 04/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
384082 2008 VF50 04/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
384083 2008 VJ53 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384084 2008 VV54 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384085 2008 VR60 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384086 2008 VF63 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384087 2008 VZ67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384088 2008 VV69 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384089 2008 VZ74 06/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384090 2008 VF76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384091 2008 VQ76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
384092 2008 VW76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
384093 2008 VD78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384094 2008 WE5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384095 2008 WR17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384096 2008 WL30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384097 2008 WC35 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384098 2008 WU39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384099 2008 WV41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384100 2008 WD42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384101 2008 WW45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384102 2008 WT47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384103 2008 WO49 18/11/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
384104 2008 WR70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384105 2008 WR82 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384106 2008 WY82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384107 2008 WE90 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384108 2008 WV91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384109 2008 WS93 26/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
384110 2008 WF94 24/11/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 1,8 km MPC · JPL
384111 2008 WJ95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
384112 2008 WV97 19/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384113 2008 WF127 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384114 2008 WK129 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
384115 2008 WR133 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
384116 2008 WD134 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384117 2008 WK137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384118 2008 WP139 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384119 2008 WV140 19/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
384120 2008 WJ141 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384121 2008 XP1 02/12/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384122 2008 XL32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
384123 2008 XC42 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384124 2008 XH47 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384125 2008 XF49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
384126 2008 YN11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384127 2008 YG49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384128 2008 YR58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384129 2008 YZ65 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384130 2008 YW69 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
384131 2008 YJ75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384132 2008 YZ83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384133 2008 YA86 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384134 2008 YS87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384135 2008 YC91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384136 2008 YR97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384137 2008 YU99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384138 2008 YY103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384139 2008 YM106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384140 2008 YU117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
384141 2008 YA118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384142 2008 YQ129 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384143 2008 YV134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384144 2008 YJ137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384145 2008 YR138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384146 2008 YX151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384147 2008 YG152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384148 2008 YD154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384149 2008 YK165 30/12/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
384150 2008 YF171 22/12/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
384151 2009 AO13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384152 2009 AQ13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384153 2009 AV14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384154 2009 AH20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384155 2009 AJ24 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384156 2009 AF25 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384157 2009 AV26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384158 2009 AK27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384159 2009 AS32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384160 2009 AS33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384161 2009 AO35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384162 2009 AP43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
384163 2009 AH47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384164 2009 AH49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384165 2009 BB10 21/01/2009 Sandlot G. Hug 2,5 km MPC · JPL
384166 2009 BR20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384167 2009 BO25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
384168 2009 BR29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384169 2009 BW30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384170 2009 BK31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384171 2009 BC35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384172 2009 BH35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384173 2009 BL41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384174 2009 BK44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384175 2009 BN44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384176 2009 BM49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384177 2009 BQ51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384178 2009 BK52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384179 2009 BK56 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384180 2009 BS67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384181 2009 BH70 25/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384182 2009 BK75 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
384183 2009 BC76 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
384184 2009 BN83 20/01/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
384185 2009 BX85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384186 2009 BT90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384187 2009 BR94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384188 2009 BS101 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384189 2009 BJ103 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384190 2009 BT106 28/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
384191 2009 BG107 28/01/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
384192 2009 BH113 26/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
384193 2009 BH117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384194 2009 BO118 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384195 2009 BA131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384196 2009 BZ132 31/01/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
384197 2009 BP137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384198 2009 BP146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384199 2009 BK150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384200 2009 BZ153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384201 2009 BW155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384202 2009 BK156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384203 2009 BN168 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384204 2009 BS172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384205 2009 BE183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384206 2009 BB186 29/01/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
384207 2009 BT186 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384208 2009 BU186 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384209 2009 BQ188 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
384210 2009 CS6 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384211 2009 CF29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384212 2009 CB30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384213 2009 CY31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384214 2009 CJ32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384215 2009 CX38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384216 2009 CT49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384217 2009 CN59 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384218 2009 CX60 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
384219 2009 CM63 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
384220 2009 DK4 21/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
384221 2009 DN9 17/02/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
384222 2009 DP9 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384223 2009 DG17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
384224 2009 DV22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384225 2009 DP26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
384226 2009 DA31 23/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,7 km MPC · JPL
384227 2009 DZ32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384228 2009 DN35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384229 2009 DQ40 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384230 2009 DT47 28/02/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
384231 2009 DP531 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
384232 2009 DR54 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384233 2009 DU55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384234 2009 DZ55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384235 2009 DO57 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384236 2009 DC58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384237 2009 DU63 20/02/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384238 2009 DY66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384239 2009 DM71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
384240 2009 DH74 26/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384241 2009 DG76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384242 2009 DN77 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
384243 2009 DA94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384244 2009 DP107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384245 2009 DF116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384246 2009 DJ123 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
384247 2009 DW123 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
384248 2009 DG135 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384249 2009 DH137 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384250 2009 DZ138 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384251 2009 DT141 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
384252 2009 ES3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
384253 2009 EU14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384254 2009 EY14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384255 2009 EL16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384256 2009 EJ18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384257 2009 EX18 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384258 2009 EG20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
384259 2009 EB28 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
384260 2009 EY28 06/03/2009 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
384261 2009 FF3 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
384262 2009 FP25 22/03/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 3,4 km MPC · JPL
384263 2009 FD26 16/03/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
384264 2009 FW32 17/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
384265 2009 FJ33 21/03/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
384266 2009 FO43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 4,6 km MPC · JPL
384267 2009 FA51 28/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
384268 2009 FM52 28/03/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
384269 2009 FU74 18/03/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
384270 2009 HQ5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384271 2009 HU74 10/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
384272 2009 HR94 16/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384273 2009 KK9 24/05/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
384274 2009 PD2 15/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 700 m MPC · JPL
384275 2009 PO3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
384276 2009 PV11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384277 2009 QR5 17/08/2009 Altschwendt W. Ries 710 m MPC · JPL
384278 2009 QM8 17/08/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
384279 2009 QR10 15/08/2009 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
384280 2009 QL18 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384281 2009 QC20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
384282 Evgeniyegorov 2009 QU38 28/08/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 900 m MPC · JPL
384283 2009 QC39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
384284 2009 QE43 26/08/2009 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
384285 2009 QV47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
384286 2009 QJ51 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384287 2009 RA7 10/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384288 2009 RA14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384289 2009 RJ14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384290 2009 RL14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384291 2009 RM15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384292 2009 RU15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384293 2009 RM25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384294 2009 RH26 13/09/2009 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
384295 2009 RH27 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384296 2009 RM42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
384297 2009 RS44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
384298 2009 RJ55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
384299 2009 RO58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384300 2009 SB3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384301 2009 SS19 20/09/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
384302 2009 SV22 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
384303 2009 SM37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384304 2009 SA39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
384305 2009 SU60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384306 2009 SJ67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384307 2009 SJ88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
384308 2009 SG108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
384309 2009 SD118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384310 2009 SH118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384311 2009 SB121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
384312 2009 SS130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384313 2009 SW143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
384314 2009 SV152 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384315 2009 SP158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384316 2009 SO167 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384317 2009 SJ202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
384318 2009 SG209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384319 2009 SH214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384320 2009 SW214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
384321 2009 ST223 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
384322 2009 SY224 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
384323 2009 SZ239 17/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
384324 2009 SL251 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
384325 2009 SP268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
384326 2009 SM271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384327 2009 SM289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384328 2009 SJ302 16/09/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
384329 2009 SQ304 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384330 2009 SD330 11/11/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
384331 2009 SA332 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384332 2009 SK337 27/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
384333 2009 SJ343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
384334 2009 SC347 27/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384335 2009 SP350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
384336 2009 SY362 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
384337 2009 TF1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
384338 2009 TR2 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
384339 2009 TM3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
384340 2009 TE4 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 820 m MPC · JPL
384341 2009 TC9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
384342 2009 TW10 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
384343 2009 TO12 10/10/2009 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
384344 2009 TP14 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
384345 2009 TU26 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384346 2009 TO27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
384347 2009 TO30 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384348 2009 TZ35 14/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384349 2009 TT44 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
384350 2009 UQ1 16/10/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
384351 2009 UC2 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384352 2009 UX16 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
384353 2009 UV17 20/10/2009 Mayhill iTelescope Obs. 980 m MPC · JPL
384354 2009 UA28 22/10/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
384355 2009 UW33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
384356 2009 UA71 22/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384357 2009 UA72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384358 2009 UL72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384359 2009 UM74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
384360 2009 UV80 22/10/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
384361 2009 UP81 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
384362 2009 UV83 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
384363 2009 US85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384364 2009 UT93 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
384365 2009 UR102 24/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
384366 2009 UF108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
384367 2009 UB110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384368 2009 UX116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
384369 2009 UF125 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384370 2009 UC131 16/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
384371 2009 UM136 24/10/2009 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
384372 2009 UW138 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384373 2009 UL150 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384374 2009 UE152 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384375 2009 VC3 10/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,0 km MPC · JPL
384376 2009 VG3 09/11/2009 Kachina J. Hobart 1,7 km MPC · JPL
384377 2009 VR5 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
384378 2009 VS24 09/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
384379 2009 VX26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384380 2009 VZ26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384381 2009 VQ28 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
384382 2009 VF38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
384383 2009 VD45 11/11/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
384384 2009 VJ46 09/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
384385 2009 VK64 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384386 2009 VG69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384387 2009 VY70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384388 2009 VE73 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384389 2009 VO76 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384390 2009 VL77 09/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384391 2009 VT78 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
384392 2009 VC80 11/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384393 2009 VU93 15/11/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
384394 2009 VR111 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
384395 2009 VF114 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384396 2009 WO1 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
384397 2009 WB27 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
384398 2009 WG27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384399 2009 WW36 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384400 2009 WG43 17/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384401 2009 WK43 17/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
384402 2009 WA45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
384403 2009 WU65 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
384404 2009 WT70 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
384405 2009 WU70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384406 2009 WZ70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
384407 2009 WF84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384408 2009 WH93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
384409 2009 WK93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
384410 2009 WM126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384411 2009 WK143 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384412 2009 WJ165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384413 2009 WN166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384414 2009 WZ167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384415 2009 WR176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384416 2009 WZ194 17/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384417 2009 WO196 25/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384418 2009 WQ204 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384419 2009 WD225 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
384420 2009 WJ230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384421 2009 WY234 19/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384422 2009 WQ262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384423 2009 WE263 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384424 2009 XX1 16/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384425 2009 XY8 13/12/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
384426 2009 XL13 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
384427 2009 XM16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384428 2009 XR17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384429 2009 XY20 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384430 2009 XM22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384431 2009 XX22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384432 2009 YQ2 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
384433 2009 YN14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384434 2009 YS14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
384435 2009 YZ20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384436 2009 YC23 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384437 2009 YQ23 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384438 2010 AU5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384439 2010 AG12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384440 2010 AD21 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384441 2010 AX24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384442 2010 AL25 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384443 2010 AQ25 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384444 2010 AV30 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384445 2010 AW30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384446 2010 AD59 06/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384447 2010 AA64 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384448 2010 AU65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384449 2010 AL66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384450 2010 AX68 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384451 2010 AC71 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384452 2010 AB73 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384453 2010 AG86 08/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
384454 2010 AS99 12/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
384455 2010 AY117 13/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
384456 2010 BW1 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384457 2010 BY1 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
384458 2010 BM2 18/01/2010 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
384459 2010 BM4 24/01/2010 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 1,6 km MPC · JPL
384460 2010 BC5 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
384461 2010 BS7 16/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
384462 2010 BX20 17/01/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
384463 2010 BM57 21/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
384464 2010 BO57 21/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
384465 2010 BQ65 22/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
384466 2010 BK71 23/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
384467 2010 BL74 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384468 2010 BU75 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384469 2010 CV2 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384470 2010 CO3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384471 2010 CU3 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384472 2010 CY24 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384473 2010 CE26 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384474 2010 CX28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384475 2010 CT34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384476 2010 CY37 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384477 2010 CN38 13/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
384478 2010 CF39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384479 2010 CF40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384480 2010 CA42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384481 2010 CR42 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
384482 2010 CH43 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384483 2010 CU44 15/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
384484 2010 CZ56 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
384485 2010 CA57 13/02/2010 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
384486 2010 CP59 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384487 2010 CW62 09/02/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384488 2010 CG65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384489 2010 CH65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384490 2010 CS65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384491 2010 CS66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384492 2010 CT74 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384493 2010 CC76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384494 2010 CB79 13/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
384495 2010 CQ80 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384496 2010 CE82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384497 2010 CM85 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384498 2010 CM91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384499 2010 CV93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384500 2010 CL95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384501 2010 CJ108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384502 2010 CF109 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384503 2010 CN109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384504 2010 CR114 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384505 2010 CY117 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384506 2010 CJ120 15/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384507 2010 CL120 15/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384508 2010 CU123 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384509 2010 CR138 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384510 2010 CS139 15/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384511 2010 CU143 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
384512 2010 CE146 15/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384513 2010 CA157 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384514 2010 CW158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384515 2010 CY180 13/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
384516 2010 CP182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
384517 2010 CQ182 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384518 2010 CG218 07/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
384519 2010 CA249 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384520 2010 DR1 17/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384521 2010 DT6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384522 2010 DE11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384523 2010 DE22 17/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
384524 2010 DF22 17/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
384525 2010 DB36 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384526 2010 DC36 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384527 2010 DD36 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384528 2010 DV38 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384529 2010 DK40 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384530 2010 DQ45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384531 2010 DG53 22/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
384532 2010 DO54 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384533 Tenerelli 2010 DT56 23/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
384534 2010 DG73 27/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
384535 2010 DN76 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384536 2010 DE77 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384537 2010 DU77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
384538 2010 EH1 01/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
384539 2010 EA21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 4,0 km MPC · JPL
384540 2010 ED33 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384541 2010 EU34 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
384542 2010 EW36 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384543 2010 EM39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
384544 2010 ER39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
384545 2010 EP75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384546 2010 EZ78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384547 2010 EH79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
384548 2010 EY110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384549 2010 EX111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
384550 2010 ET113 05/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384551 2010 EP121 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384552 2010 EK123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384553 2010 ES157 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
384554 2010 FH6 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384555 2010 FO11 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384556 2010 FK13 16/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
384557 2010 FL18 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384558 2010 FF28 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384559 2010 FL28 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384560 2010 FO30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384561 2010 FH55 23/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384562 2010 FM90 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384563 2010 FN100 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384564 2010 GX96 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384565 2010 GA97 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384566 2010 GV99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384567 2010 GE105 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384568 2010 GL105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384569 2010 GA122 20/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
384570 2010 GA127 01/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
384571 2010 GB134 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
384572 2010 GO157 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
384573 2010 GQ171 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384574 2010 GJ172 25/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384575 2010 GS172 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384576 2010 GW173 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384577 2010 GX173 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384578 2010 HL14 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384579 2010 HO15 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384580 2010 HU108 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
384581 2010 HA114 20/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384582 2010 JS14 02/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
384583 2010 JC44 13/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
384584 2010 JL85 16/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
384585 2010 JM110 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384586 2010 JJ117 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384587 2010 JJ122 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384588 2010 JS151 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384589 2010 JD178 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384590 2010 KK32 19/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
384591 2010 LR14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384592 2010 LX30 06/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
384593 2010 LV87 19/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
384594 2010 LM125 20/03/2010 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
384595 2010 OV13 27/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
384596 2010 OL17 17/07/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
384597 2010 OE36 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
384598 2010 OY63 24/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
384599 2010 OA64 30/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
384600 2010 OV97 28/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384601 2010 OW101 29/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
384602 2010 RM167 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
384603 2010 TM20 01/10/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
384604 2010 TJ177 19/05/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
384605 2010 UC76 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
384606 2010 XA35 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
384607 2011 AJ10 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384608 2011 AW40 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
384609 2011 BJ29 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
384610 2011 BU40 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384611 2011 BN72 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384612 2011 BQ81 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
384613 2011 BB101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384614 2011 BP115 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384615 2011 CC6 19/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
384616 2011 CH8 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384617 2011 CG17 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
384618 2011 CM29 27/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
384619 2011 CV73 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384620 2011 CJ82 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384621 2011 CW87 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
384622 2011 CD90 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384623 2011 CE102 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
384624 2011 CY106 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
384625 2011 CJ117 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
384626 2011 CR117 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
384627 2011 DE 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384628 2011 DA4 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384629 2011 DJ18 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384630 2011 DV18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384631 2011 DS24 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384632 2011 DM25 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384633 2011 DU41 25/02/2011 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
384634 2011 EL6 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
384635 2011 EP19 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384636 2011 EB23 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384637 2011 EZ38 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
384638 2011 EU40 10/06/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
384639 2011 EY42 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384640 2011 EM44 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
384641 2011 EF45 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384642 2011 ED52 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384643 2011 EU62 06/03/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
384644 2011 ES69 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
384645 2011 EN71 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384646 2011 EV76 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384647 2011 EJ79 04/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384648 2011 EA86 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384649 2011 FK2 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384650 2011 FN3 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
384651 2011 FR3 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384652 2011 FY6 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384653 2011 FQ9 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384654 2011 FD11 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
384655 2011 FG11 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384656 2011 FK13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
384657 2011 FQ15 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384658 2011 FB16 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384659 2011 FN17 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
384660 2011 FF18 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384661 2011 FZ18 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384662 2011 FF23 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
384663 2011 FP28 20/07/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
384664 2011 FD33 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
384665 2011 FP33 15/03/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
384666 2011 FE35 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
384667 2011 FU37 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384668 2011 FX48 15/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
384669 2011 FL49 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384670 2011 FM55 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384671 2011 FF61 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384672 2011 FX63 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
384673 2011 FN70 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
384674 2011 FX78 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384675 2011 FT83 29/02/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
384676 2011 FC86 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384677 2011 FT133 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384678 2011 FM152 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384679 2011 GR3 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
384680 2011 GH11 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
384681 2011 GJ30 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
384682 2011 GX30 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
384683 2011 GD31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384684 2011 GO32 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384685 2011 GV32 17/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384686 2011 GS35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384687 2011 GX57 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
384688 2011 GF58 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384689 2011 GJ59 23/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
384690 2011 GE61 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384691 2011 GM74 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
384692 2011 GN74 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
384693 2011 GN84 20/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
384694 2011 HR1 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384695 2011 HG6 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
384696 2011 HN6 04/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
384697 2011 HJ9 12/04/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
384698 2011 HH11 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384699 2011 HQ11 18/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
384700 2011 HV11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384701 2011 HL12 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384702 2011 HE27 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384703 2011 HP27 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384704 2011 HW29 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
384705 2011 HQ30 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
384706 2011 HB33 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384707 2011 HS33 29/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384708 2011 HK41 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384709 2011 HR41 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384710 2011 HV44 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384711 2011 HH51 30/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
384712 2011 HM51 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384713 2011 HR55 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384714 2011 HF56 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384715 2011 HU58 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384716 2011 HW58 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384717 2011 HT70 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384718 2011 HL78 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384719 2011 HU78 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
384720 2011 HC92 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
384721 2011 HC101 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384722 2011 HN102 04/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384723 2011 JG5 12/04/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384724 2011 JU8 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384725 2011 JZ16 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384726 2011 JC27 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384727 2011 JN29 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384728 2011 KT 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384729 2011 KE2 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
384730 2011 KR3 03/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
384731 2011 KZ9 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384732 2011 KN19 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
384733 2011 KS26 04/05/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
384734 2011 KT32 04/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384735 2011 KZ32 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384736 2011 KM33 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384737 2011 LK5 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384738 2011 LZ6 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384739 2011 LU12 08/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
384740 2011 LX12 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384741 2011 LX14 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384742 2011 LR26 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384743 2011 MY4 11/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384744 2011 OY23 02/02/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
384745 2011 OE29 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384746 2011 OH33 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384747 2011 OB49 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384748 2011 ON56 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384749 2011 PL4 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
384750 2011 QK26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384751 2011 QW41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
384752 2011 QD52 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384753 2011 QM54 06/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
384754 2011 QD58 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384755 2011 QT63 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384756 2011 QD75 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
384757 2011 SR14 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384758 2011 ST263 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384759 2011 WL90 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384760 2012 FV44 27/06/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
384761 2012 HM43 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
384762 2012 HM63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
384763 2012 JA28 05/03/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
384764 2012 KK 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384765 2012 KO24 29/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384766 2012 KE42 13/10/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
384767 2012 LN 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384768 2012 LE6 17/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
384769 2012 LT23 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
384770 2012 ML4 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384771 2012 MH16 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384772 2012 OE 28/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
384773 2012 ON5 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
384774 2012 PF 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384775 2012 PV 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384776 2012 PY1 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384777 2012 PT2 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384778 2012 PM10 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384779 2012 PP10 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384780 2012 PC12 14/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
384781 2012 PY13 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384782 2012 PN21 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
384783 2012 PE23 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384784 2012 PL26 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384785 2012 PG31 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384786 2012 PB35 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384787 2012 PG37 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
384788 2012 PH37 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384789 2012 PU43 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384790 2012 PY43 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384791 2012 QV13 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384792 2012 QK15 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384793 2012 QD20 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
384794 2012 QD21 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384795 2012 QK24 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384796 2012 QT25 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384797 2012 QA26 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384798 2012 QQ27 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
384799 2012 QO28 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384800 2012 QV28 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384801 2012 QJ30 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384802 2012 QN33 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
384803 2012 QT33 20/03/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
384804 2012 QL34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384805 2012 QU34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384806 2012 QD36 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
384807 2012 QL36 30/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
384808 2012 QX36 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384809 2012 QA41 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384810 2012 QW41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
384811 2012 QQ44 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384812 2012 QN50 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384813 2012 QD51 14/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
384814 2012 RX1 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384815 Żołnowski 2012 RC3 24/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
384816 2012 RW3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384817 2012 RD5 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384818 2012 RE5 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
384819 2012 RE7 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384820 2012 RR12 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384821 2012 RT12 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384822 2012 RJ13 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384823 2012 RO18 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384824 2012 RA21 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384825 2012 RP22 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384826 2012 RM23 02/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384827 2012 RV25 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384828 2012 RQ26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384829 2012 RK28 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
384830 2012 RX28 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384831 2012 RR30 05/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
384832 2012 RD31 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384833 2012 RW35 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384834 2012 RR38 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
384835 2012 RG40 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384836 2012 RA42 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
384837 2012 SA 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
384838 2012 SG 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384839 2012 SB1 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384840 2012 SD2 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
384841 2012 SN4 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384842 2012 SD5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384843 2012 SG5 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
384844 2012 SV5 03/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384845 2012 ST7 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384846 2012 SG9 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384847 2012 SK10 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
384848 2012 SB11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384849 2012 SO14 15/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
384850 2012 SR14 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384851 2012 SW15 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384852 2012 SU17 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384853 2012 SA19 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384854 2012 SB19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384855 2012 SN21 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384856 2012 SX22 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384857 2012 ST24 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
384858 2012 ST27 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384859 2012 SD28 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384860 2012 SN28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
384861 2012 SP28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384862 2012 SL29 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384863 2012 SP29 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384864 2012 SR30 09/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
384865 2012 SR31 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384866 2012 SM33 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384867 2012 SE34 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384868 2012 SO34 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384869 2012 SY37 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384870 2012 SW40 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384871 2012 SA41 30/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
384872 2012 SN42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384873 2012 SP42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384874 2012 SW42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384875 2012 SE45 25/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384876 2012 SO46 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384877 2012 SH47 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
384878 2012 SK49 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384879 2012 ST59 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384880 2012 SG60 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
384881 2012 SL60 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
384882 2012 SP60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
384883 2012 SZ64 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384884 2012 SY65 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384885 2012 SC66 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
384886 2012 TN3 01/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384887 2012 TG6 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384888 2012 TT8 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384889 2012 TB9 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384890 2012 TL10 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
384891 2012 TJ16 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384892 2012 TE18 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384893 2012 TQ18 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
384894 2012 TL21 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384895 2012 TT26 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384896 2012 TT27 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384897 2012 TR28 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384898 2012 TR29 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384899 2012 TN31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384900 2012 TO31 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384901 2012 TV31 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384902 2012 TS32 27/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
384903 2012 TZ32 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384904 2012 TJ34 09/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384905 2012 TF37 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
384906 2012 TL38 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384907 2012 TO39 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384908 2012 TV39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384909 2012 TY39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384910 2012 TC44 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
384911 2012 TM51 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384912 2012 TJ54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
384913 2012 TP55 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384914 2012 TQ57 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384915 2012 TU59 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384916 2012 TW59 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384917 2012 TZ65 01/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384918 2012 TE66 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384919 2012 TV71 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384920 2012 TW71 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384921 2012 TN73 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384922 2012 TT76 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384923 2012 TX82 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
384924 2012 TR84 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384925 2012 TY85 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
384926 2012 TL87 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384927 2012 TG88 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384928 2012 TN88 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384929 2012 TR89 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
384930 2012 TW89 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384931 2012 TW90 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384932 2012 TF91 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384933 2012 TC92 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384934 2012 TL94 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384935 2012 TD98 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384936 2012 TV101 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384937 2012 TG102 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
384938 2012 TV102 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384939 2012 TG106 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384940 2012 TO106 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384941 2012 TR113 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
384942 2012 TY118 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384943 2012 TA119 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384944 2012 TQ123 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384945 2012 TA125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384946 2012 TN126 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384947 2012 TA127 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384948 2012 TU127 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384949 2012 TM128 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384950 2012 TE129 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
384951 2012 TO130 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384952 2012 TY130 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384953 2012 TG133 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
384954 2012 TQ133 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384955 2012 TZ134 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384956 2012 TY136 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384957 2012 TM144 07/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
384958 2012 TM146 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384959 2012 TU148 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384960 2012 TJ149 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384961 2012 TA151 23/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
384962 2012 TT151 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384963 2012 TH153 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384964 2012 TB154 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384965 2012 TE154 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384966 2012 TQ154 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
384967 2012 TF155 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384968 2012 TH155 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
384969 2012 TS156 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384970 2012 TS157 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384971 2012 TK159 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384972 2012 TN161 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384973 2012 TL162 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384974 2012 TE163 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384975 2012 TU167 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384976 2012 TA169 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384977 2012 TH169 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384978 2012 TK173 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384979 2012 TZ173 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384980 2012 TD174 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384981 2012 TZ178 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384982 2012 TR182 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384983 2012 TT185 02/03/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
384984 2012 TC188 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384985 2012 TE188 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384986 2012 TM188 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384987 2012 TO188 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
384988 2012 TU189 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384989 2012 TE190 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
384990 2012 TH191 16/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
384991 2012 TE193 03/03/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
384992 2012 TG195 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384993 2012 TS205 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384994 2012 TO207 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384995 2012 TK208 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384996 2012 TW213 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384997 2012 TG218 01/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
384998 2012 TJ219 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384999 2012 TT222 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385000 2012 TW227 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

380.000s  • 381.000s  • 382.000s  • 383.000s  • 384.000s  • 385.000s  • 386.000s  • 387.000s  • 388.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001