Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/260001–261000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260001 2004 FR112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260002 2004 FJ116 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260003 2004 FK118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260004 2004 FX118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260005 2004 FC121 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260006 2004 FX123 26/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
260007 2004 FT124 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260008 2004 FK126 27/03/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
260009 2004 FT127 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260010 2004 FD128 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260011 2004 FO130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
260012 2004 FN139 24/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
260013 2004 FG141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
260014 2004 FD148 18/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
260015 2004 FG148 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
260016 2004 FL148 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260017 2004 FQ148 29/03/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
260018 2004 FV151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260019 2004 FS154 17/03/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
260020 2004 GM8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260021 2004 GF15 13/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
260022 2004 GS16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260023 2004 GB18 12/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
260024 2004 GC23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260025 2004 GR24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260026 2004 GT24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260027 2004 GA25 13/04/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
260028 2004 GG25 14/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
260029 2004 GQ25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260030 2004 GZ25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260031 2004 GU31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
260032 2004 GD32 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260033 2004 GZ35 13/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260034 2004 GP36 13/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
260035 2004 GX36 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
260036 2004 GS37 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260037 2004 GK40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
260038 2004 GV41 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260039 2004 GU47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260040 2004 GW50 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260041 2004 GV52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260042 2004 GY52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260043 2004 GB55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260044 2004 GQ59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260045 2004 GJ60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260046 2004 GJ71 13/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260047 2004 GB73 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
260048 2004 GB82 13/04/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
260049 2004 GK86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260050 2004 GF88 14/04/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
260051 2004 HZ2 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
260052 2004 HY8 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
260053 2004 HL9 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260054 2004 HV17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260055 2004 HT20 19/04/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
260056 2004 HC23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260057 2004 HT27 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260058 2004 HC28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
260059 2004 HF30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260060 2004 HR33 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
260061 2004 HH37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260062 2004 HE38 23/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
260063 2004 HE39 25/04/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
260064 2004 HL40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260065 2004 HF46 21/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
260066 2004 HF48 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
260067 2004 HU48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
260068 2004 HA51 23/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
260069 2004 HJ52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260070 2004 HJ56 25/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
260071 2004 HK56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
260072 2004 HT57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260073 2004 HM59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260074 2004 HK65 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260075 2004 HJ72 26/04/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
260076 2004 JJ7 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260077 2004 JU10 12/05/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
260078 2004 JV12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
260079 2004 JZ17 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260080 2004 JS26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260081 2004 JW30 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
260082 2004 JE34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
260083 2004 JR36 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
260084 2004 JJ45 12/05/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
260085 2004 KG4 16/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
260086 2004 KW5 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260087 2004 KS6 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
260088 2004 KT12 22/05/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
260089 2004 KO17 27/05/2004 Uccle Uccle Obs. 2,1 km MPC · JPL
260090 2004 KW17 24/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
260091 2004 LK2 06/06/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
260092 2004 LW2 11/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
260093 2004 LL15 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260094 2004 LM15 11/06/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
260095 2004 LL20 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
260096 2004 LH21 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
260097 2004 MX3 22/06/2004 Wrightwood J. W. Young 4,4 km MPC · JPL
260098 Staargyula 2004 ME5 18/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
260099 2004 NN 08/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
260100 2004 NK4 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260101 2004 NZ9 09/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260102 2004 ND19 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260103 2004 NL25 14/07/2004 Needville J. Dellinger 2,3 km MPC · JPL
260104 2004 NJ31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
260105 2004 NR31 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
260106 2004 NY31 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
260107 2004 OE1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260108 2004 OX3 17/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
260109 2004 OX7 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
260110 2004 PL5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260111 2004 PO6 06/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260112 2004 PY10 07/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260113 2004 PP13 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260114 2004 PL21 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
260115 2004 PP22 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260116 2004 PK27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
260117 2004 PZ27 04/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260118 2004 PP28 06/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
260119 2004 PL33 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260120 2004 PJ36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
260121 2004 PX43 06/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260122 2004 PU63 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
260123 2004 PX63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
260124 2004 PO64 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260125 2004 PB67 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
260126 2004 PZ74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
260127 2004 PB78 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260128 2004 PF80 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260129 2004 PV92 11/08/2004 Wrightwood M. Vale 3,9 km MPC · JPL
260130 2004 PF95 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260131 2004 PG95 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260132 2004 PT95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
260133 2004 PR105 14/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260134 2004 PW113 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260135 2004 PN114 09/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260136 2004 PH115 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260137 2004 PL115 12/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
260138 2004 QV9 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
260139 2004 QU14 21/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
260140 2004 QM22 26/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
260141 2004 QT24 27/08/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
260142 2004 QA27 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
260143 2004 QQ27 26/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
260144 2004 QT27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260145 2004 RD2 06/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
260146 2004 RO3 03/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260147 2004 RK5 04/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260148 2004 RH6 04/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260149 2004 RT6 05/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
260150 2004 RU13 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
260151 2004 RP19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260152 2004 RU26 06/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260153 2004 RW27 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
260154 2004 RS33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260155 2004 RV36 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260156 2004 RB41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260157 2004 RJ42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260158 2004 RZ46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260159 2004 RJ52 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
260160 2004 RK54 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260161 2004 RP55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260162 2004 RN57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260163 2004 RO62 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260164 2004 RB64 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
260165 2004 RP64 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260166 2004 RS65 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260167 2004 RR69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260168 2004 RH70 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
260169 2004 RQ84 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260170 2004 RA87 07/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260171 2004 RN90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
260172 2004 RX95 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260173 2004 RL97 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260174 2004 RM98 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
260175 2004 RY98 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260176 2004 RJ103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260177 2004 RC105 08/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260178 2004 RO108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260179 2004 RS112 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
260180 2004 RB123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260181 2004 RS125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260182 2004 RD134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260183 2004 RU138 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260184 2004 RT140 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260185 2004 RP141 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
260186 2004 RM142 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
260187 2004 RS146 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260188 2004 RS152 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260189 2004 RY152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260190 2004 RM153 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
260191 2004 RP154 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260192 2004 RW156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260193 2004 RE157 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260194 2004 RJ158 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260195 2004 RB159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260196 2004 RS159 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260197 2004 RG163 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260198 2004 RP167 07/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260199 2004 RQ168 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260200 2004 RT169 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260201 2004 RH171 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
260202 2004 RK175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260203 2004 RB179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260204 2004 RE180 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260205 2004 RK181 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260206 2004 RN181 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260207 2004 RS184 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260208 2004 RX196 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260209 2004 RB197 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260210 2004 RC197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260211 2004 RV200 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260212 2004 RZ204 07/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
260213 2004 RV205 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
260214 2004 RN207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260215 2004 RL210 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260216 2004 RE211 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260217 2004 RP212 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
260218 2004 RQ212 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
260219 2004 RM213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260220 2004 RN214 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260221 2004 RO215 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
260222 2004 RK218 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260223 2004 RY228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260224 2004 RU230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260225 2004 RR231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260226 2004 RO236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260227 2004 RA239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260228 2004 RB245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260229 2004 RO248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260230 2004 RU248 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
260231 2004 RA255 06/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260232 2004 RZ257 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
260233 2004 RE265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
260234 2004 RK282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
260235 Attwood 2004 RU289 12/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
260236 2004 RN290 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260237 2004 RZ291 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260238 2004 RV308 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260239 2004 RM309 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260240 2004 RK315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260241 2004 RK321 13/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260242 2004 RE322 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
260243 2004 RX322 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260244 2004 RY325 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260245 2004 RC328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260246 2004 RM328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
260247 2004 RF331 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260248 2004 RY331 14/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260249 2004 RB332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260250 2004 RE333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
260251 2004 RM340 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260252 2004 RX340 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260253 2004 RT345 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260254 2004 RE347 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260255 2004 SU 17/09/2004 Three Buttes G. R. Jones 4,0 km MPC · JPL
260256 2004 SB2 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260257 2004 SC4 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260258 2004 SS8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260259 2004 SZ11 16/09/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
260260 2004 SY16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
260261 2004 SG19 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
260262 2004 SK20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
260263 2004 ST27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260264 2004 SP29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260265 2004 SS29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260266 2004 SA35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260267 2004 SD35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260268 2004 SY42 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260269 2004 SB50 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260270 2004 SC54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
260271 2004 SK55 23/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260272 2004 SA58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
260273 2004 SB61 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260274 2004 TW2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260275 2004 TK6 02/10/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
260276 2004 TQ7 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
260277 2004 TR12 07/10/2004 Siding Spring SSS ATE 470 m MPC · JPL
260278 2004 TV16 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
260279 2004 TQ17 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260280 2004 TB25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260281 2004 TT31 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
260282 2004 TB38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260283 2004 TS38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
260284 2004 TG39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260285 2004 TT43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260286 2004 TB51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260287 2004 TY56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260288 2004 TE58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260289 2004 TC59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260290 2004 TN65 05/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260291 2004 TZ71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
260292 2004 TB78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260293 2004 TG99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260294 2004 TS101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260295 2004 TY103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260296 2004 TW106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260297 2004 TG109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260298 2004 TQ112 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260299 2004 TX112 07/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
260300 2004 TT113 07/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260301 2004 TT114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260302 2004 TK117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
260303 2004 TJ119 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260304 2004 TM119 06/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260305 2004 TK122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
260306 2004 TS122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260307 2004 TE123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
260308 2004 TJ126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260309 2004 TX128 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260310 2004 TN129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260311 2004 TD137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
260312 2004 TH138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260313 2004 TB139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
260314 2004 TX142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
260315 2004 TA144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260316 2004 TE149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260317 2004 TJ151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260318 2004 TC153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260319 2004 TE154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260320 2004 TL155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260321 2004 TW155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260322 2004 TQ156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260323 2004 TD162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260324 2004 TE167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260325 2004 TL172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260326 2004 TV175 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260327 2004 TQ176 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
260328 2004 TJ182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260329 2004 TE193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260330 2004 TH204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260331 2004 TV205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260332 2004 TO211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260333 2004 TJ217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260334 2004 TS218 05/10/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
260335 2004 TS220 06/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
260336 2004 TF223 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
260337 2004 TH225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260338 2004 TP229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260339 2004 TB231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
260340 2004 TU233 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
260341 2004 TG243 06/10/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
260342 2004 TK244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260343 2004 TM248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260344 2004 TG259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260345 2004 TT266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260346 2004 TN268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260347 2004 TN280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
260348 2004 TG283 07/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260349 2004 TA286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260350 2004 TL291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260351 2004 TU294 10/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260352 2004 TJ308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260353 2004 TL308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260354 2004 TZ314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260355 2004 TP324 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260356 2004 TF327 14/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260357 2004 TK333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
260358 2004 TP337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260359 2004 TF340 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260360 2004 TZ346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
260361 2004 TO353 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
260362 2004 TG357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
260363 2004 TR360 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260364 2004 TP370 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
260365 2004 UK3 19/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260366 Quanah 2004 US3 28/10/2004 Needville J. Dellinger 5,6 km MPC · JPL
260367 2004 UN6 20/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260368 2004 UU8 23/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260369 2004 UY10 24/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
260370 2004 VN 02/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
260371 2004 VQ4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260372 2004 VA7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260373 2004 VV13 03/11/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
260374 2004 VL16 06/11/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
260375 2004 VO17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260376 2004 VK18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
260377 2004 VB31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260378 2004 VM32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260379 2004 VK33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260380 2004 VU33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260381 2004 VF37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260382 2004 VF38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
260383 2004 VV40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260384 2004 VP60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 4,9 km MPC · JPL
260385 2004 VG61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
260386 2004 VM61 05/11/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
260387 2004 VB64 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
260388 2004 VP65 13/11/2004 Charleston R. Holmes 4,8 km MPC · JPL
260389 2004 VP70 04/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260390 2004 VX70 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
260391 2004 VG73 05/11/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260392 2004 VL74 12/11/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
260393 2004 VD77 12/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260394 2004 VK91 03/11/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
260395 2004 WJ3 17/11/2004 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
260396 2004 WK3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
260397 2004 XJ1 01/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
260398 2004 XP1 01/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
260399 2004 XA2 01/12/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260400 2004 XL3 02/12/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260401 2004 XW3 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260402 2004 XS6 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260403 2004 XG7 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
260404 2004 XS7 02/12/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
260405 2004 XQ9 02/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
260406 2004 XA11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260407 2004 XZ11 07/12/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
260408 2004 XV17 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260409 2004 XL18 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
260410 2004 XT22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
260411 2004 XW23 09/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260412 2004 XS27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260413 2004 XZ28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260414 2004 XC32 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
260415 2004 XH52 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260416 2004 XV54 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
260417 2004 XE56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
260418 2004 XU60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260419 2004 XC65 02/12/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
260420 2004 XY74 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260421 2004 XZ74 09/12/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
260422 2004 XL77 10/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
260423 2004 XV79 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260424 2004 XQ81 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260425 2004 XA91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
260426 2004 XT98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260427 2004 XZ99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260428 2004 XR101 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260429 2004 XR104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
260430 2004 XS104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260431 2004 XB106 11/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
260432 2004 XN109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260433 2004 XB111 14/12/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
260434 2004 XQ114 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
260435 2004 XO119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260436 2004 XJ123 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260437 2004 XO128 14/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260438 2004 XH130 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
260439 2004 XG134 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
260440 2004 XS137 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
260441 2004 XN155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
260442 2004 XB164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
260443 2004 XC165 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260444 2004 XH166 02/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
260445 2004 XE167 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
260446 2004 YQ3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260447 2004 YW12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260448 2004 YA35 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
260449 2005 AV4 06/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
260450 2005 AX5 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260451 2005 AZ7 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
260452 2005 AW14 06/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
260453 2005 AJ25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
260454 2005 AL29 15/01/2005 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
260455 2005 AQ31 11/01/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
260456 2005 AT41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260457 2005 AQ43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260458 2005 AN50 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260459 2005 AR54 15/01/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
260460 2005 AH57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
260461 2005 AE60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260462 2005 AX75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260463 2005 AN77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260464 2005 AD78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
260465 2005 BZ3 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
260466 2005 BM8 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260467 2005 BX8 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260468 2005 BQ9 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
260469 2005 BT11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260470 2005 BB21 16/01/2005 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
260471 2005 BT25 18/01/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
260472 2005 BE27 29/01/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
260473 2005 BH28 31/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,3 km MPC · JPL
260474 2005 BN48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260475 2005 CA5 01/02/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
260476 2005 CA6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260477 2005 CO6 01/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
260478 2005 CW7 04/02/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
260479 2005 CO9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260480 2005 CZ18 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
260481 2005 CW19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
260482 2005 CV32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
260483 2005 CO38 09/02/2005 Gnosca S. Sposetti 980 m MPC · JPL
260484 2005 CP42 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260485 2005 CB47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260486 2005 CC51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260487 2005 CE58 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260488 2005 CY58 02/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
260489 2005 CT62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260490 2005 CY66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260491 2005 CV73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
260492 2005 CT78 09/02/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
260493 2005 EO2 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
260494 2005 EW4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260495 2005 EH6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260496 2005 EG9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260497 2005 EC10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260498 2005 EA14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260499 2005 EU17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260500 2005 EC19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260501 2005 EZ22 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260502 2005 ED23 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
260503 2005 EJ23 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260504 2005 EL32 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
260505 2005 EX32 05/03/2005 Kitami K. Endate 1,4 km MPC · JPL
260506 2005 EL45 03/03/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
260507 2005 EB50 03/03/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
260508 Alagna 2005 EU51 03/03/2005 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
260509 2005 EJ55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260510 2005 EG61 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
260511 2005 EF62 04/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
260512 2005 EL64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260513 2005 ET71 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260514 2005 EV74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260515 2005 EK78 03/03/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
260516 2005 EB83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260517 2005 EA92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
260518 2005 EJ92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
260519 2005 ED95 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260520 2005 EW97 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
260521 2005 ED99 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260522 2005 EV101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260523 2005 EA109 04/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
260524 2005 EL115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260525 2005 EK116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260526 2005 EV117 07/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 2,0 km MPC · JPL
260527 2005 EN121 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260528 2005 EU126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
260529 2005 EL132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
260530 2005 EX133 09/03/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
260531 2005 EV139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
260532 2005 EO140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
260533 2005 EF143 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260534 2005 EB145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
260535 2005 EA148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260536 2005 EG150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
260537 2005 ER150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260538 2005 ED152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
260539 2005 EB154 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260540 2005 EJ154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
260541 2005 EG160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
260542 2005 EU160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260543 2005 EE165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260544 2005 EE177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
260545 2005 ET180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
260546 2005 EG181 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260547 2005 EP182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
260548 2005 ED185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260549 2005 EK185 09/03/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
260550 2005 EE187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
260551 2005 EN187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
260552 2005 ED188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
260553 2005 EF194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
260554 2005 EN199 12/03/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
260555 2005 EV199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260556 2005 EJ200 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
260557 2005 EQ204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
260558 2005 EG211 04/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
260559 2005 EH211 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
260560 2005 EY211 04/03/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
260561 2005 EE212 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
260562 2005 EL212 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
260563 2005 EV216 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260564 2005 EH220 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260565 2005 ET223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260566 2005 ET243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
260567 2005 EC251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
260568 2005 EW258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
260569 2005 EM259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
260570 2005 EE263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260571 2005 EJ263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
260572 2005 ET263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
260573 2005 EX265 13/03/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
260574 2005 EO266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260575 2005 EZ267 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
260576 2005 EN268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260577 2005 EM269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
260578 2005 EE270 12/03/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
260579 2005 ES274 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260580 2005 EZ274 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
260581 2005 EY275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
260582 2005 ES278 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260583 2005 EU283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
260584 2005 EO285 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
260585 2005 EJ287 05/03/2005 Wise Wise Obs. 940 m MPC · JPL
260586 2005 EK292 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260587 2005 EP306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
260588 2005 EE308 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
260589 2005 EY310 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
260590 2005 ER312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 860 m MPC · JPL
260591 2005 EO324 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260592 2005 EM325 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
260593 2005 FA4 18/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
260594 2005 FQ6 30/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260595 2005 FR7 30/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
260596 2005 FG11 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260597 2005 FM11 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260598 2005 GO1 01/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
260599 2005 GJ5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260600 2005 GE6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260601 Wesselényi 2005 GP8 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 620 m MPC · JPL
260602 2005 GJ12 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260603 2005 GY12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
260604 2005 GE13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260605 2005 GS15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
260606 2005 GT16 02/04/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
260607 2005 GY18 02/04/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
260608 2005 GN19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
260609 2005 GH20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
260610 2005 GN23 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260611 2005 GY24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
260612 2005 GH28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260613 2005 GM28 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
260614 2005 GU29 04/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
260615 2005 GL35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
260616 2005 GK40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
260617 2005 GD42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
260618 2005 GU45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
260619 2005 GU48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260620 2005 GX48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
260621 2005 GS58 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
260622 2005 GY62 02/04/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
260623 2005 GV71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260624 2005 GA74 04/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
260625 2005 GV74 05/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260626 2005 GM75 05/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260627 2005 GW76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
260628 2005 GX77 06/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
260629 2005 GL80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
260630 2005 GA95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260631 2005 GG95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260632 2005 GP104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
260633 2005 GY104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260634 2005 GJ111 10/04/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
260635 2005 GW113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
260636 2005 GV119 11/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260637 2005 GA123 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
260638 2005 GB126 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260639 2005 GN126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
260640 2005 GC129 07/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260641 2005 GQ130 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
260642 2005 GE132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260643 2005 GR135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
260644 2005 GY136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260645 2005 GA138 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
260646 2005 GD138 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260647 2005 GK139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260648 2005 GY142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260649 2005 GT144 10/04/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
260650 2005 GG151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
260651 2005 GM151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260652 2005 GY152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
260653 2005 GF161 13/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
260654 2005 GN161 13/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
260655 2005 GV166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
260656 2005 GW180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260657 2005 GB182 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260658 2005 GB215 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260659 2005 GO217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260660 2005 GX223 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
260661 2005 HE2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260662 2005 HV4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260663 2005 HY5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260664 2005 HC9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260665 2005 JM 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260666 2005 JQ 03/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260667 2005 JE4 03/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260668 2005 JH4 03/05/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
260669 2005 JX6 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 820 m MPC · JPL
260670 2005 JD9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 900 m MPC · JPL
260671 2005 JT21 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
260672 2005 JV33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
260673 2005 JG37 04/05/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
260674 2005 JJ42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260675 2005 JO44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
260676 Evethuriere 2005 JT44 08/05/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
260677 2005 JZ49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260678 2005 JU56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260679 2005 JZ56 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260680 2005 JB59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260681 2005 JP59 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
260682 2005 JP62 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260683 2005 JU65 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
260684 2005 JE72 08/05/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
260685 2005 JF77 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260686 2005 JW77 10/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260687 2005 JA79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
260688 2005 JE91 11/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260689 2005 JR93 11/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260690 2005 JZ97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260691 2005 JP98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260692 2005 JF99 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
260693 2005 JY101 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260694 2005 JM105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260695 2005 JS106 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260696 2005 JT111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260697 2005 JV111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
260698 2005 JC118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260699 2005 JD119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260700 2005 JF120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260701 2005 JV120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
260702 2005 JZ120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260703 2005 JP126 12/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
260704 2005 JD130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
260705 2005 JA133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260706 2005 JQ133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260707 2005 JW136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260708 2005 JG143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
260709 2005 JQ144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
260710 2005 JB145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260711 2005 JU147 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260712 2005 JB150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260713 2005 JX156 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
260714 2005 JO158 06/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
260715 2005 JC164 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260716 2005 JD166 11/05/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
260717 2005 JY166 11/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260718 2005 JX176 13/05/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
260719 2005 JC179 14/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260720 2005 JB185 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260721 2005 KL1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
260722 2005 KP4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260723 2005 KL5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260724 Malherbe 2005 KB10 30/05/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 850 m MPC · JPL
260725 2005 KL11 29/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
260726 2005 LQ2 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
260727 2005 LT2 02/06/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
260728 2005 LQ4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260729 2005 LA5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260730 2005 LN11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
260731 2005 LO12 02/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
260732 2005 LN19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260733 2005 LV19 06/06/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
260734 2005 LZ19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260735 2005 LE22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260736 2005 LV27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260737 2005 LR30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260738 2005 LL40 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260739 2005 LY40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260740 2005 LY44 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260741 2005 LV45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260742 2005 LB46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260743 2005 LA49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260744 2005 LQ53 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260745 2005 MN1 16/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
260746 2005 MU6 26/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260747 2005 ML10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260748 2005 MO12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
260749 2005 MZ12 29/06/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
260750 2005 MX16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260751 2005 MT19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260752 2005 MS21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260753 2005 MT22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260754 2005 MO25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260755 2005 MS28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260756 2005 MX29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260757 2005 MY33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260758 2005 MU34 29/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260759 2005 MK41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260760 2005 MJ43 21/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
260761 2005 MB44 27/06/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
260762 2005 MK44 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
260763 2005 MS44 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
260764 2005 MO46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260765 2005 MF47 28/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
260766 2005 MZ48 29/06/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
260767 2005 MC49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260768 2005 ME49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260769 2005 MP50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260770 2005 NL 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260771 2005 NJ3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260772 2005 NO3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260773 2005 NK5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
260774 2005 NF8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260775 2005 NZ8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260776 2005 NB9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260777 2005 NQ10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
260778 2005 NN13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260779 2005 NJ16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260780 2005 NY32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260781 2005 NH34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260782 2005 NN34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260783 2005 NP39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
260784 2005 NV39 05/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260785 2005 NH40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260786 2005 NP40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
260787 2005 NR40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260788 2005 NS40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
260789 2005 NX42 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
260790 2005 NQ43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260791 2005 NZ46 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
260792 2005 NP54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260793 2005 NF56 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
260794 2005 NE75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260795 2005 NW76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260796 2005 NP79 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
260797 2005 NT84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260798 2005 NN86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
260799 2005 NT87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260800 2005 NK95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260801 2005 NW100 02/07/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
260802 2005 NG115 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
260803 2005 NY118 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
260804 2005 NU122 04/07/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
260805 2005 ND123 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260806 2005 NH124 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260807 2005 OM1 26/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
260808 2005 OR1 26/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260809 2005 OT1 27/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
260810 2005 OR3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
260811 2005 OW5 28/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
260812 2005 OZ6 28/07/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
260813 2005 OP9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
260814 2005 OS10 27/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
260815 2005 OZ10 27/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
260816 2005 ON14 31/07/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
260817 2005 OR23 30/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
260818 2005 OT24 31/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260819 2005 OR31 30/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260820 2005 PF13 04/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
260821 2005 PG14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260822 2005 PU15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
260823 2005 PT17 10/08/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
260824 Hermanus 2005 PC24 09/08/2005 Cerro Tololo D. E. Trilling 2,7 km MPC · JPL
260825 2005 PD24 09/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
260826 2005 QB 17/08/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 3,2 km MPC · JPL
260827 2005 QW6 24/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
260828 2005 QJ14 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260829 2005 QQ14 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
260830 2005 QT14 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260831 2005 QU21 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
260832 2005 QO23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260833 2005 QT25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260834 2005 QB27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260835 2005 QD29 29/08/2005 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
260836 2005 QY34 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
260837 2005 QC39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
260838 2005 QW41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
260839 2005 QZ43 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260840 2005 QO45 26/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260841 2005 QQ54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260842 2005 QF61 26/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
260843 2005 QO61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260844 2005 QS61 26/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
260845 2005 QB62 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260846 2005 QR64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
260847 2005 QY64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
260848 2005 QK65 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
260849 2005 QT71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
260850 2005 QB78 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260851 2005 QC78 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260852 2005 QH79 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260853 2005 QT79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
260854 2005 QP82 29/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
260855 2005 QH84 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
260856 2005 QJ85 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
260857 2005 QN85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260858 2005 QT85 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
260859 2005 QL86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260860 2005 QU89 24/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
260861 2005 QX89 24/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
260862 2005 QW90 25/08/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
260863 2005 QC92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
260864 2005 QD93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260865 2005 QL96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
260866 2005 QO97 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260867 2005 QR99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260868 2005 QF101 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260869 2005 QL102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
260870 2005 QR102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260871 2005 QX102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260872 2005 QR110 27/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260873 2005 QV112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
260874 2005 QC121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260875 2005 QO126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260876 2005 QN127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260877 2005 QR128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260878 2005 QX130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260879 2005 QC131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
260880 2005 QU131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260881 2005 QP133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260882 2005 QR134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260883 2005 QT134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260884 2005 QL138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260885 2005 QG142 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260886 Henritudor 2005 QP143 31/08/2005 Côtes de Meuse M. Dawson 4,1 km MPC · JPL
260887 2005 QS143 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260888 2005 QP145 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
260889 2005 QC147 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
260890 2005 QG150 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260891 2005 QM152 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260892 2005 QL154 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
260893 2005 QR154 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
260894 2005 QW158 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260895 2005 QF171 29/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
260896 2005 QE178 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
260897 2005 QK181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260898 2005 QA182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260899 2005 QB182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260900 2005 QC182 31/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260901 2005 QO187 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260902 2005 QH189 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260903 2005 QX189 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260904 2005 QB190 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260905 2005 RJ2 02/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260906 Robichon 2005 RR2 01/09/2005 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
260907 2005 RJ5 01/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260908 2005 RX6 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260909 2005 RG9 01/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260910 2005 RY10 10/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
260911 2005 RC14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260912 2005 RV14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260913 2005 RV15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260914 2005 RO16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
260915 2005 RD19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260916 2005 RG19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260917 2005 RH20 01/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260918 2005 RQ22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
260919 2005 RH25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
260920 2005 RO25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
260921 2005 RP29 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260922 2005 RY29 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260923 2005 RK31 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
260924 2005 RO31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
260925 2005 RY31 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260926 2005 RB32 13/09/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
260927 2005 RR41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260928 2005 RC44 02/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260929 2005 RS44 01/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
260930 2005 RB45 03/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260931 2005 RA46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
260932 2005 RP51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260933 2005 RX51 03/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
260934 2005 RA52 14/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
260935 2005 SJ4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260936 2005 SS7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260937 2005 SD8 25/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260938 2005 SF8 25/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
260939 2005 SL9 24/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
260940 2005 SA10 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260941 2005 ST11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260942 2005 SP12 23/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
260943 2005 SZ12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260944 2005 SL15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260945 2005 SO15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260946 2005 SZ17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260947 2005 SP18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260948 2005 SR18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260949 2005 SW18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260950 2005 SY19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,8 km MPC · JPL
260951 2005 SC22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
260952 2005 SQ28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260953 2005 SB29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260954 2005 SH32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260955 2005 SL33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260956 2005 SM34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260957 2005 SH38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260958 2005 SF39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260959 2005 SD40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260960 2005 SG40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260961 2005 SM41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
260962 2005 SQ42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260963 2005 SR42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260964 2005 SE43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260965 2005 SW45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260966 2005 SB47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260967 2005 SY47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260968 2005 SB51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260969 2005 SX52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260970 2005 SL55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260971 2005 SQ55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260972 2005 SC56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260973 2005 SS57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260974 2005 SV57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260975 2005 SV58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260976 2005 SR59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260977 2005 ST60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260978 2005 SQ61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260979 2005 SZ61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260980 2005 SC62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260981 2005 SK63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
260982 2005 SS63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260983 2005 SK64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260984 2005 SJ69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260985 2005 SZ73 23/09/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
260986 2005 SH75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260987 2005 SG76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260988 2005 SZ77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260989 2005 SH79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260990 2005 SX79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260991 2005 SP81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260992 2005 SY83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260993 2005 SA84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260994 2005 SB84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260995 2005 SO87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260996 2005 SZ87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260997 2005 SG89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260998 2005 SU91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260999 2005 SV92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261000 2005 SY94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

256.000s  • 257.000s  • 258.000s  • 259.000s  • 260.000s  • 261.000s  • 262.000s  • 263.000s  • 264.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001