Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/125001–126000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125001 2001 TG154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125002 2001 TJ154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
125003 2001 TV154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
125004 2001 TQ155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
125005 2001 TO157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
125006 2001 TK159 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125007 2001 TN159 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125008 2001 TJ162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125009 2001 TX164 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125010 2001 TD166 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125011 2001 TE168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125012 2001 TQ168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125013 2001 TL170 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125014 2001 TA173 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125015 2001 TF174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125016 2001 TJ174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125017 2001 TM174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125018 2001 TY177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125019 2001 TW179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125020 2001 TC181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125021 2001 TH183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125022 2001 TL184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125023 2001 TB188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125024 2001 TJ188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125025 2001 TM188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125026 2001 TZ188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125027 2001 TL189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125028 2001 TM189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125029 2001 TF191 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125030 2001 TT191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125031 2001 TV191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125032 2001 TE192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125033 2001 TP192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125034 2001 TE193 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125035 2001 TH194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125036 2001 TL194 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125037 2001 TL198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125038 2001 TW199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125039 2001 TX200 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125040 2001 TG201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125041 2001 TD203 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125042 2001 TU204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125043 2001 TE206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125044 2001 TO208 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125045 2001 TK211 13/10/2001 Palomar NEAT 23 km MPC · JPL
125046 2001 TO212 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125047 2001 TB214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
125048 2001 TW215 13/10/2001 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
125049 2001 TZ217 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
125050 2001 TN218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
125051 2001 TK219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
125052 2001 TG220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125053 2001 TG221 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125054 2001 TN226 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
125055 2001 TF227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125056 2001 TF228 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
125057 2001 TP229 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125058 2001 TF231 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
125059 2001 TB233 15/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
125060 2001 TT233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
125061 2001 TU233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
125062 2001 TG234 15/10/2001 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
125063 2001 TZ234 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125064 2001 TK236 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
125065 2001 TE237 08/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125066 2001 TF237 08/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125067 2001 TC238 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
125068 2001 TR240 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125069 2001 TA241 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125070 2001 TR241 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
125071 Lugosi 2001 TX242 08/10/2001 Palomar K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
125072 2001 UG 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125073 2001 UZ 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125074 2001 UF3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125075 2001 UU5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
125076 Michelmayor 2001 UD6 19/10/2001 Vicques M. Ory 1,9 km MPC · JPL
125077 2001 UE7 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125078 2001 UK7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125079 2001 UY8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125080 2001 UA9 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125081 2001 UE9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125082 2001 UZ10 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
125083 2001 UM12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
125084 2001 US12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
125085 2001 UG13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
125086 2001 UJ15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
125087 2001 UD16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
125088 2001 UR20 17/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125089 2001 UB24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125090 2001 UO24 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125091 2001 UX24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125092 2001 UF25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125093 2001 UB26 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125094 2001 UF26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125095 2001 UF30 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125096 2001 UQ30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125097 2001 UW30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125098 2001 UT32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125099 2001 UM33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125100 2001 UA34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125101 2001 UM34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125102 2001 UH35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125103 2001 UU35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125104 2001 UR37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125105 2001 UZ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125106 2001 UR39 17/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
125107 2001 UH40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125108 2001 UL41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125109 2001 UF42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125110 2001 UP43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125111 2001 UD44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125112 2001 UU44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125113 2001 UF45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125114 2001 UN46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125115 2001 UM49 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125116 2001 UO49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125117 2001 UN50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125118 2001 UR50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125119 2001 UV50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125120 2001 UY50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125121 2001 UG51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125122 2001 UJ51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125123 2001 UW51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125124 2001 US53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125125 2001 UV53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125126 2001 UB54 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125127 2001 UH55 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125128 2001 UY55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125129 2001 UM56 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125130 2001 UO56 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
125131 2001 UU57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125132 2001 UF58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125133 2001 UB60 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125134 2001 UP60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125135 2001 UB61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125136 2001 UY61 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125137 2001 UJ62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125138 2001 UC63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125139 2001 UD63 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125140 2001 UG63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125141 2001 UW63 18/10/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
125142 2001 UF64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125143 2001 UG66 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125144 2001 UT66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125145 2001 UE76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125146 2001 UU79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125147 2001 UK81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125148 2001 UR81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125149 2001 UU81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125150 2001 UZ81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125151 2001 UB82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125152 2001 UO83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125153 2001 UZ83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125154 2001 UK84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125155 2001 UH87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
125156 2001 UV88 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125157 2001 UP90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125158 2001 UY91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125159 2001 UV93 19/10/2001 Haleakala NEAT 22 km MPC · JPL
125160 2001 UZ93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
125161 2001 UC95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125162 2001 UD95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125163 2001 UG95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125164 2001 UW95 16/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
125165 2001 UU96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125166 2001 UL98 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125167 2001 UP102 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125168 2001 UY104 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125169 2001 UQ105 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125170 2001 UV105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125171 2001 UZ106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125172 2001 UW107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125173 2001 UA108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125174 2001 UF109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125175 2001 UL109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125176 2001 UP109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125177 2001 UE110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125178 2001 UG113 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125179 2001 UM114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125180 2001 UY115 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125181 2001 UW116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125182 2001 UX116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125183 2001 UA117 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125184 2001 US117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125185 2001 UE118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125186 2001 UH118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125187 2001 UQ119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125188 2001 UF120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125189 2001 UH121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125190 2001 UP121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125191 2001 UU121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125192 2001 UR122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125193 2001 UB123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125194 2001 UF123 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
125195 2001 UA127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125196 2001 UC127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125197 2001 UG127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125198 2001 UV135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
125199 2001 UG136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125200 2001 UY138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125201 2001 UP140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125202 2001 US140 23/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
125203 2001 UY140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125204 2001 UE144 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
125205 2001 UW145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125206 2001 UQ148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125207 2001 UB149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125208 2001 UD149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125209 2001 UH149 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125210 2001 UQ149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125211 2001 US149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125212 2001 UE150 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125213 2001 UO150 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125214 2001 UY150 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125215 2001 UY151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125216 2001 UB152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125217 2001 UW152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125218 2001 US153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125219 2001 UZ153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125220 2001 UL154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125221 2001 UR156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125222 2001 UW156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125223 2001 UR157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125224 2001 UC158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125225 2001 UG158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125226 2001 UN158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125227 2001 UX158 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
125228 2001 UD159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125229 2001 UU159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125230 2001 UC160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125231 2001 UE161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125232 2001 UM161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125233 2001 UP161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125234 2001 UT162 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125235 2001 UE163 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125236 2001 UH163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125237 2001 UN164 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
125238 2001 UF170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125239 2001 UY170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125240 2001 UU171 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125241 2001 UV173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125242 2001 UC174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125243 2001 UM174 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
125244 2001 UY174 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125245 2001 UB175 23/10/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
125246 2001 UN175 24/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
125247 2001 UC176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
125248 2001 UO179 26/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
125249 2001 UO196 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
125250 2001 UB204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
125251 2001 UD204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125252 2001 UH205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125253 2001 UJ205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125254 2001 UT205 19/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
125255 2001 UA216 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
125256 2001 UK217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125257 2001 UM218 26/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125258 2001 UH219 26/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125259 2001 UQ219 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125260 2001 UF220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125261 2001 UG220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125262 2001 UV220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125263 2001 UW221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125264 2001 UX221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125265 2001 UT222 23/10/2001 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
125266 2001 VG 07/11/2001 Emerald Lane L. Ball 920 m MPC · JPL
125267 2001 VL1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125268 2001 VJ2 10/11/2001 Badlands R. Dyvig 1,5 km MPC · JPL
125269 2001 VP3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
125270 2001 VT3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125271 2001 VR5 09/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
125272 2001 VC6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125273 2001 VA8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125274 2001 VE10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125275 2001 VW11 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
125276 2001 VV12 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
125277 2001 VL13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125278 2001 VS13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125279 2001 VE14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125280 2001 VH14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125281 2001 VZ14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125282 2001 VM15 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125283 2001 VN18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125284 2001 VH19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125285 2001 VN21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125286 2001 VZ22 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
125287 2001 VG23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125288 2001 VQ23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125289 2001 VH24 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125290 2001 VL24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125291 2001 VR24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125292 2001 VU24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125293 2001 VV25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125294 2001 VA26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125295 2001 VJ26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125296 2001 VS27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125297 2001 VW27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125298 2001 VC28 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125299 2001 VK28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125300 2001 VT28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125301 2001 VW28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125302 2001 VY28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125303 2001 VS29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125304 2001 VO30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125305 2001 VU30 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125306 2001 VV30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125307 2001 VC32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125308 2001 VE32 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125309 2001 VK32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
125310 2001 VN32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125311 2001 VV32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125312 2001 VK33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125313 2001 VD34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125314 2001 VW34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125315 2001 VY34 09/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
125316 2001 VE35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125317 2001 VG36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125318 2001 VX36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125319 2001 VZ38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125320 2001 VD39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125321 2001 VB40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125322 2001 VE40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125323 2001 VL41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125324 2001 VY41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125325 2001 VU43 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125326 2001 VJ44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125327 2001 VQ44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125328 2001 VC46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125329 2001 VO46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125330 2001 VR47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125331 2001 VU47 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125332 2001 VL48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125333 2001 VN48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125334 2001 VQ48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125335 2001 VZ48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125336 2001 VA49 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125337 2001 VE51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125338 2001 VP51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125339 2001 VQ51 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125340 2001 VE52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125341 2001 VV52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125342 2001 VA53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125343 2001 VA54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125344 2001 VB54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125345 2001 VP54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125346 2001 VU54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125347 2001 VN55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125348 2001 VB57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125349 2001 VA59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125350 2001 VD59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125351 2001 VA60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125352 2001 VB60 10/11/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
125353 2001 VA61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125354 2001 VT61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125355 2001 VR62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125356 2001 VW62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125357 2001 VK64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125358 2001 VU64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125359 2001 VF65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125360 2001 VL65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125361 2001 VB66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125362 2001 VL66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125363 2001 VF67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125364 2001 VT68 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
125365 2001 VD69 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125366 2001 VS70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125367 2001 VZ70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125368 2001 VD71 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
125369 2001 VK71 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
125370 2001 VP71 10/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
125371 2001 VV71 14/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
125372 2001 VE72 15/11/2001 Modra L. Kornoš, J. Tóth 1,7 km MPC · JPL
125373 2001 VN74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125374 2001 VY74 08/11/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
125375 2001 VG77 09/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
125376 2001 VL77 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
125377 2001 VY78 09/11/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125378 2001 VF79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125379 2001 VJ79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125380 2001 VL79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
125381 2001 VW79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125382 2001 VD80 09/11/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
125383 2001 VJ80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
125384 2001 VQ80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
125385 2001 VQ82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125386 2001 VG83 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125387 2001 VN83 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125388 2001 VF84 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125389 2001 VG84 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125390 2001 VZ84 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125391 2001 VK88 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
125392 2001 VU91 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125393 2001 VS94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125394 2001 VN96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125395 2001 VS96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125396 2001 VW97 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125397 2001 VD98 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125398 2001 VZ98 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125399 2001 VB102 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125400 2001 VE102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125401 2001 VK102 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125402 2001 VU102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125403 2001 VH103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125404 2001 VN103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125405 2001 VT105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125406 2001 VU105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125407 2001 VV105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125408 2001 VP106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125409 2001 VR106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125410 2001 VW106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125411 2001 VK107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125412 2001 VJ108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125413 2001 VE109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125414 2001 VG109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125415 2001 VV109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125416 2001 VK110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125417 2001 VT110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125418 2001 VU110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125419 2001 VB111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125420 2001 VK111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125421 2001 VM111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125422 2001 VJ112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125423 2001 VS112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125424 2001 VA113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125425 2001 VR113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125426 2001 VZ113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125427 2001 VF114 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
125428 2001 VN114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125429 2001 VP114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125430 2001 VR114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125431 2001 VT114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125432 2001 VV114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125433 2001 VC115 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125434 2001 VJ115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125435 2001 VM115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125436 2001 VQ115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125437 2001 VR115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125438 2001 VD116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125439 2001 VV116 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125440 2001 VP117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125441 2001 VT117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125442 2001 VY117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125443 2001 VP120 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125444 2001 VV120 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125445 2001 VZ120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125446 2001 VN121 15/11/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
125447 2001 VU121 15/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
125448 2001 VL122 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
125449 2001 VB123 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
125450 2001 VK124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125451 2001 VW125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
125452 2001 WK 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
125453 2001 WR 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
125454 2001 WW 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
125455 2001 WD3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
125456 2001 WN3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
125457 2001 WD4 17/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
125458 2001 WR4 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125459 2001 WQ5 20/11/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,5 km MPC · JPL
125460 2001 WS5 22/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
125461 2001 WT7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125462 2001 WY7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125463 2001 WF8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125464 2001 WK8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125465 2001 WY9 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125466 2001 WE10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125467 2001 WK10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125468 2001 WL10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125469 2001 WM11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125470 2001 WL13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125471 2001 WC14 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125472 2001 WM14 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125473 Keisaku 2001 WP14 20/11/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,0 km MPC · JPL
125474 2001 WR14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
125475 2001 WA15 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125476 Frangarcia 2001 WE16 27/11/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
125477 2001 WL16 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
125478 2001 WS16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125479 2001 WD17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125480 2001 WY17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125481 2001 WL19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125482 2001 WY19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125483 2001 WE20 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125484 2001 WL20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125485 2001 WR20 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125486 2001 WX23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
125487 2001 WH25 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125488 2001 WC26 17/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
125489 2001 WJ27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125490 2001 WC28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125491 2001 WJ28 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125492 2001 WK28 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125493 2001 WQ28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125494 2001 WY28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125495 2001 WC29 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125496 2001 WF29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125497 2001 WJ29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125498 2001 WU30 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125499 2001 WK31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125500 2001 WB32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125501 2001 WC32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125502 2001 WD32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125503 2001 WC34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125504 2001 WY34 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125505 2001 WQ35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125506 2001 WS35 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125507 2001 WX35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125508 2001 WG37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125509 2001 WQ37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125510 2001 WR37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125511 2001 WY37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125512 2001 WJ38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125513 2001 WN39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125514 2001 WY39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125515 2001 WV40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125516 2001 WJ41 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125517 2001 WG43 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125518 2001 WW44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125519 2001 WA46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125520 2001 WJ46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125521 2001 WY47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
125522 2001 WG48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
125523 2001 WH48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
125524 2001 WK49 25/11/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
125525 2001 WH51 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125526 2001 WD57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125527 2001 WU63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125528 2001 WB64 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125529 2001 WH65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125530 2001 WF73 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125531 2001 WH83 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125532 2001 WR84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125533 2001 WK85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125534 2001 WO85 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125535 2001 WK86 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125536 2001 WB88 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125537 2001 WQ88 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125538 2001 WK89 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125539 2001 WN90 21/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
125540 2001 WO90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125541 2001 WQ90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125542 2001 WU91 21/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
125543 2001 WW92 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
125544 2001 WW98 19/11/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
125545 2001 WC100 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125546 2001 XN 04/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125547 2001 XJ3 08/12/2001 Uccle H. Boffin 4,0 km MPC · JPL
125548 2001 XA4 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125549 2001 XC4 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
125550 2001 XY5 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
125551 2001 XA6 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125552 2001 XY6 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125553 2001 XO7 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125554 2001 XU9 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125555 2001 XW9 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125556 2001 XJ10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125557 2001 XU12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125558 2001 XM13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125559 2001 XN13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125560 2001 XS13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125561 2001 XN14 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125562 2001 XP14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125563 2001 XH15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125564 2001 XV15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125565 2001 XQ16 11/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
125566 2001 XJ17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125567 2001 XT17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125568 2001 XF18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125569 2001 XG18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125570 2001 XE19 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125571 2001 XL19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125572 2001 XN19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125573 2001 XR19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125574 2001 XZ19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125575 2001 XU20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125576 2001 XQ21 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
125577 2001 XW22 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125578 2001 XW23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125579 2001 XT24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125580 2001 XA25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125581 2001 XG25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125582 2001 XQ25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125583 2001 XB26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125584 2001 XU26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125585 2001 XN27 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125586 2001 XF29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125587 2001 XL29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125588 2001 XT29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125589 2001 XS31 14/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
125590 2001 XT31 14/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
125591 2001 XA33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
125592 Buthiers 2001 XO33 15/12/2001 Buthiers J.-C. Merlin 3,0 km MPC · JPL
125593 2001 XU34 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125594 2001 XB40 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
125595 2001 XG41 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
125596 2001 XL44 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
125597 2001 XW44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125598 2001 XF45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125599 2001 XM45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125600 2001 XB46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125601 2001 XB47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125602 2001 XH47 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
125603 2001 XX47 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125604 2001 XJ48 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125605 2001 XK49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125606 2001 XS50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125607 2001 XU50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125608 2001 XX50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125609 2001 XS51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125610 2001 XW51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125611 2001 XJ52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125612 2001 XX52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125613 2001 XP53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125614 2001 XN54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125615 2001 XT54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125616 2001 XU54 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125617 2001 XX54 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125618 2001 XE55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125619 2001 XL55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125620 2001 XH56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
125621 2001 XW56 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125622 2001 XE57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125623 2001 XZ57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125624 2001 XN58 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125625 2001 XO58 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125626 2001 XU58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125627 2001 XY58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125628 2001 XD59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125629 2001 XF59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125630 2001 XH59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125631 2001 XS59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125632 2001 XV59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125633 2001 XY59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125634 2001 XA60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125635 2001 XN60 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125636 2001 XP60 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
125637 2001 XK61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125638 2001 XQ61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125639 2001 XZ61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125640 2001 XC63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125641 2001 XO63 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125642 2001 XX63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125643 2001 XV64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125644 2001 XN65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125645 2001 XT65 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125646 2001 XC66 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125647 2001 XR66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125648 2001 XS66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125649 2001 XW66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125650 2001 XV68 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125651 2001 XX68 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125652 2001 XK69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125653 2001 XX69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125654 2001 XY69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125655 2001 XC70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125656 2001 XN70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125657 2001 XP70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125658 2001 XB71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125659 2001 XG71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125660 2001 XL71 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
125661 2001 XN72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125662 2001 XN73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125663 2001 XR73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125664 2001 XG75 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125665 2001 XG76 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125666 2001 XN76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125667 2001 XG77 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125668 2001 XL77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125669 2001 XQ77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125670 2001 XX77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125671 2001 XP78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125672 2001 XU78 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125673 2001 XY79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125674 2001 XV80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125675 2001 XB81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125676 2001 XE81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125677 2001 XU81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125678 2001 XZ81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125679 2001 XR82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125680 2001 XA83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125681 2001 XM83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125682 2001 XV83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125683 2001 XF84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125684 2001 XZ84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125685 2001 XX85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125686 2001 XB87 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125687 2001 XQ87 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125688 2001 XT88 13/12/2001 Uccle H. Boffin 1,6 km MPC · JPL
125689 2001 XX88 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125690 2001 XE89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125691 2001 XK89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125692 2001 XM89 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125693 2001 XT89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125694 2001 XD90 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125695 2001 XF92 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
125696 2001 XG92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125697 2001 XJ92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125698 2001 XT93 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
125699 2001 XU93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125700 2001 XN94 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125701 2001 XT94 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125702 2001 XS96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125703 2001 XY96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125704 2001 XB97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125705 2001 XD97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125706 2001 XZ97 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125707 2001 XZ98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125708 2001 XD99 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
125709 2001 XG99 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125710 2001 XJ99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125711 2001 XG100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125712 2001 XO100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125713 2001 XP100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125714 2001 XS100 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125715 2001 XZ100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125716 2001 XT101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125717 2001 XU101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125718 Jemasalomon 2001 XH105 15/12/2001 Buthiers J.-C. Merlin 2,5 km MPC · JPL
125719 2001 XQ105 14/12/2001 Uccle H. Boffin 1,4 km MPC · JPL
125720 2001 XK106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125721 2001 XS106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125722 2001 XL107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125723 2001 XA108 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
125724 2001 XK108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125725 2001 XA109 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125726 2001 XQ110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125727 2001 XC111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125728 2001 XJ111 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125729 2001 XM111 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125730 2001 XV111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125731 2001 XK112 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125732 2001 XN112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125733 2001 XO113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125734 2001 XZ114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125735 2001 XD115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125736 2001 XJ115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125737 2001 XB116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125738 2001 XE116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125739 2001 XH116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125740 2001 XD117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125741 2001 XG117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125742 2001 XT117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125743 2001 XE118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125744 2001 XY118 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
125745 2001 XF119 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
125746 2001 XJ119 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125747 2001 XT120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125748 2001 XH121 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125749 2001 XT121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125750 2001 XJ122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125751 2001 XQ122 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
125752 2001 XD123 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125753 2001 XX123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125754 2001 XG127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125755 2001 XY127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125756 2001 XU128 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125757 2001 XA129 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125758 2001 XY129 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125759 2001 XH130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125760 2001 XN131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125761 2001 XQ131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125762 2001 XY134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125763 2001 XC136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125764 2001 XG136 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125765 2001 XO136 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125766 2001 XS136 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125767 2001 XZ136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125768 2001 XD137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125769 2001 XY137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125770 2001 XA138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125771 2001 XM138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125772 2001 XY138 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
125773 2001 XA140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125774 2001 XJ140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125775 2001 XQ140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125776 2001 XX140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125777 2001 XV143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125778 2001 XV144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125779 2001 XL145 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125780 2001 XM145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125781 2001 XO145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125782 2001 XW146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125783 2001 XD147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125784 2001 XZ147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125785 2001 XX148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125786 2001 XR150 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125787 2001 XY150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125788 2001 XH151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125789 2001 XY151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125790 2001 XB152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125791 2001 XJ152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125792 2001 XL152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125793 2001 XC153 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125794 2001 XV153 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125795 2001 XW153 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125796 2001 XH154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125797 2001 XN155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125798 2001 XY155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125799 2001 XU156 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125800 2001 XX156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125801 2001 XO157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125802 2001 XS157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125803 2001 XF158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125804 2001 XQ158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125805 2001 XR158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125806 2001 XC159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125807 2001 XB160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125808 2001 XR160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125809 2001 XA161 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125810 2001 XF162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125811 2001 XP162 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125812 2001 XD163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125813 2001 XN164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125814 2001 XQ164 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125815 2001 XD165 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125816 2001 XC166 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125817 2001 XO167 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125818 2001 XL168 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125819 2001 XO169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125820 2001 XO170 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125821 2001 XU170 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125822 2001 XB171 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
125823 2001 XD172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125824 2001 XP172 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125825 2001 XQ173 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125826 2001 XU173 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125827 2001 XP174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125828 2001 XT174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125829 2001 XW174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125830 2001 XG175 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125831 2001 XU176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125832 2001 XG177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125833 2001 XW179 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
125834 2001 XA180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125835 2001 XJ180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125836 2001 XL180 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125837 2001 XZ180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125838 2001 XC181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125839 2001 XX181 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125840 2001 XB182 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125841 2001 XO182 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125842 2001 XQ182 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
125843 2001 XD183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125844 2001 XF183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125845 2001 XO183 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
125846 2001 XR183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125847 2001 XT183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125848 2001 XE184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125849 2001 XH184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125850 2001 XM184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125851 2001 XC185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125852 2001 XF186 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125853 2001 XC187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125854 2001 XN187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125855 2001 XS187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125856 2001 XR188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125857 2001 XX188 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125858 2001 XO189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125859 2001 XV189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125860 2001 XZ189 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125861 2001 XE190 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125862 2001 XA191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
125863 2001 XK191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125864 2001 XR191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125865 2001 XW191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125866 2001 XZ191 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125867 2001 XA192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125868 2001 XF192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125869 2001 XW193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125870 2001 XW194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125871 2001 XA195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125872 2001 XB195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125873 2001 XF195 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125874 2001 XC196 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125875 2001 XJ196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125876 2001 XT197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125877 2001 XV197 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125878 2001 XR198 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125879 2001 XG199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125880 2001 XF201 09/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
125881 2001 XK202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125882 2001 XN202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125883 2001 XQ205 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125884 2001 XP207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125885 2001 XE208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125886 2001 XS208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125887 2001 XH209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125888 2001 XK209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
125889 2001 XM209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125890 2001 XD210 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
125891 2001 XL210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125892 2001 XL212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
125893 2001 XM212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125894 2001 XU212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125895 2001 XX212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125896 2001 XG213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125897 2001 XK214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125898 2001 XU215 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125899 2001 XT216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125900 2001 XY216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
125901 2001 XE217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125902 2001 XF218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125903 2001 XM218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125904 2001 XR218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125905 2001 XV218 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125906 2001 XZ218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125907 2001 XQ219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125908 2001 XE220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125909 2001 XM221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125910 2001 XX221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125911 2001 XO223 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125912 2001 XJ224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125913 2001 XS225 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125914 2001 XY225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125915 2001 XA227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125916 2001 XE227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125917 2001 XD228 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
125918 2001 XG229 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125919 2001 XA230 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125920 2001 XE231 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
125921 2001 XG231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125922 2001 XR234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125923 2001 XW235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125924 2001 XG236 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
125925 2001 XE237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125926 2001 XM237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125927 2001 XD238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125928 2001 XE238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125929 2001 XH238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
125930 2001 XP238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125931 2001 XX238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125932 2001 XE239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125933 2001 XM239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125934 2001 XP239 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125935 2001 XT239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125936 2001 XX239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125937 2001 XF240 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125938 2001 XP240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125939 2001 XT240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125940 2001 XU240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125941 2001 XC241 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125942 2001 XG241 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125943 2001 XB243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
125944 2001 XC243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125945 2001 XP243 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
125946 2001 XJ245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125947 2001 XX250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125948 2001 XH251 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125949 2001 XF252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125950 2001 XG252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125951 2001 XF253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125952 2001 XP258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
125953 2001 XH259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
125954 2001 XL259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
125955 2001 XO261 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125956 2001 XR262 13/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
125957 2001 XE264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
125958 2001 XK264 14/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
125959 2001 XL264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125960 2001 XE265 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
125961 2001 XP266 13/12/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
125962 2001 YD6 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
125963 2001 YO7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125964 2001 YU7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125965 2001 YX7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125966 2001 YD11 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
125967 2001 YG11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125968 2001 YR11 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
125969 2001 YL13 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125970 2001 YS15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125971 2001 YW15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125972 2001 YX15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
125973 2001 YA17 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
125974 2001 YY18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125975 2001 YD19 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
125976 2001 YR20 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
125977 2001 YF21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125978 2001 YJ21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
125979 2001 YU21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
125980 2001 YV21 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
125981 2001 YB22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125982 2001 YC22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125983 2001 YH25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
125984 2001 YM25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
125985 2001 YX25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125986 2001 YF27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
125987 2001 YD29 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
125988 2001 YX30 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125989 2001 YA31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125990 2001 YE33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125991 2001 YN34 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125992 2001 YR36 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
125993 2001 YH37 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
125994 2001 YR38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
125995 2001 YK39 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
125996 2001 YZ40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
125997 2001 YH42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
125998 2001 YR44 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
125999 2001 YF45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126000 2001 YS45 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

121.000s  • 122.000s  • 123.000s  • 124.000s  • 125.000s  • 126.000s  • 127.000s  • 128.000s  • 129.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001