Danh sách tiểu hành tinh/212001–213000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212001 2005 BX9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212002 2005 BU10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212003 2005 BL11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212004 2005 BC13 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
212005 2005 BW16 16/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
212006 2005 BM22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212007 2005 BC24 17/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212008 2005 BU24 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212009 2005 BD27 20/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
212010 2005 BH33 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
212011 2005 CM2 01/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212012 2005 CV2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212013 2005 CO4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212014 2005 CX4 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212015 2005 CJ6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
212016 2005 CA11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212017 2005 CP11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212018 2005 CG13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212019 2005 CJ13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
212020 2005 CD14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212021 2005 CK15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212022 2005 CY15 02/02/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
212023 2005 CE19 02/02/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
212024 2005 CZ20 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212025 2005 CZ21 03/02/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
212026 2005 CY22 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212027 2005 CV24 04/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212028 2005 CT26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212029 2005 CW27 03/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
212030 2005 CG30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
212031 2005 CH36 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
212032 2005 CL36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212033 2005 CY36 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212034 2005 CC38 07/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,4 km MPC · JPL
212035 2005 CU45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212036 2005 CZ50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212037 2005 CF51 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212038 2005 CW52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212039 2005 CZ52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212040 2005 CH53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212041 2005 CZ56 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212042 2005 CJ58 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212043 2005 CW63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
212044 2005 CC65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212045 2005 CL65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212046 2005 CP67 01/02/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
212047 2005 CT75 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
212048 2005 CE76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212049 2005 CD79 01/02/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
212050 2005 EM8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212051 2005 EP11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212052 2005 EG20 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212053 2005 EP20 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212054 2005 EC21 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212055 2005 ES22 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212056 2005 EA23 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
212057 2005 EH25 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212058 2005 EH30 04/03/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
212059 2005 ER31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212060 2005 EC32 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
212061 2005 EJ32 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
212062 2005 EQ32 03/03/2005 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
212063 2005 EB33 04/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212064 2005 EZ35 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212065 2005 ER36 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
212066 2005 EQ39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212067 2005 ER40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212068 2005 EW43 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212069 2005 EV49 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212070 2005 EP53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212071 2005 ED56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
212072 2005 EL58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212073 Carlzimmer 2005 EF65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212074 2005 EG65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
212075 2005 EK71 02/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212076 2005 EQ75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212077 2005 EB76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
212078 2005 EL79 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
212079 2005 EX82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212080 2005 EJ84 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
212081 2005 EM96 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212082 2005 EA97 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212083 2005 ES101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212084 2005 EE114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
212085 2005 EZ114 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212086 2005 ED115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212087 2005 EO119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
212088 2005 EY121 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
212089 2005 EA124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
212090 2005 EK124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212091 2005 EP125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212092 2005 EQ126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
212093 2005 EM129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212094 2005 ER136 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
212095 2005 EY137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212096 2005 EH138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
212097 2005 EY138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212098 2005 EL139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212099 2005 EX139 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212100 2005 EX151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212101 2005 ET153 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
212102 2005 EH154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
212103 2005 EP154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212104 2005 EH156 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
212105 2005 EV159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212106 2005 EE161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
212107 2005 ET161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212108 2005 EV169 12/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
212109 2005 EY170 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
212110 2005 EM173 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
212111 2005 EE174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212112 2005 ES176 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
212113 2005 EN177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
212114 2005 EW179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212115 2005 EP184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212116 2005 ER184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212117 2005 EQ189 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212118 2005 EG190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212119 2005 EC191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212120 2005 EG193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212121 2005 EP195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
212122 2005 EK197 11/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
212123 2005 EB198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212124 2005 EW209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212125 2005 ED211 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212126 2005 EJ217 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
212127 2005 EF218 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212128 2005 EL218 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212129 2005 ED219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212130 2005 ET222 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
212131 2005 EP225 09/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212132 2005 EV230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212133 2005 EY230 10/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
212134 2005 EN237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212135 2005 ED241 11/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212136 2005 EQ241 11/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212137 2005 EF251 10/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
212138 2005 EJ251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212139 2005 EF253 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
212140 2005 EM260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212141 2005 ER276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212142 2005 EN277 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
212143 2005 EM278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212144 2005 EE279 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212145 2005 EM280 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212146 2005 ES280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
212147 2005 EX280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
212148 2005 EN288 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212149 2005 EB293 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
212150 2005 EP310 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212151 2005 EP312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 890 m MPC · JPL
212152 2005 EA314 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
212153 2005 EV317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
212154 2005 EK325 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212155 2005 FY3 16/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
212156 2005 FB8 30/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212157 2005 GF5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212158 2005 GL5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212159 2005 GV6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212160 2005 GF12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212161 2005 GW12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
212162 2005 GK13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
212163 2005 GL13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
212164 2005 GO13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
212165 2005 GH27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
212166 2005 GY27 03/04/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
212167 2005 GR41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212168 2005 GO48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
212169 2005 GL50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212170 2005 GR50 07/04/2005 RAS A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
212171 2005 GT50 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212172 2005 GQ52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
212173 2005 GQ53 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
212174 2005 GD54 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
212175 2005 GB60 04/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212176 Fabriziospaziani 2005 GV60 08/04/2005 Campo Catino F. Mallia, M. Di Sora 2,7 km MPC · JPL
212177 2005 GT74 05/04/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
212178 2005 GD76 05/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
212179 2005 GE76 05/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
212180 2005 GJ76 05/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
212181 2005 GH79 06/04/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
212182 2005 GV79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
212183 2005 GX80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212184 2005 GX84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212185 2005 GL86 04/04/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
212186 2005 GL92 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212187 2005 GT94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212188 2005 GX94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212189 2005 GY97 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
212190 2005 GT100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212191 2005 GL101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212192 2005 GL102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212193 2005 GF103 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
212194 2005 GK105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212195 2005 GV105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212196 2005 GR117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
212197 2005 GX124 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212198 2005 GA128 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
212199 2005 GW129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212200 2005 GQ132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212201 2005 GR134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212202 2005 GX137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212203 2005 GU145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212204 2005 GZ151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212205 2005 GM152 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
212206 2005 GQ152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212207 2005 GD153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
212208 2005 GN158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212209 2005 GJ162 15/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
212210 2005 GT162 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
212211 2005 GO167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212212 2005 GP167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
212213 2005 GZ172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212214 2005 GN182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212215 2005 GH197 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
212216 2005 GP214 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212217 2005 GL215 11/04/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
212218 2005 GA224 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212219 2005 HC 16/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
212220 2005 HV3 28/04/2005 RAS A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
212221 2005 JU9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,8 km MPC · JPL
212222 2005 JF13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
212223 2005 JZ13 01/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212224 2005 JO14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
212225 2005 JR14 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212226 2005 JL17 04/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212227 2005 JJ19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212228 2005 JS19 04/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212229 2005 JV21 06/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212230 2005 JW25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212231 2005 JM27 03/05/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
212232 2005 JO30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212233 2005 JR30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212234 2005 JP31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
212235 2005 JY32 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212236 2005 JB33 04/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212237 2005 JJ35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212238 2005 JD36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212239 2005 JW38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212240 2005 JW42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212241 2005 JN44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212242 2005 JL49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212243 2005 JQ57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212244 2005 JU57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212245 2005 JS65 04/05/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
212246 2005 JV65 04/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
212247 2005 JS67 04/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
212248 2005 JG68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
212249 2005 JQ68 06/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
212250 2005 JQ76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
212251 2005 JH83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212252 2005 JJ83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212253 2005 JQ88 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
212254 2005 JZ88 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212255 2005 JX91 11/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212256 2005 JH94 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212257 2005 JS109 12/05/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
212258 2005 JY109 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212259 2005 JC111 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212260 2005 JG111 08/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
212261 2005 JN113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212262 2005 JL115 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212263 2005 JM117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212264 2005 JJ122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212265 2005 JA126 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212266 2005 JF128 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
212267 2005 JT131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212268 2005 JH132 13/05/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
212269 2005 JQ136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212270 2005 JU136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212271 2005 JO140 14/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
212272 2005 JV143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212273 2005 JR147 13/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212274 2005 JK148 15/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212275 2005 JY157 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212276 2005 KO1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
212277 2005 KN5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212278 2005 KV8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212279 2005 KF11 30/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212280 2005 LK1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212281 2005 LQ6 02/06/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
212282 2005 LX8 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
212283 2005 LC21 05/06/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
212284 2005 LX22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212285 2005 LW28 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212286 2005 LX32 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212287 2005 LG38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212288 2005 LE45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212289 2005 MF3 23/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
212290 2005 MJ3 24/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212291 2005 MC11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212292 2005 MZ14 29/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
212293 2005 MG28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
212294 2005 MP36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212295 2005 MT54 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
212296 2005 NH5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212297 2005 NV22 03/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212298 2005 NN30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212299 2005 NP35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212300 2005 NB41 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212301 2005 NO52 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212302 2005 NX57 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
212303 2005 NZ71 05/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
212304 2005 NR72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212305 2005 NT78 12/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212306 2005 OT4 28/07/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
212307 2005 OG6 28/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
212308 2005 OD7 28/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212309 2005 OS11 29/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
212310 2005 QX6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212311 2005 QM20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
212312 2005 QY26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212313 2005 QZ34 25/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212314 2005 QU42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
212315 2005 QZ55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212316 2005 QP60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
212317 2005 QA62 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212318 2005 QV70 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212319 2005 QZ71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
212320 2005 QG108 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212321 2005 QQ126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212322 2005 QM146 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
212323 2005 QG157 30/08/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
212324 2005 RH16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212325 2005 SB22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212326 2005 SU26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212327 2005 SX54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212328 2005 SD59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212329 2005 SR72 23/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
212330 2005 SM90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212331 2005 SK122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
212332 2005 SC152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212333 2005 SF191 29/09/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
212334 2005 SL204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
212335 2005 SB212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212336 2005 SZ227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212337 2005 SD273 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
212338 2005 SH278 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212339 2005 SL280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
212340 2005 TN5 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212341 2005 TX90 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212342 2005 TY120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212343 2005 TV135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
212344 2005 UJ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
212345 2005 UW13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
212346 2005 UY68 23/10/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
212347 2005 UX121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212348 2005 UK123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212349 2005 UM169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
212350 2005 VU43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212351 2005 XE12 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212352 2005 YC33 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
212353 2005 YG172 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
212354 2006 BQ101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212355 2006 DT37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212356 2006 DC87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212357 2006 DJ116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212358 2006 DP150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212359 2006 EV52 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 1,3 km MPC · JPL
212360 2006 FD6 23/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212361 2006 FQ24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
212362 2006 FS41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212363 2006 GK12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212364 2006 GC23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212365 2006 GF25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
212366 2006 GQ31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212367 2006 GC35 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
212368 2006 GK37 02/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
212369 2006 GD39 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
212370 2006 GP40 06/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212371 2006 HE6 19/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212372 2006 HF15 19/04/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
212373 Pietrocascella 2006 HL17 22/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,1 km MPC · JPL
212374 Vellerat 2006 HG18 21/04/2006 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
212375 2006 HE33 19/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212376 2006 HR35 19/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212377 2006 HO39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212378 2006 HW43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212379 2006 HD55 21/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
212380 2006 HQ55 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212381 2006 HP59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
212382 2006 HJ63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
212383 2006 HQ77 25/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212384 2006 HK82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212385 2006 HL84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212386 2006 HP86 27/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212387 2006 HM88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
212388 2006 HP100 30/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212389 2006 HU108 30/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
212390 2006 HD111 21/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
212391 2006 HG111 26/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212392 2006 HE140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
212393 2006 HE153 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212394 2006 JD7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212395 2006 JL12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212396 2006 JN19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212397 2006 JZ23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
212398 2006 JF27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212399 2006 JH38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
212400 2006 JZ38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212401 2006 JW42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212402 2006 JN48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212403 2006 JQ60 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
212404 2006 KO1 20/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
212405 2006 KM8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212406 2006 KJ23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
212407 2006 KE27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
212408 2006 KV27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212409 2006 KZ36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
212410 2006 KG39 18/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
212411 2006 KO42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212412 2006 KN56 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212413 2006 KW58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
212414 2006 KB69 20/05/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
212415 2006 KP97 26/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212416 2006 KV100 24/05/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
212417 2006 KJ103 28/05/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
212418 2006 KD113 18/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212419 2006 KK113 20/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212420 2006 KD116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212421 2006 KV120 19/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212422 2006 LG7 11/06/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212423 2006 MT1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212424 2006 MA9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212425 2006 MQ13 20/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
212426 2006 OB 16/07/2006 Hibiscus N. Teamo, S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
212427 2006 OL 17/07/2006 RAS iTelescope Obs. 830 m MPC · JPL
212428 2006 OX1 18/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
212429 2006 OF4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212430 2006 OV7 19/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
212431 2006 OO11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
212432 2006 OX12 20/07/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
212433 2006 OP15 26/07/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
212434 2006 OA16 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
212435 2006 OJ16 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212436 2006 OA20 31/07/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
212437 2006 PA13 14/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
212438 2006 PP13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
212439 2006 PN15 15/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
212440 2006 PH19 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
212441 2006 PU19 13/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
212442 2006 PQ23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212443 2006 PA24 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
212444 2006 PD24 12/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212445 2006 PQ34 11/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
212446 2006 PL39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
212447 2006 PU39 14/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
212448 2006 PT41 14/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
212449 2006 PQ42 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
212450 2006 QO 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
212451 2006 QV15 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
212452 2006 QJ18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
212453 2006 QL19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
212454 2006 QZ19 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
212455 2006 QA20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212456 2006 QK20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
212457 2006 QO22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212458 2006 QF24 17/08/2006 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
212459 2006 QK26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212460 2006 QD28 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212461 2006 QT29 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
212462 2006 QH30 20/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
212463 2006 QP32 21/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212464 2006 QK34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212465 Goroshky 2006 QD40 23/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,5 km MPC · JPL
212466 2006 QA41 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
212467 2006 QC42 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
212468 2006 QL43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212469 2006 QS44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
212470 2006 QU44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
212471 2006 QH47 20/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
212472 2006 QQ47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
212473 2006 QR52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
212474 2006 QW53 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
212475 2006 QL62 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
212476 2006 QR65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212477 2006 QK71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212478 2006 QK72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212479 2006 QU78 23/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
212480 2006 QB79 23/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212481 2006 QM81 24/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
212482 2006 QQ81 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212483 2006 QF82 25/08/2006 Pises Pises Obs. 1,3 km MPC · JPL
212484 2006 QC93 16/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
212485 2006 QS93 16/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
212486 2006 QE100 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
212487 2006 QM100 24/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
212488 2006 QG103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212489 2006 QL113 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
212490 2006 QL117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
212491 2006 QW117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
212492 2006 QH122 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212493 2006 QL139 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212494 2006 QO139 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
212495 2006 QU141 18/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
212496 2006 QX144 29/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
212497 2006 QV154 18/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
212498 2006 QS165 29/08/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
212499 2006 QA168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
212500 Robertojoppolo 2006 RT 04/09/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212501 2006 RK6 14/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
212502 2006 RQ6 14/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
212503 2006 RS7 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
212504 2006 RK8 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212505 2006 RT16 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212506 2006 RE17 14/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
212507 2006 RB18 14/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
212508 2006 RZ18 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
212509 2006 RA20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212510 2006 RL22 15/09/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
212511 2006 RC27 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
212512 2006 RF27 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
212513 2006 RB31 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212514 2006 RC33 15/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
212515 2006 RG34 12/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
212516 2006 RM34 12/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212517 2006 RZ35 14/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212518 2006 RK36 15/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
212519 2006 RE40 12/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212520 2006 RD43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212521 2006 RK43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212522 2006 RY46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212523 2006 RB55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212524 2006 RO57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212525 2006 RM61 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
212526 2006 RZ67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
212527 2006 RY71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212528 2006 RE74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212529 2006 RL74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212530 2006 RR74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212531 2006 RD77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212532 2006 RH78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212533 2006 RB85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212534 2006 RK87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212535 2006 RY89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212536 2006 RY91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
212537 2006 RM95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212538 2006 RS95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212539 2006 RS97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212540 2006 RR99 12/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212541 2006 RY104 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212542 2006 SF4 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
212543 2006 SU4 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
212544 2006 SA8 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
212545 2006 SG11 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212546 2006 SV19 19/09/2006 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
212547 2006 SD20 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,5 km MPC · JPL
212548 2006 SW23 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
212549 2006 SA24 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212550 2006 SR25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
212551 2006 SL30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212552 2006 SU36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
212553 2006 SY37 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212554 2006 SG43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212555 2006 SQ46 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212556 2006 SV49 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
212557 2006 SW49 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 6,3 km MPC · JPL
212558 2006 SM50 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
212559 2006 SE66 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
212560 2006 SF66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212561 2006 SP73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
212562 2006 SY74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212563 2006 SM80 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212564 2006 SJ81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212565 2006 SW83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212566 2006 ST84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212567 2006 SW85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212568 2006 SH91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212569 2006 SL92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
212570 2006 SE94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212571 2006 SH97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212572 2006 SG99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212573 2006 SM106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212574 2006 SO111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
212575 2006 SH115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212576 2006 SK115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
212577 2006 SK116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212578 2006 SD123 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212579 2006 SG124 19/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212580 2006 SN125 20/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
212581 2006 ST133 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212582 2006 SD134 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212583 2006 SS139 22/09/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
212584 2006 SO149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212585 2006 SQ159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212586 2006 SD161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212587 Bartasiute 2006 SQ161 23/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,8 km MPC · JPL
212588 2006 SK173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
212589 2006 SQ173 25/09/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
212590 2006 SA177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212591 2006 SO192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
212592 2006 SH194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212593 2006 SF206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212594 2006 SN208 26/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
212595 2006 SZ208 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212596 2006 SF218 27/09/2006 OAM Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
212597 2006 SM220 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
212598 2006 SW230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212599 2006 SN239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
212600 2006 SN241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212601 2006 SO273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212602 2006 SG274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212603 2006 SR275 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212604 2006 SR279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212605 2006 SO281 16/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212606 Janulis 2006 SF285 27/09/2006 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,7 km MPC · JPL
212607 2006 SN299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212608 2006 SL316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212609 2006 SB320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212610 2006 ST325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212611 2006 SU353 30/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212612 2006 SQ358 30/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
212613 2006 SY365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
212614 2006 SZ385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
212615 2006 SV386 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212616 2006 SF396 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212617 2006 SJ399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212618 2006 SK407 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212619 2006 TD9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
212620 2006 TF15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
212621 2006 TC18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212622 2006 TU21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212623 2006 TB22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212624 2006 TD25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212625 2006 TZ26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212626 2006 TZ27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
212627 2006 TW28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212628 2006 TR41 12/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
212629 2006 TC49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
212630 2006 TK54 12/10/2006 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
212631 Hsinchu 2006 TW56 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,8 km MPC · JPL
212632 2006 TY94 15/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 4,2 km MPC · JPL
212633 2006 TV95 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
212634 2006 TB105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212635 2006 TJ106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
212636 2006 TQ109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
212637 2006 TC110 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
212638 2006 UE2 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
212639 2006 UB5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212640 2006 UD25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212641 2006 UP28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
212642 2006 UJ33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
212643 2006 UW35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212644 2006 UA38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212645 2006 UF39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212646 2006 UV52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
212647 2006 UX67 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212648 2006 UH68 16/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
212649 2006 UW80 17/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212650 2006 UF91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212651 2006 UK103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
212652 2006 UF116 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212653 2006 UG124 19/10/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
212654 2006 UM125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212655 2006 UN135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212656 2006 UW163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
212657 2006 UF173 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212658 2006 UX178 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
212659 2006 UQ195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212660 2006 US195 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
212661 2006 UL213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212662 2006 UV218 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
212663 2006 UB233 21/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
212664 2006 UF233 21/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
212665 2006 UR237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
212666 2006 UY246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212667 2006 UU253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
212668 2006 UL256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212669 2006 UL278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
212670 2006 UB322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
212671 2006 UB328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
212672 2006 UP332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
212673 2006 UO333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
212674 2006 VL1 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212675 2006 VN17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212676 2006 VK21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212677 2006 VE45 09/11/2006 Altschwendt W. Ries 4,8 km MPC · JPL
212678 2006 VX59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212679 2006 VK67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
212680 2006 VZ97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212681 2006 VP99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
212682 2006 VT109 13/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212683 2006 VL169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212684 2006 WF60 17/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
212685 2006 WK70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
212686 2006 WV74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
212687 2006 WL82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212688 2006 WR106 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212689 2006 WF159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212690 2006 WW181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
212691 2006 XJ25 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
212692 Lazauskaite 2007 FT20 23/03/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
212693 2007 HD18 16/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
212694 2007 PT11 12/08/2007 XuYi PMO NEO 14 km MPC · JPL
212695 2007 PQ38 14/08/2007 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
212696 2007 PH39 15/08/2007 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
212697 2007 PF40 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212698 2007 PA41 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212699 2007 QN3 23/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 970 m MPC · JPL
212700 2007 QJ6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212701 2007 QR9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212702 2007 QQ11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212703 2007 RA13 02/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
212704 2007 RA14 08/09/2007 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
212705 Friûl 2007 RF15 12/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 940 m MPC · JPL
212706 2007 RU16 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 860 m MPC · JPL
212707 2007 RD17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
212708 2007 RW24 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
212709 2007 RC39 08/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
212710 2007 RS39 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
212711 2007 RE45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212712 2007 RW46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212713 2007 RN57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212714 2007 RY57 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
212715 2007 RO92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212716 2007 RY103 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212717 2007 RH118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
212718 2007 RO126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212719 2007 RN127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
212720 2007 RA128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212721 2007 RX134 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
212722 2007 RM135 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
212723 Klitschko 2007 RN138 14/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
212724 2007 RP144 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
212725 2007 RC145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212726 2007 RD145 14/09/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
212727 2007 RW161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
212728 2007 RK162 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212729 2007 RJ168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212730 2007 RG184 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212731 2007 RF188 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212732 2007 RL193 12/09/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
212733 2007 RV194 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212734 2007 RX235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212735 2007 RT242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212736 2007 RC244 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212737 2007 RZ252 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212738 2007 RJ271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212739 2007 RN271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212740 2007 RZ273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212741 2007 RH277 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
212742 2007 RU277 05/09/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
212743 2007 RT289 14/09/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
212744 2007 RL296 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212745 2007 SG19 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212746 2007 SF20 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212747 2007 TY 02/10/2007 Antares ARO 2,1 km MPC · JPL
212748 2007 TB2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212749 2007 TM4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
212750 2007 TW6 06/10/2007 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
212751 2007 TD9 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
212752 2007 TA10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
212753 2007 TE11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
212754 2007 TL12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
212755 2007 TW12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
212756 2007 TY16 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
212757 2007 TZ19 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
212758 2007 TR27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
212759 2007 TM29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212760 2007 TF38 04/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212761 2007 TA40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212762 2007 TN40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212763 2007 TH44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212764 2007 TU57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212765 2007 TK63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212766 2007 TK66 08/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,5 km MPC · JPL
212767 2007 TG70 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212768 2007 TO70 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
212769 2007 TZ78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212770 2007 TL79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212771 2007 TZ87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212772 2007 TZ92 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212773 2007 TA115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
212774 2007 TR118 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
212775 2007 TC120 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
212776 2007 TQ125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212777 2007 TH139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212778 2007 TW141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
212779 2007 TA143 15/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 780 m MPC · JPL
212780 2007 TQ158 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212781 2007 TU165 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
212782 2007 TT186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212783 2007 TO203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
212784 2007 TV212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
212785 2007 TG213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212786 2007 TC217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212787 2007 TF221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212788 2007 TK221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212789 2007 TH226 08/10/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
212790 2007 TX228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212791 2007 TN232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212792 2007 TZ233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212793 2007 TQ242 08/10/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
212794 2007 TM243 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212795 Fangjiancheng 2007 TD247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
212796 Guoyonghuai 2007 TE247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
212797 Lipei 2007 TG247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
212798 2007 TK257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212799 2007 TB289 11/10/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
212800 2007 TN292 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212801 2007 TR299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
212802 2007 TZ315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212803 2007 TS317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212804 2007 TY358 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212805 2007 TU361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
212806 2007 TK362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
212807 2007 TR366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212808 2007 TK368 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212809 2007 TW379 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212810 2007 TK380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
212811 2007 TE388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
212812 2007 TX391 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
212813 2007 TH392 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
212814 2007 TC400 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212815 2007 TF430 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212816 2007 TM436 07/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
212817 2007 UH1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
212818 2007 UN1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
212819 2007 UJ2 18/10/2007 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
212820 2007 UJ14 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
212821 2007 UV15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212822 2007 UU17 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212823 2007 UW19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212824 2007 UL25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
212825 2007 UV25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212826 2007 UZ31 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
212827 2007 UT33 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212828 2007 UP47 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
212829 2007 UE50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
212830 2007 UC55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212831 2007 UK64 30/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
212832 2007 UX66 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212833 2007 UO67 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
212834 2007 UO71 30/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212835 2007 UX71 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212836 2007 UN83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212837 2007 UQ84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
212838 2007 UX84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212839 2007 UR85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212840 2007 UU91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
212841 2007 UV98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212842 2007 UH104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
212843 2007 UV112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
212844 2007 UU121 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212845 2007 VD2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212846 2007 VP7 03/11/2007 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
212847 2007 VD19 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212848 2007 VW34 03/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
212849 2007 VJ36 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
212850 2007 VL54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
212851 2007 VN60 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212852 2007 VM63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212853 2007 VS63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212854 2007 VU72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212855 2007 VW72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212856 2007 VX73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
212857 2007 VK84 05/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
212858 2007 VM85 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
212859 2007 VQ91 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
212860 2007 VJ105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212861 2007 VZ106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
212862 2007 VF111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
212863 2007 VN114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212864 2007 VN115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212865 2007 VX119 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212866 2007 VL123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
212867 2007 VL127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
212868 2007 VB143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212869 2007 VW152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
212870 2007 VX166 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
212871 2007 VG169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212872 2007 VT173 02/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
212873 2007 VP184 06/11/2007 Marly P. Kocher 2,5 km MPC · JPL
212874 2007 VC185 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
212875 2007 VM188 07/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
212876 2007 VD219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
212877 2007 VB229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212878 2007 VA230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
212879 2007 VH230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212880 2007 VK232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212881 2007 VC235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212882 2007 VT238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212883 2007 VV241 12/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
212884 2007 VD252 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
212885 2007 VP253 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
212886 2007 VC270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
212887 2007 VV272 11/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212888 2007 VU284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212889 2007 VK286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
212890 2007 VE287 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
212891 2007 VW290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
212892 2007 VV291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
212893 2007 VG293 15/11/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
212894 2007 VV306 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212895 2007 VS309 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212896 2007 WR 17/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,8 km MPC · JPL
212897 2007 WE4 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
212898 2007 WT5 17/11/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
212899 2007 WH11 17/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
212900 2007 WH18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
212901 2007 WR18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
212902 2007 WY31 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
212903 2007 WZ38 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
212904 2007 XB4 03/12/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
212905 2007 XN4 03/12/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
212906 2007 XN7 04/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
212907 2007 XO7 04/12/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
212908 2007 XD8 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212909 2007 XQ15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
212910 2007 XF22 10/12/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212911 2007 XG22 10/12/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
212912 2007 XY34 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
212913 2007 XF38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
212914 2007 XL44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
212915 2007 XH47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212916 2007 XM50 11/12/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,6 km MPC · JPL
212917 2007 YR 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
212918 2007 YL4 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
212919 2007 YL13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
212920 2007 YN21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212921 2007 YD23 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
212922 2007 YL32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212923 2007 YZ53 31/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
212924 Yurishevchuk 2008 AK1 06/01/2008 Zelenchukskaya Stn Zelenchukskaya Stn. 3,4 km MPC · JPL
212925 2008 AL31 10/01/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,9 km MPC · JPL
212926 2008 AD43 10/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
212927 2008 AL95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
212928 2008 AK106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
212929 Satovski 2008 AD112 15/01/2008 Zelenchukskaya Stn Zelenchukskaya Stn. 4,0 km MPC · JPL
212930 2008 BX6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
212931 2008 BZ10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
212932 2008 CS204 03/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
212933 2008 DQ8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
212934 2008 SN81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
212935 2008 UH96 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
212936 2008 UX248 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
212937 2008 UD291 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
212938 2008 UE346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
212939 2008 WL91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
212940 2008 YS17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212941 2008 YR22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
212942 2008 YC30 30/12/2008 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
212943 2008 YX39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
212944 2008 YE51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
212945 2008 YS65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
212946 2008 YU145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212947 2009 AC28 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
212948 2009 BZ8 17/01/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
212949 2009 BV23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212950 2009 BZ23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
212951 2009 BB40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212952 2009 BP40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
212953 2009 BU44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
212954 2009 BL46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212955 2009 BF47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
212956 2009 BH51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
212957 2009 BY57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212958 2009 BW61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
212959 2009 BD65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
212960 2009 BB66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212961 2009 BD66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212962 2009 BV72 29/01/2009 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
212963 2009 BZ72 29/01/2009 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,0 km MPC · JPL
212964 2009 BZ75 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
212965 2009 BV87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212966 2009 BF102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
212967 2009 BK102 29/01/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
212968 2009 BH104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
212969 2009 BK107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
212970 2009 BY109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
212971 2009 BA121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
212972 2009 BQ123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
212973 2009 BN146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
212974 2009 BQ155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212975 2009 BJ156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
212976 2009 BK167 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 840 m MPC · JPL
212977 Birutė 2009 CT3 02/02/2009 Moletai K. Černis 1,5 km MPC · JPL
212978 2009 CT25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
212979 2009 CN34 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
212980 2009 CW37 14/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
212981 Majalitović 2009 CH51 14/02/2009 OAM Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
212982 2009 CC52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
212983 2009 CW52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
212984 2009 DC 17/02/2009 RAS A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
212985 2009 DZ5 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
212986 2009 DG14 19/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
212987 2009 DO16 17/02/2009 OAM Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
212988 2009 DA18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
212989 2009 DZ22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
212990 2009 DT24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212991 Garcíalorca 2009 DE30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
212992 2009 DW56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
212993 2132 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
212994 6598 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
212995 1230 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
212996 3226 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
212997 3238 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
212998 Tolbachik 3931 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
212999 4330 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
213000 1981 ET2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

208.000s  • 209.000s  • 210.000s  • 211.000s  • 212.000s  • 213.000s  • 214.000s  • 215.000s  • 216.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001