Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/350001–351000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350001 2010 GX98 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350002 2010 GA101 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350003 2010 GH104 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350004 2010 GJ127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350005 2010 GU135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350006 2010 GR147 15/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
350007 2010 GG156 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
350008 2010 GW157 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350009 2010 HX23 26/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
350010 2010 HP68 27/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
350011 2010 HJ74 28/04/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
350012 2010 HX77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350013 2010 HQ107 23/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
350014 2010 JX14 05/05/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
350015 2010 JG31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350016 2010 JA38 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350017 2010 JD40 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
350018 2010 JL40 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350019 2010 JZ40 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350020 2010 JO74 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
350021 2010 JW75 19/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
350022 2010 JN77 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
350023 2010 JW82 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350024 2010 JO112 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
350025 2010 JX115 22/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
350026 2010 JG116 09/05/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
350027 2010 JH121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350028 2010 JP146 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350029 2010 JR147 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350030 2010 JN150 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
350031 2010 JU150 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
350032 2010 JH151 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
350033 2010 JP153 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350034 2010 JQ163 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
350035 2010 JW169 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
350036 2010 JV173 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
350037 2010 JR177 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
350038 2010 KW14 17/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
350039 2010 KQ40 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
350040 2010 KK62 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
350041 2010 KN117 19/05/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
350042 2010 KP121 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
350043 2010 KK129 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
350044 2010 LV44 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
350045 2010 LT106 01/06/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
350046 2010 NV117 11/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
350047 2010 OA7 16/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
350048 2010 OG30 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350049 2010 OE91 13/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
350050 2010 PP5 01/08/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
350051 2010 PH25 05/08/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
350052 2010 PQ38 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
350053 2010 PE49 07/08/2010 WISE WISE 9,0 km MPC · JPL
350054 2010 RN37 13/09/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
350055 2010 RE38 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
350056 2010 RU39 29/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
350057 2010 RZ179 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
350058 2010 SZ6 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350059 2010 TA143 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
350060 2010 VV114 04/11/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 12 km MPC · JPL
350061 2010 VX141 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
350062 2011 AN10 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350063 2011 EA74 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
350064 2011 FS106 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
350065 2011 GT9 18/09/1996 Prescott P. G. Comba 900 m MPC · JPL
350066 2011 GF12 27/08/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
350067 2011 GP85 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
350068 2011 HQ2 23/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
350069 2011 HJ23 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
350070 2011 HP39 09/07/2008 Črni Vrh J. Skvarč 940 m MPC · JPL
350071 2011 HQ75 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
350072 2011 HX75 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350073 2011 HX76 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
350074 2011 HM80 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350075 2011 HW95 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
350076 2011 JO3 14/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350077 2011 JQ3 02/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
350078 2011 JX9 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
350079 2011 JL15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
350080 2011 JU28 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350081 2011 JR29 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350082 2011 KU1 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
350083 2011 KH2 06/09/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
350084 2011 KS3 21/05/1990 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350085 2011 KF15 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
350086 2011 KL21 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
350087 2011 KW23 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
350088 2011 KJ24 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
350089 2011 KZ26 13/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
350090 2011 KN34 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
350091 2011 LC14 07/07/1997 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
350092 2011 MC1 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
350093 2011 MK1 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350094 2011 MG9 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350095 2011 NG1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350096 2011 NT1 05/03/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
350097 2011 OQ1 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
350098 2011 OY15 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
350099 2011 OG16 23/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
350100 2011 OA22 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350101 2011 OB22 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350102 2011 OU25 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
350103 2011 OZ37 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350104 2011 OA44 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350105 2011 OY48 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350106 2011 PS8 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350107 2011 PE10 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
350108 2011 PX14 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
350109 2011 PB15 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
350110 2011 QJ1 29/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
350111 2011 QC7 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350112 2011 QM8 14/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
350113 2011 QM9 21/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
350114 2011 QM10 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
350115 2011 QE12 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350116 2011 QQ22 27/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350117 2011 QA25 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350118 2011 QW40 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
350119 2011 QN55 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350120 2011 QE59 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
350121 2011 QM59 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350122 2011 QR63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
350123 2011 QJ64 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350124 2011 QR68 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350125 2011 QN77 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
350126 2011 QM91 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350127 2011 QO94 26/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
350128 2011 QV96 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,3 km MPC · JPL
350129 2011 QX96 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350130 2011 RH2 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350131 2011 RK3 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350132 2011 RC6 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
350133 2011 RB7 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350134 2011 RD18 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350135 2011 SP1 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350136 2011 SB43 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
350137 2011 SX43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
350138 2011 ST46 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350139 2011 SN51 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
350140 2011 SR59 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350141 2011 SE61 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
350142 2011 SP61 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350143 2011 SW63 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350144 2011 SE64 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
350145 2011 SH72 12/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350146 2011 SD79 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350147 2011 SO80 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350148 2011 SN83 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350149 2011 SQ86 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
350150 2011 SG88 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
350151 2011 SJ101 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
350152 2011 SD104 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350153 2011 SH114 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350154 2011 SJ136 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
350155 2011 SZ137 30/09/2003 Kvistaberg UDAS 6,8 km MPC · JPL
350156 2011 SU180 31/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
350157 2011 SU182 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350158 2011 SH195 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350159 2011 ST202 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350160 2011 SP206 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
350161 2011 SZ221 04/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
350162 2011 SE236 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
350163 2011 SV261 23/10/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
350164 2011 TB6 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350165 2011 TO11 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350166 2011 TH12 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
350167 2011 TL13 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
350168 2011 TK16 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
350169 2011 UL 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
350170 2011 UP18 23/03/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
350171 2011 UF33 30/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
350172 2011 UC86 15/12/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
350173 2011 UL96 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350174 2011 US115 29/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350175 2011 UA116 30/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
350176 2011 UK122 01/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350177 2011 UD131 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350178 Eisleben 2011 UR139 30/03/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
350179 2011 UY145 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
350180 2011 UU181 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350181 2011 UJ185 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
350182 2011 UL188 30/05/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
350183 2011 UD198 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
350184 2011 UU256 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350185 Linnell 2011 UA260 03/06/2006 Mauna Kea D. D. Balam 1,3 km MPC · JPL
350186 2011 UY301 27/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
350187 2011 US325 06/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
350188 2011 UR332 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
350189 2011 UT336 20/09/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
350190 2011 UE397 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
350191 2011 UG402 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
350192 2011 WG32 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
350193 2011 WS106 31/10/2010 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
350194 2011 WX117 22/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
350195 2011 YE2 29/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350196 2011 YH65 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
350197 2012 AV5 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
350198 2012 AL14 25/09/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
350199 2012 BK68 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
350200 2012 CA6 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350201 2012 HC23 16/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
350202 2012 LL11 13/10/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
350203 2012 OF6 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350204 2012 PL5 31/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
350205 2012 QE2 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,2 km MPC · JPL
350206 2012 QS39 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350207 2012 QB41 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350208 2012 RA1 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350209 2012 RH8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350210 2012 RQ12 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350211 2012 RO22 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350212 2012 RD25 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 10 km MPC · JPL
350213 2012 RK27 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350214 2012 RU33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350215 2012 RW40 16/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
350216 2012 SV17 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
350217 2012 SW17 14/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
350218 2012 SW18 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350219 2012 SJ19 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
350220 2012 SV22 13/10/1999 Apache Point SDSS 560 m MPC · JPL
350221 2012 SN27 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
350222 2012 SM54 22/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
350223 2012 SH55 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
350224 2012 SJ62 29/08/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
350225 2012 TU9 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350226 2012 TF11 19/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
350227 2012 TK12 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
350228 2012 TS17 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350229 2012 TV18 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350230 2012 TW26 07/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
350231 2012 TY26 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
350232 2012 TZ33 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
350233 2012 TW47 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350234 2012 TS56 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350235 2012 TG57 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350236 2012 TR57 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350237 2012 TY57 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
350238 2012 TF68 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
350239 2012 TJ68 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
350240 2012 TF69 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350241 2012 TJ71 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350242 2012 TX71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350243 2012 TZ78 22/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350244 2012 TD80 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350245 2012 TE80 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
350246 2012 TX88 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350247 2012 TL89 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
350248 2012 TN89 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350249 2012 TO89 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
350250 2012 TR99 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
350251 2012 TM100 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
350252 2012 TD125 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
350253 2012 TS125 16/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
350254 2012 TG131 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350255 2012 TE145 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
350256 2012 TQ148 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
350257 2012 TG149 15/05/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
350258 2012 TU151 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
350259 2012 TV155 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350260 2012 TL169 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350261 2012 TB175 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
350262 2012 TA186 25/08/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
350263 2012 TO186 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350264 2012 TG187 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350265 2012 TL187 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350266 2012 TX189 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
350267 2012 TQ193 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
350268 2012 TY193 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350269 2012 TD194 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350270 2012 TG196 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350271 2012 TE197 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350272 2012 TP215 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350273 2012 TR215 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350274 2012 TT215 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
350275 2012 TD219 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
350276 2012 TO230 19/07/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
350277 2012 TR232 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350278 2012 TU232 29/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
350279 2012 TX232 07/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
350280 2012 TK241 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350281 2012 TA246 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
350282 2012 TD255 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350283 2012 TD256 04/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
350284 2012 TK285 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350285 2012 TE286 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350286 2012 TL286 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350287 2012 TQ286 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
350288 2012 TX290 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350289 2012 TT293 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350290 2012 TL294 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
350291 2012 TW294 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
350292 2012 TB296 13/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
350293 2012 TX296 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
350294 2012 TQ306 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350295 2012 TU310 24/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
350296 2012 TA311 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350297 2012 TL312 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
350298 2012 TM312 21/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
350299 2012 TY313 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350300 2012 UJ31 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350301 2012 UR32 20/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350302 2012 UQ33 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350303 2012 UW35 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
350304 2012 UT38 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
350305 2012 UD42 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350306 2012 UP43 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350307 2012 US43 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350308 2012 US46 03/03/2000 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
350309 2012 UZ46 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
350310 2012 UR48 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
350311 2012 UK52 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
350312 2012 UW52 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350313 2012 UB55 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350314 2012 UJ55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350315 2012 UW58 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350316 2012 US59 10/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350317 2012 UG61 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
350318 2012 UY61 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350319 2012 UF62 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350320 2012 UD63 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
350321 2012 UZ65 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350322 2012 UA66 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350323 2012 UN66 12/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350324 2012 UW74 12/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
350325 2012 UY74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
350326 2012 UU76 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350327 2012 UM77 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
350328 2012 UU77 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350329 2012 UG78 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350330 2012 UV88 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
350331 2012 UP89 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
350332 2012 UQ89 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350333 2012 UM90 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350334 2012 UZ97 10/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
350335 2012 UG99 22/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
350336 2012 UG100 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
350337 2012 UO100 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
350338 2012 UE102 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350339 2012 UO102 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350340 2012 UG103 25/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
350341 2012 UQ103 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350342 2012 UT103 16/10/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
350343 2012 UJ105 18/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
350344 2012 UQ105 06/11/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 2,1 km MPC · JPL
350345 2012 UD108 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350346 2012 UL108 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350347 2012 UM108 10/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
350348 2012 UO109 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
350349 2012 UP109 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350350 2012 UX110 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350351 2012 UT118 24/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350352 2012 UE119 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350353 2012 UL119 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350354 2012 UQ121 10/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
350355 2012 UJ123 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
350356 2012 UK124 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
350357 2012 UO124 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350358 2012 UU124 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350359 2012 UF127 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350360 2012 UJ131 26/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350361 2012 UC135 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
350362 2012 UR135 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
350363 2012 UQ137 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350364 2012 UL143 20/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
350365 2012 UF145 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
350366 2012 UN146 12/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
350367 2012 UX150 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350368 2012 UG151 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350369 2012 UF152 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350370 2012 UG152 22/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
350371 2012 UZ152 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
350372 2012 UL153 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
350373 2012 UO153 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
350374 2012 UR153 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350375 2012 UC154 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
350376 2012 UP154 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350377 2012 UQ155 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350378 2012 UB160 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350379 2012 UG160 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350380 2012 UZ160 16/03/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
350381 2012 UL162 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350382 2012 UF164 21/11/2003 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
350383 2012 VM4 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350384 2012 VS5 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350385 2012 VT8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350386 2012 VF10 05/02/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
350387 2012 VP10 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350388 2012 VT10 03/10/1997 Caussols ODAS 600 m MPC · JPL
350389 2012 VM11 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
350390 2012 VV12 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350391 2012 VJ14 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350392 2012 VA17 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 770 m MPC · JPL
350393 2012 VD18 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350394 2012 VQ18 31/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
350395 2012 VR18 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
350396 2012 VF19 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350397 2012 VT21 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
350398 2012 VR24 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350399 2012 VA25 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350400 2012 VR26 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350401 2012 VT30 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350402 2012 VL31 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350403 2012 VG32 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350404 2012 VN32 12/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
350405 2012 VO32 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350406 2012 VE35 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350407 2012 VO36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350408 2012 VS38 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350409 2012 VP39 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
350410 2012 VO40 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350411 2012 VS41 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350412 2012 VN54 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350413 2012 VT56 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350414 2012 VH59 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
350415 2012 VN60 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350416 2012 VF61 08/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350417 2012 VH62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350418 2012 VP63 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
350419 2012 VO64 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350420 2012 VT65 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350421 2012 VF72 13/02/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
350422 2012 VK72 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350423 2012 VO72 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350424 2012 VU72 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
350425 2012 VX73 26/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
350426 2012 VC75 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350427 2012 VJ80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350428 2012 VQ82 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350429 2012 VY82 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350430 2012 VO83 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350431 2012 VG84 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
350432 2012 VO84 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
350433 2012 VV85 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350434 2012 VH91 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
350435 2012 VO91 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
350436 2012 VT96 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350437 2012 WK 25/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
350438 2012 WM 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
350439 2012 WF1 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
350440 2012 WW7 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
350441 5073 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
350442 1979 ME2 23/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
350443 1993 TA26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 820 m MPC · JPL
350444 1994 XZ1 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
350445 1995 CC6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350446 1995 FJ4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350447 1995 SQ73 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350448 1995 UN31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350449 1995 YC12 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350450 1996 ET13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350451 1996 RH6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
350452 1996 TZ34 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350453 1996 XM14 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350454 1997 GW17 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350455 1997 SB5 27/09/1997 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 560 m MPC · JPL
350456 1997 TW10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350457 1997 UZ15 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350458 1997 WK6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350459 1998 FQ8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350460 1998 HC 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350461 1998 HE9 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350462 1998 KG3 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 140 m MPC · JPL
350463 1998 QA 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
350464 1998 QN47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350465 1998 QM111 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350466 1998 SR68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350467 1998 SV113 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
350468 1998 TF1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350469 1998 TO36 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350470 1998 WX35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
350471 1998 WC37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
350472 1998 YS13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350473 1999 DG1 17/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350474 1999 FH20 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350475 1999 RO70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350476 1999 RH73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350477 1999 RP164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350478 1999 RN211 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350479 1999 RT241 14/09/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
350480 1999 SB 16/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
350481 1999 TL2 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
350482 1999 TS29 30/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
350483 1999 TM72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350484 1999 TP109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350485 1999 TY120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350486 1999 TV125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350487 1999 TL137 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350488 1999 TF152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350489 1999 UR11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350490 1999 UG29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350491 1999 VW8 09/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,2 km MPC · JPL
350492 1999 VP38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350493 1999 VL41 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350494 1999 VB77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350495 1999 VC111 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350496 1999 VE133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350497 1999 VB145 13/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
350498 1999 VQ175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350499 1999 VE197 02/11/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
350500 1999 VE207 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350501 1999 VS210 13/11/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
350502 1999 WQ17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350503 1999 XX8 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350504 1999 XR54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
350505 1999 XS111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350506 1999 XP131 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
350507 1999 XR163 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350508 1999 XT226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350509 Vepřoknedlozelo 2000 AH204 14/01/2000 Kleť M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
350510 2000 AN212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350511 2000 AB218 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350512 2000 AP247 02/01/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350513 2000 BG19 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,8 km MPC · JPL
350514 2000 BC34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350515 2000 BK38 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350516 2000 BV40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350517 2000 CA55 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350518 2000 CH72 04/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
350519 2000 CS107 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
350520 2000 CY140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
350521 2000 DY34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
350522 2000 DU88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350523 2000 EA14 03/03/2000 Catalina CSS 220 m MPC · JPL
350524 2000 EA137 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
350525 2000 FC3 27/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350526 2000 FZ13 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
350527 2000 FZ14 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350528 2000 FB53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350529 2000 GQ88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
350530 2000 JQ19 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
350531 2000 KE 23/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
350532 2000 KL69 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
350533 2000 LC33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
350534 2000 QX37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
350535 2000 QY44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350536 2000 QY69 29/08/2000 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
350537 2000 RS59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350538 2000 RZ60 01/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350539 2000 RM90 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
350540 2000 SF35 24/09/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350541 2000 SH47 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350542 2000 SO89 22/09/2000 Collins Obs. A. J. Cecce 1,4 km MPC · JPL
350543 2000 SV97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350544 2000 SQ158 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350545 2000 SV173 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350546 2000 SJ183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350547 2000 SG189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350548 2000 SD192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350549 2000 SO204 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350550 2000 SH225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350551 2000 SL296 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350552 2000 SN310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350553 2000 SL327 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
350554 2000 SE370 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350555 2000 TM7 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350556 2000 TG22 03/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
350557 2000 TD61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350558 2000 UM29 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350559 2000 UE30 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350560 2000 UM34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350561 2000 UR64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350562 2000 UB74 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350563 2000 UN75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350564 2000 UK102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350565 2000 UN110 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
350566 2000 WY183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
350567 2000 WM190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
350568 2000 XH4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
350569 2000 YY2 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350570 2000 YU38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350571 2000 YX49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350572 2000 YR97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350573 2001 BT75 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
350574 2001 BN83 18/01/2001 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
350575 2001 DE62 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350576 2001 EH15 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350577 2001 FW88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350578 2001 HG65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350579 2001 KX63 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
350580 2001 MW8 19/06/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350581 2001 OC55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350582 2001 OU79 29/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
350583 2001 PL15 09/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
350584 2001 PP15 09/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
350585 2001 PH16 09/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350586 2001 PZ42 12/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
350587 2001 QR15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350588 2001 QT44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350589 2001 QP61 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350590 2001 QU82 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350591 2001 QT124 19/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350592 2001 QH143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350593 2001 QJ200 22/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350594 2001 QU261 25/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
350595 2001 QH272 19/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
350596 2001 QZ291 16/08/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
350597 2001 QB295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350598 2001 RG24 07/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350599 2001 RY42 06/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350600 2001 RG57 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350601 2001 RG104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350602 2001 RT104 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350603 2001 RK105 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350604 2001 RW130 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350605 2001 RB139 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
350606 2001 SK11 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350607 2001 SA17 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350608 2001 SX27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350609 2001 SJ41 16/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350610 2001 SN67 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350611 2001 SG76 16/09/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
350612 2001 SW79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350613 2001 SZ96 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350614 2001 SS113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
350615 2001 SS134 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
350616 2001 SF144 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350617 2001 SS171 16/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
350618 2001 SK187 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350619 2001 SN198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350620 2001 SS207 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350621 2001 SH211 19/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
350622 2001 SN212 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350623 2001 SJ217 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350624 2001 SY221 19/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
350625 2001 SX222 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350626 2001 ST243 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350627 2001 SF256 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350628 2001 SR262 24/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350629 2001 SK317 19/09/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
350630 2001 SG319 21/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
350631 2001 TP 07/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
350632 2001 TU4 08/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
350633 2001 TU16 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350634 2001 TZ59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350635 2001 TB60 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350636 2001 TJ61 13/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350637 2001 TC72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
350638 2001 TK85 14/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350639 2001 TM101 15/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350640 2001 TW101 15/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350641 2001 TX101 15/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350642 2001 TS111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350643 2001 TX123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
350644 2001 TV128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350645 2001 TX135 13/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
350646 2001 TC136 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
350647 2001 TO141 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350648 2001 TP146 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
350649 2001 TN201 11/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350650 2001 TS208 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350651 2001 TN213 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350652 2001 TJ214 13/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
350653 2001 TQ215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
350654 2001 TH222 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350655 2001 TH235 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
350656 2001 TX237 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
350657 2001 TS241 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350658 2001 TY241 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
350659 2001 TF255 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
350660 2001 TG262 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
350661 2001 UM7 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350662 2001 UF11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
350663 2001 UF22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350664 2001 US29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350665 2001 UX40 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350666 2001 UO43 17/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350667 2001 UX59 17/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
350668 2001 UG61 17/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350669 2001 UA71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
350670 2001 UV76 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350671 2001 UN78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350672 2001 UL91 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350673 2001 UR91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350674 2001 UB100 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350675 2001 UX128 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
350676 2001 UL136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350677 2001 UM149 23/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350678 2001 UG151 23/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350679 2001 UO158 23/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350680 2001 US160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350681 2001 UO172 18/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350682 2001 UQ176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350683 2001 UO183 16/10/2001 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
350684 2001 UZ192 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350685 2001 UU229 02/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
350686 2001 VV4 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350687 2001 VB12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
350688 2001 VD25 09/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
350689 2001 VB27 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350690 2001 VP56 10/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
350691 2001 VN63 10/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350692 2001 VM86 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350693 2001 VB109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350694 2001 VR111 12/11/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
350695 2001 VP126 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
350696 2001 WX8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350697 2001 WY10 17/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350698 2001 WL14 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
350699 2001 WK26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350700 2001 WM36 17/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350701 2001 WU36 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350702 2001 WV44 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350703 2001 WS64 20/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
350704 2001 WW67 20/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
350705 2001 WE69 20/11/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350706 2001 WZ75 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350707 2001 WF83 20/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350708 2001 XB14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350709 2001 XR57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350710 2001 XD70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350711 2001 XW74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350712 2001 XN80 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
350713 2001 XP88 14/12/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
350714 2001 XN93 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350715 2001 XW95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350716 2001 XO105 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350717 2001 XU110 11/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350718 2001 XL117 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350719 2001 XA126 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350720 2001 XR147 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350721 2001 XY148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350722 2001 XD150 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350723 2001 XB155 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350724 2001 XG160 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350725 2001 XM162 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350726 2001 XY162 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
350727 2001 XP176 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350728 2001 XM186 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350729 2001 XE193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350730 2001 XC208 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350731 2001 XT221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350732 2001 XF223 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350733 2001 XK228 15/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350734 2001 XZ252 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350735 2001 XV256 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350736 2001 YO17 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350737 2001 YG22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350738 2001 YK27 18/12/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
350739 2001 YX34 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350740 2001 YT35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
350741 2001 YG37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
350742 2001 YA55 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
350743 2001 YY79 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350744 2001 YC89 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350745 2001 YC124 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350746 2001 YP126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350747 2001 YY128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350748 2001 YN134 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350749 2001 YO151 19/12/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
350750 2001 YC160 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
350751 2002 AW 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch APO · 250 m MPC · JPL
350752 2002 AR17 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350753 2002 AD18 05/01/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350754 2002 AR28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
350755 2002 AW33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350756 2002 AF43 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
350757 2002 AT45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350758 2002 AK51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350759 2002 AU66 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350760 2002 AE73 08/01/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
350761 2002 AM75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350762 2002 AR76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350763 2002 AW79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
350764 2002 AJ109 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350765 2002 AZ115 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350766 2002 AM146 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350767 2002 AJ153 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
350768 2002 AW171 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350769 2002 AU183 06/01/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
350770 2002 AJ191 12/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
350771 2002 BL14 19/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350772 2002 BO25 25/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
350773 2002 BE27 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
350774 2002 BO32 26/01/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
350775 2002 CM5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
350776 2002 CU6 01/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350777 2002 CA11 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350778 2002 CM11 02/02/2002 Eskridge G. Hug 900 m MPC · JPL
350779 2002 CO21 05/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
350780 2002 CS25 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350781 2002 CW34 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350782 2002 CG36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350783 2002 CX47 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
350784 2002 CA68 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350785 2002 CF71 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350786 2002 CE82 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
350787 2002 CU87 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
350788 2002 CX87 07/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350789 2002 CY115 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
350790 2002 CL122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350791 2002 CR130 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
350792 2002 CE134 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350793 2002 CJ152 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350794 2002 CM159 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
350795 2002 CW168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350796 2002 CX175 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350797 2002 CK177 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350798 2002 CO184 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350799 2002 CX187 10/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
350800 2002 CJ201 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350801 2002 CU202 14/01/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
350802 2002 CL208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350803 2002 CD209 10/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350804 2002 CO211 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350805 2002 CT214 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350806 2002 CJ216 10/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
350807 2002 CD230 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350808 2002 CF249 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
350809 2002 CP257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
350810 2002 CM260 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
350811 2002 CV265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350812 2002 CV275 09/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
350813 2002 CW275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350814 2002 CB276 09/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
350815 2002 CN297 11/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350816 2002 CP301 11/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
350817 2002 CC310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
350818 2002 CP316 06/02/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
350819 2002 DO 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,5 km MPC · JPL
350820 2002 DS13 16/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
350821 2002 DT15 06/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350822 2002 EM2 09/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
350823 2002 EA38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
350824 2002 EN38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350825 2002 ER38 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
350826 2002 ET51 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
350827 2002 EG61 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
350828 2002 ED97 11/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
350829 2002 EA99 15/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
350830 2002 ED103 09/03/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
350831 2002 EG103 09/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
350832 2002 ED107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
350833 2002 EB109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
350834 2002 ER120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350835 2002 ED122 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
350836 2002 EO157 13/03/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
350837 2002 EJ158 05/03/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
350838 Gorelysheva 2002 EH163 27/10/2011 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,6 km MPC · JPL
350839 2002 FH7 22/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350840 2002 FF17 17/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
350841 2002 FB26 19/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
350842 2002 FS37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350843 2002 GO8 04/04/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
350844 2002 GU45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350845 2002 GE53 05/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
350846 2002 GU56 06/04/2002 Kvistaberg UDAS 5,8 km MPC · JPL
350847 2002 GP62 08/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
350848 2002 GZ66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
350849 2002 GB76 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350850 2002 GF103 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350851 2002 GY106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
350852 2002 GF179 02/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
350853 2002 JG140 10/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
350854 2002 JH140 10/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
350855 2002 LZ43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
350856 2002 LC63 13/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
350857 2002 MP7 16/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
350858 2002 NK5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
350859 2002 NR17 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350860 2002 NM36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350861 2002 NY48 20/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
350862 2002 NS58 12/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
350863 2002 NY65 09/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
350864 2002 NS79 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350865 2002 NC80 17/10/2011 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Szing 1,4 km MPC · JPL
350866 2002 NO80 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350867 2002 OU6 20/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
350868 2002 OZ19 22/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350869 2002 OY36 02/04/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
350870 2002 OF37 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350871 2002 PR9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
350872 2002 PG43 10/08/2002 Socorro LINEAR AMO 680 m MPC · JPL
350873 2002 PB87 04/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
350874 2002 PF105 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
350875 2002 PL112 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
350876 2002 PV184 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
350877 2002 QH8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350878 2002 QH17 26/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
350879 2002 QS30 29/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
350880 2002 QK56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
350881 2002 QC57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
350882 2002 QS57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
350883 2002 QF93 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350884 2002 QW104 26/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350885 2002 QV105 30/08/2002 Palomar Palomar Obs. 2,0 km MPC · JPL
350886 2002 QZ118 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
350887 2002 QN121 16/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
350888 2002 QO124 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
350889 2002 QF129 18/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
350890 2002 QD141 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
350891 2002 QY142 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350892 2002 QB145 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350893 2002 QG150 19/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
350894 2002 QB151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350895 2002 QX152 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
350896 2002 QA154 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
350897 2002 RE 01/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350898 2002 RX3 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350899 2002 RC4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
350900 2002 RB7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350901 2002 RH70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
350902 2002 RG86 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
350903 2002 RC92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
350904 2002 RR93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
350905 2002 RG97 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350906 2002 RJ158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
350907 2002 RU199 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
350908 2002 RJ211 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
350909 2002 RU236 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
350910 2002 RX244 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
350911 2002 RH256 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
350912 2002 RG261 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350913 2002 RR267 03/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
350914 2002 RC272 04/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350915 2002 RA281 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
350916 2002 RY291 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
350917 2002 RV292 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350918 2002 RW293 17/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
350919 2002 SZ49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350920 2002 SV63 16/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350921 2002 TO21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350922 2002 TL24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350923 2002 TS28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
350924 2002 TJ93 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
350925 2002 TB95 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350926 2002 TF103 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350927 2002 TL117 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
350928 2002 TO163 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
350929 2002 TG166 22/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
350930 2002 TT202 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
350931 2002 TW218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350932 2002 TO263 10/10/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
350933 2002 TX272 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
350934 2002 TA294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
350935 2002 TK320 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
350936 2002 TM365 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
350937 2002 TE369 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
350938 2002 TP378 15/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
350939 2002 UB37 31/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
350940 2002 UT53 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
350941 2002 UA59 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
350942 2002 VK21 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350943 2002 VC22 05/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
350944 2002 VZ24 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
350945 2002 VT54 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
350946 2002 VD61 05/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
350947 2002 VD88 10/11/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
350948 2002 VY100 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350949 2002 VU133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
350950 2002 VF143 05/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
350951 2002 WN18 01/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
350952 2002 WK29 16/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
350953 2002 XD28 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350954 2002 XK72 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
350955 2002 YA14 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350956 2003 AD4 03/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350957 2003 AG20 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350958 2003 AM30 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
350959 2003 AR69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350960 2003 AU90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
350961 2003 AO91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350962 2003 BT2 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350963 2003 BK28 26/01/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
350964 2003 BT35 28/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
350965 2003 BO77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350966 2003 BS79 31/01/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
350967 2003 CZ 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
350968 2003 CH14 06/02/2003 Wrightwood J. W. Young 2,8 km MPC · JPL
350969 Boiohaemum 2003 DK13 27/02/2003 Kleť KLENOT 2,9 km MPC · JPL
350970 2003 ED1 05/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
350971 2003 EA22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350972 2003 EL30 06/03/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
350973 2003 EN31 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350974 2003 EM38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
350975 2003 EN50 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
350976 2003 FY19 22/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
350977 2003 FS31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350978 2003 FZ36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
350979 2003 FC46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350980 2003 FW50 25/03/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
350981 2003 FA71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350982 2003 FL71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350983 2003 FP78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
350984 2003 FZ85 28/03/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
350985 2003 FN87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350986 2003 FA106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
350987 2003 FP131 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
350988 2003 GW 04/04/2003 Haleakala NEAT APO 1,6 km MPC · JPL
350989 2003 GC12 01/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
350990 2003 GE30 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
350991 2003 GQ34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350992 2003 GP41 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350993 2003 GH42 09/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
350994 2003 GT42 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350995 2003 GF45 08/04/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
350996 2003 GH57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
350997 2003 HB2 22/04/2003 Nashville R. Clingan 4,0 km MPC · JPL
350998 2003 HR16 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
350999 2003 HK20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
351000 2003 HR26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

346.000s  • 347.000s  • 348.000s  • 349.000s  • 350.000s  • 351.000s  • 352.000s  • 353.000s  • 354.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001