Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/96001–97000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96001 2004 NY22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96002 2004 ND23 11/07/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
96003 2004 NT24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96004 2004 NH25 15/07/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96005 2004 NZ26 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96006 2004 NE27 11/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
96007 2004 ON3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96008 2004 OA5 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96009 2004 OB6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
96010 2004 PY2 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
96011 2004 PD6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
96012 2004 PP6 06/08/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
96013 2004 PB7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
96014 2004 PD7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
96015 2004 PO7 06/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
96016 2004 PP7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
96017 2004 PA9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
96018 2004 PG9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
96019 2004 PK9 06/08/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
96020 2004 PL9 06/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
96021 2004 PD12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
96022 2004 PZ13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
96023 2004 PW17 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
96024 2004 PD19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
96025 2004 PN19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
96026 2004 PO27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
96027 2004 PB29 06/08/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
96028 2004 PD30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
96029 2004 PK31 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96030 2004 PZ31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96031 2004 PG33 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96032 2004 PN35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
96033 2004 PE36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
96034 2004 PW42 10/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
96035 2004 PB54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
96036 2004 PP57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96037 2004 PQ65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
96038 2004 PY67 06/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
96039 2004 PN79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96040 2004 PO82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96041 2004 PR90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96042 2004 PZ90 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96043 2004 PC93 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
96044 2004 PU95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
96045 2004 PX97 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
96046 2004 PW99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96047 2004 QW6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
96048 2004 QU9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
96049 2004 QF11 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
96050 2004 QM14 21/08/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
96051 2115 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
96052 2134 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
96053 2156 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96054 2189 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
96055 2596 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
96056 2704 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
96057 2711 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
96058 2831 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
96059 3030 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
96060 3103 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96061 4222 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96062 4558 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
96063 4627 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
96064 4772 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
96065 4785 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
96066 4799 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
96067 4810 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
96068 4819 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
96069 6060 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
96070 6078 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
96071 6127 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
96072 6222 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
96073 6677 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96074 6709 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
96075 6736 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
96076 6825 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
96077 6840 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96078 6857 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
96079 7583 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96080 7649 P-L 27/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
96081 9079 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
96082 9606 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
96083 1242 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96084 2225 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
96085 2256 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
96086 Toscanos 1006 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,7 km MPC · JPL
96087 1035 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
96088 1074 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
96089 1127 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
96090 1185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96091 1267 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96092 2036 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96093 2063 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96094 2089 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96095 2095 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
96096 2111 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96097 2122 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96098 2143 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96099 2193 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96100 2263 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96101 3006 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
96102 3054 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
96103 3132 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
96104 3189 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96105 3225 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96106 3313 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
96107 4109 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
96108 4167 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96109 4192 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96110 4224 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 880 m MPC · JPL
96111 4243 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
96112 5063 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
96113 5083 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
96114 5088 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
96115 5139 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
96116 5412 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
96117 5458 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96118 1087 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
96119 1091 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
96120 1114 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96121 1127 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96122 1141 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
96123 1184 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96124 2058 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
96125 2152 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96126 2174 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96127 2202 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
96128 2220 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
96129 2248 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96130 2269 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96131 2276 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
96132 2354 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96133 2488 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96134 3027 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
96135 3054 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
96136 3209 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
96137 3252 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
96138 3277 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
96139 3324 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96140 3339 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96141 3359 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96142 3425 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96143 3434 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
96144 3466 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96145 3808 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
96146 3834 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
96147 3851 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96148 3991 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
96149 4125 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
96150 4158 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
96151 4239 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
96152 4358 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
96153 4651 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
96154 5121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96155 1973 HA 27/04/1973 Palomar A. R. Sandage 5,3 km MPC · JPL
96156 1974 CB 14/02/1974 Harvard Observatory Harvard Obs. 4,3 km MPC · JPL
96157 1978 UV4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,5 km MPC · JPL
96158 1978 UE8 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 5,1 km MPC · JPL
96159 1978 VR3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
96160 1978 VW7 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
96161 1978 VS9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
96162 1979 MN7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
96163 1981 DJ1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
96164 1981 EH6 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
96165 1981 EL14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
96166 1981 EW15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
96167 1981 EG20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
96168 1981 ER23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
96169 1981 EW23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
96170 1981 EE29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
96171 1981 ET32 08/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
96172 1981 EN34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
96173 1981 ED36 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
96174 1981 EF38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
96175 1981 EY43 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
96176 1981 EZ44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
96177 1984 BC 30/01/1984 Palomar E. F. Helin, R. S. Dunbar 3,4 km MPC · JPL
96178 Rochambeau 1987 SA4 29/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 2,6 km MPC · JPL
96179 1988 DX4 25/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
96180 1988 SR2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 10 km MPC · JPL
96181 1988 VW2 08/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
96182 1989 RT1 06/09/1989 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
96183 1989 UG2 27/10/1989 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
96184 1990 QH3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,8 km MPC · JPL
96185 1990 RJ7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,1 km MPC · JPL
96186 1990 SF8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96187 1990 UH4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
96188 1991 GC 08/04/1991 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
96189 Pygmalion 1991 NT3 06/07/1991 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
96190 1991 PD19 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
96191 1991 TK9 03/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
96192 Calgary 1991 TZ15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
96193 Edmonton 1991 TG16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
96194 1991 VF6 02/11/1991 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
96195 1992 AW2 01/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96196 1992 EQ4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96197 1992 EF6 01/03/1992 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
96198 1992 EF13 02/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
96199 1992 EY24 04/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96200 Oschin 1992 QR2 25/08/1992 Palomar A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96201 1992 RK3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
96202 1992 RR7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
96203 1992 SH3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
96204 1992 SN5 25/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
96205 Ararat 1992 ST16 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
96206 Eschenberg 1992 SU17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
96207 1993 FK4 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96208 1993 FY6 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
96209 1993 FA9 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96210 1993 FR14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
96211 1993 FU23 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
96212 1993 FK27 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
96213 1993 FZ30 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
96214 1993 FB42 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
96215 1993 QR9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
96216 1993 RM1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96217 Gronchi 1993 RP2 14/09/1993 Cima Ekar A. Boattini, V. Goretti 2,2 km MPC · JPL
96218 1993 RZ14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
96219 1993 SH5 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
96220 1993 SY13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
96221 1993 TC2 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,5 km MPC · JPL
96222 1993 TU9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
96223 1993 TG14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
96224 1993 TY17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
96225 1993 TP18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
96226 1993 TS18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
96227 1993 TS22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
96228 1993 TV25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
96229 1993 TE30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
96230 1993 TZ35 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
96231 1993 TF39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96232 1993 TU39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
96233 1993 TA41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96234 1993 UG 20/10/1993 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
96235 1993 UB5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
96236 1993 UL7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
96237 1993 VL1 04/11/1993 Siding Spring R. H. McNaught 7,2 km MPC · JPL
96238 1994 AF4 04/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96239 1994 AC7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
96240 1994 AE7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
96241 1994 AG7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
96242 1994 AB17 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96243 1994 CF6 12/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
96244 1994 CA16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96245 1994 CA18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
96246 1994 JZ5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
96247 1994 PT3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
96248 1994 PX6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
96249 1994 PD22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
96250 1994 PE25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
96251 1994 RL26 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
96252 1994 WB6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96253 1995 BY1 28/01/1995 Oohira T. Urata 2,2 km MPC · JPL
96254 Hoyo 1995 DT2 27/02/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 1,6 km MPC · JPL
96255 1995 ES6 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
96256 1995 HS2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96257 1995 JE 03/05/1995 La Silla S. Mottola 1,8 km MPC · JPL
96258 1995 KQ4 27/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96259 1995 MV1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96260 1995 MW3 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
96261 1995 OA4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96262 1995 PF 01/08/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
96263 1995 SE2 23/09/1995 Bologna San Vittore Obs. 2,7 km MPC · JPL
96264 1995 SF17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
96265 1995 SX23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96266 1995 SB33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96267 1995 SK48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
96268 Tomcarr 1995 SA55 20/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,7 km MPC · JPL
96269 1995 SA67 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96270 1995 SY68 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96271 1995 SH79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
96272 1995 SZ88 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
96273 1995 UD15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96274 1995 UB32 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
96275 1995 UG66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
96276 1995 VG11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
96277 1995 WN4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
96278 1995 WN19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
96279 1995 WE20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
96280 1995 WZ31 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
96281 1995 WC37 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
96282 1995 WX38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
96283 1995 YQ5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96284 1995 YY9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
96285 1995 YG23 20/12/1995 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
96286 1996 AE13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
96287 1996 BW8 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
96288 1996 GD6 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96289 1996 HZ12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
96290 1996 HZ17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96291 1996 HQ20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
96292 1996 HR20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
96293 1996 HV22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
96294 1996 JE2 11/05/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
96295 1996 JF7 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
96296 1996 OK1 20/07/1996 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
96297 1996 RY25 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
96298 1996 RE26 06/09/1996 Siding Spring G. J. Garradd 2,9 km MPC · JPL
96299 1996 SO 18/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
96300 1996 SC8 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96301 1996 TK30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
96302 1996 TL39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
96303 1996 UM5 17/10/1996 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,1 km MPC · JPL
96304 1996 VH16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96305 1996 VC36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96306 1996 WO2 20/11/1996 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
96307 1996 XT2 04/12/1996 Pleiade P. Antolini, F. Castellani 5,2 km MPC · JPL
96308 1996 XX22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96309 1996 XG23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
96310 1996 XA26 14/12/1996 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
96311 1996 XW27 11/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96312 1996 XS35 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
96313 1997 AL3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
96314 1997 AL6 08/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
96315 1997 AP10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96316 1997 AA21 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
96317 1997 BW2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
96318 1997 CN1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
96319 1997 CL5 01/02/1997 Chichibu N. Satō 4,6 km MPC · JPL
96320 1997 CV15 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
96321 1997 CW16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 3,7 km MPC · JPL
96322 1997 CN20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
96323 1997 CE26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
96324 1997 EV2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
96325 1997 EG7 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
96326 1997 EN11 03/03/1997 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
96327 Ullmann 1997 EJ50 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96328 1997 GC 02/04/1997 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
96329 1997 GY8 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96330 1997 GW9 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96331 1997 GC21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96332 1997 GQ34 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96333 1997 GL36 06/04/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96334 1997 HH3 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96335 1997 JW9 09/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,0 km MPC · JPL
96336 1997 KT3 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
96337 1997 LG2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
96338 1997 LF5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
96339 1997 MD5 29/06/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96340 1997 NV4 08/07/1997 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
96341 1997 OX1 31/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
96342 1997 PF2 08/08/1997 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
96343 1997 RS1 03/09/1997 Bédoin P. Antonini 6,6 km MPC · JPL
96344 Scottweaver 1997 RH3 05/09/1997 Alfred University A. Robbins 1,5 km MPC · JPL
96345 1997 RF5 08/09/1997 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
96346 1997 SC10 23/09/1997 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
96347 1997 SS16 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
96348 Toshiyukimariko 1997 TU26 07/10/1997 Nanyo T. Okuni 2,4 km MPC · JPL
96349 1997 US7 23/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
96350 1997 UA15 26/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,3 km MPC · JPL
96351 1997 UA18 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96352 1997 VH2 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
96353 1997 VF3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
96354 1997 VO3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
96355 1997 VR6 11/11/1997 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
96356 1997 VH8 10/11/1997 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
96357 1997 WE5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96358 1997 WK5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
96359 1997 WP10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
96360 1997 WW10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
96361 1997 WG12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
96362 1997 WH13 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96363 1997 WD16 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
96364 1997 WD18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96365 1997 WY25 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
96366 1997 WS37 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96367 1997 WK53 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96368 1997 XH2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
96369 1997 XM2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,8 km MPC · JPL
96370 1997 XS5 01/12/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
96371 1997 XC8 07/12/1997 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
96372 1997 YP4 24/12/1997 Chichibu N. Satō 1,6 km MPC · JPL
96373 1997 YH7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
96374 1997 YZ13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
96375 1997 YS17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
96376 1998 AY 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
96377 1998 AU6 04/01/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
96378 1998 BA 16/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
96379 1998 BH 18/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,6 km MPC · JPL
96380 1998 BG1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
96381 1998 BS5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
96382 1998 BW7 22/01/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,4 km MPC · JPL
96383 1998 BJ15 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
96384 1998 BG17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96385 1998 BC25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
96386 1998 BO41 26/01/1998 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
96387 1998 BW41 19/01/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
96388 1998 BD42 26/01/1998 Dossobuono L. Lai 1,9 km MPC · JPL
96389 1998 BA48 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
96390 1998 CQ1 06/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,4 km MPC · JPL
96391 1998 CZ1 06/02/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
96392 1998 DH 17/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 3,2 km MPC · JPL
96393 1998 DF1 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
96394 1998 DC12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96395 1998 DF12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96396 1998 DQ12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
96397 1998 DT13 27/02/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
96398 1998 DX13 27/02/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
96399 1998 DE15 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
96400 1998 DK15 22/02/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96401 1998 DX15 24/02/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
96402 1998 DE18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96403 1998 DT22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96404 1998 DB28 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96405 1998 ES 02/03/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
96406 1998 EW7 02/03/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
96407 1998 EU8 05/03/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
96408 1998 EV9 05/03/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
96409 1998 EW10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
96410 1998 ER12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
96411 1998 EM13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
96412 1998 EC14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96413 1998 ET14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
96414 1998 EZ19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96415 1998 FX4 22/03/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
96416 1998 FD5 22/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96417 1998 FK6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96418 1998 FC11 25/03/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
96419 1998 FN16 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96420 1998 FL18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96421 1998 FJ30 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96422 1998 FO30 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96423 1998 FK31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96424 1998 FX32 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96425 1998 FB35 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96426 1998 FE37 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96427 1998 FP42 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
96428 1998 FB43 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96429 1998 FN52 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96430 1998 FL55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96431 1998 FW57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96432 1998 FY58 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96433 1998 FH59 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96434 1998 FR63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96435 1998 FT63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96436 1998 FS72 28/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
96437 1998 FR77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96438 1998 FQ78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96439 1998 FB79 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96440 1998 FD79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96441 1998 FL79 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96442 1998 FY90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96443 1998 FA106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96444 1998 FR106 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96445 1998 FM115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96446 1998 FS122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96447 1998 FH135 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96448 1998 FS135 28/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96449 1998 GA1 03/04/1998 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
96450 1998 GS6 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
96451 1998 GW7 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96452 1998 GF9 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96453 1998 GP9 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96454 1998 HR 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96455 1998 HQ21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
96456 1998 HS22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96457 1998 HC24 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
96458 1998 HV24 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96459 1998 HK34 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96460 1998 HJ36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96461 1998 HS36 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96462 1998 HP44 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96463 1998 HW51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
96464 1998 HN54 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96465 1998 HX69 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96466 1998 HG72 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96467 1998 HE80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96468 1998 HQ81 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96469 1998 HQ99 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96470 1998 HR102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
96471 1998 HM104 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96472 1998 HV107 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
96473 1998 HG118 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96474 1998 HE119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96475 1998 HL126 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
96476 1998 HE127 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96477 1998 HA128 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96478 1998 HH129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96479 1998 HS132 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96480 1998 HN139 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96481 1998 HX140 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96482 1998 HP144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96483 1998 HS144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96484 1998 HJ146 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
96485 1998 HE147 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96486 1998 HZ148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96487 1998 JU1 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
96488 1998 JO3 06/05/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
96489 1998 KN6 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
96490 1998 KQ7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
96491 1998 KX7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
96492 1998 KL9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
96493 1998 KN10 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
96494 1998 KE24 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96495 1998 KH28 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96496 1998 KT33 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96497 1998 KD37 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96498 1998 KJ40 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96499 1998 KE55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96500 1998 KN57 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96501 1998 KU57 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96502 1998 KU58 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96503 1998 MC3 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96504 1998 ML15 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96505 1998 MH20 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96506 Oberösterreich 1998 OR4 26/07/1998 Linz E. Meyer 4,0 km MPC · JPL
96507 1998 QX1 19/08/1998 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
96508 1998 QJ30 26/08/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
96509 1998 QE41 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
96510 1998 QL55 26/08/1998 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
96511 1998 QG57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96512 1998 QE67 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96513 1998 QW83 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
96514 1998 QC84 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96515 1998 QT85 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
96516 1998 QU95 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96517 1998 QG99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
96518 1998 RO3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96519 1998 RB5 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,5 km MPC · JPL
96520 1998 RH6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
96521 1998 RF9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
96522 1998 RK23 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96523 1998 RC26 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96524 1998 RY28 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96525 1998 RE37 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
96526 1998 RU40 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96527 1998 RQ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
96528 1998 RP49 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
96529 1998 RR49 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
96530 1998 RE54 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96531 1998 RL68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96532 1998 RH69 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96533 1998 RH72 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96534 1998 RO79 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96535 1998 SC5 20/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
96536 1998 SO10 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
96537 1998 SF12 22/09/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
96538 1998 SN24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
96539 1998 SW27 24/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
96540 1998 SC29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96541 1998 SR31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
96542 1998 SA44 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96543 1998 SE48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96544 1998 SK52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
96545 1998 SQ53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
96546 1998 SO55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
96547 1998 SB57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
96548 1998 SX59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
96549 1998 SE63 26/09/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
96550 1998 SH68 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96551 1998 SL100 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96552 1998 SE113 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
96553 1998 SS114 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96554 1998 SD119 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
96555 1998 SN121 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
96556 1998 ST126 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96557 1998 SC127 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
96558 1998 SP127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96559 1998 SF129 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
96560 1998 SF133 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96561 1998 SB135 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96562 1998 SZ138 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96563 1998 SB154 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96564 1998 SN156 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96565 1998 SB157 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96566 1998 TC2 12/10/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
96567 1998 TE18 13/10/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
96568 1998 TS19 15/10/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
96569 1998 TO31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
96570 1998 TJ32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
96571 1998 UN11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
96572 1998 UN16 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
96573 1998 UJ19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96574 1998 UJ23 30/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
96575 1998 UY28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
96576 1998 UH35 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96577 1998 UC42 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96578 1998 VT2 10/11/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
96579 1998 VP7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96580 1998 VY8 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96581 1998 VJ16 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
96582 1998 VF25 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96583 1998 VG34 15/11/1998 Sormano P. Sicoli, F. Manca 7,3 km MPC · JPL
96584 1998 VG53 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96585 1998 WY2 17/11/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
96586 1998 WE14 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96587 1998 WK15 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96588 1998 WR20 18/11/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
96589 1998 WW22 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
96590 1998 XB 01/12/1998 Xinglong SCAP 880 m MPC · JPL
96591 1998 XY 07/12/1998 Caussols ODAS 5,9 km MPC · JPL
96592 1998 XC1 07/12/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
96593 1998 XO20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
96594 1998 XA22 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
96595 1998 XQ23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
96596 1998 XW26 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96597 1998 XU28 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
96598 1998 XS41 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
96599 1998 XP49 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96600 1998 XH74 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96601 1998 XD78 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96602 1998 YF9 23/12/1998 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
96603 1998 YH12 20/12/1998 Ondřejov A. Kolář, L. Kotková 7,3 km MPC · JPL
96604 1998 YG19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
96605 1999 AS10 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
96606 1999 AH13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
96607 1999 AT30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
96608 1999 AO34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
96609 1999 AQ35 09/01/1999 Mérida O. A. Naranjo 11 km MPC · JPL
96610 1999 BZ18 16/01/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
96611 1999 BJ29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96612 Litipei 1999 CZ3 05/02/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
96613 1999 CG5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
96614 1999 CL16 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
96615 1999 CZ17 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
96616 1999 CG20 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96617 1999 CC32 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96618 1999 CL102 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96619 1999 CA115 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96620 1999 CG116 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96621 1999 CV120 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96622 1999 DY 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
96623 Leani 1999 ET4 14/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,4 km MPC · JPL
96624 1999 EZ5 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96625 1999 FY1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
96626 1999 FQ9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
96627 1999 FW26 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96628 1999 FW27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96629 1999 FA29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96630 1999 FY30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96631 1999 FP59 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
96632 1999 GE1 06/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
96633 1999 GZ1 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96634 1999 GF2 09/04/1999 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
96635 1999 GR4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
96636 1999 GG7 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
96637 1999 GQ7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
96638 1999 GZ8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
96639 1999 GJ9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
96640 1999 GT18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96641 1999 GG22 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96642 1999 GN25 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96643 1999 GY26 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96644 1999 GX30 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96645 1999 GB35 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96646 1999 GR35 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
96647 1999 GX35 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96648 1999 GZ45 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96649 1999 GL59 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96650 1999 GX60 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96651 1999 GT62 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96652 1999 HA 16/04/1999 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
96653 1999 HG9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96654 1999 JM1 08/05/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
96655 1999 JD2 08/05/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
96656 1999 JJ2 08/05/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
96657 1999 JY5 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96658 1999 JC6 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96659 1999 JO7 08/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
96660 1999 JN9 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
96661 1999 JT12 14/05/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
96662 1999 JT13 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96663 1999 JZ14 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96664 1999 JG15 15/05/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
96665 1999 JL22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96666 1999 JH23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96667 1999 JJ23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96668 1999 JH24 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96669 1999 JS31 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96670 1999 JM32 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96671 1999 JD33 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96672 1999 JG36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96673 1999 JO37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96674 1999 JQ37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96675 1999 JJ40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96676 1999 JL40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96677 1999 JR40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96678 1999 JO41 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96679 1999 JW42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96680 1999 JG43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96681 1999 JZ46 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96682 1999 JQ48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96683 1999 JO49 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96684 1999 JK50 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96685 1999 JQ50 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96686 1999 JP53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96687 1999 JO64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96688 1999 JY70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96689 1999 JW71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96690 1999 JA73 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96691 1999 JH73 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96692 1999 JJ73 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
96693 1999 JO74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96694 1999 JY74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96695 1999 JJ76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96696 1999 JG79 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96697 1999 JM79 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96698 1999 JA80 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96699 1999 JM93 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96700 1999 JP93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96701 1999 JG105 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96702 1999 JT107 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96703 1999 JO111 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96704 1999 JQ111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96705 1999 JB117 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96706 1999 JE119 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96707 1999 JQ119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96708 1999 JU126 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96709 1999 JK127 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96710 1999 JN135 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96711 1999 JE138 08/05/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
96712 1999 KH4 20/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
96713 1999 KG5 18/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96714 1999 KH6 22/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96715 1999 KR7 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96716 1999 KD9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96717 1999 KG9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96718 1999 KU11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96719 1999 KO17 17/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
96720 1999 LP 04/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96721 1999 LT 07/06/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
96722 1999 LO4 10/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
96723 1999 LB16 12/06/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96724 1999 LY20 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96725 1999 LA30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96726 1999 LA31 13/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96727 1999 LK31 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96728 1999 NF7 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96729 1999 NL21 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96730 1999 NL23 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96731 1999 NP27 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96732 1999 NQ27 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96733 1999 NO28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96734 1999 NR42 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96735 1999 NV43 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
96736 1999 NA48 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96737 1999 NJ48 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96738 1999 NQ55 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96739 1999 NE56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96740 1999 NW56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96741 1999 NY59 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96742 1999 ON 17/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
96743 1999 OC3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96744 1999 OW3 18/07/1999 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 4,1 km MPC · JPL
96745 1999 PB 02/08/1999 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
96746 1999 PK8 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
96747 Crespodasilva 1999 QQ2 16/08/1999 WAO L. Crespo da Silva 3,6 km MPC · JPL
96748 1999 RE4 05/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
96749 1999 RF4 05/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
96750 1999 RK8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
96751 1999 RY12 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96752 1999 RO16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96753 1999 RB17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96754 1999 RF18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96755 1999 RJ19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96756 1999 RD20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
96757 1999 RG20 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96758 1999 RM21 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
96759 1999 RE22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96760 1999 RL23 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96761 1999 RZ25 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96762 1999 RW28 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96763 1999 RG30 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96764 1999 RY32 09/09/1999 Monte Agliale S. Donati 2,3 km MPC · JPL
96765 1999 RS34 10/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
96766 1999 RA35 10/09/1999 Črni Vrh J. Skvarč 2,7 km MPC · JPL
96767 1999 RP40 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96768 1999 RH50 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96769 1999 RC51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96770 1999 RF54 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96771 1999 RP56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96772 1999 RL57 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96773 1999 RJ60 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96774 1999 RG68 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96775 1999 RL73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96776 1999 RM78 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96777 1999 RB80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96778 1999 RT81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96779 1999 RX82 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96780 1999 RE83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96781 1999 RM86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96782 1999 RM95 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
96783 1999 RS97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96784 1999 RP101 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96785 1999 RL102 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96786 1999 RN103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96787 1999 RX104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96788 1999 RU105 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96789 1999 RB107 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96790 1999 RW109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96791 1999 RL110 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96792 1999 RO110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96793 1999 RV110 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96794 1999 RP120 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
96795 1999 RY123 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96796 1999 RQ124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96797 1999 RT124 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96798 1999 RH127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96799 1999 RQ127 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96800 1999 RY127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96801 1999 RC131 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96802 1999 RC134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96803 1999 RH134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96804 1999 RD137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96805 1999 RR138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96806 1999 RU142 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96807 1999 RK143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96808 1999 RS148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96809 1999 RV150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96810 1999 RZ156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96811 1999 RM157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96812 1999 RZ161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96813 1999 RP163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96814 1999 RS163 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96815 1999 RN164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96816 1999 RZ164 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96817 1999 RK166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96818 1999 RW171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96819 1999 RS175 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96820 1999 RY176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96821 1999 RU180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96822 1999 RY180 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
96823 1999 RK181 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96824 1999 RA182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96825 1999 RA185 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96826 1999 RQ185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96827 1999 RE186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96828 1999 RT187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96829 1999 RW187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96830 1999 RW189 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96831 1999 RU194 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96832 1999 RE195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96833 1999 RL195 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96834 1999 RG199 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96835 1999 RZ199 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96836 1999 RU200 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96837 1999 RC202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
96838 1999 RQ202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
96839 1999 RW202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96840 1999 RQ203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96841 1999 RP205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96842 1999 RH208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96843 1999 RN209 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96844 1999 RO209 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96845 1999 RU209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96846 1999 RC211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96847 1999 RS211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96848 1999 RL221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
96849 1999 RC224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
96850 1999 RR225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
96851 1999 RE229 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
96852 1999 RW235 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
96853 1999 RQ236 08/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
96854 1999 RD238 08/09/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
96855 1999 RK238 08/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
96856 1999 RX238 08/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
96857 1999 RQ242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
96858 1999 SY1 18/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96859 1999 SE2 18/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
96860 1999 SG2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
96861 1999 SC6 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96862 1999 SE7 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96863 1999 SE8 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96864 1999 SK9 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
96865 1999 SA10 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96866 1999 SV12 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96867 1999 SA13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96868 1999 SH15 30/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
96869 1999 SD19 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
96870 1999 SB21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96871 1999 ST21 18/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96872 1999 TC2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
96873 1999 TH4 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96874 1999 TF8 06/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
96875 1999 TE10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
96876 Andreamanna 1999 TY10 07/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,0 km MPC · JPL
96877 1999 TF13 10/10/1999 Oohira T. Urata 3,7 km MPC · JPL
96878 1999 TE16 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
96879 1999 TG16 11/10/1999 Monte Agliale S. Donati 3,9 km MPC · JPL
96880 1999 TD18 10/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
96881 1999 TD21 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96882 1999 TQ23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96883 1999 TA24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96884 1999 TP25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96885 1999 TK26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96886 1999 TT26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96887 1999 TB32 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96888 1999 TH34 01/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
96889 1999 TQ35 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
96890 1999 TE36 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
96891 1999 TC37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
96892 1999 TY38 03/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
96893 1999 TM39 03/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
96894 1999 TV40 05/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
96895 1999 TY40 05/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
96896 1999 TM43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96897 1999 TJ56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
96898 1999 TV58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
96899 1999 TB59 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
96900 1999 TC69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96901 1999 TM70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
96902 1999 TH81 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
96903 1999 TJ83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
96904 1999 TN95 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
96905 1999 TT95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96906 1999 TJ98 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96907 1999 TC99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96908 1999 TP99 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
96909 1999 TC101 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96910 1999 TX102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96911 1999 TY102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96912 1999 TB103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96913 1999 TO103 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
96914 1999 TP103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96915 1999 TC105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96916 1999 TL107 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96917 1999 TD113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96918 1999 TJ113 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96919 1999 TU113 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
96920 1999 TD116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96921 1999 TN117 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96922 1999 TO118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96923 1999 TM121 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96924 1999 TV122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96925 1999 TX125 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96926 1999 TD126 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96927 1999 TX126 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96928 1999 TU128 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96929 1999 TW128 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96930 1999 TD129 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96931 1999 TR129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96932 1999 TG130 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96933 1999 TV130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96934 1999 TC132 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96935 1999 TJ135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96936 1999 TW140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96937 1999 TY140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96938 1999 TQ146 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96939 1999 TW146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96940 1999 TX149 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96941 1999 TF153 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96942 1999 TQ154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96943 1999 TE157 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96944 1999 TK161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96945 1999 TB163 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96946 1999 TT163 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96947 1999 TD167 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96948 1999 TB168 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96949 1999 TG170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96950 1999 TU171 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96951 1999 TC173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96952 1999 TP174 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
96953 1999 TY175 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96954 1999 TU176 10/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
96955 1999 TP177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96956 1999 TS183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96957 1999 TZ183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96958 1999 TM184 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96959 1999 TT184 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96960 1999 TV184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96961 1999 TZ184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96962 1999 TK185 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96963 1999 TR186 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
96964 1999 TF187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96965 1999 TC188 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96966 1999 TG188 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96967 1999 TG189 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
96968 1999 TP189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96969 1999 TE190 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96970 1999 TO192 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96971 1999 TB193 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96972 1999 TE193 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
96973 1999 TN193 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96974 1999 TL194 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96975 1999 TA197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96976 1999 TG197 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
96977 1999 TH197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96978 1999 TW197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96979 1999 TZ197 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96980 1999 TM198 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96981 1999 TB201 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96982 1999 TA209 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96983 1999 TH210 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96984 1999 TT211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96985 1999 TT212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96986 1999 TK213 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96987 1999 TS213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96988 1999 TP214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96989 1999 TA215 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96990 1999 TQ215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96991 1999 TW216 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
96992 1999 TM217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96993 1999 TW219 01/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
96994 1999 TB220 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
96995 1999 TH220 01/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
96996 1999 TY220 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
96997 1999 TF225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96998 1999 TX225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96999 1999 TB230 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97000 1999 TB233 07/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL

92.000s  • 93.000s  • 94.000s  • 95.000s  • 96.000s  • 97.000s  • 98.000s  • 99.000s  • 100.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001