Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/119001–120000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119001 2000 YX60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119002 2000 YW61 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
119003 2000 YF69 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119004 2000 YK69 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119005 2000 YP72 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
119006 2000 YG75 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119007 2000 YT75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119008 2000 YH79 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
119009 2000 YY79 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119010 2000 YC80 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119011 2000 YN82 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119012 2000 YK105 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119013 2000 YM121 22/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119014 2000 YA124 28/12/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
119015 2000 YX136 23/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
119016 2001 AD5 02/01/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
119017 2001 AE27 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
119018 2001 AQ27 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119019 2001 AJ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119020 2001 AH38 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
119021 2001 AL43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
119022 2001 AU46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119023 2001 BW2 18/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
119024 2001 BX18 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119025 2001 BG30 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119026 2001 BC61 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119027 2001 CQ2 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
119028 2001 CB33 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119029 2001 CV39 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119030 2001 DO8 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
119031 2001 DQ24 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
119032 2001 DC44 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
119033 2001 EU12 13/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
119034 2001 FR 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
119035 2001 FD23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
119036 2001 FQ34 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
119037 2001 FH50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119038 2001 FE87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
119039 2001 FZ91 16/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
119040 2001 FH105 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
119041 2001 FP145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
119042 2001 HS1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119043 2001 HS4 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119044 2001 HV7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
119045 2001 HN8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119046 2001 HL11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119047 2001 HM12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119048 2001 HQ29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119049 2001 HB63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119050 2001 HA67 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
119051 2001 JK5 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
119052 2001 KZ 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119053 2001 KR11 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119054 2001 KY11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119055 2001 KN12 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119056 2001 KL13 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119057 2001 KT19 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119058 2001 KT24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119059 2001 KP25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119060 2001 KM42 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119061 2001 KP42 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119062 2001 KC43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119063 2001 KF49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119064 2001 KO52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119065 2001 KB72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119066 2001 KJ76 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 193 km MPC · JPL
119067 2001 KP76 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano (hot) · 212 km MPC · JPL
119068 2001 KC77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 203 km MPC · JPL
119069 2001 KN77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 168 km MPC · JPL
119070 2001 KP77 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 176 km MPC · JPL
119071 2001 LC1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119072 2001 LF4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119073 2001 LD9 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119074 2001 LC15 11/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119075 2001 LK15 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
119076 2001 LE19 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119077 2001 MQ8 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119078 2001 MA9 19/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119079 2001 MA17 27/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119080 2001 MG28 24/06/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119081 2001 NR3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119082 2001 NR4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
119083 2001 NT9 15/07/2001 Ondřejov L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
119084 2001 NH10 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119085 2001 NW15 14/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119086 2001 NR19 12/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
119087 2001 NK21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119088 2001 NP21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119089 2001 NR21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119090 2001 OU1 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119091 2001 OG9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
119092 2001 OU10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119093 2001 OR18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
119094 2001 OO24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
119095 2001 OE25 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
119096 2001 OT28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119097 2001 OX34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119098 2001 OD35 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119099 2001 OR40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119100 2001 OZ41 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119101 2001 OG47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119102 2001 OB49 16/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
119103 2001 OM51 21/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119104 2001 ON53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119105 2001 OM56 26/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119106 2001 OU56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
119107 2001 OX56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119108 2001 OC64 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
119109 2001 OZ64 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
119110 2001 OT70 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119111 2001 OK71 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119112 2001 OV75 25/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119113 2001 OE77 28/07/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,3 km MPC · JPL
119114 2001 OY77 26/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
119115 2001 OJ80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
119116 2001 OB81 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119117 2001 OB82 26/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
119118 2001 OG85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
119119 2001 OP86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
119120 2001 OM87 29/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119121 2001 OD88 20/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
119122 2001 OU89 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
119123 2001 OQ90 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
119124 2001 OB99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
119125 2001 OW99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
119126 2001 OK101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119127 2001 OT101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119128 2001 OY101 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
119129 2001 OL111 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
119130 2001 OT111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119131 2001 PN 01/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119132 2001 PS1 08/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119133 2001 PX1 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
119134 2001 PA5 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
119135 2001 PZ9 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
119136 2001 PC12 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
119137 2001 PF12 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
119138 2001 PS15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119139 2001 PY17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119140 2001 PS24 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
119141 2001 PX25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
119142 2001 PL27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
119143 2001 PX27 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
119144 2001 PH32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
119145 2001 PS41 11/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
119146 2001 PQ45 12/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119147 2001 PF47 14/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
119148 2001 PS49 14/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
119149 2001 PY55 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
119150 2001 PR60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
119151 2001 PW61 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
119152 2001 PB63 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
119153 2001 QH3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119154 2001 QS3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119155 2001 QJ7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119156 2001 QM7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119157 2001 QH9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119158 2001 QX21 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119159 2001 QX22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119160 2001 QT23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119161 2001 QB24 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119162 2001 QD26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119163 2001 QX26 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119164 2001 QJ37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119165 2001 QJ38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119166 2001 QJ39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119167 2001 QX39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119168 2001 QK42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119169 2001 QM47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119170 2001 QO48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119171 2001 QH49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119172 2001 QJ49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119173 2001 QL49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119174 2001 QR51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119175 2001 QU53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119176 2001 QS55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119177 2001 QN61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119178 2001 QW66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119179 2001 QM67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119180 2001 QN68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 3,5 km MPC · JPL
119181 2001 QX68 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119182 2001 QZ80 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119183 2001 QV82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119184 2001 QK87 17/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
119185 2001 QJ88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
119186 2001 QM93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119187 2001 QA94 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119188 2001 QO97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119189 2001 QO102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119190 2001 QC104 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119191 2001 QO104 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119192 2001 QM106 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
119193 2001 QH108 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
119194 2001 QH109 20/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119195 2001 QF111 25/08/2001 Emerald Lane L. Ball 1,7 km MPC · JPL
119196 2001 QZ112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119197 2001 QU118 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119198 2001 QN121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119199 2001 QP121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119200 2001 QV124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119201 2001 QL126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119202 2001 QN128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119203 2001 QU128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119204 2001 QV128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119205 2001 QN141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119206 2001 QW145 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
119207 2001 QB149 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
119208 2001 QJ156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119209 2001 QC159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119210 2001 QF160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119211 2001 QD161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119212 2001 QY166 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
119213 2001 QF168 25/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
119214 2001 QS173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119215 2001 QX188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
119216 2001 QO191 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
119217 2001 QV200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119218 2001 QV210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119219 2001 QJ211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
119220 2001 QL211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
119221 2001 QS214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
119222 2001 QD219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119223 2001 QB220 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119224 2001 QE223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119225 2001 QM223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
119226 2001 QB224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119227 2001 QD226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119228 2001 QZ226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
119229 2001 QV232 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119230 2001 QV236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119231 2001 QQ238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119232 2001 QA239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119233 2001 QZ243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119234 2001 QL255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119235 2001 QP261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119236 2001 QO271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119237 2001 QE275 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119238 2001 QL277 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119239 2001 QY277 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119240 2001 QF278 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119241 2001 QQ282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119242 2001 QL286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
119243 2001 QZ288 16/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
119244 2001 QL290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119245 2001 QD293 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119246 2001 QH295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119247 2001 QX296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119248 Corbally 2001 RS10 10/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
119249 2001 RR14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119250 2001 RR15 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119251 2001 RE20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119252 2001 RD21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119253 2001 RL24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119254 2001 RL28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119255 2001 RP28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119256 2001 RW28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119257 2001 RN34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119258 2001 RK39 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119259 2001 RC44 09/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119260 2001 RB45 09/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119261 2001 RG48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
119262 2001 RQ49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119263 2001 RG51 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119264 2001 RZ55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119265 2001 RJ56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119266 2001 RA58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119267 2001 RZ65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119268 2001 RC67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119269 2001 RK68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119270 2001 RU72 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119271 2001 RB76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119272 2001 RG77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119273 2001 RX78 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119274 2001 RY79 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119275 2001 RR81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119276 2001 RS83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
119277 2001 RZ88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119278 2001 RG91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119279 2001 RV91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119280 2001 RW92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
119281 2001 RQ98 09/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119282 2001 RK100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119283 2001 RV100 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119284 2001 RR101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119285 2001 RR107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119286 2001 RD109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119287 2001 RU110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119288 2001 RZ124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119289 2001 RW125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119290 2001 RA127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119291 2001 RK132 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119292 2001 SR1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
119293 2001 SB2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
119294 2001 SV7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
119295 2001 SV9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
119296 2001 SD10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
119297 2001 SH12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119298 2001 SY18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119299 2001 SX19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119300 2001 SO24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119301 2001 SH25 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119302 2001 SR26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119303 2001 SZ26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119304 2001 SQ33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119305 2001 SH42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119306 2001 SX47 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119307 2001 SF48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119308 2001 SR51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119309 2001 SC52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119310 2001 SR62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119311 2001 SL66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119312 2001 SR70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119313 2001 SS72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119314 2001 SW72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119315 2001 SQ73 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 53 km MPC · JPL
119316 2001 SR80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119317 2001 SG97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119318 2001 SL101 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119319 2001 SZ104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119320 2001 SH109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119321 2001 SX114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
119322 2001 SA119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119323 2001 SQ121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119324 2001 SM124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119325 2001 SP125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119326 2001 SS128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119327 2001 SD130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
119328 2001 SX131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119329 2001 SV135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119330 2001 SY135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119331 2001 SS136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119332 2001 SA140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119333 2001 SM141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119334 2001 SD143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119335 2001 SN144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119336 2001 SC145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119337 2001 SB146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119338 2001 SR152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119339 2001 SR154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119340 2001 SY161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119341 2001 SL168 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119342 2001 SZ172 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119343 2001 SR176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119344 2001 SK179 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119345 2001 SB180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119346 2001 SS203 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119347 2001 SM204 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119348 2001 SQ209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119349 2001 SP212 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119350 2001 SM220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119351 2001 SR222 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
119352 2001 ST226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119353 2001 SV231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119354 2001 SR232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119355 2001 SU232 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119356 2001 SF235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119357 2001 SM238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119358 2001 SW238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119359 2001 SN242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119360 2001 SL244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119361 2001 SK246 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119362 2001 SQ246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119363 2001 SX246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119364 2001 SY246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119365 2001 SK250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119366 2001 SZ252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119367 2001 SO253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119368 2001 SD273 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
119369 2001 SZ277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
119370 2001 SL286 21/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119371 2001 SZ286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119372 2001 SP292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119373 2001 SS308 22/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119374 2001 SL311 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119375 2001 SG315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119376 2001 SP316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119377 2001 SK318 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119378 2001 SD321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119379 2001 SS323 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119380 2001 SK325 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119381 2001 SH326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
119382 2001 SX346 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119383 2001 SC349 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119384 2001 TG 05/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119385 2001 TU7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
119386 2001 TB11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119387 2001 TD12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119388 2001 TT12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119389 2001 TG20 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
119390 2001 TR27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119391 2001 TD32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119392 2001 TK33 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119393 2001 TE34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119394 2001 TS38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119395 2001 TC40 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119396 2001 TJ40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119397 2001 TQ43 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119398 2001 TV46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
119399 2001 TH49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
119400 2001 TM50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119401 2001 TY50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119402 2001 TY51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119403 2001 TU62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119404 2001 TK63 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119405 2001 TU64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119406 2001 TY64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119407 2001 TG69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119408 2001 TS70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119409 2001 TH72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119410 2001 TU72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119411 2001 TJ73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119412 2001 TE76 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119413 2001 TF78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119414 2001 TQ80 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119415 2001 TC84 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
119416 2001 TD87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119417 2001 TH88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119418 2001 TX88 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119419 2001 TO91 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119420 2001 TL92 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119421 2001 TG94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119422 2001 TS94 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119423 2001 TH98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119424 2001 TG104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
119425 2001 TA107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119426 2001 TW107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119427 2001 TZ116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119428 2001 TP120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119429 2001 TH123 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
119430 2001 TK124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
119431 2001 TM128 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
119432 2001 TL131 11/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119433 2001 TT132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
119434 2001 TL133 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
119435 2001 TP133 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
119436 2001 TL135 13/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
119437 2001 TZ136 14/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119438 2001 TE138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119439 2001 TJ138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119440 2001 TN140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119441 2001 TR141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
119442 2001 TC147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119443 2001 TF147 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119444 2001 TY148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119445 2001 TM154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
119446 2001 TT154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
119447 2001 TC164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
119448 2001 TX169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119449 2001 TX170 15/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
119450 2001 TO174 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119451 2001 TJ175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119452 2001 TQ185 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119453 2001 TF186 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119454 2001 TS189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119455 2001 TV189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119456 2001 TQ191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119457 2001 TS191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119458 2001 TJ192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119459 2001 TV192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119460 2001 TQ194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119461 2001 TA202 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119462 2001 TE203 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119463 2001 TL208 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
119464 2001 TX226 14/10/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
119465 2001 TG233 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
119466 2001 UK5 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
119467 2001 UB7 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
119468 2001 UH8 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
119469 2001 UE11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
119470 2001 UN13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
119471 2001 UZ13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
119472 2001 UM16 25/10/2001 Farpoint G. Hug 2,5 km MPC · JPL
119473 2001 UO18 19/10/2001 Kitt Peak M. W. Buie 122 km MPC · JPL
119474 2001 UW19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
119475 2001 UF28 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119476 2001 UG28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119477 2001 UH30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119478 2001 US32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119479 2001 UT33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119480 2001 UE34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119481 2001 UK34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119482 2001 UJ38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119483 2001 UH47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119484 2001 UT50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119485 2001 UU53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119486 2001 UD55 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119487 2001 UT59 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119488 2001 UK63 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119489 2001 UM64 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119490 2001 UA68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119491 2001 UM72 20/10/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
119492 2001 UF78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119493 2001 UA79 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119494 2001 UK80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119495 2001 UW80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119496 2001 UW93 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
119497 2001 UR105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119498 2001 UU109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119499 2001 UV113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119500 2001 UO116 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119501 2001 UL119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119502 2001 UH120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119503 2001 UR124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
119504 2001 UQ126 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119505 2001 UR127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119506 2001 UQ128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119507 2001 UP131 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119508 2001 UD132 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119509 2001 UH133 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119510 2001 UW134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119511 2001 UX134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119512 2001 UC136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119513 2001 UU138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119514 2001 UT141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119515 2001 UL149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119516 2001 UP150 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119517 2001 US150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119518 2001 UJ154 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119519 2001 UJ157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119520 2001 UB159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119521 2001 UU161 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119522 2001 UX162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119523 2001 UU164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
119524 2001 UW167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119525 2001 UC169 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
119526 2001 UF175 24/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
119527 2001 UH177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119528 2001 US179 26/10/2001 Haleakala NEAT 22 km MPC · JPL
119529 2001 UY187 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119530 2001 VE1 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119531 2001 VX1 08/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 5,5 km MPC · JPL
119532 2001 VD9 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119533 2001 VV9 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119534 2001 VL10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119535 2001 VR11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119536 2001 VP12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119537 2001 VF14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119538 2001 VD15 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119539 2001 VL15 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119540 2001 VJ18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119541 2001 VP20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119542 2001 VB26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119543 2001 VE26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119544 2001 VR26 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119545 2001 VY26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119546 2001 VC29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119547 2001 VG29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119548 2001 VZ29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119549 2001 VO33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119550 2001 VG34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119551 2001 VX34 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119552 2001 VN35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119553 2001 VH36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119554 2001 VQ36 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119555 2001 VW39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119556 2001 VS41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119557 2001 VV41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119558 2001 VS42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119559 2001 VE45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119560 2001 VM46 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119561 2001 VO48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119562 2001 VC66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119563 2001 VX68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119564 2001 VR69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119565 2001 VL72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
119566 2001 VN72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
119567 2001 VV79 09/11/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
119568 2001 VP81 15/11/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
119569 2001 VD82 10/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
119570 2001 VC84 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119571 2001 VJ88 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
119572 2001 VM88 15/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119573 2001 VP90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119574 2001 VT90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119575 2001 VK91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119576 2001 VF93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119577 2001 VB96 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119578 2001 VX96 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119579 2001 VU97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119580 2001 VD101 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119581 2001 VK103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119582 2001 VL103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119583 2001 VM103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119584 2001 VS108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119585 2001 VX108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119586 2001 VZ108 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119587 2001 VA110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119588 2001 VV110 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119589 2001 VK113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119590 2001 VS117 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
119591 2001 VD118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119592 2001 VJ125 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119593 2001 VA126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
119594 2001 WC8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119595 2001 WY8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119596 2001 WT9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119597 2001 WS11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119598 2001 WT11 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119599 2001 WB12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119600 2001 WM12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119601 2001 WA14 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119602 2001 WD15 24/11/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
119603 2001 WW16 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119604 2001 WT18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119605 2001 WY18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119606 2001 WM19 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119607 2001 WT20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119608 2001 WC23 27/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119609 2001 WN26 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119610 2001 WV26 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119611 2001 WY26 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119612 2001 WY27 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119613 2001 WT32 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119614 2001 WM35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119615 2001 WO35 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119616 2001 WH36 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119617 2001 WL38 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119618 2001 WL39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119619 2001 WP39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119620 2001 WY42 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119621 2001 WQ43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119622 2001 WY48 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
119623 2001 WK53 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119624 2001 WM73 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119625 2001 WZ81 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119626 2001 WD91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119627 2001 WJ99 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119628 2001 WQ100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
119629 2001 WP101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
119630 2001 XJ5 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
119631 2001 XC7 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119632 2001 XE11 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119633 2001 XR13 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119634 2001 XM16 13/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
119635 2001 XB17 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119636 2001 XB18 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119637 2001 XC19 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119638 2001 XG24 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119639 2001 XV24 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
119640 2001 XM25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119641 2001 XP25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119642 2001 XX28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119643 2001 XN30 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119644 2001 XM36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119645 2001 XF40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119646 2001 XN40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119647 2001 XS40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119648 2001 XV41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119649 2001 XU45 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
119650 2001 XT48 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119651 2001 XE49 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119652 2001 XV49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119653 2001 XK54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119654 2001 XO54 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119655 2001 XV55 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119656 2001 XJ58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119657 2001 XQ58 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119658 2001 XX58 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119659 2001 XE62 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119660 2001 XL62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119661 2001 XN62 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119662 2001 XN63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119663 2001 XP65 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119664 2001 XN67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119665 2001 XR67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119666 2001 XQ73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119667 2001 XY73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119668 2001 XB74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119669 2001 XR74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119670 2001 XO75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119671 2001 XO77 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119672 2001 XC86 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119673 2001 XN87 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119674 2001 XY90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119675 2001 XX91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119676 2001 XG95 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119677 2001 XW96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119678 2001 XX105 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119679 2001 XV107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119680 2001 XX107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119681 2001 XY107 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119682 2001 XE108 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
119683 2001 XB110 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119684 2001 XC113 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119685 2001 XS114 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119686 2001 XY116 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119687 2001 XQ121 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119688 2001 XK126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119689 2001 XJ129 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119690 2001 XP130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119691 2001 XK132 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119692 2001 XN140 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119693 2001 XD145 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119694 2001 XE146 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119695 2001 XP148 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119696 2001 XC152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119697 2001 XT152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119698 2001 XA155 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119699 2001 XV155 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119700 2001 XE156 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119701 2001 XW156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119702 2001 XM157 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119703 2001 XG158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119704 2001 XW164 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119705 2001 XP169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119706 2001 XW183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119707 2001 XA185 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119708 2001 XN185 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119709 2001 XR186 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119710 2001 XP191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119711 2001 XP193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119712 2001 XU195 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119713 2001 XV203 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119714 2001 XG205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119715 2001 XX207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119716 2001 XH208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119717 2001 XX220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119718 2001 XZ222 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119719 2001 XS228 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119720 2001 XB236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119721 2001 XT236 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119722 2001 XN238 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119723 2001 XO244 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119724 2001 XX244 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119725 2001 XO256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119726 2001 XB257 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119727 2001 XG257 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
119728 2001 XT259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
119729 2001 XX260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
119730 2001 YP7 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119731 2001 YB8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119732 2001 YM8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
119733 2001 YQ10 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119734 2001 YE14 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119735 2001 YS17 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119736 2001 YM22 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119737 2001 YJ23 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119738 2001 YV23 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
119739 2001 YN24 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119740 2001 YP28 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119741 2001 YC37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119742 2001 YJ37 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119743 2001 YW40 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119744 2001 YN42 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119745 2001 YU44 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
119746 2001 YZ51 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119747 2001 YP52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119748 2001 YO53 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119749 2001 YG62 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119750 2001 YL64 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
119751 2001 YL68 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119752 2001 YN77 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119753 2001 YO90 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119754 2001 YU91 17/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
119755 2001 YO102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119756 2001 YT105 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119757 2001 YE108 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119758 2001 YV112 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119759 2001 YX112 18/12/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
119760 2001 YN113 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119761 2001 YK116 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119762 2001 YS117 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119763 2001 YM120 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119764 2001 YO121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119765 2001 YF122 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119766 2001 YA130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119767 2001 YQ133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
119768 2001 YA136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119769 2001 YD136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119770 2001 YK136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119771 2001 YV151 19/12/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119772 2002 AV3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
119773 2002 AB11 11/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
119774 2002 AP28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
119775 2002 AX29 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
119776 2002 AF35 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119777 2002 AN35 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119778 2002 AF38 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119779 2002 AX44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119780 2002 AA46 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119781 2002 AF49 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119782 2002 AC51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119783 2002 AZ51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119784 2002 AQ55 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119785 2002 AM57 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
119786 2002 AE65 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119787 2002 AN76 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119788 2002 AJ81 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119789 2002 AG85 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119790 2002 AQ87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119791 2002 AS96 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119792 2002 AR103 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119793 2002 AE104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119794 2002 AL107 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119795 2002 AR109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119796 2002 AB113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119797 2002 AD120 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119798 2002 AM127 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119799 2002 AH133 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119800 2002 AG134 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119801 2002 AO135 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119802 2002 AZ138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119803 2002 AE139 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119804 2002 AZ139 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
119805 2002 AR140 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
119806 2002 AA149 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119807 2002 AD151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119808 2002 AX152 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
119809 2002 AD154 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119810 2002 AA156 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119811 2002 AC156 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
119812 2002 AS157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119813 2002 AV159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119814 2002 AY159 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119815 2002 AY169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119816 2002 AC170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
119817 2002 AY170 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
119818 2002 AO172 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119819 2002 AE173 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119820 2002 AG175 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119821 2002 AL195 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119822 2002 AY202 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119823 2002 BB2 22/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
119824 2002 BO3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
119825 2002 BZ8 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119826 2002 BX9 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119827 2002 BE10 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119828 2002 BW19 22/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119829 2002 BP22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119830 2002 BO23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
119831 2002 BM28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
119832 2002 CL2 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119833 2002 CT2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
119834 2002 CK3 03/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
119835 2002 CC8 04/02/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
119836 2002 CS12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,2 km MPC · JPL
119837 2002 CY12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,1 km MPC · JPL
119838 2002 CA16 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
119839 2002 CX17 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119840 2002 CE23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
119841 2002 CN27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
119842 2002 CN35 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119843 2002 CO39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
119844 2002 CC40 05/02/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
119845 2002 CD46 08/02/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
119846 Goshiina 2002 CL46 06/02/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
119847 2002 CF48 03/02/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
119848 2002 CJ55 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
119849 2002 CC60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119850 2002 CY61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
119851 2002 CG62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119852 2002 CU65 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119853 2002 CR75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
119854 2002 CY76 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119855 2002 CH78 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119856 2002 CJ83 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
119857 2002 CX83 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119858 2002 CN94 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
119859 2002 CB110 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119860 2002 CE120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119861 2002 CV120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
119862 2002 CY121 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
119863 2002 CU123 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
119864 2002 CA132 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
119865 2002 CE140 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
119866 2002 CL142 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119867 2002 CW144 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
119868 2002 CU149 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
119869 2002 CY162 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
119870 2002 CL163 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
119871 2002 CP167 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119872 2002 CC168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119873 2002 CN168 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
119874 2002 CP170 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
119875 2002 CT174 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
119876 2002 CO195 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119877 2002 CF202 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119878 2002 CY224 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie res · 267 km MPC · JPL
119879 2002 CE238 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
119880 2002 CH238 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
119881 2002 CA239 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119882 2002 CP239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
119883 2002 CE241 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
119884 2002 CJ241 11/02/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
119885 2002 CZ244 13/02/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
119886 2002 CC247 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119887 2002 CH252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
119888 2002 CP254 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
119889 2002 CX254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
119890 Zamka 2002 CD258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
119891 2002 CQ261 07/02/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
119892 2002 CL266 07/02/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
119893 2002 CF272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
119894 2002 CH272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
119895 2002 CY272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
119896 2002 CV274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
119897 2002 CZ277 07/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
119898 2002 CO289 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
119899 2002 CM299 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
119900 2002 CK306 06/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
119901 2002 CP306 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
119902 2002 DH8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
119903 2002 EE6 12/03/2002 Farpoint G. Hug 7,3 km MPC · JPL
119904 2002 EX6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 7,7 km MPC · JPL
119905 2002 EH10 14/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
119906 2002 EO10 11/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
119907 2002 EJ12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
119908 2002 EO23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
119909 2002 EL28 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
119910 2002 ET30 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
119911 2002 EN31 10/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119912 2002 EQ51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
119913 2002 EU55 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
119914 2002 EV57 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
119915 2002 EX78 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
119916 2002 ER83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119917 2002 ER84 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
119918 2002 EX84 09/03/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
119919 2002 EG85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
119920 2002 EW88 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
119921 2002 EE101 06/03/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
119922 2002 ES112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
119923 2002 EP121 11/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
119924 2002 EB125 12/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
119925 2002 EY129 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
119926 2002 EL132 13/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
119927 2002 EK135 14/03/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
119928 2002 EZ140 12/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
119929 2002 FE7 24/03/2002 Kvistaberg UDAS 7,2 km MPC · JPL
119930 2002 FH27 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
119931 2002 FA34 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
119932 2002 FS38 30/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
119933 2002 GN 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,8 km MPC · JPL
119934 2002 GW4 10/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
119935 2002 GD23 15/04/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
119936 2002 GC27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
119937 2002 GR49 05/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
119938 2002 GQ54 05/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
119939 2002 GN69 08/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
119940 2002 GQ79 10/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
119941 2002 GS105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
119942 2002 GJ129 12/04/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
119943 2002 GJ148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119944 2002 GN171 10/04/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
119945 2002 JH12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
119946 2002 JD53 09/05/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
119947 2002 JZ71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
119948 2002 JH121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
119949 2002 KD 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,7 km MPC · JPL
119950 2002 KF2 16/05/2002 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
119951 2002 KX14 17/05/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 509 km MPC · JPL
119952 2002 LD51 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
119953 2002 ML 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119954 2002 NR24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119955 2002 OB2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119956 2002 PA149 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 255 km MPC · JPL
119957 2002 RB106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119958 2002 RU121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119959 2002 SY21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
119960 2002 TO25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119961 2002 TQ57 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
119962 2002 TM60 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119963 2002 TE68 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
119964 2002 TU226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
119965 2002 TT265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119966 2002 TX286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119967 Daniellong 2002 TD310 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
119968 2002 UF 18/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119969 2002 UU17 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
119970 2002 VL21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119971 2002 VZ70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119972 2002 VG124 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
119973 2002 VK124 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119974 2002 VP127 15/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
119975 2002 VB128 15/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119976 2002 VR130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 27 km MPC · JPL
119977 2002 WB3 23/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119978 2002 WK4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
119979 2002 WC19 16/11/2002 Palomar Palomar Obs. 509 km MPC · JPL
119980 2002 XW3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
119981 2002 XP4 01/12/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
119982 2002 XX29 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
119983 2002 XB39 07/12/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
119984 2002 XE46 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
119985 2002 XO47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
119986 2002 XZ52 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
119987 2002 XA54 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
119988 2002 XT63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
119989 2002 XB76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119990 2002 XU78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
119991 2002 XV81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
119992 2002 XZ87 12/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
119993 Acabá 2002 XT105 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
119994 2002 YJ 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
119995 2002 YU 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
119996 2002 YO1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
119997 2002 YD6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
119998 2002 YN6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
119999 2002 YC8 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120000 2002 YA11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

115.000s  • 116.000s  • 117.000s  • 118.000s  • 119.000s  • 120.000s  • 121.000s  • 122.000s  • 123.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001