Danh sách tiểu hành tinh/151001–152000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151001 2001 UQ39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151002 2001 UF57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151003 2001 UZ58 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151004 2001 UA59 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
151005 2001 UL68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151006 2001 UB72 17/10/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
151007 2001 UJ73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151008 2001 UR80 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151009 2001 UD81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151010 2001 UT81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151011 2001 UK83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151012 2001 US92 18/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
151013 2001 UE101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151014 2001 UB113 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151015 2001 UC113 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151016 2001 UO113 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151017 2001 UC114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151018 2001 UV116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151019 2001 UF119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151020 2001 UU120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151021 2001 UU123 22/10/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
151022 2001 UH126 23/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
151023 2001 UT126 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151024 2001 UV126 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151025 2001 UD144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151026 2001 UD145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151027 2001 UA146 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151028 2001 UM146 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
151029 2001 UT154 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151030 2001 UC156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151031 2001 UG167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151032 2001 UM169 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151033 2001 UJ170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151034 2001 UX173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151035 2001 UQ179 26/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
151036 2001 UE182 16/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
151037 2001 UZ182 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151038 2001 UL191 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
151039 2001 UW198 19/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
151040 2001 UT201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151041 2001 UX201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
151042 2001 UR205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151043 2001 UU205 19/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
151044 2001 UX205 19/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151045 2001 UL216 24/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151046 2001 UX219 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
151047 2001 UB220 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151048 2001 UO220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151049 2001 UK221 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151050 2001 UW222 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
151051 2001 UC225 25/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151052 2001 VN1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151053 2001 VS6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151054 2001 VW6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151055 2001 VV11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151056 2001 VO13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151057 2001 VO14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151058 2001 VP14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151059 2001 VF18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151060 2001 VA19 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
151061 2001 VQ19 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151062 2001 VP28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151063 2001 VH29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151064 2001 VP29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151065 2001 VV29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151066 2001 VP31 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151067 2001 VP35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151068 2001 VJ36 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151069 2001 VL37 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151070 2001 VU49 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151071 2001 VY49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151072 2001 VE50 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151073 2001 VF50 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151074 2001 VV57 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151075 2001 VD60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151076 2001 VD61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151077 2001 VC63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151078 2001 VD64 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151079 2001 VP64 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
151080 2001 VD65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151081 2001 VA74 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151082 2001 VK74 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151083 2001 VM79 09/11/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
151084 2001 VG81 12/11/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
151085 2001 VK83 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151086 2001 VE84 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151087 2001 VH84 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151088 2001 VG91 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151089 2001 VB92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151090 2001 VU94 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
151091 2001 VF95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151092 2001 VZ97 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151093 2001 VE99 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151094 2001 VX100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151095 2001 VA103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151096 2001 VS103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151097 2001 VN108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151098 2001 VH109 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151099 2001 VX113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151100 2001 VP116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151101 2001 VN119 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151102 2001 VB124 10/11/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
151103 2001 VV132 13/11/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
151104 2001 WH6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151105 2001 WM9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151106 2001 WR12 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151107 2001 WW14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
151108 2001 WK16 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151109 2001 WB23 27/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151110 2001 WZ28 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151111 2001 WX29 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151112 2001 WZ31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151113 2001 WG32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151114 2001 WS33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151115 2001 WU33 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151116 2001 WW33 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151117 2001 WY33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151118 2001 WZ47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
151119 2001 WD51 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151120 2001 WT52 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151121 2001 WT54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151122 2001 WU56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151123 2001 WY63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151124 2001 WL94 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151125 2001 WF101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
151126 2001 XD2 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151127 2001 XO2 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151128 2001 XK5 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
151129 2001 XO6 08/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151130 2001 XH12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
151131 2001 XJ14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151132 2001 XP18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151133 2001 XA21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151134 2001 XT23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151135 2001 XH33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151136 2001 XZ34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151137 2001 XH37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151138 2001 XL40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151139 2001 XJ41 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151140 2001 XX41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151141 2001 XG43 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151142 2001 XP43 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
151143 2001 XQ47 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
151144 2001 XG48 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151145 2001 XT49 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151146 2001 XH53 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151147 2001 XZ54 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151148 2001 XP58 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151149 2001 XK59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151150 2001 XM59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151151 2001 XS74 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151152 2001 XC75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151153 2001 XJ78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151154 2001 XD89 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151155 2001 XL92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151156 2001 XK102 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151157 2001 XA105 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151158 2001 XD113 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151159 2001 XR126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151160 2001 XJ130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151161 2001 XL130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151162 2001 XJ137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151163 2001 XU137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151164 2001 XR138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151165 2001 XB140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151166 2001 XD148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151167 2001 XP151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151168 2001 XC154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151169 2001 XP157 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151170 2001 XR164 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151171 2001 XU166 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151172 2001 XW167 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151173 2001 XS171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151174 2001 XT182 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151175 2001 XP189 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151176 2001 XM194 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151177 2001 XV195 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151178 2001 XJ200 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151179 2001 XE206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151180 2001 XY207 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151181 2001 XR209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151182 2001 XU211 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151183 2001 XZ211 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151184 2001 XW212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151185 2001 XH214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151186 2001 XP216 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151187 2001 XB217 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151188 2001 XK217 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
151189 2001 XH218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151190 2001 XT219 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151191 2001 XD220 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151192 2001 XS221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151193 2001 XL222 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151194 2001 XG230 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151195 2001 XQ231 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151196 2001 XB263 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
151197 2001 YS 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
151198 2001 YS6 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151199 2001 YT14 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151200 2001 YP15 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151201 2001 YT18 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151202 2001 YB23 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151203 2001 YV26 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151204 2001 YV29 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151205 2001 YQ31 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151206 2001 YY33 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151207 2001 YS36 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151208 2001 YK37 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151209 2001 YP41 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151210 2001 YK43 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151211 2001 YX45 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151212 2001 YD52 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151213 2001 YQ52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151214 2001 YU52 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151215 2001 YA53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151216 2001 YW57 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151217 2001 YH61 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151218 2001 YY65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151219 2001 YA66 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151220 2001 YU68 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151221 2001 YS76 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151222 2001 YJ91 17/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
151223 2001 YB96 18/12/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
151224 2001 YL96 18/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151225 2001 YM99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151226 2001 YB102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151227 2001 YR103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151228 2001 YN106 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151229 2001 YB109 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151230 2001 YG114 18/12/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
151231 2001 YT114 19/12/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
151232 2001 YM116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151233 2001 YT122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151234 2001 YX122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151235 2001 YG124 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
151236 2001 YS128 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151237 2001 YR145 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151238 2001 YA153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
151239 2001 YR155 20/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151240 2001 YL157 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
151241 2002 AE 04/01/2002 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
151242 Hajós 2002 AH11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 3,5 km MPC · JPL
151243 2002 AC20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
151244 2002 AU23 06/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
151245 2002 AJ24 08/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
151246 2002 AK24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
151247 2002 AX24 08/01/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
151248 2002 AA26 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
151249 2002 AX30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151250 2002 AN38 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151251 2002 AE41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151252 2002 AJ47 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
151253 2002 AS51 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151254 2002 AG55 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151255 2002 AK55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151256 2002 AT57 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151257 2002 AT59 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151258 2002 AT65 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151259 2002 AR69 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151260 2002 AR79 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151261 2002 AT84 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151262 2002 AO88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151263 2002 AX95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151264 2002 AT101 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151265 2002 AO114 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151266 2002 AZ119 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151267 2002 AY124 11/01/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
151268 2002 AJ133 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151269 2002 AX138 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151270 2002 AF140 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151271 2002 AO146 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151272 2002 AG147 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151273 2002 AF149 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151274 2002 AE159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151275 2002 AH181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
151276 2002 AD182 05/01/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
151277 2002 AM182 05/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151278 2002 AK183 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
151279 2002 AY184 08/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
151280 2002 AM188 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
151281 2002 AK193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151282 2002 AV195 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
151283 2002 AM202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151284 2002 AK203 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151285 2002 AQ208 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151286 2002 BJ14 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151287 2002 BQ22 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151288 2002 BV24 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151289 2002 BW31 18/01/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151290 2002 CO7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
151291 2002 CV10 06/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
151292 2002 CD13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
151293 2002 CN26 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151294 2002 CV27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151295 2002 CY33 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
151296 2002 CQ46 12/02/2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig 7,3 km MPC · JPL
151297 2002 CE52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
151298 2002 CD67 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151299 2002 CV77 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151300 2002 CL81 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151301 2002 CW82 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151302 2002 CZ83 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151303 2002 CT84 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151304 2002 CJ85 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151305 2002 CW90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151306 2002 CZ90 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
151307 2002 CJ92 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151308 2002 CO95 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151309 2002 CD97 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
151310 2002 CO98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151311 2002 CA105 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151312 2002 CY105 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151313 2002 CN107 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151314 2002 CF108 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151315 2002 CQ115 08/02/2002 Needville Needville Obs. 4,7 km MPC · JPL
151316 2002 CE118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
151317 2002 CH121 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151318 2002 CH123 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151319 2002 CT125 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151320 2002 CQ131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151321 2002 CY133 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151322 2002 CO136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
151323 2002 CF138 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151324 2002 CG147 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151325 2002 CN147 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151326 2002 CO149 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151327 2002 CG151 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151328 2002 CF163 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151329 2002 CO176 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151330 2002 CD178 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151331 2002 CH198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151332 2002 CK202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151333 2002 CF203 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151334 2002 CY213 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151335 2002 CH216 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151336 2002 CE217 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151337 2002 CM217 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151338 2002 CM224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151339 2002 CT224 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151340 2002 CE227 06/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151341 2002 CK236 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151342 2002 CV236 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151343 2002 CM241 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151344 2002 CE246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
151345 2002 CD247 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151346 2002 CK259 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
151347 2002 CP265 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
151348 2002 CJ270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151349 Stanleycooper 2002 CW270 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
151350 2002 CZ279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
151351 Dalleore 2002 CS282 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
151352 2002 CK286 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151353 2002 CW291 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151354 2002 CW294 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151355 2002 CH295 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151356 2002 CQ296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151357 2002 CN304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151358 2002 CY309 06/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
151359 2002 CG311 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151360 2002 CA312 15/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
151361 2002 CB312 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151362 Chenkegong 2002 CP313 11/02/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 4,6 km MPC · JPL
151363 2002 CO314 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151364 2002 DN3 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151365 2002 DR6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
151366 2002 DK15 16/02/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
151367 2002 DM16 20/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
151368 2002 ET3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
151369 2002 EB4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
151370 2002 EF5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,9 km MPC · JPL
151371 2002 EK14 05/03/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
151372 2002 EM15 05/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
151373 2002 EW16 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151374 2002 EX19 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151375 2002 EK22 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
151376 2002 EP26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
151377 2002 EY27 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151378 2002 EH43 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
151379 2002 ED45 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
151380 2002 EF47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
151381 2002 EY49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
151382 2002 EY50 12/03/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
151383 2002 EZ58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151384 2002 EU59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151385 2002 EH62 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
151386 2002 EL63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151387 2002 EF68 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151388 2002 EY69 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151389 2002 EZ69 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151390 2002 ED71 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151391 2002 EM72 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
151392 2002 EJ78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
151393 2002 ET79 11/03/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
151394 2002 EX79 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151395 2002 ET83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151396 2002 EM86 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151397 2002 EF89 11/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151398 2002 EH89 11/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151399 2002 EU90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151400 2002 EW99 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151401 2002 EC101 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151402 2002 EW105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
151403 2002 EV106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
151404 2002 ER107 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
151405 2002 EQ111 09/03/2002 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
151406 2002 EO115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
151407 2002 EF116 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
151408 2002 EN121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
151409 2002 EX125 12/03/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
151410 2002 EC126 12/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
151411 2002 EN131 13/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
151412 2002 EB137 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
151413 2002 EN137 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
151414 2002 EL139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
151415 2002 ES140 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
151416 2002 ED145 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151417 2002 EA146 13/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,3 km MPC · JPL
151418 2002 ES146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
151419 2002 EA150 15/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151420 2002 EK151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
151421 2002 EW151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
151422 2002 FH 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
151423 2002 FS1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,6 km MPC · JPL
151424 2002 FT1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 6,7 km MPC · JPL
151425 2002 FT2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
151426 2002 FV2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
151427 2002 FF3 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151428 2002 FO10 17/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151429 2002 FT13 16/03/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
151430 Nemunas 2002 FC14 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,3 km MPC · JPL
151431 2002 FH14 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151432 2002 FN27 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151433 2002 FS28 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151434 2002 FK38 30/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
151435 2002 FN39 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151436 2002 GK2 06/04/2002 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
151437 2002 GB7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
151438 2002 GL7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
151439 2002 GY8 14/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
151440 2002 GY14 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151441 2002 GT16 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151442 2002 GJ26 14/04/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
151443 2002 GH34 01/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
151444 2002 GR45 04/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
151445 2002 GW49 05/04/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
151446 2002 GU53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
151447 2002 GZ54 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
151448 2002 GS77 09/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
151449 2002 GY77 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151450 2002 GC86 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
151451 2002 GB101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151452 2002 GX101 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
151453 2002 GT102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151454 2002 GP104 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151455 2002 GL105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151456 2002 GH106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151457 2002 GX106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
151458 2002 GV108 11/04/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
151459 2002 GS109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
151460 2002 GZ110 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
151461 2002 GB113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
151462 2002 GJ119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151463 2002 GS121 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151464 2002 GE128 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151465 2002 GX140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
151466 2002 GL150 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151467 2002 GK153 12/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151468 2002 GT154 13/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
151469 2002 GX154 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
151470 2002 GL160 15/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
151471 2002 GD161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
151472 2002 GJ167 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
151473 2002 GP168 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151474 2002 HZ2 16/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
151475 2002 HF11 21/04/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
151476 2002 HE13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151477 2002 HG16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
151478 2002 JR 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
151479 2002 JL4 05/05/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
151480 2002 JR4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151481 2002 JV9 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151482 2002 JM10 06/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151483 2002 JH16 07/05/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
151484 2002 JP16 06/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151485 2002 JX17 07/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
151486 2002 JM22 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
151487 2002 JU22 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151488 2002 JG23 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151489 2002 JE30 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
151490 2002 JL45 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151491 2002 JU46 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151492 2002 JS58 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
151493 2002 JE68 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151494 2002 JU68 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
151495 2002 JM69 07/05/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
151496 2002 JC72 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151497 2002 JD78 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
151498 2002 JM78 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151499 2002 JL97 06/05/2002 Kvistaberg UDAS 7,5 km MPC · JPL
151500 2002 JE108 14/05/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151501 2002 JW119 05/05/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
151502 2002 JK123 06/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
151503 2002 JA125 07/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
151504 2002 KQ9 30/05/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
151505 2002 LG37 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151506 2002 LV57 11/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
151507 2002 MK1 18/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151508 2002 NW33 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
151509 2002 NK48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
151510 2002 NW59 15/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
151511 2002 PL22 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
151512 2002 PW31 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
151513 2002 PW44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151514 2002 PG52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151515 2002 PD61 11/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151516 2002 PN78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
151517 2002 PQ113 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151518 2002 PE133 14/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151519 2002 QG36 30/08/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,8 km MPC · JPL
151520 2002 RL1 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
151521 2002 RB2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151522 2002 RM17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151523 2002 RG28 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
151524 2002 RZ45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151525 2002 RA50 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
151526 2002 RU62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151527 2002 RN67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151528 2002 RZ68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
151529 2002 RR80 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
151530 2002 RO93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151531 2002 RU99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151532 2002 RN101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151533 2002 RB103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151534 2002 RM104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151535 2002 RS110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151536 2002 RR122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
151537 2002 RD132 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
151538 2002 RH139 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
151539 2002 RB180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
151540 2002 SR14 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151541 2002 SE19 27/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
151542 2002 SH25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
151543 2002 SF35 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151544 2002 SE47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151545 2002 SH47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151546 2002 SE49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151547 2002 SF54 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151548 2002 SE58 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151549 2002 TA5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151550 2002 TV8 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
151551 2002 TR24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151552 2002 TU27 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
151553 2002 TW27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151554 2002 TF31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151555 2002 TJ43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151556 2002 TO52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151557 2002 TM74 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
151558 2002 TB75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
151559 2002 TP77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151560 2002 TW82 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151561 2002 TE88 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151562 2002 TW100 04/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
151563 2002 TM135 04/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
151564 2002 TZ144 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
151565 2002 TH168 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151566 2002 TJ169 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
151567 2002 TW184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151568 2002 TP189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151569 2002 TU205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151570 2002 TO215 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151571 2002 TC223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151572 2002 TX223 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151573 2002 TM225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
151574 2002 TD226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151575 2002 TD239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
151576 2002 TJ242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
151577 2002 TX246 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151578 2002 TQ249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151579 2002 TQ255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151580 2002 TJ257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151581 2002 TG264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151582 2002 TD273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151583 2002 TL280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151584 2002 TS297 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151585 2002 UO9 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151586 2002 UK15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151587 2002 UT19 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
151588 2002 UG23 29/10/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,1 km MPC · JPL
151589 2002 UK40 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151590 Fan 2002 UR58 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
151591 2002 VW7 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151592 2002 VX11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151593 2002 VL22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151594 2002 VL31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151595 2002 VA34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151596 2002 VM34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151597 2002 VZ36 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
151598 2002 VL37 04/11/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
151599 2002 VK40 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151600 2002 VG44 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151601 2002 VJ47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151602 2002 VX47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151603 2002 VG51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151604 2002 VC61 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151605 2002 VJ61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151606 2002 VU61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151607 2002 VV70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151608 2002 VA73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151609 2002 VZ74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151610 2002 VU79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151611 2002 VY80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151612 2002 VR84 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
151613 2002 VT91 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151614 2002 VS93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151615 2002 VR97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151616 2002 VW99 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
151617 2002 VQ100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
151618 2002 VZ102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151619 2002 VB105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151620 2002 VK108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151621 2002 VH114 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151622 2002 VX121 13/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151623 2002 VF123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
151624 2002 WS6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151625 2002 WP7 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
151626 2002 WQ9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151627 2002 WB12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
151628 2002 WA17 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
151629 2002 WP17 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151630 2002 WO19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
151631 2002 XN 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151632 2002 XC4 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151633 2002 XL7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151634 2002 XX19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151635 2002 XY22 03/12/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
151636 2002 XO27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151637 2002 XN28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151638 2002 XV28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151639 2002 XF31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151640 2002 XC33 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151641 2002 XM38 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151642 2002 XG49 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151643 2002 XH54 10/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
151644 2002 XB57 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151645 2002 XR60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151646 2002 XA66 12/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151647 2002 XC66 12/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151648 2002 XQ70 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151649 2002 XL71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151650 2002 XN81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151651 2002 XS88 14/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151652 2002 XF93 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151653 2002 XB94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
151654 2002 XU95 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151655 2002 XZ103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151656 2002 XC115 10/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
151657 Finkbeiner 2002 XV115 11/12/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
151658 2002 YK 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
151659 Egerszegi 2002 YF3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
151660 2002 YC6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
151661 2002 YF8 30/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151662 2002 YZ8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151663 2002 YF10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151664 2002 YJ12 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151665 2002 YP19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151666 2002 YS19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151667 2002 YO23 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151668 2002 YY26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151669 2002 YH27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151670 2002 YL27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151671 2002 YC29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151672 2003 AU 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151673 2003 AQ5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151674 2003 AQ6 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
151675 2003 AW7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151676 2003 AG10 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151677 2003 AB12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151678 2003 AF16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151679 2003 AE20 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
151680 2003 AZ23 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151681 2003 AR25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151682 2003 AQ28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151683 2003 AE29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151684 2003 AZ30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151685 2003 AU35 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151686 2003 AP39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151687 2003 AK42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151688 2003 AQ46 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151689 2003 AM49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151690 2003 AH53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151691 2003 AL53 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151692 2003 AU53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151693 2003 AH55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151694 2003 AS58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
151695 2003 AB64 07/01/2003 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
151696 2003 AX65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151697 Paolobattaini 2003 AF84 15/01/2003 Schiaparelli L. Buzzi, F. Bellini 1,1 km MPC · JPL
151698 2003 AH84 14/01/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
151699 2003 AA94 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151700 2003 BQ17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151701 2003 BK18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151702 2003 BL20 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
151703 2003 BU21 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
151704 2003 BH28 26/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151705 2003 BE30 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151706 2003 BT33 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151707 2003 BQ34 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151708 2003 BV34 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151709 2003 BN37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
151710 2003 BL39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151711 2003 BM39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151712 2003 BH40 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151713 2003 BK40 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
151714 2003 BM43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151715 2003 BZ46 28/01/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
151716 2003 BN48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
151717 2003 BR49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
151718 2003 BL53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
151719 2003 BN56 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
151720 2003 BR58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151721 2003 BT58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151722 2003 BU61 28/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
151723 2003 BX63 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151724 2003 BU65 30/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151725 2003 BF73 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
151726 2003 BN76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
151727 2003 BQ80 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151728 2003 BQ81 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151729 2003 BY83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151730 2003 BJ84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
151731 2003 BA86 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151732 2003 BG87 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151733 2003 BA88 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151734 2003 BH89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
151735 2003 BO90 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151736 2003 CQ 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
151737 2003 CV6 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151738 2003 CB7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151739 2003 CU9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
151740 2003 CO13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151741 2003 CT14 03/02/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
151742 2003 CW19 09/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
151743 2003 CE21 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151744 2003 CA22 11/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
151745 2003 DG3 22/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
151746 2003 DQ7 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
151747 2003 DM11 25/02/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151748 2003 DY16 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
151749 2003 DF18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151750 2003 DR18 21/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
151751 2003 DT18 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
151752 2003 DZ23 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151753 2003 EX 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151754 2003 EF2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151755 2003 EG2 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151756 2003 EN3 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151757 2003 EG6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
151758 2003 EO6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
151759 2003 EF9 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151760 2003 EH10 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151761 2003 EG11 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151762 2003 EP11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151763 2003 ET12 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151764 2003 EX12 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151765 2003 EB19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
151766 2003 EL19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
151767 2003 EY20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
151768 2003 EX22 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151769 2003 EK24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151770 2003 EO24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151771 2003 EV25 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151772 2003 EW25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
151773 2003 EK26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
151774 2003 EZ29 06/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
151775 2003 EV34 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151776 2003 EZ41 09/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
151777 2003 EW46 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
151778 2003 EE47 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151779 2003 EP47 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151780 2003 EX47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
151781 2003 EJ49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
151782 2003 ES53 10/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151783 2003 EJ58 12/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151784 2003 EL58 12/03/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
151785 2003 FZ3 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
151786 2003 FL13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
151787 2003 FS18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151788 2003 FJ24 23/03/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
151789 2003 FH32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151790 2003 FL32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
151791 2003 FE33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
151792 2003 FH33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
151793 2003 FB42 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151794 2003 FX42 23/03/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
151795 2003 FJ45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151796 2003 FZ47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
151797 2003 FP54 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
151798 2003 FV54 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
151799 2003 FN56 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151800 2003 FE57 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151801 2003 FK57 26/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151802 2003 FS57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
151803 2003 FE58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
151804 2003 FV58 26/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
151805 2003 FO61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151806 2003 FO64 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151807 2003 FG75 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
151808 2003 FX77 27/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
151809 2003 FB79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151810 2003 FF82 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
151811 2003 FR82 27/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151812 2003 FE84 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
151813 2003 FF87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
151814 2003 FP87 28/03/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
151815 2003 FH89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
151816 2003 FF90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
151817 2003 FK93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
151818 2003 FW93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
151819 2003 FM94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
151820 2003 FW96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
151821 2003 FB97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151822 2003 FW98 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151823 2003 FK99 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151824 2003 FD100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
151825 2003 FY101 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151826 2003 FE104 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
151827 2003 FX106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
151828 2003 FL107 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151829 2003 FO108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151830 2003 FN109 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
151831 2003 FR115 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151832 2003 FN117 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151833 2003 FE120 23/03/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,7 km MPC · JPL
151834 Mongkut 2003 FB122 26/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,5 km MPC · JPL
151835 Christinarichey 2003 FC122 27/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,3 km MPC · JPL
151836 2003 FH126 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
151837 2003 FP130 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151838 2003 GJ1 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151839 2003 GK3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151840 2003 GF4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151841 2003 GU8 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151842 2003 GT9 02/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151843 2003 GS12 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151844 2003 GP13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
151845 2003 GA15 03/04/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
151846 2003 GH15 04/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
151847 2003 GT17 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
151848 2003 GD26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
151849 2003 GN29 07/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151850 2003 GK35 07/04/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151851 2003 GU36 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
151852 2003 GX36 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
151853 2003 GX42 09/04/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151854 2003 HT2 22/04/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
151855 2003 HH8 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
151856 2003 HC9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
151857 2003 HG11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151858 2003 HD15 26/04/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
151859 2003 HG23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
151860 2003 HD24 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151861 2003 HB27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
151862 2003 HD29 28/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151863 2003 HP38 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
151864 2003 HO45 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
151865 2003 HQ47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
151866 2003 HF48 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151867 2003 HO54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
151868 2003 HV54 24/04/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
151869 2003 JZ 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
151870 2003 JG2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
151871 2003 JN12 05/05/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151872 2003 JD14 08/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151873 2003 KL9 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
151874 2003 KQ17 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
151875 2003 KC28 20/05/2003 Nogales Tenagra II Obs. 2,9 km MPC · JPL
151876 2003 NH7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
151877 2003 OU9 25/07/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151878 2003 PZ4 04/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151879 2003 RF3 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151880 2003 SF151 17/09/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
151881 2003 SC209 24/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
151882 2003 UW146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151883 2003 WQ25 21/11/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
151884 2003 WO40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
151885 2003 XY21 15/12/2003 Nogales Tenagra II Obs. 1,3 km MPC · JPL
151886 2003 YO13 17/12/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
151887 2003 YY101 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151888 2003 YV117 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151889 2004 BG3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151890 2004 BN80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151891 2004 BF84 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151892 2004 BR91 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
151893 2004 BU106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
151894 2004 CU24 12/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
151895 2004 CN66 15/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151896 2004 DA16 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151897 2004 DK16 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151898 2004 DK33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151899 2004 EP 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151900 2004 EB7 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151901 2004 EZ9 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
151902 2004 EK10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151903 2004 EO13 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
151904 2004 EZ20 12/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
151905 2004 EE21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
151906 2004 EO27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
151907 2004 EE38 14/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
151908 2004 EP38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151909 2004 ET39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151910 2004 EY39 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151911 2004 EW42 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
151912 2004 EB43 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
151913 2004 EN54 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
151914 2004 EO54 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
151915 2004 EM56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151916 2004 EX57 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151917 2004 EY57 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151918 2004 EW66 14/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
151919 2004 EJ74 13/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151920 2004 EN78 15/03/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
151921 2004 EW86 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
151922 2004 EY86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
151923 2004 EE94 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
151924 2004 EW107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
151925 2004 FD6 22/03/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
151926 2004 FR11 16/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
151927 2004 FP15 16/03/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
151928 2004 FG19 16/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
151929 2004 FM20 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
151930 2004 FA22 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
151931 2004 FQ25 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151932 2004 FR26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151933 2004 FZ26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
151934 2004 FT36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
151935 2004 FP44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151936 2004 FB45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151937 2004 FD53 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151938 2004 FB63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151939 2004 FC64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151940 2004 FO80 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151941 2004 FY87 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
151942 2004 FL95 22/03/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
151943 2004 FN95 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151944 2004 FL97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151945 2004 FY106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151946 2004 FR116 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151947 2004 FK117 27/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
151948 2004 FA119 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151949 2004 FN125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151950 2004 FM128 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151951 2004 FO131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
151952 2004 FO139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
151953 2004 FB145 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
151954 2004 GO1 10/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
151955 2004 GH3 09/04/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
151956 2004 GV3 10/04/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
151957 2004 GE14 13/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
151958 2004 GR20 10/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151959 2004 GY20 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151960 2004 GJ24 13/04/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
151961 2004 GK29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
151962 2004 GG30 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
151963 2004 GT30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151964 2004 GH31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
151965 2004 GT31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
151966 2004 GG33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151967 2004 GT36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151968 2004 GC37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
151969 2004 GE39 15/04/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
151970 2004 GR50 13/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
151971 2004 GX70 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
151972 2004 GK73 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
151973 2004 GQ75 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
151974 2004 GM76 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151975 2004 HU1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
151976 2004 HW5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151977 2004 HK6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151978 2004 HO6 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151979 2004 HO9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151980 2004 HR9 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151981 2004 HC11 19/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
151982 2004 HW15 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151983 2004 HF16 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
151984 2004 HY17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151985 2004 HM19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
151986 2004 HD26 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151987 2004 HJ26 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151988 2004 HO28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
151989 2004 HT28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151990 2004 HV43 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151991 2004 HO52 24/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151992 2004 HY52 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151993 2004 HX57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151994 2004 HH61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
151995 2004 HQ61 29/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151996 2004 HM65 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151997 Bauhinia 2004 JL1 11/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
151998 2004 JY13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
151999 2004 JD14 09/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
152000 2004 JD18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

147.000s  • 148.000s  • 149.000s  • 150.000s  • 151.000s  • 152.000s  • 153.000s  • 154.000s  • 155.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001