Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/89001–90000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89001 2001 TH78 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89002 2001 TK78 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89003 2001 TR78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89004 2001 TE79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89005 2001 TH79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89006 2001 TT79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89007 2001 TY79 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89008 2001 TA80 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89009 2001 TC80 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89010 2001 TT80 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89011 2001 TY80 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89012 2001 TU82 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
89013 2001 TD83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89014 2001 TE83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89015 2001 TW85 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89016 2001 TW87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89017 2001 TT88 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89018 2001 TQ89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89019 2001 TC90 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89020 2001 TK91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89021 2001 TC94 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89022 2001 TX94 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89023 2001 TB98 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89024 2001 TP99 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
89025 2001 TD101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89026 2001 TZ101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89027 2001 TN102 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
89028 2001 TB105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89029 2001 TK105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89030 2001 TQ105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89031 2001 TF106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89032 2001 TH106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89033 2001 TO106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89034 2001 TZ106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89035 2001 TM107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89036 2001 TV107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89037 2001 TZ107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89038 2001 TL109 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89039 2001 TN109 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89040 2001 TS109 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89041 2001 TU111 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89042 2001 TG112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89043 2001 TJ112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89044 2001 TG113 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89045 2001 TP114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89046 2001 TK115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89047 2001 TT115 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89048 2001 TF116 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89049 2001 TA117 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89050 2001 TM117 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89051 2001 TF118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89052 2001 TR118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89053 2001 TQ122 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89054 2001 TR122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89055 2001 TT123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89056 2001 TK125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89057 2001 TK127 12/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
89058 2001 TP130 08/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
89059 2001 TR130 10/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
89060 2001 TG133 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
89061 2001 TU134 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
89062 2001 TW134 13/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
89063 2001 TV146 10/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
89064 2001 TX146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
89065 2001 TK147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
89066 2001 TZ147 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
89067 2001 TE148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
89068 2001 TQ148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89069 2001 TG149 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
89070 2001 TV149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
89071 2001 TF150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
89072 2001 TS151 10/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
89073 2001 TC153 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
89074 2001 TD154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
89075 2001 TG158 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
89076 2001 TH158 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
89077 2001 TU159 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
89078 2001 TC162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
89079 2001 TQ165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89080 2001 TA166 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89081 2001 TE166 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89082 2001 TB167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89083 2001 TA170 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89084 2001 TQ171 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89085 2001 TU171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
89086 2001 TG172 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89087 2001 TS174 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89088 2001 TY181 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89089 2001 TF182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89090 2001 TK182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89091 2001 TS187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89092 2001 TY188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89093 2001 TA189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89094 2001 TN189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89095 2001 TU189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89096 2001 TB190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89097 2001 TS190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89098 2001 TM192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89099 2001 TF193 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89100 2001 TN194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89101 2001 TF199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89102 2001 TS199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89103 2001 TN202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89104 2001 TT202 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89105 2001 TZ205 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89106 2001 TB206 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89107 2001 TR206 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89108 2001 TE208 11/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
89109 2001 TM210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
89110 2001 TW210 13/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
89111 2001 TO211 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89112 2001 TW211 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89113 2001 TC214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
89114 2001 TJ218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
89115 2001 TQ220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89116 2001 TC222 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89117 2001 TK222 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89118 2001 TT227 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89119 2001 TD231 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
89120 2001 TX235 15/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
89121 2001 TU238 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
89122 2001 UN2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
89123 2001 US2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
89124 2001 UC3 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
89125 2001 UK3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89126 2001 UV3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
89127 2001 UX3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
89128 2001 UP7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89129 2001 UH9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89130 2001 UJ10 20/10/2001 Powell Powell Obs. 7,0 km MPC · JPL
89131 Phildevries 2001 UC12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
89132 2001 UU13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
89133 2001 UV13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
89134 2001 UW15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
89135 2001 UB16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
89136 2001 US16 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
89137 2001 UD17 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89138 2001 UU19 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
89139 2001 UT20 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
89140 2001 UT21 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89141 2001 UC25 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89142 2001 UP26 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89143 2001 UL30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89144 2001 UL32 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89145 2001 UH33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89146 2001 UO33 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89147 2001 UQ33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89148 2001 US33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89149 2001 UD34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89150 2001 UF34 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89151 2001 UF35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89152 2001 UW36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89153 2001 UF38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89154 2001 UO38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89155 2001 UE39 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89156 2001 UA43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89157 2001 UW43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89158 2001 UE44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89159 2001 UJ44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89160 2001 UD48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89161 2001 UL48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89162 2001 UA49 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89163 2001 UJ49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89164 2001 UX49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89165 2001 UZ49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89166 2001 UE50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89167 2001 UF50 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89168 2001 UL50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89169 2001 UR52 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89170 2001 UR53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89171 2001 UZ54 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89172 2001 UE55 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89173 2001 UK55 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89174 2001 UO55 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89175 2001 UM57 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89176 2001 UP59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89177 2001 UQ62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89178 2001 UC64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89179 2001 UV64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89180 2001 UO65 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89181 2001 UT65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89182 2001 UQ68 20/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89183 2001 UD70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
89184 2001 UU73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89185 2001 UY73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
89186 2001 UA75 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89187 2001 UD75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89188 2001 UT75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89189 2001 UU75 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89190 2001 UG76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89191 2001 UH77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89192 2001 UJ77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89193 2001 UW77 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89194 2001 UZ77 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89195 2001 UO78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89196 2001 UH79 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89197 2001 UN82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89198 2001 UQ83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89199 2001 UW83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89200 2001 UH84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89201 2001 UJ86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
89202 2001 UJ90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
89203 2001 UM93 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
89204 2001 UQ93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
89205 2001 UY94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89206 2001 UC98 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89207 2001 UJ99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89208 2001 UR103 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89209 2001 UU106 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89210 2001 UH108 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89211 2001 UX108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89212 2001 UD109 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89213 2001 UW109 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89214 2001 UL111 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
89215 2001 UM117 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89216 2001 UN117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89217 2001 UM119 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89218 2001 UP119 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
89219 2001 UJ120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89220 2001 UK121 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89221 2001 UH122 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89222 2001 UM122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89223 2001 UE123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89224 2001 UU124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
89225 2001 UE126 23/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
89226 2001 UH127 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89227 2001 UO127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89228 2001 UT127 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
89229 2001 UY127 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
89230 2001 UF132 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89231 2001 UA141 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89232 2001 UP141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89233 2001 UT146 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89234 2001 UZ146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89235 2001 UU148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89236 2001 UB150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89237 2001 UD152 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89238 2001 UQ153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89239 2001 UX153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89240 2001 UO156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89241 2001 UE157 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89242 2001 UP157 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89243 2001 UF159 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89244 2001 UY164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
89245 2001 UQ167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89246 2001 UU167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89247 2001 UE168 19/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89248 2001 UR169 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89249 2001 UA171 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89250 2001 UH174 18/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
89251 2001 UK174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
89252 2001 UT177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89253 2001 UM178 23/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
89254 2001 US178 23/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
89255 2001 UN179 26/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
89256 2001 UQ183 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
89257 2001 UF184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
89258 2001 UM203 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
89259 2001 UR203 19/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
89260 2001 UT213 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
89261 2001 VO 07/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89262 2001 VV1 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89263 2001 VZ1 10/11/2001 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
89264 Sewanee 2001 VN2 11/11/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,1 km MPC · JPL
89265 2001 VE5 08/11/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,0 km MPC · JPL
89266 2001 VH7 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89267 2001 VP8 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89268 2001 VY8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89269 2001 VS9 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89270 2001 VB10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89271 2001 VS10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89272 2001 VF11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89273 2001 VO12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
89274 2001 VZ12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89275 2001 VD13 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
89276 2001 VK15 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89277 2001 VZ15 07/11/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
89278 2001 VD16 09/11/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
89279 2001 VJ16 10/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
89280 2001 VS16 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89281 2001 VU16 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89282 Suzieimber 2001 VD17 10/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
89283 2001 VJ17 11/11/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
89284 2001 VY17 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89285 2001 VZ17 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89286 2001 VH18 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89287 2001 VM18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89288 2001 VU18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89289 2001 VY21 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89290 2001 VX24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89291 2001 VM26 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89292 2001 VP26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89293 2001 VL27 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89294 2001 VP27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89295 2001 VE28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89296 2001 VM28 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89297 2001 VQ28 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89298 2001 VD29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89299 2001 VM29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89300 2001 VA30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89301 2001 VH30 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
89302 2001 VR31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89303 2001 VW31 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89304 2001 VG32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89305 2001 VR32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89306 2001 VU33 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89307 2001 VO34 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89308 2001 VU34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89309 2001 VN36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89310 2001 VU36 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89311 2001 VW36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89312 2001 VE37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89313 2001 VH37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89314 2001 VF40 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
89315 2001 VJ40 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89316 2001 VW40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89317 2001 VA41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89318 2001 VE42 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89319 2001 VO42 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89320 2001 VT42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89321 2001 VB43 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89322 2001 VF43 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89323 2001 VA44 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89324 2001 VG44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89325 2001 VW44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89326 2001 VP45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89327 2001 VD46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89328 2001 VF46 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89329 2001 VR46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89330 2001 VT46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89331 2001 VX47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89332 2001 VT48 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89333 2001 VJ51 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89334 2001 VM53 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89335 2001 VU53 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89336 2001 VZ53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89337 2001 VJ54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89338 2001 VC55 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89339 2001 VV56 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89340 2001 VT57 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89341 2001 VM58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89342 2001 VX58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89343 2001 VX62 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89344 2001 VY63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89345 2001 VY65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89346 2001 VH66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89347 2001 VS66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89348 2001 VB67 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89349 2001 VB71 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89350 2001 VM71 11/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
89351 2001 VB75 08/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
89352 2001 VC75 08/11/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
89353 2001 VN75 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
89354 2001 VL76 14/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 5,9 km MPC · JPL
89355 2001 VS78 15/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
89356 2001 VB79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
89357 2001 VX79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
89358 2001 VA80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
89359 2001 VF80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89360 2001 VM80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89361 2001 VR80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89362 2001 VS80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
89363 2001 VC81 10/11/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
89364 2001 VK81 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
89365 2001 VZ81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89366 2001 VS83 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89367 2001 VT84 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89368 2001 VZ85 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89369 2001 VL86 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89370 2001 VU86 13/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89371 2001 VD87 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89372 2001 VE87 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89373 2001 VO87 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
89374 2001 VW89 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89375 2001 VB91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89376 2001 VD91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89377 2001 VS93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89378 2001 VG94 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89379 2001 VV94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89380 2001 VF96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89381 2001 VR97 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89382 2001 VS97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89383 2001 VQ99 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89384 2001 VB101 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89385 2001 VW102 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89386 2001 VG105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89387 2001 VA106 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89388 2001 VE106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89389 2001 VY107 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89390 2001 VC108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89391 2001 VU108 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89392 2001 VG112 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89393 2001 VT116 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89394 2001 VJ117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89395 2001 VM118 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89396 2001 VT118 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89397 2001 VV118 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89398 2001 VH119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89399 2001 VM120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89400 2001 WB 16/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89401 2001 WU3 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
89402 2001 WG4 19/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
89403 2001 WG7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89404 2001 WS8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89405 2001 WL9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89406 2001 WB10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89407 2001 WF10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89408 2001 WN10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89409 2001 WP12 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89410 2001 WQ13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89411 2001 WO16 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89412 2001 WV16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89413 2001 WM21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89414 2001 WT21 18/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89415 2001 WM25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89416 2001 WP26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89417 2001 WP28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89418 2001 WT28 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89419 2001 WX28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89420 2001 WB29 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89421 2001 WS29 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89422 2001 WY29 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89423 2001 WG36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89424 2001 WB38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89425 2001 WF38 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89426 2001 WU38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89427 2001 WC39 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
89428 2001 WQ39 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89429 2001 WT39 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89430 2001 WK40 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89431 2001 WT40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89432 2001 WB41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89433 2001 WM41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89434 2001 WO41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89435 2001 WK45 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89436 2001 WE46 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89437 2001 WR46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89438 2001 WJ48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
89439 2001 WK48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
89440 2001 WQ49 19/11/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
89441 2001 WU52 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89442 2001 WA54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89443 2001 WH57 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89444 2001 WB60 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89445 2001 WS78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89446 2001 WW78 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89447 2001 WT86 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89448 2001 WF90 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89449 2001 WG93 21/11/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
89450 2001 WN98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
89451 2001 WG99 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89452 2001 WK99 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89453 2001 WF102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
89454 2001 XG 04/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89455 Metzendorf 2001 XJ1 08/12/2001 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,6 km MPC · JPL
89456 2001 XC5 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89457 2001 XD5 05/12/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
89458 2001 XV5 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89459 2001 XX5 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89460 2001 XB8 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89461 2001 XJ8 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89462 2001 XB11 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89463 2001 XR11 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89464 2001 XZ12 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89465 2001 XF16 10/12/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
89466 2001 XL17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89467 2001 XJ19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89468 2001 XK20 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89469 2001 XG21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89470 2001 XB22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89471 2001 XJ22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89472 2001 XK22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89473 2001 XS22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89474 2001 XA23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89475 2001 XH24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89476 2001 XX24 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89477 2001 XL25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89478 2001 XS25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89479 2001 XR26 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89480 2001 XE27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89481 2001 XH27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89482 2001 XK28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89483 2001 XE29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89484 2001 XO29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89485 2001 XK31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89486 2001 XL31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89487 2001 XU31 14/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
89488 2001 XG33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
89489 2001 XR33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89490 2001 XW35 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89491 2001 XD36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89492 2001 XP36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89493 2001 XJ38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89494 2001 XY38 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89495 2001 XX40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89496 2001 XF42 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89497 2001 XX42 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89498 2001 XV43 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
89499 2001 XU46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89500 2001 XK48 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89501 2001 XR48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89502 2001 XS48 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89503 2001 XP50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89504 2001 XV50 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89505 2001 XX51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89506 2001 XD53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89507 2001 XF53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89508 2001 XJ54 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
89509 2001 XW54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89510 2001 XB55 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89511 2001 XD56 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89512 2001 XF56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89513 2001 XV57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89514 2001 XA59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89515 2001 XB59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89516 2001 XN59 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89517 2001 XJ61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89518 2001 XH62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89519 2001 XV62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89520 2001 XS63 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89521 2001 XG64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89522 2001 XL64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89523 2001 XU64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89524 2001 XU66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89525 2001 XA68 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89526 2001 XY68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89527 2001 XE71 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89528 2001 XG74 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89529 2001 XP75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89530 2001 XA76 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89531 2001 XD76 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89532 2001 XP77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89533 2001 XV79 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89534 2001 XO80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89535 2001 XU83 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89536 2001 XG84 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89537 2001 XJ85 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89538 2001 XD86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89539 2001 XK86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89540 2001 XN86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89541 2001 XR87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89542 2001 XH89 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
89543 2001 XT90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89544 2001 XW91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89545 2001 XM92 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89546 2001 XU92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89547 2001 XY92 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89548 2001 XR97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89549 2001 XS97 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89550 2001 XU97 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89551 2001 XX97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89552 2001 XA98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89553 2001 XE98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89554 2001 XF98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89555 2001 XN98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89556 2001 XS98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89557 2001 XY98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89558 2001 XR99 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89559 2001 XT99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89560 2001 XB100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89561 2001 XK100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89562 2001 XN100 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
89563 2001 XY101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89564 2001 XJ103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89565 2001 XW103 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
89566 2001 XZ103 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89567 2001 XM113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89568 2001 XA115 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
89569 2001 XB115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89570 2001 XA116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89571 2001 XW116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89572 2001 XX117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89573 2001 XD118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89574 2001 XG118 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89575 2001 XD119 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89576 2001 XP119 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89577 2001 XW120 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89578 2001 XV122 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89579 2001 XE127 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89580 2001 XC128 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89581 2001 XS133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89582 2001 XB134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89583 2001 XO134 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89584 2001 XW136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89585 2001 XN138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89586 2001 XP138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89587 2001 XN139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89588 2001 XZ139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89589 2001 XD141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89590 2001 XE141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89591 2001 XX144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89592 2001 XC146 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89593 2001 XC147 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89594 2001 XS147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89595 2001 XC148 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
89596 2001 XS152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89597 2001 XJ159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89598 2001 XU159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89599 2001 XW161 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
89600 2001 XF166 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89601 2001 XV168 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89602 2001 XA169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89603 2001 XH169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89604 2001 XM170 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89605 2001 XT172 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89606 2001 XF173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89607 2001 XC176 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89608 2001 XH178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89609 2001 XN179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89610 2001 XR181 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89611 2001 XR182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89612 2001 XV183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89613 2001 XM185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89614 2001 XZ185 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89615 2001 XW187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89616 2001 XH189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89617 2001 XG191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89618 2001 XB192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89619 2001 XE192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89620 2001 XM193 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89621 2001 XR194 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
89622 2001 XH195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89623 2001 XW196 14/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89624 2001 XR197 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
89625 2001 XF198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89626 2001 XS199 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
89627 2001 XC201 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89628 2001 XV205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89629 2001 XJ206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89630 2001 XX206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89631 2001 XG208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89632 2001 XO208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89633 2001 XM210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89634 2001 XO211 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89635 2001 XK213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89636 2001 XR213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89637 2001 XA214 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89638 2001 XP214 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
89639 2001 XD219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89640 2001 XP221 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89641 2001 XD222 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89642 2001 XJ223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89643 2001 XA225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89644 2001 XQ227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89645 2001 XX229 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89646 2001 XC231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89647 2001 XS231 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89648 2001 XT238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89649 2001 XA241 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89650 2001 XT241 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89651 2001 XX245 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89652 2001 XO249 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89653 2001 XS249 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89654 2001 XL250 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89655 2001 XA251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89656 2001 XH257 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89657 2001 XO259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
89658 2001 XX261 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89659 2001 XW263 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89660 2001 YC3 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89661 2001 YD3 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89662 2001 YF4 21/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
89663 2001 YN5 17/12/2001 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
89664 Pignata 2001 YU5 19/12/2001 Cima Ekar ADAS 5,6 km MPC · JPL
89665 2001 YO6 20/12/2001 Cima Ekar ADAS 3,1 km MPC · JPL
89666 2001 YO10 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89667 2001 YK11 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89668 2001 YE13 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89669 2001 YK14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89670 2001 YN17 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89671 2001 YA24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89672 2001 YG26 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89673 2001 YW27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89674 2001 YP37 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89675 2001 YS41 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89676 2001 YA46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89677 2001 YC46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89678 2001 YV46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89679 2001 YW47 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89680 2001 YY47 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89681 2001 YA48 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89682 2001 YF48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89683 2001 YK48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89684 2001 YY53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89685 2001 YB57 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89686 2001 YM57 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89687 2001 YX62 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89688 2001 YK68 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
89689 2001 YT68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89690 2001 YA70 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89691 2001 YC70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89692 2001 YP70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89693 2001 YF72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89694 2001 YS74 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89695 2001 YU74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89696 2001 YD75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89697 2001 YA78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89698 2001 YB78 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89699 2001 YU79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89700 2001 YA84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89701 2001 YK85 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89702 2001 YG86 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89703 2001 YF87 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89704 2001 YR89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89705 2001 YY93 16/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
89706 2001 YX98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89707 2001 YT99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89708 2001 YB105 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89709 2001 YK106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89710 2001 YZ107 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89711 2001 YE110 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89712 2001 YV111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
89713 2001 YB113 17/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
89714 2001 YA114 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89715 2001 YC115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89716 2001 YD115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89717 2001 YE116 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
89718 2001 YK121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89719 2001 YZ121 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89720 2001 YQ122 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89721 2001 YS123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89722 2001 YY126 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89723 2001 YP130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89724 2001 YR130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89725 2001 YB132 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89726 2001 YA134 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89727 2001 YB135 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89728 2001 YC136 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89729 2001 YQ136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89730 2001 YK137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89731 2001 YE141 17/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
89732 2001 YE146 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89733 2001 YD149 19/12/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
89734 2002 AH 04/01/2002 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,6 km MPC · JPL
89735 Tommei 2002 AM 04/01/2002 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 7,1 km MPC · JPL
89736 2002 AC1 15/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89737 2002 AW3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
89738 2002 AO5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
89739 Rampazzi 2002 AL7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
89740 2002 AB9 09/01/2002 Nashville R. Clingan 5,6 km MPC · JPL
89741 2002 AV9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
89742 2002 AW16 05/01/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
89743 2002 AD17 05/01/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
89744 2002 AG18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
89745 2002 AT19 08/01/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89746 2002 AG20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
89747 2002 AR20 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
89748 2002 AS21 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89749 2002 AT23 06/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
89750 2002 AB24 07/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
89751 2002 AM26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
89752 2002 AX32 12/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
89753 2002 AO34 10/01/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
89754 2002 AT36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89755 2002 AJ39 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89756 2002 AE54 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89757 2002 AW54 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89758 2002 AX54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89759 2002 AF56 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89760 2002 AZ56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89761 2002 AA59 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89762 2002 AM60 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89763 2002 AY60 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89764 2002 AW61 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89765 2002 AA62 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89766 2002 AO62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89767 2002 AF71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89768 2002 AU71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89769 2002 AQ73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89770 2002 AX81 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89771 2002 AD82 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89772 2002 AT82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89773 2002 AJ84 09/01/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
89774 2002 AZ88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89775 2002 AJ90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89776 2002 AL90 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89777 2002 AR90 12/01/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89778 2002 AK94 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89779 2002 AO97 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89780 2002 AY100 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89781 2002 AT105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89782 2002 AM108 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89783 2002 AT109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89784 2002 AZ109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89785 2002 AB110 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89786 2002 AA112 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89787 2002 AB112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89788 2002 AE115 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
89789 2002 AJ116 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89790 2002 AD117 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89791 2002 AG118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89792 2002 AP120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89793 2002 AJ121 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
89794 2002 AB125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89795 2002 AO126 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89796 2002 AT130 12/01/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
89797 2002 AW133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89798 2002 AK137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89799 2002 AS144 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89800 2002 AW148 11/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89801 2002 AM151 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89802 2002 AC155 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89803 2002 AD155 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89804 2002 AO157 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89805 2002 AM159 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89806 2002 AL160 13/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89807 2002 AY160 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89808 2002 AC162 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
89809 2002 AM166 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89810 2002 AF170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89811 2002 AH176 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89812 2002 AK178 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89813 2002 AR181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
89814 2002 AX181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
89815 2002 AB186 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89816 2002 AN187 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89817 2002 AB189 10/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
89818 Jureskvarč 2002 AX203 02/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL
89819 2002 BN1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
89820 2002 BX2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
89821 2002 BM3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
89822 2002 BW3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
89823 2002 BE9 18/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89824 2002 BP11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89825 2002 BA15 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89826 2002 BH15 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89827 2002 BE22 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89828 2002 BY28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
89829 2002 BQ29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
89830 2002 CE 01/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89831 2002 CW4 05/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,5 km MPC · JPL
89832 2002 CQ5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
89833 2002 CE8 04/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
89834 2002 CB10 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89835 2002 CM12 07/02/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 2,9 km MPC · JPL
89836 2002 CM15 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
89837 2002 CZ23 06/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
89838 2002 CJ31 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
89839 2002 CE32 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89840 2002 CV37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89841 2002 CM41 07/02/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
89842 2002 CZ48 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
89843 2002 CT58 13/02/2002 Farpoint G. Hug 5,2 km MPC · JPL
89844 2002 CP64 06/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
89845 2002 CQ64 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
89846 2002 CK69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89847 2002 CN72 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89848 2002 CK73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89849 2002 CF76 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89850 2002 CD77 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
89851 2002 CE80 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89852 2002 CY82 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
89853 2002 CJ84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89854 2002 CC89 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89855 2002 CZ92 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89856 2002 CE93 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89857 2002 CL95 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
89858 2002 CK96 07/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
89859 2002 CS117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
89860 2002 CL120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89861 2002 CF124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89862 2002 CM125 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
89863 2002 CV126 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89864 2002 CH128 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
89865 2002 CP129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89866 2002 CW130 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89867 2002 CP139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89868 2002 CO141 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
89869 2002 CB142 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89870 2002 CS142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89871 2002 CU143 09/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
89872 2002 CZ144 09/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
89873 2002 CT158 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89874 2002 CL160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89875 2002 CP173 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
89876 2002 CF182 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89877 2002 CD199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89878 2002 CL207 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
89879 2002 CH211 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89880 2002 CZ216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89881 2002 CG219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89882 2002 CS221 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89883 2002 CS223 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89884 2002 CS226 05/02/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
89885 2002 CP228 06/02/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
89886 2002 CT230 14/02/2002 Cerro Tololo DLS 16 km MPC · JPL
89887 2002 CD238 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
89888 2002 CW239 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89889 2002 CD245 13/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
89890 2002 CX248 15/02/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
89891 2002 CQ256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
89892 2002 CE257 05/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
89893 2002 CX265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
89894 2002 CO272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
89895 2002 CY274 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89896 2002 CG275 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
89897 2002 CC279 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89898 2002 CY279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
89899 2002 CT291 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
89900 2002 CJ293 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89901 2002 CD299 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89902 2002 CA306 04/02/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
89903 Post 2002 DL3 20/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 8,4 km MPC · JPL
89904 2002 DO5 16/02/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
89905 2002 DN7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89906 2002 DQ7 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
89907 2002 DT7 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89908 2002 DK17 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
89909 Linie 2002 ET2 08/03/2002 Kleť KLENOT 5,2 km MPC · JPL
89910 2002 ED5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,9 km MPC · JPL
89911 2002 ER8 09/03/2002 Kvistaberg UDAS 4,7 km MPC · JPL
89912 2002 EY13 05/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
89913 2002 EC24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
89914 2002 EQ25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
89915 2002 ED32 09/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
89916 2002 EN32 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
89917 2002 ET32 11/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
89918 2002 ER33 11/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
89919 2002 EF35 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
89920 2002 EN41 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89921 2002 EH45 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
89922 2002 EV45 11/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
89923 2002 EN47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
89924 2002 ED51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
89925 2002 EY52 09/03/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
89926 2002 EH53 13/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89927 2002 EP61 13/03/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
89928 2002 EB70 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89929 2002 EO75 14/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
89930 2002 EN80 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
89931 2002 EF84 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89932 2002 EV85 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89933 2002 EA89 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89934 2002 EH95 14/03/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
89935 2002 EL138 12/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
89936 2002 EK152 15/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
89937 2002 FP1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 11 km MPC · JPL
89938 2002 FR4 19/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
89939 2002 FV7 16/03/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89940 2002 FG8 16/03/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
89941 2002 FZ20 19/03/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
89942 2002 FA23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
89943 2002 FG29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89944 2002 FD32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
89945 2002 GZ33 01/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
89946 2002 GP39 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
89947 2002 GQ48 04/04/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
89948 2002 GJ57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
89949 2002 GS118 12/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
89950 2002 GJ133 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89951 2002 GU154 13/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
89952 2002 JB20 06/05/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
89953 2002 JZ91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89954 2002 JY98 13/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
89955 2002 JA119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
89956 Leibacher 2002 LJ5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
89957 2002 LQ41 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89958 2002 LY45 14/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89959 2002 NT7 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89960 2002 ND35 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89961 2002 PC72 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89962 2002 PL128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89963 2002 QH6 18/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89964 2002 QZ24 28/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89965 2002 RX7 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
89966 2002 RX24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
89967 2002 RD65 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89968 2002 RY81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89969 2002 RW87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89970 2002 RQ90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89971 2002 RX105 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89972 2002 RB108 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89973 Aranyjános 2002 RR117 08/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
89974 2002 RA150 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
89975 2002 RH191 12/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
89976 2002 SQ21 26/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
89977 2002 TX3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
89978 2002 TA27 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89979 2002 TP27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89980 2002 TV27 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89981 2002 TL30 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89982 2002 TU35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89983 2002 TE36 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89984 2002 TR38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89985 2002 TT41 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89986 2002 TV45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89987 2002 TX48 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89988 2002 TJ49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89989 2002 TV49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89990 2002 TP54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89991 2002 TC56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
89992 2002 TS66 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89993 2002 TV66 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89994 2002 TK68 08/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89995 2002 TL72 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
89996 2002 TK79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89997 2002 TO79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89998 2002 TN83 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89999 2002 TU89 03/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
90000 2002 TK102 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

85.000s  • 86.000s  • 87.000s  • 88.000s  • 89.000s  • 90.000s  • 91.000s  • 92.000s  • 93.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001