Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/132001–133000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132001 2002 CB98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132002 2002 CP98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132003 2002 CB99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132004 2002 CK99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132005 Scottmcgregor 2002 CN99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132006 2002 CU99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132007 2002 CC100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132008 2002 CG100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132009 2002 CL100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132010 2002 CO100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132011 2002 CM102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132012 2002 CV103 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132013 2002 CU104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132014 2002 CL105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132015 2002 CT105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132016 2002 CZ105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132017 2002 CC106 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132018 2002 CD107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132019 2002 CG108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132020 2002 CT109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132021 2002 CX111 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132022 2002 CG112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132023 2002 CR112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132024 2002 CF114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132025 2002 CJ114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132026 2002 CO114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132027 2002 CE115 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132028 2002 CN115 14/02/2002 Nashville R. Clingan 1,6 km MPC · JPL
132029 2002 CB118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
132030 2002 CB119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132031 2002 CA121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132032 2002 CO123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132033 2002 CJ124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132034 2002 CM124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132035 2002 CQ124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132036 2002 CC125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132037 2002 CS127 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132038 2002 CV128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132039 2002 CY128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132040 2002 CE129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132041 2002 CL129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132042 2002 CM130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132043 2002 CO131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132044 2002 CP132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132045 2002 CY132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132046 2002 CT134 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132047 2002 CV136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132048 2002 CF137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132049 2002 CG137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132050 2002 CV138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132051 2002 CX138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132052 2002 CB139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132053 2002 CD139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132054 2002 CN139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132055 2002 CA140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132056 2002 CA141 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132057 2002 CG141 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132058 2002 CE142 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132059 2002 CJ142 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132060 2002 CH143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132061 2002 CX143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132062 2002 CR144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132063 2002 CZ145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132064 2002 CJ146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132065 2002 CX146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132066 2002 CE147 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132067 2002 CQ147 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132068 2002 CY150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132069 2002 CH152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132070 2002 CC154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132071 2002 CA159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132072 2002 CU159 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132073 2002 CA160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132074 2002 CQ160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132075 2002 CC161 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132076 2002 CN162 08/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
132077 2002 CW163 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132078 2002 CE164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132079 2002 CG165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132080 2002 CS165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132081 2002 CX165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132082 2002 CY165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132083 2002 CG167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132084 2002 CS169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132085 2002 CV169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132086 2002 CN170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132087 2002 CA171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132088 2002 CY172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132089 2002 CG173 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132090 2002 CV173 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132091 2002 CC175 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
132092 2002 CR177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132093 2002 CW181 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132094 2002 CH186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132095 2002 CD191 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132096 2002 CW194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132097 2002 CE202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132098 2002 CC206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132099 2002 CS206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132100 2002 CU207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132101 2002 CY208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132102 2002 CZ210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132103 2002 CV211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132104 2002 CM212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132105 2002 CA213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132106 2002 CF213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132107 2002 CR214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132108 2002 CP215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132109 2002 CS217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132110 2002 CV217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132111 2002 CA219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132112 2002 CX219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132113 2002 CN223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132114 2002 CE224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132115 2002 CL225 15/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
132116 2002 CR225 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
132117 2002 CT226 05/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132118 2002 CG228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132119 2002 CY229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132120 2002 CL230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
132121 2002 CW233 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132122 2002 CZ233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132123 2002 CT237 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132124 2002 CW237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132125 2002 CT239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132126 2002 CE240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132127 2002 CO241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132128 2002 CG242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132129 2002 CB243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132130 2002 CH245 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132131 2002 CX246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
132132 2002 CL247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132133 2002 CP247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132134 2002 CV248 14/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132135 2002 CN249 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132136 2002 CA252 03/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132137 2002 CZ255 04/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132138 2002 CA259 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132139 2002 CH269 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132140 2002 CT270 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
132141 2002 CJ272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132142 2002 CU272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
132143 2002 CS277 07/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132144 2002 CM280 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132145 2002 CU281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
132146 2002 CJ283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
132147 2002 CT284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132148 2002 CW284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
132149 2002 CN287 09/02/2002 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
132150 2002 CB288 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
132151 2002 CV298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132152 2002 CY298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132153 2002 CJ307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132154 2002 CQ307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132155 2002 CO310 07/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132156 2002 CK311 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132157 2002 DD7 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
132158 2002 DQ10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132159 2002 EP2 08/03/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,2 km MPC · JPL
132160 2002 ES2 08/03/2002 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
132161 2002 EZ6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
132162 2002 EJ8 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,1 km MPC · JPL
132163 2002 EM9 14/03/2002 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
132164 2002 ED10 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132165 2002 EM13 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132166 2002 EO13 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132167 2002 EH17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132168 2002 EC19 06/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132169 2002 EE20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132170 2002 EA21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132171 2002 EV21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132172 2002 EZ21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
132173 2002 EU22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132174 2002 EX22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132175 2002 EA24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
132176 2002 EK26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
132177 2002 EN26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
132178 2002 EC27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132179 2002 EL27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132180 2002 ET27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132181 2002 EV27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132182 2002 EZ27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132183 2002 EF28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132184 2002 EN28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132185 2002 ER28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132186 2002 EW29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132187 2002 EC30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132188 2002 EW30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132189 2002 EG31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132190 2002 EN34 11/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
132191 2002 EF37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
132192 2002 EQ39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132193 2002 EY39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132194 2002 EM41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132195 2002 EQ42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132196 2002 EU42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132197 2002 ES44 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
132198 2002 EX44 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
132199 2002 EB45 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
132200 2002 EQ45 11/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132201 2002 EO50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132202 2002 EV51 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132203 2002 EK52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132204 2002 EO53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132205 2002 EU53 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132206 2002 EP56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132207 2002 EQ56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132208 2002 EG57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132209 2002 EN57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132210 2002 ED58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132211 2002 EM58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132212 2002 EH59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132213 2002 ES59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132214 2002 EC60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132215 2002 EL61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132216 2002 EU63 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132217 2002 EQ64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132218 2002 EX64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132219 2002 EL65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132220 2002 EM66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132221 2002 ES67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132222 2002 EG68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132223 2002 ET69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132224 2002 EX69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132225 2002 EP70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132226 2002 EA71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132227 2002 EE71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132228 2002 EQ71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132229 2002 ET72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132230 2002 EU72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132231 2002 EN74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132232 2002 EP74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132233 2002 EV74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132234 2002 EU75 14/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132235 2002 EE79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132236 2002 EH79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
132237 2002 EL79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132238 2002 EC80 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132239 2002 EF80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132240 2002 EQ81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132241 2002 EU84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132242 2002 EE85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132243 2002 EJ85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132244 2002 EB86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132245 2002 ED86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132246 2002 EQ86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132247 2002 EV87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132248 2002 EM90 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132249 2002 EN92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132250 2002 ET93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132251 2002 EY94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132252 2002 EO97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132253 2002 EU100 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
132254 2002 EZ100 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132255 2002 EC105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
132256 2002 EV108 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
132257 2002 EW110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
132258 2002 EM114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
132259 2002 EY114 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132260 2002 EM116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
132261 2002 EJ118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
132262 2002 EC123 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
132263 2002 EX123 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
132264 2002 EO124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132265 2002 EW125 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
132266 2002 EV127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132267 2002 EH131 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132268 2002 EF133 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132269 2002 EH135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132270 2002 EN138 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132271 2002 ED141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132272 2002 EN141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132273 2002 EU141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
132274 2002 EB145 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132275 2002 EN145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132276 2002 EA149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132277 2002 EV150 15/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132278 2002 EP152 14/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
132279 2002 EN155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
132280 2002 FZ2 16/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
132281 2002 FY9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132282 2002 FQ12 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132283 2002 FP13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132284 2002 FX13 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132285 2002 FP14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132286 2002 FW14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132287 2002 FA16 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
132288 2002 FJ20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132289 2002 FD22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132290 2002 FK22 19/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132291 2002 FY24 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
132292 2002 FV32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132293 2002 FS33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132294 2002 FF36 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
132295 2002 GC 01/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132296 2002 GB1 04/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
132297 2002 GD1 03/04/2002 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 1,6 km MPC · JPL
132298 2002 GD2 06/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,9 km MPC · JPL
132299 2002 GK3 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132300 2002 GT6 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132301 2002 GG7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
132302 2002 GK7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
132303 2002 GW8 14/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132304 2002 GH9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
132305 2002 GG11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
132306 2002 GQ11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
132307 2002 GH12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
132308 2002 GT12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132309 2002 GV12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132310 2002 GP13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132311 2002 GY13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132312 2002 GT14 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
132313 2002 GL15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132314 2002 GH16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132315 2002 GU16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132316 2002 GZ17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132317 2002 GV18 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132318 2002 GW18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132319 2002 GX18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132320 2002 GA19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132321 2002 GR19 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132322 2002 GX19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132323 2002 GU21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132324 2002 GX21 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132325 2002 GC23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132326 2002 GR23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132327 2002 GA24 15/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132328 2002 GH27 11/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
132329 2002 GL31 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
132330 2002 GY33 01/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132331 2002 GD35 01/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132332 2002 GL37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132333 2002 GF38 01/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132334 2002 GN38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
132335 2002 GU38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
132336 2002 GM39 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132337 2002 GD40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132338 2002 GP40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132339 2002 GR41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132340 2002 GD42 04/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132341 2002 GC43 04/04/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
132342 2002 GF43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132343 2002 GQ43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132344 2002 GA44 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132345 2002 GM44 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132346 2002 GQ45 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132347 2002 GD46 02/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132348 2002 GB47 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132349 2002 GF50 05/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132350 2002 GG52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132351 2002 GT52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132352 2002 GV54 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
132353 2002 GB55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132354 2002 GZ55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
132355 2002 GH57 08/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132356 2002 GY58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132357 2002 GM60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
132358 2002 GE61 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132359 2002 GQ63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132360 2002 GB64 08/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132361 2002 GK66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132362 2002 GA67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132363 2002 GL67 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132364 2002 GN67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132365 2002 GO67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
132366 2002 GF68 08/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132367 2002 GG68 08/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132368 2002 GT68 08/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132369 2002 GX69 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132370 2002 GK72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
132371 2002 GQ73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
132372 2002 GW74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
132373 2002 GK75 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132374 2002 GM77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
132375 2002 GA78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132376 2002 GF78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132377 2002 GJ79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132378 2002 GW79 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132379 2002 GH80 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132380 2002 GS80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132381 2002 GK82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132382 2002 GO83 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132383 2002 GQ83 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132384 2002 GT84 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
132385 2002 GY85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132386 2002 GT87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132387 2002 GK88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132388 2002 GQ88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132389 2002 GJ90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132390 2002 GN91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132391 2002 GM92 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132392 2002 GP94 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132393 2002 GW95 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132394 2002 GW96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132395 2002 GA97 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132396 2002 GW97 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132397 2002 GO98 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132398 2002 GN99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132399 2002 GW99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132400 2002 GS100 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132401 2002 GA101 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132402 2002 GG101 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132403 2002 GD102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132404 2002 GV107 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132405 2002 GD108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132406 2002 GY108 11/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132407 2002 GA112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132408 2002 GS112 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132409 2002 GJ113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132410 2002 GB114 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132411 2002 GO117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132412 2002 GF121 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
132413 2002 GN122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132414 2002 GL125 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132415 2002 GC127 12/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132416 2002 GJ130 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
132417 2002 GH132 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132418 2002 GY132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132419 2002 GZ133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132420 2002 GQ135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132421 2002 GF140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132422 2002 GO144 11/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
132423 2002 GN146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132424 2002 GC147 13/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132425 2002 GJ147 13/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
132426 2002 GR148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132427 2002 GY148 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132428 2002 GK151 14/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
132429 2002 GH153 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
132430 2002 GE154 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132431 2002 GF160 14/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132432 2002 GG160 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132433 2002 GZ162 14/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132434 2002 GM163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132435 2002 GL164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132436 2002 GW164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
132437 2002 GJ165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132438 2002 GE169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132439 2002 GR170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132440 2002 GU173 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132441 2002 GV174 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132442 2002 GV176 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132443 2002 GQ177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 5,3 km MPC · JPL
132444 2002 GW177 14/04/2002 Haleakala M. White, M. Collins 1,5 km MPC · JPL
132445 Gaertner 2002 GD178 14/04/2002 Palomar M. Meyer 1,4 km MPC · JPL
132446 2002 HC1 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132447 2002 HH1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132448 2002 HK1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132449 2002 HP1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132450 2002 HT1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132451 2002 HV1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132452 2002 HA2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132453 2002 HX2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132454 2002 HL4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132455 2002 HR5 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132456 2002 HT5 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132457 2002 HZ5 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
132458 2002 HJ6 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
132459 2002 HU6 18/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132460 2002 HG7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
132461 2002 HG12 30/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132462 2002 HT12 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132463 2002 HV14 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132464 2002 JM 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
132465 2002 JO 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
132466 2002 JY 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
132467 2002 JW1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
132468 2002 JD2 03/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132469 2002 JY4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
132470 2002 JJ8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
132471 2002 JL11 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132472 2002 JV11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
132473 2002 JN12 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
132474 2002 JU12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
132475 2002 JK14 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132476 2002 JF15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132477 2002 JC16 01/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132478 2002 JU17 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132479 2002 JX18 07/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
132480 2002 JT20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132481 2002 JK22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132482 2002 JQ23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132483 2002 JS24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132484 2002 JY24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132485 2002 JJ25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132486 2002 JR26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132487 2002 JW26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132488 2002 JW27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132489 2002 JJ28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132490 2002 JB29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132491 2002 JG29 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132492 2002 JO30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132493 2002 JP30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132494 2002 JQ30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132495 2002 JD31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132496 2002 JP31 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132497 2002 JD32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132498 2002 JD33 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132499 2002 JO34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132500 2002 JS34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132501 2002 JG35 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132502 2002 JQ35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132503 2002 JS35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132504 2002 JV35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132505 2002 JY35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132506 2002 JF37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
132507 2002 JB38 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
132508 2002 JM38 09/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
132509 2002 JU41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132510 2002 JB42 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132511 2002 JK42 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132512 2002 JJ43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132513 2002 JD45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132514 2002 JM47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132515 2002 JT48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132516 2002 JV48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132517 2002 JD49 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132518 2002 JY49 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132519 2002 JH50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132520 2002 JQ51 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132521 2002 JP54 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132522 2002 JT54 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
132523 2002 JF55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132524 APL 2002 JF56 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132525 2002 JV57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132526 2002 JO58 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132527 2002 JB60 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132528 2002 JO61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132529 2002 JJ62 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
132530 2002 JK62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132531 2002 JP62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
132532 2002 JU62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132533 2002 JA66 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132534 2002 JS66 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132535 2002 JC67 10/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132536 2002 JG67 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132537 2002 JE71 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132538 2002 JQ71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132539 2002 JF72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132540 2002 JY72 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132541 2002 JE73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132542 2002 JK73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132543 2002 JO73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
132544 2002 JU73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132545 2002 JW73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132546 2002 JA74 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
132547 2002 JB74 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132548 2002 JN74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132549 2002 JW75 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132550 2002 JX75 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132551 2002 JY75 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132552 2002 JK76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132553 2002 JE77 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132554 2002 JT82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132555 2002 JB85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132556 2002 JS85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132557 2002 JD86 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132558 2002 JN88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132559 2002 JP92 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
132560 2002 JH93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132561 2002 JV93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132562 2002 JA95 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132563 2002 JE95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132564 2002 JB96 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132565 2002 JK99 13/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
132566 2002 JZ99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132567 2002 JP101 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
132568 2002 JS102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132569 2002 JU102 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132570 2002 JH103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132571 2002 JM103 10/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
132572 2002 JX105 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132573 2002 JV108 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
132574 2002 JO109 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132575 2002 JU109 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
132576 2002 JJ111 11/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
132577 2002 JQ114 13/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
132578 2002 JR115 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
132579 2002 JX116 04/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132580 2002 JR117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
132581 2002 JS117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
132582 2002 JZ117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
132583 2002 JH119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132584 2002 JF120 05/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132585 2002 JG120 05/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132586 2002 JX121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132587 2002 JA128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132588 2002 JC128 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132589 2002 JS128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
132590 2002 JJ130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132591 2002 JS131 09/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132592 2002 JW131 09/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
132593 2002 JX132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132594 2002 JH134 09/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132595 2002 JJ134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132596 2002 JJ135 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
132597 2002 JM141 10/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132598 2002 JG142 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
132599 2002 JX143 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132600 2002 JB145 13/05/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132601 2002 JH145 13/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132602 2002 KB5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132603 2002 KK6 25/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132604 2002 KS8 30/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
132605 2002 KA9 29/05/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
132606 2002 KL9 29/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
132607 2002 KT9 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132608 2002 KV10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132609 2002 KU12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
132610 2002 KC13 18/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132611 2002 KE14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132612 2002 KM14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132613 2002 KQ14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132614 2002 KN15 23/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132615 2002 LM1 02/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132616 2002 LO3 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
132617 2002 LF4 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132618 2002 LH6 07/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132619 2002 LR6 01/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
132620 2002 LL7 02/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
132621 2002 LS8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
132622 2002 LE9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132623 2002 LV9 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132624 2002 LD13 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132625 2002 LJ20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132626 2002 LY20 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
132627 2002 LH21 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132628 2002 LJ21 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132629 2002 LU22 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132630 2002 LH24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
132631 2002 LW27 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132632 2002 LU29 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
132633 2002 LL30 01/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132634 2002 LQ30 03/06/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
132635 2002 LG32 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132636 2002 LC33 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132637 2002 LW34 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132638 2002 LZ34 09/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
132639 2002 LB35 11/06/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
132640 2002 LW36 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132641 2002 LY37 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132642 2002 LF38 05/06/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
132643 2002 LN40 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
132644 2002 LJ45 05/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132645 2002 LK45 05/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132646 2002 LT45 06/06/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
132647 2002 LY48 13/06/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
132648 2002 LF51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132649 2002 LH51 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132650 2002 LL51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132651 2002 LD52 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132652 2002 LX53 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132653 2002 LY53 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132654 2002 LD54 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132655 2002 LF54 10/06/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
132656 2002 LP54 08/06/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
132657 2002 LZ54 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132658 2002 LA56 14/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132659 2002 LH57 11/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132660 2002 LY57 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132661 Carlbaeker 2002 LO60 12/06/2002 Palomar M. Meyer 1,6 km MPC · JPL
132662 2002 LQ60 08/06/2002 Palomar S. F. Hönig 5,5 km MPC · JPL
132663 2002 MD2 16/06/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132664 2002 MB3 25/06/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132665 2002 MC5 16/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132666 2002 NU1 03/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132667 2002 NL4 03/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
132668 2002 NA6 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
132669 2002 NJ6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
132670 2002 NT8 01/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132671 2002 NL9 03/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132672 2002 NP9 03/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132673 2002 NO12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132674 2002 NB14 04/07/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
132675 2002 NG14 04/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
132676 2002 NR14 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132677 2002 ND15 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132678 2002 NW15 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132679 2002 NF16 06/07/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
132680 2002 NE18 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132681 2002 NG19 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132682 2002 NW19 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132683 2002 NZ21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132684 2002 NQ22 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132685 2002 NV23 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
132686 2002 ND25 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
132687 2002 NJ25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132688 2002 NF27 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132689 2002 NC28 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132690 2002 NQ28 12/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132691 2002 NY32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132692 2002 NJ33 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132693 2002 NQ33 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132694 2002 NH34 11/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,5 km MPC · JPL
132695 2002 NV34 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132696 2002 NW34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132697 2002 NU37 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132698 2002 NJ38 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
132699 2002 NY43 12/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132700 2002 NX48 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132701 2002 NQ50 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132702 2002 OU2 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
132703 2002 OE3 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
132704 2002 ON3 17/07/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
132705 2002 OL6 20/07/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
132706 2002 OZ10 22/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132707 2002 OR11 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
132708 2002 OT13 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
132709 2002 OV13 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
132710 2002 OJ14 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132711 2002 OS14 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
132712 2002 OY14 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132713 2002 OK16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
132714 2002 OC17 18/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
132715 2002 OR18 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
132716 2002 OJ19 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132717 2002 OT24 22/07/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
132718 Kemény 2002 ON27 23/07/2002 Palomar K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
132719 Lambey 2002 PF 01/08/2002 Pises Pises Obs. 1,8 km MPC · JPL
132720 2002 PK1 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132721 2002 PS3 03/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
132722 2002 PV3 03/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
132723 2002 PU4 04/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132724 2002 PL5 04/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132725 2002 PO10 05/08/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
132726 2002 PU14 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132727 2002 PD16 06/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
132728 2002 PF18 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
132729 2002 PO22 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132730 2002 PE23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
132731 2002 PL24 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132732 2002 PM25 06/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
132733 2002 PH26 06/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132734 2002 PG27 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
132735 2002 PZ27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
132736 2002 PQ28 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
132737 2002 PS28 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
132738 2002 PH29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132739 2002 PJ30 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
132740 2002 PF32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132741 2002 PU33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
132742 2002 PU36 07/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132743 2002 PO37 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132744 2002 PT40 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132745 2002 PV40 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132746 2002 PG42 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
132747 2002 PQ43 11/08/2002 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
132748 2002 PB45 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
132749 2002 PE47 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132750 2002 PM48 10/08/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
132751 2002 PS48 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132752 2002 PK49 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132753 2002 PT51 08/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
132754 2002 PR54 05/08/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
132755 2002 PU59 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132756 2002 PV62 08/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132757 2002 PB65 05/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
132758 2002 PH69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132759 2002 PM69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132760 2002 PB70 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132761 2002 PH71 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132762 2002 PU72 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
132763 2002 PW73 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
132764 2002 PH76 09/08/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
132765 2002 PA81 13/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132766 2002 PN84 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132767 2002 PO84 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132768 2002 PQ90 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
132769 2002 PJ91 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132770 2002 PN93 14/08/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
132771 2002 PF95 13/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132772 2002 PO95 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132773 2002 PT95 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132774 2002 PP97 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
132775 2002 PA99 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132776 2002 PN101 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
132777 2002 PL107 13/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
132778 2002 PU108 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132779 2002 PW110 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132780 2002 PZ110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
132781 2002 PQ115 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
132782 2002 PB117 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
132783 2002 PW123 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132784 2002 PS125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132785 2002 PH127 14/08/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
132786 2002 PB132 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132787 2002 PE135 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
132788 2002 PJ135 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
132789 2002 PH136 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132790 2002 PW140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
132791 2002 PY149 11/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
132792 Scottsmith 2002 PB152 10/08/2002 Cerro Tololo R. Millis 4,0 km MPC · JPL
132793 2002 PJ155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
132794 2002 PS155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
132795 2002 PU161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
132796 2002 PR162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
132797 2002 PW166 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132798 Kürti 2002 PU167 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132799 2002 PG171 11/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132800 2002 QM 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132801 2002 QJ1 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
132802 2002 QV1 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
132803 2002 QP7 16/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132804 2002 QP8 19/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132805 2002 QQ8 19/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132806 2002 QF9 19/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
132807 2002 QV28 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
132808 2002 QN30 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132809 2002 QO30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
132810 2002 QW31 29/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132811 2002 QG32 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132812 2002 QX34 29/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132813 2002 QY34 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132814 2002 QE40 30/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132815 2002 QX46 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
132816 2002 QL49 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
132817 2002 QE51 28/08/2002 Palomar R. Matson 5,9 km MPC · JPL
132818 2002 QK60 26/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
132819 2002 QN64 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
132820 Miskotte 2002 QX65 17/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132821 2002 QR68 18/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
132822 2002 QN69 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132823 2002 QW74 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132824 Galamb 2002 QE79 17/08/2002 Palomar K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
132825 Shizu-Mao 132825|Shizu-Mao}} 16/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 6,4 km MPC · JPL
132826 2002 QR87 27/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132827 2002 RK1 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132828 2002 RA2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
132829 2002 RG4 03/09/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
132830 2002 RQ7 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
132831 2002 RO10 04/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
132832 2002 RX12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
132833 2002 RM14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
132834 2002 RG17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
132835 2002 RJ17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
132836 2002 RY20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
132837 2002 RH26 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
132838 2002 RT27 03/09/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
132839 2002 RN30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
132840 2002 RV31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
132841 2002 RV33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
132842 2002 RZ33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
132843 2002 RG37 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132844 2002 RW39 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132845 2002 RY40 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132846 2002 RD41 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
132847 2002 RS46 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132848 2002 RK47 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132849 2002 RZ49 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
132850 2002 RL51 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
132851 2002 RS51 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
132852 2002 RN53 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132853 2002 RJ55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
132854 2002 RZ55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
132855 2002 RE60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
132856 2002 RK61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
132857 2002 RE67 03/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
132858 2002 RC69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
132859 2002 RE70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
132860 2002 RJ70 04/09/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
132861 2002 RO74 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
132862 2002 RN78 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
132863 2002 RM79 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132864 2002 RN82 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
132865 2002 RA83 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
132866 2002 RW84 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132867 2002 RB94 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
132868 2002 RO95 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
132869 2002 RX98 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132870 2002 RJ101 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
132871 2002 RW105 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132872 2002 RU109 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132873 2002 RB114 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
132874 Latinovits 2002 RV118 09/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
132875 2002 RS120 07/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
132876 2002 RA121 07/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
132877 2002 RT124 09/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132878 2002 RD125 07/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
132879 2002 RQ128 10/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132880 2002 RU132 09/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
132881 2002 RS133 10/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132882 2002 RL135 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
132883 2002 RN138 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
132884 2002 RJ148 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
132885 2002 RK149 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
132886 2002 RM149 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
132887 2002 RU155 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
132888 2002 RT156 11/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132889 2002 RV164 12/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
132890 2002 RM169 13/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132891 2002 RY173 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
132892 2002 RH175 13/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
132893 2002 RY184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132894 2002 RJ186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
132895 2002 RH188 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132896 2002 RM188 13/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
132897 2002 RF189 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
132898 2002 RN204 14/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132899 2002 RO212 15/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
132900 2002 RN215 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132901 2002 RF230 15/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
132902 2002 RO233 08/09/2002 Haleakala R. Matson 5,9 km MPC · JPL
132903 2002 RG234 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,0 km MPC · JPL
132904 Notkin 2002 RB237 12/09/2002 Palomar R. Matson 7,2 km MPC · JPL
132905 2002 RS237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
132906 2002 RO247 09/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132907 2002 RC248 15/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132908 2002 SW13 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132909 2002 SS14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
132910 2002 SL16 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132911 2002 SH19 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
132912 2002 SX21 26/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
132913 2002 SJ24 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132914 2002 SX25 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
132915 2002 SV27 26/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132916 2002 SE28 29/09/2002 Ondřejov P. Pravec 3,9 km MPC · JPL
132917 2002 SW29 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
132918 2002 SN30 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
132919 2002 SX34 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
132920 2002 SY37 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
132921 2002 SA42 28/09/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
132922 2002 SJ43 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
132923 2002 SM47 30/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
132924 2002 SF49 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132925 2002 SO49 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132926 2002 SA50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
132927 2002 SQ52 18/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
132928 2002 SD53 18/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
132929 2002 SY54 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
132930 2002 ST56 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132931 2002 SQ61 16/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
132932 2002 SO64 27/09/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
132933 2002 TC 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
132934 2002 TC11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
132935 2002 TO14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
132936 2002 TC16 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132937 2002 TN19 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
132938 2002 TC28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
132939 2002 TV31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132940 2002 TW32 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132941 2002 TG40 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
132942 2002 TB41 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
132943 2002 TC42 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132944 2002 TS46 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
132945 2002 TQ54 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132946 2002 TG59 04/10/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
132947 2002 TB61 03/10/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
132948 2002 TL64 04/10/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
132949 2002 TE71 03/10/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
132950 2002 TH71 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132951 2002 TN71 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
132952 2002 TM72 03/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
132953 2002 TM83 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
132954 2002 TT83 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
132955 2002 TD85 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
132956 2002 TG95 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
132957 2002 TW95 03/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
132958 2002 TR108 01/10/2002 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
132959 2002 TW108 01/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
132960 2002 TL115 03/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
132961 2002 TG117 03/10/2002 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
132962 2002 TZ117 03/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
132963 2002 TM122 04/10/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
132964 2002 TH126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132965 2002 TC131 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132966 2002 TF131 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132967 2002 TW133 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132968 2002 TT136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
132969 2002 TS137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
132970 2002 TQ142 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
132971 2002 TM143 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
132972 2002 TW164 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
132973 2002 TZ164 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
132974 2002 TP168 03/10/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
132975 2002 TT172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
132976 2002 TF173 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
132977 2002 TM177 11/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
132978 2002 TT183 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132979 2002 TJ186 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
132980 2002 TM188 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132981 2002 TD190 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
132982 2002 TX192 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132983 2002 TV196 04/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
132984 2002 TO197 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
132985 2002 TV198 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
132986 2002 TD205 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
132987 2002 TO205 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
132988 2002 TM211 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132989 2002 TX219 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132990 2002 TV226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
132991 2002 TY227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
132992 2002 TS230 07/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
132993 2002 TK234 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132994 2002 TP240 06/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
132995 2002 TY241 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
132996 2002 TT253 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
132997 2002 TO258 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132998 2002 TL269 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132999 2002 TO269 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
133000 2002 TL278 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

128.000s  • 129.000s  • 130.000s  • 131.000s  • 132.000s  • 133.000s  • 134.000s  • 135.000s  • 136.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001