Danh sách tiểu hành tinh/115001–116000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115001 2003 QF75 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
115002 2003 QG75 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115003 2003 QL75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115004 2003 QU76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115005 2003 QW77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115006 2003 QX77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115007 2003 QZ77 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115008 2003 QC78 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115009 2003 QF78 24/08/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
115010 2003 QS78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115011 2003 QY78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115012 2003 QF79 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115013 2003 QG79 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115014 2003 QL79 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115015 Chang Díaz 115015|Chang Díaz}} 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 6,1 km MPC · JPL
115016 2003 QQ87 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115017 2003 QU88 25/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115018 2003 QJ89 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115019 2003 QS89 28/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115020 2003 QQ90 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115021 2003 QD92 28/08/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
115022 2003 QK93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
115023 2003 QX94 29/08/2003 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
115024 2003 QP98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115025 2003 QC100 28/08/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
115026 2003 QG101 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
115027 2003 QV101 29/08/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
115028 2003 QY102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115029 2003 QZ102 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
115030 2003 QS103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
115031 2003 QN104 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115032 2003 QX104 29/08/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
115033 2003 QC105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
115034 2003 QH105 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
115035 2003 QU106 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
115036 2003 QZ106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
115037 2003 QJ108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115038 2003 QK108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115039 2003 QB109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115040 2003 QY110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115041 2003 QA111 31/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115042 2003 QT112 20/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
115043 2003 RH 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115044 2003 RQ 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115045 2003 RB1 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115046 2003 RV3 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115047 2003 RH4 02/09/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
115048 2003 RU4 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115049 2003 RY4 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115050 2003 RS5 03/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115051 Safaeinili 2003 RC6 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
115052 2003 RD6 05/09/2003 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
115053 2003 RP6 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
115054 2003 RR6 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115055 2003 RU6 03/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,3 km MPC · JPL
115056 2003 RZ6 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115057 2003 RC7 04/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115058 Tassantal 2003 RH8 04/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,0 km MPC · JPL
115059 Nagykároly 2003 RJ8 05/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,8 km MPC · JPL
115060 2003 RD12 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
115061 2003 RG13 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
115062 2003 RT14 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
115063 2003 RU14 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
115064 2003 RZ14 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
115065 2003 RN18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
115066 2003 RH19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
115067 2003 RQ19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115068 2003 RY20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115069 2003 RE21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
115070 2003 RT21 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
115071 2003 RG22 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
115072 2003 RO22 15/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
115073 2003 RO23 14/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115074 2003 RW23 14/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
115075 2003 RA24 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115076 2003 RD24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115077 2003 RL25 15/09/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
115078 2003 RJ26 03/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
115079 2003 SA3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
115080 2003 SH3 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115081 2003 SQ3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115082 2003 SP6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
115083 2003 SZ7 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115084 2003 SM9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115085 2003 SK11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
115086 2003 SP11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115087 2003 SP13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115088 2003 SU13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
115089 2003 SF14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
115090 2003 SM14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115091 2003 SB15 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115092 2003 SH15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
115093 2003 SQ16 17/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
115094 2003 SZ16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115095 2003 SB17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115096 2003 SW17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115097 2003 SK18 16/09/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
115098 2003 SN18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
115099 2003 SA22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
115100 2003 SY22 16/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115101 2003 SD23 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
115102 2003 SP24 17/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115103 2003 SK25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
115104 2003 SW25 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115105 2003 SQ26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
115106 2003 SF27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115107 2003 ST30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115108 2003 SA31 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
115109 2003 SK32 17/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
115110 2003 SR33 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115111 2003 ST35 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115112 2003 SQ37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115113 2003 SN38 16/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115114 2003 SB39 16/09/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
115115 2003 SX39 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115116 2003 SE40 16/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
115117 2003 SQ41 18/09/2003 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
115118 2003 SB44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115119 2003 SP44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
115120 2003 SV44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
115121 2003 SP46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115122 2003 SQ46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
115123 2003 SR47 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
115124 2003 ST47 18/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115125 2003 SA48 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115126 2003 SC49 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
115127 2003 SJ49 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115128 2003 SC51 18/09/2003 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
115129 2003 SL52 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115130 2003 SV52 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
115131 2003 SB53 19/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115132 2003 SM53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115133 2003 SN53 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115134 2003 SW55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
115135 2003 SK57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115136 2003 SN57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
115137 2003 SX57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115138 2003 SE58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
115139 2003 SB59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115140 2003 SE59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
115141 2003 SZ61 17/09/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
115142 2003 SM64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
115143 2003 SO64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
115144 2003 SQ64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
115145 2003 SD65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
115146 2003 SK66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
115147 2003 SU66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
115148 2003 SZ66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
115149 2003 SA67 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115150 2003 SH67 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
115151 2003 SP67 19/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115152 2003 SA68 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
115153 2003 SB69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115154 2003 SN70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115155 2003 SJ71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115156 2003 SR71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115157 2003 SG73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115158 2003 SA74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115159 2003 SP75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
115160 2003 SF76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115161 2003 SH76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
115162 2003 SL76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115163 2003 SN76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
115164 2003 SJ80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115165 2003 SL80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115166 2003 SM80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115167 2003 SR80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115168 2003 SV80 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115169 2003 SW80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115170 2003 SF81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
115171 2003 SS81 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115172 2003 SN82 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115173 2003 SW83 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115174 2003 SA87 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115175 2003 SG87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115176 2003 SN87 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115177 2003 ST87 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
115178 2003 SO88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115179 2003 SX89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115180 2003 SM90 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115181 2003 SX91 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115182 2003 ST92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115183 2003 SO94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 7,1 km MPC · JPL
115184 2003 SO95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115185 2003 SD97 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115186 2003 SB98 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115187 2003 SD103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115188 2003 SP103 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115189 2003 SY103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115190 2003 SW105 20/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115191 2003 SZ105 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
115192 2003 SO106 20/09/2003 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
115193 2003 SA107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115194 2003 SF107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115195 2003 SJ108 20/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
115196 2003 SB109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
115197 2003 SH109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
115198 2003 SQ110 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115199 2003 SR110 20/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
115200 2003 SV110 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115201 2003 SM111 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115202 2003 ST111 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115203 2003 SJ116 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
115204 2003 SV116 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115205 2003 SZ117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
115206 2003 SD118 16/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
115207 2003 SJ119 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
115208 2003 SM120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115209 2003 SL124 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115210 2003 SY124 19/09/2003 Majorca Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
115211 2003 SS125 19/09/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
115212 2003 SW125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115213 2003 SR126 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115214 2003 SH128 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115215 2003 SX128 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115216 2003 SZ129 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115217 2003 SP138 20/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
115218 2003 SF140 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 8,4 km MPC · JPL
115219 2003 SJ140 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115220 2003 ST140 19/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
115221 2003 SH141 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115222 2003 SK142 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115223 2003 SM142 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115224 2003 SR142 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115225 2003 SW142 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115226 2003 SA143 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
115227 2003 SB143 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115228 2003 SL143 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115229 2003 SS143 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115230 2003 ST143 21/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115231 2003 SV143 21/09/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
115232 2003 SE145 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115233 2003 SH145 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
115234 2003 SV145 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115235 2003 SA146 20/09/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
115236 2003 SS146 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
115237 2003 SG147 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
115238 2003 SQ147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115239 2003 SS147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115240 2003 SC148 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115241 2003 SZ149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115242 2003 SX151 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115243 2003 SC152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
115244 2003 SL152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
115245 2003 SO152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115246 2003 SF153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
115247 2003 SS155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
115248 2003 ST155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
115249 2003 SE156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115250 2003 SF156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
115251 2003 SS156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115252 2003 SK157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
115253 2003 SN157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
115254 Fényi 2003 SF158 22/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,2 km MPC · JPL
115255 2003 SU160 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
115256 2003 SJ162 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115257 2003 SO163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
115258 2003 SD164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115259 2003 SK164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
115260 2003 ST167 22/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
115261 2003 SE169 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
115262 2003 SB172 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
115263 2003 SN172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115264 2003 SW172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115265 2003 SC173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115266 2003 SG173 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
115267 2003 SE174 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115268 2003 SG177 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115269 2003 SP177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115270 2003 SR179 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115271 2003 SL180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115272 2003 SU181 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115273 2003 SA182 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115274 2003 SB182 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115275 2003 SY182 21/09/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 6,9 km MPC · JPL
115276 2003 SY183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
115277 2003 SS185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115278 2003 SN186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
115279 2003 SL188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115280 2003 SM188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
115281 2003 SK189 22/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
115282 2003 SD190 24/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115283 2003 SV190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115284 2003 SO192 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
115285 2003 SB194 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
115286 2003 ST194 20/09/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
115287 2003 SU194 20/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
115288 2003 SS195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115289 2003 ST195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115290 2003 SJ197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115291 2003 SA198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
115292 2003 SM198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
115293 2003 SV198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
115294 2003 SB199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
115295 2003 SB200 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115296 2003 SK200 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115297 2003 SQ200 24/09/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
115298 2003 SS203 22/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115299 2003 SM204 22/09/2003 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
115300 2003 SW204 22/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115301 2003 SQ205 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115302 2003 SU206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115303 2003 SM207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115304 2003 SW207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115305 2003 SR209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
115306 2003 SN210 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
115307 2003 SO210 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115308 2003 SC211 24/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115309 2003 SN211 25/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115310 2003 SR213 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115311 2003 SH214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
115312 Whither 2003 SP215 19/09/2003 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
115313 2003 SX215 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
115314 2003 SY215 25/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
115315 2003 SZ215 25/09/2003 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
115316 2003 SK216 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
115317 2003 SZ216 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
115318 2003 SJ217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
115319 2003 SR218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
115320 2003 SB219 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115321 2003 SK219 28/09/2003 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
115322 2003 SM219 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115323 2003 SO219 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
115324 2003 SP220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
115325 2003 SQ220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,6 km MPC · JPL
115326 Wehinger 2003 SC221 29/09/2003 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
115327 2003 SH222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
115328 2003 SR222 28/09/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,7 km MPC · JPL
115329 2003 SY222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
115330 2003 SB224 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115331 Shrylmiles 2003 SL224 29/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,4 km MPC · JPL
115332 2003 SR224 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
115333 2003 SV225 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115334 2003 SX225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115335 2003 SZ225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115336 2003 SF226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115337 2003 SG226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115338 2003 SH226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115339 2003 SK226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115340 2003 SL226 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115341 2003 SS226 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115342 2003 SO227 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115343 2003 SS228 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115344 2003 SV228 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115345 2003 SB229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115346 2003 SY230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
115347 2003 SS232 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
115348 2003 SW233 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
115349 2003 SR234 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
115350 2003 SW234 25/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
115351 2003 SA235 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115352 2003 SX240 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115353 2003 SJ244 25/09/2003 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
115354 2003 SW244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115355 2003 SQ246 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115356 2003 SD247 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115357 2003 SS249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115358 2003 SY249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115359 2003 SA250 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115360 2003 SJ250 26/09/2003 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
115361 2003 SL250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115362 2003 SN250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115363 2003 SZ250 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
115364 2003 SC251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115365 2003 SE251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115366 2003 SL251 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115367 2003 SP251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115368 2003 SZ251 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115369 2003 SS252 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
115370 2003 SX254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115371 2003 SU255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
115372 2003 SA256 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115373 2003 SA259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115374 2003 SC259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115375 2003 SG259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
115376 2003 SH262 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115377 2003 SA270 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
115378 2003 SO270 25/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
115379 2003 SE271 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
115380 2003 SJ271 25/09/2003 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
115381 2003 SV272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115382 2003 SD273 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115383 2003 SF274 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115384 2003 SG275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115385 2003 SH275 29/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115386 2003 SP275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115387 2003 SY275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
115388 2003 SN278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115389 2003 SU278 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115390 2003 SR279 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
115391 2003 SG280 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115392 2003 SM283 20/09/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
115393 2003 SW284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115394 2003 SA286 20/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
115395 2003 SR286 21/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115396 2003 SA287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
115397 2003 SN288 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115398 2003 SF290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
115399 2003 SD291 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
115400 2003 SJ291 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115401 2003 SK291 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115402 2003 SR291 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
115403 2003 SA292 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
115404 2003 SA293 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115405 2003 SX293 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115406 2003 SK294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115407 2003 ST294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115408 2003 SU294 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115409 2003 SW294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115410 2003 SN296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115411 2003 SB297 16/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115412 2003 SN297 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
115413 2003 SA299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
115414 2003 SG299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
115415 2003 SJ299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
115416 2003 SP299 29/09/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
115417 2003 SR299 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115418 2003 SY301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
115419 2003 SG305 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
115420 2003 SJ306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
115421 2003 SN306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115422 2003 SM307 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115423 2003 SG308 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115424 2003 SE310 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115425 2003 SH310 28/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
115426 2003 SP311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
115427 2003 SG312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
115428 2003 SH313 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
115429 2003 SB315 17/09/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
115430 2003 SF315 26/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115431 2003 TJ1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,3 km MPC · JPL
115432 2003 TQ2 01/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,4 km MPC · JPL
115433 2003 TS2 02/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,8 km MPC · JPL
115434 Kellyfast 2003 TU2 05/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,9 km MPC · JPL
115435 2003 TM4 06/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
115436 2003 TU4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
115437 2003 TG5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
115438 2003 TE6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
115439 2003 TN6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
115440 2003 TV6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
115441 2003 TO7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
115442 2003 TS7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115443 2003 TK8 02/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115444 2003 TU8 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115445 2003 TF9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115446 2003 TK9 05/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115447 2003 TM9 05/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
115448 2003 TU9 14/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115449 Robson 2003 TG10 14/10/2003 New Milford John J. McCarthy Obs. 4,7 km MPC · JPL
115450 2003 TK10 15/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
115451 2003 TZ10 15/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
115452 2003 TB11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115453 2003 TL11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
115454 2003 TF12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115455 2003 TL12 14/10/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
115456 2003 TD13 09/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
115457 2003 TU13 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115458 2003 TN14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
115459 2003 TG15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115460 2003 TL15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
115461 2003 TO15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
115462 2003 TZ15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
115463 2003 TF16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
115464 2003 TO16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
115465 2003 TM17 15/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115466 2003 TM19 15/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
115467 2003 TW19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115468 2003 TX20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
115469 2003 TZ31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115470 2003 TE57 05/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
115471 2003 UA1 16/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115472 2003 UD3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115473 2003 UP3 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115474 2003 UE4 16/10/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
115475 2003 UV4 17/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115476 2003 UF7 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115477 Brantanica 2003 UK8 19/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
115478 2003 UT8 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115479 2003 UP10 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
115480 2003 UC11 19/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
115481 2003 UG12 20/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115482 2003 UV14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115483 2003 UJ16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115484 2003 UL19 20/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115485 2003 UR19 22/10/2003 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
115486 2003 UN20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115487 2003 UK21 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
115488 2003 UL21 18/10/2003 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
115489 2003 UO21 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115490 2003 UQ21 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,7 km MPC · JPL
115491 2003 UT21 21/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,3 km MPC · JPL
115492 2003 UR22 23/10/2003 Emerald Lane L. Ball 6,7 km MPC · JPL
115493 2003 UP23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115494 2003 UW24 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115495 2003 UD25 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115496 2003 UF26 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115497 2003 UG26 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115498 2003 UN26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
115499 2003 UO26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
115500 2003 UC27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115501 2003 UV27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
115502 2003 UX27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
115503 2003 UP28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
115504 2003 UH29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
115505 2003 UD32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115506 2003 UC35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
115507 2003 UK35 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
115508 2003 UU35 16/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
115509 2003 UV35 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
115510 2003 UX35 16/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115511 2003 UZ35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
115512 2003 UB36 16/10/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
115513 2003 UE36 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115514 2003 UL36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115515 2003 UU36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
115516 2003 UF37 16/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
115517 2003 UL37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
115518 2003 UM37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
115519 2003 UN37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
115520 2003 UO37 17/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
115521 2003 UL38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115522 2003 UW39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115523 2003 UC41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
115524 2003 UD47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
115525 2003 UF47 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
115526 2003 UL47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
115527 2003 UF48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
115528 2003 UZ48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
115529 2003 UG49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
115530 2003 UH49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115531 2003 UE52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115532 2003 UP52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115533 2003 UG53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115534 2003 UZ53 18/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115535 2003 UW54 18/10/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
115536 2003 UZ54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
115537 2003 UX56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
115538 2003 UO58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
115539 2003 UZ60 16/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
115540 2003 UP61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
115541 2003 UY62 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115542 2003 UZ63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115543 2003 UG64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
115544 2003 UP64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
115545 2003 UW64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115546 2003 UH65 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115547 2003 UV65 16/10/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
115548 2003 UB66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
115549 2003 UE66 16/10/2003 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
115550 2003 UG66 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115551 2003 UB71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115552 2003 UE71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115553 2003 UB73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
115554 2003 UL74 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
115555 2003 UQ75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
115556 2003 UN77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115557 2003 UT77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
115558 2003 UD78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115559 2003 UK78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
115560 2003 UB79 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
115561 Frankherbert 2003 UF80 20/10/2003 Needville W. G. Dillon, D. Wells 6,7 km MPC · JPL
115562 2003 UR80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115563 2003 UU80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
115564 2003 UC81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115565 2003 UL81 16/10/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
115566 2003 UB82 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
115567 2003 UY82 19/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115568 2003 UZ82 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
115569 2003 UR84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115570 2003 UT84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
115571 2003 UU85 18/10/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
115572 2003 UY85 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
115573 2003 UE86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
115574 2003 UF86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
115575 2003 UK86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
115576 2003 UM88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
115577 2003 UO88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
115578 2003 UB89 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
115579 2003 UN90 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115580 2003 UX90 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
115581 2003 UD91 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115582 2003 UT92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115583 2003 UM93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115584 2003 UE95 18/10/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
115585 2003 UT95 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
115586 2003 UF96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115587 2003 UY96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115588 2003 UZ96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115589 2003 UG97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115590 2003 UL97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115591 2003 UG98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
115592 2003 UL98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
115593 2003 UV98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
115594 2003 UX98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
115595 2003 UZ98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
115596 2003 UC99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
115597 2003 UF99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
115598 2003 UH99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115599 2003 UJ99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
115600 2003 UR99 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115601 2003 UT99 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115602 2003 UZ99 19/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115603 2003 UB100 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115604 2003 UE100 19/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
115605 2003 UK100 19/10/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
115606 2003 UJ101 20/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
115607 2003 UR101 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
115608 2003 UR102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115609 2003 UA103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115610 2003 UE103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115611 2003 UG103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115612 2003 UK103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115613 2003 UW107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
115614 2003 UZ111 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115615 2003 UC112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115616 2003 UH112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115617 2003 UD113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115618 2003 UH114 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115619 2003 UD115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
115620 2003 US115 20/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
115621 2003 UX116 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115622 2003 UC117 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115623 2003 UE118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115624 2003 US119 18/10/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
115625 2003 UQ121 19/10/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
115626 2003 UU121 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115627 2003 UW121 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115628 2003 UX121 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115629 2003 UH122 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115630 2003 US122 19/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
115631 2003 UP123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115632 2003 UV124 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115633 2003 UH125 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115634 2003 UD126 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115635 2003 UF126 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115636 2003 UG126 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115637 2003 UH126 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
115638 2003 UO126 20/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
115639 2003 UX129 18/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
115640 2003 UF130 18/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115641 2003 UW130 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
115642 2003 UE131 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
115643 2003 UJ131 19/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
115644 2003 UO132 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
115645 2003 UP132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115646 2003 UC133 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115647 2003 UF133 20/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
115648 2003 UY133 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
115649 2003 UK135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115650 2003 UU135 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
115651 2003 UV136 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115652 2003 UA137 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115653 2003 UK137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115654 2003 UQ137 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115655 2003 US137 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
115656 2003 UT137 21/10/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
115657 2003 UW137 21/10/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
115658 2003 UT138 16/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
115659 2003 UP139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
115660 2003 UQ139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
115661 2003 UZ139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115662 2003 UB141 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115663 2003 UK142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
115664 2003 UL142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
115665 2003 UN142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
115666 2003 UK143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
115667 2003 UO143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
115668 2003 UQ143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115669 2003 UW143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
115670 2003 UK144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
115671 2003 UT144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115672 2003 UW144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
115673 2003 UW145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
115674 2003 UY145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
115675 2003 UE146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
115676 2003 UF146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115677 2003 UA147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
115678 2003 UV148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
115679 2003 UX148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
115680 2003 UB149 19/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
115681 2003 UR149 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115682 2003 UN150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
115683 2003 UP150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
115684 2003 UQ150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
115685 2003 UX150 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
115686 2003 UU151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
115687 2003 UM152 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
115688 2003 UA153 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
115689 2003 UG153 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115690 2003 UG154 20/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115691 2003 UH155 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115692 2003 UV156 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115693 2003 UF157 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115694 2003 UT157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
115695 2003 UM160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115696 2003 UJ162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115697 2003 UK162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115698 2003 UE163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115699 2003 UG163 21/10/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
115700 2003 UO163 21/10/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115701 2003 UW163 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
115702 2003 UH164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115703 2003 UW164 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
115704 2003 US166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115705 2003 UU166 21/10/2003 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
115706 2003 UG168 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
115707 2003 UW168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115708 2003 UA169 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115709 2003 UR169 22/10/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
115710 2003 UY169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115711 2003 UR170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115712 2003 US172 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
115713 2003 UF173 20/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115714 2003 UN173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
115715 2003 UT173 20/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
115716 2003 UV173 20/10/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
115717 2003 UQ174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115718 2003 UQ175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
115719 2003 UX175 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115720 2003 UP176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
115721 2003 UT176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
115722 2003 UG177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115723 2003 UV179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115724 2003 UW179 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
115725 2003 US180 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115726 2003 UY180 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115727 2003 UD183 21/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
115728 2003 UQ183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115729 2003 UY183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115730 2003 UP184 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
115731 2003 UC185 21/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
115732 2003 UL185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115733 2003 UO185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115734 2003 UJ186 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115735 2003 UN186 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115736 2003 UB187 22/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
115737 2003 UU187 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115738 2003 UZ187 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115739 2003 UK188 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115740 2003 UU188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
115741 2003 UA189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115742 2003 UV189 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
115743 2003 UW189 22/10/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
115744 2003 US193 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
115745 2003 UU193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115746 2003 UW193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
115747 2003 UB195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115748 2003 UO195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
115749 2003 UC197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
115750 2003 UU197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
115751 2003 UR202 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115752 2003 US202 21/10/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
115753 2003 UT202 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115754 2003 UN204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
115755 2003 UQ204 21/10/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
115756 2003 UM205 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115757 2003 US205 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
115758 2003 UH206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115759 2003 UJ206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115760 2003 UK206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115761 2003 UN206 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115762 2003 UQ206 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
115763 2003 UU206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115764 2003 UW206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115765 2003 UZ206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115766 2003 UG207 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115767 2003 UL207 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115768 2003 UQ207 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
115769 2003 UY207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115770 2003 US208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115771 2003 UW208 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
115772 2003 UY208 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115773 2003 UH209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
115774 2003 UG210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
115775 2003 UQ210 23/10/2003 Nogales Tenagra II Obs. 9,8 km MPC · JPL
115776 2003 UF212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115777 2003 UJ213 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
115778 2003 UP215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115779 2003 UO216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115780 2003 US216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115781 2003 UH217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
115782 2003 UL217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115783 2003 UQ217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
115784 2003 UJ218 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115785 2003 UM218 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
115786 2003 UQ218 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115787 2003 UV218 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
115788 2003 UR220 21/10/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
115789 2003 UN222 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115790 2003 US222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115791 2003 UG223 22/10/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
115792 2003 UT223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115793 2003 UC226 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
115794 2003 UL227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
115795 2003 UM227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
115796 2003 UZ227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115797 2003 UA228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
115798 2003 UA230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
115799 2003 UX233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
115800 2003 UQ235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115801 Punahou 2003 UW236 23/10/2003 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
115802 2003 UX237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
115803 2003 UY237 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
115804 2003 UE238 23/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
115805 2003 UG238 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
115806 2003 UH238 23/10/2003 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
115807 2003 UJ238 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
115808 2003 UL238 23/10/2003 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
115809 2003 UR239 24/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115810 2003 UU239 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115811 2003 UH240 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115812 2003 UD243 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115813 2003 US243 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115814 2003 UZ243 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115815 2003 UF244 24/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
115816 2003 UT245 24/10/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
115817 2003 UV245 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115818 2003 UH246 24/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
115819 2003 UK246 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
115820 2003 UK250 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115821 2003 UP251 25/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
115822 2003 UA252 26/10/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
115823 2003 UF252 26/10/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
115824 2003 UH252 26/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
115825 2003 US252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115826 2003 UT252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115827 2003 UW252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
115828 2003 UR253 22/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
115829 2003 UU253 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
115830 2003 UO255 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
115831 2003 UX258 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115832 2003 UA259 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
115833 2003 UB259 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115834 2003 UP259 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
115835 2003 UD260 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
115836 2003 UJ260 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115837 2003 US260 25/10/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
115838 2003 UX260 26/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
115839 2003 UD262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
115840 2003 UJ262 26/10/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
115841 2003 UL262 26/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
115842 2003 UP262 26/10/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
115843 2003 UN264 27/10/2003 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
115844 2003 UU264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115845 2003 UY264 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115846 2003 UA265 27/10/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
115847 2003 UF265 27/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
115848 2003 UL266 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115849 2003 UD267 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
115850 2003 UN268 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115851 2003 UT269 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115852 2003 UX269 24/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
115853 2003 UK271 17/10/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
115854 2003 UT272 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
115855 2003 UX272 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115856 2003 UY272 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
115857 2003 UA273 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
115858 2003 UE273 29/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
115859 2003 UG273 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
115860 2003 UT273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115861 2003 UE274 29/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
115862 2003 UK274 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
115863 2003 UL274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
115864 2003 US274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115865 2003 UY274 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
115866 2003 UH275 29/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
115867 2003 UQ278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115868 2003 UT278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
115869 2003 UW278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115870 2003 UZ278 26/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115871 2003 UA279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
115872 2003 UC280 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
115873 2003 UT280 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
115874 2003 UZ280 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115875 2003 UA281 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115876 2003 UK282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
115877 2003 UO282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
115878 2003 UR282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
115879 2003 UV282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
115880 2003 UP283 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
115881 2003 UQ284 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
115882 2003 UM293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115883 2003 UX299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115884 2003 UD309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
115885 Ganz 2003 VL1 06/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,1 km MPC · JPL
115886 2003 VQ1 02/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
115887 2003 VT1 01/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115888 2003 VU1 01/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115889 2003 VC2 03/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
115890 2003 VE2 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
115891 Scottmichael 2003 VW2 14/11/2003 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
115892 2003 VR3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
115893 2003 VA4 14/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115894 2003 VD4 14/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115895 2003 VE6 14/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
115896 2003 VF6 14/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115897 2003 VF8 14/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115898 2003 VO9 15/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115899 2003 VR9 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
115900 2003 VZ9 04/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
115901 2003 VK10 15/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115902 2003 VU11 03/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
115903 2003 VZ11 03/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
115904 2003 WC 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115905 2003 WT 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
115906 2003 WB1 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
115907 2003 WP1 16/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
115908 2003 WZ1 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
115909 2003 WF3 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115910 2003 WV3 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
115911 2003 WB4 16/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
115912 2003 WK5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
115913 2003 WS5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115914 2003 WE6 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
115915 2003 WT6 18/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
115916 2003 WB8 18/11/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
115917 2003 WE8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115918 2003 WG9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
115919 2003 WS10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115920 2003 WO11 18/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
115921 2003 WQ11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
115922 2003 WR11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
115923 2003 WS11 18/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
115924 2003 WH12 18/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
115925 2003 WZ14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115926 2003 WJ17 18/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115927 2003 WQ17 18/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115928 2003 WB19 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
115929 2003 WU20 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115930 2003 WH22 19/11/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
115931 2003 WJ22 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
115932 2003 WF23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
115933 2003 WP23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115934 2003 WJ24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
115935 2003 WF25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115936 2003 WF26 18/11/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,5 km MPC · JPL
115937 2003 WG26 18/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
115938 2003 WV28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
115939 2003 WC29 18/11/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
115940 2003 WD29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115941 2003 WE29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
115942 2003 WR29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
115943 2003 WC30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115944 2003 WD30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115945 2003 WE30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
115946 2003 WU30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115947 2003 WJ32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
115948 2003 WQ32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115949 2003 WL33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115950 Kocherpeter 2003 WT33 18/11/2003 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
115951 2003 WD34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
115952 2003 WG34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
115953 2003 WJ35 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
115954 2003 WD40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
115955 2003 WJ40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
115956 2003 WK40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
115957 2003 WS40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115958 2003 WD41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
115959 2003 WJ41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115960 2003 WK41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
115961 2003 WM41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115962 2003 WN41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115963 2003 WO41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
115964 2003 WH42 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115965 2003 WY43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
115966 2003 WH44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115967 2003 WQ44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
115968 2003 WT44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
115969 2003 WA45 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
115970 2003 WQ45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
115971 2003 WR45 19/11/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
115972 2003 WK46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
115973 2003 WM49 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
115974 2003 WS54 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
115975 2003 WJ55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115976 2003 WQ55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
115977 2003 WC56 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
115978 2003 WQ56 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
115979 2003 WX56 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
115980 2003 WH58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
115981 2003 WT58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115982 2003 WE59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115983 2003 WJ59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
115984 2003 WZ60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
115985 2003 WE61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
115986 2003 WT61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
115987 2003 WA62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
115988 2003 WQ62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
115989 2003 WD63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
115990 2003 WF64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
115991 2003 WH64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
115992 2003 WV65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
115993 2003 WF67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
115994 2003 WP68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
115995 2003 WT69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
115996 2003 WZ70 20/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
115997 2003 WP72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
115998 2003 WS72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
115999 2003 WD73 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116000 2003 WK73 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

111.000s  • 112.000s  • 113.000s  • 114.000s  • 115.000s  • 116.000s  • 117.000s  • 118.000s  • 119.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001