Danh sách tiểu hành tinh/81001–82000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81001 2000 EF31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81002 2000 EG31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81003 2000 EN31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81004 2000 ER32 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81005 2000 EW32 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
81006 2000 EP33 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81007 2000 EV33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81008 2000 EX33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81009 2000 EQ34 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
81010 2000 EL35 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81011 2000 ED36 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81012 2000 EZ36 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81013 2000 EY37 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81014 2000 ED38 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81015 2000 EF38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81016 2000 EE39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81017 2000 EH39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81018 2000 EJ39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81019 2000 EO40 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81020 2000 EJ41 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81021 2000 ET41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81022 2000 EL42 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81023 2000 ER42 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81024 2000 EZ42 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81025 2000 EH43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81026 2000 EE44 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81027 2000 EJ44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81028 2000 EM45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81029 2000 EQ45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81030 2000 EB47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81031 2000 EG48 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81032 2000 EK48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81033 2000 EL48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81034 2000 EE49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81035 2000 EG49 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81036 2000 EQ54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
81037 2000 EN55 11/03/2000 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
81038 2000 EA56 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81039 2000 EX56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81040 2000 EC57 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81041 2000 EN57 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81042 2000 EP57 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81043 2000 EW58 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81044 2000 EF59 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81045 2000 EA60 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81046 2000 EV60 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81047 2000 EU61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81048 2000 EU62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
81049 2000 EY62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81050 2000 ES63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81051 2000 ET63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81052 2000 EV63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81053 2000 EY63 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81054 2000 ED64 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81055 2000 EJ65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81056 2000 EK65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81057 2000 EQ65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81058 2000 EM66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81059 2000 EN67 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81060 2000 EU67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81061 2000 ET68 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81062 2000 EB70 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81063 2000 EJ70 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81064 2000 EG71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
81065 2000 ET71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
81066 2000 ES73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
81067 2000 EV74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
81068 2000 EC77 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81069 2000 EW77 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81070 2000 ET78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81071 2000 EY78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81072 2000 EC80 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81073 2000 EP83 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81074 2000 EZ84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
81075 2000 EM85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81076 2000 EQ86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81077 2000 EZ86 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81078 2000 ED87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81079 2000 ES88 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
81080 2000 ET88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81081 2000 EJ89 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81082 2000 EK89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81083 2000 EX89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81084 2000 EY89 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81085 2000 EO90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81086 2000 EN91 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81087 2000 EU91 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81088 2000 EM92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81089 2000 EQ92 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81090 2000 EG95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81091 2000 EO95 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81092 2000 ES100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
81093 2000 EH102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
81094 2000 ER104 13/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81095 2000 EK105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81096 2000 EG106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
81097 2000 EE107 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
81098 2000 EH108 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81099 2000 EG109 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
81100 2000 EO109 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81101 2000 ER109 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
81102 2000 EU110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
81103 2000 ES112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81104 2000 EW112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81105 2000 EM114 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81106 2000 EW115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
81107 2000 EY116 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81108 2000 EG118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81109 2000 EN120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81110 2000 ET120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
81111 2000 EM121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81112 2000 EQ123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81113 2000 EU123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
81114 2000 EV123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81115 2000 EX123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81116 2000 EY123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
81117 2000 EL124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
81118 2000 EP125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
81119 2000 EW125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81120 2000 ED126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81121 2000 ET126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
81122 2000 EZ126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81123 2000 EA128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
81124 2000 EB129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81125 2000 EJ129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81126 2000 EQ129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
81127 2000 EW129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81128 2000 EB131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81129 2000 ED131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81130 2000 EJ131 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81131 2000 EW131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81132 2000 EU133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
81133 2000 EA134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81134 2000 ED134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
81135 2000 EG134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
81136 2000 EK134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
81137 2000 EX135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
81138 2000 ED136 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
81139 2000 EE136 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81140 2000 EX136 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81141 2000 EP137 07/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81142 2000 ES138 11/03/2000 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
81143 2000 ES139 12/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
81144 2000 EX139 12/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
81145 2000 EN141 02/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
81146 2000 EW142 03/03/2000 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
81147 2000 EF145 03/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
81148 2000 EN145 03/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
81149 2000 ED146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81150 2000 EO146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81151 2000 EV146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81152 2000 EY148 04/03/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
81153 2000 ES150 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
81154 2000 EC152 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
81155 2000 EL152 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
81156 2000 ES152 06/03/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
81157 2000 EA153 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
81158 2000 EE154 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
81159 2000 EF154 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
81160 2000 EU154 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
81161 2000 ES156 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81162 2000 EK158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81163 2000 ER158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81164 2000 ED159 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81165 2000 EY159 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81166 2000 ES160 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81167 2000 EH164 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81168 2000 ED165 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81169 2000 EL165 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81170 2000 ES165 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81171 2000 EE166 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81172 2000 EQ166 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81173 2000 EY167 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81174 2000 EO170 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81175 2000 ER170 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81176 2000 EO171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81177 2000 EJ173 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81178 2000 EB175 02/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
81179 2000 EL179 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81180 2000 EJ180 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81181 2000 EH182 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81182 2000 EW183 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81183 2000 EX183 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81184 2000 EK186 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
81185 2000 EM186 02/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
81186 2000 ED189 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81187 2000 EL190 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81188 2000 EB193 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81189 2000 EE193 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81190 2000 EY193 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81191 2000 EJ194 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81192 2000 EX195 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81193 2000 EW197 01/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
81194 2000 EF198 01/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
81195 2000 EN198 01/03/2000 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
81196 2000 FT1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
81197 2000 FQ2 26/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
81198 2000 FS4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
81199 2000 FK5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
81200 2000 FP5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81201 2000 FL6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
81202 2000 FV8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
81203 Polynesia 2000 FQ10 23/03/2000 Punaauia J.-C. Pelle 3,9 km MPC · JPL
81204 2000 FV10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
81205 2000 FW10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
81206 2000 FB11 30/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
81207 2000 FD15 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
81208 2000 FO15 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81209 2000 FQ15 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81210 2000 FT16 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81211 2000 FX16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81212 2000 FD18 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81213 2000 FJ18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
81214 2000 FL18 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81215 2000 FM18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81216 2000 FQ18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81217 2000 FQ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81218 2000 FC20 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
81219 2000 FU20 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81220 2000 FO21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81221 2000 FY21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81222 2000 FE22 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81223 2000 FP23 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81224 2000 FV23 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81225 2000 FE24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81226 2000 FF24 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81227 2000 FK24 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81228 2000 FG25 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81229 2000 FF26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81230 2000 FN26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81231 2000 FV26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81232 2000 FW26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
81233 2000 FX26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81234 2000 FD27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81235 2000 FM27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81236 2000 FZ27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
81237 2000 FD28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81238 2000 FN28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81239 2000 FR28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81240 2000 FO29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
81241 2000 FW29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81242 2000 FB30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81243 2000 FJ31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81244 2000 FC33 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81245 2000 FU33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81246 2000 FH34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81247 2000 FR34 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81248 2000 FU34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81249 2000 FV34 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
81250 2000 FX34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81251 2000 FC35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81252 2000 FG35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81253 2000 FN35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81254 2000 FR35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81255 2000 FT35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81256 2000 FM36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81257 2000 FQ36 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81258 2000 FD38 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81259 2000 FS38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81260 2000 FJ41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81261 2000 FP43 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81262 2000 FW43 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81263 2000 FZ43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81264 2000 FF45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81265 2000 FH45 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81266 2000 FT45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81267 2000 FA46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81268 2000 FY47 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81269 2000 FK48 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81270 2000 FN48 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81271 2000 FS48 30/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81272 2000 FA49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81273 2000 FA50 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81274 2000 FA51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
81275 2000 FC53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
81276 2000 FC54 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
81277 2000 FZ55 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81278 2000 FK56 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81279 2000 FU56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
81280 2000 FK57 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81281 2000 FP58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81282 2000 FC59 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81283 2000 FF59 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81284 2000 FK59 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81285 2000 FT59 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81286 2000 FE61 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81287 2000 FG62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81288 2000 FP63 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81289 2000 FC65 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81290 2000 FM69 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81291 2000 FA70 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
81292 2000 FQ71 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81293 2000 FR72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81294 2000 GM 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
81295 2000 GU 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
81296 2000 GJ1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81297 2000 GR1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 8,8 km MPC · JPL
81298 2000 GW1 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81299 2000 GP2 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
81300 2000 GW2 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81301 2000 GM3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81302 2000 GE5 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81303 2000 GY5 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81304 2000 GZ5 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81305 2000 GP6 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81306 2000 GV7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81307 2000 GZ8 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81308 2000 GC9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81309 2000 GD10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81310 2000 GM10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81311 2000 GU10 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81312 2000 GL11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81313 2000 GD12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81314 2000 GQ12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81315 2000 GX12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81316 2000 GE13 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81317 2000 GM14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81318 2000 GW14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81319 2000 GB15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81320 2000 GP15 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81321 2000 GE17 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81322 2000 GC20 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81323 2000 GM20 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81324 2000 GC21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81325 2000 GM22 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81326 2000 GO25 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81327 2000 GY26 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81328 2000 GA28 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81329 2000 GE28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81330 2000 GN30 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
81331 2000 GF32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81332 2000 GJ32 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81333 2000 GR32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81334 2000 GS32 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81335 2000 GP33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81336 2000 GX35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81337 2000 GP36 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81338 2000 GR37 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81339 2000 GB38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81340 2000 GL38 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81341 2000 GS38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81342 2000 GJ40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81343 2000 GB41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81344 2000 GJ41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81345 2000 GW41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81346 2000 GX43 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81347 2000 GB47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
81348 2000 GP47 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81349 2000 GV47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81350 2000 GC49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81351 2000 GH50 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81352 2000 GN50 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81353 2000 GP50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81354 2000 GR52 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81355 2000 GT52 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81356 2000 GT53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81357 2000 GV55 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81358 2000 GH57 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81359 2000 GR57 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81360 2000 GL58 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81361 2000 GN59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81362 2000 GU59 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81363 2000 GO60 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81364 2000 GG61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81365 2000 GX61 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81366 2000 GM63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81367 2000 GN64 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81368 2000 GR64 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81369 2000 GT64 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81370 2000 GV64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81371 2000 GB65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81372 2000 GG65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81373 2000 GA67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81374 2000 GE67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81375 2000 GZ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81376 2000 GB69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81377 2000 GG69 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81378 2000 GT69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81379 2000 GO70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81380 2000 GT70 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81381 2000 GJ71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81382 2000 GO71 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
81383 2000 GP71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81384 2000 GU71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81385 2000 GM72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81386 2000 GT73 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81387 2000 GD75 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81388 2000 GG75 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81389 2000 GR78 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81390 2000 GB79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81391 2000 GP79 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81392 2000 GH81 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81393 2000 GL81 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81394 2000 GV82 07/04/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
81395 2000 GK83 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81396 2000 GO83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81397 2000 GZ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81398 2000 GP84 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81399 2000 GY84 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81400 2000 GA85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81401 2000 GB85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81402 2000 GC85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81403 2000 GD85 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81404 2000 GV85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81405 2000 GJ86 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81406 2000 GL86 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81407 2000 GO88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81408 2000 GU88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81409 2000 GO89 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
81410 2000 GT90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81411 2000 GT91 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81412 2000 GE92 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81413 2000 GF95 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81414 2000 GH97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81415 2000 GV97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81416 2000 GH99 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81417 2000 GJ99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81418 2000 GR99 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81419 2000 GJ100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81420 2000 GQ100 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81421 2000 GX100 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81422 2000 GQ101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81423 2000 GV101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81424 2000 GA102 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81425 2000 GH102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81426 2000 GS103 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81427 2000 GR104 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81428 2000 GV104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81429 2000 GE106 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
81430 2000 GM106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81431 2000 GU106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81432 2000 GL107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81433 2000 GC108 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81434 2000 GR109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81435 2000 GS109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81436 2000 GC110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81437 2000 GL110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81438 2000 GZ111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
81439 2000 GQ112 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81440 2000 GU112 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81441 2000 GA114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81442 2000 GO114 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81443 2000 GV114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81444 2000 GR117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
81445 2000 GJ121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
81446 2000 GH123 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81447 2000 GJ123 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81448 2000 GV123 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81449 2000 GJ124 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81450 2000 GD125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81451 2000 GG125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81452 2000 GQ125 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81453 2000 GN126 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81454 2000 GW126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81455 2000 GS127 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
81456 2000 GZ128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
81457 2000 GF130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
81458 2000 GL131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
81459 2000 GE132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
81460 2000 GK133 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81461 2000 GV134 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81462 2000 GW134 08/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81463 2000 GA135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81464 2000 GF135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81465 2000 GN136 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81466 2000 GC137 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81467 2000 GH137 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81468 2000 GS137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81469 2000 GU137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81470 2000 GX137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
81471 2000 GY138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81472 2000 GE139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81473 2000 GS139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81474 2000 GE141 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81475 2000 GG141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
81476 2000 GH141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81477 2000 GU141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81478 2000 GF142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81479 2000 GX142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81480 2000 GH143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81481 2000 GF146 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
81482 2000 GN148 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81483 2000 GB153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81484 2000 GF153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
81485 2000 GN153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
81486 2000 GA154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81487 2000 GV154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
81488 2000 GC155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
81489 2000 GM155 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81490 2000 GP155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81491 2000 GB156 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
81492 2000 GK157 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81493 2000 GE158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
81494 2000 GT158 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81495 2000 GU158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81496 2000 GH159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81497 2000 GN159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81498 2000 GO159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81499 2000 GD160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81500 2000 GO160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81501 2000 GT162 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81502 2000 GX162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81503 2000 GD163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
81504 2000 GE163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81505 2000 GU163 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81506 2000 GW163 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81507 2000 GA165 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81508 2000 GL166 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81509 2000 GU167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81510 2000 GD169 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81511 2000 GL172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81512 2000 GL174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81513 2000 GN174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
81514 2000 GY177 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
81515 2000 GP178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81516 2000 GA179 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81517 2000 GD186 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81518 2000 HW2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
81519 2000 HQ6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81520 2000 HY6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
81521 2000 HK7 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
81522 2000 HW7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81523 2000 HC8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81524 2000 HL8 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81525 2000 HL9 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81526 2000 HA10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81527 2000 HM10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81528 2000 HU10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81529 2000 HV12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81530 2000 HD14 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81531 2000 HK14 29/04/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., M. Hess 5,3 km MPC · JPL
81532 2000 HE15 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81533 2000 HG15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81534 2000 HM15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81535 2000 HZ15 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81536 2000 HJ16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
81537 2000 HZ16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
81538 2000 HL17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
81539 2000 HQ18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
81540 2000 HK19 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
81541 2000 HW20 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81542 2000 HC21 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81543 2000 HX21 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
81544 2000 HL22 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81545 2000 HM22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81546 2000 HQ22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81547 2000 HW22 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81548 2000 HA23 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81549 2000 HJ23 30/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81550 2000 HU23 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
81551 2000 HC25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81552 2000 HH25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81553 2000 HO25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81554 2000 HA26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81555 2000 HH26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81556 2000 HR26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81557 2000 HJ28 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81558 2000 HM29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81559 2000 HO29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81560 2000 HZ29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81561 2000 HJ30 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81562 2000 HN30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81563 2000 HO30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81564 2000 HT31 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81565 2000 HS32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81566 2000 HG33 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81567 2000 HH33 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81568 2000 HL34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81569 2000 HD35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81570 2000 HG36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81571 2000 HQ36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81572 2000 HM37 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81573 2000 HS37 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81574 2000 HV39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
81575 2000 HL40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
81576 2000 HZ40 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81577 2000 HQ41 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81578 2000 HD42 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81579 2000 HA43 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81580 2000 HP44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81581 2000 HR44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81582 2000 HZ45 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81583 2000 HD46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81584 2000 HF46 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81585 2000 HW47 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81586 2000 HE48 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81587 2000 HC49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81588 2000 HK49 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81589 2000 HM49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81590 2000 HN49 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81591 2000 HJ50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81592 2000 HU50 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81593 2000 HC52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81594 2000 HD53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81595 2000 HP54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81596 2000 HQ54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81597 2000 HX54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81598 2000 HJ55 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81599 2000 HR56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81600 2000 HW56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81601 2000 HQ58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81602 2000 HZ60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81603 2000 HF61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81604 2000 HG63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81605 2000 HS64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
81606 2000 HU64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81607 2000 HX64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81608 2000 HF65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81609 2000 HS65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
81610 2000 HT65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
81611 2000 HM66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81612 2000 HM67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
81613 2000 HE69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81614 2000 HS69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
81615 2000 HQ70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81616 2000 HW70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
81617 2000 HZ70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81618 2000 HP71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81619 2000 HW72 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81620 2000 HX72 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
81621 2000 HF73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
81622 2000 HR73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81623 2000 HY73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81624 2000 HW74 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81625 2000 HA75 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
81626 2000 HP75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81627 2000 HW75 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81628 2000 HF76 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81629 2000 HO76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81630 2000 HT76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81631 2000 HD77 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
81632 2000 HE77 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81633 2000 HH77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81634 2000 HN77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81635 2000 HQ77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
81636 2000 HP78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81637 2000 HW78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81638 2000 HX78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81639 2000 HA79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
81640 2000 HX79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81641 2000 HA80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81642 2000 HD80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81643 2000 HP80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
81644 2000 HY80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
81645 2000 HY81 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81646 2000 HK82 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81647 2000 HT83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81648 2000 HU83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81649 2000 HW83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
81650 2000 HH84 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81651 2000 HT84 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
81652 2000 HY84 30/04/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
81653 2000 HJ85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81654 2000 HO86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
81655 2000 HS86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
81656 2000 HU86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
81657 2000 HD87 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81658 2000 HO87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81659 2000 HS87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81660 2000 HR88 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81661 2000 HM89 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81662 2000 HJ90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81663 2000 HE92 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81664 2000 HM92 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81665 2000 HQ94 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81666 2000 HW94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81667 2000 HC96 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81668 2000 HE97 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81669 2000 HD99 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81670 2000 HX102 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81671 2000 HD103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81672 2000 HY103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81673 2000 HA105 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
81674 2000 JC 02/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
81675 2000 JO 01/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81676 2000 JB1 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81677 2000 JW1 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81678 2000 JX2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81679 2000 JB4 04/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
81680 2000 JS4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
81681 2000 JQ5 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81682 2000 JA6 02/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81683 2000 JV6 04/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81684 2000 JJ7 06/05/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
81685 2000 JH9 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81686 2000 JM9 03/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81687 2000 JU9 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81688 2000 JF11 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81689 2000 JX11 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81690 2000 JJ12 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81691 2000 JD14 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81692 2000 JN14 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81693 2000 JU14 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
81694 2000 JT15 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81695 2000 JU15 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81696 2000 JC17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81697 2000 JD17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81698 2000 JG17 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81699 2000 JY17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81700 2000 JU19 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81701 2000 JX19 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81702 2000 JZ19 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81703 2000 JO20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81704 2000 JS20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81705 2000 JT21 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81706 2000 JC22 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81707 2000 JQ22 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
81708 2000 JZ22 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81709 2000 JY23 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81710 2000 JO24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81711 2000 JC25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81712 2000 JE25 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81713 2000 JC27 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81714 2000 JU27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81715 2000 JA28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81716 2000 JP28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81717 2000 JY29 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81718 2000 JC31 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81719 2000 JR33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81720 2000 JW33 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81721 2000 JV34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81722 2000 JY34 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81723 2000 JP35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81724 2000 JS35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81725 2000 JV35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81726 2000 JL36 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81727 2000 JO36 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81728 2000 JS36 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
81729 2000 JH37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81730 2000 JZ37 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
81731 2000 JM38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81732 2000 JZ40 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81733 2000 JH41 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81734 2000 JL41 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81735 2000 JZ41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81736 2000 JT42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81737 2000 JV43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81738 2000 JZ43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81739 2000 JC44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81740 2000 JA46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81741 2000 JP46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81742 2000 JS46 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81743 2000 JT46 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81744 2000 JK47 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81745 2000 JP51 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81746 2000 JH52 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81747 2000 JO52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81748 2000 JC53 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81749 2000 JX53 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81750 2000 JU55 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81751 2000 JK56 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81752 2000 JR56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81753 2000 JZ57 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81754 2000 JW58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81755 2000 JD59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
81756 2000 JM59 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81757 2000 JN59 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81758 2000 JZ59 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81759 2000 JD60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81760 2000 JG60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81761 2000 JC62 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81762 2000 JN62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81763 2000 JW62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81764 2000 JB63 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81765 2000 JG63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81766 2000 JH63 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81767 2000 JV65 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81768 2000 JY67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
81769 2000 JZ67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
81770 2000 JG68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81771 2000 JM68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
81772 2000 JN68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
81773 2000 JV69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81774 2000 JB70 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81775 2000 JV70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
81776 2000 JL71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81777 2000 JV72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81778 2000 JB73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81779 2000 JP73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81780 2000 JQ73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81781 2000 JA74 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
81782 2000 JB75 05/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81783 2000 JD75 05/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81784 2000 JK75 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81785 2000 JS77 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81786 2000 JT79 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81787 2000 JW79 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
81788 2000 JQ81 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
81789 2000 JH82 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81790 Lewislove 2000 JL84 02/05/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,2 km MPC · JPL
81791 2000 JX84 11/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81792 2000 JE85 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81793 2000 JK85 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81794 2000 JL85 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81795 2000 JZ85 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81796 2000 KH 23/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
81797 2000 KR1 26/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81798 2000 KB2 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81799 2000 KK2 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81800 2000 KQ2 26/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81801 2000 KU3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81802 2000 KN6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81803 2000 KQ6 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81804 2000 KJ7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81805 2000 KU7 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81806 2000 KJ8 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81807 2000 KU11 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81808 2000 KC13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81809 2000 KB15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81810 2000 KC16 30/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81811 2000 KR17 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81812 2000 KX18 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81813 2000 KV23 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81814 2000 KE31 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81815 2000 KP31 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81816 2000 KR32 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81817 2000 KH35 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81818 2000 KP35 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81819 2000 KS35 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81820 2000 KA38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
81821 2000 KF38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
81822 Jamesearly 2000 KN38 27/05/2000 OCA-Anza M. Collins, M. White 4,4 km MPC · JPL
81823 2000 KP40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
81824 2000 KS41 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81825 2000 KG42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81826 2000 KP42 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81827 2000 KM43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
81828 2000 KT44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
81829 2000 KF46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81830 2000 KJ46 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81831 2000 KM46 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81832 2000 KV46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81833 2000 KW46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81834 2000 KX46 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81835 2000 KB47 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81836 2000 KX47 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81837 2000 KJ50 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
81838 2000 KB51 29/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
81839 2000 KO52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81840 2000 KV52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81841 2000 KT53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81842 2000 KU53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
81843 2000 KX53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81844 2000 KV54 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81845 2000 KG57 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81846 2000 KH58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81847 2000 KO58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81848 2000 KX58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81849 2000 KH59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
81850 2000 KL60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81851 2000 KO60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81852 2000 KP60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81853 2000 KW60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
81854 2000 KC61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81855 2000 KO61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81856 2000 KG62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81857 2000 KV64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81858 2000 KW64 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81859 Joetaylor 2000 KP69 29/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81860 2000 KA71 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81861 2000 KK71 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81862 2000 KD74 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
81863 2000 KV74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81864 2000 KX74 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81865 2000 KO75 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81866 2000 KO76 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81867 2000 KK77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81868 2000 KZ77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81869 2000 KY78 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81870 2000 LB1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
81871 2000 LP3 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81872 2000 LO4 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
81873 2000 LT4 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81874 2000 LJ5 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81875 2000 LU5 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
81876 2000 LN7 05/06/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81877 2000 LQ7 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81878 2000 LY10 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81879 2000 LB11 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81880 2000 LP13 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81881 2000 LJ15 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
81882 2000 LN15 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
81883 2000 LP16 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81884 2000 LL17 07/06/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
81885 2000 LC19 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81886 2000 LE21 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81887 2000 LS22 09/06/2000 Prescott P. G. Comba 13 km MPC · JPL
81888 2000 LH23 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
81889 2000 LZ23 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81890 2000 LV24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81891 2000 LV26 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
81892 2000 LQ29 04/06/2000 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
81893 2000 LR29 04/06/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
81894 2000 LF31 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
81895 2000 LP31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
81896 2000 LR32 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81897 2000 LS32 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81898 2000 LE33 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
81899 2000 LH34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
81900 2000 LF35 01/06/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81901 2000 LZ36 11/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81902 2000 MG1 25/06/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81903 2000 MM3 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81904 2000 MN3 24/06/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81905 2000 NP1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
81906 2000 NV1 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
81907 2000 NR2 05/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 12 km MPC · JPL
81908 2000 NW2 06/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
81909 2000 NY3 08/07/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
81910 2000 NV8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
81911 2000 NV9 06/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81912 2000 NU10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81913 2000 NX10 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 9,2 km MPC · JPL
81914 2000 NJ11 12/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 6,7 km MPC · JPL
81915 Hartwick 2000 NS11 15/07/2000 NRC-DAO D. D. Balam 8,7 km MPC · JPL
81916 2000 NM12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
81917 2000 NN12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
81918 2000 NT12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
81919 2000 NV14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
81920 2000 NA17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81921 2000 NS21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
81922 2000 NV22 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
81923 2000 NS24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
81924 2000 NW25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81925 2000 NY25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81926 2000 NZ27 03/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81927 2000 NF28 03/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81928 2000 NB29 02/07/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
81929 2000 OE 22/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
81930 2000 ON4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81931 2000 OF7 28/07/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
81932 2000 OJ12 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
81933 2000 OW13 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81934 2000 OL15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81935 2000 OT29 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
81936 2000 OU29 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
81937 2000 OX29 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
81938 2000 OT32 30/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
81939 2000 OQ33 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81940 2000 OW33 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81941 2000 OG37 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81942 2000 OV38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81943 2000 OJ39 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81944 2000 OF43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81945 2000 OL53 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
81946 2000 OH60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
81947 Fripp 2000 OF69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 5,3 km MPC · JPL
81948 Eno 2000 OM69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 5,4 km MPC · JPL
81949 2000 PK2 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
81950 2000 PX2 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
81951 2000 PS10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81952 2000 PG13 01/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
81953 2000 PS15 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81954 2000 PT17 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81955 2000 PT18 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81956 2000 PL21 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
81957 2000 QG14 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81958 2000 QQ14 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81959 2000 QQ17 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81960 2000 QZ28 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
81961 2000 QG29 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81962 2000 QB32 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81963 2000 QO33 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81964 2000 QX35 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81965 2000 QF38 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81966 2000 QJ41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81967 2000 QL41 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81968 2000 QQ49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81969 2000 QH55 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81970 2000 QT55 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81971 Turonclavere 2000 QX68 22/08/2000 Saint-Véran L. Kotková, J. Montanne 6,2 km MPC · JPL
81972 2000 QJ70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
81973 2000 QM72 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
81974 2000 QT77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81975 2000 QH78 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81976 2000 QN84 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81977 2000 QK85 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
81978 2000 QV86 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81979 2000 QH88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81980 2000 QT96 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81981 2000 QY112 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81982 2000 QO114 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81983 2000 QA117 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81984 2000 QV119 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
81985 2000 QV122 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81986 2000 QQ123 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81987 2000 QE133 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81988 2000 QZ133 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
81989 2000 QC136 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81990 2000 QC155 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
81991 2000 QN162 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
81992 2000 QX163 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
81993 2000 QG183 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
81994 2000 QT184 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
81995 2000 QK185 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81996 2000 QJ196 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81997 2000 QB203 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81998 2000 QX210 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81999 2000 QM212 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
82000 2000 QD219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL

77.000s  • 78.000s  • 79.000s  • 80.000s  • 81.000s  • 82.000s  • 83.000s  • 84.000s  • 85.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001