Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/245001–246000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245001 2004 CQ29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245002 2004 CE34 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245003 2004 CR44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245004 2004 CN50 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
245005 2004 CK53 11/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
245006 2004 CX56 10/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245007 2004 CV72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
245008 2004 CQ76 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
245009 2004 CP85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
245010 2004 CY95 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245011 2004 CM107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245012 2004 CR107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245013 2004 CJ108 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245014 2004 CU111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245015 2004 CB115 14/02/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
245016 2004 DH10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
245017 2004 DM39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245018 2004 DL51 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
245019 2004 DP59 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
245020 2004 DQ61 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245021 2004 DN62 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
245022 2004 DB66 23/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
245023 2004 DB69 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 4,3 km MPC · JPL
245024 2004 EV3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
245025 2004 EL10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245026 2004 EG12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
245027 2004 EQ13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245028 2004 EM17 12/03/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
245029 2004 EX21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
245030 2004 EH23 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
245031 2004 EE45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245032 2004 EB52 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
245033 2004 EB56 14/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
245034 2004 EE58 15/03/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
245035 2004 EK63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
245036 2004 EM69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245037 2004 EB75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245038 2004 EL76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245039 2004 EM77 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245040 2004 EZ80 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
245041 2004 EK87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245042 2004 FZ19 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
245043 2004 FD20 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245044 2004 FU24 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
245045 2004 FQ26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245046 2004 FT31 30/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
245047 2004 FN46 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
245048 2004 FL69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245049 2004 FU71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245050 2004 FA79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245051 2004 FK80 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
245052 2004 FO85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
245053 2004 FT91 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
245054 2004 FW97 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245055 2004 FS98 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
245056 2004 FN107 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245057 2004 FW129 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
245058 2004 FL132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245059 2004 FS133 24/03/2004 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
245060 2004 FF147 28/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
245061 2004 FN148 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
245062 2004 GF3 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
245063 2004 GD5 11/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
245064 2004 GL7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245065 2004 GV10 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245066 2004 GG12 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
245067 2004 GX21 12/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
245068 2004 GY39 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
245069 2004 GG53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245070 2004 GA57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245071 2004 GX58 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
245072 2004 GR59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245073 2004 GS77 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
245074 2004 HJ 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
245075 2004 HB12 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245076 2004 HC64 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
245077 2004 JV1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
245078 2004 JU36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245079 2004 JD42 15/05/2004 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
245080 2004 LN4 11/06/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
245081 2004 MK6 20/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
245082 2004 NY10 10/07/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
245083 2004 NK14 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
245084 2004 NV28 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
245085 2004 OV6 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245086 2004 OL11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
245087 2004 PU 06/08/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245088 2004 PJ7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245089 2004 PZ8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245090 2004 PB9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245091 2004 PA12 07/08/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
245092 2004 PA14 07/08/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
245093 2004 PC24 08/08/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
245094 2004 PT25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245095 2004 PY25 08/08/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
245096 2004 PF27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
245097 2004 PD33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
245098 2004 PN34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
245099 2004 PQ37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245100 2004 PY38 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245101 2004 PS39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
245102 2004 PL40 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
245103 2004 PW58 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
245104 2004 PF59 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
245105 2004 PB65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245106 2004 PL70 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
245107 2004 PG79 09/08/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
245108 2004 PY80 10/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
245109 2004 PR89 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
245110 2004 PO97 15/08/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,3 km MPC · JPL
245111 2004 PM98 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
245112 2004 PE101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
245113 2004 PD114 15/08/2004 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
245114 2004 PJ114 08/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
245115 2004 QO12 21/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
245116 2004 QY12 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
245117 2004 QN14 21/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
245118 2004 QG18 20/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
245119 2004 QS20 20/08/2004 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
245120 2004 QP21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
245121 2004 QX27 16/08/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
245122 2004 RG6 04/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
245123 2004 RE18 07/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
245124 2004 RN47 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
245125 2004 RQ52 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
245126 2004 RJ57 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
245127 2004 RD65 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
245128 2004 RE66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
245129 2004 RR68 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
245130 2004 RB76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
245131 2004 RD78 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
245132 2004 RV88 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
245133 2004 RL94 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245134 2004 RT95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
245135 2004 RP104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245136 2004 RJ106 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
245137 2004 RY106 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
245138 2004 RU172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245139 2004 RQ214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
245140 2004 RX237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245141 2004 RM248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
245142 2004 RQ257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
245143 2004 RR257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
245144 2004 RB288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
245145 2004 RW291 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245146 2004 RV311 14/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
245147 2004 RS319 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245148 2004 RJ329 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
245149 2004 RZ331 14/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
245150 2004 RM332 14/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
245151 2004 RG339 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
245152 2004 RP341 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
245153 2004 SJ13 17/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
245154 2004 SO15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
245155 2004 SC17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
245156 2004 SH41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245157 2004 TK3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
245158 Thomasandrews 2004 TU18 13/10/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,0 km MPC · JPL
245159 2004 TM29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
245160 2004 TG41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
245161 2004 TY42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245162 2004 TO55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
245163 2004 TW89 05/10/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
245164 2004 TC90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245165 2004 TA97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245166 2004 TB101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245167 2004 TR103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245168 2004 TE104 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245169 2004 TE109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
245170 2004 TE116 04/10/2004 Apache Point Apache Point Obs. 1,3 km MPC · JPL
245171 2004 TM116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
245172 2004 TU124 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
245173 2004 TA135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
245174 2004 TO135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
245175 2004 TL136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
245176 2004 TO136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
245177 2004 TD138 08/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
245178 2004 TW143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245179 2004 TZ172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
245180 2004 TQ173 08/10/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
245181 2004 TD176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
245182 2004 TM190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
245183 2004 TP210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245184 2004 TD239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245185 2004 TA247 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
245186 2004 TW255 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
245187 2004 TN266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245188 2004 TD273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245189 2004 TV273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
245190 2004 TA283 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
245191 2004 TN287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
245192 2004 TA288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245193 2004 TB299 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245194 2004 TQ301 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
245195 2004 TP304 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245196 2004 TA325 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245197 2004 TC332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245198 2004 TN340 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
245199 2004 TO366 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
245200 2004 UJ2 18/10/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245201 2004 UQ4 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
245202 2004 UG9 23/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
245203 2004 VL5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
245204 2004 VG6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245205 2004 VT15 01/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245206 2004 VT24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
245207 2004 VZ25 04/11/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
245208 2004 VO38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245209 2004 VZ52 04/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245210 2004 VL57 05/11/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
245211 2004 VY57 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245212 2004 VF72 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245213 2004 VA96 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
245214 2004 WZ8 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
245215 2004 WW9 16/11/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
245216 2004 XG5 02/12/2004 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
245217 2004 XL19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
245218 2004 XN20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
245219 2004 XU20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
245220 2004 XY21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
245221 2004 XJ28 10/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
245222 2004 XW37 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
245223 2004 XC45 10/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
245224 2004 XF53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245225 2004 XV77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
245226 2004 XM88 10/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
245227 2004 XH98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245228 2004 XD100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245229 2004 XF100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
245230 2004 XL106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
245231 2004 XL113 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245232 2004 XH119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245233 2004 XF126 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
245234 2004 XM126 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
245235 2004 XK129 14/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
245236 2004 XL130 09/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245237 2004 XW132 14/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
245238 2004 XW134 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245239 2004 XL141 14/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
245240 2004 XM146 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245241 2004 XC160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245242 2004 XF162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
245243 2004 XU162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
245244 2004 XF163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245245 2004 XG163 15/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245246 2004 XD186 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245247 2004 YP 17/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
245248 2004 YZ 16/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
245249 2004 YT1 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245250 2004 YG3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
245251 2004 YH4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245252 2004 YZ26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
245253 2004 YC31 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
245254 2004 YE33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
245255 2005 AU1 01/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245256 2005 AW7 06/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
245257 2005 AG8 06/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245258 2005 AM14 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
245259 2005 AL16 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
245260 2005 AM18 06/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
245261 2005 AX21 06/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
245262 2005 AA26 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
245263 2005 AH29 14/01/2005 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
245264 2005 AC43 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245265 2005 AT45 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245266 2005 AF54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
245267 2005 AW56 15/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
245268 2005 AB58 15/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
245269 2005 AP61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245270 2005 AX61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245271 2005 AE82 09/01/2005 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
245272 2005 BJ 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
245273 2005 BQ 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
245274 2005 BQ5 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
245275 2005 BQ10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245276 2005 BG18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245277 2005 BK19 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245278 2005 BR24 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245279 2005 BZ32 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 14 km MPC · JPL
245280 2005 BK48 17/01/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,4 km MPC · JPL
245281 2005 CY1 01/02/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
245282 2005 CR2 01/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
245283 2005 CS7 03/02/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
245284 2005 CT8 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245285 2005 CZ8 01/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
245286 2005 CV10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245287 2005 CV17 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
245288 2005 CF19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
245289 2005 CY26 01/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245290 2005 CB29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245291 2005 CD43 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245292 2005 CU46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
245293 2005 CF53 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
245294 2005 CL63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
245295 2005 CE64 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245296 2005 CN64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
245297 2005 CS68 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245298 2005 CX68 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
245299 2005 CK69 07/02/2005 Marly P. Kocher 1,9 km MPC · JPL
245300 2005 CX79 01/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245301 2005 EE6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245302 2005 EG11 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
245303 2005 EN16 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,7 km MPC · JPL
245304 2005 EZ26 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
245305 2005 EA28 03/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245306 2005 EN28 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
245307 2005 ER34 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
245308 2005 EA35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245309 2005 EX35 04/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
245310 2005 EH36 04/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
245311 2005 EA37 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
245312 2005 EQ37 07/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL
245313 2005 EY40 01/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
245314 2005 EH58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245315 2005 EP61 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
245316 2005 EY65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
245317 2005 EN69 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245318 2005 EO72 02/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
245319 2005 ES73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245320 2005 EY75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
245321 2005 EU81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245322 2005 EE82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245323 2005 EH85 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245324 2005 EQ87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
245325 2005 EW90 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245326 2005 EL91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245327 2005 EV92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
245328 2005 EQ107 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
245329 2005 EZ116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245330 2005 EH128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245331 2005 EO133 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
245332 2005 EG138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
245333 2005 ED144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
245334 2005 EB147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
245335 2005 EW147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245336 2005 EH148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245337 2005 ED154 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
245338 2005 ED166 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245339 2005 EP169 09/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
245340 2005 EU169 08/03/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
245341 2005 EU174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245342 2005 EC178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245343 2005 ES181 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
245344 2005 EO184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245345 2005 EH192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
245346 2005 EB203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
245347 2005 ED212 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245348 2005 EN216 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
245349 2005 EL219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245350 2005 EV219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245351 2005 EC242 11/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
245352 2005 EJ247 12/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245353 2005 ES250 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245354 2005 EW256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245355 2005 EL263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245356 2005 EY265 13/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
245357 2005 EN270 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245358 2005 EF272 11/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
245359 2005 EO272 01/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
245360 2005 EA281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
245361 2005 EH324 10/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
245362 2005 EC331 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
245363 2005 FW5 31/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,1 km MPC · JPL
245364 2005 FS6 30/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
245365 2005 FD14 19/03/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
245366 2005 GS 01/04/2005 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
245367 2005 GV5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245368 2005 GW18 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245369 2005 GV31 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245370 2005 GL39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
245371 2005 GR60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
245372 2005 GS68 02/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245373 2005 GH73 04/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
245374 2005 GY73 04/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
245375 2005 GU77 06/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
245376 2005 GC79 06/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
245377 2005 GH86 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
245378 2005 GD91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245379 2005 GJ93 06/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
245380 2005 GT99 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
245381 2005 GO105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245382 2005 GA108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
245383 2005 GS108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
245384 2005 GT109 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245385 2005 GZ111 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
245386 2005 GZ116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245387 2005 GG127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
245388 2005 GE129 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
245389 2005 GU130 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
245390 2005 GS131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245391 2005 GW134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
245392 2005 GC162 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245393 2005 GH162 15/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245394 2005 GV163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
245395 2005 GQ166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
245396 2005 GP171 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
245397 2005 GU172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245398 2005 GW172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245399 2005 GQ178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245400 2005 GQ182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245401 2005 GO184 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
245402 2005 GQ184 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
245403 2005 GF207 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245404 2005 GV208 02/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
245405 2005 GU214 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245406 2005 HF5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245407 2005 HG9 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
245408 2005 JO 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245409 2005 JW4 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245410 2005 JX9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
245411 2005 JO15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
245412 2005 JR18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
245413 2005 JE22 04/05/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,3 km MPC · JPL
245414 2005 JN24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245415 2005 JV30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245416 2005 JX38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245417 Rostand 2005 JA46 09/05/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,5 km MPC · JPL
245418 2005 JX47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
245419 2005 JS48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
245420 2005 JL52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245421 2005 JW63 04/05/2005 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
245422 2005 JN66 04/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
245423 2005 JN72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245424 2005 JF74 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
245425 2005 JD76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
245426 2005 JA84 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245427 2005 JL89 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
245428 2005 JW105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
245429 2005 JR107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
245430 2005 JM108 10/05/2005 Bergisch Gladbac Bergisch Gladbach Obs. 2,2 km MPC · JPL
245431 2005 JX108 06/05/2005 Kitt Peak DLS 3,9 km MPC · JPL
245432 2005 JN117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245433 2005 JF119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245434 2005 JL120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245435 2005 JZ121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245436 2005 JX132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
245437 2005 JT142 15/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245438 2005 JS146 14/05/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
245439 2005 JZ147 15/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
245440 2005 JO154 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
245441 2005 JV161 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
245442 2005 JK166 11/05/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
245443 2005 JP174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
245444 2005 JZ176 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245445 2005 KG1 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245446 2005 KC5 18/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
245447 2005 KK5 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
245448 2005 KH8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
245449 2005 KE9 21/05/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
245450 2005 LS 01/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
245451 2005 LV 01/06/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
245452 2005 LD3 01/06/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245453 2005 LU10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245454 2005 LK11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245455 2005 LC23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245456 2005 LQ24 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245457 2005 LN37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245458 2005 LN43 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245459 2005 LQ43 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
245460 2005 LU46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245461 2005 ME 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245462 2005 MQ12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
245463 2005 MM14 28/06/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245464 2005 MR30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
245465 2005 MN45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245466 2005 MG48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
245467 2005 MU52 30/06/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
245468 2005 NF 01/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
245469 2005 NQ5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
245470 2005 NB27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245471 2005 NO27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
245472 2005 NH41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
245473 2005 NU57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
245474 2005 NP59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
245475 2005 NF64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245476 2005 NJ64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
245477 2005 NN66 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245478 2005 NO66 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245479 2005 NQ93 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245480 2005 NM95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245481 2005 NC123 05/07/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
245482 2005 OP3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
245483 2005 OA9 31/07/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
245484 2005 OZ23 30/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
245485 2005 PP10 04/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
245486 2005 PF17 13/08/2005 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
245487 2005 PL18 11/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
245488 2005 QL11 25/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
245489 2005 QY17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245490 2005 QR31 23/08/2005 Costitx Mallorca Obs. 5,9 km MPC · JPL
245491 2005 QZ38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
245492 2005 QT40 26/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
245493 2005 QT51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
245494 2005 QX56 29/08/2005 Gnosca S. Sposetti 7,0 km MPC · JPL
245495 2005 QY76 30/08/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
245496 2005 QS85 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245497 2005 QQ102 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245498 2005 QK144 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
245499 2005 QF156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
245500 2005 QQ156 30/08/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245501 2005 QC157 30/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
245502 2005 QF166 29/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245503 2005 QL167 27/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
245504 2005 QC169 29/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
245505 2005 QV181 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
245506 2005 RV 02/09/2005 Consell Obs. Consell Obs. 5,4 km MPC · JPL
245507 2005 RD24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
245508 2005 RJ24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
245509 2005 RM32 13/09/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
245510 2005 SK2 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245511 2005 SY42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
245512 2005 SQ54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245513 2005 SY56 26/09/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
245514 2005 SY61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245515 2005 SE72 23/09/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
245516 2005 SG72 23/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
245517 2005 SE90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245518 2005 SR103 25/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
245519 2005 SQ104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245520 2005 SM107 26/09/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245521 2005 SG113 26/09/2005 Črni Vrh Črni Vrh 6,0 km MPC · JPL
245522 2005 SP124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
245523 2005 SY144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245524 2005 SM153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245525 2005 SD167 28/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245526 2005 SN167 28/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
245527 2005 SY177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
245528 2005 SG178 29/09/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
245529 2005 SR197 30/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
245530 2005 SE202 30/09/2005 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
245531 2005 SF208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
245532 2005 SZ214 30/09/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
245533 2005 SV219 27/09/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
245534 2005 SX272 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
245535 2005 SV281 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245536 2005 SR285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 5,2 km MPC · JPL
245537 2005 TW26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
245538 2005 TE46 02/10/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
245539 2005 TO52 12/10/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,5 km MPC · JPL
245540 2005 TX75 04/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
245541 2005 TA86 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
245542 2005 TE88 05/10/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
245543 2005 TA105 08/10/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
245544 2005 TB167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245545 2005 TC170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
245546 2005 TN172 12/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
245547 2005 TO172 12/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
245548 2005 TD192 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 890 m MPC · JPL
245549 2005 TE192 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,1 km MPC · JPL
245550 2005 UP5 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
245551 2005 UU5 27/10/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
245552 2005 UF8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,2 km MPC · JPL
245553 2005 UG10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
245554 2005 UL16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
245555 2005 UU54 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
245556 2005 UE57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
245557 2005 UE59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245558 2005 UM74 23/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
245559 2005 UJ75 24/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
245560 2005 UD80 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
245561 2005 UP81 21/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
245562 2005 UQ107 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
245563 2005 UF109 22/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245564 2005 UE110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
245565 2005 UF116 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
245566 2005 UQ117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245567 2005 UM127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245568 2005 UR150 26/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
245569 2005 UY153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245570 2005 UT155 26/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
245571 2005 UF160 22/10/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
245572 2005 US196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245573 2005 UH224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245574 2005 UF252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
245575 2005 UA254 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245576 2005 UL274 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
245577 2005 UQ283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245578 2005 UQ336 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
245579 2005 UD343 31/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
245580 2005 UT348 23/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
245581 2005 UM352 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
245582 2005 UZ352 29/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
245583 2005 UD354 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245584 2005 UG373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245585 2005 UZ380 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
245586 2005 UV384 27/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
245587 2005 UL391 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
245588 2005 UM399 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245589 2005 UX399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
245590 2005 UD485 22/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
245591 2005 UU492 25/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
245592 2005 US500 27/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
245593 2005 VL15 01/11/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245594 2005 VD17 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245595 2005 VW27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
245596 2005 VN72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
245597 2005 VM78 06/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245598 2005 VW82 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
245599 2005 VG110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245600 2005 VD124 05/11/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245601 2005 VF124 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245602 2005 WR1 21/11/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
245603 2005 WP2 22/11/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
245604 2005 WU7 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
245605 2005 WG28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245606 2005 WK32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245607 2005 WE36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
245608 2005 WP36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
245609 2005 WF39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
245610 2005 WN43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245611 2005 WP43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245612 2005 WK71 21/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
245613 2005 WS71 21/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245614 2005 WR81 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245615 2005 WW98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245616 2005 WU115 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
245617 2005 WZ120 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245618 2005 WP134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
245619 2005 WA144 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
245620 2005 WL149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245621 2005 WZ160 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
245622 2005 WK163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245623 2005 WD180 21/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
245624 2005 WH182 25/11/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
245625 2005 WM193 28/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
245626 2005 WE208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245627 2005 XV4 04/12/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
245628 2005 XV16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245629 2005 XK27 06/12/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
245630 2005 XM47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245631 2005 XR51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245632 2005 XC54 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245633 2005 XK55 05/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
245634 2005 XD87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
245635 2005 YQ 21/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
245636 2005 YG6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245637 2005 YZ8 20/12/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
245638 2005 YK14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
245639 2005 YS20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
245640 2005 YA30 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245641 2005 YC49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245642 2005 YZ82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
245643 2005 YA84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
245644 2005 YP95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245645 2005 YY100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245646 2005 YH110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245647 2005 YJ127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245648 2005 YT129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245649 2005 YS131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
245650 2005 YL139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
245651 2005 YH143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
245652 2005 YD146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245653 2005 YH150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
245654 2005 YB156 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245655 2005 YM204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
245656 2005 YM209 23/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245657 2005 YZ212 29/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245658 2005 YC215 31/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245659 2005 YH257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245660 2005 YB279 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245661 2005 YX280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245662 2006 AV1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
245663 2006 AC17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245664 2006 AU31 05/01/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
245665 2006 AE64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
245666 2006 AO64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245667 2006 AR82 07/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245668 2006 AQ84 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245669 2006 BE2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
245670 2006 BD10 19/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
245671 2006 BF11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245672 2006 BP24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245673 2006 BP25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245674 2006 BN27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
245675 2006 BX31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245676 2006 BZ31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
245677 2006 BA41 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
245678 2006 BV51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245679 2006 BJ82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245680 2006 BL84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
245681 2006 BN90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
245682 2006 BS91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
245683 2006 BU95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245684 2006 BK96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245685 2006 BC116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245686 2006 BR116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245687 2006 BQ129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
245688 2006 BP131 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
245689 2006 BD133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245690 2006 BT133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245691 2006 BV148 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
245692 2006 BB158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245693 2006 BC165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245694 2006 BQ167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
245695 2006 BA170 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
245696 2006 BT185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245697 2006 BL187 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245698 2006 BM208 31/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245699 2006 BO219 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
245700 2006 BU224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245701 2006 BP244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245702 2006 BC247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245703 2006 BX248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245704 2006 BV264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245705 2006 BJ271 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
245706 2006 BE274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
245707 2006 BG275 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
245708 2006 CD13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245709 2006 CX17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245710 2006 CX22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245711 2006 CF26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245712 2006 CQ33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
245713 2006 CY33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245714 2006 CM44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
245715 2006 CL49 03/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
245716 2006 CQ59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245717 2006 CW59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
245718 2006 CY59 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
245719 2006 CK66 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245720 2006 DO6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245721 2006 DT7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245722 2006 DT12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
245723 2006 DR13 22/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
245724 2006 DA16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245725 2006 DB28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
245726 2006 DS29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245727 2006 DV34 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
245728 2006 DO48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245729 2006 DX48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
245730 2006 DU50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
245731 2006 DR54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
245732 2006 DB64 20/02/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
245733 2006 DR69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
245734 2006 DF71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
245735 2006 DM83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
245736 2006 DU107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245737 2006 DT108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245738 2006 DK110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245739 2006 DR115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
245740 2006 DK122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
245741 2006 DM138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245742 2006 DS139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
245743 2006 DL140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245744 2006 DC141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
245745 2006 DA142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245746 2006 DL143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
245747 2006 DK145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
245748 2006 DM153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245749 2006 DD160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245750 2006 DQ162 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
245751 2006 DT181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245752 2006 DY184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
245753 2006 DZ184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245754 2006 DC187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
245755 2006 DK193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245756 2006 DM207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245757 2006 EF5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
245758 2006 EJ7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245759 2006 EK11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245760 2006 ER14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
245761 2006 EO16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245762 2006 EO65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
245763 2006 EL66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245764 2006 FU6 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245765 2006 FZ7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245766 2006 FW13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245767 2006 FF21 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245768 2006 FW22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
245769 2006 FR26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
245770 2006 FK38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245771 2006 FO38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245772 2006 FM50 25/03/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245773 2006 GY8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245774 2006 GT13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245775 2006 GS21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245776 2006 GX23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245777 2006 GD27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245778 2006 GY30 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245779 2006 GF35 07/04/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
245780 2006 GU41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
245781 2006 GX42 09/04/2006 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
245782 2006 GJ45 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
245783 2006 HP1 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245784 2006 HL3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245785 2006 HS6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
245786 2006 HQ13 19/04/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
245787 2006 HT15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
245788 2006 HD18 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
245789 2006 HK21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
245790 2006 HX31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245791 2006 HY35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
245792 2006 HS37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245793 2006 HQ38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245794 2006 HJ39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245795 2006 HA50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245796 2006 HM53 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
245797 2006 HX59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
245798 2006 HJ66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
245799 2006 HB67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245800 2006 HF80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245801 2006 HL82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
245802 2006 HY85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245803 2006 HT87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245804 2006 HH90 29/04/2006 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
245805 2006 HC101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
245806 2006 HR102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245807 2006 HZ102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245808 2006 HY111 29/04/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
245809 2006 HL121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245810 2006 HA125 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245811 2006 HF137 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
245812 2006 JM 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
245813 2006 JE2 01/05/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
245814 2006 JC10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245815 2006 JV17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
245816 2006 JZ20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
245817 2006 JH24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
245818 2006 JA25 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245819 2006 JL30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
245820 2006 JC33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245821 2006 JE33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245822 2006 JH33 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
245823 2006 JG36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245824 2006 JX41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
245825 2006 JM45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
245826 2006 JS45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
245827 2006 JB46 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
245828 2006 JX46 02/05/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
245829 2006 JK47 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
245830 2006 JE51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245831 2006 JG58 14/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
245832 2006 KQ2 18/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
245833 2006 KA3 18/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245834 2006 KD13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245835 2006 KP15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245836 2006 KL22 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245837 2006 KT23 18/05/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
245838 2006 KB25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
245839 2006 KS29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
245840 2006 KX31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
245841 2006 KX45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
245842 2006 KB46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
245843 2006 KR60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245844 2006 KX63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
245845 2006 KF64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245846 2006 KS76 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245847 2006 KE83 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245848 2006 KR101 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
245849 2006 KJ108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
245850 2006 KG112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
245851 2006 KH118 25/05/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
245852 2006 KV123 28/05/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
245853 2006 LB2 09/06/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
245854 2006 MM8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
245855 2006 MG11 20/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245856 2006 MX12 20/06/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
245857 2006 MA13 23/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
245858 2006 OG9 21/07/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
245859 2006 OD10 21/07/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
245860 2006 OB14 21/07/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245861 2006 OD15 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
245862 2006 OM17 26/07/2006 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
245863 2006 PJ8 13/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245864 2006 PQ15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245865 2006 PR15 15/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
245866 2006 PT17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245867 2006 PF20 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
245868 2006 PJ21 15/08/2006 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
245869 2006 PD22 15/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
245870 2006 PQ28 14/08/2006 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
245871 2006 PW31 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
245872 2006 PD32 15/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245873 2006 PW32 15/08/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
245874 2006 PP34 10/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245875 2006 PY34 12/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
245876 2006 PG43 14/08/2006 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
245877 2006 QU 17/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 6,5 km MPC · JPL
245878 2006 QU8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245879 2006 QL17 17/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
245880 2006 QM19 17/08/2006 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
245881 2006 QU32 22/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
245882 2006 QJ36 23/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,1 km MPC · JPL
245883 2006 QK38 18/08/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245884 2006 QC45 19/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245885 2006 QO50 22/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
245886 2006 QF52 23/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
245887 2006 QY53 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
245888 2006 QO56 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245889 2006 QH57 25/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,3 km MPC · JPL
245890 Krynychenka 2006 QE58 25/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 8,0 km MPC · JPL
245891 2006 QA60 19/08/2006 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
245892 2006 QO63 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
245893 2006 QA76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245894 2006 QH77 22/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
245895 2006 QJ77 22/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
245896 2006 QV78 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245897 2006 QM80 24/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
245898 2006 QB83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245899 2006 QN84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245900 2006 QX91 16/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245901 2006 QH98 22/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
245902 2006 QS98 22/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
245903 2006 QH106 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
245904 2006 QO110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
245905 2006 QQ110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
245906 2006 QT113 24/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
245907 2006 QY114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
245908 2006 QD115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
245909 2006 QL131 22/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
245910 2006 QV135 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
245911 2006 QJ138 16/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
245912 2006 QL141 18/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
245913 2006 QR146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245914 2006 QY161 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245915 2006 QB162 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245916 2006 QQ165 29/08/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
245917 2006 QS171 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
245918 2006 QF185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
245919 2006 RX2 12/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
245920 2006 RG4 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
245921 2006 RT8 12/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
245922 2006 RY11 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
245923 2006 RU12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245924 2006 RJ13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
245925 2006 RT15 14/09/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
245926 2006 RU18 14/09/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
245927 2006 RG19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245928 2006 RG20 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
245929 2006 RV21 15/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245930 2006 RZ21 15/09/2006 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
245931 2006 RW30 15/09/2006 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
245932 2006 RP34 13/09/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
245933 2006 RF47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245934 2006 RT51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245935 2006 RY53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245936 2006 RG64 12/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
245937 2006 RS65 14/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
245938 2006 RB73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245939 2006 RR78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245940 2006 RM79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245941 2006 RL83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245942 2006 RS104 15/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
245943 Davidjoseph 2006 RZ114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 4,0 km MPC · JPL
245944 2006 SH2 16/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
245945 2006 SX12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245946 2006 SF16 17/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
245947 2006 SK16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
245948 2006 SJ19 18/09/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
245949 2006 SG21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
245950 2006 SD26 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
245951 2006 SO26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
245952 2006 SO27 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
245953 2006 SS36 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
245954 2006 SR42 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
245955 2006 SA46 18/09/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245956 2006 SW46 19/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245957 2006 SX48 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
245958 2006 SR51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
245959 2006 SY55 18/09/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
245960 2006 SF57 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
245961 2006 SD58 18/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
245962 2006 SE59 16/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
245963 2006 SH65 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
245964 2006 SC75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245965 2006 SU79 17/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
245966 2006 SL84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
245967 2006 SC88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245968 2006 SE90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245969 2006 SL95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245970 2006 SZ98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245971 2006 SX107 19/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
245972 2006 SR111 22/09/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
245973 2006 ST112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245974 2006 SU115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245975 2006 SL124 19/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
245976 2006 SH126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245977 2006 SV128 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
245978 2006 SY131 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
245979 2006 SX134 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245980 2006 SD154 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
245981 2006 SN155 22/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
245982 2006 SW166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245983 Machholz 2006 SG198 26/09/2006 Molėtai Obs. K. Černis 5,3 km MPC · JPL
245984 2006 SX209 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
245985 2006 SA213 26/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245986 2006 SU214 27/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
245987 2006 SY223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
245988 2006 SM228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245989 2006 SG255 26/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
245990 2006 SF270 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245991 2006 SK274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
245992 2006 SL278 28/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
245993 2006 SZ279 28/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245994 2006 SS281 18/09/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
245995 2006 SN301 26/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
245996 2006 SH303 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245997 2006 SX306 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245998 2006 SL308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
245999 2006 SA319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
246000 2006 SC334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

241.000s  • 242.000s  • 243.000s  • 244.000s  • 245.000s  • 246.000s  • 247.000s  • 248.000s  • 249.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001