Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/98001–99000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98001 2000 QS198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98002 2000 QG199 29/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
98003 2000 QH199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98004 2000 QU202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98005 2000 QV203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98006 2000 QC205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98007 2000 QR207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98008 2000 QN208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98009 2000 QC209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98010 2000 QW210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98011 2000 QZ212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98012 2000 QK213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98013 2000 QX214 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98014 2000 QD215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98015 2000 QS215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98016 2000 QA223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
98017 2000 QM224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
98018 2000 QT227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98019 2000 QH228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98020 2000 QL229 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98021 2000 QX243 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98022 2000 QC246 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98023 2000 QG251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
98024 2000 RP1 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98025 2000 RE2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98026 2000 RS4 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98027 2000 RC5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
98028 2000 RJ5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98029 2000 RE7 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98030 2000 RN7 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98031 2000 RU7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98032 2000 RV7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98033 2000 RG11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98034 2000 RQ12 02/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
98035 2000 RO18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98036 2000 RG19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98037 2000 RE20 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
98038 2000 RZ20 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98039 2000 RC22 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98040 2000 RC23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98041 2000 RE23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98042 2000 RA24 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98043 2000 RQ24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98044 2000 RU25 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98045 2000 RQ27 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98046 2000 RD29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98047 2000 RC32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98048 2000 RR32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98049 2000 RS32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98050 2000 RZ33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98051 2000 RC34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98052 2000 RX34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98053 2000 RP35 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98054 2000 RS35 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98055 2000 RR38 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98056 2000 RR41 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98057 2000 RH44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98058 2000 RH46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98059 2000 RC47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98060 2000 RF47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98061 2000 RH47 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98062 2000 RW47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98063 2000 RG48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98064 2000 RY48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98065 2000 RF51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98066 2000 RH51 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98067 2000 RQ52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98068 2000 RV52 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98069 2000 RX52 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98070 2000 RQ53 05/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
98071 2000 RW54 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98072 2000 RC56 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98073 2000 RM56 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98074 2000 RT56 07/09/2000 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
98075 2000 RT62 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98076 2000 RY63 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98077 2000 RO64 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98078 2000 RZ65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98079 2000 RY66 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98080 2000 RB67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98081 2000 RF67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98082 2000 RJ67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98083 2000 RG68 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98084 2000 RC69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98085 2000 RR70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98086 2000 RW70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98087 2000 RH71 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98088 2000 RS71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98089 2000 RO72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98090 2000 RE73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98091 2000 RK73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98092 2000 RT73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98093 2000 RW73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98094 2000 RG77 07/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,3 km MPC · JPL
98095 2000 RQ77 08/09/2000 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
98096 2000 RR77 08/09/2000 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
98097 2000 RA78 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
98098 2000 RY82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98099 2000 RF83 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98100 2000 RN83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98101 2000 RM84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
98102 2000 RZ84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
98103 2000 RX86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
98104 2000 RK87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
98105 2000 RK90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98106 2000 RK91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98107 2000 RM91 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98108 2000 RP91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98109 2000 RN92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98110 2000 RR92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98111 2000 RX93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
98112 2000 RG94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
98113 2000 RN94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
98114 2000 RQ95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
98115 2000 RF100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
98116 2000 RA103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
98117 2000 SP2 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98118 2000 SL3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98119 2000 SA4 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98120 2000 SK5 22/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
98121 2000 SB6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98122 2000 SW11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98123 2000 SG15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98124 2000 SB20 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98125 2000 SB21 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
98126 2000 SH23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
98127 Vilgusová 2000 SP24 24/09/2000 Ondřejov L. Kotková, P. Pravec 1,7 km MPC · JPL
98128 2000 SS24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
98129 2000 SD25 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98130 2000 SD28 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98131 2000 SX30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98132 2000 SD37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98133 2000 SL38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98134 2000 SM39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98135 2000 SO40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98136 2000 SP40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98137 2000 SO41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98138 2000 SW42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
98139 2000 SG53 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
98140 2000 SK54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
98141 2000 SV57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98142 2000 SX59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98143 2000 SS60 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
98144 2000 SR61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98145 2000 SK64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98146 2000 SM64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98147 2000 SR64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98148 2000 ST64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98149 2000 SL65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98150 2000 SO66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98151 2000 SU66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98152 2000 SW66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98153 2000 SY68 24/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
98154 2000 SE69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98155 2000 SF70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98156 2000 SO71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98157 2000 SF73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98158 2000 ST75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98159 2000 SN76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98160 2000 SP77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98161 2000 SG78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98162 2000 SP78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98163 2000 SX82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98164 2000 SR84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98165 2000 SP85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98166 2000 ST85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98167 2000 SF86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98168 2000 SV86 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98169 2000 SB87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98170 2000 SJ87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98171 2000 SD88 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
98172 2000 SN92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98173 2000 SO92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98174 2000 SM93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98175 2000 SU94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98176 2000 SU95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98177 2000 SX97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98178 2000 SU99 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98179 2000 SA100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98180 2000 SJ102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98181 2000 SC103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98182 2000 SR105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98183 2000 SH106 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98184 2000 SY106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98185 2000 SN108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98186 2000 SE109 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98187 2000 SO109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98188 2000 SA110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98189 2000 SN110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98190 2000 SL112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98191 2000 SN113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98192 2000 SM114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98193 2000 SG115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98194 2000 SG116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98195 2000 SX116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98196 2000 SZ116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98197 2000 SQ117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98198 2000 SJ118 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98199 2000 SQ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98200 2000 SN121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98201 2000 SJ122 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98202 2000 SF123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98203 2000 SM123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98204 2000 SY124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98205 2000 SG125 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98206 2000 SE126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98207 2000 SQ126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98208 2000 SZ126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98209 2000 SK130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98210 2000 SF133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98211 2000 SX137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98212 2000 SC138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98213 2000 SV138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98214 2000 SD140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98215 2000 SM140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98216 2000 SQ140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98217 2000 SV141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98218 2000 SG142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98219 2000 SK142 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98220 2000 SC143 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98221 2000 SL143 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
98222 2000 SL144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98223 2000 SQ144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98224 2000 ST144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98225 2000 SU146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98226 2000 SW146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98227 2000 SO147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98228 2000 SV147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98229 2000 SE150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98230 2000 SS150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98231 2000 SG151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98232 2000 SJ151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98233 2000 SN151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98234 2000 SA152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98235 2000 SE153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98236 2000 SK153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98237 2000 SQ153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98238 2000 SS154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98239 2000 SH156 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98240 2000 SK158 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98241 2000 SL158 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98242 2000 SS162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 1,6 km MPC · JPL
98243 2000 SE166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98244 2000 SH166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98245 2000 SO166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98246 2000 SY166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98247 2000 SJ167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98248 2000 SP167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98249 2000 SH169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98250 2000 SO169 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98251 2000 SQ169 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98252 2000 SY170 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98253 2000 SH174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98254 2000 SU178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98255 2000 SX180 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
98256 2000 SD181 19/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
98257 2000 SJ181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
98258 2000 SG182 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98259 2000 SH182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98260 2000 SL182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98261 2000 SA185 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
98262 2000 SF185 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
98263 2000 SR185 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98264 2000 SO187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
98265 2000 SX187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
98266 2000 SU189 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
98267 2000 SN193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98268 2000 SR196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98269 2000 SL200 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98270 2000 SW203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98271 2000 SY203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98272 2000 SN205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98273 2000 SG207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98274 2000 SU207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98275 2000 SB211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98276 2000 SF211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98277 2000 SM211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98278 2000 SE212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98279 2000 SK212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98280 2000 SU213 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98281 2000 SZ216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98282 2000 SY217 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98283 2000 SB218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98284 2000 SG218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98285 2000 SV220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98286 2000 SR221 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98287 2000 SM222 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98288 2000 SY222 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98289 2000 SP226 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98290 2000 SE228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98291 2000 SS229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98292 2000 SC230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98293 2000 SD230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98294 2000 SO230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98295 2000 SE231 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98296 2000 SC233 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98297 2000 SO233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98298 2000 SO234 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98299 2000 SD235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98300 2000 SE235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98301 2000 SS237 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98302 2000 SX237 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98303 2000 SZ237 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98304 2000 SJ241 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98305 2000 SG243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98306 2000 SP243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98307 2000 SO251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98308 2000 SY251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98309 2000 SF254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98310 2000 ST256 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98311 2000 SO257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98312 2000 SK258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98313 2000 SP258 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98314 2000 SA259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98315 2000 SG261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98316 2000 SQ261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98317 2000 SR262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98318 2000 SR263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98319 2000 SQ265 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98320 2000 SA269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98321 2000 SS269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98322 2000 SY269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98323 2000 SB270 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98324 2000 SK271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98325 2000 SR273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98326 2000 SG274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98327 2000 SN274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98328 2000 SU276 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98329 2000 SB278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98330 2000 SE286 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98331 2000 SL290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98332 2000 SF294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98333 2000 SC295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98334 2000 SK295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98335 2000 SP295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98336 2000 SS295 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98337 2000 SX295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98338 2000 SB296 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98339 2000 SG296 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98340 2000 SU296 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98341 2000 SF298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98342 2000 SD299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98343 2000 SR301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
98344 2000 SH302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98345 2000 SQ304 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
98346 2000 SW304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98347 2000 SV306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98348 2000 SM307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98349 2000 ST309 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98350 2000 SL318 29/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
98351 2000 SG323 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
98352 2000 SX327 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98353 2000 SU328 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
98354 2000 SM330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
98355 2000 SZ335 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
98356 2000 SG336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
98357 2000 SS336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
98358 2000 SA337 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
98359 2000 SN349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
98360 2000 SV354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
98361 2000 SG361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
98362 2000 SA363 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
98363 2000 SL363 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
98364 2000 SE364 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98365 2000 SK367 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
98366 2000 TJ11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
98367 2000 TP16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98368 2000 TU17 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98369 2000 TA18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98370 2000 TW18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98371 2000 TL19 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98372 2000 TO19 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98373 2000 TC20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98374 2000 TD23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98375 2000 TU25 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98376 2000 TN26 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98377 2000 TV26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98378 2000 TY27 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98379 2000 TN33 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98380 2000 TR35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
98381 2000 TP37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98382 2000 TP38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98383 2000 TL39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98384 2000 TG42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98385 2000 TN52 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98386 2000 TR55 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
98387 2000 TU55 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98388 2000 TM58 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98389 2000 TP58 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98390 2000 TC62 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
98391 2000 TL62 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98392 2000 UC 18/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
98393 2000 UG2 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
98394 2000 UH2 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
98395 2000 UQ2 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
98396 2000 US2 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
98397 2000 UC3 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
98398 2000 UE4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98399 2000 UP4 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
98400 2000 UR7 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98401 2000 UX7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98402 2000 UE8 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98403 2000 UG8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98404 2000 UT8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98405 2000 UN9 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98406 2000 UC10 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98407 2000 UX10 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98408 2000 UD11 19/10/2000 Olathe L. Robinson 1,9 km MPC · JPL
98409 2000 UQ12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
98410 2000 UX12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98411 2000 UT13 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
98412 2000 UG15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98413 2000 UO16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
98414 2000 UE18 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98415 2000 UH18 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98416 2000 US20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98417 2000 UW21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98418 2000 US22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98419 2000 UV22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98420 2000 UN24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98421 2000 UD26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98422 2000 UO26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98423 2000 UU26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98424 2000 UO28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98425 2000 UM33 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
98426 2000 UE34 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98427 2000 UA35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98428 2000 UE35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98429 2000 UL35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98430 2000 UN35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98431 2000 UA36 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98432 2000 UR36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98433 2000 UP37 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98434 2000 UF39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98435 2000 UE41 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98436 2000 UF42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98437 2000 UP47 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98438 2000 UH49 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98439 2000 UD50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98440 2000 UN50 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98441 2000 UW54 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98442 2000 UT55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98443 2000 UZ56 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98444 2000 UM57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98445 2000 UG59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98446 2000 UM59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98447 2000 UE60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98448 2000 UN60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98449 2000 UM61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98450 2000 US62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98451 2000 UT63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98452 2000 UB65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98453 2000 UL66 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98454 2000 US66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98455 2000 UF68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98456 2000 UD69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98457 2000 UE69 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98458 2000 UP70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98459 2000 UZ72 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98460 2000 UM73 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98461 2000 UQ76 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98462 2000 UB79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98463 2000 UL81 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
98464 2000 UP83 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98465 2000 UN84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98466 2000 UF91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98467 2000 UW91 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98468 2000 UM92 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98469 2000 UF93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98470 2000 US94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98471 2000 UW94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98472 2000 UB95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98473 2000 UD96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98474 2000 UR97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98475 2000 UF98 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98476 2000 UP98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98477 2000 UR99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98478 2000 UB100 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98479 2000 UM100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98480 2000 UR100 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98481 2000 UX100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98482 2000 UL101 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98483 2000 UJ102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98484 2000 UK103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98485 2000 US105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98486 2000 UZ105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98487 2000 UC106 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98488 2000 UM106 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98489 2000 UR106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98490 2000 UJ108 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98491 2000 UA109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98492 2000 UU109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98493 2000 UY110 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
98494 Marsupilami 2000 UN111 27/10/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 1,4 km MPC · JPL
98495 2000 VV2 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
98496 2000 VT3 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98497 2000 VL5 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98498 2000 VS10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98499 2000 VW11 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98500 2000 VL12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98501 2000 VS12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98502 2000 VD15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98503 2000 VK15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98504 2000 VY15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98505 2000 VC16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98506 2000 VR16 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98507 2000 VK18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98508 2000 VV19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98509 2000 VK20 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98510 2000 VR22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98511 2000 VM23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98512 2000 VR24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98513 2000 VA25 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98514 2000 VA26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98515 2000 VB26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98516 2000 VW26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98517 2000 VQ27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98518 2000 VX27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98519 2000 VJ28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98520 2000 VC29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98521 2000 VP29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98522 2000 VZ29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98523 2000 VO30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98524 2000 VT30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98525 2000 VF31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98526 2000 VG31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98527 2000 VN32 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98528 2000 VU32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98529 2000 VY33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98530 2000 VR34 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98531 2000 VK38 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
98532 2000 VM42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98533 2000 VQ42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98534 2000 VC46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98535 2000 VM46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98536 2000 VN46 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98537 2000 VC47 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98538 2000 VQ48 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98539 2000 VS48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98540 2000 VW48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98541 2000 VO49 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98542 2000 VA51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98543 2000 VQ51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98544 2000 VB55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98545 2000 VE55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98546 2000 VO55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98547 2000 VE56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98548 2000 VR56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98549 2000 VY56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98550 2000 VR60 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98551 2000 WK1 18/11/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
98552 2000 WL5 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98553 2000 WO6 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
98554 2000 WP6 18/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98555 2000 WD7 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
98556 2000 WQ7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98557 2000 WT7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98558 2000 WB10 22/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
98559 2000 WB11 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
98560 2000 WH11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 2,2 km MPC · JPL
98561 2000 WA14 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98562 2000 WJ14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98563 2000 WX16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98564 2000 WW17 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
98565 2000 WX17 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98566 2000 WC19 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98567 2000 WG19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
98568 2000 WZ19 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
98569 2000 WY20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
98570 2000 WR23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98571 2000 WC25 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
98572 2000 WJ30 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98573 2000 WQ31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98574 2000 WJ32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98575 2000 WQ35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98576 2000 WA38 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98577 2000 WF39 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98578 2000 WH39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98579 2000 WN40 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98580 2000 WV40 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98581 2000 WH41 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
98582 2000 WX41 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98583 2000 WX43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98584 2000 WF44 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
98585 2000 WH44 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98586 2000 WX44 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
98587 2000 WD50 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98588 2000 WK50 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98589 2000 WM54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98590 2000 WW54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98591 2000 WB55 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98592 2000 WG55 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98593 2000 WM55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98594 2000 WA56 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98595 2000 WO57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98596 2000 WN58 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98597 2000 WD59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98598 2000 WW59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98599 2000 WU60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98600 2000 WZ65 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98601 2000 WG66 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
98602 2000 WK69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98603 2000 WU69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98604 2000 WK70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98605 2000 WW70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98606 2000 WV71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98607 2000 WX72 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98608 2000 WL75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98609 2000 WN75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98610 2000 WP76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98611 2000 WY77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98612 2000 WG78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98613 2000 WX78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98614 2000 WZ78 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98615 2000 WZ80 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98616 2000 WH81 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98617 2000 WQ81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98618 2000 WZ81 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98619 2000 WG82 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98620 2000 WU85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98621 2000 WN88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98622 2000 WJ89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98623 2000 WK90 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98624 2000 WD93 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98625 2000 WO93 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98626 2000 WP98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98627 2000 WQ98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98628 2000 WF99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98629 2000 WO99 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98630 2000 WW99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98631 2000 WT100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98632 2000 WQ103 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98633 2000 WG108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98634 2000 WF113 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
98635 2000 WA114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98636 2000 WR114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98637 2000 WP115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98638 2000 WJ118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98639 2000 WR118 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98640 2000 WE121 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98641 2000 WW122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98642 2000 WX123 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
98643 2000 WR125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98644 2000 WA126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98645 2000 WF129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
98646 2000 WH134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98647 2000 WK134 30/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
98648 2000 WG135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98649 2000 WO138 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98650 2000 WM140 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98651 2000 WS143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98652 2000 WW143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98653 2000 WC144 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98654 2000 WB146 23/11/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
98655 2000 WX146 28/11/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
98656 2000 WY148 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
98657 2000 WB149 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
98658 2000 WT153 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98659 2000 WU154 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98660 2000 WD155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98661 2000 WG155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98662 2000 WN155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98663 2000 WO156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98664 2000 WR158 30/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
98665 2000 WH159 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98666 2000 WC161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
98667 2000 WE163 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98668 2000 WY163 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98669 2000 WR164 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
98670 2000 WC165 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
98671 2000 WK165 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
98672 2000 WL167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
98673 2000 WU167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
98674 2000 WQ168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
98675 2000 WV168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
98676 2000 WQ169 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98677 2000 WC173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
98678 2000 WF173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
98679 2000 WT176 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98680 2000 WE178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
98681 2000 WQ178 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98682 2000 WR180 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
98683 2000 WY180 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98684 2000 WD187 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
98685 2000 WM192 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98686 2000 XV2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98687 2000 XH3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98688 2000 XG8 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98689 2000 XV9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98690 2000 XD10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98691 2000 XL14 05/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
98692 2000 XS14 02/12/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
98693 2000 XO16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98694 2000 XD21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98695 2000 XX23 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98696 2000 XY23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98697 2000 XQ27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98698 2000 XQ28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98699 2000 XW28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98700 2000 XQ30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98701 2000 XS30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98702 2000 XX31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98703 2000 XE33 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
98704 2000 XJ34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98705 2000 XT35 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98706 2000 XY36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
98707 2000 XL37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98708 2000 XO38 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
98709 2000 XQ38 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98710 2000 XZ38 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98711 2000 XH42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98712 2000 XT42 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98713 2000 XH43 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98714 2000 XU47 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98715 2000 XH48 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
98716 2000 XH49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98717 2000 XL49 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98718 2000 XX49 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98719 2000 XT52 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98720 2000 XC54 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98721 2000 YV5 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98722 Elenaumberto 2000 YJ8 22/12/2000 Ceccano G. Masi 2,8 km MPC · JPL
98723 2000 YY11 22/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
98724 2000 YF14 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
98725 2000 YP14 23/12/2000 Kleť Kleť Obs. 2,4 km MPC · JPL
98726 2000 YW15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
98727 2000 YN16 26/12/2000 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
98728 2000 YG21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
98729 2000 YW25 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98730 2000 YM26 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98731 2000 YF30 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
98732 2000 YR30 22/12/2000 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
98733 2000 YT30 29/12/2000 Needville Needville Obs. 3,0 km MPC · JPL
98734 2000 YQ33 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
98735 2000 YC34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98736 2000 YO35 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98737 2000 YC36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98738 2000 YG38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
98739 2000 YR40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98740 2000 YN43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98741 2000 YH45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98742 2000 YM45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98743 2000 YA46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98744 2000 YM46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98745 2000 YB47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98746 2000 YQ49 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98747 2000 YV50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98748 2000 YP51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98749 2000 YS51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98750 2000 YJ52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98751 2000 YN52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98752 2000 YK53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98753 2000 YW53 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98754 2000 YV54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98755 2000 YF58 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98756 2000 YL59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98757 2000 YZ61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98758 2000 YM63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98759 2000 YH68 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
98760 2000 YO68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98761 2000 YR68 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98762 2000 YT68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98763 2000 YL69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98764 2000 YQ69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98765 2000 YP70 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98766 2000 YF72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98767 2000 YV72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98768 2000 YD75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98769 2000 YE75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98770 2000 YN77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98771 2000 YN78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98772 2000 YP78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98773 2000 YW79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98774 2000 YM80 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
98775 2000 YD82 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98776 2000 YN84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
98777 2000 YV85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98778 2000 YX85 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
98779 2000 YJ86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98780 2000 YZ90 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98781 2000 YF91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98782 2000 YS92 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98783 2000 YB93 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98784 2000 YU93 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98785 2000 YR94 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98786 2000 YR96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98787 2000 YP97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98788 2000 YQ98 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98789 2000 YF99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98790 2000 YW99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98791 2000 YW104 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
98792 2000 YR105 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
98793 2000 YT106 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98794 2000 YX109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98795 2000 YJ110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98796 2000 YD111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98797 2000 YS111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98798 2000 YW111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98799 2000 YZ111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98800 2000 YN114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98801 2000 YZ114 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98802 2000 YB115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98803 2000 YE115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98804 2000 YD117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98805 2000 YM117 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
98806 2000 YU117 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98807 2000 YK118 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
98808 2000 YP118 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
98809 2000 YD119 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
98810 2000 YR119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
98811 2000 YS119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
98812 2000 YP120 19/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98813 2000 YX120 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
98814 2000 YC122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
98815 2000 YR123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
98816 2000 YU123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
98817 2000 YQ124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
98818 2000 YH125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
98819 2000 YC129 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
98820 2000 YL130 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98821 2000 YV131 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98822 2000 YR132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
98823 2000 YF135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
98824 2000 YS135 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
98825 Maryellen 2000 YF139 27/12/2000 Kanab E. E. Sheridan 2,4 km MPC · JPL
98826 2000 YF140 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
98827 2001 AW 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
98828 2001 AP3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98829 2001 AG4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98830 2001 AP4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98831 2001 AR4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98832 2001 AL5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98833 2001 AF12 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98834 2001 AR15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98835 2001 AS15 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98836 2001 AF17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98837 2001 AQ17 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98838 2001 AH19 04/01/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
98839 2001 AT20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98840 2001 AA22 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98841 2001 AL22 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98842 2001 AQ22 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98843 2001 AQ26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98844 2001 AP27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98845 2001 AU27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98846 2001 AV27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98847 2001 AW29 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
98848 2001 AT30 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98849 2001 AY30 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98850 2001 AM33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98851 2001 AW33 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98852 2001 AJ34 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98853 2001 AY34 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98854 2001 AU36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98855 2001 AU37 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98856 2001 AA38 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
98857 2001 AM38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98858 2001 AT41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98859 2001 AZ41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98860 2001 AK42 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98861 2001 AA44 07/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
98862 2001 AN44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
98863 2001 AR46 15/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
98864 2001 AR47 15/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98865 2001 AY47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98866 Giannabussolari 2001 AC53 15/01/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
98867 2001 BG4 18/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
98868 2001 BS5 18/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98869 2001 BT5 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98870 2001 BV5 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98871 2001 BB7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98872 2001 BO9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98873 2001 BO11 20/01/2001 Gnosca S. Sposetti 1,9 km MPC · JPL
98874 2001 BE14 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
98875 2001 BN15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
98876 2001 BL17 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98877 2001 BK19 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98878 2001 BT21 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98879 2001 BC24 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
98880 2001 BF25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98881 2001 BQ25 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98882 2001 BG28 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98883 2001 BY28 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98884 2001 BL29 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98885 2001 BX29 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98886 2001 BZ29 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98887 2001 BQ34 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98888 2001 BW34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98889 2001 BL38 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98890 2001 BH40 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98891 2001 BK41 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
98892 2001 BX42 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98893 2001 BB44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98894 2001 BC44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98895 2001 BE44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98896 2001 BK44 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98897 2001 BL44 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
98898 2001 BU45 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98899 2001 BG48 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98900 2001 BF50 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98901 2001 BB51 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
98902 2001 BK53 17/01/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
98903 2001 BB57 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
98904 2001 BD57 19/01/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
98905 2001 BL58 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98906 2001 BR58 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98907 2001 BM59 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
98908 2001 BZ59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98909 2001 BR60 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98910 2001 BE62 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98911 2001 BJ63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98912 2001 BM63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98913 2001 BG65 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98914 2001 BL66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98915 2001 BJ67 30/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98916 2001 BU68 31/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98917 2001 BY70 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98918 2001 BG72 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
98919 2001 BN74 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98920 2001 BX74 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98921 2001 BW76 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
98922 2001 BY76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98923 2001 BB78 25/01/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
98924 2001 BG82 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98925 2001 CX 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98926 2001 CH1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98927 2001 CF2 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
98928 2001 CH2 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98929 2001 CE4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98930 2001 CB5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98931 2001 CC5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98932 2001 CZ6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98933 2001 CS7 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98934 2001 CA8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98935 2001 CV10 01/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
98936 2001 CX10 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
98937 2001 CO11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98938 2001 CQ13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98939 2001 CZ15 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98940 2001 CJ18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98941 2001 CH20 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98942 2001 CP20 03/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
98943 2001 CC21 03/02/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
98944 2001 CM21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
98945 2001 CS21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
98946 2001 CB22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
98947 2001 CZ23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
98948 2001 CK24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
98949 2001 CM27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
98950 2001 CO28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
98951 2001 CV28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
98952 2001 CW28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
98953 2001 CZ29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
98954 2001 CJ32 12/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
98955 2001 CE34 13/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
98956 2001 CW34 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98957 2001 CH36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
98958 2001 CD38 15/02/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
98959 2001 CG39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98960 2001 CG43 15/02/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
98961 2001 CP43 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
98962 2001 CZ43 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98963 2001 CO44 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
98964 2001 CR44 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98965 2001 CL45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98966 2001 CW47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
98967 2001 DT2 16/02/2001 Prescott P. G. Comba 7,5 km MPC · JPL
98968 2001 DA4 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98969 2001 DJ12 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98970 2001 DL12 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
98971 2001 DR12 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98972 2001 DT14 20/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,0 km MPC · JPL
98973 2001 DB15 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
98974 2001 DY15 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98975 2001 DY16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98976 2001 DZ18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98977 2001 DF19 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
98978 2001 DG19 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98979 2001 DB21 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98980 2001 DF21 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98981 2001 DQ21 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
98982 2001 DS22 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98983 2001 DD25 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98984 2001 DK25 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
98985 2001 DS25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98986 2001 DB26 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98987 2001 DG26 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98988 2001 DY27 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
98989 2001 DE31 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98990 2001 DA34 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98991 2001 DH35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98992 2001 DV35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98993 2001 DC36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98994 2001 DK39 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98995 2001 DA41 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98996 2001 DF44 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98997 2001 DR45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98998 2001 DU46 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98999 2001 DE48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99000 2001 DU48 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL

94.000s  • 95.000s  • 96.000s  • 97.000s  • 98.000s  • 99.000s  • 100.000s  • 101.000s  • 102.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001