Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/477001–478000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477001 2008 YF127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477002 2008 YT128 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477003 2008 YE132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477004 2008 YG133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477005 2008 YO133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477006 2008 YH136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477007 2008 YB140 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477008 2008 YB143 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477009 2008 YH146 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477010 2008 YO146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477011 2008 YJ150 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477012 2008 YP150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477013 2008 YA151 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477014 2008 YW154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,2 km MPC · JPL
477015 2008 YV156 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477016 2008 YT159 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477017 2008 YZ159 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477018 2008 YQ160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477019 2008 YN161 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477020 2008 YC162 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477021 2008 YN162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477022 2008 YK164 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477023 2008 YD169 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477024 2008 YY169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
477025 2008 YR170 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477026 2008 YU170 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477027 2008 YE172 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
477028 2008 YY172 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477029 2009 AP10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477030 2009 AE13 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
477031 2009 AR14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
477032 2009 AT15 15/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
477033 2009 AZ18 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477034 2009 AW19 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
477035 2009 AP21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477036 2009 AA22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477037 2009 AG22 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477038 2009 AJ22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
477039 2009 AD24 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477040 2009 AY27 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477041 2009 AD29 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
477042 2009 AJ32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477043 2009 AE34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477044 2009 AO36 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477045 2009 AT42 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477046 2009 AW44 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477047 2009 AM45 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477048 2009 AS45 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477049 2009 AZ45 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477050 2009 AB48 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
477051 2009 BD2 19/01/2009 Catalina CSS AMO 1,0 km MPC · JPL
477052 2009 BU7 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477053 2009 BC10 21/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
477054 2009 BD10 20/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
477055 2009 BU11 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
477056 2009 BE21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
477057 2009 BV21 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477058 2009 BM27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477059 2009 BA33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477060 2009 BF33 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
477061 2009 BL36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
477062 2009 BJ40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477063 2009 BC42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477064 2009 BB43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477065 2009 BE53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477066 2009 BG57 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477067 2009 BB58 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477068 2009 BS58 21/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477069 2009 BA59 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477070 2009 BM63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477071 2009 BO63 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477072 2009 BU69 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477073 2009 BW73 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477074 2009 BV74 04/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
477075 2009 BT78 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
477076 2009 BV78 30/01/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
477077 2009 BU79 30/01/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
477078 2009 BA85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477079 2009 BB89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477080 2009 BD89 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477081 2009 BF90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477082 2009 BT91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477083 2009 BZ97 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477084 2009 BO104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477085 2009 BB106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477086 2009 BE106 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477087 2009 BS113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477088 2009 BX114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477089 2009 BR119 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477090 2009 BN123 21/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477091 2009 BH129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
477092 2009 BX134 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477093 2009 BW142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477094 2009 BN143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477095 2009 BS146 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477096 2009 BE147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477097 2009 BU147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477098 2009 BW147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477099 2009 BJ148 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477100 2009 BZ148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477101 2009 BJ153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477102 2009 BP154 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477103 2009 BL162 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
477104 2009 BY164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
477105 2009 BL166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477106 2009 BX166 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477107 2009 BD172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477108 2009 BA174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477109 2009 BN175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477110 2009 BQ177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477111 2009 BX177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477112 2009 BB178 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477113 2009 BT181 21/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
477114 2009 BR183 16/01/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
477115 2009 BX183 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477116 2009 BE186 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
477117 2009 BR187 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477118 2009 BQ189 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477119 2009 CR28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
477120 2009 CK31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477121 2009 CL31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477122 2009 CM33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477123 2009 CU36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477124 2009 CX37 02/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
477125 2009 CM44 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477126 2009 CD48 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477127 2009 CK48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477128 2009 CJ54 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
477129 2009 CZ54 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477130 2009 CS57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477131 2009 CH59 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477132 2009 DM 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
477133 2009 DY2 17/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
477134 2009 DU9 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477135 2009 DM10 21/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 960 m MPC · JPL
477136 2009 DL14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
477137 2009 DR14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477138 2009 DE15 23/01/2009 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
477139 2009 DT16 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477140 2009 DA17 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
477141 2009 DK33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
477142 2009 DM36 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477143 2009 DH37 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477144 2009 DW39 20/02/2009 Dauban F. Kugel 13314| 2,0 km MPC · JPL
477145 2009 DQ41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
477146 2009 DJ52 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477147 2009 DL58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477148 2009 DS64 19/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477149 2009 DT76 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477150 2009 DE79 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477151 2009 DC84 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477152 2009 DJ84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477153 2009 DS88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477154 2009 DA91 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477155 2009 DQ106 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
477156 2009 DS130 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477157 2009 DG132 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477158 2009 DH132 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477159 2009 DO133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477160 2009 DR133 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477161 2009 DV138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477162 2009 ES 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 270 m MPC · JPL
477163 2009 ED9 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477164 2009 EW14 02/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
477165 2009 EY18 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477166 2009 EX19 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477167 2009 ED24 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477168 2009 EM28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477169 2009 EF29 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477170 2009 FL2 17/03/2009 Needville J. Dellinger 1,5 km MPC · JPL
477171 2009 FR9 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477172 2009 FJ15 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477173 2009 FR27 21/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
477174 2009 FD28 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
477175 2009 FZ31 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,9 km MPC · JPL
477176 2009 FX34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477177 2009 FJ49 27/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
477178 2009 FW53 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477179 2009 FN55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477180 2009 FE58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477181 2009 FT58 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477182 2009 FR61 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477183 2009 FH65 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477184 2009 FB68 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477185 2009 FJ69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
477186 2009 FT69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477187 2009 FS73 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477188 2009 FK78 27/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
477189 2009 GJ 01/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
477190 2009 HR6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477191 2009 HS7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477192 2009 HH8 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
477193 2009 HR12 19/04/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 3,4 km MPC · JPL
477194 2009 HQ16 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477195 2009 HS18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
477196 2009 HD24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477197 2009 HA32 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477198 2009 HW35 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477199 2009 HT46 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477200 2009 HU64 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477201 2009 HH67 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477202 2009 HX70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477203 2009 HQ71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477204 2009 HG85 28/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
477205 2009 HE86 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477206 2009 HR97 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
477207 2009 HN98 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477208 2009 HK105 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477209 2009 JN 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477210 2009 JL7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
477211 2009 JN8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
477212 2009 JJ16 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
477213 2009 JT16 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
477214 2009 JF18 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
477215 2009 KY6 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477216 2009 KL9 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477217 2009 KG14 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477218 2009 KG16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477219 2009 KC17 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477220 2009 LK 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
477221 2009 LY 14/06/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
477222 2009 PL11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
477223 2009 PS11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477224 2009 PK15 15/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
477225 2009 PY15 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477226 2009 PB21 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477227 2009 QB12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477228 2009 QG42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
477229 2009 RX3 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477230 2009 RW6 10/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
477231 2009 RH9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477232 2009 RG12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477233 2009 RT14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477234 2009 RD16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477235 2009 RA20 14/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
477236 2009 RU30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477237 2009 RQ31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477238 2009 RC34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477239 2009 RJ35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477240 2009 RW42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477241 2009 RW46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477242 2009 RD48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477243 2009 RS48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477244 2009 RK54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477245 2009 RF65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477246 2009 RL70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477247 2009 RS70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477248 2009 SV 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
477249 2009 SM11 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477250 2009 SS11 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477251 2009 SR27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477252 2009 SM30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477253 2009 SV36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477254 2009 SS48 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477255 2009 SX58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
477256 2009 SB61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477257 2009 SM61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477258 2009 SB65 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477259 2009 SV65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477260 2009 SH74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477261 2009 SO74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477262 2009 SA76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477263 2009 SH77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477264 2009 SA79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477265 2009 SW90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477266 2009 SR92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477267 2009 SR100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
477268 2009 SG102 24/09/2009 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
477269 2009 SH102 24/09/2009 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
477270 2009 SF107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477271 2009 SR109 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477272 2009 SJ110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477273 2009 SN112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477274 2009 SO117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477275 2009 SF121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477276 2009 SN124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477277 2009 SC130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477278 2009 SF130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477279 2009 SO131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477280 2009 SY133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477281 2009 SK135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477282 2009 SX140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477283 2009 SV144 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477284 2009 SW151 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477285 2009 SZ151 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477286 2009 SL156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477287 2009 SA157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477288 2009 ST157 14/10/1998 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
477289 2009 SD170 25/09/2009 LightBuckets LightBuckets Obs. 820 m MPC · JPL
477290 2009 SS170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477291 2009 SG171 27/09/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 620 m MPC · JPL
477292 2009 SD185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477293 2009 SM187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
477294 2009 SV187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477295 2009 SD192 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477296 2009 SD199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477297 2009 SR202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477298 2009 SY203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
477299 2009 SA204 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
477300 2009 SG204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477301 2009 SC205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477302 2009 ST209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477303 2009 SY222 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477304 2009 SM225 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477305 2009 SJ253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477306 2009 SD257 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477307 2009 SS275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477308 2009 SZ287 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477309 2009 SB289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
477310 2009 SZ294 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477311 2009 SR302 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477312 2009 SW306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477313 2009 SG313 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
477314 2009 SX327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477315 2009 SO333 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477316 2009 SE342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477317 2009 SO342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477318 2009 SR345 19/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
477319 2009 SQ347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
477320 2009 SV349 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477321 2009 SZ349 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477322 2009 SV357 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477323 2009 TE1 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477324 2009 TF2 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477325 2009 TK2 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477326 2009 TQ7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
477327 2009 TB8 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477328 2009 TR19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477329 2009 TG21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
477330 2009 TV21 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477331 2009 TW22 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
477332 2009 TE29 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477333 2009 TA33 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477334 2009 TE33 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477335 2009 TV42 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
477336 2009 TY43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477337 2009 TU46 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477338 2009 UE3 18/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,5 km MPC · JPL
477339 2009 UZ11 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477340 2009 UB13 17/10/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
477341 2009 UJ16 14/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
477342 2009 UK19 23/10/2009 Mayhill A. Lowe 710 m MPC · JPL
477343 2009 UD27 21/10/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
477344 2009 UB33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
477345 2009 UC34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477346 2009 UW36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477347 2009 UQ37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477348 2009 UG39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477349 2009 UV39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477350 2009 UE52 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477351 2009 UF63 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477352 2009 UM68 18/10/2009 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
477353 2009 UR68 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477354 2009 UR76 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477355 2009 UX79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477356 2009 UM85 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477357 2009 UL87 24/10/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
477358 2009 UB88 23/10/2009 Marly P. Kocher 780 m MPC · JPL
477359 2009 UV91 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
477360 2009 UG93 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477361 2009 US93 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 550 m MPC · JPL
477362 2009 UT98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477363 2009 UU100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
477364 2009 UT101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477365 2009 UT104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477366 2009 UQ106 09/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
477367 2009 UM107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477368 2009 UZ107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477369 2009 UP113 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477370 2009 UM115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477371 2009 UO118 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477372 2009 UB127 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477373 2009 UO131 26/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
477374 2009 UZ132 22/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
477375 2009 UE137 11/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
477376 2009 UO141 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477377 2009 UO149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477378 2009 UP149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477379 2009 VO 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477380 2009 VF4 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
477381 2009 VG12 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477382 2009 VR18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477383 2009 VJ19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477384 2009 VY22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477385 2009 VH24 10/11/2009 Nogales I. Robbins 620 m MPC · JPL
477386 2009 VU25 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477387 2009 VV26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477388 2009 VB28 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477389 2009 VV28 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477390 2009 VQ32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477391 2009 VO37 08/11/2009 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
477392 2009 VO38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477393 2009 VH43 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477394 2009 VG45 11/11/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
477395 2009 VA46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477396 2009 VA49 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477397 2009 VF51 15/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
477398 2009 VZ54 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477399 2009 VL57 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
477400 2009 VN58 15/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477401 2009 VC59 08/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
477402 2009 VM59 09/11/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
477403 2009 VQ59 09/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
477404 2009 VS61 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
477405 2009 VM67 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477406 2009 VQ68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477407 2009 VF70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
477408 2009 VZ79 10/11/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
477409 2009 VQ84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
477410 2009 VG86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477411 2009 VQ93 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477412 2009 VO97 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477413 2009 VO98 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477414 2009 VV108 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477415 2009 VK116 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
477416 2009 WW1 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477417 2009 WF15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477418 2009 WE35 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
477419 2009 WB37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
477420 2009 WV38 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477421 2009 WY45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477422 2009 WA49 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477423 2009 WK50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477424 2009 WX56 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
477425 2009 WB79 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477426 2009 WE80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477427 2009 WL81 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
477428 2009 WX84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477429 2009 WW96 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
477430 2009 WF120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477431 2009 WH123 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
477432 2009 WO125 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477433 2009 WS133 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477434 2009 WJ136 23/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
477435 2009 WU155 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477436 2009 WL159 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477437 2009 WM159 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477438 2009 WS160 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477439 2009 WK161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477440 2009 WV166 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477441 2009 WP168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477442 2009 WM170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477443 2009 WM171 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477444 2009 WT173 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477445 2009 WM177 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477446 2009 WP180 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
477447 2009 WQ185 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
477448 2009 WJ196 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477449 2009 WW202 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477450 2009 WS203 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
477451 2009 WL207 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477452 2009 WM214 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477453 2009 WK217 18/11/2009 La Silla La Silla Obs. 940 m MPC · JPL
477454 2009 WB226 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
477455 2009 WC230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477456 2009 WH240 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477457 2009 WO240 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
477458 2009 WR243 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477459 2009 WO249 17/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
477460 2009 WU251 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
477461 2009 WP255 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
477462 2009 WH261 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
477463 2009 WK263 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477464 2009 XK1 08/12/2009 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 660 m MPC · JPL
477465 2009 XZ1 11/12/2009 Catalina CSS 160 m MPC · JPL
477466 2009 XM17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477467 2009 XA20 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477468 2009 YO3 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
477469 2009 YU5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
477470 2009 YH7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
477471 2010 AG2 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
477472 2010 AS5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
477473 2010 AE8 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477474 2010 AB9 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477475 2010 AL12 06/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
477476 2010 AK18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
477477 2010 AX21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477478 2010 AO35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
477479 2010 AG38 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477480 2010 AX43 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477481 2010 AN71 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477482 2010 AN131 15/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
477483 2010 AO132 14/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
477484 2010 BO1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
477485 2010 BU3 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
477486 2010 BL51 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
477487 2010 BW66 21/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
477488 2010 CA2 05/02/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
477489 2010 CU11 09/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
477490 2010 CG18 19/01/2010 WISE WISE 650 m MPC · JPL
477491 2010 CD19 14/02/2010 Catalina CSS APO 740 m MPC · JPL
477492 2010 CG19 14/02/2010 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
477493 2010 CN24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477494 2010 CM38 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477495 2010 CH56 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477496 2010 CK62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477497 2010 CO65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477498 2010 CQ79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477499 2010 CW81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477500 2010 CC82 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477501 2010 CK89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477502 2010 CH93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477503 2010 CL94 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477504 2010 CQ101 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477505 2010 CH105 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
477506 2010 CE125 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477507 2010 CQ129 14/02/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
477508 2010 CK140 15/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
477509 2010 CZ140 15/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
477510 2010 CM144 13/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
477511 2010 CK150 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477512 2010 CL155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477513 2010 CD160 05/02/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
477514 2010 CT168 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477515 2010 CQ169 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477516 2010 CX216 07/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
477517 2010 CB230 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477518 2010 DV45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477519 2010 DJ56 23/02/2010 WISE WISE 320 m MPC · JPL
477520 2010 DV64 26/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
477521 2010 DQ77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
477522 2010 DA79 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
477523 2010 ES32 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477524 2010 EH43 23/01/2010 WISE WISE 990 m MPC · JPL
477525 2010 EF69 19/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
477526 2010 EP73 13/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
477527 2010 EO84 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477528 2010 EP84 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477529 2010 EH86 15/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
477530 2010 EU87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477531 2010 EZ87 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
477532 2010 ET96 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477533 2010 EX97 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477534 2010 EL106 15/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
477535 2010 EZ112 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477536 2010 EF123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477537 2010 EJ138 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
477538 2010 EU138 12/03/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
477539 2010 EJ140 12/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
477540 2010 EQ171 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477541 2010 FG14 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477542 2010 FY16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477543 2010 FS20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477544 2010 FX22 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477545 2010 FJ26 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477546 2010 FT29 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477547 2010 FR48 17/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
477548 2010 FT53 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477549 2010 FS56 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477550 2010 FS82 21/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
477551 2010 FA85 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
477552 2010 FK87 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477553 2010 FQ90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477554 2010 FO101 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477555 2010 GF75 05/04/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
477556 2010 GP75 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477557 2010 GV97 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477558 2010 GW101 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477559 2010 GJ108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477560 2010 GX109 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477561 2010 GY113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477562 2010 GE114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477563 2010 GA115 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477564 2010 GJ122 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
477565 2010 GX126 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477566 2010 GG128 17/03/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
477567 2010 GE129 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477568 2010 GV133 08/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
477569 2010 GY145 13/04/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477570 2010 GK160 15/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
477571 2010 HC44 23/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
477572 2010 HH74 28/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
477573 2010 HV77 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477574 2010 HQ105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477575 2010 HZ105 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477576 2010 JS1 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477577 2010 JN2 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477578 2010 JY14 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477579 2010 JH15 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477580 2010 JO17 03/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
477581 2010 JP20 03/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
477582 2010 JQ37 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477583 2010 JO43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477584 2010 JT43 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477585 2010 JJ46 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477586 2010 JD53 09/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
477587 2010 JT86 11/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
477588 2010 JD87 07/05/2010 WISE WISE 690 m MPC · JPL
477589 2010 JA89 09/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
477590 2010 JN98 11/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
477591 2010 JA102 11/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
477592 2010 JF119 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477593 2010 JR131 13/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
477594 2010 JW142 15/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
477595 2010 JX142 15/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
477596 2010 JE155 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477597 2010 JN163 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477598 2010 JX171 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477599 2010 KT7 18/05/2010 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
477600 2010 KU13 17/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477601 2010 KH17 17/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
477602 2010 KJ36 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477603 2010 KG46 21/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
477604 2010 KX52 23/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
477605 2010 KF56 23/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
477606 2010 KN84 26/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
477607 2010 KU90 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
477608 2010 KS103 29/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
477609 2010 KC109 29/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
477610 2010 KM114 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477611 2010 KL115 30/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
477612 2010 KZ119 31/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
477613 2010 KE121 31/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
477614 2010 KW121 31/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
477615 2010 KT122 31/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
477616 2010 LR2 01/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
477617 2010 LT5 01/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
477618 2010 LF13 02/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
477619 2010 LU32 06/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
477620 2010 LR36 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477621 2010 LD37 06/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
477622 2010 LT51 08/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
477623 2010 LU55 09/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
477624 2010 LZ56 09/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
477625 2010 LR58 09/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
477626 2010 LF68 13/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
477627 2010 LY69 09/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
477628 2010 LN78 10/06/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
477629 2010 LZ87 12/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
477630 2010 LZ96 13/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
477631 2010 LG97 13/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
477632 2010 LT112 25/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
477633 2010 LD118 14/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
477634 2010 LU122 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
477635 2010 MU 18/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
477636 2010 MQ6 16/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
477637 2010 MK20 18/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
477638 2010 MW31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
477639 2010 MC37 21/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
477640 2010 MD41 22/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
477641 2010 MN61 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
477642 2010 ME68 25/06/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
477643 2010 MO74 26/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
477644 2010 MP77 26/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
477645 2010 MJ84 27/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
477646 2010 ME87 27/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
477647 2010 MQ89 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477648 2010 MX89 28/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
477649 2010 ML102 29/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
477650 2010 MR105 30/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
477651 2010 NZ31 07/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
477652 2010 NT44 21/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
477653 2010 NH45 09/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
477654 2010 NG49 09/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
477655 2010 NF61 11/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
477656 2010 ND62 11/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
477657 2010 NJ67 14/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
477658 2010 NA69 14/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
477659 2010 NN82 01/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
477660 2010 NJ91 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
477661 2010 NB98 12/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
477662 2010 NU101 12/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
477663 2010 NY117 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477664 2010 OE2 16/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
477665 2010 OZ11 17/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
477666 2010 OG14 17/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
477667 2010 OG15 17/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
477668 2010 OY43 21/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
477669 2010 OA63 11/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
477670 2010 OZ77 04/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
477671 2010 OH85 26/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
477672 2010 OJ101 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477673 2010 OT109 29/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
477674 2010 OS115 30/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
477675 2010 OY125 02/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
477676 2010 PE47 07/08/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
477677 2010 PS60 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477678 2010 PX80 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477679 2010 QR4 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
477680 2010 RV4 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477681 2010 RO8 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
477682 2010 RL16 02/09/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
477683 2010 RW36 02/09/2010 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
477684 2010 RP37 04/09/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
477685 2010 RR48 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477686 2010 RU49 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477687 2010 RE65 12/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
477688 2010 RT67 05/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477689 2010 RN69 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
477690 2010 RQ91 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477691 2010 RV92 12/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
477692 2010 RR96 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477693 2010 RM97 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
477694 2010 RA99 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477695 2010 RV110 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477696 2010 RM111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477697 2010 RG113 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477698 2010 RR116 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477699 2010 RA118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
477700 2010 RA124 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477701 2010 RL132 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
477702 2010 RA141 13/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
477703 2010 RB141 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477704 2010 RW143 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477705 2010 RY143 08/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
477706 2010 RD145 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477707 2010 RO148 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477708 2010 RX149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
477709 2010 RF164 08/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
477710 2010 RK166 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
477711 2010 RB168 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477712 2010 RJ170 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477713 2010 RY175 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477714 2010 SV 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477715 2010 SL6 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
477716 2010 SZ8 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
477717 2010 ST14 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477718 2010 SD15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477719 2010 SG15 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32 m MPC · JPL
477720 2010 SW17 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477721 2010 SW20 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
477722 2010 SA21 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477723 2010 SK21 11/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
477724 2010 SC22 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
477725 2010 SN25 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477726 2010 SN26 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477727 2010 SY31 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477728 2010 TX3 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477729 2010 TP12 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
477730 2010 TV34 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477731 2010 TX44 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
477732 2010 TK69 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477733 2010 TU69 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
477734 2010 TL77 01/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477735 2010 TC80 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477736 2010 TT88 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477737 2010 TZ99 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
477738 2010 TR107 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477739 2010 TV121 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
477740 2010 TW138 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
477741 2010 TF141 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
477742 2010 TG142 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
477743 2010 TX166 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477744 2010 TX177 20/07/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
477745 2010 TW179 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477746 2010 UL9 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477747 2010 UR65 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
477748 2010 VB32 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
477749 2010 VY42 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477750 2010 VE44 28/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
477751 2010 VE46 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477752 2010 VY120 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477753 2010 VN129 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
477754 2010 VS214 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
477755 2010 VX215 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477756 2010 WK5 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477757 2010 WM67 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477758 2010 WW69 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477759 2010 WD73 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
477760 2010 XU47 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477761 2010 XW51 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
477762 2010 XZ67 06/12/2010 Catalina CSS 330 m MPC · JPL
477763 2010 YJ2 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
477764 2011 AV18 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477765 2011 AH20 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
477766 2011 AQ24 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477767 2011 AD28 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477768 2011 AY37 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
477769 2011 AO39 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
477770 2011 AJ54 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477771 2011 AR56 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
477772 2011 AK62 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477773 2011 AS66 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477774 2011 AU68 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
477775 2011 BR3 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477776 2011 BS4 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477777 2011 BP8 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477778 2011 BK26 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477779 2011 BQ26 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477780 2011 BE33 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
477781 2011 BD36 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477782 2011 BY40 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
477783 2011 BV51 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477784 2011 BD54 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477785 2011 BZ56 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477786 2011 BS57 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477787 2011 BU70 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
477788 2011 BJ76 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477789 2011 BW86 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
477790 2011 BM93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
477791 2011 BL103 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477792 2011 BS104 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
477793 2011 BP108 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
477794 2011 BG112 22/10/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
477795 2011 CZ33 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
477796 2011 CQ46 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477797 2011 CJ55 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477798 2011 CM67 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477799 2011 CH77 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
477800 2011 CY80 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477801 2011 CU85 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
477802 2011 CB91 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477803 2011 CQ91 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
477804 2011 CK103 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477805 2011 CE116 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
477806 2011 DA5 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477807 2011 DC9 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
477808 2011 DY9 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
477809 2011 DX17 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477810 2011 DX23 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477811 2011 DH44 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477812 2011 DV47 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477813 2011 EA3 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477814 2011 EX6 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477815 2011 ED9 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477816 2011 EE21 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
477817 2011 EY25 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477818 2011 EP26 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477819 2011 EA32 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
477820 2011 EC36 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477821 2011 EH36 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477822 2011 EB37 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477823 2011 EC42 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
477824 2011 EA45 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477825 2011 EL50 19/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
477826 2011 EB51 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
477827 2011 EU52 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477828 2011 EW60 05/03/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
477829 2011 EJ67 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
477830 2011 EG69 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477831 2011 EL71 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477832 2011 EW75 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477833 2011 ET85 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477834 2011 FZ4 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477835 2011 FH6 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477836 2011 FF7 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477837 2011 FN19 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477838 2011 FR36 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477839 2011 FL40 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477840 2011 FX40 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477841 2011 FS45 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477842 2011 FL55 16/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
477843 2011 FJ70 09/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
477844 2011 FO76 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477845 2011 FJ81 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
477846 2011 FY100 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
477847 2011 FH129 16/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
477848 2011 FJ137 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477849 2011 FH152 11/08/2007 Siding Spring SSS 570 m MPC · JPL
477850 2011 FC153 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477851 2011 GT27 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
477852 2011 GZ28 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477853 2011 GN36 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477854 2011 GJ47 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477855 2011 GR48 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
477856 2011 GC49 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
477857 2011 GQ49 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
477858 2011 GV57 14/03/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
477859 2011 GU58 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477860 2011 GH61 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
477861 2011 GE69 24/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477862 2011 HD10 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477863 2011 HM10 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
477864 2011 HE12 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477865 2011 HC21 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477866 2011 HN22 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477867 2011 HY24 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477868 2011 HV25 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477869 2011 HZ30 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
477870 2011 HO37 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477871 2011 HC40 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477872 2011 HC42 01/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
477873 2011 HZ49 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477874 2011 HN52 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477875 2011 HD56 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477876 2011 HO56 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
477877 2011 HE64 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477878 2011 HW65 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
477879 2011 HC66 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477880 2011 HX66 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477881 2011 HA80 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
477882 2011 HS84 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
477883 2011 HQ97 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477884 2011 JO6 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
477885 2011 JT9 06/04/2011 Catalina CSS AMO 1,4 km MPC · JPL
477886 2011 JA13 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477887 2011 JS13 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477888 2011 JX17 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477889 2011 JX20 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
477890 2011 JP21 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477891 2011 JH22 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477892 2011 JE27 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477893 2011 KL1 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477894 2011 KW3 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477895 2011 KU4 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477896 2011 KB6 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477897 2011 KP6 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477898 2011 KM9 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477899 2011 KP11 08/05/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477900 2011 KX11 04/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477901 2011 KL23 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
477902 2011 KT24 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477903 2011 KF27 26/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
477904 2011 KQ27 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477905 2011 KX29 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
477906 2011 KY30 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
477907 2011 KW32 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477908 2011 KS45 21/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477909 2011 LF4 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477910 2011 LF6 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
477911 2011 LY10 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477912 2011 LO17 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
477913 2011 LG25 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
477914 2011 ML5 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477915 2011 NO 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477916 2011 OE1 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477917 2011 OK1 02/07/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
477918 2011 PK2 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
477919 2011 PR8 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477920 2011 PO13 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
477921 2011 QN10 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477922 2011 QY18 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477923 2011 QV23 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477924 2011 QQ24 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477925 2011 QK29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477926 2011 QL36 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
477927 2011 QG46 20/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
477928 2011 QS48 12/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
477929 2011 QM55 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477930 2011 QZ57 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477931 2011 QX58 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477932 2011 QN62 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477933 2011 QZ63 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477934 2011 QC67 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
477935 2011 QD74 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477936 2011 QQ74 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
477937 2011 QU78 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477938 2011 QM82 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477939 2011 QH83 27/01/2009 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
477940 2011 QF88 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477941 2011 QM88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477942 2011 QJ93 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477943 2011 QH94 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477944 2011 QQ94 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477945 2011 QV94 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477946 2011 QY94 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
477947 2011 QB97 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477948 2011 QF98 28/08/2011 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
477949 2011 RM4 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477950 2011 RT11 14/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
477951 2011 RE12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477952 2011 RL12 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477953 2011 RX12 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477954 2011 RW15 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
477955 2011 RS17 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477956 2011 RT18 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477957 2011 SF5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477958 2011 SG9 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
477959 2011 SU11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477960 2011 SB23 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477961 2011 SX33 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
477962 2011 SA34 04/03/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
477963 2011 SG35 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477964 2011 SL37 02/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
477965 2011 SH42 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477966 2011 SF45 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
477967 2011 SW47 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477968 2011 SE51 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
477969 2011 SV52 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477970 2011 SZ52 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477971 2011 SL64 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
477972 2011 SE65 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477973 2011 SH65 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477974 2011 SL68 24/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
477975 2011 ST76 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477976 2011 SJ78 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477977 2011 SJ82 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477978 2011 SL83 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477979 2011 SK85 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
477980 2011 SN85 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477981 2011 SN89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477982 2011 SF91 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477983 2011 SY93 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477984 2011 SU95 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477985 2011 SE99 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477986 2011 SN101 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477987 2011 SY104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477988 2011 SG107 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
477989 2011 SW109 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
477990 2011 SB116 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
477991 2011 SX117 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477992 2011 SL124 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477993 2011 SB127 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477994 2011 SM127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477995 2011 SC132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
477996 2011 SA134 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477997 2011 SO134 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477998 2011 SH137 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
477999 2011 SF138 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478000 2011 SG139 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

473.000s  • 474.000s  • 475.000s  • 476.000s  • 477.000s  • 478.000s  • 479.000s  • 480.000s  • 481.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001