Danh sách tiểu hành tinh/71001–72000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71001 Natspasoc 1999 XL37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
71002 1999 XO37 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
71003 1999 XD38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 3,5 km MPC · JPL
71004 1999 XF38 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
71005 1999 XN41 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71006 1999 XQ42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71007 1999 XA43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71008 1999 XS43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71009 1999 XY44 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71010 1999 XD45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71011 1999 XE45 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71012 1999 XH49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71013 1999 XG50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71014 1999 XW52 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71015 1999 XM55 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71016 1999 XR55 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71017 1999 XW55 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71018 1999 XC57 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71019 1999 XK57 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71020 1999 XW58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71021 1999 XY58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71022 1999 XD59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71023 1999 XT60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71024 1999 XU60 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71025 1999 XZ60 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71026 1999 XD62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71027 1999 XS62 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71028 1999 XJ66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71029 1999 XS66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71030 1999 XM67 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71031 1999 XE68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71032 1999 XE70 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71033 1999 XU70 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71034 1999 XK71 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71035 1999 XR71 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71036 1999 XR72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71037 1999 XF73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71038 1999 XL73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71039 1999 XZ73 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71040 1999 XG74 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71041 1999 XQ74 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71042 1999 XN77 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71043 1999 XB78 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71044 1999 XT81 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71045 1999 XY84 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71046 1999 XC85 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71047 1999 XC86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71048 1999 XA87 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71049 1999 XG88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71050 1999 XY88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71051 1999 XN89 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71052 1999 XP91 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71053 1999 XB93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71054 1999 XU93 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71055 1999 XV93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71056 1999 XY95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
71057 1999 XE96 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71058 1999 XL96 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71059 1999 XP96 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71060 1999 XL98 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71061 1999 XS98 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
71062 1999 XO99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71063 1999 XH101 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71064 1999 XX103 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71065 1999 XY105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
71066 1999 XL106 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
71067 1999 XX108 04/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
71068 1999 XY109 04/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
71069 1999 XB110 04/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
71070 1999 XA112 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71071 1999 XH112 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71072 1999 XL112 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71073 1999 XE113 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71074 1999 XR115 05/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
71075 1999 XB117 05/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
71076 1999 XV117 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71077 1999 XZ117 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
71078 1999 XF118 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
71079 1999 XO118 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
71080 1999 XD119 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
71081 1999 XL119 05/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
71082 1999 XV120 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71083 1999 XO121 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
71084 1999 XQ121 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
71085 1999 XX122 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
71086 1999 XT125 07/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
71087 1999 XV127 13/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák 8,6 km MPC · JPL
71088 1999 XK129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71089 1999 XH132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71090 1999 XW132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71091 1999 XN133 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71092 1999 XO133 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71093 1999 XW133 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71094 1999 XZ133 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71095 1999 XM134 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71096 1999 XR136 13/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
71097 1999 XQ137 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
71098 1999 XV137 11/12/1999 Uccle T. Pauwels 13 km MPC · JPL
71099 1999 XQ138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
71100 1999 XV139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71101 1999 XY140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71102 1999 XH144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
71103 1999 XN144 11/12/1999 Oohira T. Urata 3,6 km MPC · JPL
71104 1999 XA145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
71105 1999 XP151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
71106 1999 XS151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
71107 1999 XT151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71108 1999 XL153 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71109 1999 XN153 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71110 1999 XZ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71111 1999 XO155 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71112 1999 XP155 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71113 1999 XV155 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71114 1999 XY155 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71115 1999 XW156 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71116 1999 XO157 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71117 1999 XW157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71118 1999 XH159 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71119 1999 XJ161 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71120 1999 XJ162 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71121 1999 XY163 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71122 1999 XC165 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71123 1999 XM168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71124 1999 XR173 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71125 1999 XY173 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71126 1999 XU174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71127 1999 XX175 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71128 1999 XO176 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
71129 1999 XQ176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71130 1999 XX176 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71131 1999 XY176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71132 1999 XB177 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71133 1999 XQ177 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71134 1999 XR177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71135 1999 XM178 10/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
71136 1999 XV178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
71137 1999 XQ179 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71138 1999 XY179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71139 1999 XB180 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71140 1999 XK180 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71141 1999 XX180 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71142 1999 XP181 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71143 1999 XR181 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71144 1999 XW182 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71145 1999 XA183 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71146 1999 XQ183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71147 1999 XZ183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71148 1999 XV184 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71149 1999 XE186 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71150 1999 XW186 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71151 1999 XZ188 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71152 1999 XM189 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71153 1999 XR190 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71154 1999 XJ192 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71155 1999 XP193 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71156 1999 XA194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71157 1999 XD194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71158 1999 XQ194 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71159 1999 XK195 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71160 1999 XS195 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71161 1999 XX195 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71162 1999 XX197 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71163 1999 XU199 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71164 1999 XF202 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71165 1999 XJ202 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71166 1999 XL203 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71167 1999 XZ203 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71168 1999 XQ204 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71169 1999 XV204 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71170 1999 XE206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71171 1999 XG206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71172 1999 XK206 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71173 1999 XA209 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71174 1999 XO210 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71175 1999 XS212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71176 1999 XT212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71177 1999 XA213 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71178 1999 XB213 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71179 1999 XM213 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71180 1999 XG214 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71181 1999 XA215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71182 1999 XB215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71183 1999 XO215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71184 1999 XJ217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
71185 1999 XS220 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71186 1999 XX222 15/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71187 1999 XG224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
71188 1999 XH224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
71189 1999 XL229 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
71190 1999 XO229 07/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71191 1999 XX229 07/12/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
71192 1999 XC230 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
71193 1999 XG231 07/12/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
71194 1999 XH231 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
71195 1999 XO231 08/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
71196 1999 XP233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
71197 1999 XE234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
71198 1999 XX234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
71199 1999 XM236 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
71200 1999 XT236 05/12/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71201 1999 XL239 07/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
71202 1999 XJ241 12/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
71203 1999 XK242 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71204 1999 XQ242 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71205 1999 XD244 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71206 1999 XK244 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71207 1999 XB245 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71208 1999 XO248 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71209 1999 XX248 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71210 1999 XE256 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71211 1999 XO257 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71212 1999 XX257 07/12/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
71213 1999 XA259 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71214 1999 XG261 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
71215 1999 XY261 03/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71216 1999 YP1 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71217 1999 YQ1 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71218 1999 YF5 27/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
71219 1999 YK6 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71220 1999 YY8 31/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
71221 1999 YL9 31/12/1999 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 5,2 km MPC · JPL
71222 1999 YQ9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
71223 1999 YF10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
71224 1999 YW12 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
71225 1999 YU13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
71226 1999 YG14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
71227 1999 YO15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
71228 1999 YP15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
71229 1999 YD17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
71230 1999 YR17 17/12/1999 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
71231 1999 YY22 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
71232 1999 YH26 30/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71233 2000 AC 01/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
71234 2000 AE2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
71235 2000 AD3 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 6,8 km MPC · JPL
71236 2000 AC5 03/01/2000 Chiyoda T. Kojima 7,3 km MPC · JPL
71237 2000 AJ7 02/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71238 2000 AL7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71239 2000 AM7 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71240 2000 AU7 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71241 2000 AG8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71242 2000 AQ8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71243 2000 AK9 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71244 2000 AM9 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71245 2000 AE10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71246 2000 AB11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71247 2000 AJ11 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71248 2000 AJ13 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71249 2000 AK14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71250 2000 AS14 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71251 2000 AH15 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71252 2000 AR15 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71253 2000 AT15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71254 2000 AV15 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71255 2000 AU16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71256 2000 AV16 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71257 2000 AV17 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71258 2000 AO20 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71259 2000 AX22 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71260 2000 AB23 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71261 2000 AC23 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71262 2000 AR23 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71263 2000 AN25 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71264 2000 AT27 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71265 2000 AW27 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71266 2000 AC28 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71267 2000 AL29 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
71268 2000 AF30 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71269 2000 AK31 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71270 2000 AZ31 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71271 2000 AB32 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71272 2000 AY33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71273 2000 AG35 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71274 2000 AC37 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71275 2000 AM39 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71276 2000 AX39 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71277 2000 AH44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
71278 2000 AR45 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71279 2000 AX45 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71280 2000 AZ46 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71281 2000 AD47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71282 Holuby 2000 AC48 06/01/2000 Modra A. Galád, P. Kolény 6,4 km MPC · JPL
71283 2000 AB50 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
71284 2000 AE50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
71285 2000 AB51 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71286 2000 AX51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71287 2000 AM52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71288 2000 AD53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71289 2000 AZ53 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71290 2000 AP54 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71291 2000 AS56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71292 2000 AO57 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71293 2000 AX58 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71294 2000 AB59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71295 2000 AG59 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71296 2000 AH60 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71297 2000 AF62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71298 2000 AH62 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
71299 2000 AY62 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71300 2000 AB65 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71301 2000 AY65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71302 2000 AU66 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71303 2000 AZ67 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71304 2000 AE68 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
71305 2000 AG68 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71306 2000 AS69 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71307 2000 AO70 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71308 2000 AU70 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71309 2000 AS71 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71310 2000 AJ74 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71311 2000 AO75 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71312 2000 AT75 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71313 2000 AS76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71314 2000 AW76 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71315 2000 AM77 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71316 2000 AA78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71317 2000 AY78 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71318 2000 AO81 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71319 2000 AQ82 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71320 2000 AV82 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71321 2000 AB83 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71322 2000 AP83 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71323 2000 AF84 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71324 2000 AJ84 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71325 2000 AN84 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71326 2000 AU84 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71327 2000 AA85 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71328 2000 AH85 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
71329 2000 AH86 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71330 2000 AZ86 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71331 2000 AY89 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71332 2000 AQ90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71333 2000 AW91 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71334 2000 AP94 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71335 2000 AK96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71336 2000 AE99 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71337 2000 AG99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71338 2000 AK99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71339 2000 AR99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71340 2000 AW99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71341 2000 AD101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71342 2000 AJ102 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71343 2000 AV102 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71344 2000 AF103 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71345 2000 AH104 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71346 2000 AV104 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71347 2000 AH105 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71348 2000 AL107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71349 2000 AP107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71350 2000 AF108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71351 2000 AJ108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71352 2000 AH109 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71353 2000 AT110 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71354 2000 AO111 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71355 2000 AE112 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71356 2000 AR114 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71357 2000 AJ122 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71358 2000 AZ123 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71359 2000 AF124 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71360 2000 AT126 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71361 2000 AP129 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71362 2000 AB133 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71363 2000 AK134 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71364 2000 AW134 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71365 2000 AY134 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71366 2000 AU135 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71367 2000 AO137 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
71368 2000 AX137 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71369 2000 AJ139 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71370 2000 AK139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71371 2000 AR139 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71372 2000 AS139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71373 2000 AQ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71374 2000 AJ141 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71375 2000 AT141 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
71376 2000 AP143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71377 2000 AG145 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71378 2000 AP145 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71379 2000 AA146 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71380 2000 AC148 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71381 2000 AD149 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71382 2000 AT149 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
71383 2000 AH151 05/01/2000 Kvistaberg UDAS 3,8 km MPC · JPL
71384 2000 AQ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71385 2000 AR151 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71386 2000 AE153 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
71387 2000 AD154 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71388 2000 AT154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71389 2000 AQ156 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71390 2000 AB161 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71391 2000 AK161 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71392 2000 AV162 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71393 2000 AA163 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71394 2000 AX163 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71395 2000 AA164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71396 2000 AV166 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71397 2000 AJ167 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71398 2000 AV168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71399 2000 AZ168 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71400 2000 AF169 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71401 2000 AL170 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71402 2000 AM170 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71403 2000 AO170 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71404 2000 AP172 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71405 2000 AG173 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71406 2000 AK173 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71407 2000 AP175 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71408 2000 AT175 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71409 2000 AT178 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71410 2000 AG179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71411 2000 AM180 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71412 2000 AF181 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71413 2000 AQ185 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71414 2000 AW185 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71415 2000 AD187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71416 2000 AY187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71417 2000 AE188 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71418 2000 AU190 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71419 2000 AH191 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71420 2000 AP191 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71421 2000 AJ192 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71422 2000 AE195 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71423 2000 AT195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71424 2000 AB197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71425 2000 AC197 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
71426 2000 AJ198 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71427 2000 AE199 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71428 2000 AZ199 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71429 2000 AZ200 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71430 2000 AN201 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71431 2000 AC202 10/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71432 2000 AO202 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71433 2000 AE203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71434 2000 AJ205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
71435 2000 AN206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
71436 2000 AF208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
71437 2000 AE209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
71438 2000 AP213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71439 2000 AF214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
71440 2000 AL225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
71441 2000 AR226 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
71442 2000 AA230 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71443 2000 AG230 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71444 2000 AH230 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71445 Marc 2000 AE231 04/01/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 2,6 km MPC · JPL
71446 2000 AP237 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
71447 2000 AY239 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
71448 2000 AM241 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71449 2000 AJ242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
71450 2000 AV242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
71451 2000 AD243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
71452 2000 AQ243 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71453 2000 AW244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71454 2000 AC245 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71455 2000 AD245 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71456 2000 AQ247 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71457 2000 AV247 02/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71458 2000 BU 26/01/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,1 km MPC · JPL
71459 2000 BJ2 25/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71460 2000 BA3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
71461 Chowmeeyee 2000 BA4 28/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
71462 2000 BP4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71463 2000 BQ4 21/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71464 2000 BB7 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
71465 2000 BX7 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71466 2000 BB10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
71467 2000 BE13 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
71468 2000 BY13 24/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
71469 2000 BQ14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
71470 2000 BV14 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
71471 2000 BN15 27/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71472 2000 BO15 27/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71473 2000 BG16 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71474 2000 BY16 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71475 2000 BF17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71476 2000 BG17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71477 2000 BD24 29/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
71478 2000 BN24 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71479 2000 BL26 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71480 Roberthatt 2000 BZ28 30/01/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
71481 2000 BY29 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71482 Jennamarie 2000 BO30 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
71483 Dickgottfried 2000 BU33 30/01/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
71484 2000 BE34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
71485 Brettman 2000 BM34 30/01/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
71486 2000 BE38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
71487 2000 BE46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
71488 2000 BR49 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71489 Dynamocamp 2000 CT1 04/02/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 8,1 km MPC · JPL
71490 2000 CY7 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71491 2000 CO10 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71492 2000 CQ12 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71493 2000 CF13 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71494 2000 CH14 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71495 2000 CL14 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71496 2000 CB18 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71497 2000 CL18 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
71498 2000 CH20 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71499 2000 CV20 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71500 2000 CM23 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71501 2000 CQ23 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71502 2000 CT25 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71503 2000 CR26 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71504 2000 CT28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71505 2000 CD30 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71506 2000 CS30 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71507 2000 CP34 04/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
71508 2000 CL35 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71509 2000 CT37 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71510 2000 CW49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71511 2000 CF51 02/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
71512 2000 CL51 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71513 2000 CD55 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71514 2000 CG55 03/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71515 2000 CL55 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71516 2000 CT56 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71517 2000 CO59 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71518 2000 CP62 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71519 2000 CB63 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71520 2000 CE69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
71521 2000 CT70 07/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71522 2000 CV72 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71523 2000 CO76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
71524 2000 CM78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
71525 2000 CL79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
71526 2000 CO81 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71527 2000 CD82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71528 2000 CY84 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71529 2000 CZ84 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71530 2000 CQ87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71531 2000 CL89 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71532 2000 CB91 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71533 2000 CL91 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
71534 2000 CU92 06/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71535 2000 CY93 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71536 2000 CF94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71537 2000 CE99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
71538 Robertfried 2000 CB107 05/02/2000 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71539 VanZandt 2000 CG112 07/02/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
71540 2000 CN113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
71541 2000 CK115 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71542 2000 CR116 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71543 2000 CM120 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71544 2000 CD123 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71545 2000 CK124 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71546 2000 DK2 24/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,0 km MPC · JPL
71547 2000 DB3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
71548 2000 DY3 28/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71549 2000 DF6 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71550 2000 DG6 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71551 2000 DW6 27/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 4,2 km MPC · JPL
71552 2000 DR7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
71553 2000 DD8 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
71554 2000 DV11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
71555 2000 DY15 27/02/2000 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
71556 Page 2000 DW17 27/02/2000 Jornada D. S. Dixon 4,2 km MPC · JPL
71557 2000 DZ19 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71558 2000 DH21 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71559 2000 DU22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71560 2000 DU23 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71561 2000 DU25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71562 2000 DV25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71563 2000 DT26 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71564 2000 DG28 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71565 2000 DB29 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71566 2000 DU34 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71567 2000 DV34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71568 2000 DS39 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71569 2000 DG40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71570 2000 DR40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71571 2000 DM42 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71572 2000 DW42 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71573 2000 DO43 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71574 2000 DJ49 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
71575 2000 DC50 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71576 2000 DH53 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
71577 2000 DU55 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71578 2000 DO57 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71579 2000 DO58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71580 2000 DH59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71581 2000 DG60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71582 2000 DD61 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71583 2000 DW61 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71584 2000 DD62 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71585 2000 DS64 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71586 2000 DV66 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71587 2000 DX66 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71588 2000 DK68 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71589 2000 DF69 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71590 2000 DN71 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71591 2000 DP71 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71592 2000 DM76 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71593 2000 DP77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71594 2000 DT77 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
71595 2000 DW77 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71596 2000 DG80 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
71597 2000 DD83 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71598 2000 DG84 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71599 2000 DP84 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71600 2000 DK87 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71601 2000 DJ93 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71602 2000 DO95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71603 2000 DU98 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
71604 2000 DZ99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71605 2000 DJ101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71606 2000 DY101 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
71607 2000 DO102 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71608 2000 DN105 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71609 2000 DH106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71610 2000 DT107 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71611 2000 EA7 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
71612 2000 EH12 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
71613 2000 ET12 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71614 2000 EF18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71615 Ramakers 2000 EM20 03/03/2000 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
71616 2000 EG28 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71617 2000 EM28 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71618 2000 EO28 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71619 2000 ES35 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
71620 2000 EE40 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
71621 2000 EC47 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71622 2000 EZ47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71623 2000 ET53 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
71624 2000 EK57 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71625 2000 EM63 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71626 2000 ER66 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71627 2000 EY66 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71628 2000 EJ69 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71629 2000 EH70 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71630 2000 EN75 06/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
71631 2000 EX75 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71632 2000 ER76 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71633 2000 EK77 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71634 2000 EK80 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71635 2000 EA83 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71636 2000 EF83 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71637 2000 ER83 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
71638 2000 EL90 09/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
71639 2000 EC92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71640 2000 EF94 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71641 2000 ER96 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71642 2000 EG103 11/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71643 2000 EJ103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71644 2000 EF105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
71645 2000 EX109 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
71646 2000 EO110 08/03/2000 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
71647 2000 EW110 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
71648 2000 EC112 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71649 2000 EL112 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71650 2000 ER113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
71651 2000 EC118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
71652 2000 EH118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
71653 2000 EQ118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
71654 2000 EY119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
71655 2000 EF121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
71656 2000 ET121 11/03/2000 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
71657 2000 EP122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
71658 2000 EQ122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
71659 2000 EC128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
71660 2000 EJ130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
71661 2000 EP130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
71662 2000 EV132 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71663 2000 EY138 11/03/2000 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
71664 2000 EE139 11/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
71665 2000 EB143 03/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
71666 2000 EK148 04/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
71667 2000 EP150 05/03/2000 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
71668 2000 EA152 06/03/2000 Haleakala NEAT 8,9 km MPC · JPL
71669 Dodsonprince 2000 EH157 11/03/2000 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
71670 2000 EP157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
71671 2000 EM166 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71672 2000 ER166 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71673 2000 EZ166 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71674 2000 EJ167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71675 2000 ER167 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71676 2000 EM168 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71677 2000 EJ171 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71678 2000 ET172 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71679 2000 EY181 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71680 2000 EJ201 15/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
71681 2000 FZ1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
71682 2000 FU11 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71683 2000 FE12 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71684 2000 FY15 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71685 2000 FX21 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71686 2000 FU30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
71687 2000 FY31 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71688 2000 FX32 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71689 2000 FD34 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71690 2000 FO35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71691 2000 FH37 29/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
71692 2000 FB43 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71693 2000 FK43 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
71694 2000 FN44 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71695 2000 FO44 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
71696 2000 FE48 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71697 2000 FO55 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71698 2000 FW55 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
71699 2000 GU17 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71700 2000 GO19 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71701 2000 GR19 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
71702 2000 GT19 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71703 2000 GW22 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71704 2000 GL34 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71705 2000 GV34 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71706 2000 GY38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71707 2000 GZ56 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71708 2000 GT77 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71709 2000 GX80 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
71710 2000 GG83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71711 2000 GU83 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71712 2000 GK95 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71713 2000 GN98 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
71714 2000 GZ100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71715 2000 GE108 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71716 2000 GX112 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71717 2000 GP115 08/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71718 2000 GV124 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71719 2000 GT137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
71720 2000 GK167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
71721 2000 GL167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
71722 2000 GB169 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71723 2000 GS171 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
71724 2000 GB186 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
71725 2000 HN9 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71726 2000 HQ24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
71727 2000 HB25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
71728 2000 HE64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
71729 2000 HQ91 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
71730 2000 JY3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71731 2000 JO35 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71732 2000 JU37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71733 2000 JQ47 09/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71734 2000 LX9 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71735 2000 MJ1 25/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71736 2000 OB54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
71737 2000 PV6 04/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71738 2000 PW18 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71739 2000 QG25 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71740 2000 QV25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71741 2000 QF34 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71742 2000 QU35 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71743 2000 QO117 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71744 2000 QP147 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71745 2000 QG180 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71746 2000 QZ180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71747 2000 QU181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71748 2000 QD182 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71749 2000 QU194 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71750 2000 RV3 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71751 2000 RS10 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71752 2000 RL11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71753 2000 RB39 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71754 2000 RO45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71755 2000 RD51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71756 2000 RQ51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71757 2000 RA53 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71758 2000 RR54 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71759 2000 RE61 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71760 2000 RQ67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71761 2000 RJ100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
71762 2000 RZ103 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71763 2000 SF3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71764 2000 SG3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71765 2000 SU4 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71766 2000 SD22 19/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
71767 2000 SM24 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71768 2000 SM59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71769 2000 SU59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71770 2000 SL75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71771 2000 SR75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71772 2000 SG105 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71773 2000 SO106 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71774 2000 SA121 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71775 2000 SB122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
71776 2000 SJ123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71777 2000 SM128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71778 2000 SP128 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71779 2000 SJ129 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
71780 2000 SM145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71781 2000 SZ145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71782 2000 SC160 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71783 Izeryna 2000 SL163 30/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
71784 2000 SG171 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71785 2000 SY177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71786 2000 SH178 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71787 2000 SJ180 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71788 2000 ST180 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,1 km MPC · JPL
71789 2000 SQ188 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
71790 2000 SB193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71791 2000 SE198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71792 2000 SD211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71793 2000 SN227 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71794 2000 ST227 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71795 2000 SB230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71796 2000 SU230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71797 2000 SY239 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71798 2000 SD240 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71799 2000 SE260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71800 2000 SM264 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71801 2000 SZ265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71802 2000 SO272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71803 2000 SF275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71804 2000 SC278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71805 2000 SG295 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71806 2000 SF296 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71807 2000 SF301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71808 2000 SX306 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71809 2000 SX319 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71810 2000 TJ15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71811 2000 TG28 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71812 2000 TT67 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71813 2000 UZ 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
71814 2000 UU2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
71815 2000 UB5 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71816 2000 UY7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71817 2000 UR12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71818 2000 UH19 21/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71819 2000 UJ19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71820 2000 UF24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71821 2000 UR34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71822 2000 UZ35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71823 2000 UG36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71824 2000 UA41 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71825 2000 UW41 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71826 2000 UX43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71827 2000 UD46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71828 2000 UE53 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71829 2000 UK53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71830 2000 UL56 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71831 2000 UN56 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71832 2000 UQ63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71833 2000 UJ65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71834 2000 UL65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71835 2000 UJ69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71836 2000 UO69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71837 2000 US69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71838 2000 UK70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71839 2000 UW70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71840 2000 US74 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71841 2000 UY77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71842 2000 UG80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71843 2000 UL80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71844 2000 UB81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71845 2000 UN93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71846 2000 UM96 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71847 2000 UU97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71848 2000 UJ100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71849 2000 UB102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71850 2000 UJ103 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71851 2000 UN104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71852 2000 UU105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71853 2000 UE109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71854 2000 UF109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
71855 2000 UF110 31/10/2000 Mallorca S. Sánchez, M. Blasco 2,2 km MPC · JPL
71856 2000 VV4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71857 2000 VY10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71858 2000 VM12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71859 2000 VR14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71860 2000 VD18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71861 2000 VP18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71862 2000 VO23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71863 2000 VE26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71864 2000 VV26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71865 2000 VE27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71866 2000 VN27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71867 2000 VX28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71868 2000 VX30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71869 2000 VF32 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71870 2000 VZ32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71871 2000 VD37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71872 2000 VB42 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71873 2000 VV46 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71874 2000 VM47 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71875 2000 VT48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71876 2000 VK49 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71877 2000 VT49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71878 2000 VA50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71879 2000 VS50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71880 2000 VR51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71881 2000 VG52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71882 2000 VR53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71883 2000 VO56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71884 2000 VK59 06/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71885 Denning 2000 WD 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
71886 2000 WH 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
71887 2000 WW 17/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
71888 2000 WN5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71889 2000 WT5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71890 2000 WK6 20/11/2000 Farpoint Farpoint Obs. 1,3 km MPC · JPL
71891 2000 WV6 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71892 2000 WY6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71893 2000 WM7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71894 2000 WS9 20/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
71895 2000 WM11 23/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
71896 2000 WN11 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
71897 2000 WQ14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71898 2000 WU14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71899 2000 WA16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71900 2000 WU18 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71901 2000 WS23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71902 2000 WB25 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71903 2000 WO25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71904 2000 WB27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
71905 2000 WF27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
71906 2000 WP30 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71907 2000 WN32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71908 2000 WC37 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71909 2000 WV39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71910 2000 WJ41 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71911 2000 WK43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71912 2000 WQ43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71913 2000 WF45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71914 2000 WO45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71915 2000 WK48 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71916 2000 WV48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71917 2000 WK49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71918 2000 WN54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71919 2000 WT54 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71920 2000 WX54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71921 2000 WY54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71922 2000 WW55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71923 2000 WB56 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71924 2000 WE56 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71925 2000 WQ56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71926 2000 WN59 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71927 2000 WQ59 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71928 2000 WB61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71929 2000 WD61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71930 2000 WM61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71931 2000 WN61 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71932 2000 WO61 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71933 2000 WW61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71934 2000 WA63 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
71935 2000 WF63 28/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
71936 2000 WW67 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
71937 2000 WT70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71938 2000 WO73 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71939 2000 WZ74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71940 2000 WC78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71941 2000 WS80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71942 2000 WU82 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71943 2000 WQ85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71944 2000 WB87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71945 2000 WG87 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71946 2000 WS87 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71947 2000 WW87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71948 2000 WR88 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71949 2000 WT91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71950 2000 WN98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71951 2000 WY99 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71952 2000 WW100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71953 2000 WC101 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71954 2000 WW104 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
71955 2000 WD107 26/11/2000 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
71956 2000 WH107 30/11/2000 Farpoint G. Hug 2,5 km MPC · JPL
71957 2000 WO109 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71958 2000 WR110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71959 2000 WP112 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71960 2000 WV114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71961 2000 WO115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71962 2000 WF116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71963 2000 WJ116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71964 2000 WC117 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71965 2000 WE118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71966 2000 WP118 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71967 2000 WA120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71968 2000 WE120 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71969 2000 WE123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71970 2000 WM123 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71971 Lindaketcham 2000 WK126 25/11/2000 Carbuncle Hill D. P. Pray 2,3 km MPC · JPL
71972 2000 WQ126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
71973 2000 WZ127 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
71974 2000 WB131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
71975 2000 WG133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71976 2000 WD136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71977 2000 WS137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71978 2000 WJ143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
71979 2000 WN143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71980 2000 WU152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71981 2000 WB153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71982 2000 WY155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71983 2000 WG157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71984 2000 WM157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71985 2000 WY158 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71986 2000 WL159 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71987 2000 WU160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
71988 2000 WQ163 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71989 2000 WF167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
71990 2000 WG167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
71991 2000 WR168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
71992 2000 WF169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
71993 2000 WG173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
71994 2000 WU176 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71995 2000 WW177 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
71996 2000 WB178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
71997 2000 WD178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
71998 2000 WS179 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71999 2000 WC185 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72000 2000 WJ186 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

67.000s  • 68.000s  • 69.000s  • 70.000s  • 71.000s  • 72.000s  • 73.000s  • 74.000s  • 75.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001