Danh sách tiểu hành tinh/524001–525000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524001 1999 TG307 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524002 1999 TX313 09/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524003 1999 TX318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524004 1999 TZ334 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524005 1999 TP336 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524006 1999 UA23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524007 1999 UT44 30/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
524008 1999 UP46 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524009 1999 UU53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524010 1999 UU59 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524011 1999 VG41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524012 1999 VH85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524013 1999 VZ118 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524014 1999 VT119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524015 1999 VD126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524016 1999 VN128 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524017 1999 VS149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524018 1999 VW182 09/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
524019 1999 VG208 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524020 1999 VG214 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524021 1999 WK15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524022 1999 WV20 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524023 1999 WH23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524024 1999 WO27 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524025 1999 XT54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524026 1999 XF138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524027 1999 XF224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524028 1999 XM232 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524029 1999 XJ253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524030 1999 XS253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524031 1999 XJ258 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524032 1999 YQ25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524033 2000 AN145 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524034 2000 AV164 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524035 2000 AM211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524036 2000 AS225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524037 2000 AA234 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524038 2000 AS257 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524039 2000 AA258 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524040 2000 BK20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
524041 2000 BJ43 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524042 2000 BX44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524043 2000 BE47 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524044 2000 CP69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524045 2000 CF74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524046 2000 CR78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524047 2000 CF96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524048 2000 CC98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524049 2000 CQ105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 243 km MPC · JPL
524050 2000 CQ106 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524051 2000 CR126 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524052 2000 CR127 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524053 2000 CK143 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
524054 2000 DV16 29/02/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524055 2000 DX67 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
524056 2000 DD89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524057 2000 EK5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524058 2000 EV22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524059 2000 EM55 11/03/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
524060 2000 EP67 10/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524061 2000 EK72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524062 2000 EG102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524063 2000 EG161 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524064 2000 EQ163 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524065 2000 EM205 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524066 2000 EO208 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524067 2000 EQ208 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524068 2000 FA67 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524069 2000 FV68 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524070 2000 FQ70 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524071 2000 GY21 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524072 2000 GS34 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524073 2000 GM64 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524074 2000 GA121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524075 2000 GT129 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524076 2000 GB145 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524077 2000 GW149 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524078 2000 GD151 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524079 2000 GL175 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524080 2000 GP176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
524081 2000 GK182 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524082 2000 HA1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524083 2000 HC1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524084 2000 HU91 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524085 2000 HC93 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524086 2000 JM94 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524087 2000 KE5 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524088 2000 KW35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524089 2000 KV38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524090 2000 KW71 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524091 2000 NW28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524092 2000 OL2 28/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
524093 2000 PF4 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524094 2000 QP25 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
524095 2000 QP30 25/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524096 2000 QB34 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524097 2000 QR34 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524098 2000 QV38 24/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524099 2000 QJ56 26/08/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524100 2000 QA108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524101 2000 QL147 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524102 2000 QA148 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524103 2000 QG166 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
524104 2000 QO172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524105 2000 QX179 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524106 2000 QN221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
524107 2000 QF225 29/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
524108 2000 QQ243 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524109 2000 QT250 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
524110 2000 RO36 02/09/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
524111 2000 RE58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524112 2000 RS77 09/09/2000 Ondřejov L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
524113 2000 RX107 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
524114 2000 SB1 18/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
524115 2000 SY9 23/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
524116 2000 SF21 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524117 2000 SV23 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
524118 2000 SW23 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524119 2000 SD54 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
524120 2000 SR94 01/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524121 2000 SN97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524122 2000 SR100 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524123 2000 SB131 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524124 2000 SC131 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524125 2000 SE135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
524126 2000 SO185 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524127 2000 SD189 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
524128 2000 SC195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524129 2000 SB236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
524130 2000 SZ326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524131 2000 SU341 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524132 2000 SA342 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
524133 2000 SV345 20/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 620 m MPC · JPL
524134 2000 SV355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
524135 2000 SU360 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
524136 2000 SD372 28/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524137 2000 TB12 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524138 2000 TX29 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524139 2000 TY30 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524140 2000 TB31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524141 2000 UL1 18/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524142 2000 UY11 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524143 2000 UD16 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
524144 2000 UC96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
524145 2000 VE3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524146 2000 VV11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524147 2000 VO58 05/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524148 2000 WE3 19/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
524149 2000 WE5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524150 2000 WJ10 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 310 m MPC · JPL
524151 2000 WV34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524152 2000 WQ51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524153 2000 WR63 07/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
524154 2000 WW63 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524155 2000 WA64 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524156 2000 WB64 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524157 2000 WE64 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524158 2000 WV65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524159 2000 WM105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524160 2000 WM149 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524161 2000 WK166 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524162 2000 WB185 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524163 2000 XH 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
524164 2000 YU3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524165 2000 YC9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524166 2000 YN23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524167 2000 YR37 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524168 2000 YK140 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524169 2001 AN1 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524170 2001 BO37 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524171 2001 BR81 20/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524172 2001 DQ42 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524173 2001 DG64 19/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524174 2001 DJ72 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
524175 2001 DJ90 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524176 2001 FW31 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524177 2001 FD84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524178 2001 FJ85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524179 2001 FQ185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
524180 2001 FT193 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
524181 2001 FY196 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
524182 2001 HF7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524183 2001 HN24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524184 2001 HU68 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524185 2001 KF18 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
524186 2001 KA55 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524187 2001 OJ78 26/07/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
524188 2001 PU58 14/08/2001 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
524189 2001 PH67 01/08/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
524190 2001 QB52 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524191 2001 QJ72 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524192 2001 QW130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524193 2001 QQ145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
524194 2001 QV151 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524195 2001 QU158 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524196 2001 QP181 31/08/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
524197 2001 QZ212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
524198 2001 QC333 19/08/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524199 2001 RM14 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
524200 2001 RF20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524201 2001 RH33 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524202 2001 RV40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524203 2001 RA42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524204 2001 RD47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524205 2001 RN57 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524206 2001 RD60 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524207 2001 RP82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
524208 2001 RL97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524209 2001 RH99 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524210 2001 RH105 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524211 2001 RA115 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524212 2001 RO115 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
524213 2001 RZ123 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
524214 2001 RP124 24/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524215 2001 RQ135 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524216 2001 RU143 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 233 km MPC · JPL
524217 2001 RZ143 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 193 km MPC · JPL
524218 2001 SN13 16/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
524219 2001 SZ86 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524220 2001 SL87 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
524221 2001 ST97 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
524222 2001 SJ114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
524223 2001 SR147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524224 2001 SH174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524225 2001 SW186 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524226 2001 SX187 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524227 2001 SP190 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
524228 2001 ST193 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524229 2001 SH196 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524230 2001 SC204 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
524231 2001 SG204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524232 2001 SQ206 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524233 2001 SL210 19/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
524234 2001 SZ211 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524235 2001 SU212 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
524236 2001 ST216 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524237 2001 SE217 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524238 2001 SQ217 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524239 2001 SS224 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524240 2001 SP232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524241 2001 ST242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524242 2001 SJ258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
524243 2001 SV273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524244 2001 SX292 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524245 2001 SF300 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524246 2001 SM300 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524247 2001 SO304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524248 2001 SH305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
524249 2001 SU306 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524250 2001 SP317 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524251 2001 SC320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524252 2001 SQ320 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524253 2001 SG331 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524254 2001 SE332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524255 2001 SN336 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524256 2001 SR336 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524257 2001 SH337 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524258 2001 SK338 20/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
524259 2001 SV343 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524260 2001 SQ348 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524261 2001 SX352 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524262 2001 SL354 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524263 2001 TZ2 07/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
524264 2001 TA5 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524265 2001 TF25 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524266 2001 TN26 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524267 2001 TE30 14/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
524268 2001 TO48 15/10/2001 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
524269 2001 TN50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524270 2001 TE56 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524271 2001 TA58 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524272 2001 TP81 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
524273 2001 TC87 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524274 2001 TX95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524275 2001 TR128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
524276 2001 TA129 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524277 2001 TH153 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
524278 2001 TG156 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524279 2001 TQ173 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
524280 2001 TA176 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524281 2001 TB177 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524282 2001 TB180 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524283 2001 TR186 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524284 2001 TK188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524285 2001 TJ205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524286 2001 TQ209 12/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
524287 2001 TO231 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524288 2001 TA242 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
524289 2001 TW244 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
524290 2001 TQ254 14/10/2001 Apache Point SDSS 570 m MPC · JPL
524291 2001 TS263 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
524292 2001 UQ19 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524293 2001 UR25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524294 2001 UZ39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
524295 2001 UL45 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524296 2001 UF71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524297 2001 UT74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524298 2001 UV95 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524299 2001 UC110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524300 2001 UW128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524301 2001 US135 22/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
524302 2001 UW136 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524303 2001 UG138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524304 2001 UG163 23/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
524305 2001 UG184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524306 2001 UV188 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524307 2001 UH220 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
524308 2001 UK229 21/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
524309 2001 VF4 07/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
524310 2001 VN8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524311 2001 VZ21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524312 2001 VV39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
524313 2001 VT51 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
524314 2001 VL57 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524315 2001 VF61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524316 2001 VG73 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524317 2001 VP74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524318 2001 VC83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524319 2001 VA86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524320 2001 VS102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524321 2001 VB103 12/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
524322 2001 VD107 12/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524323 2001 WP 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524324 2001 WY4 20/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
524325 2001 WD9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524326 2001 WD31 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524327 2001 WP36 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524328 2001 WC37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524329 2001 WF45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524330 2001 WE52 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524331 2001 WF62 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
524332 2001 WF71 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
524333 2001 WV73 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524334 2001 WN80 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524335 2001 WQ81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524336 2001 WB98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
524337 2001 WR99 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524338 2001 WM104 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
524339 2001 XN1 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524340 2001 XZ1 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524341 2001 XH2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
524342 2001 XN4 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
524343 2001 XC6 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524344 2001 XQ8 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524345 2001 XR32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524346 2001 XO38 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
524347 2001 XZ41 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
524348 2001 XF73 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
524349 2001 XS75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
524350 2001 XS83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524351 2001 XD91 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
524352 2001 XN113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524353 2001 XJ120 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
524354 2001 XE129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524355 2001 XZ130 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524356 2001 XB137 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
524357 2001 XL138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524358 2001 XX138 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
524359 2001 XL160 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
524360 2001 XT162 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524361 2001 XJ170 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524362 2001 XE174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524363 2001 XX201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524364 2001 XY221 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524365 2001 XQ254 10/12/2001 Mauna Kea D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna 117 km MPC · JPL
524366 2001 XR254 10/12/2001 Mauna Kea D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna cubewano (cold) · 293 km MPC · JPL
524367 2001 XU255 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
524368 2001 XT265 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524369 2001 YB4 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524370 2001 YJ12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524371 2001 YM12 17/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
524372 2001 YP16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524373 2001 YM18 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524374 2001 YG19 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524375 2001 YS19 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
524376 2001 YL35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
524377 2001 YN36 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524378 2001 YX39 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
524379 2001 YM55 18/12/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
524380 2001 YS56 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
524381 2001 YU76 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524382 2001 YO82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524383 2001 YS92 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
524384 2001 YR100 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524385 2001 YJ106 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524386 2001 YB124 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524387 2001 YN129 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
524388 2001 YN138 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524389 2001 YJ142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524390 2001 YK146 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
524391 2002 AD2 07/01/2002 Haleakala NEAT 260 m MPC · JPL
524392 2002 AU5 09/01/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
524393 2002 AM6 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524394 2002 AY14 06/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524395 2002 AW17 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524396 2002 AL21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524397 2002 AA33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524398 2002 AG33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524399 2002 AN44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
524400 2002 AY44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524401 2002 AQ48 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524402 2002 AP56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524403 2002 AD74 27/01/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
524404 2002 AH74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524405 2002 AM126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524406 2002 AK127 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524407 2002 AZ167 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
524408 2002 AU171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524409 2002 AQ182 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
524410 2002 AY183 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524411 2002 AW189 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524412 2002 AF190 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524413 2002 AO191 12/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
524414 2002 AH193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524415 2002 AT195 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
524416 2002 AG196 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524417 2002 AN198 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524418 2002 AD200 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524419 2002 AD201 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
524420 2002 BW30 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
524421 2002 CN12 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
524422 2002 CJ25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524423 2002 CR89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524424 2002 CF90 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524425 2002 CP118 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
524426 2002 CH135 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524427 2002 CV148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524428 2002 CV150 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524429 2002 CM158 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524430 2002 CD163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
524431 2002 CB184 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524432 2002 CN188 10/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
524433 2002 CB195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524434 2002 CU205 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
524435 2002 CY248 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 369 km MPC · JPL
524436 2002 CL255 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524437 2002 CN265 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524438 2002 CU265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524439 2002 CN275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524440 2002 CS278 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524441 2002 CW279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524442 2002 CY285 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
524443 2002 DA4 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524444 2002 DC14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
524445 2002 EG10 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
524446 2002 EC13 12/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
524447 2002 EX14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524448 2002 EP18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524449 2002 EZ38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524450 2002 EH50 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 780 m MPC · JPL
524451 2002 EW79 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
524452 2002 EV81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
524453 2002 ET116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524454 2002 EB119 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
524455 2002 EY130 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
524456 2002 EP132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524457 2002 FW6 20/03/2002 Mauna Kea B. Gladman, J. J. Kavelaars, A. Doressoundiram 140 km MPC · JPL
524458 2002 FT18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
524459 2002 GA 01/04/2002 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
524460 2002 GF32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 222 km MPC · JPL
524461 2002 GR46 24/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524462 2002 GC82 10/04/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524463 2002 GR89 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
524464 2002 GK97 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524465 2002 GR124 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
524466 2002 GL173 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
524467 2002 GJ181 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
524468 2002 GQ185 09/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
524469 2002 GA192 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524470 2002 HQ13 22/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
524471 2002 JW15 08/05/2002 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
524472 2002 JE96 11/05/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
524473 2002 JW100 10/04/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524474 2002 KJ3 18/05/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
524475 2002 KJ4 22/05/2002 Socorro LINEAR APO · 470 m MPC · JPL
524476 2002 KZ11 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
524477 2002 LV6 07/06/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524478 2002 LF61 03/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
524479 2002 NV71 09/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
524480 2002 OH33 18/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
524481 2002 PZ10 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
524482 2002 PT76 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
524483 2002 PT80 11/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
524484 2002 PP114 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524485 2002 PL178 15/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
524486 2002 PP202 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524487 2002 QH5 16/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
524488 2002 QR81 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
524489 2002 QU97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
524490 2002 QA112 31/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
524491 2002 QJ131 30/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
524492 2002 QQ150 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
524493 2002 RM 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,3 km MPC · JPL
524494 2002 RX30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
524495 2002 RV48 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
524496 2002 RG53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524497 2002 RO77 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524498 2002 RT112 06/09/2002 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
524499 2002 RH160 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
524500 2002 RD179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524501 2002 RH181 06/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524502 2002 RE254 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
524503 2002 RJ274 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
524504 2002 SD28 05/09/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524505 2002 SY58 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524506 2002 SU73 16/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
524507 2002 TU87 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524508 2002 TR96 10/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
524509 2002 TG122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
524510 2002 TY229 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524511 2002 TJ247 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524512 2002 TV317 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524513 2002 TA374 09/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
524514 2002 TS379 06/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
524515 2002 TP387 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
524516 2002 UN 22/10/2002 Palomar NEAT AMO 1,4 km MPC · JPL
524517 2002 UN24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524518 2002 UE43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524519 2002 UT43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524520 2002 UZ49 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524521 2002 UC74 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524522 2002 VE68 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
524523 2002 VU95 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524524 2002 VV97 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
524525 2002 VY145 05/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
524526 2002 XC57 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
524527 2002 XU59 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
524528 2002 XF66 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524529 2002 XP85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524530 2002 XC91 13/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
524531 2002 XH91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie cubewano (cold) · 321 km MPC · JPL
524532 2002 XW105 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524533 2002 YZ33 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524534 2003 AO 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524535 2003 AC3 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524536 2003 AO4 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
524537 2003 AL10 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
524538 2003 AN16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524539 2003 AQ27 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524540 2003 AA47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524541 2003 AS61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524542 2003 AN79 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524543 2003 AK82 13/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524544 2003 BA9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
524545 2003 BW21 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524546 2003 BZ90 09/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
524547 2003 BQ93 29/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
524548 2003 DL15 26/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524549 2003 EL13 27/01/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
524550 2003 EM16 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524551 2003 EP32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
524552 2003 EH43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524553 2003 EM43 09/03/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
524554 2003 EE56 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524555 2003 FH13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
524556 2003 FL37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524557 2003 FG40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524558 2003 FY83 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
524559 2003 FA94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
524560 2003 FQ96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524561 2003 FT96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524562 2003 FN97 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524563 2003 FV99 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524564 2003 FW99 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
524565 2003 GX15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524566 2003 GU17 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524567 2003 GF18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524568 2003 GB20 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524569 2003 GH20 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524570 2003 GT27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524571 2003 GO36 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
524572 2003 GO38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524573 2003 GD53 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524574 2003 HN5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
524575 2003 HP19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524576 2003 HT19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
524577 2003 HS23 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524578 2003 HD26 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524579 2003 HX43 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
524580 2003 HQ56 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524581 2003 JY 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524582 2003 JF3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524583 2003 JN4 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524584 2003 JM9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524585 2003 KR 22/05/2003 Mount Graham VATT 2,1 km MPC · JPL
524586 2003 KL12 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524587 2003 KJ13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524588 2003 KM13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524589 2003 KB14 24/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524590 2003 KZ30 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524591 2003 KT31 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524592 2003 KK34 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524593 2003 NZ 02/07/2003 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
524594 2003 NW1 03/07/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524595 2003 NT2 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524596 2003 NV11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524597 2003 OQ13 25/07/2003 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
524598 2003 PJ 01/08/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
524599 2003 PC11 05/08/2003 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
524600 2003 PY12 05/08/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524601 2003 PC13 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524602 2003 QP9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
524603 2003 QA31 25/08/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
524604 2003 QZ46 05/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524605 2003 QW48 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
524606 2003 QT79 28/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
524607 Davecarter 2003 QB89 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 490 m MPC · JPL
524608 2003 QG108 27/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 590 m MPC · JPL
524609 2003 QY108 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524610 2003 QA109 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524611 2003 QF110 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524612 2003 QA112 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 243 km MPC · JPL
524613 2003 QW113 31/08/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 154 km MPC · JPL
524614 2003 QA115 23/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524615 2003 RJ4 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524616 2003 RD21 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524617 2003 RK24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
524618 2003 RU27 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
524619 2003 SS 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524620 2003 SK1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524621 2003 SF7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524622 2003 SO8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524623 2003 SF9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524624 2003 SN12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524625 2003 SJ62 03/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
524626 2003 SS63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524627 2003 SL69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524628 2003 SU72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524629 2003 SQ74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524630 2003 SL82 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524631 2003 SC100 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524632 2003 SH105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524633 2003 SP105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524634 2003 SS106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524635 2003 SS130 25/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524636 2003 SJ133 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
524637 2003 SY151 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524638 Kaffkamargit 2003 SC158 21/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,8 km MPC · JPL
524639 2003 SA169 17/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524640 2003 SF173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524641 2003 SP181 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
524642 2003 SG183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524643 2003 SF187 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524644 2003 SC220 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 310 m MPC · JPL
524645 2003 SE220 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524646 2003 SO224 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524647 2003 SH228 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
524648 2003 SJ241 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524649 2003 SA254 20/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
524650 2003 SN254 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524651 2003 SP254 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524652 2003 SE255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
524653 2003 SD257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524654 2003 SP262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
524655 2003 SR267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524656 2003 SD289 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
524657 2003 SQ311 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524658 2003 SD314 23/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
524659 2003 SL316 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524660 2003 SV323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524661 2003 SB327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
524662 2003 SC332 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524663 2003 SD334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524664 2003 SA336 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
524665 2003 SD343 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524666 2003 SN344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524667 2003 SX357 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524668 2003 SD359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524669 2003 SA360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524670 2003 SL361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524671 2003 SS402 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524672 2003 SA429 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
524673 2003 SH429 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
524674 2003 SV429 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
524675 2003 ST431 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
524676 2003 SK432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524677 2003 SL434 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524678 2003 TA 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524679 2003 TW5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524680 2003 TM22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524681 2003 TL23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524682 2003 TT27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524683 2003 TY28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
524684 2003 TB29 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524685 2003 TG29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524686 2003 TE31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524687 2003 TR32 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524688 2003 TD34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524689 2003 TL35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524690 2003 TA36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
524691 2003 TK40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524692 2003 TS46 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524693 2003 TD47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524694 2003 TS52 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524695 2003 TD53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524696 2003 TC55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524697 2003 TO59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524698 2003 TS59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524699 2003 TV59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524700 2003 UB15 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524701 2003 US19 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524702 2003 UT19 22/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
524703 2003 UG20 22/10/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
524704 2003 UY26 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
524705 2003 UL33 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524706 2003 UH34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524707 2003 UM34 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
524708 2003 UO34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524709 2003 UH42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524710 2003 UV44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524711 2003 UJ46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524712 2003 UC48 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524713 2003 UT71 29/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524714 2003 UT72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524715 2003 UV94 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524716 2003 UR105 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524717 2003 US108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524718 2003 UT108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524719 2003 UY110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524720 2003 UP127 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524721 2003 UB136 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524722 2003 US156 20/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524723 2003 UW159 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524724 2003 UV161 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524725 2003 UP163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524726 2003 UY167 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524727 2003 UH179 21/10/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
524728 2003 UE193 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524729 2003 UQ194 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524730 2003 UC196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524731 2003 UE196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524732 2003 UL203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524733 2003 UC205 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524734 2003 UN208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524735 2003 UP217 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524736 2003 UK224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524737 2003 UB231 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
524738 2003 UJ233 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
524739 2003 UK233 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524740 2003 US244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524741 2003 UL251 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
524742 2003 UJ266 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524743 2003 UR267 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
524744 2003 UW271 28/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524745 2003 UB278 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524746 2003 UE289 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524747 2003 UJ292 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
524748 2003 US297 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524749 2003 UC299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524750 2003 UR300 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524751 2003 UY300 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
524752 2003 UB302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524753 2003 UD302 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
524754 2003 UV302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524755 2003 UU305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524756 2003 UV305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524757 2003 UT306 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524758 2003 UD307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524759 2003 UA313 07/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
524760 2003 UE313 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524761 2003 UJ313 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524762 2003 UK316 24/10/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524763 2003 UC321 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524764 2003 UG321 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
524765 2003 UN322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524766 2003 UH326 17/10/2003 Apache Point SDSS 470 m MPC · JPL
524767 2003 UM334 18/10/2003 Apache Point SDSS 470 m MPC · JPL
524768 2003 UP334 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
524769 2003 UP337 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524770 2003 UG345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524771 2003 UD350 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524772 2003 UO355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524773 2003 UJ356 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524774 2003 UC358 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
524775 2003 UF359 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524776 2003 UC361 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524777 2003 UF361 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524778 2003 UV361 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524779 2003 UN366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524780 2003 UR366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524781 2003 UH367 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524782 2003 UZ367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524783 2003 UV368 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524784 2003 UG400 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524785 2003 UB402 23/10/2003 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
524786 2003 UD408 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524787 2003 UU418 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524788 2003 VV6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524789 2003 WM2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524790 2003 WK4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524791 2003 WO15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524792 2003 WO38 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
524793 2003 WB43 17/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
524794 2003 WT51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524795 2003 WR65 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
524796 2003 WW106 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524797 2003 WK112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
524798 2003 WJ123 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524799 2003 WA129 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
524800 2003 WP133 21/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524801 2003 WN156 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524802 2003 WS156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524803 2003 WA157 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524804 2003 WF165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524805 2003 WL173 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524806 2003 WS174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524807 2003 WZ174 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
524808 2003 WA179 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524809 2003 WC194 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524810 2003 WU194 16/11/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
524811 2003 WY194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524812 2003 WW195 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
524813 2003 XG20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524814 2003 XD29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524815 2003 XX30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524816 2003 XM32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524817 2003 YU2 03/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524818 2003 YK3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
524819 2003 YM8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524820 2003 YG12 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524821 2003 YX23 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524822 2003 YN31 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
524823 2003 YT41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524824 2003 YH44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524825 2003 YU69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524826 2003 YJ85 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524827 2003 YC87 19/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
524828 2003 YL98 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
524829 2003 YT121 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524830 2003 YE145 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524831 2003 YA157 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524832 2003 YE162 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
524833 2003 YA170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524834 2003 YL179 16/12/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 154 km MPC · JPL
524835 2004 AB14 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524836 2004 AS17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524837 2004 AE20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
524838 2004 AB22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524839 2004 AD22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524840 2004 AY22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524841 2004 AY23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524842 2004 AH24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
524843 2004 BR24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524844 2004 BW24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524845 2004 BC61 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524846 2004 BA68 27/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524847 2004 BB100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524848 2004 BT100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524849 2004 BG127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524850 2004 BQ130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
524851 2004 BY131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524852 2004 BY135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524853 2004 BP136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524854 2004 BX136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524855 2004 BC144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524856 2004 BS153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524857 2004 BO163 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524858 2004 BU163 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
524859 2004 CE16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524860 2004 CH16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
524861 2004 CS16 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
524862 2004 CX25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
524863 2004 CZ30 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524864 2004 CS32 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524865 2004 CB34 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524866 2004 CX46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524867 2004 CC47 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524868 2004 CN52 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 650 m MPC · JPL
524869 2004 CW87 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524870 2004 CV89 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524871 2004 CH116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
524872 2004 CN121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524873 2004 DA1 17/02/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
524874 2004 DZ5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524875 2004 DP17 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524876 2004 DE19 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
524877 2004 DP30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
524878 2004 DG74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524879 2004 DH74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524880 2004 DM77 16/02/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 620 m MPC · JPL
524881 2004 ES22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524882 2004 EQ23 15/03/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
524883 2004 ED29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
524884 2004 EP42 15/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
524885 2004 ED67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524886 2004 EX97 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524887 2004 EC99 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524888 2004 EN102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524889 2004 EQ102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524890 2004 ER103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524891 2004 EA107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524892 2004 EZ107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524893 2004 EN108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524894 2004 EM109 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
524895 2004 FT10 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
524896 2004 FF21 15/03/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
524897 2004 FX21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
524898 2004 FE28 17/03/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
524899 2004 FF28 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524900 2004 FB32 30/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
524901 2004 FG40 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
524902 2004 FQ41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524903 2004 FN47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524904 2004 FQ53 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524905 2004 FX53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
524906 2004 FM59 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
524907 2004 FW70 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524908 2004 FC72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524909 2004 FN72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
524910 2004 FV74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524911 2004 FL78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524912 2004 FM78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524913 2004 FO79 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524914 2004 FT82 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
524915 2004 FR94 18/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
524916 2004 FU114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
524917 2004 FH118 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
524918 2004 FC123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524919 2004 FA133 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524920 2004 FX151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
524921 2004 FJ156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524922 2004 FL158 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
524923 2004 GN7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524924 2004 GV7 27/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
524925 2004 GP34 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524926 2004 GS51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524927 2004 GD54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
524928 2004 GX54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
524929 2004 GH56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
524930 2004 GN61 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524931 2004 GO62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524932 2004 GK66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524933 2004 GC67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
524934 2004 GR70 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
524935 2004 GA77 14/04/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
524936 2004 GW79 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
524937 2004 HN8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
524938 2004 HO19 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524939 2004 HA21 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524940 2004 HP22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
524941 2004 HB24 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
524942 2004 HR26 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
524943 2004 HY26 20/04/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
524944 2004 HB32 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
524945 2004 HE35 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
524946 2004 HL46 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524947 2004 HR47 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
524948 2004 HG57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
524949 2004 HR74 10/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
524950 2004 JZ 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
524951 2004 JT25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
524952 2004 JQ31 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
524953 2004 JF38 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524954 2004 JO39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
524955 2004 JG48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
524956 2004 JS54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
524957 2004 JY55 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
524958 2004 KF7 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
524959 2004 KJ12 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
524960 2004 KN16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
524961 2004 LP11 12/06/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
524962 2004 LS14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
524963 2004 LH23 15/06/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
524964 2004 LK23 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
524965 2004 MN6 21/06/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
524966 2004 NS13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
524967 2004 NW13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524968 2004 NZ19 14/07/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
524969 2004 NB24 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
524970 2004 NX25 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
524971 2004 NE30 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
524972 2004 PV18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
524973 2004 PY22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
524974 2004 PX27 10/08/2004 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
524975 2004 PY30 08/08/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
524976 2004 PD41 09/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
524977 2004 PJ41 17/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
524978 2004 PF42 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
524979 2004 PU48 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524980 2004 PA55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
524981 2004 PM57 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524982 2004 PH65 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
524983 2004 PF70 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
524984 2004 PP72 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
524985 2004 PA76 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
524986 2004 PH78 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
524987 2004 PH84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
524988 2004 PV102 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
524989 2004 PF110 21/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
524990 2004 PP111 11/08/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
524991 2004 PL113 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
524992 2004 QH2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
524993 2004 QW5 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
524994 2004 QL29 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
524995 2004 RS15 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
524996 2004 RE17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
524997 2004 RG20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
524998 2004 RN24 08/09/2004 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
524999 2004 RO45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
525000 2004 RJ55 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

520.000s  • 521.000s  • 522.000s  • 523.000s  • 524.000s  • 525.000s  • 526.000s  • 527.000s  • 528.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001