Danh sách tiểu hành tinh/592001–593000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592001 2014 KT71 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
592002 2014 KS73 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
592003 2014 KV82 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
592004 2014 KU83 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
592005 2014 KM94 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
592006 2014 KD97 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
592007 2014 KY97 03/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
592008 2014 KK99 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
592009 2014 KP105 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592010 2014 KS105 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592011 2014 KK111 07/11/2010 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
592012 2014 KO112 30/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
592013 2014 KA113 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
592014 2014 KG113 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
592015 2014 KN113 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
592016 2014 KU113 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
592017 2014 KN114 30/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
592018 2014 KX126 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592019 2014 KM128 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
592020 2014 KB139 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
592021 2014 LB2 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592022 2014 LU10 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592023 2014 LX17 20/11/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
592024 2014 LA37 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
592025 2014 MC13 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
592026 2014 ME15 20/07/2003 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
592027 2014 ML17 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
592028 2014 MB22 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
592029 2014 ME25 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
592030 2014 MS33 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592031 2014 MX34 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
592032 2014 MY34 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592033 2014 MR37 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
592034 2014 ME49 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592035 2014 ML51 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
592036 2014 MS53 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
592037 2014 MW53 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
592038 2014 MY59 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
592039 2014 MU60 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
592040 2014 MV64 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
592041 2014 MD65 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592042 2014 MH65 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
592043 2014 MH69 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
592044 2014 MB70 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 261 km MPC · JPL
592045 2014 MQ72 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
592046 2014 MC73 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
592047 2014 MF73 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
592048 2014 MD80 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
592049 2014 MG88 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
592050 2014 MS89 19/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592051 2014 ML92 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592052 2014 MN92 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592053 2014 ND 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
592054 2014 NK 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
592055 2014 NX3 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
592056 2014 NN4 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
592057 2014 NK11 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
592058 2014 NR17 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
592059 2014 NR38 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
592060 2014 NS39 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
592061 2014 NF44 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
592062 2014 NK45 23/07/2003 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
592063 2014 NH47 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592064 2014 NZ65 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 262 km MPC · JPL
592065 2014 NO69 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592066 2014 NG70 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
592067 2014 ND72 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
592068 2014 NO74 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592069 2014 NW79 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
592070 2014 NT80 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
592071 2014 NN90 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
592072 2014 OT1 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
592073 2014 OT2 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
592074 2014 OP10 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
592075 2014 OQ10 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592076 2014 OU14 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
592077 2014 OA16 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
592078 2014 OC25 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
592079 2014 OM32 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
592080 2014 OR46 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
592081 2014 OJ48 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 670 m MPC · JPL
592082 2014 OD64 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
592083 2014 OY65 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
592084 2014 OQ70 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
592085 2014 OJ75 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
592086 2014 OU77 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
592087 2014 OP81 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
592088 2014 OR81 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
592089 2014 OA85 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
592090 2014 OM104 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
592091 2014 OU108 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
592092 2014 OV119 18/01/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.9 km MPC · JPL
592093 2014 OZ122 29/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.9 km MPC · JPL
592094 2014 OQ155 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592095 2014 OM158 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
592096 2014 OE164 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592097 2014 OQ164 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
592098 2014 OK166 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
592099 2014 OM167 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
592100 2014 OL170 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592101 2014 OY172 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
592102 2014 OR186 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
592103 2014 OL191 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
592104 2014 OR196 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
592105 2014 OK200 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
592106 2014 OH206 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
592107 2014 OG207 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
592108 2014 OL218 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
592109 2014 OW222 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
592110 2014 OA225 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
592111 2014 OV226 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
592112 2014 OL233 16/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
592113 2014 OE237 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
592114 2014 OF237 02/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
592115 2014 OW237 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
592116 2014 OB244 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
592117 2014 OT244 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
592118 2014 OC253 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592119 2014 OV253 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
592120 2014 OY256 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
592121 2014 OX258 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592122 2014 OP259 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
592123 2014 OT259 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
592124 2014 OR260 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
592125 2014 OG262 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
592126 2014 OQ272 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592127 2014 OL293 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
592128 2014 OO297 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
592129 2014 OP297 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
592130 2014 OT297 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
592131 2014 OR303 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
592132 2014 OW307 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
592133 2014 OT315 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
592134 2014 OK320 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592135 2014 OA341 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
592136 2014 OJ343 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
592137 2014 OA346 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.6 km MPC · JPL
592138 2014 OJ356 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
592139 2014 OW358 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
592140 2014 ON359 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
592141 2014 OE367 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
592142 2014 OG379 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
592143 2014 OO381 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
592144 2014 OC384 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
592145 2014 OF387 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
592146 2014 OU390 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
592147 2014 OA394 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 190 km MPC · JPL
592148 2014 OM394 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 263 km MPC · JPL
592149 2014 OR394 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 157 km MPC · JPL
592150 2014 OQ439 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592151 2014 PR3 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
592152 2014 PB8 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
592153 2014 PM8 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
592154 2014 PV13 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
592155 2014 PE15 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
592156 2014 PO43 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
592157 2014 PY45 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
592158 2014 PR48 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
592159 2014 PR52 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
592160 2014 PD60 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
592161 2014 PG62 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
592162 2014 PZ71 18/09/2003 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
592163 2014 PO76 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
592164 2014 PZ78 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
592165 2014 PK82 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
592166 2014 PP96 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592167 2014 QX3 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
592168 2014 QG6 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
592169 2014 QD8 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
592170 2014 QK20 24/11/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 870 m MPC · JPL
592171 2014 QE23 29/09/2001 Palomar NEAT 4.9 km MPC · JPL
592172 2014 QO26 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592173 2014 QM34 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
592174 2014 QF36 23/08/2003 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
592175 2014 QC37 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
592176 2014 QJ37 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
592177 2014 QS47 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
592178 2014 QJ51 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
592179 2014 QK52 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
592180 2014 QQ56 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
592181 2014 QJ58 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
592182 2014 QC62 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
592183 2014 QJ73 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
592184 2014 QY74 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
592185 2014 QW76 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
592186 2014 QF77 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
592187 2014 QZ79 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
592188 2014 QC80 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
592189 2014 QP96 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
592190 2014 QC106 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
592191 2014 QD106 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
592192 2014 QT107 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
592193 2014 QH112 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
592194 2014 QJ114 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
592195 2014 QH117 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
592196 2014 QE119 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592197 2014 QL121 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
592198 2014 QD125 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
592199 2014 QH131 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
592200 2014 QK131 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592201 2014 QL132 08/03/2013 Haleakala 510 m MPC · JPL
592202 2014 QM136 25/10/2005 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
592203 2014 QP140 30/08/2003 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
592204 2014 QW148 31/07/2014 Haleakala 700 m MPC · JPL
592205 2014 QO153 01/07/2014 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
592206 2014 QA160 13/04/2013 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
592207 2014 QJ160 29/06/2014 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
592208 2014 QU162 27/06/2014 Haleakala 740 m MPC · JPL
592209 2014 QV162 06/12/2008 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
592210 2014 QU175 18/12/2004 Mount Lemmon 570 m MPC · JPL
592211 2014 QL184 25/11/2005 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
592212 2014 QH187 18/03/2013 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
592213 2014 QG195 22/08/2014 Haleakala 550 m MPC · JPL
592214 2014 QB199 30/12/2005 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
592215 2014 QR200 11/10/2010 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
592216 2014 QU211 26/07/2014 Haleakala 510 m MPC · JPL
592217 2014 QG218 11/02/2013 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
592218 2014 QN232 22/08/2014 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592219 2014 QQ232 23/06/2014 Mount Lemmon 570 m MPC · JPL
592220 2014 QJ240 20/08/2014 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592221 2014 QZ241 22/08/2014 Haleakala 670 m MPC · JPL
592222 2014 QN249 22/08/2014 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
592223 2014 QJ254 15/10/2004 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
592224 2014 QD268 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 740 m MPC · JPL
592225 2014 QU272 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
592226 2014 QR278 31/03/2003 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
592227 2014 QD302 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 550 m MPC · JPL
592228 2014 QA303 15/04/2013 Haleakala 3.1 km MPC · JPL
592229 2014 QS336 22/02/2006 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
592230 2014 QP353 30/09/2003 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
592231 2014 QD356 07/05/2010 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
592232 2014 QF364 27/03/2003 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
592233 2014 QT387 31/01/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
592234 2014 QO391 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3.5 km MPC · JPL
592235 2014 QJ392 26/08/2014 Haleakala 670 m MPC · JPL
592236 2014 QO392 21/04/2009 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
592237 2014 QP407 07/07/2014 Haleakala 570 m MPC · JPL
592238 2014 QQ416 20/04/2010 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
592239 2014 QE417 25/03/2006 Palomar 970 m MPC · JPL
592240 2014 QX418 02/01/2012 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
592241 2014 QS419 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 890 m MPC · JPL
592242 2014 QM422 20/10/2011 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
592243 2014 QW430 18/09/2010 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
592244 Daukantas 2014 QF439 Bản mẫu:MoMP 06/05/2013 Baldone 740 m MPC · JPL
592245 2014 QR441 18/08/2014 Cerro Tololo-DECam SDO · critical 188 km MPC · JPL
592246 2014 QE448 01/10/2005 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
592247 2014 QH451 01/01/2012 Mount Lemmon 740 m MPC · JPL
592248 2014 QS460 15/03/2013 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
592249 2014 QW463 05/11/2010 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
592250 2014 QH472 10/11/2004 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
592251 2014 QJ477 11/06/2010 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
592252 2014 QQ484 12/04/2004 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
592253 2014 QD486 21/03/2010 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
592254 2014 QY492 25/08/2014 Haleakala 560 m MPC · JPL
592255 2014 QW522 31/08/2014 Haleakala 560 m MPC · JPL
592256 2014 QE527 30/08/2014 Haleakala 840 m MPC · JPL
592257 2014 RR1 31/07/2014 Haleakala 7:4 2.9 km MPC · JPL
592258 2014 RL21 03/02/2012 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
592259 2014 RQ26 24/06/2014 Haleakala 570 m MPC · JPL
592260 2014 RF37 16/09/2003 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
592261 2014 RW37 21/09/2003 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
592262 2014 RD47 14/03/2012 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
592263 2014 RE48 06/04/2013 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
592264 2014 RU56 09/02/1999 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
592265 2014 RS78 04/09/2014 Haleakala 730 m MPC · JPL
592266 2014 SK1 25/07/2014 Haleakala 710 m MPC · JPL
592267 2014 SE2 16/09/2014 Elena Remote 630 m MPC · JPL
592268 2014 SE12 12/09/2007 Mount Lemmon 540 m MPC · JPL
592269 2014 SD16 18/05/2002 Palomar 2.4 km MPC · JPL
592270 2014 SX18 14/01/2002 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
592271 2014 SX32 03/03/2009 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
592272 2014 SR35 22/08/2004 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
592273 2014 SX36 20/08/2014 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
592274 2014 SP37 07/07/2014 Haleakala 690 m MPC · JPL
592275 2014 SR42 14/12/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
592276 2014 SY46 22/06/2007 Kitt Peak 580 m MPC · JPL
592277 2014 SF49 18/03/2009 Kitt Peak 730 m MPC · JPL
592278 2014 SM51 12/04/2013 Haleakala 650 m MPC · JPL
592279 2014 ST51 25/11/2011 Haleakala 460 m MPC · JPL
592280 2014 SZ54 24/03/2009 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
592281 2014 SN61 02/05/2006 Mount Lemmon 550 m MPC · JPL
592282 2014 SA67 19/10/2011 Mount Lemmon 690 m MPC · JPL
592283 2014 SP83 30/07/2014 Haleakala 510 m MPC · JPL
592284 2014 SM96 18/09/2014 Haleakala 530 m MPC · JPL
592285 2014 SV97 08/03/2013 Haleakala 530 m MPC · JPL
592286 2014 SR104 05/10/2005 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
592287 2014 SM114 28/09/2003 Kitt Peak 590 m MPC · JPL
592288 2014 SZ136 27/08/2014 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
592289 2014 SS142 08/09/2007 Mount Lemmon 300 m MPC · JPL
592290 2014 SD151 20/01/2009 Mount Lemmon 840 m MPC · JPL
592291 2014 SU151 05/03/2006 Kitt Peak 910 m MPC · JPL
592292 2014 SX172 12/03/2013 Mount Lemmon 550 m MPC · JPL
592293 2014 SX177 18/09/2007 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
592294 2014 SH181 15/10/2004 Mount Lemmon 590 m MPC · JPL
592295 2014 SP203 30/10/2005 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
592296 2014 SQ204 25/01/2009 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
592297 2014 SU213 16/12/2004 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
592298 2014 SU225 27/11/2011 Mount Lemmon 700 m MPC · JPL
592299 2014 SF230 19/09/2014 Haleakala 590 m MPC · JPL
592300 2014 SE234 02/05/2003 Kitt Peak 740 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592301 2014 SB239 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
592302 2014 SE239 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
592303 2014 SH243 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
592304 2014 SV244 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
592305 2014 SC245 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
592306 2014 SW246 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
592307 2014 SS248 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592308 2014 SJ249 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
592309 2014 SO250 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
592310 2014 SU252 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.5 km MPC · JPL
592311 2014 SG256 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
592312 2014 SY258 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
592313 2014 SG265 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
592314 2014 SR311 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592315 2014 ST311 14/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
592316 2014 SZ313 26/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
592317 2014 SL315 15/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 580 m MPC · JPL
592318 2014 SX318 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592319 2014 SF319 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
592320 2014 SD321 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
592321 2014 SN323 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
592322 2014 SV331 07/10/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
592323 2014 SQ334 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
592324 2014 SG354 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
592325 2014 SS359 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
592326 2014 SW399 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
592327 2014 TB3 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
592328 2014 TE7 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
592329 2014 TQ9 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
592330 2014 TT11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
592331 2014 TK13 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
592332 2014 TG15 13/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
592333 2014 TB20 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 500 m MPC · JPL
592334 2014 TZ24 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
592335 2014 TE32 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
592336 2014 TT33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
592337 2014 TQ36 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
592338 2014 TS39 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
592339 2014 TC40 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
592340 2014 TR46 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
592341 2014 TE52 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
592342 2014 TZ55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
592343 2014 TA56 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
592344 2014 TK69 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
592345 2014 TF71 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
592346 2014 TA78 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
592347 2014 TC79 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
592348 2014 TE80 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
592349 2014 TN85 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
592350 2014 TQ85 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
592351 2014 TN90 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592352 2014 TU90 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
592353 2014 TU94 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
592354 2014 UF 21/04/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 880 m MPC · JPL
592355 2014 UX5 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
592356 2014 UJ20 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
592357 2014 UK22 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
592358 2014 UR24 15/10/2014 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
592359 2014 UK31 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
592360 2014 UG34 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
592361 2014 UY44 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
592362 2014 UE45 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 550 m MPC · JPL
592363 2014 UB48 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592364 2014 UJ51 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
592365 2014 UH74 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
592366 2014 UE80 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
592367 2014 US92 10/04/2002 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
592368 2014 UF94 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
592369 2014 UH95 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 540 m MPC · JPL
592370 2014 UM98 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
592371 2014 UE118 30/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
592372 2014 UH118 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592373 2014 UM122 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
592374 2014 UM126 08/11/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
592375 2014 UE128 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
592376 2014 UY130 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
592377 2014 UL132 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
592378 2014 UN133 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
592379 2014 UB137 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
592380 2014 UQ138 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
592381 2014 UY143 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
592382 2014 UC154 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
592383 2014 UY173 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
592384 2014 UB178 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
592385 2014 UM182 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
592386 2014 UU194 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
592387 2014 UJ195 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
592388 2014 UB206 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.8 km MPC · JPL
592389 2014 UK212 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592390 2014 UE215 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
592391 2014 UP223 02/02/2008 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
592392 2014 UL246 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
592393 2014 UW257 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
592394 2014 VP5 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
592395 2014 VG24 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
592396 2014 VC42 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 1.9 km MPC · JPL
592397 2014 WT9 02/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592398 2014 WY12 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
592399 2014 WC18 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
592400 2014 WY20 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592401 2014 WA21 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
592402 2014 WZ24 18/09/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
592403 2014 WP25 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
592404 2014 WE27 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
592405 2014 WB39 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
592406 2014 WL41 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
592407 2014 WM45 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
592408 2014 WW45 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
592409 2014 WN46 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
592410 2014 WP50 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
592411 2014 WN59 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
592412 2014 WQ60 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
592413 2014 WH70 29/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
592414 2014 WG74 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
592415 2014 WR91 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
592416 2014 WE97 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
592417 2014 WJ97 04/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
592418 2014 WF101 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
592419 2014 WM108 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
592420 2014 WH118 27/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 680 m MPC · JPL
592421 2014 WZ145 31/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
592422 2014 WW150 16/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
592423 2014 WM151 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
592424 2014 WE152 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
592425 2014 WH154 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
592426 2014 WE155 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
592427 2014 WG170 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
592428 2014 WN182 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
592429 2014 WQ185 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1.0 km MPC · JPL
592430 2014 WA196 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
592431 2014 WY196 31/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
592432 2014 WE205 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
592433 2014 WP207 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
592434 2014 WS210 25/07/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
592435 2014 WV217 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
592436 2014 WC224 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
592437 2014 WS228 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.7 km MPC · JPL
592438 2014 WV230 02/03/2011 Vail-Jarnac T. Glinos 1.0 km MPC · JPL
592439 2014 WZ231 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
592440 2014 WQ234 22/08/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
592441 2014 WY245 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
592442 2014 WK248 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
592443 2014 WG257 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
592444 2014 WG260 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592445 2014 WO260 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
592446 2014 WA262 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
592447 2014 WU262 24/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 570 m MPC · JPL
592448 2014 WZ272 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
592449 2014 WW273 30/01/2008 Eskridge G. Hug 640 m MPC · JPL
592450 2014 WU301 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
592451 2014 WY307 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
592452 2014 WH308 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
592453 2014 WV321 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
592454 2014 WE329 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
592455 2014 WH330 05/09/2003 Siding Spring G. J. Garradd, R. H. McNaught 710 m MPC · JPL
592456 2014 WV334 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
592457 2014 WW346 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592458 2014 WJ349 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
592459 2014 WH350 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
592460 2014 WW350 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
592461 2014 WX356 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
592462 2014 WB370 15/01/2008 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
592463 2014 WJ373 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
592464 2014 WH378 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
592465 2014 WM380 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
592466 2014 WF401 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
592467 2014 WL404 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
592468 2014 WT406 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.6 km MPC · JPL
592469 2014 WK407 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
592470 2014 WV408 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
592471 2014 WY408 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
592472 2014 WK415 23/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
592473 2014 WF420 11/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
592474 2014 WV425 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
592475 2014 WY428 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592476 2014 WC431 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
592477 2014 WE431 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
592478 2014 WA448 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
592479 2014 WY466 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
592480 2014 WW470 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
592481 2014 WD475 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
592482 2014 WB476 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
592483 2014 WT485 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
592484 2014 WZ498 28/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
592485 2014 WP500 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
592486 2014 WR504 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
592487 2014 WF509 09/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 273 km MPC · JPL
592488 2014 WT515 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592489 2014 WM523 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
592490 2014 WC524 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
592491 2014 WY527 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
592492 2014 WM535 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
592493 2014 WL567 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
592494 2014 WZ572 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
592495 2014 WN573 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
592496 2014 WO575 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
592497 2014 XT8 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
592498 2014 XC18 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
592499 2014 XR21 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
592500 2014 XJ23 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592501 2014 XW27 15/02/2005 La Silla A. Boattini 870 m MPC · JPL
592502 2014 XB31 21/02/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
592503 2014 XO50 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
592504 2014 YX5 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
592505 2014 YE10 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
592506 2014 YH10 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
592507 2014 YV10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
592508 2014 YT23 26/02/2011 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
592509 2014 YA35 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
592510 2014 YF36 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
592511 2014 YS39 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
592512 2014 YF53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
592513 2014 YB54 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
592514 2014 YL55 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 750 m MPC · JPL
592515 2014 YH59 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
592516 2014 YR63 29/11/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
592517 2014 YQ78 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592518 2015 AT7 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
592519 2015 AM16 11/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
592520 2015 AD26 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
592521 2015 AW29 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
592522 2015 AU43 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
592523 2015 AU48 12/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.8 km MPC · JPL
592524 2015 AW49 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.8 km MPC · JPL
592525 2015 AD50 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
592526 2015 AV56 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592527 2015 AS57 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4.3 km MPC · JPL
592528 2015 AZ64 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
592529 2015 AF72 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
592530 2015 AT74 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
592531 2015 AY74 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
592532 2015 AF75 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
592533 2015 AM76 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
592534 2015 AH88 11/10/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
592535 2015 AP92 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592536 2015 AG95 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
592537 2015 AP99 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
592538 2015 AR111 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
592539 2015 AK120 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
592540 2015 AL120 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592541 2015 AT141 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
592542 2015 AW145 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
592543 2015 AR150 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
592544 2015 AM158 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
592545 2015 AL162 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
592546 2015 AJ167 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
592547 2015 AF173 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
592548 2015 AM188 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
592549 2015 AG189 22/05/2001 Eskridge G. Hug 1.2 km MPC · JPL
592550 2015 AJ211 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
592551 2015 AR218 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
592552 2015 AH219 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
592553 2015 AV229 13/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
592554 2015 AW230 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
592555 2015 AG242 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
592556 2015 AE243 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
592557 2015 AF243 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592558 2015 AT247 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
592559 2015 AX249 16/02/2005 La Silla A. Boattini 730 m MPC · JPL
592560 2015 AU254 01/03/2011 Charleston R. Holmes 1.0 km MPC · JPL
592561 2015 AH257 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
592562 2015 AE260 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592563 2015 AL270 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
592564 2015 AT284 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
592565 2015 AK289 03/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 710 m MPC · JPL
592566 2015 AF290 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
592567 2015 AV291 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
592568 2015 AO299 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
592569 2015 AP303 26/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
592570 2015 BH2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
592571 2015 BB16 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
592572 2015 BV16 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
592573 2015 BT19 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
592574 2015 BU19 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
592575 2015 BC20 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 770 m MPC · JPL
592576 2015 BH23 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
592577 2015 BJ26 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
592578 2015 BU28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
592579 2015 BD31 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
592580 2015 BW34 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
592581 2015 BG35 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592582 2015 BG36 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
592583 2015 BQ45 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
592584 2015 BN48 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
592585 2015 BA51 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
592586 2015 BN51 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592587 2015 BN65 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
592588 2015 BA69 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
592589 2015 BQ70 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592590 2015 BD74 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
592591 2015 BV74 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
592592 2015 BC77 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
592593 2015 BN83 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
592594 2015 BG85 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592595 2015 BT90 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592596 2015 BZ95 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
592597 2015 BW100 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
592598 2015 BN103 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
592599 2015 BG105 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
592600 2015 BK116 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592601 2015 BA128 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
592602 2015 BN129 18/07/2012 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
592603 2015 BU129 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
592604 2015 BJ141 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
592605 2015 BW142 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592606 2015 BH150 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592607 2015 BJ151 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592608 2015 BQ154 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
592609 2015 BB162 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 870 m MPC · JPL
592610 2015 BE168 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
592611 2015 BW170 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
592612 2015 BZ180 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
592613 2015 BM181 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
592614 2015 BF185 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592615 2015 BS189 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592616 2015 BE190 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592617 2015 BU193 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592618 2015 BC199 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 1.2 km MPC · JPL
592619 2015 BQ200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
592620 2015 BS204 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592621 2015 BL206 14/11/2010 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
592622 2015 BD214 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
592623 2015 BE220 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
592624 2015 BT229 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
592625 2015 BK230 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
592626 2015 BZ231 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
592627 2015 BN232 01/02/2011 Bisei SG Center A. Asami, S. Urakawa 900 m MPC · JPL
592628 2015 BO232 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
592629 2015 BG235 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
592630 2015 BT235 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.3 km MPC · JPL
592631 2015 BQ237 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
592632 2015 BY237 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
592633 2015 BM255 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
592634 2015 BP257 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
592635 2015 BF263 02/06/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.1 km MPC · JPL
592636 2015 BO265 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
592637 2015 BJ276 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
592638 2015 BE280 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592639 2015 BS281 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592640 2015 BE291 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592641 2015 BJ293 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
592642 2015 BC294 25/02/2011 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
592643 2015 BE297 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
592644 2015 BG297 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
592645 2015 BU297 09/03/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
592646 2015 BV297 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592647 2015 BC299 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
592648 2015 BQ305 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
592649 2015 BQ306 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
592650 2015 BQ307 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592651 2015 BZ308 17/01/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
592652 2015 BJ312 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
592653 2015 BX314 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592654 2015 BO316 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592655 2015 BC319 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
592656 2015 BW319 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
592657 2015 BO323 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 550 m MPC · JPL
592658 2015 BW325 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
592659 2015 BQ326 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592660 2015 BE332 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
592661 2015 BM338 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
592662 2015 BR343 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
592663 2015 BX345 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
592664 2015 BU352 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592665 2015 BB353 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
592666 2015 BJ354 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592667 2015 BS355 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
592668 2015 BY389 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
592669 2015 BN392 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
592670 2015 BQ394 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
592671 2015 BY396 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
592672 2015 BJ400 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
592673 2015 BL401 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592674 2015 BU406 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
592675 2015 BO409 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592676 2015 BJ412 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
592677 2015 BA416 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
592678 2015 BB431 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
592679 2015 BR431 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
592680 2015 BD434 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
592681 2015 BO435 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
592682 2015 BB442 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592683 2015 BE442 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592684 2015 BE445 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592685 2015 BT445 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
592686 2015 BC448 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592687 2015 BC450 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
592688 2015 BQ450 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
592689 2015 BA452 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
592690 2015 BY453 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
592691 2015 BK463 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592692 2015 BU485 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592693 2015 BC487 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592694 2015 BQ489 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
592695 2015 BY496 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
592696 2015 BT497 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
592697 2015 BV500 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
592698 2015 BE503 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
592699 2015 BK521 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
592700 2015 BQ521 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592701 2015 BV543 07/09/2008 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
592702 2015 BL546 06/10/2013 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
592703 2015 BP546 03/04/2011 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592704 2015 BB547 24/02/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
592705 2015 BG549 18/01/2015 Haleakala 850 m MPC · JPL
592706 2015 BR549 20/01/2015 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
592707 2015 BX549 23/08/2004 Kitt Peak 980 m MPC · JPL
592708 2015 BK551 10/05/2011 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
592709 2015 BX553 24/01/2007 Mount Lemmon 790 m MPC · JPL
592710 Lenghu 2015 BL563 Bản mẫu:MoMP 29/03/2011 XuYi 1.6 km MPC · JPL
592711 2015 BO563 20/01/2015 Haleakala 690 m MPC · JPL
592712 2015 BS566 04/12/2005 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
592713 2015 BC568 08/11/2013 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
592714 2015 BJ570 19/01/2015 Haleakala H 520 m MPC · JPL
592715 2015 BY570 07/03/2016 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
592716 2015 BB571 22/01/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
592717 2015 BF584 20/01/2015 Haleakala L4 7.0 km MPC · JPL
592718 2015 BZ589 23/01/2015 Haleakala H 670 m MPC · JPL
592719 2015 BZ597 28/01/2015 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592720 2015 BN599 25/01/2015 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592721 2015 BR600 21/01/2015 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
592722 2015 BS603 18/01/2015 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
592723 2015 BT603 18/01/2015 Mount Lemmon 740 m MPC · JPL
592724 2015 BE613 22/01/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
592725 2015 BZ617 22/01/2015 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
592726 2015 CP2 07/02/2015 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
592727 2015 CS3 05/04/2005 Mount Lemmon 710 m MPC · JPL
592728 2015 CW4 29/02/2008 Kitt Peak 590 m MPC · JPL
592729 2015 CY9 01/12/2005 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
592730 2015 CT10 07/01/2005 Catalina 3.3 km MPC · JPL
592731 2015 CG14 11/01/2011 Mount Lemmon 690 m MPC · JPL
592732 2015 CA16 05/04/2008 Mount Lemmon 3:2 3.6 km MPC · JPL
592733 2015 CB17 07/03/2003 Anderson Mesa 960 m MPC · JPL
592734 2015 CU19 17/02/2007 Mount Lemmon 740 m MPC · JPL
592735 2015 CV19 16/01/2015 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
592736 2015 CK20 11/03/2003 Palomar 1.0 km MPC · JPL
592737 2015 CR20 18/01/2015 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
592738 2015 CD26 29/01/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
592739 2015 CQ28 28/01/2007 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
592740 2015 CH30 20/01/2015 Haleakala 690 m MPC · JPL
592741 2015 CU30 20/01/2015 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
592742 2015 CF35 26/01/2007 Kitt Peak 610 m MPC · JPL
592743 2015 CU37 22/01/2015 Catalina 820 m MPC · JPL
592744 2015 CP38 15/09/2013 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
592745 2015 CF41 26/01/2011 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
592746 2015 CT42 15/02/2015 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
592747 2015 CG46 07/09/2008 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
592748 2015 CW47 15/02/2015 Haleakala 710 m MPC · JPL
592749 2015 CL50 01/04/2011 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
592750 2015 CB51 07/08/2013 Piszkesteto H 620 m MPC · JPL
592751 2015 CO51 08/02/2002 Kitt Peak L4 11 km MPC · JPL
592752 2015 CD52 25/01/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
592753 2015 CV52 15/02/2015 Haleakala H 610 m MPC · JPL
592754 2015 CY53 11/03/2011 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
592755 2015 CM55 01/02/2006 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
592756 2015 CE57 20/01/2015 Haleakala H 570 m MPC · JPL
592757 2015 CM57 02/12/2005 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
592758 2015 CW58 21/01/2015 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
592759 2015 CC62 23/03/2003 Apache Point 1.3 km MPC · JPL
592760 2015 CR66 08/02/2011 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
592761 2015 CC70 13/02/2015 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
592762 2015 CX72 09/02/2015 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
592763 2015 DD2 26/11/2014 Haleakala 990 m MPC · JPL
592764 2015 DK9 27/09/2006 Vail-Jarnac 590 m MPC · JPL
592765 2015 DL11 05/12/2005 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
592766 2015 DL12 22/05/2003 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
592767 2015 DX12 22/01/2015 Haleakala 740 m MPC · JPL
592768 2015 DN14 08/08/2004 Socorro 1.4 km MPC · JPL
592769 2015 DB16 03/04/2011 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
592770 2015 DD19 03/10/2013 Mount Lemmon 950 m MPC · JPL
592771 2015 DS19 29/03/2011 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
592772 2015 DC24 16/02/2015 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592773 2015 DA26 29/01/2015 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
592774 2015 DP32 16/02/2015 Haleakala 920 m MPC · JPL
592775 2015 DT33 27/01/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
592776 2015 DO36 27/11/2013 Haleakala 980 m MPC · JPL
592777 2015 DU38 16/02/2015 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
592778 2015 DY42 27/01/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
592779 2015 DG43 16/02/2015 Haleakala 940 m MPC · JPL
592780 2015 DM43 28/11/2013 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
592781 2015 DZ43 05/05/2011 Charleston 1.3 km MPC · JPL
592782 2015 DQ46 16/02/2015 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
592783 2015 DW46 26/05/2011 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
592784 2015 DD47 08/05/2011 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
592785 2015 DU47 25/09/2008 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
592786 2015 DU49 09/03/2011 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
592787 2015 DH50 23/01/2006 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
592788 2015 DZ51 27/05/2011 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
592789 2015 DZ60 05/04/2011 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
592790 2015 DD61 06/09/2008 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
592791 2015 DN64 20/01/2015 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
592792 2015 DW64 19/09/1998 Apache Point 730 m MPC · JPL
592793 2015 DM67 14/05/2008 Kitt Peak 960 m MPC · JPL
592794 2015 DS69 13/04/2011 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
592795 2015 DS70 23/11/2009 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
592796 2015 DQ82 08/01/2011 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
592797 2015 DL84 10/02/2015 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
592798 2015 DX84 27/02/2006 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
592799 2015 DG88 14/03/2007 Kitt Peak 950 m MPC · JPL
592800 2015 DT91 22/01/2015 Haleakala 1.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592801 2015 DC107 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592802 2015 DT110 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592803 2015 DG112 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
592804 2015 DN113 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
592805 2015 DV114 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
592806 2015 DM122 11/04/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
592807 2015 DD125 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
592808 2015 DV129 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
592809 2015 DH130 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
592810 2015 DN131 21/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
592811 2015 DR131 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
592812 2015 DX131 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
592813 2015 DM134 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 8.7 km MPC · JPL
592814 2015 DX134 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592815 2015 DS136 01/11/2005 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
592816 2015 DT136 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
592817 2015 DB137 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
592818 2015 DF137 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592819 2015 DB140 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592820 2015 DM145 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592821 2015 DQ146 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
592822 2015 DY146 23/02/2011 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
592823 2015 DL148 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
592824 2015 DR150 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
592825 2015 DW151 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
592826 2015 DH152 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
592827 2015 DY152 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
592828 2015 DA153 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
592829 2015 DL162 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
592830 2015 DF163 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592831 2015 DM173 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
592832 2015 DT174 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592833 2015 DW175 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
592834 2015 DB182 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
592835 2015 DH184 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592836 2015 DS190 21/08/2004 Siding Spring SSS 1.5 km MPC · JPL
592837 2015 DV194 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
592838 2015 DW197 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592839 2015 DB202 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
592840 2015 DO204 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
592841 2015 DK210 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
592842 2015 DH214 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592843 2015 DL214 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.9 km MPC · JPL
592844 2015 DD215 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
592845 2015 DG218 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
592846 2015 DQ218 30/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
592847 2015 DC220 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
592848 2015 DF220 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592849 2015 DZ221 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
592850 2015 DG222 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
592851 2015 DY223 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592852 2015 DQ225 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
592853 2015 DW225 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
592854 2015 DP228 25/07/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
592855 2015 DO229 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592856 2015 DC230 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
592857 2015 DB233 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
592858 2015 DO233 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592859 2015 DQ235 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592860 2015 DL243 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
592861 2015 DB245 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592862 2015 DC248 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
592863 2015 DG250 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
592864 2015 DT260 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592865 2015 DT262 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.5 km MPC · JPL
592866 2015 DG263 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
592867 2015 DH263 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592868 2015 DJ265 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
592869 2015 DN268 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
592870 2015 DR268 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592871 2015 DG270 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
592872 2015 DR270 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592873 2015 DU272 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592874 2015 DR276 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
592875 2015 DV277 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.4 km MPC · JPL
592876 2015 DP278 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592877 2015 EJ1 27/02/2015 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
592878 2015 EN4 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592879 2015 ET4 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
592880 2015 EX6 16/05/2010 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
592881 2015 ES7 13/03/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
592882 2015 EU9 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
592883 2015 EH10 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
592884 2015 ER10 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
592885 2015 EA12 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592886 2015 EB12 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
592887 2015 EK13 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 840 m MPC · JPL
592888 2015 EZ13 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
592889 2015 EJ16 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592890 2015 EQ16 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
592891 2015 EC24 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592892 2015 ES25 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
592893 2015 EU25 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
592894 2015 EG27 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
592895 2015 EG30 26/10/2001 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
592896 2015 EN31 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592897 2015 EB37 11/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
592898 2015 ET39 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
592899 2015 EP47 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592900 2015 EH53 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
592901 2015 EB55 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592902 2015 EW56 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592903 2015 EX56 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
592904 2015 EC61 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
592905 2015 EH61 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
592906 2015 ES61 16/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592907 2015 EL62 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
592908 2015 EK65 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
592909 2015 EM65 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 400 m MPC · JPL
592910 2015 EY66 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
592911 2015 EA76 15/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
592912 2015 FO 16/02/2005 La Silla A. Boattini 600 m MPC · JPL
592913 2015 FR 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
592914 2015 FU 13/05/1999 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
592915 2015 FQ8 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592916 2015 FF9 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
592917 2015 FN9 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
592918 2015 FZ9 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592919 2015 FU10 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
592920 2015 FV11 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
592921 2015 FV16 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.2 km MPC · JPL
592922 2015 FJ17 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 8.0 km MPC · JPL
592923 2015 FR17 14/12/2004 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
592924 2015 FX17 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
592925 2015 FD18 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592926 2015 FQ18 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592927 2015 FX18 21/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
592928 2015 FT20 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592929 2015 FV20 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592930 2015 FQ21 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
592931 2015 FH23 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
592932 2015 FS24 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
592933 2015 FS31 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
592934 2015 FW34 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
592935 2015 FT36 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
592936 2015 FV42 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
592937 2015 FX44 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
592938 2015 FX45 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
592939 2015 FJ50 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
592940 2015 FQ51 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
592941 2015 FR56 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
592942 2015 FX56 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592943 2015 FQ59 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
592944 2015 FA64 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592945 2015 FM66 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592946 2015 FM69 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
592947 2015 FJ71 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
592948 2015 FT71 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.2 km MPC · JPL
592949 2015 FK74 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592950 2015 FW76 07/12/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
592951 2015 FR78 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
592952 2015 FT79 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
592953 2015 FZ79 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
592954 2015 FB86 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
592955 2015 FH93 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
592956 2015 FT93 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
592957 2015 FS97 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
592958 2015 FF99 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
592959 2015 FG103 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
592960 2015 FW106 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
592961 2015 FT111 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
592962 2015 FY111 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
592963 2015 FT114 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
592964 2015 FB115 07/09/2004 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
592965 2015 FX115 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
592966 2015 FJ116 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
592967 2015 FJ118 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
592968 2015 FV118 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 170 m MPC · JPL
592969 2015 FT121 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
592970 2015 FM123 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
592971 2015 FN125 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
592972 2015 FC128 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
592973 2015 FM128 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
592974 2015 FH140 12/02/2002 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
592975 2015 FX142 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.4 km MPC · JPL
592976 2015 FH144 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
592977 2015 FU145 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 8.6 km MPC · JPL
592978 2015 FP150 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
592979 2015 FZ150 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
592980 2015 FA151 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
592981 2015 FY151 17/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592982 2015 FM153 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
592983 2015 FM154 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
592984 2015 FU157 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592985 2015 FD159 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592986 2015 FK160 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
592987 2015 FF161 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592988 2015 FP162 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
592989 2015 FV165 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
592990 2015 FM166 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
592991 2015 FZ166 24/12/2013 Catalina CSS 1.00 km MPC · JPL
592992 2015 FC167 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
592993 2015 FO170 02/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 850 m MPC · JPL
592994 2015 FQ170 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
592995 2015 FT170 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
592996 2015 FU170 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
592997 2015 FC172 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
592998 2015 FK172 14/09/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
592999 2015 FK173 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
593000 2015 FO175 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL

588.000s  • 589.000s  • 590.000s  • 591.000s  • 592.000s  • 593.000s  • 594.000s  • 595.000s  • 596.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001