Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/118001–119000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118001 1147 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
118002 1172 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
118003 1190 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118004 1192 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
118005 1214 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
118006 1252 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118007 1256 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118008 1257 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
118009 1271 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118010 1272 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
118011 1289 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118012 1313 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118013 1338 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
118014 1342 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118015 1430 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
118016 1437 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
118017 1448 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
118018 1496 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
118019 1504 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
118020 1602 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
118021 2035 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118022 2055 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
118023 2103 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118024 2110 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
118025 2121 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
118026 2151 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
118027 2161 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
118028 2283 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
118029 2295 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118030 2325 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
118031 2330 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
118032 2410 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118033 2904 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
118034 3015 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
118035 3031 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
118036 3038 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
118037 3041 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
118038 3051 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
118039 3075 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118040 3104 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
118041 3179 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118042 3204 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
118043 3220 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
118044 3224 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
118045 3258 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
118046 3259 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
118047 3306 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
118048 3311 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118049 4066 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118050 4073 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
118051 4102 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
118052 4105 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
118053 4106 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
118054 4123 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118055 4124 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
118056 4126 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
118057 4163 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
118058 4175 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118059 4206 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
118060 4213 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118061 4249 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118062 4256 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
118063 4259 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118064 4292 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
118065 4302 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118066 4317 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
118067 4648 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
118068 5011 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
118069 5022 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
118070 5060 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118071 5062 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
118072 5076 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
118073 5077 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
118074 5078 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
118075 5082 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
118076 5100 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
118077 5165 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
118078 5174 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
118079 5189 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
118080 5197 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
118081 5206 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
118082 5207 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
118083 5215 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
118084 5340 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
118085 1019 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
118086 1037 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118087 1043 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
118088 1090 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118089 1093 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
118090 1105 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
118091 1124 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
118092 1150 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118093 1163 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 8,3 km MPC · JPL
118094 1852 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
118095 2007 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118096 2125 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118097 2148 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
118098 2171 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118099 2210 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118100 2224 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118101 2228 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118102 Rinjani 2254 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118103 2279 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
118104 2294 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
118105 2309 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
118106 2343 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
118107 2361 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
118108 2398 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118109 2445 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
118110 2493 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
118111 2633 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118112 2665 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118113 3091 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118114 3117 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118115 3118 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118116 3161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
118117 3168 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118118 3169 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118119 3177 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
118120 3181 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
118121 3211 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
118122 3228 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118123 3238 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
118124 3253 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118125 3278 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
118126 3344 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118127 3399 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118128 3457 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118129 3459 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118130 3469 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
118131 3501 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118132 3505 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118133 3523 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
118134 3533 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118135 3559 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
118136 3756 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118137 3813 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118138 4036 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
118139 4041 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
118140 4042 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
118141 4048 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
118142 4117 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
118143 4124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
118144 4136 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
118145 4142 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118146 4161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
118147 4183 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
118148 4204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
118149 4298 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
118150 4325 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
118151 4391 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
118152 5076 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
118153 5083 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
118154 5110 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
118155 5141 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
118156 5146 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
118157 5157 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
118158 5161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
118159 5162 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
118160 5646 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
118161 5710 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
118162 1951 SX 29/09/1951 Palomar A. G. Wilson 1,4 km MPC · JPL
118163 1979 MJ8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
118164 1981 DC3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
118165 1981 EH2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
118166 1981 EG22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
118167 1981 EJ30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
118168 1981 EQ37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
118169 1981 EL40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
118170 1981 EV40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
118171 1988 DT1 16/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
118172 Vorgebirge 1989 GU6 05/04/1989 La Silla M. Geffert 4,6 km MPC · JPL
118173 Barmen 1991 GZ10 11/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,3 km MPC · JPL
118174 1991 RO24 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
118175 1991 TL16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
118176 1992 BK3 26/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
118177 1992 EZ13 02/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
118178 Rinckart 1992 SJ26 23/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 6,2 km MPC · JPL
118179 1993 FC6 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
118180 1993 FF6 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
118181 1993 FD7 17/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
118182 1993 FH18 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
118183 1993 FQ22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
118184 1993 FX22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
118185 1993 FF29 21/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
118186 1993 XC 04/12/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,7 km MPC · JPL
118187 1993 YC1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
118188 1994 GO5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
118189 1994 PB12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 960 m MPC · JPL
118190 1994 PT12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
118191 1994 PE14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
118192 1994 RA14 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
118193 1994 RG25 12/09/1994 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
118194 Sabinagarroni 1994 SG 30/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
118195 1994 SP7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
118196 1994 TK8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118197 1994 UU6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118198 1994 UA10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118199 1995 CY5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118200 1995 CA8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118201 1995 FQ19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
118202 1995 HQ3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118203 1995 HL4 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
118204 1995 MS1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118205 1995 MK7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118206 1995 OB6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
118207 1995 SJ10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
118208 1995 TH10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
118209 1995 UH20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
118210 1995 UG56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118211 1995 VE18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
118212 1995 XM4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118213 1995 YO18 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
118214 Agnesediboemia 1996 AG1 12/01/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,5 km MPC · JPL
118215 1996 BN1 24/01/1996 Cloudcroft W. Offutt 4,4 km MPC · JPL
118216 1996 DU1 22/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 1,0 km MPC · JPL
118217 1996 EO7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
118218 1996 GM17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
118219 1996 HT20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
118220 1996 HA21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
118221 1996 HQ21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
118222 1996 RR11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
118223 1996 SO4 21/09/1996 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
118224 1996 TT1 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
118225 1996 TP18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
118226 1996 TA30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
118227 1996 TR39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
118228 1996 TQ66 08/10/1996 Mauna Kea J. Chen, D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu 185 km MPC · JPL
118229 1996 VE23 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
118230 Sado 1996 WY2 30/11/1996 Chichibu N. Satō 4,2 km MPC · JPL
118231 1996 XQ18 08/12/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 4,7 km MPC · JPL
118232 1997 AY6 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
118233 1997 BX6 30/01/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
118234 1997 BO7 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
118235 1997 ES7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 1,7 km MPC · JPL
118236 1997 EO26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
118237 1997 GD16 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118238 1997 JT5 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
118239 1997 KX 31/05/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
118240 1997 LS3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118241 1997 LJ9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
118242 1997 NM3 09/07/1997 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
118243 1997 QL1 30/08/1997 Kleť Z. Moravec 1,4 km MPC · JPL
118244 1997 RV10 03/09/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
118245 1997 SF10 23/09/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
118246 1997 SR15 27/09/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
118247 1997 TH1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
118248 1997 TS19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118249 1997 WF15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118250 1998 BY1 19/01/1998 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
118251 1998 BF18 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118252 1998 BW33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
118253 1998 BK43 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118254 1998 CU 04/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,1 km MPC · JPL
118255 1998 CZ2 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
118256 1998 DX25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
118257 1998 FS17 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118258 1998 FG41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118259 1998 FT52 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
118260 1998 FP54 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118261 1998 FF79 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118262 1998 FO85 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118263 1998 FE90 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
118264 1998 FB105 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118265 1998 FM142 29/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118266 1998 HQ17 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
118267 1998 HR56 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118268 1998 HG61 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
118269 1998 HL74 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118270 1998 HN129 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118271 1998 HO149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
118272 1998 KU10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
118273 1998 OX9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
118274 1998 QE20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118275 1998 QR24 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118276 1998 QM33 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118277 1998 QE105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
118278 1998 RO17 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118279 1998 RG23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118280 1998 RQ31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118281 1998 RH43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118282 1998 RB48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118283 1998 RU55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118284 1998 RC59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118285 1998 RF65 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118286 1998 RR66 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118287 1998 RY66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118288 1998 SK4 20/09/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
118289 1998 SN10 19/09/1998 Uenohara N. Kawasato 1,4 km MPC · JPL
118290 1998 SZ26 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
118291 1998 SU46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118292 1998 SE57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
118293 1998 SV62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
118294 1998 SQ75 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
118295 1998 SA111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118296 1998 SL122 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118297 1998 SY129 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118298 1998 SC131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118299 1998 SD148 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118300 1998 SL162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118301 1998 TO16 14/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
118302 1998 TX36 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
118303 1998 UG 17/10/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
118304 1998 UQ20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
118305 1998 UU30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
118306 1998 US39 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118307 1998 VM1 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118308 1998 VT7 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118309 1998 VR9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118310 1998 VP32 15/11/1998 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
118311 1998 VU36 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118312 1998 VM39 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118313 1998 WV2 17/11/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
118314 1998 WG11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118315 1998 WR12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118316 1998 WC15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118317 1998 WK41 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118318 1998 XW 07/12/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
118319 1998 XP10 15/12/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
118320 1998 XB11 15/12/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
118321 1998 XS12 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
118322 1998 XK48 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118323 1998 XU52 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118324 1998 XB57 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118325 1998 XP71 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118326 1998 YR20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118327 1998 YZ20 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118328 1998 YH21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118329 1998 YG24 16/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118330 1999 AP 04/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
118331 1999 AM2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
118332 1999 AK14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118333 1999 AB24 15/01/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
118334 1999 AY24 15/01/1999 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
118335 1999 BF2 19/01/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
118336 1999 BB7 20/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
118337 1999 BQ9 23/01/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
118338 1999 CS 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
118339 1999 CK18 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118340 1999 CL20 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118341 1999 CK25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118342 1999 CW26 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118343 1999 CT27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118344 1999 CS42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118345 1999 CZ45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118346 1999 CA48 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118347 1999 CM60 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118348 1999 CT86 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118349 1999 CG88 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118350 1999 CR89 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118351 1999 CF98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118352 1999 CA101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118353 1999 CZ104 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118354 1999 CY149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
118355 1999 CA154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
118356 1999 EM3 12/03/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,2 km MPC · JPL
118357 1999 EM11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118358 1999 FH2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118359 1999 FZ3 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
118360 1999 FV4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
118361 1999 FX4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118362 1999 FS17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
118363 1999 FH46 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118364 1999 FT47 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118365 1999 FQ52 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118366 1999 GK 05/04/1999 Modra J. Tóth, D. Kalmančok 2,4 km MPC · JPL
118367 1999 GC4 12/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,3 km MPC · JPL
118368 1999 GE11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
118369 1999 GF11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118370 1999 GT13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118371 1999 GE33 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118372 1999 GV33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118373 1999 GD41 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118374 1999 GU55 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118375 1999 HB4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
118376 1999 HE4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
118377 1999 HW7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118378 1999 HT11 17/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. res · 134 km MPC · JPL
118379 1999 HC12 18/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 134 km MPC · JPL
118380 1999 JQ5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
118381 1999 JU5 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118382 1999 JH6 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118383 1999 JE7 08/05/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
118384 1999 JA8 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118385 1999 JP11 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118386 1999 JF14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118387 1999 JC15 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
118388 1999 JR42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118389 1999 JV42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118390 1999 JS49 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118391 1999 JV117 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118392 1999 JO124 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118393 1999 KB3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
118394 1999 NV7 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118395 1999 NB65 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
118396 1999 RY29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118397 1999 RO45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 5,6 km MPC · JPL
118398 1999 RO58 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118399 1999 RM61 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118400 1999 RB63 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118401 LINEAR 1999 RE70 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118402 1999 RK78 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118403 1999 RY92 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
118404 1999 RC93 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118405 1999 RM104 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
118406 1999 RM168 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118407 1999 RA201 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118408 1999 RV220 05/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
118409 1999 RB234 08/09/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
118410 1999 RD239 08/09/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
118411 1999 RV251 06/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
118412 1999 RG253 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
118413 1999 SP1 19/09/1999 Ondřejov L. Kotková 5,3 km MPC · JPL
118414 1999 SU10 30/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
118415 1999 SV19 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
118416 1999 TD9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,6 km MPC · JPL
118417 1999 TW12 10/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
118418 Yangmei 1999 TP18 14/10/1999 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
118419 1999 TK53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
118420 1999 TF59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
118421 1999 TM65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
118422 1999 TU71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
118423 1999 TJ84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
118424 1999 TL111 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118425 1999 TG114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118426 1999 TX136 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
118427 1999 TM148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
118428 1999 TG157 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118429 1999 TE163 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
118430 1999 TZ171 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118431 1999 TD187 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
118432 1999 TL214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118433 1999 TN235 03/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
118434 1999 TY250 05/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118435 1999 TK273 05/10/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
118436 1999 TU275 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118437 1999 TB285 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118438 1999 UK17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
118439 1999 UT20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
118440 1999 UM37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
118441 1999 UP39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
118442 1999 UM54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
118443 1999 UZ62 28/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
118444 1999 VK20 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
118445 1999 VH29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118446 1999 VK69 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118447 1999 VM81 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118448 1999 VH93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
118449 1999 VY94 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
118450 1999 VV116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
118451 1999 VX124 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118452 1999 VH127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
118453 1999 VP159 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118454 1999 VU159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118455 1999 VP191 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
118456 1999 VO205 10/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
118457 1999 WP6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
118458 1999 WY11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118459 1999 XB6 04/12/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
118460 1999 XM6 04/12/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
118461 1999 XJ10 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
118462 1999 XQ24 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
118463 1999 XZ48 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
118464 1999 XE61 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
118465 1999 XR70 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118466 1999 XK110 04/12/1999 Catalina CSS 8,9 km MPC · JPL
118467 1999 XO123 07/12/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
118468 1999 XT216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
118469 1999 XW226 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118470 2000 AG4 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118471 2000 AF15 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
118472 2000 AJ31 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118473 2000 AO34 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118474 2000 AH41 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
118475 2000 AJ127 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118476 2000 AF163 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118477 2000 AQ168 12/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
118478 2000 AD211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
118479 2000 AM238 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118480 2000 BG10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
118481 2000 BK32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
118482 2000 BT51 30/01/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
118483 2000 CJ16 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118484 2000 CK20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118485 2000 CP27 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118486 2000 CN30 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118487 2000 CK31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118488 2000 CP37 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118489 2000 CR40 01/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
118490 2000 CN54 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118491 2000 CC88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118492 2000 CK98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118493 2000 DH3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
118494 2000 DP8 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118495 2000 DV9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118496 2000 DA34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118497 2000 DB34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118498 2000 DD42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118499 2000 DM59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118500 2000 DH64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118501 2000 DO67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118502 2000 DV70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118503 2000 DA71 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118504 2000 DS72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118505 2000 DL76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118506 2000 DX80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118507 2000 DV81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118508 2000 DW81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118509 2000 DA85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118510 2000 DC90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118511 2000 DR93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118512 2000 DR94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118513 2000 DD97 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118514 2000 DJ104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118515 2000 DF105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118516 2000 DP105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118517 2000 DM106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118518 2000 DO116 26/02/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
118519 2000 EY10 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118520 2000 EU11 04/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
118521 2000 EO14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
118522 2000 EA16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118523 2000 EW22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118524 2000 EE24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
118525 2000 ED30 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118526 2000 EP30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118527 2000 EY33 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118528 2000 EY39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118529 2000 EQ41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118530 2000 EW48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118531 2000 EH60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118532 2000 EJ61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118533 2000 EB69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118534 2000 ES69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118535 2000 EE70 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118536 2000 EJ79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118537 2000 EQ80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118538 2000 ER86 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118539 2000 EE87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118540 2000 ES90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118541 2000 EC96 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118542 2000 EL113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118543 2000 EX120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
118544 2000 EG121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
118545 2000 EC124 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118546 2000 ET132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118547 2000 EJ133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118548 2000 EV139 12/03/2000 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
118549 2000 EG155 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118550 2000 EC156 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118551 2000 EX157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
118552 2000 EZ164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118553 2000 EB171 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118554 Reedtimmer 2000 EM175 02/03/2000 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
118555 2000 FH4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
118556 2000 FN17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118557 2000 FU28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
118558 2000 FF30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
118559 2000 FT37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118560 2000 FW44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118561 2000 FY44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118562 2000 FC47 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118563 2000 FJ47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118564 2000 FO47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118565 2000 FZ54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118566 2000 FL58 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
118567 2000 FQ59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118568 2000 GD 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118569 2000 GF1 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118570 2000 GP1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
118571 2000 GB5 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118572 2000 GR12 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118573 2000 GY12 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118574 2000 GL18 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118575 2000 GL23 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118576 2000 GK27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118577 2000 GM31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118578 2000 GL40 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118579 2000 GX44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118580 2000 GA46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118581 2000 GO50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118582 2000 GG52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118583 2000 GU54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118584 2000 GE58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118585 2000 GR60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118586 2000 GK65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118587 2000 GM68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118588 2000 GL69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118589 2000 GA71 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118590 2000 GR72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118591 2000 GD76 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118592 2000 GF76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118593 2000 GQ76 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118594 2000 GZ89 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118595 2000 GZ91 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118596 2000 GD93 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118597 2000 GE97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118598 2000 GK101 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118599 2000 GZ103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118600 2000 GD106 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118601 2000 GJ107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118602 2000 GQ111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
118603 2000 GU111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
118604 2000 GL114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118605 2000 GR116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118606 2000 GG120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118607 2000 GG130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
118608 2000 GQ134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118609 2000 GZ137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
118610 2000 GC143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
118611 2000 GG143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
118612 2000 GU143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
118613 2000 GE150 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118614 2000 GZ150 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118615 2000 GT159 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118616 2000 GV159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118617 2000 GP162 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118618 2000 HB8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118619 2000 HR9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118620 2000 HR13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118621 2000 HK16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118622 2000 HZ19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
118623 2000 HJ22 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118624 2000 HR24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
118625 2000 HF28 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118626 2000 HJ29 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118627 2000 HE36 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118628 2000 HW40 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118629 2000 HC42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118630 2000 HA47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118631 2000 HB48 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118632 2000 HR48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118633 2000 HM57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118634 2000 HA58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
118635 2000 HE60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
118636 2000 HW64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
118637 2000 HD66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118638 2000 HR71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
118639 2000 HM73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
118640 2000 HP94 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118641 2000 HU95 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118642 2000 HG102 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
118643 2000 JR1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118644 2000 JR5 01/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118645 2000 JC14 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118646 2000 JL26 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118647 2000 JX29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118648 2000 JF31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118649 2000 JM32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118650 2000 JQ33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118651 2000 JV33 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118652 2000 JM36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118653 2000 JU36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118654 2000 JE38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118655 2000 JB40 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118656 2000 JR40 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118657 2000 JA57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118658 2000 JO58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118659 2000 JH77 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118660 2000 JK77 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118661 2000 KL6 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118662 2000 KD11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118663 2000 KK11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118664 2000 KP15 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118665 2000 KE34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118666 2000 KZ34 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118667 2000 KA40 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
118668 2000 KS43 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
118669 2000 KO54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
118670 2000 KP55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118671 2000 KL63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
118672 2000 KS63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118673 2000 KU68 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118674 2000 KD78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118675 2000 KW81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
118676 2000 LS17 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118677 2000 LG19 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118678 2000 LH22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
118679 2000 LE35 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
118680 2000 LQ35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
118681 2000 NJ1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
118682 2000 NJ3 07/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
118683 2000 NE11 12/07/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
118684 2000 NX14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
118685 2000 NV15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
118686 2000 NA20 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
118687 2000 NF22 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118688 2000 NJ22 07/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118689 2000 NG23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
118690 2000 OO20 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
118691 2000 OJ23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118692 2000 OS28 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118693 2000 OL31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118694 2000 OG42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118695 2000 OW44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118696 2000 OA46 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118697 2000 OL47 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118698 2000 OY51 28/07/2000 Cerro Paranal B. Gladman res · 102 km MPC · JPL
118699 2000 OK53 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
118700 2000 OQ53 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118701 2000 OW59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
118702 2000 OM67 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 193 km MPC · JPL
118703 2000 PJ8 04/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118704 2000 PK10 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118705 2000 PJ16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118706 2000 PL17 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118707 2000 PC20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118708 2000 PO21 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118709 2000 QS5 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118710 2000 QN12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118711 2000 QT15 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118712 2000 QU16 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118713 2000 QY22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118714 2000 QF27 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118715 2000 QW35 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118716 2000 QR46 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118717 2000 QK48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118718 2000 QT49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118719 2000 QK55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118720 2000 QB58 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
118721 2000 QM63 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118722 2000 QV64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118723 2000 QC79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118724 2000 QF79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118725 2000 QD82 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118726 2000 QO85 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118727 2000 QS89 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
118728 2000 QN93 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118729 2000 QC95 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118730 2000 QL100 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118731 2000 QX115 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118732 2000 QY123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118733 2000 QN125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118734 2000 QO126 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118735 2000 QM129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
118736 2000 QF132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118737 2000 QZ132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118738 2000 QF134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
118739 2000 QO135 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118740 2000 QN137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118741 2000 QH141 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118742 2000 QA145 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118743 2000 QV146 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118744 2000 QA155 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118745 2000 QU155 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118746 2000 QS156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118747 2000 QB162 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118748 2000 QE164 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118749 2000 QD171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118750 2000 QY171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118751 2000 QW178 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118752 2000 QQ186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118753 2000 QP188 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118754 2000 QA192 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118755 2000 QT198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118756 2000 QK200 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118757 2000 QE207 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118758 2000 QZ207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118759 2000 QR213 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118760 2000 QU213 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118761 2000 QB220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
118762 2000 QM222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
118763 2000 QU222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
118764 2000 QC224 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118765 2000 QB225 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118766 2000 QQ229 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118767 2000 QG230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118768 Carlosnoriega 2000 QY233 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
118769 Olivas 2000 QJ249 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
118770 2000 RY4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118771 2000 RY18 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118772 2000 RL20 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118773 2000 RH34 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118774 2000 RH35 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118775 2000 RR37 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118776 2000 RB58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
118777 2000 RW59 07/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
118778 2000 RW62 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118779 2000 RJ68 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118780 2000 RM79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118781 2000 RN79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118782 2000 RP80 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118783 2000 RJ81 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118784 2000 RX85 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
118785 2000 RJ90 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118786 2000 RJ98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
118787 2000 RA99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
118788 2000 RN99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
118789 2000 RM101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
118790 2000 RD104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118791 2000 SP6 21/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118792 2000 SZ14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118793 2000 SV26 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118794 2000 SJ28 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118795 2000 SO29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118796 2000 SE30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118797 2000 SU31 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118798 2000 SR32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118799 2000 SQ35 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118800 2000 SC41 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118801 2000 SY43 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
118802 2000 SG47 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118803 2000 SC48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118804 2000 SN54 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118805 2000 SB56 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118806 2000 SO57 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118807 2000 SC58 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118808 2000 SZ59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
118809 2000 SE65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118810 2000 SD69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118811 2000 SS73 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118812 2000 SG80 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118813 2000 ST80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118814 2000 SB97 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118815 2000 SM108 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
118816 2000 SA109 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118817 2000 SC119 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118818 2000 SJ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118819 2000 SW129 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118820 2000 SO131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118821 2000 SM137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118822 2000 SP137 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118823 2000 SH139 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118824 2000 SY142 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118825 2000 SY153 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
118826 2000 SV154 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118827 2000 SY159 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118828 2000 SF163 29/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,6 km MPC · JPL
118829 2000 SJ163 30/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 8,5 km MPC · JPL
118830 2000 SS169 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118831 2000 SX171 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118832 2000 SF174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118833 2000 SL180 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
118834 2000 SY186 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
118835 2000 SM190 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118836 2000 SP197 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118837 2000 SQ202 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118838 2000 SO205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118839 2000 SA208 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118840 2000 SM213 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
118841 2000 SR228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118842 2000 SN229 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
118843 2000 SW239 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118844 2000 ST242 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118845 2000 SP245 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118846 2000 SU245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118847 2000 SF248 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118848 2000 SZ248 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118849 2000 SJ254 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118850 2000 SL257 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118851 2000 SX270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118852 2000 SV276 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118853 2000 SZ286 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118854 2000 ST289 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118855 2000 SC298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118856 2000 SS299 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
118857 2000 SZ309 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
118858 2000 SM311 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118859 2000 SO316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118860 2000 SW318 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118861 2000 SM319 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118862 2000 SK343 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118863 2000 SK349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
118864 2000 SQ351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
118865 2000 SP354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
118866 2000 SS354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
118867 2000 SB355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
118868 2000 ST360 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
118869 2000 SS362 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118870 2000 TE8 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118871 2000 TZ12 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118872 2000 TW13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
118873 2000 TY14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118874 2000 TK28 03/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118875 2000 TD29 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118876 2000 TB41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
118877 2000 TM44 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118878 2000 TT49 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
118879 2000 TT54 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118880 2000 TJ57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
118881 2000 TK57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
118882 2000 TL59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
118883 2000 US4 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
118884 2000 UN12 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118885 2000 UZ23 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118886 2000 UL27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118887 2000 UH35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118888 2000 UX35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118889 2000 UJ38 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118890 2000 UM41 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
118891 2000 UA44 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118892 2000 UE44 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118893 2000 UU46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118894 2000 UW46 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
118895 2000 UO53 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118896 2000 UQ59 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118897 2000 UR60 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118898 2000 UV62 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
118899 2000 UF66 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118900 2000 UA67 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118901 2000 UH67 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118902 2000 UU67 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118903 2000 US72 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
118904 2000 UT86 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118905 2000 UM87 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118906 2000 UE93 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118907 2000 UJ95 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118908 2000 UA98 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118909 2000 UE106 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118910 2000 UR111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
118911 2000 VL2 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
118912 2000 VN16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
118913 2000 VM18 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118914 2000 VV18 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
118915 2000 VM25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
118916 2000 VR25 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
118917 2000 VU26 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118918 2000 VY26 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
118919 2000 VR27 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118920 2000 VH31 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118921 2000 VP45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118922 2000 VE48 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
118923 2000 VM51 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118924 2000 VG53 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118925 2000 VH59 06/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118926 2000 VT59 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
118927 2000 WQ2 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
118928 2000 WB3 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118929 2000 WK5 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118930 2000 WB8 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
118931 2000 WD21 24/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,5 km MPC · JPL
118932 2000 WC24 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
118933 2000 WA27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
118934 2000 WG31 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118935 2000 WE42 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
118936 2000 WT43 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
118937 2000 WT46 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118938 2000 WM47 21/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
118939 2000 WL51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
118940 2000 WH58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
118941 2000 WW60 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
118942 2000 WK62 23/11/2000 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
118943 2000 WF67 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118944 2000 WU67 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
118945 Rikhill 2000 WS68 29/11/2000 Junk Bond D. Healy 7,6 km MPC · JPL
118946 2000 WQ69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118947 2000 WV69 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118948 2000 WN83 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
118949 2000 WM88 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
118950 2000 WG89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118951 2000 WU89 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118952 2000 WA92 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118953 2000 WN94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118954 2000 WR99 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118955 2000 WU100 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
118956 2000 WA103 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118957 2000 WE115 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
118958 2000 WR121 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
118959 2000 WO124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118960 2000 WQ124 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118961 2000 WO125 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
118962 2000 WK129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
118963 2000 WY132 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
118964 2000 WW133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118965 2000 WA138 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
118966 2000 WJ141 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118967 2000 WL144 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118968 2000 WP150 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118969 2000 WC156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118970 2000 WE160 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
118971 2000 WR162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
118972 2000 WV171 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
118973 2000 WD173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
118974 2000 WU173 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
118975 2000 WB180 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118976 2000 WL181 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
118977 2000 WQ183 21/11/2000 Haute Provence Haute-Provence Obs. 5,0 km MPC · JPL
118978 2000 WW196 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
118979 2000 XM6 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
118980 2000 XC11 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118981 2000 XS13 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118982 2000 XK14 05/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,4 km MPC · JPL
118983 2000 XB19 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118984 2000 XC21 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118985 2000 XW26 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118986 2000 XM30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
118987 2000 XZ41 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118988 2000 XS44 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118989 2000 XO47 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118990 2000 XW48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
118991 2000 YC5 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118992 2000 YW6 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
118993 2000 YL12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,8 km MPC · JPL
118994 2000 YS28 28/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
118995 2000 YH34 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
118996 2000 YF38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
118997 2000 YU39 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
118998 2000 YC40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
118999 2000 YJ51 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
119000 2000 YV55 30/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

114.000s  • 115.000s  • 116.000s  • 117.000s  • 118.000s  • 119.000s  • 120.000s  • 121.000s  • 122.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001