Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/180001–181000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180001 2002 YZ 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
180002 2002 YD4 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
180003 2002 YU5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
180004 2002 YY8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180005 2002 YQ12 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180006 2002 YQ13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180007 2002 YM14 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180008 2002 YZ18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180009 2002 YY20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180010 2002 YR22 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180011 2002 YO25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180012 2002 YM26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180013 2002 YV26 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180014 2002 YP32 27/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180015 2003 AH1 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180016 2003 AW1 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180017 2003 AJ2 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
180018 2003 AU8 03/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
180019 2003 AR10 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180020 2003 AO12 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180021 2003 AP14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180022 2003 AD16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180023 2003 AU16 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
180024 2003 AO17 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180025 2003 AU20 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180026 2003 AD22 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180027 2003 AY24 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180028 2003 AM33 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180029 2003 AS37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180030 2003 AM39 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180031 2003 AR43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180032 2003 AU44 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
180033 2003 AV48 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180034 2003 AH52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180035 2003 AG60 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180036 2003 AD63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180037 2003 AD65 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180038 2003 AO66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180039 2003 AR67 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180040 2003 AX72 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
180041 2003 AY72 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
180042 2003 AQ75 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
180043 2003 AF77 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180044 2003 AJ88 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180045 2003 AR91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
180046 2003 BB5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,5 km MPC · JPL
180047 2003 BM9 26/01/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
180048 2003 BH10 26/01/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
180049 2003 BN14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
180050 2003 BR21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180051 2003 BJ22 25/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
180052 2003 BU23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
180053 2003 BU25 26/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
180054 2003 BY30 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180055 2003 BR32 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180056 2003 BO39 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180057 2003 BU45 30/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
180058 2003 BM50 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180059 2003 BL65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
180060 2003 BV65 30/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180061 2003 BG66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
180062 2003 BT71 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
180063 2003 BC76 29/01/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
180064 2003 BP78 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180065 2003 BF79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
180066 2003 BN79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
180067 2003 BY80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
180068 2003 BK82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180069 2003 BW82 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180070 2003 BU90 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
180071 2003 BH92 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
180072 2003 CS2 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180073 2003 CX2 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180074 2003 CB4 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180075 2003 CM12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
180076 2003 CO12 02/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
180077 2003 CZ21 03/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 3,4 km MPC · JPL
180078 2003 CG25 05/02/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
180079 2003 DU2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
180080 2003 DZ10 26/02/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
180081 2003 DA11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180082 2003 DZ11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
180083 2003 DT19 22/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
180084 2003 DV24 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
180085 2003 EW1 03/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
180086 2003 EE4 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180087 2003 EL8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
180088 2003 EQ27 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180089 2003 ER27 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180090 2003 EX28 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
180091 2003 ED32 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180092 2003 EC36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
180093 2003 EJ41 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180094 2003 EA42 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180095 2003 EA46 07/03/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
180096 2003 EH49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180097 2003 EF53 08/03/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
180098 2003 EF60 06/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
180099 2003 EY62 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
180100 2003 FT2 23/03/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180101 2003 FB3 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180102 2003 FN3 24/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180103 2003 FX6 26/03/2003 Wrightwood J. W. Young 5,9 km MPC · JPL
180104 2003 FN11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180105 2003 FB12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180106 2003 FB19 24/03/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
180107 2003 FH22 25/03/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
180108 2003 FU23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180109 2003 FT26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180110 2003 FP27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180111 2003 FB28 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180112 2003 FW28 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
180113 2003 FN31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180114 2003 FN34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180115 2003 FC40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
180116 2003 FG44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180117 2003 FW46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180118 2003 FN48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180119 2003 FA49 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180120 2003 FD50 24/03/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
180121 2003 FZ52 25/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
180122 2003 FL53 25/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
180123 2003 FQ53 25/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
180124 2003 FQ60 26/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
180125 2003 FH63 26/03/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
180126 2003 FC65 26/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
180127 2003 FF68 26/03/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
180128 2003 FM68 26/03/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
180129 2003 FF71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
180130 2003 FK74 26/03/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
180131 2003 FX74 26/03/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
180132 2003 FL86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
180133 2003 FM86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
180134 2003 FE89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
180135 2003 FV89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
180136 2003 FX102 26/03/2003 Powell M. Glaze 5,3 km MPC · JPL
180137 2003 FD103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
180138 2003 FE103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180139 2003 FB108 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
180140 2003 FE117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
180141 Sperauskas 2003 FA123 26/03/2003 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,6 km MPC · JPL
180142 2003 FH123 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180143 Gaberogers 2003 FE124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
180144 2003 GV5 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
180145 2003 GU7 02/04/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
180146 2003 GL8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
180147 2003 GL9 02/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
180148 2003 GB14 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
180149 2003 GK15 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
180150 2003 GQ16 03/04/2003 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
180151 2003 GS16 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
180152 2003 GK22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
180153 2003 GK25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
180154 2003 GN31 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180155 2003 GF38 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180156 2003 GJ39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
180157 2003 GU50 08/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
180158 2003 GT53 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
180159 2003 GE54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
180160 2003 GR54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
180161 2003 GU55 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
180162 2003 HM2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180163 2003 HZ2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
180164 2003 HP6 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
180165 2003 HX6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180166 2003 HN10 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
180167 2003 HP10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
180168 2003 HJ15 26/04/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
180169 2003 HU15 26/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180170 2003 HE23 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
180171 2003 HD31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
180172 2003 HX32 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180173 2003 HU40 29/04/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180174 2003 HN42 28/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
180175 2003 HK45 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180176 2003 HP54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
180177 2003 JR1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180178 2003 JU2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
180179 2003 JM8 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
180180 2003 JC18 09/05/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
180181 2003 KD12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
180182 2003 LF4 03/06/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
180183 2003 MC 21/06/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180184 2003 ML5 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
180185 2003 OO11 20/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180186 2003 QZ30 25/08/2003 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
180187 2003 QA32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180188 2003 QX67 25/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180189 2003 QN72 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180190 2003 QH79 25/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180191 2003 SZ50 18/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
180192 2003 SC53 19/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180193 2003 SX56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
180194 2003 SK101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180195 2003 SF110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180196 2003 SL110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180197 2003 SB192 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180198 2003 SU215 24/09/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
180199 2003 SK217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
180200 2003 SC250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180201 2003 ST251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180202 2003 SO258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
180203 2003 SU259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180204 2003 SB295 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180205 2003 SD295 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180206 2003 SH298 18/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
180207 2003 SH305 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180208 2003 SD311 29/09/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180209 2003 SF312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
180210 2003 SP318 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180211 2003 TE5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180212 2003 UE1 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180213 2003 UM8 19/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
180214 2003 UB9 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180215 2003 UK9 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180216 2003 UY9 20/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
180217 2003 UL23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180218 2003 UB29 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 880 m MPC · JPL
180219 2003 UX39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
180220 2003 UG44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180221 2003 UR55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180222 2003 UA98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180223 2003 UD107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
180224 2003 UO123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180225 2003 UG127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180226 2003 UM130 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
180227 2003 UN131 19/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180228 2003 UQ135 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180229 2003 UZ143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180230 2003 UW147 18/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180231 2003 UD149 19/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
180232 2003 UJ180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180233 2003 UU192 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180234 2003 UY195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180235 2003 UF196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180236 2003 UG199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180237 2003 UT224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180238 2003 UP225 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180239 2003 UY226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
180240 2003 UB244 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180241 2003 UC247 24/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180242 2003 UE247 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180243 2003 UQ252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180244 2003 UN254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180245 2003 UN259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180246 2003 UO261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180247 2003 UY263 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180248 2003 UX265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180249 2003 UH274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180250 2003 UG281 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180251 2003 UM283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180252 2003 UU283 30/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180253 2003 UO314 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
180254 2003 VY1 02/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180255 2003 VM9 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180256 2003 VE10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180257 2003 WM3 16/11/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
180258 2003 WT5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180259 2003 WN8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180260 2003 WG12 18/11/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
180261 2003 WA15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180262 2003 WH18 19/11/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
180263 2003 WR19 19/11/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
180264 2003 WK24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180265 2003 WC27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
180266 2003 WQ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180267 2003 WG36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
180268 2003 WH38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180269 2003 WB41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180270 2003 WY45 20/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180271 2003 WZ49 19/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
180272 2003 WD58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180273 2003 WH60 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180274 2003 WC63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
180275 2003 WV63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180276 2003 WU64 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180277 2003 WY65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180278 2003 WS70 20/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
180279 2003 WX72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180280 2003 WO73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180281 2003 WP76 19/11/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
180282 2003 WC78 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180283 2003 WH81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180284 2003 WQ86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180285 2003 WC90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180286 2003 WT90 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
180287 2003 WX94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180288 2003 WH102 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180289 2003 WO104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180290 2003 WH109 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180291 2003 WZ113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180292 2003 WJ119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180293 2003 WS119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180294 2003 WG120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180295 2003 WQ120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180296 2003 WM127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180297 2003 WW127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180298 2003 WG129 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180299 2003 WP130 21/11/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
180300 2003 WY132 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180301 2003 WE139 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180302 2003 WR139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180303 2003 WQ140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180304 2003 WW140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180305 2003 WD151 24/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
180306 2003 WQ160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180307 2003 WA162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
180308 2003 WF170 20/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180309 2003 XR 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180310 2003 XF1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180311 2003 XQ2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180312 2003 XC3 01/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180313 2003 XY3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180314 2003 XR4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180315 2003 XD7 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180316 2003 XQ7 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180317 2003 XS7 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180318 2003 XE12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180319 2003 XR21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180320 2003 XA26 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180321 2003 XG38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180322 2003 YK2 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
180323 2003 YJ4 16/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
180324 2003 YQ4 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180325 2003 YQ5 16/12/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180326 2003 YW12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
180327 2003 YD16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180328 2003 YE16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180329 2003 YH17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180330 2003 YE21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180331 2003 YN21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180332 2003 YQ21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180333 2003 YE29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180334 2003 YN30 18/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
180335 2003 YC33 16/12/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180336 2003 YO34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180337 2003 YZ35 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180338 2003 YS37 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180339 2003 YJ42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180340 2003 YN47 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180341 2003 YQ55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180342 2003 YH58 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180343 2003 YX60 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180344 2003 YB61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180345 2003 YE63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180346 2003 YA64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180347 2003 YK65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180348 2003 YS68 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180349 2003 YW71 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180350 2003 YR73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180351 2003 YV73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180352 2003 YD75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180353 2003 YG75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180354 2003 YL76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180355 2003 YK78 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180356 2003 YO82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180357 2003 YM84 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180358 2003 YA85 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180359 2003 YQ85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180360 2003 YJ91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180361 2003 YS93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180362 2003 YA94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180363 2003 YZ94 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180364 2003 YG106 22/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
180365 2003 YZ106 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180366 2003 YA109 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180367 Vonfeldt 2003 YQ110 22/12/2003 Needville D. Wells 2,5 km MPC · JPL
180368 2003 YB111 27/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
180369 2003 YQ111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180370 2003 YB120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180371 2003 YW122 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180372 2003 YH125 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180373 2003 YJ125 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180374 2003 YW127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180375 2003 YH129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180376 2003 YC131 28/12/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180377 2003 YC134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180378 2003 YE134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180379 2003 YR136 18/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180380 2003 YO139 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180381 2003 YG140 28/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
180382 2003 YV144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180383 2003 YJ146 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180384 2003 YF147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180385 2003 YJ151 29/12/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180386 2003 YS153 29/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
180387 2003 YQ168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180388 2003 YU171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180389 2004 AD2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 950 m MPC · JPL
180390 2004 AM7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180391 2004 AO7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
180392 2004 AQ7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180393 2004 AC10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180394 2004 AG10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180395 2004 AH13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180396 2004 BK2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180397 2004 BB5 16/01/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180398 2004 BC10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180399 2004 BN11 16/01/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180400 2004 BD12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180401 2004 BT19 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
180402 2004 BR20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180403 2004 BC24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
180404 2004 BT27 18/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180405 2004 BG28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180406 2004 BJ29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180407 2004 BA32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180408 2004 BV36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180409 2004 BX37 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180410 2004 BT42 19/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
180411 2004 BY43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180412 2004 BY44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180413 2004 BO46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180414 2004 BR46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180415 2004 BZ46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180416 2004 BT50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180417 2004 BH56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
180418 2004 BW57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
180419 2004 BO70 22/01/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
180420 2004 BZ72 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180421 2004 BT73 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180422 2004 BO75 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
180423 2004 BQ75 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180424 2004 BJ78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180425 2004 BL78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180426 2004 BK81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
180427 2004 BQ82 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
180428 2004 BR83 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180429 2004 BY84 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180430 2004 BF93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
180431 2004 BR96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180432 2004 BB97 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180433 2004 BD99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180434 2004 BV101 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180435 2004 BD104 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180436 2004 BA106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
180437 2004 BJ106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
180438 2004 BY106 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180439 2004 BN107 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
180440 2004 BQ107 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180441 2004 BA109 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
180442 2004 BC109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180443 2004 BL113 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180444 2004 BY113 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180445 2004 BG116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180446 2004 BH116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
180447 2004 BJ118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180448 2004 BQ124 16/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180449 2004 BG128 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180450 2004 BK142 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180451 2004 BR146 22/01/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
180452 2004 BB148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180453 2004 BR149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180454 2004 BH150 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180455 2004 BZ162 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180456 2004 CN 03/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180457 2004 CQ2 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
180458 2004 CJ4 10/02/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180459 2004 CY5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180460 2004 CD13 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180461 2004 CB17 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180462 2004 CV17 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180463 2004 CQ18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180464 2004 CZ21 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180465 2004 CT26 11/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
180466 2004 CW26 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180467 2004 CC27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180468 2004 CS27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180469 2004 CV36 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
180470 2004 CH40 11/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
180471 2004 CH43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180472 2004 CN46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180473 2004 CG51 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
180474 2004 CU52 10/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180475 2004 CX52 10/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180476 2004 CG54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180477 2004 CF56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
180478 2004 CQ61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180479 2004 CB63 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
180480 2004 CU67 10/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
180481 2004 CE68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180482 2004 CO69 11/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180483 2004 CP69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180484 2004 CJ71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
180485 2004 CP72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180486 2004 CO73 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
180487 2004 CW75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180488 2004 CK76 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180489 2004 CJ78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180490 2004 CM78 11/02/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180491 2004 CM79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180492 2004 CX79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180493 2004 CK81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180494 2004 CP82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180495 2004 CL84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
180496 2004 CQ84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180497 2004 CT86 15/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180498 2004 CC90 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180499 2004 CM90 12/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180500 2004 CT91 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180501 2004 CK92 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
180502 2004 CT93 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180503 2004 CA99 14/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
180504 2004 CR99 15/02/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
180505 2004 CM100 15/02/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180506 2004 CD101 15/02/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
180507 2004 CA118 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180508 2004 CT130 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180509 2004 DZ2 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180510 2004 DH5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180511 2004 DC10 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180512 2004 DX15 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180513 2004 DV17 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180514 2004 DB21 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
180515 2004 DB26 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180516 2004 DL30 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180517 2004 DX30 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180518 2004 DP32 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180519 2004 DZ32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180520 2004 DA33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180521 2004 DJ35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180522 2004 DS36 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180523 2004 DR38 20/02/2004 Kleť Kleť Obs. 2,4 km MPC · JPL
180524 2004 DK39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180525 2004 DN42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180526 2004 DB45 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180527 2004 DL47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180528 2004 DJ48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180529 2004 DS48 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180530 2004 DV51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180531 2004 DK55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180532 2004 DU59 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180533 2004 DO70 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180534 2004 DE74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180535 2004 DE77 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
180536 2004 EV 01/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
180537 2004 EB1 14/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
180538 2004 EA5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180539 2004 EJ8 13/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180540 2004 EY9 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
180541 2004 ES10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
180542 2004 ER11 10/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180543 2004 EY14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180544 2004 ET15 12/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180545 2004 EJ16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180546 2004 ED17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180547 2004 EO17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180548 2004 EQ17 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
180549 2004 EV19 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180550 2004 EX20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180551 2004 EE22 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180552 2004 EB24 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180553 2004 ED24 15/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,5 km MPC · JPL
180554 2004 EH24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
180555 2004 ER25 13/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
180556 2004 EV25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180557 2004 ET34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180558 2004 EF47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180559 2004 ES53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180560 2004 EB54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
180561 2004 EU56 14/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
180562 2004 EC66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180563 2004 EB67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180564 2004 EM68 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
180565 2004 EU70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180566 2004 EE73 15/03/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
180567 2004 ET80 15/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
180568 2004 EC84 14/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180569 2004 ED84 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180570 2004 EQ86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180571 2004 EA87 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180572 2004 ER102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
180573 2004 EF106 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
180574 2004 EP108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180575 2004 FU7 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180576 2004 FV7 16/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180577 2004 FA10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
180578 2004 FL18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
180579 2004 FU19 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
180580 2004 FF20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180581 2004 FS20 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180582 2004 FU22 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
180583 2004 FP24 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180584 2004 FD27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180585 2004 FJ35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180586 2004 FL35 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180587 2004 FQ35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180588 2004 FK41 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
180589 2004 FR41 21/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
180590 2004 FN44 16/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
180591 2004 FC47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180592 2004 FK49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180593 2004 FG51 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180594 2004 FH61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180595 2004 FP61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180596 2004 FJ63 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180597 2004 FL64 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180598 2004 FS64 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180599 2004 FQ79 20/03/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
180600 2004 FV79 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180601 2004 FH81 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
180602 2004 FM82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180603 2004 FY83 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180604 2004 FX89 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180605 2004 FC92 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180606 2004 FE94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180607 2004 FM94 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180608 2004 FB96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180609 2004 FQ97 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180610 2004 FD100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180611 2004 FD105 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180612 2004 FP106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180613 2004 FM108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180614 2004 FV116 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180615 2004 FZ117 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180616 2004 FQ118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180617 2004 FZ118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
180618 2004 FD121 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180619 2004 FZ121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
180620 2004 FE126 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180621 2004 FM126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180622 2004 FD127 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180623 2004 FJ127 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180624 2004 FW127 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180625 2004 FW134 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180626 2004 FL136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
180627 2004 FD137 28/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
180628 2004 FE137 28/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
180629 2004 FY139 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180630 2004 FQ141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180631 2004 FF148 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
180632 2004 FG160 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180633 2004 FL160 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180634 2004 FG161 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180635 2004 FG165 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180636 2004 GG4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
180637 2004 GC5 11/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
180638 2004 GK7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180639 2004 GQ9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
180640 2004 GJ14 13/04/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
180641 2004 GL14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
180642 2004 GY17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180643 Cardoen 2004 GK20 14/04/2004 Vicques M. Ory 1,4 km MPC · JPL
180644 2004 GO22 12/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180645 2004 GD23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180646 2004 GE26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180647 2004 GQ27 15/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
180648 2004 GY29 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180649 2004 GK30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180650 2004 GK32 12/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180651 2004 GT33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
180652 2004 GE34 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
180653 2004 GR34 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
180654 2004 GZ34 13/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
180655 2004 GP35 13/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180656 2004 GH36 13/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
180657 2004 GL36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180658 2004 GF40 11/04/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
180659 2004 GL41 13/04/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
180660 2004 GQ42 15/04/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
180661 2004 GB43 15/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
180662 2004 GQ46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180663 2004 GW46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180664 2004 GD60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180665 2004 GF60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180666 2004 GC61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
180667 2004 GW63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180668 2004 GG65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
180669 2004 GQ65 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180670 2004 GW72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
180671 2004 GX72 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180672 2004 GC74 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
180673 2004 GL74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
180674 2004 GW76 15/04/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
180675 2004 GK77 14/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
180676 2004 GL77 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180677 2004 GL79 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180678 2004 GZ81 13/04/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
180679 2004 GM82 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180680 2004 GE83 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180681 2004 GG87 14/04/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
180682 2004 GK87 15/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
180683 2004 HF 16/04/2004 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
180684 2004 HW1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
180685 2004 HC6 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
180686 2004 HN6 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
180687 2004 HO7 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180688 2004 HN10 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180689 2004 HU10 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
180690 2004 HG15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180691 2004 HH19 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180692 2004 HH24 16/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
180693 2004 HB26 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180694 2004 HD28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180695 2004 HA31 21/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
180696 2004 HO31 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180697 2004 HF32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180698 2004 HH32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180699 2004 HZ33 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
180700 2004 HA44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180701 2004 HQ44 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180702 2004 HX45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180703 2004 HW46 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
180704 2004 HM48 22/04/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
180705 2004 HA50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180706 2004 HJ50 23/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180707 2004 HK50 23/04/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
180708 2004 HD51 23/04/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
180709 2004 HA62 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
180710 2004 HE67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
180711 2004 HF78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180712 2004 HL78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
180713 2004 JM5 10/05/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
180714 2004 JS9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180715 2004 JN11 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
180716 2004 JH12 13/05/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
180717 2004 JP17 12/05/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
180718 2004 JD20 14/05/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
180719 2004 JR21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180720 2004 JM22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
180721 2004 JV22 10/05/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
180722 2004 JC24 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
180723 2004 JG25 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180724 2004 JU25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
180725 2004 JA26 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180726 2004 JM26 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180727 2004 JT26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180728 2004 JM27 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
180729 2004 JE32 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
180730 2004 JG33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180731 2004 JW35 13/05/2004 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
180732 2004 JU40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
180733 2004 JH42 15/05/2004 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
180734 2004 JE44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
180735 2004 JF44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
180736 2004 JG45 12/05/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,8 km MPC · JPL
180737 2004 JH55 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180738 2004 KW3 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
180739 Barbet 2004 KX7 19/05/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 3,9 km MPC · JPL
180740 2004 KB14 22/05/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
180741 2004 KL16 27/05/2004 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
180742 2004 LL2 06/06/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180743 2004 LR3 11/06/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
180744 2004 LM4 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180745 2004 LK7 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
180746 2004 LA11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
180747 2004 LU14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180748 2004 LB16 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180749 2004 LT16 14/06/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
180750 2004 LG21 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
180751 2004 LR26 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
180752 2004 NF 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
180753 2004 NY14 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180754 2004 NK27 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
180755 2004 NC29 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
180756 2004 NF30 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
180757 2004 NE33 14/07/2004 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
180758 2004 OF2 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
180759 2004 OQ5 18/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
180760 2004 OV5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
180761 2004 OK6 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
180762 2004 PC14 07/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
180763 2004 PA15 07/08/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
180764 2004 PO16 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
180765 2004 PJ18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
180766 2004 PN22 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
180767 2004 PC36 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
180768 2004 PK54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
180769 2004 PE58 09/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
180770 2004 PQ63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
180771 2004 PZ73 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
180772 2004 PZ81 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
180773 2004 PB105 12/08/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
180774 2004 QB1 17/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180775 2004 QP8 16/08/2004 Siding Spring SSS 7,3 km MPC · JPL
180776 2004 QY10 21/08/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
180777 2004 QU25 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
180778 2004 RN16 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
180779 2004 RZ30 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
180780 2004 RY48 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
180781 2004 RU54 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180782 2004 RH139 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
180783 2004 RK146 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180784 2004 RB152 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
180785 2004 RE152 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
180786 2004 RO182 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
180787 2004 RY189 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
180788 2004 RF195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
180789 2004 RU216 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
180790 2004 SX9 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
180791 2004 SO18 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
180792 2004 TZ338 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180793 2004 XL23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180794 2004 XD101 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180795 2004 YT4 17/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
180796 2005 CB69 14/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,4 km MPC · JPL
180797 2005 EM7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
180798 2005 EP23 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180799 2005 EZ34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180800 2005 ER64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180801 2005 ET99 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
180802 2005 EL101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180803 2005 EN117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
180804 2005 ET117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180805 2005 EL148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180806 2005 EB151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
180807 2005 EG164 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180808 2005 EU168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
180809 2005 EG179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
180810 2005 EK206 13/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
180811 2005 ET206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180812 2005 EB211 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180813 2005 EE239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180814 2005 EU268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180815 2005 EB277 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
180816 2005 EO280 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180817 2005 EG324 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
180818 2005 FH4 30/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180819 2005 FP6 30/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180820 2005 FH11 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180821 2005 GZ3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180822 2005 GO4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180823 2005 GB5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
180824 Kabos 2005 GU8 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
180825 2005 GS9 02/04/2005 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
180826 2005 GP19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
180827 2005 GV26 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180828 2005 GG38 03/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180829 2005 GK43 05/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180830 2005 GT43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180831 2005 GO46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
180832 2005 GP46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180833 2005 GP53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180834 2005 GC58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
180835 2005 GX60 09/04/2005 RAS A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
180836 2005 GG68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
180837 2005 GZ72 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
180838 2005 GG76 05/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180839 2005 GE80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180840 2005 GM86 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180841 2005 GH88 05/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180842 2005 GN93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180843 2005 GR107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
180844 2005 GX113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180845 2005 GG114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180846 2005 GE133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180847 2005 GM136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180848 2005 GV152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
180849 2005 GX152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
180850 2005 GX160 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180851 2005 GZ161 14/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180852 2005 GA167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180853 2005 GR167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
180854 2005 GF169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180855 Debrarose 2005 GO205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
180856 2005 HX5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180857 Hofigéza 2005 HG7 28/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
180858 2005 HX7 30/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180859 2005 JA17 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180860 2005 JR19 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180861 2005 JS22 01/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180862 2005 JM26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180863 2005 JE27 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180864 2005 JL27 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180865 2005 JW28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180866 2005 JC35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180867 2005 JO41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
180868 2005 JP42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180869 2005 JZ42 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180870 2005 JR44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180871 2005 JS54 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
180872 2005 JQ74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
180873 2005 JZ74 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
180874 2005 JW81 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180875 2005 JR84 08/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180876 2005 JU88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180877 2005 JF90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
180878 2005 JQ91 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180879 2005 JU93 11/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180880 2005 JN101 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180881 2005 JK104 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
180882 2005 JU111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
180883 2005 JQ112 09/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
180884 2005 JG117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180885 2005 JX122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180886 2005 JZ122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180887 2005 JY124 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
180888 2005 JW125 11/05/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180889 2005 JR133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180890 2005 JL135 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
180891 2005 JL137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
180892 2005 JZ144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
180893 2005 JU146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180894 2005 JV149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
180895 2005 JQ156 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180896 2005 JP160 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
180897 2005 JC161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180898 2005 JQ162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180899 2005 JC163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
180900 2005 JD165 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180901 2005 JL167 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180902 2005 JX167 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180903 2005 JW178 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
180904 2005 JG179 14/05/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
180905 2005 JU181 01/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180906 2005 KB6 18/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
180907 2005 KW7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
180908 2005 KT8 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180909 2005 KA10 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 880 m MPC · JPL
180910 2005 KB11 31/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
180911 2005 KN11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
180912 2005 LY2 02/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180913 2005 LD4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180914 2005 LM5 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
180915 2005 LO5 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
180916 2005 LU9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180917 2005 LZ9 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
180918 2005 LJ11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180919 2005 LU14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180920 2005 LN16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180921 2005 LV16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180922 2005 LY16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
180923 2005 LG17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
180924 2005 LH17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180925 2005 LY23 03/06/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
180926 2005 LD24 11/06/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,7 km MPC · JPL
180927 2005 LX24 07/06/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
180928 2005 LX26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180929 2005 LG27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180930 2005 LS30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
180931 2005 LW30 12/06/2005 7300 Observatory 7300 Obs. 1,7 km MPC · JPL
180932 2005 LG31 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
180933 2005 LR32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
180934 2005 LE33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
180935 2005 LP38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
180936 2005 LM40 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
180937 2005 LM41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180938 2005 LH45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
180939 2005 LE51 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
180940 Bighornfire 2005 ML2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180941 2005 MX2 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
180942 2005 MB3 20/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180943 2005 ML4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180944 2005 MH8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180945 2005 MR10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180946 2005 MH12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180947 2005 MQ13 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 1,0 km MPC · JPL
180948 2005 MT15 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
180949 2005 MA17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180950 2005 MT17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180951 2005 MZ21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180952 2005 ML22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180953 2005 MR22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180954 2005 MU22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180955 2005 MU29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180956 2005 MV31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180957 2005 MB32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180958 2005 MO33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180959 2005 MJ34 29/06/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
180960 2005 MX34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
180961 2005 MJ35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
180962 2005 MW35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180963 2005 MK36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
180964 2005 MS36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180965 2005 MB37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180966 2005 MH37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180967 2005 MJ37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180968 2005 MX37 30/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180969 2005 MM39 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
180970 2005 MN39 29/06/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
180971 2005 MX39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180972 2005 MB42 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180973 2005 MS46 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180974 2005 MB47 28/06/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
180975 2005 MM48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
180976 2005 MU49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180977 2005 NB1 04/07/2005 RAS A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
180978 2005 NZ5 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180979 2005 NW7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180980 2005 NQ8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180981 2005 NN9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180982 2005 NU11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180983 2005 NU12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
180984 2005 NX12 04/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
180985 2005 NC13 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180986 2005 NK14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180987 2005 NU15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180988 2005 NY15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
180989 2005 NO16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180990 2005 NL17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
180991 2005 NP19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
180992 2005 NF20 04/07/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
180993 2005 NQ20 02/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
180994 2005 NT21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180995 2005 NG22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180996 2005 NT23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
180997 2005 NW29 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
180998 2005 NF36 05/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
180999 2005 NE39 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
181000 2005 NH39 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL

176.000s  • 177.000s  • 178.000s  • 179.000s  • 180.000s  • 181.000s  • 182.000s  • 183.000s  • 184.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001