Danh sách tiểu hành tinh/296001–297000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296001 2008 YO97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
296002 2008 YO101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296003 2008 YU101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296004 2008 YA103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296005 2008 YU108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
296006 2008 YL109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296007 2008 YM117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296008 2008 YE118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296009 2008 YW118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
296010 2008 YT121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296011 2008 YK123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296012 2008 YO123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296013 2008 YW123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296014 2008 YR125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
296015 2008 YY125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296016 2008 YM135 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
296017 2008 YN144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296018 2008 YZ148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296019 2008 YM149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296020 2008 YF151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296021 2008 YS151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
296022 2008 YK153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296023 2008 YJ154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296024 2008 YZ154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
296025 2008 YR155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296026 2008 YS155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296027 2008 YG158 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296028 2008 YZ158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296029 2008 YS160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
296030 2008 YR164 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296031 2008 YU166 19/12/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
296032 2008 YV166 19/12/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
296033 2008 YF167 21/12/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296034 2008 YS167 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296035 2008 YV167 28/12/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
296036 2008 YV168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296037 2008 YB172 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296038 2008 YC172 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
296039 2009 AB 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
296040 2009 AH2 02/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
296041 2009 AC6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296042 2009 AW6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296043 2009 AW11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296044 2009 AA16 15/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
296045 2009 AX18 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
296046 2009 AC20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296047 2009 AD21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296048 2009 AL23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
296049 2009 AV24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296050 2009 AT26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296051 2009 AM27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296052 2009 AG28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296053 2009 AK28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296054 2009 AR29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296055 2009 AW29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
296056 2009 AX30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296057 2009 AH32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
296058 2009 AA33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296059 2009 AD37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296060 2009 AO38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296061 2009 AW40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296062 2009 AC41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296063 2009 AL42 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
296064 2009 AN43 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296065 2009 AU43 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
296066 2009 AN44 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296067 2009 AX44 02/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
296068 2009 AA48 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296069 2009 AD50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296070 2009 AE50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296071 2009 AS50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296072 2009 BK1 17/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
296073 2009 BP3 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
296074 2009 BH4 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
296075 2009 BL7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
296076 2009 BZ7 22/01/2009 Sandlot G. Hug 4,1 km MPC · JPL
296077 2009 BN8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296078 2009 BF9 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
296079 2009 BE11 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
296080 2009 BA12 21/01/2009 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
296081 2009 BB12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
296082 2009 BR13 25/01/2009 Marly P. Kocher 5,1 km MPC · JPL
296083 2009 BT13 27/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296084 2009 BA14 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 6,0 km MPC · JPL
296085 2009 BB14 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
296086 2009 BC16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296087 2009 BL16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
296088 2009 BW16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296089 2009 BK17 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296090 2009 BP20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
296091 2009 BF25 18/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
296092 2009 BK29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296093 2009 BD31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296094 2009 BB32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
296095 2009 BF34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296096 2009 BL34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
296097 2009 BQ34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296098 2009 BS34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296099 2009 BO35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296100 2009 BS39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296101 2009 BT42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296102 2009 BV42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
296103 2009 BC43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296104 2009 BT43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296105 2009 BE44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296106 2009 BG44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
296107 2009 BR44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
296108 2009 BQ47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296109 2009 BK49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296110 2009 BR50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296111 2009 BU50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296112 2009 BW50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296113 2009 BT53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296114 2009 BG55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296115 2009 BH56 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296116 2009 BS60 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
296117 2009 BO62 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
296118 2009 BJ63 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
296119 2009 BU64 20/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
296120 2009 BK65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296121 2009 BL65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296122 2009 BA68 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296123 2009 BC68 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296124 2009 BL69 25/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
296125 2009 BQ70 25/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
296126 2009 BE71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
296127 2009 BN71 21/01/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296128 2009 BQ72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
296129 2009 BG73 29/01/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,4 km MPC · JPL
296130 2009 BT73 30/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 2,4 km MPC · JPL
296131 2009 BT75 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
296132 2009 BS76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
296133 2009 BG77 18/01/2009 Sierra Stars W. G. Dillon 720 m MPC · JPL
296134 2009 BN81 26/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
296135 2009 BS84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296136 2009 BB86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296137 2009 BU86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296138 2009 BD87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296139 2009 BB91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296140 2009 BK91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296141 2009 BR91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296142 2009 BL92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
296143 2009 BG96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
296144 2009 BA97 25/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296145 2009 BS97 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
296146 2009 BE101 29/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296147 2009 BA102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296148 2009 BD104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
296149 2009 BN104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
296150 2009 BE107 28/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
296151 2009 BQ108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
296152 2009 BW109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
296153 2009 BX109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296154 2009 BW112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
296155 2009 BF113 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
296156 2009 BG114 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
296157 2009 BC115 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
296158 2009 BF115 28/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
296159 2009 BX122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296160 2009 BO123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296161 2009 BX123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296162 2009 BX126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296163 2009 BJ127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296164 2009 BV127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
296165 2009 BW127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296166 2009 BT129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296167 2009 BO131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
296168 2009 BS131 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
296169 2009 BS133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
296170 2009 BX133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296171 2009 BP134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296172 2009 BE136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296173 2009 BH136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296174 2009 BK139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296175 2009 BD143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296176 2009 BT143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296177 2009 BM149 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
296178 2009 BB150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296179 2009 BM151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
296180 2009 BO151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
296181 2009 BH153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296182 2009 BW153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296183 2009 BU156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
296184 2009 BZ157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296185 2009 BH159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296186 2009 BK159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296187 2009 BD160 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
296188 2009 BH161 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296189 2009 BO170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296190 2009 BY170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296191 2009 BB171 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
296192 2009 BU172 18/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
296193 2009 BQ176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296194 2009 BA183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296195 2009 BH183 25/01/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
296196 2009 BN183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296197 2009 BN186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296198 2009 BA187 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296199 2009 BH187 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,0 km MPC · JPL
296200 2009 BM187 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296201 2009 BN188 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
296202 2009 BO188 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296203 2009 BY188 18/01/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
296204 2009 BT189 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
296205 2009 CC1 01/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
296206 2009 CE1 01/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
296207 2009 CO2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
296208 2009 CG5 13/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
296209 2009 CO7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
296210 2009 CQ12 02/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
296211 2009 CB15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296212 2009 CK22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296213 2009 CL22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296214 2009 CM22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296215 2009 CN23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296216 2009 CE26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296217 2009 CQ26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296218 2009 CM27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296219 2009 CY27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296220 2009 CC28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296221 2009 CW28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296222 2009 CN29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296223 2009 CR33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296224 2009 CB35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296225 2009 CQ36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296226 2009 CH38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
296227 2009 CK38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296228 2009 CB39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296229 2009 CC44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296230 2009 CG44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296231 2009 CR45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296232 2009 CS47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296233 2009 CQ50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296234 2009 CD51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
296235 2009 CK51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
296236 2009 CF54 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296237 2009 CA56 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296238 2009 CW57 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
296239 2009 CY59 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
296240 2009 CE60 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
296241 2009 CN60 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296242 2009 DW6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296243 2009 DZ11 18/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296244 2009 DA12 22/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
296245 2009 DQ12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296246 2009 DN13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296247 2009 DA15 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,0 km MPC · JPL
296248 2009 DL17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296249 2009 DR18 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296250 2009 DC20 16/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
296251 2009 DH21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296252 2009 DK23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296253 2009 DM23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
296254 2009 DP23 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296255 2009 DU23 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296256 2009 DB28 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,6 km MPC · JPL
296257 2009 DQ31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296258 2009 DW32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296259 2009 DP33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296260 2009 DM34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296261 2009 DX34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296262 2009 DA35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296263 2009 DO35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296264 2009 DH36 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296265 2009 DY38 19/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296266 2009 DO39 19/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296267 2009 DY40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
296268 2009 DA41 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
296269 2009 DZ41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296270 2009 DO43 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296271 2009 DH45 26/02/2009 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
296272 2009 DU45 23/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296273 2009 DX45 23/02/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
296274 2009 DV47 28/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,8 km MPC · JPL
296275 2009 DD48 26/02/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
296276 2009 DN51 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296277 2009 DB55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296278 2009 DD57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296279 2009 DG58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296280 2009 DH61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296281 2009 DL61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296282 2009 DP65 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
296283 2009 DQ69 26/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296284 2009 DF71 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
296285 2009 DD73 25/02/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
296286 2009 DF73 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296287 2009 DV74 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296288 2009 DE75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296289 2009 DY77 24/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
296290 2009 DE82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
296291 2009 DU83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296292 2009 DA86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296293 2009 DD89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296294 2009 DL89 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296295 2009 DN90 26/02/2009 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
296296 2009 DW104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296297 2009 DT106 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296298 2009 DQ107 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
296299 2009 DF113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
296300 2009 DA120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296301 2009 DU121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296302 2009 DN123 24/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
296303 2009 DH125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296304 2009 DH126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296305 2009 DP126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296306 2009 DS127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296307 2009 DU127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296308 2009 DV128 24/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
296309 2009 DX128 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
296310 2009 DC131 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296311 2009 DS131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296312 2009 DW133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296313 2009 DJ134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
296314 2009 DG137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296315 2009 DK137 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296316 2009 DB140 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296317 2009 DL140 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296318 2009 EN2 03/03/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
296319 2009 EE3 05/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 2,9 km MPC · JPL
296320 2009 EX7 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
296321 2009 EM11 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296322 2009 ER14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296323 2009 ES14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296324 2009 ES15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296325 2009 EG16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296326 2009 EX16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296327 2009 EN17 15/03/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
296328 2009 EU19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296329 2009 EW19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
296330 2009 EF20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
296331 2009 EO21 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
296332 2009 EC22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
296333 2009 EZ22 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
296334 2009 EQ24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296335 2009 EM25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296336 2009 EA26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
296337 2009 EQ28 03/03/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
296338 2009 EL29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
296339 2009 EC31 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296340 2009 FO 17/03/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
296341 2009 FE1 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
296342 2009 FV3 18/03/2009 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
296343 2009 FX3 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
296344 2009 FJ4 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
296345 2009 FR4 19/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,2 km MPC · JPL
296346 2009 FO7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296347 2009 FA9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296348 2009 FE9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
296349 2009 FN9 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
296350 2009 FJ11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296351 2009 FZ18 20/03/2009 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
296352 2009 FA22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296353 2009 FG22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
296354 2009 FH22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296355 2009 FO22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296356 2009 FE23 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
296357 2009 FN23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
296358 2009 FD25 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
296359 2009 FK25 21/03/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
296360 2009 FM25 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
296361 2009 FQ25 22/03/2009 Hibiscus N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
296362 2009 FU25 21/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 4,4 km MPC · JPL
296363 2009 FH26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296364 2009 FE27 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296365 2009 FZ29 25/03/2009 Kanab E. E. Sheridan 1,0 km MPC · JPL
296366 2009 FD30 23/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
296367 2009 FF31 24/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
296368 2009 FM37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
296369 2009 FP37 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296370 2009 FS39 27/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296371 2009 FF42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296372 2009 FH42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296373 2009 FK43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 6,5 km MPC · JPL
296374 2009 FA44 29/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
296375 2009 FU44 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296376 2009 FW44 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296377 2009 FD46 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296378 2009 FU46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296379 2009 FW48 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296380 2009 FV52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296381 2009 FM53 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
296382 2009 FF56 19/03/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
296383 2009 FB57 29/03/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
296384 2009 FW57 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296385 2009 FY57 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296386 2009 FK64 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
296387 2009 FX64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296388 2009 FE65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296389 2009 FD68 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296390 2009 FR68 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296391 2009 FJ70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296392 2009 FN70 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296393 2009 FQ70 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296394 2009 FE71 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296395 2009 FF71 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296396 2009 FW71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296397 2009 FS72 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
296398 2009 FU72 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296399 2009 FJ74 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296400 2009 FO74 17/03/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296401 2009 FF75 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296402 2009 GF1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
296403 2009 GQ1 05/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
296404 2009 GT1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 770 m MPC · JPL
296405 2009 GE2 05/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
296406 2009 GO3 15/04/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
296407 2009 GY3 05/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,2 km MPC · JPL
296408 2009 GV4 15/04/2009 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
296409 2009 GC5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296410 2009 GK5 02/04/2009 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
296411 2009 GX5 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
296412 2009 HA1 16/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
296413 2009 HO1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
296414 2009 HT1 17/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
296415 2009 HF3 16/04/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
296416 2009 HK3 16/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296417 2009 HT3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296418 2009 HE4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296419 2009 HT4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296420 2009 HT14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296421 2009 HQ18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296422 2009 HY18 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296423 2009 HO22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
296424 2009 HM31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296425 2009 HZ35 20/04/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
296426 2009 HQ36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
296427 2009 HD37 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296428 2009 HM39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296429 2009 HB41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296430 2009 HU41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296431 2009 HS42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296432 2009 HN43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296433 2009 HG45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
296434 2009 HD47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296435 2009 HH48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296436 2009 HJ48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296437 2009 HY48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
296438 2009 HZ48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296439 2009 HA49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296440 2009 HP51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296441 2009 HQ51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296442 2009 HV53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296443 2009 HL54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296444 2009 HS54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296445 2009 HQ57 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
296446 2009 HF58 24/04/2009 Gaisberg R. Gierlinger 1,2 km MPC · JPL
296447 2009 HG58 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
296448 2009 HE59 21/04/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,7 km MPC · JPL
296449 2009 HM59 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
296450 2009 HL64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296451 2009 HS64 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296452 2009 HY64 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296453 2009 HD65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296454 2009 HJ65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296455 2009 HR73 18/04/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
296456 2009 HY73 19/04/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
296457 2009 HQ76 26/04/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
296458 2009 HJ79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296459 2009 HN79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296460 2009 HQ80 28/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296461 2009 HY80 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
296462 Corylachlan 2009 HZ81 23/04/2009 Zadko M. Todd 1,5 km MPC · JPL
296463 2009 HT83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296464 2009 HC84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296465 2009 HK88 24/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
296466 2009 HU88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
296467 2009 HO89 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
296468 2009 HV90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
296469 2009 HB91 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
296470 2009 HG92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296471 2009 HS93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296472 2009 HA94 28/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
296473 2009 HX95 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296474 2009 HN97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296475 2009 HA98 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
296476 2009 HB98 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296477 2009 HS99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
296478 2009 HP101 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296479 2009 HR101 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
296480 2009 HW101 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296481 2009 HM102 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296482 2009 HX102 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296483 2009 HJ103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296484 2009 HW103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
296485 2009 HP104 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296486 2009 HT105 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
296487 2009 HX105 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296488 2009 JX 03/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
296489 2009 JY 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
296490 2009 JD1 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
296491 2009 JH1 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
296492 2009 JS1 02/05/2009 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
296493 2009 JB2 02/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
296494 2009 JC2 02/05/2009 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
296495 2009 JF4 14/05/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
296496 2009 JL6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296497 2009 JY10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296498 2009 JB12 15/05/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
296499 2009 JO15 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
296500 2009 JZ15 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296501 2009 JL16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296502 2009 JM16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296503 2009 KW 16/05/2009 Sierra Stars R. Matson 1,5 km MPC · JPL
296504 2009 KM1 18/05/2009 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
296505 2009 KJ2 19/05/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
296506 2009 KL3 23/05/2009 Sierra Stars R. Matson 780 m MPC · JPL
296507 2009 KL4 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
296508 2009 KA8 27/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
296509 2009 KN9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296510 2009 KL11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296511 2009 KF19 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296512 2009 KW19 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296513 2009 KB22 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
296514 2009 KK24 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296515 2009 KJ28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
296516 2009 LJ 02/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 3,8 km MPC · JPL
296517 2009 LC1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296518 2009 LK5 13/06/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
296519 2009 LG6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
296520 2009 MO 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
296521 2009 MZ8 29/06/2009 Eskridge G. Hug 960 m MPC · JPL
296522 2009 OB 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
296523 2009 OT 18/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
296524 2009 OU1 19/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
296525 Milanovskiy 2009 OU2 20/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,8 km MPC · JPL
296526 2009 OW5 26/07/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296527 2009 OG7 27/07/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296528 2009 OM8 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
296529 2009 OL9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
296530 2009 OV9 28/07/2009 Tzec Maun E. Schwab 900 m MPC · JPL
296531 2009 OF10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
296532 2009 OW10 28/07/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
296533 2009 OM12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296534 2009 OG16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296535 2009 OA18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296536 2009 OC18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296537 2009 OK19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296538 2009 OF20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
296539 2009 OM22 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
296540 2009 OE23 20/07/2009 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
296541 2009 OP23 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
296542 2009 OY24 24/07/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296543 2009 PA1 11/08/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
296544 2009 PC2 15/08/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
296545 2009 PH5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 7,3 km MPC · JPL
296546 2009 PE9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296547 2009 PO10 28/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296548 2009 PG15 15/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296549 2009 PY19 01/08/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
296550 2009 PV20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296551 2009 QY1 16/08/2009 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
296552 2009 QR7 18/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
296553 2009 QQ11 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
296554 2009 QK15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
296555 2009 QZ16 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 7,0 km MPC · JPL
296556 2009 QW23 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296557 2009 QG24 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296558 2009 QJ24 16/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
296559 2009 QS26 22/08/2009 Guidestar M. Emmerich, S. Melchert 850 m MPC · JPL
296560 2009 QJ28 20/08/2009 Drebach Drebach Obs. 860 m MPC · JPL
296561 2009 QZ30 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
296562 2009 QJ34 25/08/2009 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 4,8 km MPC · JPL
296563 2009 QS35 29/08/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,9 km MPC · JPL
296564 2009 QU37 29/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
296565 2009 QP40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
296566 2009 QB43 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
296567 2009 QJ43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
296568 2009 QL44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
296569 2009 QA46 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296570 2009 QN49 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296571 2009 QV51 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296572 2009 QD55 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
296573 2009 QT55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296574 2009 QU55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296575 2009 QJ58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296576 2009 QC59 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296577 Arkhangelsk 2009 RV2 11/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,2 km MPC · JPL
296578 2009 RB6 13/09/2009 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
296579 2009 RC6 13/09/2009 Dauban F. Kugel 910 m MPC · JPL
296580 2009 RT7 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
296581 2009 RU8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296582 2009 RM11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296583 2009 RD14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296584 2009 RQ16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296585 2009 RZ18 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
296586 2009 RB25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296587 2009 RA26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
296588 2009 RW30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296589 2009 RN31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
296590 2009 RV31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296591 2009 RZ31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296592 2009 RA33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
296593 2009 RO34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296594 2009 RG46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296595 2009 RV50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296596 2009 RD52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296597 2009 RF52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296598 2009 RA55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296599 2009 RH55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296600 2009 RC56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296601 2009 RE57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296602 2009 RL60 14/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
296603 2009 RG62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296604 2009 RT63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
296605 2009 RV69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296606 2009 RC70 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
296607 2009 RV70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296608 2009 RM73 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296609 2009 RA75 14/09/2009 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
296610 2009 SV12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296611 2009 SH13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296612 2009 SA19 18/09/2009 Nazaret G. Muler 980 m MPC · JPL
296613 2009 SY20 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296614 2009 SC21 17/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296615 2009 SL21 21/09/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
296616 2009 SX28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296617 2009 SW30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296618 2009 SY30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
296619 2009 SY35 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
296620 2009 SJ40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296621 2009 SQ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296622 2009 SE46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296623 2009 SG47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296624 2009 SP50 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296625 2009 SY50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
296626 2009 SO53 17/09/2009 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
296627 2009 SU54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
296628 2009 SN58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296629 2009 SX59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296630 2009 SK60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296631 2009 SG61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
296632 2009 SZ65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296633 2009 SA70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
296634 2009 SX70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296635 2009 SA75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296636 2009 SR75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296637 2009 SR87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296638 Sergeibelov 2009 SD101 23/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 5,1 km MPC · JPL
296639 2009 SA102 23/09/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296640 2009 SA107 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
296641 2009 ST109 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296642 2009 SE115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296643 2009 SF115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296644 2009 SE118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296645 2009 SG119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296646 2009 SY119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296647 2009 SR120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296648 2009 SG122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296649 2009 SH124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296650 2009 SC129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296651 2009 SH130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296652 2009 SC133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296653 2009 SN135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296654 2009 SW135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
296655 2009 SS136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296656 2009 SD139 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
296657 2009 SY141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296658 2009 SS143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296659 2009 SZ143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296660 2009 ST149 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
296661 2009 SK151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296662 2009 SH153 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296663 2009 SO154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296664 2009 SQ155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
296665 2009 SS155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296666 2009 SQ156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
296667 2009 SM159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296668 2009 SY159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296669 2009 SG163 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296670 2009 SW163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296671 2009 SP170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
296672 2009 SU173 18/09/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
296673 2009 ST183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296674 2009 SH188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296675 2009 SS189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296676 2009 ST191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296677 2009 SA208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296678 2009 SQ209 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
296679 2009 SD211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296680 2009 SA212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
296681 2009 SZ213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
296682 2009 SM218 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296683 2009 SS227 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
296684 2009 SS229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296685 2009 SW235 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296686 2009 SN236 16/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296687 2009 SU238 16/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
296688 2009 SF240 17/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296689 2009 SD242 21/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296690 2009 SM245 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296691 2009 SC246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296692 2009 SV246 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
296693 2009 SD247 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296694 2009 SV253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
296695 2009 SY254 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
296696 2009 SJ265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
296697 2009 SD269 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
296698 2009 SF275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296699 2009 SY276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296700 2009 SG277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296701 2009 SS278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296702 2009 SD282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296703 2009 SZ284 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296704 2009 SA291 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296705 2009 SW296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296706 2009 SG306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296707 2009 SK313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
296708 2009 SN314 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296709 2009 SV320 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
296710 2009 SX323 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
296711 2009 SF327 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296712 2009 SA330 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296713 2009 SQ331 19/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
296714 2009 SL335 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
296715 2009 SQ337 28/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
296716 2009 SP342 16/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
296717 2009 SX344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296718 2009 ST346 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
296719 2009 SH349 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296720 2009 SX349 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296721 2009 SE351 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
296722 2009 SJ352 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296723 2009 SD353 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296724 2009 SL353 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
296725 2009 SW354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
296726 2009 SA356 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
296727 2009 SO359 23/09/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
296728 2009 SQ360 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
296729 2009 SF361 28/09/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
296730 2009 TD3 09/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
296731 2009 TK10 14/10/2009 Nazaret G. Muler 5,5 km MPC · JPL
296732 2009 TP11 14/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
296733 2009 TT14 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
296734 2009 TH16 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
296735 2009 TT17 15/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
296736 2009 TH20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296737 2009 TS20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
296738 2009 TO25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
296739 2009 TY26 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296740 2009 TD31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296741 2009 TO34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
296742 2009 TR35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
296743 2009 TQ41 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
296744 2009 TZ43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
296745 2009 TL46 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
296746 2009 UV 16/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
296747 2009 UB1 17/10/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,5 km MPC · JPL
296748 2009 UT1 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296749 2009 UH12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
296750 2009 UW13 19/10/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
296751 2009 UX13 19/10/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
296752 2009 UB14 19/10/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
296753 Mustafamahmoud 2009 UP14 19/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,9 km MPC · JPL
296754 2009 UM24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
296755 2009 UV27 22/10/2009 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
296756 2009 UY27 22/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
296757 2009 US29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
296758 2009 UM33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
296759 2009 UD34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296760 2009 UP35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
296761 2009 UP41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296762 2009 UH45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
296763 2009 UB51 22/10/2009 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
296764 2009 UH68 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296765 2009 UR69 21/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
296766 2009 UP76 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296767 2009 UR79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
296768 2009 UM80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296769 2009 UQ82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
296770 2009 UA84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
296771 2009 UF88 21/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
296772 2009 UE100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296773 2009 UO103 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296774 2009 UG121 24/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 12 km MPC · JPL
296775 2009 UW121 25/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296776 2009 UG127 24/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
296777 2009 UX130 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
296778 2009 UJ132 16/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296779 2009 UW135 29/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
296780 2009 UB140 27/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
296781 2009 UH143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
296782 2009 UW148 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296783 2009 UT151 16/10/2009 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
296784 2009 UU151 16/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
296785 2009 UA153 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296786 2009 UX153 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
296787 2009 UR154 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
296788 2009 VP1 09/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 890 m MPC · JPL
296789 2009 VX9 08/11/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
296790 2009 VQ18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296791 2009 VV18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296792 2009 VF24 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
296793 2009 VL25 10/11/2009 Dauban F. Kugel 18 km MPC · JPL
296794 2009 VS29 09/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296795 2009 VY34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296796 2009 VK35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
296797 2009 VA38 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
296798 2009 VX38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296799 2009 VT41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296800 2009 VQ48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296801 2009 VU49 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296802 2009 VV53 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296803 2009 VU55 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
296804 2009 VD58 15/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296805 2009 VJ59 08/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
296806 2009 VK61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
296807 2009 VF72 14/11/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
296808 2009 VO75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
296809 2009 VC79 10/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
296810 2009 VA93 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
296811 2009 VX94 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296812 2009 VN100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296813 2009 VL111 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,3 km MPC · JPL
296814 2009 VF112 09/11/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
296815 2009 VE114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296816 2009 VR116 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296817 2009 WF3 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 12 km MPC · JPL
296818 2009 WW5 17/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,5 km MPC · JPL
296819 Artesian 2009 WY6 17/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,6 km MPC · JPL
296820 2009 WT7 18/11/2009 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
296821 2009 WX10 19/11/2009 Drebach Drebach Obs. 4,6 km MPC · JPL
296822 2009 WP24 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296823 2009 WB25 21/11/2009 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
296824 2009 WK28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296825 2009 WG36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296826 2009 WH36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296827 2009 WM37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296828 2009 WC40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296829 2009 WJ40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296830 2009 WG46 18/11/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
296831 2009 WW47 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
296832 2009 WZ48 19/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
296833 2009 WY49 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296834 2009 WA64 16/11/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
296835 2009 WX66 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296836 2009 WS68 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296837 2009 WO71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296838 2009 WB73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296839 2009 WF77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296840 2009 WW78 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296841 2009 WL79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296842 2009 WT83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296843 2009 WK84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
296844 2009 WN84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
296845 2009 WG88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296846 2009 WA107 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296847 2009 WR115 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296848 2009 WJ169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296849 2009 WF172 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
296850 2009 WP176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296851 2009 WJ182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
296852 2009 WV184 23/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
296853 2009 WC185 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
296854 2009 WP188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
296855 2009 WG198 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296856 2009 WK204 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296857 2009 WM206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296858 2009 WA207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296859 2009 WA215 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296860 2009 WU225 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
296861 2009 WU241 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296862 2009 WN259 27/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
296863 2009 WW260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296864 2009 WY261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296865 2009 WP262 21/11/2009 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
296866 2009 XB7 12/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,8 km MPC · JPL
296867 2009 XC9 10/12/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
296868 2009 XL9 11/12/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296869 2009 XD10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296870 2009 XP14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
296871 2009 YN6 16/12/2009 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
296872 2009 YO6 17/12/2009 Hibiscus N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
296873 2009 YV19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296874 2009 YY21 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
296875 2010 AT5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296876 2010 AS12 06/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
296877 2010 AR19 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296878 2010 AU31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296879 2010 AK32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296880 2010 AZ39 07/01/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
296881 2010 AM40 09/01/2010 Tzec Maun F. Tozzi 6,0 km MPC · JPL
296882 2010 AU40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296883 2010 AD52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
296884 2010 AH54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296885 2010 AU55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296886 2010 AF79 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296887 2010 AB88 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
296888 2010 BM1 17/01/2010 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
296889 2010 BC4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
296890 2010 BA5 21/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 4,7 km MPC · JPL
296891 2010 BS9 16/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
296892 2010 BF25 17/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
296893 2010 BV36 18/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
296894 2010 BP39 19/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
296895 2010 BS46 19/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
296896 2010 BN105 28/01/2010 WISE WISE 7,0 km MPC · JPL
296897 2010 CH3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296898 2010 CJ4 23/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
296899 2010 CO7 06/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
296900 2010 CY9 08/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296901 2010 CL12 12/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 1,9 km MPC · JPL
296902 2010 CN13 10/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
296903 2010 CK16 11/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
296904 2010 CH29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296905 Korochantsev 2010 CJ36 10/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 530 m MPC · JPL
296906 2010 CO51 13/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
296907 Alexander 2010 CA52 13/02/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
296908 2010 CM55 09/02/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
296909 2010 CO55 12/02/2010 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
296910 2010 CQ68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296911 2010 CT75 13/02/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
296912 2010 CX75 13/02/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
296913 2010 CY77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296914 2010 CO81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
296915 2010 CX84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
296916 2010 CW92 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296917 2010 CD95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296918 2010 CJ95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296919 2010 CR105 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
296920 2010 CT107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296921 2010 CU107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296922 2010 CK117 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
296923 2010 CV133 15/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
296924 2010 CS134 15/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
296925 2010 CV137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296926 2010 CR146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296927 2010 CY146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296928 Francescopalla 2010 CE155 17/02/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 3,8 km MPC · JPL
296929 2010 CT160 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296930 2010 CB181 13/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
296931 2010 CF232 09/11/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
296932 2010 CR235 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
296933 2010 DH6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
296934 2010 DU6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296935 2010 DV6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296936 2010 DV11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
296937 2010 DQ15 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
296938 2010 DX16 16/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
296939 2010 DH26 20/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
296940 2010 DT39 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
296941 2010 DU42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296942 2010 DU44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296943 2010 DN45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296944 2010 DX62 25/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
296945 2010 DD78 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
296946 2010 DN78 16/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
296947 2010 DS78 20/02/2010 Jarnac Jarnac Obs. 4,8 km MPC · JPL
296948 2010 DP79 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296949 2010 EH14 05/03/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
296950 Robertbauer 2010 EJ19 04/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
296951 2010 EL21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296952 2010 EW29 05/03/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
296953 2010 EX33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296954 2010 EE34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296955 2010 EJ34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296956 2010 ES34 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
296957 2010 EJ35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
296958 2010 ER37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
296959 2010 ES42 05/03/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
296960 2010 EY43 13/03/2010 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
296961 2010 EU44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
296962 2010 EF66 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
296963 2010 EA67 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296964 2010 EN70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296965 2010 EF74 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296966 2010 EG74 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
296967 2010 EK74 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,3 km MPC · JPL
296968 Ignatianum 2010 ES74 12/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,1 km MPC · JPL
296969 2010 EU75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296970 2010 EA77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296971 2010 EN77 12/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
296972 2010 ER78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296973 2010 EU82 12/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
296974 2010 EY85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296975 2010 EN87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296976 2010 EY98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296977 2010 ED99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296978 2010 ER99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296979 2010 EV101 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296980 2010 EC104 15/03/2010 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
296981 2010 EN104 12/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
296982 2010 EP104 12/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
296983 2010 EQ105 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296984 2010 ER105 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296985 2010 ED109 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296986 2010 EK113 04/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
296987 Piotrflin 2010 ET119 11/03/2010 Andrushivka Andrushivka Obs. 6,4 km MPC · JPL
296988 2010 EA125 12/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296989 2010 EE125 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296990 2010 EM125 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296991 2010 EM126 14/03/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
296992 2010 EW129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296993 2010 ER132 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296994 2010 EA133 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296995 2010 EG137 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
296996 2010 ES139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
296997 2010 FC17 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296998 2010 FM19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
296999 2010 FN28 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297000 2010 FV28 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

292.000s  • 293.000s  • 294.000s  • 295.000s  • 296.000s  • 297.000s  • 298.000s  • 299.000s  • 300.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001