Danh sách tiểu hành tinh/475001–476000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475001 2005 TX155 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475002 2005 TN157 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475003 2005 TO160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475004 2005 TK161 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475005 2005 TX161 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475006 2005 TE162 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475007 2005 TF163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475008 2005 TG165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475009 2005 TV167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475010 2005 TX168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
475011 2005 TG176 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475012 2005 TR176 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475013 2005 TF181 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475014 2005 TM191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475015 2005 TN191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475016 2005 UO 23/10/2005 Catalina CSS 160 m MPC · JPL
475017 2005 UC8 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 4,7 km MPC · JPL
475018 2005 UU8 20/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
475019 2005 UB9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
475020 2005 UN10 21/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
475021 2005 UA15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475022 2005 UD17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475023 2005 UY17 22/10/2005 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
475024 2005 UX20 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475025 2005 UB23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475026 2005 UX24 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475027 2005 US25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475028 2005 UF27 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475029 2005 UN27 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
475030 2005 UY27 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475031 2005 UM28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475032 2005 UP33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475033 2005 UN37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475034 2005 UW38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475035 2005 UH39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475036 2005 UH47 22/10/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
475037 2005 UY47 22/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475038 2005 UV57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475039 2005 UL58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475040 2005 UP59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475041 2005 UH62 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475042 2005 UO62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475043 2005 UK67 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475044 2005 UD70 10/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
475045 2005 UG70 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
475046 2005 UF72 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
475047 2005 UK85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475048 2005 UT86 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475049 2005 UC92 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475050 2005 UR96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475051 2005 UU97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475052 2005 UD98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475053 2005 UV101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475054 2005 UA102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
475055 2005 UV103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475056 2005 UH104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475057 2005 UR106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475058 2005 UD114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475059 2005 UW115 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
475060 2005 UM118 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
475061 2005 UN118 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475062 2005 UE122 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475063 2005 UV123 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475064 2005 UK126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
475065 2005 UW126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475066 2005 UH128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
475067 2005 UC129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475068 2005 UB133 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475069 2005 UP133 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475070 2005 UC136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475071 2005 UZ136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475072 2005 US139 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475073 2005 UY139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475074 2005 UC143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475075 2005 UO147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475076 2005 UA152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475077 2005 UO155 26/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
475078 2005 UZ156 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475079 2005 UL157 28/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
475080 2005 UR157 26/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 710 m MPC · JPL
475081 2005 UP163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475082 2005 UC170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475083 2005 UY172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475084 2005 UU175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
475085 2005 UM183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475086 2005 UP183 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475087 2005 UF187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475088 2005 UM187 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475089 2005 UE188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475090 2005 UL188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475091 2005 UF194 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
475092 2005 UV194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
475093 2005 UG197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475094 2005 UC200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
475095 2005 UZ202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475096 2005 UD203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475097 2005 UY217 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
475098 2005 UB219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475099 2005 UV219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475100 2005 UH222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475101 2005 UR222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475102 2005 UQ231 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475103 2005 UV231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
475104 2005 UO233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475105 2005 UP234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475106 2005 UA237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475107 2005 UB237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475108 2005 UN245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475109 2005 UC252 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475110 2005 US252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475111 2005 UC259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
475112 2005 UO260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475113 2005 UM262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475114 2005 UF265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475115 2005 UQ269 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475116 2005 UT270 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475117 2005 UN274 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475118 2005 UO275 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475119 2005 UY279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475120 2005 UW280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475121 2005 UT284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475122 2005 UD287 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475123 2005 UH289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475124 2005 UN289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475125 2005 UG294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475126 2005 UJ299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475127 2005 UO301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475128 2005 UU306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475129 2005 UN307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475130 2005 UR312 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475131 2005 UO317 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475132 2005 UT321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475133 2005 UB325 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475134 2005 UH332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475135 2005 UJ335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475136 2005 UY337 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475137 2005 UB342 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
475138 2005 UG342 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
475139 2005 UC345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475140 2005 UU347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475141 2005 UQ348 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
475142 2005 UD349 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475143 2005 US350 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475144 2005 UK354 29/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
475145 2005 UP354 29/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
475146 2005 UZ358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475147 2005 UX362 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475148 2005 UR364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475149 2005 UY366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475150 2005 UC370 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475151 2005 UF374 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475152 2005 UY375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
475153 2005 UO379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475154 2005 UL380 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475155 2005 UA381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475156 2005 UJ386 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475157 2005 UO395 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475158 2005 US395 30/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475159 2005 UP396 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
475160 2005 UQ405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475161 2005 UH408 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475162 2005 UF410 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475163 2005 UZ411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475164 2005 UQ417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475165 2005 UK424 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475166 2005 UT432 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475167 2005 UO433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475168 2005 UL434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475169 2005 UW440 29/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475170 2005 UW444 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
475171 2005 UC445 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475172 2005 UC450 31/10/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
475173 2005 UL457 25/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
475174 2005 UX459 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475175 2005 UJ460 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475176 2005 UQ471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475177 2005 US471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
475178 2005 UC472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475179 2005 UC473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
475180 2005 UQ475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475181 2005 UE484 22/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
475182 2005 UE486 23/10/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
475183 2005 UP486 14/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
475184 2005 UO500 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
475185 2005 UF503 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475186 2005 UJ510 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475187 2005 UM510 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475188 2005 UO510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475189 2005 UB512 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475190 2005 UL514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
475191 2005 UP516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
475192 2005 UK517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
475193 2005 UG518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
475194 2005 UR518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
475195 2005 UC521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
475196 2005 US522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
475197 2005 UX530 22/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475198 2005 VC1 30/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
475199 2005 VQ2 05/11/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,7 km MPC · JPL
475200 2005 VR3 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475201 2005 VR5 10/11/2005 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
475202 2005 VU10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475203 2005 VA11 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475204 2005 VU15 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
475205 2005 VQ16 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
475206 2005 VD18 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475207 2005 VS20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
475208 2005 VK25 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
475209 2005 VV25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475210 2005 VM34 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475211 2005 VV34 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475212 2005 VA37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475213 2005 VS37 03/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475214 2005 VW37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475215 2005 VX46 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475216 2005 VJ62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475217 2005 VC71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475218 2005 VP72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475219 2005 VD79 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475220 2005 VG87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475221 2005 VN89 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475222 2005 VC90 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475223 2005 VU96 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
475224 2005 VC98 07/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
475225 2005 VL101 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
475226 2005 VX109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
475227 2005 VU110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475228 2005 VJ112 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
475229 2005 VL114 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475230 2005 VD125 11/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
475231 2005 VJ129 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475232 2005 VK130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
475233 2005 VW132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
475234 2005 WH 19/11/2005 Mayhill A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
475235 2005 WF2 10/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475236 2005 WV3 23/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
475237 2005 WL10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475238 2005 WO12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
475239 2005 WD16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475240 2005 WK17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475241 2005 WU20 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475242 2005 WB21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475243 2005 WP24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
475244 2005 WU28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475245 2005 WL30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475246 2005 WL31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475247 2005 WX32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475248 2005 WH33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475249 2005 WM37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475250 2005 WP40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
475251 2005 WZ45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475252 2005 WQ46 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475253 2005 WN48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475254 2005 WP62 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475255 2005 WM64 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
475256 2005 WV66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475257 2005 WC67 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475258 2005 WM68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475259 2005 WM76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
475260 2005 WS78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475261 2005 WQ85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
475262 2005 WR90 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
475263 2005 WE91 21/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
475264 2005 WY92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475265 2005 WG101 12/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
475266 2005 WC103 26/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
475267 2005 WO103 26/11/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
475268 2005 WN121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475269 2005 WF124 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475270 2005 WX124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475271 2005 WB125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475272 2005 WK125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
475273 2005 WR126 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475274 2005 WF127 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475275 2005 WJ127 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475276 2005 WR139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475277 2005 WP142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475278 2005 WS144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475279 2005 WF148 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475280 2005 WJ149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475281 2005 WK150 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475282 2005 WO151 28/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
475283 2005 WW152 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475284 2005 WM153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475285 2005 WU163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475286 2005 WV164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
475287 2005 WH172 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475288 2005 WO205 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475289 2005 XB2 01/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
475290 2005 XV3 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
475291 2005 XE19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475292 2005 XH29 04/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
475293 2005 XQ30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475294 2005 XJ32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
475295 2005 XS32 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
475296 2005 XT33 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475297 2005 XS48 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
475298 2005 XM50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475299 2005 XQ54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475300 2005 XN62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475301 2005 XF68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475302 2005 XZ69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
475303 2005 XB72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475304 2005 XB78 10/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,2 km MPC · JPL
475305 2005 XZ79 08/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475306 2005 YR1 21/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
475307 2005 YP13 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475308 2005 YR15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475309 2005 YB23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475310 2005 YU29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475311 2005 YA31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475312 2005 YU45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475313 2005 YC57 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475314 2005 YD82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475315 2005 YW100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
475316 2005 YL107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475317 2005 YX113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475318 2005 YZ126 27/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475319 2005 YS148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475320 2005 YE162 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475321 2005 YU167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
475322 2005 YE187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475323 2005 YK199 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475324 2005 YO199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475325 2005 YJ207 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475326 2005 YL224 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475327 2005 YN228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475328 2005 YC235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475329 2005 YV271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475330 2005 YX276 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475331 2006 AY18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475332 2006 AK27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475333 2006 AR28 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475334 2006 AW34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475335 2006 AQ42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
475336 2006 AN82 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475337 2006 AT104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475338 2006 AV104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475339 2006 BF1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475340 2006 BR28 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
475341 2006 BF48 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475342 2006 BP66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475343 2006 BX69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475344 2006 BO98 28/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
475345 2006 BJ107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475346 2006 BM110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475347 2006 BG111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475348 2006 BK140 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475349 2006 BR146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475350 2006 BB161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
475351 2006 BP164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475352 2006 BF193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475353 2006 BX234 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475354 2006 CE 01/02/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
475355 2006 CP2 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475356 2006 CQ5 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475357 2006 CB12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475358 2006 CY15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475359 2006 CC26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475360 2006 CH48 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475361 2006 CX67 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475362 2006 CE68 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475363 2006 DE32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475364 2006 DD37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475365 2006 DC43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475366 2006 DU45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475367 2006 DA114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475368 2006 DG116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475369 2006 DC128 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
475370 2006 DV132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475371 2006 DQ134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475372 2006 DN154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475373 2006 DV165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475374 2006 DP216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475375 2006 EY1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 890 m MPC · JPL
475376 2006 ET16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475377 2006 EO34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475378 2006 ES73 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
475379 2006 FX13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475380 2006 FF25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475381 2006 FV54 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475382 2006 GZ3 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475383 2006 GP5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475384 2006 GN19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
475385 2006 GH20 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475386 2006 GT21 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475387 2006 GA28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475388 2006 GK38 02/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
475389 2006 GR51 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
475390 2006 HN7 19/04/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
475391 2006 HW30 02/04/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
475392 2006 HY32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475393 2006 HW35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475394 2006 HJ43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475395 2006 HN49 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475396 2006 HE58 19/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
475397 2006 HK74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475398 2006 HU88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475399 2006 HK106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475400 2006 HH117 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475401 2006 HH152 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475402 2006 JN2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475403 2006 JO4 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475404 2006 JV4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475405 2006 JU6 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475406 2006 JP16 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475407 2006 JX21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475408 2006 JG29 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,3 km MPC · JPL
475409 2006 JQ31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475410 2006 JS56 21/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
475411 2006 KA12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475412 2006 KZ12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475413 2006 KY13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475414 2006 KZ15 20/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
475415 2006 KP18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475416 2006 KE22 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475417 2006 KZ23 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475418 2006 KM35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475419 2006 KK52 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475420 2006 KK66 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475421 2006 KN80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475422 2006 KP95 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475423 2006 KH100 28/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
475424 2006 KX122 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475425 2006 MR1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475426 2006 PH 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
475427 2006 PV10 13/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
475428 2006 PJ20 22/06/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
475429 2006 QZ4 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475430 2006 QW11 16/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
475431 2006 QG17 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
475432 2006 QA87 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475433 2006 QW98 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475434 2006 QR121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
475435 2006 QR130 30/07/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
475436 2006 QZ147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475437 2006 QS170 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475438 2006 QD173 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
475439 2006 QG183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475440 2006 QC185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475441 2006 RP15 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475442 2006 RQ21 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475443 2006 RG24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475444 2006 RM35 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475445 2006 RD51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475446 2006 RM52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475447 2006 RJ54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475448 2006 RG55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475449 2006 RB56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475450 2006 RF59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475451 2006 RL65 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
475452 2006 RR66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475453 2006 RL68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475454 2006 RD74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475455 2006 RB76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475456 2006 RT78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475457 2006 RQ79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475458 2006 RT85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475459 2006 RK86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475460 2006 RY87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475461 2006 RM115 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475462 2006 SW5 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475463 2006 SW26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
475464 2006 SH38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475465 2006 SX66 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
475466 2006 SL73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475467 2006 SL81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475468 2006 SN83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475469 2006 SU89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475470 2006 ST92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475471 2006 SC93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475472 2006 SP116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475473 2006 SD117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475474 2006 SZ152 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475475 2006 SM158 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475476 2006 SM163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475477 2006 SL169 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475478 2006 ST175 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475479 2006 SQ176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475480 2006 SE185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475481 2006 SR185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
475482 2006 SQ193 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475483 2006 SF212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475484 2006 SE215 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
475485 2006 SM226 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
475486 2006 SX245 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475487 2006 SM252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475488 2006 SP253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475489 2006 SF258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475490 2006 SS260 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475491 2006 SG263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475492 2006 SZ264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475493 2006 SL265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475494 2006 SP265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475495 2006 SH267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475496 2006 SN268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475497 2006 SV271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475498 2006 SC286 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
475499 2006 SU295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475500 2006 SO301 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475501 2006 SW307 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475502 2006 SR310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475503 2006 SR314 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475504 2006 SZ315 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475505 2006 SU325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475506 2006 SV327 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475507 2006 SB329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475508 2006 SW330 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475509 2006 SB336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475510 2006 SY337 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475511 2006 SW342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475512 2006 SJ347 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475513 2006 SS351 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
475514 2006 ST351 30/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
475515 2006 SB358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
475516 2006 SK364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475517 2006 SJ367 25/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475518 2006 SC372 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
475519 2006 SZ374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
475520 2006 SA382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
475521 2006 SJ386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
475522 2006 SE391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475523 2006 ST394 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475524 2006 SL396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475525 2006 SM397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475526 2006 SG398 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475527 2006 SV398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475528 2006 SX398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475529 2006 SO403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475530 2006 SB407 18/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
475531 2006 SB411 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475532 2006 SD412 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475533 2006 SK412 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475534 2006 TS7 11/10/2006 Palomar NEAT 200 m MPC · JPL
475535 2006 TN10 19/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
475536 2006 TO11 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
475537 2006 TA15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475538 2006 TD17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475539 2006 TJ18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475540 2006 TA19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475541 2006 TB19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475542 2006 TB26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475543 2006 TB28 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
475544 2006 TB30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475545 2006 TG30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475546 2006 TL41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475547 2006 TR53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475548 2006 TB54 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475549 2006 TR56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475550 2006 TX59 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475551 2006 TG69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
475552 2006 TR72 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475553 2006 TL78 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475554 2006 TS79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475555 2006 TB81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
475556 2006 TW82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475557 2006 TB84 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
475558 2006 TU88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475559 2006 TM90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475560 2006 TP93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475561 2006 TK96 12/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
475562 2006 TA100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475563 2006 TO103 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475564 2006 TY112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
475565 2006 TZ121 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475566 2006 TE122 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475567 2006 TH123 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475568 2006 TF126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475569 2006 TZ126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475570 2006 TS127 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475571 2006 TV128 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475572 2006 UH 16/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
475573 2006 UC10 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475574 2006 UJ10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475575 2006 UG13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
475576 2006 UO27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475577 2006 UT27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475578 2006 UW27 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475579 2006 UC29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475580 2006 UP32 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475581 2006 UU32 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475582 2006 UO33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475583 2006 UN34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475584 2006 UX37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475585 2006 UY39 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
475586 2006 UA42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475587 2006 UR42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475588 2006 UX42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
475589 2006 UX45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475590 2006 UG46 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475591 2006 UR50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475592 2006 UE60 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475593 2006 UW60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475594 2006 UX73 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475595 2006 UH77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475596 2006 UU79 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475597 2006 UY81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475598 2006 UW84 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
475599 2006 UR86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475600 2006 UP87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475601 2006 UC91 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475602 2006 UV92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475603 2006 UU117 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475604 2006 UA128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475605 2006 UE129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475606 2006 UV130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475607 2006 UL133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475608 2006 UJ135 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475609 2006 UJ136 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475610 2006 UX137 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475611 2006 UC139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475612 2006 UN144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475613 2006 UV154 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475614 2006 UZ158 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475615 2006 UK165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475616 2006 UD167 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475617 2006 UM167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475618 2006 UF168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475619 2006 UT168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475620 2006 UC170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475621 2006 UN173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475622 2006 UP180 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
475623 2006 US186 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
475624 2006 UO192 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475625 2006 UF198 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475626 2006 UF199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475627 2006 UN199 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475628 2006 UD213 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475629 2006 UC216 28/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 650 m MPC · JPL
475630 2006 UL219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475631 2006 UW223 17/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
475632 2006 UZ235 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475633 2006 UX236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475634 2006 UD240 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475635 2006 UD241 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475636 2006 UQ241 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475637 2006 UY241 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475638 2006 UN252 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475639 2006 UH254 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475640 2006 UV254 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475641 2006 US255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475642 2006 UC261 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475643 2006 UL264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475644 2006 UP264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475645 2006 UK265 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
475646 2006 UN266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
475647 2006 UA270 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475648 2006 UJ279 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
475649 2006 UF282 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475650 2006 UH284 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475651 2006 UN285 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475652 2006 UH289 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475653 2006 UP289 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475654 2006 UL334 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475655 2006 UD337 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475656 2006 UW339 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475657 2006 UX339 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475658 2006 UR341 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475659 2006 UU346 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
475660 2006 UJ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475661 2006 VG9 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475662 2006 VA10 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475663 2006 VF10 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475664 2006 VH12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475665 2006 VY13 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,4 km MPC · JPL
475666 2006 VQ16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475667 2006 VU16 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475668 2006 VR18 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475669 2006 VV23 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475670 2006 VQ27 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475671 2006 VK28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475672 2006 VE41 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475673 2006 VQ44 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475674 2006 VE46 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475675 2006 VF46 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475676 2006 VH53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475677 2006 VA55 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475678 2006 VO58 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475679 2006 VH59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475680 2006 VZ63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475681 2006 VY64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475682 2006 VC72 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475683 2006 VE79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475684 2006 VL80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475685 2006 VG81 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475686 2006 VA88 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475687 2006 VB91 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475688 2006 VD93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475689 2006 VP93 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475690 2006 VD97 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475691 2006 VD98 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475692 2006 VQ102 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475693 2006 VV105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475694 2006 VB108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475695 2006 VO112 13/11/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
475696 2006 VY113 13/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 860 m MPC · JPL
475697 2006 VN115 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475698 2006 VK117 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475699 2006 VV117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475700 2006 VR118 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475701 2006 VU120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475702 2006 VS124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475703 2006 VS128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475704 2006 VN130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
475705 2006 VU133 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475706 2006 VB137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475707 2006 VG142 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
475708 2006 VC161 09/11/2006 Apache Point A. E. Rose, A. C. Becker 990 m MPC · JPL
475709 2006 VF170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475710 2006 VL170 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475711 2006 VN171 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475712 2006 VR171 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475713 2006 VN173 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475714 2006 WB4 28/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475715 2006 WL4 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475716 2006 WF10 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475717 2006 WG10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475718 2006 WJ10 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475719 2006 WV10 16/11/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
475720 2006 WK29 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475721 2006 WW30 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475722 2006 WQ31 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475723 2006 WG33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475724 2006 WR36 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475725 2006 WD38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475726 2006 WN38 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475727 2006 WT38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475728 2006 WS39 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475729 2006 WB44 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475730 2006 WV46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475731 2006 WC47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475732 2006 WQ54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475733 2006 WJ67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475734 2006 WG71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475735 2006 WZ74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475736 2006 WO77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475737 2006 WC79 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475738 2006 WN83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475739 2006 WX88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475740 2006 WK89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475741 2006 WV93 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475742 2006 WX96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475743 2006 WK97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475744 2006 WD99 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475745 2006 WM99 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475746 2006 WN102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
475747 2006 WR105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475748 2006 WT111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475749 2006 WG127 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475750 2006 WU128 23/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
475751 2006 WS132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475752 2006 WG134 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475753 2006 WL137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475754 2006 WJ141 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475755 2006 WX152 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
475756 2006 WB153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475757 2006 WO153 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475758 2006 WY160 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475759 2006 WJ161 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475760 2006 WB163 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
475761 2006 WF163 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475762 2006 WW163 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475763 2006 WE171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475764 2006 WM171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475765 2006 WS173 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475766 2006 WG182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
475767 2006 WV183 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475768 2006 WZ188 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475769 2006 WC189 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475770 2006 WE192 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475771 2006 WQ192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475772 2006 WT193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475773 2006 WC195 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475774 2006 WY199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475775 2006 WS200 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475776 2006 WA201 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475777 2006 WJ201 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475778 2006 WA203 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475779 2006 WR203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
475780 2006 WZ204 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
475781 2006 XU1 10/12/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,4 km MPC · JPL
475782 2006 XN2 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
475783 2006 XR2 12/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
475784 2006 XA13 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475785 2006 XV15 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475786 2006 XJ16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475787 2006 XP20 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475788 2006 XR20 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475789 2006 XL23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
475790 2006 XV24 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475791 2006 XQ29 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475792 2006 XN31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475793 2006 XW34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475794 2006 XD35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
475795 2006 XU36 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475796 2006 XW38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475797 2006 XP43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475798 2006 XH54 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475799 2006 XM56 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475800 2006 XJ62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475801 2006 XM62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475802 Zurek 2006 XU67 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,7 km MPC · JPL
475803 2006 XV69 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475804 2006 XT72 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
475805 2006 YJ1 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475806 2006 YV4 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475807 2006 YZ15 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475808 2006 YU18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475809 2006 YH27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475810 2006 YN28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475811 2006 YZ28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475812 2006 YK30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475813 2006 YH52 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
475814 2006 YL52 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475815 2006 YB54 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475816 2006 YT55 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475817 2007 AX6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
475818 2007 AS9 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475819 2007 AR11 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
475820 2007 AB13 21/11/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
475821 2007 AY16 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475822 2007 AS20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475823 2007 AF21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475824 2007 AC23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475825 2007 AF26 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475826 2007 AU30 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475827 2007 BM 16/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
475828 2007 BU3 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475829 2007 BF4 16/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
475830 2007 BS6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475831 2007 BB12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475832 2007 BE12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475833 2007 BU12 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475834 2007 BY13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475835 2007 BG14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475836 2007 BB18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
475837 2007 BF24 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475838 2007 BM26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475839 2007 BN34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
475840 2007 BX40 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475841 2007 BV42 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475842 2007 BS43 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475843 2007 BS44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475844 2007 BT44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475845 2007 BZ46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475846 2007 BY47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475847 2007 BG48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475848 2007 BK48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475849 2007 BC55 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475850 2007 BR55 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475851 2007 BD56 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475852 2007 BE57 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475853 2007 BO57 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475854 2007 BD60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475855 2007 BZ60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475856 2007 BZ64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475857 2007 BJ68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475858 2007 BQ76 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475859 2007 BB77 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475860 2007 BT79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
475861 2007 BU86 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475862 2007 BH100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
475863 2007 CG1 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
475864 2007 CA3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
475865 2007 CU3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475866 2007 CM7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475867 2007 CU12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
475868 2007 CZ12 06/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
475869 2007 CB16 06/02/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
475870 2007 CJ26 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475871 2007 CA29 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475872 2007 CO31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475873 2007 CJ34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475874 2007 CB35 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475875 2007 CT35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475876 2007 CD36 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475877 2007 CN43 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475878 2007 CN45 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
475879 2007 CP45 08/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
475880 2007 CC49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475881 2007 CV50 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475882 2007 CB57 09/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
475883 2007 CH57 17/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475884 2007 CB62 10/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
475885 2007 CK63 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
475886 2007 CP65 15/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
475887 2007 CE66 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475888 2007 DM2 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
475889 2007 DR4 16/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
475890 2007 DF26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475891 2007 DT27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475892 2007 DA28 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475893 2007 DJ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475894 2007 DH34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475895 2007 DU39 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
475896 2007 DV40 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475897 2007 DF45 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475898 2007 DM49 24/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
475899 2007 DF50 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
475900 2007 DA54 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475901 2007 DU59 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475902 2007 DG60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
475903 2007 DK63 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475904 2007 DN70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475905 2007 DO76 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
475906 2007 DQ80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
475907 2007 DS81 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475908 2007 DW82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475909 2007 DP88 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475910 2007 DQ92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
475911 2007 DZ94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
475912 2007 DJ95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475913 2007 DK104 27/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
475914 2007 DR110 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
475915 2007 DR116 16/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
475916 2007 DO117 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
475917 2007 EG1 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475918 2007 EG4 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475919 2007 EE15 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475920 2007 EG17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
475921 2007 EV29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475922 2007 EZ41 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475923 2007 ET43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475924 2007 EM45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475925 2007 EB46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475926 2007 EA51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475927 2007 EH51 10/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
475928 2007 EK65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
475929 2007 EN68 10/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
475930 2007 EQ72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475931 2007 EL80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475932 2007 ET87 11/03/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
475933 2007 EL92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475934 2007 EC93 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475935 2007 ER112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475936 2007 EO115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475937 2007 EQ122 23/02/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
475938 2007 EA128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
475939 2007 EB132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475940 2007 EL148 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475941 2007 ES162 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475942 2007 EX170 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
475943 2007 EV173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475944 2007 EG179 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475945 2007 EN189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475946 2007 EK192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
475947 2007 ER218 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475948 2007 EV219 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475949 2007 EA224 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475950 2007 FE1 17/03/2007 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
475951 2007 FG32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475952 2007 FU35 23/03/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
475953 2007 GR4 11/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
475954 2007 GV13 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475955 2007 GL17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475956 2007 GF19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475957 2007 GD30 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
475958 2007 GQ64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
475959 2007 GX68 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475960 2007 HP3 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475961 2007 HV16 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475962 2007 HR59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475963 2007 HG63 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
475964 2007 HW70 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
475965 2007 HQ71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475966 2007 JV 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
475967 2007 JF22 08/01/2007 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
475968 2007 JV28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
475969 2007 JC36 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
475970 2007 JM36 15/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
475971 2007 KR1 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475972 2007 LP22 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475973 2007 LZ27 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
475974 2007 NM2 24/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
475975 2007 NK3 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,4 km MPC · JPL
475976 2007 NL6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
475977 2007 OO6 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475978 2007 OE11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
475979 2007 PM4 16/07/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
475980 2007 PG16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
475981 2007 PR18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
475982 2007 PN19 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
475983 2007 PN21 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
475984 2007 PO23 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
475985 2007 PR27 14/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 950 m MPC · JPL
475986 2007 PZ33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
475987 2007 PC36 12/08/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
475988 2007 PB37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
475989 2007 PZ42 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475990 2007 PD43 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
475991 2007 PF47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
475992 2007 QU8 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
475993 2007 RF 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,1 km MPC · JPL
475994 2007 RS3 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
475995 2007 RR8 08/09/2007 Eskridge G. Hug 1,2 km MPC · JPL
475996 2007 RJ21 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
475997 2007 RM25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475998 2007 RY34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
475999 2007 RR46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476000 2007 RY47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

471.000s  • 472.000s  • 473.000s  • 474.000s  • 475.000s  • 476.000s  • 477.000s  • 478.000s  • 479.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001