Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/152001–153000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152001 2004 JH18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152002 2004 JE19 13/05/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
152003 2004 JV21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
152004 2004 JX26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152005 2004 JJ27 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
152006 2004 JX30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152007 2004 JR32 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152008 2004 JS32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152009 2004 JW32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152010 2004 JC33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152011 2004 JM34 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152012 2004 JG35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152013 2004 JG36 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152014 2004 JR42 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152015 2004 JH43 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152016 2004 JP51 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152017 2004 KR6 18/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152018 2004 KJ9 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152019 2004 KO10 20/05/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
152020 2004 KS13 21/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
152021 2004 LH2 10/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
152022 2004 LF23 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152023 2004 MC4 21/06/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
152024 2004 MZ6 24/06/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
152025 2004 NP 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
152026 2004 NO5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152027 2004 ND8 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152028 2004 NB21 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152029 2004 ND21 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152030 2004 NT21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152031 2004 NL23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152032 2004 NW23 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
152033 2004 NF26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
152034 2004 NH27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152035 2004 NQ29 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152036 2004 OR2 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152037 2004 OQ11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
152038 2004 OW12 27/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152039 2004 PR7 06/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
152040 2004 PA10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
152041 2004 PA13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152042 2004 PP14 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
152043 2004 PP20 06/08/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
152044 2004 PS21 08/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
152045 2004 PS23 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152046 2004 PB30 07/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
152047 2004 PJ31 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
152048 2004 PB37 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152049 2004 PT38 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152050 2004 PB39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
152051 2004 PH39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
152052 2004 PC40 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152053 2004 PN44 07/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
152054 2004 PR50 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152055 2004 PN54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152056 2004 PD69 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152057 2004 PX71 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152058 2004 PZ71 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152059 2004 PB75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
152060 2004 PK76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
152061 2004 PM77 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152062 2004 PQ79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152063 2004 PH90 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152064 2004 PL94 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152065 2004 PC96 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152066 2004 PT108 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152067 Deboy 2004 PK111 15/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
152068 2004 QG11 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
152069 2004 QV21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152070 2004 RV5 04/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
152071 2004 RW7 06/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,9 km MPC · JPL
152072 2004 RF9 07/09/2004 Eskridge Farpoint Obs. 2,7 km MPC · JPL
152073 2004 RH12 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152074 2004 RC14 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
152075 2004 RL14 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
152076 2004 RD16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152077 2004 RA17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152078 2004 RW19 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
152079 2004 RS21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152080 2004 RV21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
152081 2004 RD27 06/09/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
152082 2004 RR29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152083 2004 RH30 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152084 2004 RR33 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152085 2004 RE34 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152086 2004 RT34 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152087 2004 RJ37 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152088 2004 RB39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152089 2004 RW43 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152090 2004 RR49 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152091 2004 RD50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
152092 2004 RB63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152093 2004 RX63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152094 2004 RO71 08/09/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
152095 2004 RP72 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
152096 2004 RT74 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152097 2004 RB90 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152098 2004 RZ91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152099 2004 RT92 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152100 2004 RD101 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152101 2004 RU101 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
152102 2004 RD107 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
152103 2004 RN109 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152104 2004 RX120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
152105 2004 RM121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152106 2004 RJ146 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152107 2004 RF149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152108 2004 RK153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152109 2004 RE154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152110 2004 RS170 08/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
152111 2004 RA182 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
152112 2004 RJ192 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
152113 2004 RG207 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
152114 2004 RV209 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152115 2004 RB210 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152116 2004 RU224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152117 2004 RK242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152118 2004 RZ253 06/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152119 2004 RN255 06/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
152120 2004 RL276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
152121 2004 RA315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152122 2004 RT318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
152123 2004 SU13 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152124 2004 SX20 20/09/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
152125 2004 SR33 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152126 2004 SU56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
152127 2004 TL25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
152128 2004 TF58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152129 2004 TL99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152130 2004 TZ116 05/10/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
152131 2004 TW117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
152132 2004 TG123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
152133 2004 TN126 07/10/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
152134 2004 TR129 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
152135 2004 TC145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
152136 2004 TW192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152137 2004 TE298 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
152138 2004 TU334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152139 2004 TA364 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152140 2004 UO2 18/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152141 2004 VZ61 06/11/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
152142 2005 JT 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152143 2005 JK3 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
152144 2005 JZ17 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
152145 2005 JW112 09/05/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
152146 Rosenlappin 2005 LJ15 09/06/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
152147 2005 LD16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152148 2005 MH1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
152149 2005 MN21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152150 2005 MS33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
152151 2005 MC36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152152 2005 MY37 30/06/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
152153 2005 MD39 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152154 2005 MU44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152155 2005 MQ47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152156 2005 MV50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152157 2005 NF11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
152158 2005 NY13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
152159 2005 NE56 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
152160 2005 NX68 03/07/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
152161 2005 NH96 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152162 2005 NQ96 07/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152163 2005 NO97 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152164 2005 NV100 02/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
152165 2005 OF 17/07/2005 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
152166 2005 OY3 26/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
152167 2005 OA4 26/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152168 2005 OL4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
152169 2005 OK5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152170 2005 OM12 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
152171 2005 OE14 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
152172 2005 OO14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
152173 2005 OH21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
152174 2005 OW22 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152175 2005 OL26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
152176 2005 PO3 06/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
152177 2005 PD15 04/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
152178 2005 QB4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152179 2005 QJ4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152180 2005 QP8 25/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
152181 2005 QU8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152182 2005 QZ8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152183 2005 QK9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
152184 2005 QV11 22/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152185 2005 QY16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
152186 2005 QC27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152187 2005 QY32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152188 Morricone 2005 QP51 27/08/2005 CAOS F. Mallia, A. Maury 2,2 km MPC · JPL
152189 2005 QX55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152190 2005 QZ56 29/08/2005 Vicques M. Ory 3,7 km MPC · JPL
152191 2005 QP59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
152192 2005 QL60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
152193 2005 QQ63 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
152194 2005 QZ64 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
152195 2005 QV79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
152196 2005 QK85 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
152197 2005 QY85 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
152198 2005 QN100 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
152199 2005 QG104 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
152200 2005 QD112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152201 2005 QA142 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152202 2005 QE143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
152203 2005 QD153 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
152204 2005 QQ154 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
152205 2005 QP155 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152206 2005 QW168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
152207 2005 QX168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152208 2005 QS171 29/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
152209 2005 QF173 29/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
152210 2005 QH174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152211 2005 QH176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152212 2005 RG 01/09/2005 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
152213 2005 RS5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
152214 2005 RJ9 02/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
152215 2005 RA10 03/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
152216 2005 RH21 03/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
152217 Akosipov 2005 RR22 10/09/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,7 km MPC · JPL
152218 2005 RQ23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
152219 2005 RX23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152220 2005 RC25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
152221 2005 RV27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152222 2005 RS28 12/09/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
152223 2005 RF33 14/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
152224 2005 SJ 20/09/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
152225 2005 ST2 23/09/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
152226 Saracole 2005 SD3 23/09/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152227 Argoli 2005 SO4 24/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
152228 2005 SK9 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
152229 2005 SU12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152230 2005 SU13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152231 2005 SF15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152232 2005 SV17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
152233 Van Till 152233|Van Till}} 25/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,3 km MPC · JPL
152234 2005 SU22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
152235 2005 SK28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152236 2005 SQ43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152237 2005 SA51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152238 2005 SZ63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152239 2005 SJ68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152240 2005 SR69 27/09/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
152241 2005 SR70 28/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
152242 2005 SX70 28/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
152243 2005 SS76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152244 2005 SD88 24/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
152245 2005 SH89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152246 2005 SO89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152247 2005 SW90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152248 2005 SJ91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152249 2005 SF97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
152250 2005 SN98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152251 2005 SM100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152252 2005 SQ101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152253 2005 SQ114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152254 2005 SD116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152255 2005 SW116 28/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
152256 2005 SU128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
152257 2005 SJ129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
152258 2005 SZ129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
152259 2005 ST134 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
152260 2005 SY141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152261 2005 SC146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152262 2005 SY148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152263 2005 SZ162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152264 2005 SL166 28/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
152265 2005 SU173 29/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152266 2005 SV180 29/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
152267 2005 SB191 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
152268 2005 SV193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
152269 2005 SZ197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
152270 2005 SC209 30/09/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
152271 2005 SP213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152272 2005 SK217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
152273 2005 SL220 29/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
152274 2005 SD231 30/09/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152275 2005 SV231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
152276 2005 SF234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
152277 2005 SO237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
152278 2005 SQ255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
152279 2005 SS262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152280 2005 TE1 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
152281 2005 TT2 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152282 2005 TH5 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152283 2005 TK6 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
152284 2005 TP8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152285 2005 TJ10 02/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
152286 2005 TL10 02/10/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
152287 2005 TM11 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
152288 2005 TS12 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
152289 2005 TB18 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152290 Lorettaoberheim 2005 TB23 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 3,4 km MPC · JPL
152291 2005 TD24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
152292 2005 TH28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
152293 2005 TJ28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
152294 2005 TX38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
152295 2005 TX42 04/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
152296 2005 TE47 03/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
152297 2005 TH49 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
152298 2005 TV49 09/10/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,6 km MPC · JPL
152299 Vanautgaerden 2005 TQ50 11/10/2005 Uccle P. De Cat 1,2 km MPC · JPL
152300 2005 TF51 11/10/2005 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152301 2005 TN57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
152302 2005 TF73 05/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
152303 2005 TG73 05/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
152304 2005 TK73 06/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
152305 2005 TN73 06/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152306 2005 TP73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
152307 2005 TL74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
152308 2005 TW74 01/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152309 2005 TS95 06/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
152310 2005 TJ125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
152311 2005 TU132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152312 2005 TL141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152313 2005 TQ148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152314 2005 TF153 07/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
152315 2005 TT164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152316 2005 TF172 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
152317 2005 TW176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
152318 2005 TQ183 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
152319 Pynchon 2005 UH7 29/10/2005 RAS E. Guido 2,0 km MPC · JPL
152320 Lichtenknecker 2005 UD8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 5,1 km MPC · JPL
152321 2005 US8 20/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
152322 2005 UP10 21/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
152323 2005 UZ11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152324 2005 UO17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152325 2005 UT17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152326 2005 UJ18 22/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
152327 2005 UV18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
152328 2005 UM20 22/10/2005 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
152329 2005 UR24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
152330 2005 UT26 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
152331 2005 UW29 23/10/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
152332 2005 UC30 23/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
152333 2005 UC35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152334 2005 UC37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
152335 2005 UZ42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
152336 2005 UN51 23/10/2005 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
152337 2005 UO55 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
152338 2005 UK61 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152339 2005 UU61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
152340 2005 UN63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
152341 2005 UE67 22/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
152342 2005 UP73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
152343 2005 UW73 23/10/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
152344 2005 UY75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
152345 2005 UO79 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
152346 2005 UY79 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
152347 2005 UC83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152348 2005 UD83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152349 2005 UK84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152350 2005 UN87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152351 2005 UD97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152352 2005 UZ112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152353 2005 UZ114 22/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
152354 2005 UZ116 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
152355 2005 UC117 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152356 2005 UO121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152357 2005 UE125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152358 2005 UG126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152359 2005 UM129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152360 2005 UM130 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
152361 2005 UX140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
152362 2005 UD141 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152363 2005 US141 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
152364 2005 UK142 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152365 2005 UK143 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152366 2005 UW150 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152367 2005 UN155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
152368 2005 UM158 28/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
152369 2005 UO159 21/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
152370 2005 UZ159 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
152371 2005 UN162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
152372 2005 UT169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152373 2005 UG171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
152374 2005 UH173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152375 2005 UW173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152376 2005 UO180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
152377 2005 UT182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152378 2005 UK184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
152379 2005 UW184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
152380 2005 UB202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152381 2005 UK205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152382 2005 UO205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152383 2005 UW205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152384 2005 UH206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152385 2005 UE216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152386 2005 UB217 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
152387 2005 UD226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
152388 2005 UF226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152389 2005 US228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
152390 2005 UJ237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152391 2005 UU243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
152392 2005 UH245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
152393 2005 UL245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152394 2005 UN250 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
152395 2005 UJ253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152396 2005 UB270 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152397 2005 UC271 28/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152398 2005 UP282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152399 2005 UT287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152400 2005 UN293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152401 2005 UQ294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152402 2005 US299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152403 2005 UT307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
152404 2005 UE313 29/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
152405 2005 UF316 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
152406 2005 UM319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152407 2005 UD322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
152408 2005 US322 28/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
152409 2005 US323 28/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152410 2005 UY333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
152411 2005 UE340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152412 2005 UA343 31/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
152413 2005 UG345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
152414 2005 UW349 27/10/2005 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
152415 2005 UT357 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
152416 2005 UW365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
152417 2005 UX373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152418 2005 UX381 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
152419 2005 UG382 26/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152420 2005 UH383 27/10/2005 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
152421 2005 UK384 27/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
152422 2005 UE386 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
152423 2005 UK386 30/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
152424 2005 UJ393 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
152425 2005 UL396 26/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
152426 2005 UW396 27/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
152427 2005 UM397 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
152428 2005 UY397 30/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
152429 2005 UO398 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152430 2005 UX406 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
152431 2005 UV408 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
152432 2005 UZ414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
152433 2005 UO438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152434 2005 UV438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152435 2005 UJ439 29/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152436 2005 UA440 29/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152437 2005 UM442 29/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
152438 2005 UO442 29/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
152439 2005 UP446 29/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
152440 2005 UN447 29/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
152441 2005 UE449 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152442 2005 US455 29/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
152443 2005 UY460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
152444 2005 UV468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152445 2005 UF473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
152446 2005 UQ476 24/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
152447 2005 US476 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
152448 2005 UZ484 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
152449 2005 UK491 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
152450 2005 UK496 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
152451 2005 UA501 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
152452 2005 UB501 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
152453 2005 UP501 27/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
152454 Darnyi 2005 VS2 03/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
152455 2005 VN7 11/11/2005 RAS R. Hutsebaut 3,5 km MPC · JPL
152456 2005 VF8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152457 2005 VT13 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
152458 2005 VY13 03/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
152459 2005 VG15 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
152460 2005 VY16 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152461 2005 VL43 05/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152462 2005 VF71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
152463 2005 VE77 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
152464 2005 VD81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
152465 2005 VJ96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152466 2005 VJ106 01/11/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
152467 2005 VC114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
152468 2005 VN114 10/11/2005 Eskridge Farpoint Obs. 3,4 km MPC · JPL
152469 2005 VG124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
152470 2005 WJ 19/11/2005 RAS A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
152471 2005 WE1 21/11/2005 Wrightwood J. W. Young 4,4 km MPC · JPL
152472 2005 WZ3 23/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 4,8 km MPC · JPL
152473 2005 WS4 20/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
152474 2005 WY5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
152475 2005 WD10 21/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
152476 2005 WH19 24/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
152477 2005 WE25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152478 2005 WP30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
152479 2005 WF33 21/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
152480 2005 WB56 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
152481 Stabia 2005 WY57 30/11/2005 RAS E. Guido 6,9 km MPC · JPL
152482 2005 WG59 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
152483 2005 WV59 25/11/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
152484 2005 WX59 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
152485 2005 WD64 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
152486 2005 WJ74 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
152487 2005 WD77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152488 2005 WA79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
152489 2005 WE89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
152490 2005 WX89 26/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
152491 2005 WX90 28/11/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
152492 2005 WM91 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
152493 2005 WE92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
152494 2005 WK100 28/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
152495 2005 WH104 28/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
152496 2005 WA106 29/11/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
152497 2005 WJ120 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
152498 2005 WS123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
152499 2005 WO155 29/11/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
152500 2005 WX165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152501 2005 WD168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152502 2005 WO181 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
152503 2005 WW182 26/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
152504 2005 WS184 29/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
152505 2005 WD185 29/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
152506 2005 XN1 04/12/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
152507 2005 XZ3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
152508 2005 XZ4 05/12/2005 RAS A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
152509 2005 XE39 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
152510 2005 XA64 06/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152511 2005 YC1 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152512 2005 YF1 21/12/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
152513 2005 YQ49 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152514 2005 YJ137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152515 2005 YO186 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152516 2006 AG70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152517 2006 AD72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
152518 2006 BH47 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
152519 2006 CT61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
152520 2006 GQ47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152521 2006 KU1 21/05/2006 RAS A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
152522 2006 SQ48 17/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152523 2006 UH55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152524 2006 UZ67 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
152525 2006 VU54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152526 2006 VG58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152527 2006 VC62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152528 2006 VU124 14/11/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152529 2006 XS6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152530 2006 YY14 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
152531 2006 YY47 24/12/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
152532 2007 AP20 10/01/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
152533 Aggas 2007 AL26 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
152534 2007 BZ7 24/01/2007 RAS A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
152535 2007 BR8 16/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
152536 4265 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
152537 2056 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
152538 3035 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
152539 3194 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
152540 4358 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
152541 1140 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
152542 3135 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
152543 3420 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
152544 4427 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
152545 4473 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
152546 4729 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
152547 5052 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
152548 5085 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
152549 1119 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
152550 2677 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
152551 3190 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
152552 3810 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
152553 4264 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
152554 4320 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
152555 1975 SD1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
152556 1980 FK4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,3 km MPC · JPL
152557 1981 ED29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
152558 1990 SA 16/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught AMO 1,4 km MPC · JPL
152559 Bodelschwingh 1990 TM13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,5 km MPC · JPL
152560 1991 BN 19/01/1991 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
152561 1991 RB 04/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 560 m MPC · JPL
152562 1991 RO42 13/09/1991 Palomar A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
152563 1992 BF 30/01/1992 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin 270 m MPC · JPL
152564 1992 HF 24/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 280 m MPC · JPL
152565 1992 SH11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152566 1993 FH17 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
152567 1993 FF32 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
152568 1993 FN33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
152569 1993 FH50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
152570 1993 FL69 21/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
152571 1993 QG9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
152572 1993 TE23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
152573 1993 TG32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
152574 1994 CR9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
152575 1994 GY 14/04/1994 Dynic A. Sugie AMO 1,4 km MPC · JPL
152576 1994 NR2 11/07/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
152577 1994 PA10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
152578 1994 PU11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
152579 1994 PJ37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
152580 1994 SL1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152581 1994 SE5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
152582 1994 SL6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152583 1994 TF 04/10/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,4 km MPC · JPL
152584 1994 UU5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152585 1994 WM7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152586 1994 WZ7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152587 1994 XH4 04/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152588 1995 EY4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152589 1995 ME3 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
152590 1995 OC1 30/07/1995 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
152591 1995 QZ6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
152592 1995 SK1 22/09/1995 Ondřejov L. Kotková 4,2 km MPC · JPL
152593 1995 SM40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152594 1995 SV45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
152595 1995 SA51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152596 1995 SO70 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152597 1995 TP6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152598 1995 TE7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
152599 1995 UX10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
152600 1995 US13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152601 1995 UV37 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152602 1995 UF54 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152603 1995 VF2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
152604 1995 VJ16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152605 1995 WG10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
152606 1995 WL19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152607 1995 YE20 23/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152608 1996 AO7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152609 1996 BJ7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152610 1996 BK17 22/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 1,2 km MPC · JPL
152611 1996 ES7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152612 1996 EW8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152613 1996 FH14 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152614 1996 GB8 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152615 1996 GL16 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
152616 1996 HG19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
152617 1996 JR14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
152618 1996 MJ1 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152619 1996 RW6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152620 1996 RX11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152621 1996 RY11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
152622 1996 TS35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
152623 1996 XL12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152624 1996 XS20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152625 1996 XQ23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152626 1997 CY11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152627 1997 DF 26/02/1997 Ondřejov L. Kotková 710 m MPC · JPL
152628 1997 EF30 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152629 1997 EH32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
152630 1997 GP4 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152631 1997 GO5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152632 1997 GG16 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152633 1997 GO35 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152634 1997 HN 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152635 1997 JF8 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152636 1997 KR2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152637 1997 NC1 05/07/1997 Haleakala NEAT ATE 930 m MPC · JPL
152638 1997 OD2 29/07/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,2 km MPC · JPL
152639 1997 PT 03/08/1997 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
152640 1997 PP3 05/08/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
152641 Fredreed 1997 RJ3 05/09/1997 Alfred University D. R. De Graff, J. S. Weaver 1,6 km MPC · JPL
152642 1997 RV9 10/09/1997 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
152643 1997 SP6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152644 1997 SZ6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152645 1997 SN18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152646 1997 SM33 23/09/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
152647 Rinako 1997 UF15 29/10/1997 Hadano Obs. A. Asami 3,1 km MPC · JPL
152648 1997 UL20 28/10/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152649 1997 UX22 25/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 2,0 km MPC · JPL
152650 1997 VR5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
152651 1997 VN8 01/11/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
152652 1997 WG8 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152653 1997 WV10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152654 1997 WB15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152655 1997 WL18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
152656 1997 WC29 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152657 Yukifumi 1997 XO2 04/12/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,0 km MPC · JPL
152658 1997 XG6 05/12/1997 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
152659 1997 XQ9 04/12/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
152660 1998 CW 05/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,6 km MPC · JPL
152661 1998 DS1 20/02/1998 Kleť Kleť Obs. 4,3 km MPC · JPL
152662 1998 DQ8 21/02/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
152663 1998 DF32 21/02/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
152664 1998 FW4 20/03/1998 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
152665 1998 FG6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152666 1998 FN7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
152667 1998 FR11 24/03/1998 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
152668 1998 FS59 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152669 1998 FK135 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152670 1998 GN3 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152671 1998 HL3 21/04/1998 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
152672 1998 HS5 21/04/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
152673 1998 HU14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
152674 1998 HB50 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
152675 1998 HS59 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152676 1998 HT96 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152677 1998 HA114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
152678 1998 HE126 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152679 1998 KU2 22/05/1998 Socorro LINEAR APO 4,2 km MPC · JPL
152680 1998 KJ9 27/05/1998 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
152681 1998 KY10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152682 1998 KT21 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152683 1998 KT23 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152684 1998 KV26 30/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
152685 1998 MZ 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
152686 1998 QG42 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152687 1998 QP58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
152688 1998 QE61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
152689 1998 QC63 30/08/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
152690 1998 QS75 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
152691 1998 QJ103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
152692 1998 QN111 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152693 1998 RM4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
152694 1998 RX6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
152695 1998 RN15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152696 1998 RO52 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152697 1998 RU53 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152698 1998 RG58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152699 1998 RM60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152700 1998 RN65 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152701 1998 RF69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152702 1998 RE73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152703 1998 RJ79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152704 1998 SD4 17/09/1998 Xinglong SCAP 590 m MPC · JPL
152705 1998 SY37 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152706 1998 SU54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152707 1998 SM71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
152708 1998 SU81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152709 1998 ST86 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
152710 1998 SW86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152711 1998 SZ97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
152712 1998 SE106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152713 1998 SD114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152714 1998 SB115 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152715 1998 SV120 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152716 1998 SR125 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
152717 1998 SY157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152718 1998 SK162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152719 1998 TQ13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152720 1998 TF17 14/10/1998 Caussols ODAS 870 m MPC · JPL
152721 1998 TU25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152722 1998 UG3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
152723 1998 UM31 22/10/1998 Xinglong SCAP 960 m MPC · JPL
152724 1998 UW38 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152725 1998 UL44 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152726 1998 UT45 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152727 1998 VW13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152728 1998 VR14 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
152729 1998 VJ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
152730 1998 VZ22 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152731 1998 VU43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152732 1998 VN55 13/11/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
152733 1998 WL8 25/11/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
152734 1998 WR11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152735 1998 WS13 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152736 1998 WX21 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152737 1998 WF28 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152738 1998 WM31 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
152739 1998 WC32 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152740 1998 WW34 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152741 1998 WT42 16/11/1998 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
152742 1998 XE12 14/12/1998 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
152743 1998 YK6 22/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
152744 1998 YC9 23/12/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
152745 1998 YN11 24/12/1998 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
152746 1998 YH15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152747 1998 YK15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152748 1998 YF27 28/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
152749 1998 YB32 17/12/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152750 Brloh 1999 BL5 21/01/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,4 km MPC · JPL
152751 1999 BL27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152752 1999 CX3 09/02/1999 Ondřejov P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
152753 1999 CK156 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
152754 1999 GS6 15/04/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
152755 1999 GC16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152756 1999 JV3 10/05/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
152757 1999 JL11 12/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
152758 1999 JC33 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152759 1999 JD45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
152760 1999 KH 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
152761 1999 LE 04/06/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
152762 1999 LS2 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
152763 1999 LN4 10/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152764 1999 LJ10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
152765 1999 LN10 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152766 1999 LZ11 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
152767 1999 NP12 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
152768 1999 NC16 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152769 1999 RM20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152770 1999 RR28 07/09/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
152771 1999 RB34 10/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
152772 1999 RE60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152773 1999 RO90 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152774 1999 RM114 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152775 1999 RV149 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152776 1999 RF152 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
152777 1999 RA160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152778 1999 RF163 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152779 1999 RL169 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
152780 1999 RG189 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152781 1999 RH190 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152782 1999 RG200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152783 1999 RZ223 07/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152784 1999 RW232 08/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
152785 1999 RG249 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152786 1999 TS 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
152787 1999 TB10 07/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
152788 1999 TS28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152789 1999 TA38 01/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152790 1999 TR43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
152791 1999 TC57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152792 1999 TS60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152793 1999 TP82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152794 1999 TL85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152795 1999 TW113 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
152796 1999 TB115 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152797 1999 TG121 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152798 1999 TP125 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152799 1999 TC134 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152800 1999 TG136 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152801 1999 TQ143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152802 1999 TC163 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152803 1999 TN166 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152804 1999 TZ178 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152805 1999 TL180 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
152806 1999 TW185 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
152807 1999 TT190 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
152808 1999 TG195 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
152809 1999 TU197 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
152810 1999 TJ241 04/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
152811 1999 TR241 04/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
152812 1999 TC244 07/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
152813 1999 TK257 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152814 1999 TW260 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
152815 1999 TC270 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152816 1999 TA283 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152817 1999 TO301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
152818 1999 UK4 29/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
152819 1999 UY11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
152820 1999 UF19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
152821 1999 UJ29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
152822 1999 UM39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
152823 1999 UK41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
152824 1999 UU43 29/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
152825 1999 UE49 31/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
152826 1999 UU56 29/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152827 1999 VA24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 1,3 km MPC · JPL
152828 1999 VT25 12/11/1999 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
152829 1999 VQ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
152830 1999 VD57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152831 1999 VJ57 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152832 1999 VV60 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152833 1999 VT64 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
152834 1999 VL71 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
152835 1999 VD74 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
152836 1999 VS77 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
152837 1999 VL95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
152838 1999 VG100 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
152839 1999 VQ102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152840 1999 VD103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
152841 1999 VF107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152842 1999 VS107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
152843 1999 VR121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
152844 1999 VY144 13/11/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
152845 1999 VX146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152846 1999 VO156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
152847 1999 VZ156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
152848 1999 VU164 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
152849 1999 VR170 14/11/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
152850 1999 VG183 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152851 1999 VE187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
152852 1999 VU198 03/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
152853 1999 VM199 02/11/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
152854 1999 VD213 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
152855 1999 VV215 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152856 1999 WF12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
152857 1999 XD27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
152858 1999 XN35 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
152859 1999 XC41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152860 1999 XV49 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
152861 1999 XO50 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
152862 1999 XQ64 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
152863 1999 XZ114 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
152864 1999 XT143 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
152865 1999 XW144 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
152866 1999 XP216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
152867 1999 XT223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152868 1999 XH251 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152869 1999 XM254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
152870 1999 YK8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
152871 1999 YC22 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152872 2000 AF27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152873 2000 AG36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152874 2000 AQ45 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152875 2000 AX49 05/01/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
152876 2000 AZ82 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
152877 2000 AY126 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152878 2000 AT140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152879 2000 AV160 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152880 2000 AX211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152881 2000 AY257 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152882 2000 BR2 21/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
152883 2000 BD20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152884 2000 BS47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152885 2000 CG15 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152886 2000 CW16 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152887 2000 CX20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152888 2000 CA42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
152889 2000 CF59 05/02/2000 Catalina CSS APO 1,0 km MPC · JPL
152890 2000 CU67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152891 2000 CA79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152892 2000 CD98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
152893 2000 CQ98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152894 2000 CJ99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152895 2000 CQ101 11/02/2000 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
152896 2000 CG149 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152897 2000 DO4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152898 2000 DC12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152899 2000 DR17 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152900 2000 DC27 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
152901 2000 DR31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152902 2000 DC32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152903 2000 DP46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152904 2000 DW52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
152905 2000 DW60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152906 2000 DN64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152907 2000 DP65 29/02/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
152908 2000 DH70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152909 2000 DW72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152910 2000 DS74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152911 2000 DY78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152912 2000 DQ86 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152913 2000 DX100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152914 2000 DK103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152915 2000 DA114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
152916 2000 EL4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
152917 2000 EM4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
152918 2000 EN21 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152919 2000 EU21 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152920 2000 EG29 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152921 2000 EK32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152922 2000 EC51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152923 2000 EC60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152924 2000 EM65 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152925 2000 EB67 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152926 2000 EJ76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152927 2000 EG77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152928 2000 EG91 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152929 2000 EZ92 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152930 2000 EB102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152931 2000 EA107 15/03/2000 Socorro LINEAR ATE 1,6 km MPC · JPL
152932 2000 EM128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152933 2000 EO131 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152934 2000 EO133 11/03/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
152935 2000 EZ134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152936 2000 EP135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
152937 2000 EO142 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152938 2000 EU193 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152939 2000 FY4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
152940 2000 FU5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
152941 2000 FM10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch APO 820 m MPC · JPL
152942 2000 FN10 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152943 2000 FY10 26/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
152944 2000 FD25 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
152945 2000 FR25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
152946 2000 FG28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
152947 2000 FE30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
152948 2000 FP32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152949 2000 FG58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152950 2000 FQ64 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152951 2000 FJ71 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152952 2000 GC2 02/04/2000 Socorro LINEAR AMO 780 m MPC · JPL
152953 2000 GT21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
152954 2000 GN27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152955 2000 GM35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152956 2000 GM37 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
152957 2000 GD42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152958 2000 GX47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152959 2000 GJ50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
152960 2000 GA52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
152961 2000 GH60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
152962 2000 GZ67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152963 2000 GF68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152964 2000 GP82 04/04/2000 Socorro LINEAR APO 790 m MPC · JPL
152965 2000 GW86 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
152966 2000 GK104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
152967 2000 GV105 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
152968 2000 GX116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152969 2000 GC117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
152970 2000 GB120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
152971 2000 GU120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152972 2000 GD121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
152973 2000 GV121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
152974 2000 GZ122 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152975 2000 GM135 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152976 2000 GK140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
152977 2000 GJ141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152978 2000 GJ147 13/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 530 m MPC · JPL
152979 2000 GR148 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
152980 2000 GP150 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152981 2000 GM156 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
152982 2000 GM158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152983 2000 GB162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152984 2000 GJ162 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
152985 Kenkellermann 2000 GS182 04/04/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
152986 2000 HS3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152987 2000 HM14 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
152988 2000 HH22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
152989 2000 HO23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152990 2000 HB26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152991 2000 HV37 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
152992 2000 HD38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
152993 2000 HH44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
152994 2000 HX44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152995 2000 HW53 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
152996 2000 HM60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
152997 2000 HH71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
152998 2000 HG79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
152999 2000 HW85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153000 2000 HP86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

148.000s  • 149.000s  • 150.000s  • 151.000s  • 152.000s  • 153.000s  • 154.000s  • 155.000s  • 156.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001