Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/272001–273000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272001 2005 CO49 02/02/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
272002 2005 CN50 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
272003 2005 CU53 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
272004 2005 CV53 04/02/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
272005 2005 CW58 02/02/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
272006 2005 CK63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
272007 2005 CT63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
272008 2005 CH66 09/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
272009 2005 CN69 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
272010 2005 DP 28/02/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 4,9 km MPC · JPL
272011 2005 DW1 28/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
272012 2005 EW6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272013 2005 EB7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
272014 2005 ED12 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272015 2005 EO12 02/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
272016 2005 EK17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
272017 2005 EN20 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
272018 2005 ER22 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
272019 2005 EY23 03/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
272020 2005 EA24 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
272021 2005 EV25 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
272022 2005 EG45 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
272023 2005 EV45 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
272024 2005 ET46 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
272025 2005 EE60 04/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
272026 2005 EF61 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
272027 2005 EG72 02/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
272028 2005 EA74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
272029 2005 EH75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272030 2005 EA76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
272031 2005 EG78 03/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
272032 2005 ET78 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
272033 2005 EB81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
272034 2005 EG82 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272035 2005 ED83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
272036 2005 EU83 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
272037 2005 EC84 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
272038 2005 ER86 04/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
272039 2005 EW86 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
272040 2005 EW89 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
272041 2005 EM91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272042 2005 EP94 10/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
272043 2005 EH97 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
272044 2005 EA102 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
272045 2005 EJ104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272046 2005 ET110 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272047 2005 EY115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
272048 2005 EF126 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
272049 2005 EK133 09/03/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
272050 2005 EM133 09/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
272051 2005 EU133 09/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
272052 2005 EK143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272053 2005 EA145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272054 2005 EQ161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
272055 2005 EG171 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
272056 2005 EZ172 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
272057 2005 EV174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
272058 2005 EB176 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
272059 2005 ED183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
272060 2005 ED186 10/03/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
272061 2005 ES192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
272062 2005 EC196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272063 2005 ER196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
272064 2005 EU205 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
272065 2005 EL209 04/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
272066 2005 EY214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
272067 2005 EK215 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
272068 2005 EO217 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
272069 2005 ER217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
272070 2005 EK226 09/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
272071 2005 ER227 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
272072 2005 EQ233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
272073 2005 EQ244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
272074 2005 EQ257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
272075 2005 EF258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
272076 2005 EP263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
272077 2005 ER266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272078 2005 ES282 10/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
272079 2005 EW286 10/03/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
272080 2005 EH287 04/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
272081 2005 ER288 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
272082 2005 EK291 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
272083 2005 EH314 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
272084 2005 EZ318 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272085 2005 EY322 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
272086 2005 EU323 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272087 2005 EV330 02/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272088 2005 EA331 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
272089 2005 FL2 17/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
272090 2005 GE1 02/04/2005 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
272091 2005 GE17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
272092 2005 GL29 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272093 2005 GK33 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
272094 2005 GX37 03/04/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
272095 2005 GV48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
272096 2005 GV63 02/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
272097 2005 GY69 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
272098 2005 GH114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
272099 2005 GE120 02/04/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,1 km MPC · JPL
272100 2005 GW144 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272101 2005 GE195 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
272102 2005 GS214 06/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272103 2005 HS1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272104 2005 JF24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
272105 2005 JW49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272106 2005 JJ75 09/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272107 2005 JM82 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
272108 2005 JK95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
272109 2005 JW96 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
272110 2005 JK102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272111 2005 JM123 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272112 2005 JK127 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
272113 2005 JU149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
272114 2005 JU185 11/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272115 2005 KM5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272116 2005 KF6 16/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272117 2005 LE10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272118 2005 LT25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272119 2005 LM33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272120 2005 LX33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
272121 2005 LE40 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
272122 2005 MX5 21/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272123 2005 MZ10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272124 2005 MD11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
272125 2005 MT21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272126 2005 MP25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272127 2005 MC29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272128 2005 MM30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272129 2005 ME31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272130 2005 MH32 28/06/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
272131 2005 MQ34 29/06/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
272132 2005 MN35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272133 2005 MY39 29/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
272134 2005 MN42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272135 2005 MM45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
272136 2005 MA46 27/06/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
272137 2005 MO48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
272138 2005 MO53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272139 2005 MS53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
272140 2005 MR54 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
272141 2005 NH8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272142 2005 NP8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
272143 2005 NG9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272144 2005 NB11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
272145 2005 NB21 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
272146 2005 NX21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272147 2005 NH24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272148 2005 NP27 05/07/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272149 2005 NL28 05/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
272150 2005 NY36 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272151 2005 NS50 05/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272152 2005 NJ51 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
272153 2005 NF53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272154 2005 NV59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272155 2005 NS69 04/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
272156 2005 NJ77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
272157 2005 NU81 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272158 2005 NX87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272159 2005 NC91 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272160 2005 ND95 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
272161 2005 NP97 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
272162 2005 NM99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
272163 2005 NB117 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 730 m MPC · JPL
272164 2005 NU124 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272165 2005 OA1 19/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
272166 2005 OE1 19/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
272167 2005 OH1 19/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
272168 2005 OS3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
272169 2005 OT5 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272170 2005 OA7 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272171 2005 OH10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272172 2005 OM10 27/07/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
272173 2005 OW10 27/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272174 2005 OU11 29/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272175 2005 OF17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272176 2005 OR21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272177 2005 OO23 30/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
272178 2005 OA28 30/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272179 2005 OC29 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272180 2005 OS31 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272181 2005 PU4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
272182 2005 PT6 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272183 2005 PC16 04/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272184 2005 PZ17 12/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
272185 2005 PV18 11/08/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 670 m MPC · JPL
272186 2005 PX19 06/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
272187 2005 PP23 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 830 m MPC · JPL
272188 2005 PC29 06/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272189 2005 QE1 22/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
272190 2005 QY1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272191 2005 QR3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272192 2005 QG4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272193 2005 QP6 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
272194 2005 QA7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272195 2005 QS7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272196 2005 QB9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272197 2005 QF9 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272198 2005 QC15 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
272199 2005 QA16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272200 2005 QO17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272201 2005 QT17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272202 2005 QU17 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
272203 2005 QZ20 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
272204 2005 QK21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
272205 2005 QZ21 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
272206 2005 QH23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
272207 2005 QM24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272208 2005 QF26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272209 Corsica 2005 QM28 28/08/2005 Vicques M. Ory 800 m MPC · JPL
272210 2005 QC31 22/08/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
272211 2005 QF35 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
272212 2005 QP35 25/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
272213 2005 QG38 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272214 2005 QD42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
272215 2005 QN42 26/08/2005 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
272216 2005 QW45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272217 2005 QC46 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272218 2005 QG48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272219 2005 QJ58 25/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272220 2005 QN58 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
272221 2005 QT60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
272222 2005 QM66 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272223 2005 QO70 29/08/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
272224 2005 QW70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
272225 2005 QV72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272226 2005 QB74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
272227 2005 QE74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
272228 2005 QK74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
272229 2005 QH77 24/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
272230 2005 QX87 28/08/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 710 m MPC · JPL
272231 2005 QL89 22/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272232 2005 QJ101 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272233 2005 QV104 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272234 2005 QX112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272235 2005 QG114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272236 2005 QS114 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272237 2005 QW114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272238 2005 QQ116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
272239 2005 QG121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272240 2005 QQ121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
272241 2005 QC123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272242 2005 QN123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272243 2005 QU123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
272244 2005 QH124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
272245 2005 QO125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272246 2005 QM127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
272247 2005 QF131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272248 2005 QQ135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272249 2005 QL136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272250 2005 QX136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272251 2005 QE138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272252 2005 QJ139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
272253 2005 QA145 27/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
272254 2005 QJ145 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
272255 2005 QR147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
272256 2005 QR150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272257 2005 QX150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272258 2005 QG152 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272259 2005 QD162 28/08/2005 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
272260 2005 QO165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
272261 2005 QZ168 29/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272262 2005 QJ172 29/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
272263 2005 QU172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
272264 2005 QR177 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
272265 2005 QP182 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
272266 2005 QW182 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
272267 2005 QF188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272268 2005 QF190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272269 2005 RS2 02/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
272270 2005 RQ3 05/09/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,2 km MPC · JPL
272271 2005 RM7 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
272272 2005 RA8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
272273 2005 RO8 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
272274 2005 RP8 08/09/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
272275 2005 RX8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
272276 2005 RZ8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272277 2005 RH22 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
272278 2005 RT26 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
272279 2005 RX39 12/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
272280 2005 RM41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
272281 2005 RW43 03/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272282 2005 SX 22/09/2005 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
272283 2005 SG3 23/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272284 2005 SE6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272285 2005 SN6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272286 2005 SH7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272287 2005 ST9 25/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272288 2005 SW10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272289 2005 SM13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272290 2005 SY13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272291 2005 SG14 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
272292 2005 SN17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
272293 2005 SU20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272294 2005 SA21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272295 2005 SP21 21/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
272296 2005 SU21 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272297 2005 SN24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
272298 2005 SR24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
272299 2005 SD25 25/09/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
272300 2005 SS27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272301 2005 SA28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272302 2005 SW30 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272303 2005 SE31 23/09/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
272304 2005 SE33 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
272305 2005 SJ33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272306 2005 SM33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272307 2005 SV33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272308 2005 SO44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272309 2005 SO53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272310 2005 SE57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
272311 2005 SK59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272312 2005 SE60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
272313 2005 SZ65 26/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
272314 2005 SQ69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272315 2005 SX69 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
272316 2005 SW70 27/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,8 km MPC · JPL
272317 2005 SR71 23/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
272318 2005 SL72 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272319 2005 SJ73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272320 2005 SY75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
272321 2005 SA82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272322 2005 SK83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272323 2005 SY85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
272324 2005 SJ88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272325 2005 ST90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
272326 2005 ST91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272327 2005 SR94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
272328 2005 SQ97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272329 2005 SZ100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272330 2005 SK104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
272331 2005 ST106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
272332 2005 SD110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272333 2005 SV112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
272334 2005 SC114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272335 2005 SC117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272336 2005 SH117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
272337 2005 SV117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272338 2005 SX118 28/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
272339 2005 SS121 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
272340 2005 SZ123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
272341 2005 SD125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272342 2005 SF125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272343 2005 SX125 29/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
272344 2005 SA127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
272345 2005 SP134 30/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
272346 2005 SQ139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272347 2005 SU145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272348 2005 SJ146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272349 2005 SA148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272350 2005 SA150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272351 2005 SA152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272352 2005 SF153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272353 2005 ST162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272354 2005 SH164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
272355 2005 SS164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
272356 2005 SC165 28/09/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
272357 2005 ST165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
272358 2005 SZ166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
272359 2005 SO168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272360 2005 SB171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
272361 2005 SF177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272362 2005 SY179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
272363 2005 SD193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272364 2005 SZ198 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272365 2005 SF200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272366 2005 SX201 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272367 2005 SZ202 30/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
272368 2005 SU203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
272369 2005 SD208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272370 2005 SF210 30/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272371 2005 SS212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272372 2005 SG215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
272373 2005 SA217 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272374 2005 SC217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
272375 2005 SZ217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272376 2005 SN218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272377 2005 SH220 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
272378 2005 SQ220 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
272379 2005 SH221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
272380 2005 SL224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272381 2005 SH226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272382 2005 SL227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272383 2005 SN231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
272384 2005 SY237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272385 2005 SM254 22/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272386 2005 SN254 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272387 2005 SL257 22/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272388 2005 SW269 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272389 2005 SY269 29/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272390 2005 SZ270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
272391 2005 SF281 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272392 2005 SA284 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
272393 2005 SH288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
272394 2005 SS288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
272395 2005 SS289 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272396 2005 SX292 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
272397 2005 TF1 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
272398 2005 TF2 01/10/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
272399 2005 TW5 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
272400 2005 TU6 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272401 2005 TD14 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272402 2005 TU16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
272403 2005 TP21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272404 2005 TM25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272405 2005 TX25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
272406 2005 TH27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
272407 2005 TB33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272408 2005 TV35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272409 2005 TM36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272410 2005 TF40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
272411 2005 TL42 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272412 2005 TY50 10/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272413 2005 TM56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
272414 2005 TT57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272415 2005 TY64 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272416 2005 TT73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
272417 2005 TD76 05/10/2005 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
272418 2005 TA98 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272419 2005 TF101 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272420 2005 TQ103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
272421 2005 TF105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272422 2005 TG107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272423 2005 TE117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272424 2005 TK117 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
272425 2005 TH123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272426 2005 TM131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272427 2005 TQ136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272428 2005 TH151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
272429 2005 TK152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272430 2005 TM152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272431 2005 TD154 08/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272432 2005 TD156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
272433 2005 TP167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272434 2005 TW167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272435 2005 TN171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
272436 2005 TG174 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272437 2005 TU176 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
272438 2005 TM178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272439 2005 TJ188 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
272440 2005 UA 20/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272441 2005 UR1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 3,4 km MPC · JPL
272442 2005 UR9 21/10/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272443 2005 UZ10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272444 2005 UM12 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272445 2005 UX12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272446 2005 UQ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272447 2005 UQ17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
272448 2005 UP21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272449 2005 UW21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272450 2005 UG22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272451 2005 UY29 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
272452 2005 UO34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272453 2005 UV39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272454 2005 UV40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272455 2005 UA50 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272456 2005 US51 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
272457 2005 UP52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
272458 2005 UE54 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272459 2005 UP54 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272460 2005 UQ54 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272461 2005 UP55 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
272462 2005 UO56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
272463 2005 UE60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
272464 2005 UH63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272465 2005 UQ66 22/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
272466 2005 UY66 22/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
272467 2005 UD67 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
272468 2005 UV70 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272469 2005 UK75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272470 2005 UT76 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272471 2005 UF77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272472 2005 UL77 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272473 2005 UZ79 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272474 2005 UO80 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272475 2005 UU80 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272476 2005 UF87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272477 2005 UY92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272478 2005 UC96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272479 2005 UH102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272480 2005 UZ102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272481 2005 UV104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272482 2005 UH109 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
272483 2005 UG111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
272484 2005 UA114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272485 2005 UC118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272486 2005 UA119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272487 2005 UZ120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272488 2005 UC128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272489 2005 UA129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272490 2005 UN130 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
272491 2005 UN140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
272492 2005 UX142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
272493 2005 UZ147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272494 2005 UT149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272495 2005 UO151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272496 2005 UG155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272497 2005 UM155 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
272498 2005 UB156 26/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
272499 2005 UJ157 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
272500 2005 UG159 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272501 2005 UP159 21/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
272502 2005 UZ160 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
272503 2005 UZ164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272504 2005 UF170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
272505 2005 UF175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272506 2005 UX179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272507 2005 UW180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272508 2005 UY184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
272509 2005 UY185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
272510 2005 UE197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272511 2005 UV198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272512 2005 UB200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272513 2005 UE213 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272514 2005 UR218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272515 2005 UH226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272516 2005 UM239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272517 2005 UL249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272518 2005 UY251 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
272519 2005 UA256 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272520 2005 UM261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272521 2005 UL262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272522 2005 UY262 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272523 2005 UN263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272524 2005 UR267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272525 2005 UJ273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
272526 2005 UT273 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
272527 2005 UZ273 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
272528 2005 UF276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272529 2005 UY281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272530 2005 UG284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272531 2005 US294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272532 2005 UO296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272533 2005 UC300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272534 2005 UQ304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272535 2005 UZ306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272536 2005 UZ309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272537 2005 UP314 28/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272538 2005 UY317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272539 2005 UZ322 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
272540 2005 UG328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
272541 2005 UH328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272542 2005 UM329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272543 2005 US344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272544 2005 UO349 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
272545 2005 UB362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272546 2005 UH367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272547 2005 UP382 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
272548 2005 UP388 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
272549 2005 UM396 27/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
272550 2005 UK397 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
272551 2005 UZ407 31/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
272552 2005 UE419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
272553 2005 UL431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272554 2005 UX441 29/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
272555 2005 UE442 29/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
272556 2005 UQ443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272557 2005 UD447 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
272558 2005 UN463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
272559 2005 UR464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
272560 2005 UC469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272561 2005 UY478 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272562 2005 UZ478 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
272563 2005 UD480 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272564 2005 UJ482 22/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
272565 2005 UV491 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
272566 2005 UX493 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272567 2005 UB495 26/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
272568 2005 UX499 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
272569 2005 UN511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272570 2005 UG514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
272571 2005 US514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
272572 2005 UR516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 720 m MPC · JPL
272573 2005 UC524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
272574 2005 VX5 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
272575 2005 VM6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272576 2005 VT10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272577 2005 VY14 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272578 2005 VM17 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
272579 2005 VK23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272580 2005 VU27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272581 2005 VN32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272582 2005 VA39 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272583 2005 VY41 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
272584 2005 VE42 03/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
272585 2005 VR46 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
272586 2005 VA49 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272587 2005 VQ51 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272588 2005 VB55 04/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272589 2005 VA58 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
272590 2005 VZ71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
272591 2005 VP77 05/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272592 2005 VB81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
272593 2005 VL89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272594 2005 VE91 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
272595 2005 VB93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
272596 2005 VP107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272597 2005 VD109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272598 2005 VJ110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
272599 2005 VF114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272600 2005 VV125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 680 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272601 2005 VA135 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272602 2005 WC3 20/11/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
272603 2005 WL7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272604 2005 WM7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272605 2005 WF10 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272606 2005 WV14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272607 2005 WH15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272608 2005 WO15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272609 2005 WF18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
272610 2005 WM18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272611 2005 WT18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272612 2005 WZ18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272613 2005 WM22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272614 2005 WG24 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
272615 2005 WE26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272616 2005 WG26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272617 2005 WM27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272618 2005 WA29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
272619 2005 WY33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272620 2005 WB35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272621 2005 WG35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272622 2005 WU38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272623 2005 WJ40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272624 2005 WY47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
272625 2005 WO58 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
272626 2005 WX61 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
272627 2005 WZ63 25/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272628 2005 WK65 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272629 2005 WE66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272630 2005 WL66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272631 2005 WC69 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
272632 2005 WF71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272633 2005 WD73 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
272634 2005 WT74 28/11/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
272635 2005 WB76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272636 2005 WJ76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272637 2005 WV76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272638 2005 WL79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272639 2005 WB81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272640 2005 WN84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272641 2005 WC91 28/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272642 2005 WH99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
272643 2005 WC100 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
272644 2005 WH108 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
272645 2005 WK115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
272646 2005 WC117 30/11/2005 Eskridge Farpoint Obs. 940 m MPC · JPL
272647 2005 WW121 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
272648 2005 WZ124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272649 2005 WD135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
272650 2005 WV144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272651 2005 WX147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272652 2005 WV156 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
272653 2005 WR162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
272654 2005 WA171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272655 2005 WD171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272656 2005 WS174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272657 2005 WP175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272658 2005 WD177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272659 2005 WW181 25/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
272660 2005 WN182 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
272661 2005 WZ182 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
272662 2005 WM184 29/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
272663 2005 WF186 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
272664 2005 WN186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
272665 2005 WW186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272666 2005 WN192 25/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
272667 2005 WC197 30/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
272668 2005 WQ201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272669 2005 WP204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272670 2005 XD 01/12/2005 Mayhill iTelescope Obs. 3,0 km MPC · JPL
272671 2005 XQ 01/12/2005 Kitami K. Endate 2,4 km MPC · JPL
272672 2005 XP1 04/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
272673 2005 XP3 01/12/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272674 2005 XS3 01/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
272675 2005 XV5 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272676 2005 XD14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272677 2005 XE17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272678 2005 XD21 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
272679 2005 XC23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272680 2005 XJ26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272681 2005 XN36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272682 2005 XH38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272683 2005 XH48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
272684 2005 XJ57 01/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
272685 2005 XQ61 04/12/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 7,2 km MPC · JPL
272686 2005 XX61 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272687 2005 XY64 07/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
272688 2005 XA66 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272689 2005 XQ66 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272690 2005 XT67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272691 2005 XS68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272692 2005 XE75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272693 2005 XA82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272694 2005 XG86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272695 2005 XU86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272696 2005 XF95 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 890 m MPC · JPL
272697 2005 XX104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
272698 2005 XP109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
272699 2005 YJ1 21/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
272700 2005 YY10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272701 2005 YU11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272702 2005 YU12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272703 2005 YL13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272704 2005 YQ13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272705 2005 YQ25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272706 2005 YR25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272707 2005 YM26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272708 2005 YP26 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272709 2005 YZ27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272710 2005 YC29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272711 2005 YM31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272712 2005 YV31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272713 2005 YG32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
272714 2005 YM35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272715 2005 YJ36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272716 2005 YS41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272717 2005 YQ42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272718 2005 YG46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272719 2005 YD51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
272720 2005 YS52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
272721 2005 YQ58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272722 2005 YC60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272723 2005 YJ63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272724 2005 YB68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
272725 2005 YD68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272726 2005 YN72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272727 2005 YD74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272728 2005 YW76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272729 2005 YW79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272730 2005 YP81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272731 2005 YJ84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272732 2005 YU84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
272733 2005 YT89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272734 2005 YW94 23/12/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
272735 2005 YS96 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
272736 2005 YX98 27/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
272737 2005 YV99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
272738 2005 YK105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272739 2005 YV107 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272740 2005 YZ109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272741 2005 YZ113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272742 2005 YB114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272743 2005 YY114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272744 2005 YB117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272745 2005 YX123 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
272746 Paoladiomede 2005 YA129 29/12/2005 Suno S. Foglia 2,3 km MPC · JPL
272747 2005 YK131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
272748 2005 YV131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
272749 2005 YW131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
272750 2005 YJ135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272751 2005 YG140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
272752 2005 YP141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
272753 2005 YD142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272754 2005 YE143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
272755 2005 YP143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
272756 2005 YT145 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
272757 2005 YQ150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272758 2005 YZ150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272759 2005 YM151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272760 2005 YG152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
272761 2005 YW152 28/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
272762 2005 YX161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272763 2005 YD162 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272764 2005 YZ166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272765 2005 YJ172 22/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
272766 2005 YO172 23/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
272767 2005 YO174 29/12/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
272768 2005 YZ174 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
272769 2005 YL176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272770 2005 YW179 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
272771 2005 YX185 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
272772 2005 YG186 28/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
272773 2005 YO189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272774 2005 YJ191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272775 2005 YC192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
272776 2005 YC196 24/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
272777 2005 YC202 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272778 2005 YF203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272779 2005 YG207 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272780 2005 YE208 28/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
272781 2005 YT208 22/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
272782 2005 YJ209 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
272783 2005 YO216 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
272784 2005 YU230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
272785 2005 YJ237 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
272786 2005 YU239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272787 2005 YO251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272788 2005 YB267 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272789 2005 YC267 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272790 2005 YW267 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272791 2005 YZ267 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272792 2005 YY268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272793 2005 YG272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
272794 2005 YR286 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
272795 2005 YQ288 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272796 2005 YF291 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272797 2006 AT1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272798 2006 AR4 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
272799 2006 AC11 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
272800 2006 AL13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272801 2006 AH14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
272802 2006 AV14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
272803 2006 AQ16 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
272804 2006 AP30 04/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
272805 2006 AK31 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
272806 2006 AF32 05/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
272807 2006 AQ33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
272808 2006 AS33 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272809 2006 AG34 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272810 2006 AM34 06/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
272811 2006 AQ39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
272812 2006 AD47 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272813 2006 AE47 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272814 2006 AE48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
272815 2006 AQ48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
272816 2006 AG53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272817 2006 AT58 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272818 2006 AK63 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272819 2006 AC68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
272820 2006 AJ71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272821 2006 AK71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
272822 2006 AW72 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272823 2006 AJ73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
272824 2006 AG85 07/01/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
272825 2006 AG91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272826 2006 AD93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272827 2006 AS96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
272828 2006 AK100 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
272829 2006 AL100 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272830 2006 AN100 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272831 2006 AE101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272832 2006 BW 20/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
272833 2006 BV1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272834 2006 BA2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272835 2006 BS2 20/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
272836 2006 BH7 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272837 2006 BH10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272838 2006 BY13 22/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
272839 2006 BD17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
272840 2006 BC18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
272841 2006 BG18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
272842 2006 BE20 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
272843 2006 BY21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
272844 2006 BN29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,4 km MPC · JPL
272845 2006 BR29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
272846 2006 BK31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272847 2006 BP31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272848 2006 BF32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272849 2006 BW33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272850 2006 BB34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
272851 2006 BF34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
272852 2006 BN38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272853 2006 BH39 24/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,4 km MPC · JPL
272854 2006 BK40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272855 2006 BM43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272856 2006 BR43 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272857 2006 BC46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
272858 2006 BL47 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
272859 2006 BO50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272860 2006 BN56 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
272861 2006 BW57 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
272862 2006 BQ60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
272863 2006 BX68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272864 2006 BZ68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
272865 2006 BG69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272866 2006 BU70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
272867 2006 BD71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
272868 2006 BF80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
272869 2006 BO80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272870 2006 BS80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272871 2006 BE81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272872 2006 BY81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
272873 2006 BQ82 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272874 2006 BC83 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
272875 2006 BJ85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272876 2006 BB92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272877 2006 BL94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
272878 2006 BP94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272879 2006 BB95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272880 2006 BH95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272881 2006 BY96 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
272882 2006 BB97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272883 2006 BC98 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
272884 2006 BQ99 18/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
272885 2006 BW102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
272886 2006 BC110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272887 2006 BH110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272888 2006 BE117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
272889 2006 BK118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272890 2006 BW118 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272891 2006 BW122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272892 2006 BJ123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
272893 2006 BR124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272894 2006 BB125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272895 2006 BF125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272896 2006 BC133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272897 2006 BG133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272898 2006 BY141 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272899 2006 BS142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
272900 2006 BH149 23/01/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272901 2006 BY149 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
272902 2006 BR152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272903 2006 BD155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272904 2006 BM155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272905 2006 BM158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272906 2006 BY159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272907 2006 BK160 26/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
272908 2006 BO160 26/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
272909 2006 BG161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272910 2006 BY161 26/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
272911 2006 BS163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272912 2006 BE165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
272913 2006 BA166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
272914 2006 BD166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272915 2006 BQ172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272916 2006 BL179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
272917 2006 BR180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
272918 2006 BX185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
272919 2006 BF190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
272920 2006 BW191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272921 2006 BR193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272922 2006 BB196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272923 2006 BT198 30/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
272924 2006 BX199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272925 2006 BS200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
272926 2006 BT207 31/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
272927 2006 BG211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
272928 2006 BK212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272929 2006 BN212 30/01/2006 BlackBird K. Levin 1,8 km MPC · JPL
272930 2006 BC220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272931 2006 BV222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272932 2006 BJ223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
272933 2006 BD225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272934 2006 BZ236 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272935 2006 BU240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272936 2006 BS245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
272937 2006 BR247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272938 2006 BV256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272939 2006 BZ265 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
272940 2006 BQ270 31/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
272941 2006 BS271 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
272942 2006 BU276 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272943 2006 BW276 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272944 2006 BJ277 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
272945 2006 BT278 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
272946 2006 BL279 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
272947 2006 BS279 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
272948 2006 BS280 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272949 2006 BZ280 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272950 2006 BU283 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272951 2006 CY1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272952 2006 CZ5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
272953 2006 CC7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
272954 2006 CK7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
272955 2006 CC11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272956 2006 CK15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
272957 2006 CF18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
272958 2006 CL22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
272959 2006 CP29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
272960 2006 CU29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272961 2006 CZ30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
272962 2006 CE38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272963 2006 CR48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272964 2006 CO56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
272965 2006 CW57 05/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272966 2006 CP59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
272967 2006 CT60 04/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
272968 2006 CJ65 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
272969 2006 DT1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
272970 2006 DC3 20/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
272971 2006 DF3 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
272972 2006 DY3 20/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272973 2006 DB7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
272974 2006 DU8 21/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
272975 2006 DW10 21/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
272976 2006 DE12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
272977 2006 DM20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
272978 2006 DC21 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
272979 2006 DF22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272980 2006 DL22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
272981 2006 DE25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
272982 2006 DG25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
272983 2006 DZ25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
272984 2006 DG26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
272985 2006 DB27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
272986 2006 DK28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
272987 2006 DC29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
272988 2006 DF35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
272989 2006 DL35 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
272990 2006 DM39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272991 2006 DJ41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
272992 2006 DP44 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
272993 2006 DU44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
272994 2006 DG46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
272995 2006 DT48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
272996 2006 DE49 21/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
272997 2006 DS53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
272998 2006 DV53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
272999 2006 DP60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273000 2006 DA64 20/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

268.000s  • 269.000s  • 270.000s  • 271.000s  • 272.000s  • 273.000s  • 274.000s  • 275.000s  • 276.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001