Danh sách tiểu hành tinh/91001–92000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91001 1998 BY8 18/01/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
91002 1998 BZ11 23/01/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91003 1998 BZ15 25/01/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
91004 1998 BH16 26/01/1998 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
91005 1998 BZ18 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
91006 Fleming 1998 BT25 28/01/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,0 km MPC · JPL
91007 Ianfleming 1998 BL30 30/01/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
91008 1998 BX36 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91009 1998 BQ47 26/01/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
91010 1998 CD1 01/02/1998 Xinglong SCAP 5,9 km MPC · JPL
91011 1998 CH2 08/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,9 km MPC · JPL
91012 1998 DY 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
91013 1998 DG2 20/02/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
91014 1998 DN12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
91015 1998 DJ13 25/02/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
91016 1998 DS15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
91017 1998 DA16 25/02/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
91018 1998 DA20 20/02/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
91019 1998 DK20 26/02/1998 Blauvac R. Roy 1,7 km MPC · JPL
91020 1998 DQ22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
91021 1998 DQ28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
91022 1998 DV31 19/02/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
91023 Lutan 1998 DQ32 23/02/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
91024 Széchenyi 1998 DA33 28/02/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,0 km MPC · JPL
91025 1998 DJ34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
91026 1998 DS34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
91027 1998 DM35 26/02/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
91028 1998 DU37 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91029 1998 EY 02/03/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
91030 1998 EV2 02/03/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
91031 1998 EX2 02/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
91032 1998 EA11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
91033 1998 ES19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
91034 1998 EH21 01/03/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
91035 1998 EM21 05/03/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
91036 1998 FC5 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91037 1998 FF5 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91038 1998 FW8 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
91039 1998 FA10 24/03/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
91040 1998 FD14 25/03/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
91041 1998 FG14 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
91042 1998 FF15 26/03/1998 Kleť Kleť Obs. 5,4 km MPC · JPL
91043 1998 FG15 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
91044 1998 FX15 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91045 1998 FA27 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91046 1998 FT29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91047 1998 FT30 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91048 1998 FO31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91049 1998 FN32 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91050 1998 FU32 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91051 1998 FA34 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91052 1998 FW38 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91053 1998 FE42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91054 1998 FB48 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91055 1998 FD49 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91056 1998 FG49 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91057 1998 FR50 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91058 1998 FU50 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91059 1998 FE51 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91060 1998 FS51 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91061 1998 FN61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
91062 1998 FH62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91063 1998 FX62 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91064 1998 FL63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91065 1998 FM66 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91066 1998 FP66 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91067 1998 FC67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91068 1998 FP68 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91069 1998 FK70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91070 1998 FO71 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91071 1998 FY76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91072 1998 FC77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91073 1998 FN78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91074 1998 FT90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91075 1998 FT96 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91076 1998 FU105 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91077 1998 FN106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91078 1998 FX106 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91079 1998 FB107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
91080 1998 FX107 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91081 1998 FR109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91082 1998 FA110 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91083 1998 FR110 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91084 1998 FT118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91085 1998 FK119 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91086 1998 FF120 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
91087 1998 FO120 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91088 1998 FQ120 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91089 1998 FW126 24/03/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
91090 1998 FG127 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
91091 1998 FD129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
91092 1998 FA135 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91093 1998 GS 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91094 1998 GF7 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91095 1998 GZ8 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91096 1998 GK11 15/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91097 1998 GK12 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
91098 1998 HB3 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
91099 1998 HK7 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91100 1998 HK14 25/04/1998 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91101 1998 HK15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
91102 1998 HL19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91103 1998 HG21 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91104 1998 HH25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
91105 1998 HP25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
91106 1998 HF29 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91107 1998 HY34 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91108 1998 HX37 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91109 1998 HG38 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91110 1998 HF45 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91111 1998 HU47 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91112 1998 HJ52 25/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
91113 1998 HA53 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91114 1998 HF60 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91115 1998 HB73 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91116 1998 HD75 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91117 1998 HT79 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91118 1998 HU88 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91119 1998 HV88 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91120 1998 HR99 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91121 1998 HS105 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91122 1998 HE112 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91123 1998 HP114 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91124 1998 HA118 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91125 1998 HT118 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91126 1998 HZ120 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91127 1998 HY122 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91128 1998 HV133 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91129 1998 HT135 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91130 1998 HQ142 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91131 1998 HX144 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91132 1998 HL150 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91133 1998 HK151 28/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 134 km MPC · JPL
91134 1998 HC154 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
91135 1998 HC155 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91136 1998 KK6 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91137 1998 KD29 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91138 1998 KO30 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91139 1998 KL47 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91140 1998 LW1 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
91141 1998 LF3 03/06/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91142 1998 MP2 20/06/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
91143 1998 MC6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91144 1998 MK34 24/06/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91145 1998 OX 20/07/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
91146 1998 OA1 20/07/1998 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 7,1 km MPC · JPL
91147 1998 OM2 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
91148 1998 OY2 20/07/1998 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
91149 1998 PS 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
91150 1998 QA30 26/08/1998 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
91151 1998 QJ39 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
91152 1998 QW41 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91153 1998 QP44 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91154 1998 QM50 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
91155 1998 QW50 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91156 1998 QS60 31/08/1998 Modra A. Galád, J. Tóth 6,4 km MPC · JPL
91157 1998 QG62 26/08/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
91158 1998 QG70 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
91159 1998 QA73 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
91160 1998 QJ74 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91161 1998 QN74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91162 1998 QX75 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91163 1998 QZ82 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91164 1998 QE84 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91165 1998 QF84 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91166 1998 QT84 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91167 1998 QM85 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91168 1998 QA86 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
91169 1998 QT108 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
91170 1998 QS109 21/08/1998 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
91171 1998 QG110 23/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91172 1998 RG5 15/09/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
91173 1998 RN7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91174 1998 RC18 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91175 1998 RX18 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91176 1998 RE19 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91177 1998 RJ22 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91178 1998 RV23 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
91179 1998 RR26 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91180 1998 RS34 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91181 1998 RV38 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91182 1998 RO49 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91183 1998 RZ49 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91184 1998 RA51 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91185 1998 RM57 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91186 1998 RO66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91187 1998 RW66 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
91188 1998 RP77 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91189 1998 SM1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
91190 1998 SV49 29/09/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
91191 1998 SE55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
91192 1998 SA58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
91193 1998 ST76 19/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91194 1998 SB85 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
91195 1998 SC90 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91196 1998 SV107 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91197 1998 SD115 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91198 1998 SS137 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91199 Johngray 1998 SS147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
91200 1998 SM153 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91201 1998 SC162 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
91202 1998 SY170 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
91203 1998 UE18 19/10/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
91204 1998 UW32 28/10/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91205 1998 US43 22/10/1998 Kitt Peak M. W. Buie 111 km MPC · JPL
91206 1998 WY7 24/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
91207 1998 XW27 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91208 1998 XO58 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91209 1998 XH72 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91210 1998 XS96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,2 km MPC · JPL
91211 1998 YJ2 17/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
91212 1998 YQ7 24/12/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
91213 Botchan 1998 YZ7 22/12/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 1,1 km MPC · JPL
91214 Diclemente 1998 YB10 23/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
91215 1999 AN 05/01/1999 Ondřejov L. Kotková, L. Vašta 2,1 km MPC · JPL
91216 1999 AU3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
91217 1999 AM4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
91218 1999 AM5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
91219 1999 AN7 11/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
91220 1999 AA8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
91221 1999 AM15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
91222 1999 AH16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
91223 1999 AK20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91224 1999 BH 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
91225 1999 BL3 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
91226 1999 BK7 22/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
91227 1999 BG9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
91228 1999 BG13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
91229 1999 BN15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
91230 1999 BK16 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91231 1999 BP24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91232 1999 BE25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91233 1999 CL1 06/02/1999 Dynic Y. Ikari 1,9 km MPC · JPL
91234 1999 CN1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
91235 1999 CQ1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
91236 1999 CP4 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
91237 1999 CY7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91238 1999 CB9 13/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
91239 1999 CA10 15/02/1999 Baton Rouge Highland Road Park Obs. 1,5 km MPC · JPL
91240 1999 CM27 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
91241 1999 CY28 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
91242 1999 CX32 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91243 1999 CO33 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
91244 1999 CP33 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91245 1999 CN34 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91246 1999 CE35 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91247 1999 CM40 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91248 1999 CC44 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91249 1999 CQ44 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91250 1999 CZ46 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91251 1999 CN49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91252 1999 CS49 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91253 1999 CM65 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91254 1999 CB79 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91255 1999 CJ79 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91256 1999 CX80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91257 1999 CG82 13/02/1999 Monte Agliale E. Mazzoni 1,8 km MPC · JPL
91258 1999 CE84 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91259 1999 CB85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91260 1999 CK87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91261 1999 CY94 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91262 1999 CM99 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91263 1999 CD104 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91264 1999 CO104 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91265 1999 CY108 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91266 1999 CV112 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91267 1999 CY113 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91268 1999 CT135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91269 1999 CW136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
91270 1999 CA138 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
91271 1999 CB147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91272 1999 CR151 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
91273 1999 DN 16/02/1999 Caussols ODAS 15 km MPC · JPL
91274 1999 DM3 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
91275 Billsmith 1999 EW5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
91276 1999 EH6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
91277 1999 EW6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
91278 1999 EC7 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
91279 1999 EN8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
91280 1999 EO11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91281 1999 EQ11 12/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91282 1999 FL1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
91283 1999 FE2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
91284 1999 FE7 19/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
91285 1999 FP9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
91286 1999 FB17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
91287 Simon-Garfunkel 1999 FP21 21/03/1999 Wykrota C. Jacques 1,7 km MPC · JPL
91288 1999 FZ21 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91289 1999 FN22 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91290 1999 FR25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91291 1999 FD27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91292 1999 FF27 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91293 1999 FD28 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91294 1999 FD29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91295 1999 FK29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91296 1999 FW29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91297 1999 FD31 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91298 1999 FQ31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91299 1999 FL32 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91300 1999 FZ34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91301 1999 FM36 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91302 1999 FU36 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91303 1999 FG41 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91304 1999 FU44 20/03/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
91305 1999 FK46 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91306 1999 FE47 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
91307 1999 FU48 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91308 1999 FY52 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91309 1999 FB55 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91310 1999 GH5 06/04/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
91311 1999 GB7 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91312 1999 GE7 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
91313 1999 GR7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
91314 1999 GB8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
91315 1999 GM8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
91316 1999 GW13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91317 1999 GV17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91318 1999 GO18 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91319 1999 GR24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91320 1999 GS24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91321 1999 GX25 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91322 1999 GK31 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91323 1999 GG35 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91324 1999 GN42 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91325 1999 GD47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
91326 1999 GV51 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
91327 1999 GK53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
91328 1999 GY62 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
91329 1999 GK63 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
91330 1999 HM2 20/04/1999 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
91331 1999 HX4 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
91332 1999 HZ9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91333 1999 JP2 08/05/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
91334 1999 JK8 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91335 1999 JT9 08/05/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
91336 1999 JW13 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91337 1999 JG14 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91338 1999 JR14 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91339 1999 JR15 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91340 1999 JZ20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91341 1999 JC25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91342 1999 JU29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91343 1999 JP30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91344 1999 JQ30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91345 1999 JK36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91346 1999 JR37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91347 1999 JL39 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91348 1999 JF45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91349 1999 JR51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91350 1999 JR53 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91351 1999 JK54 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91352 1999 JH55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91353 1999 JX55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91354 1999 JY55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91355 1999 JA57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91356 1999 JC58 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91357 1999 JA65 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91358 1999 JL65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91359 1999 JE66 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91360 1999 JZ66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91361 1999 JW68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91362 1999 JN71 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91363 1999 JM72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91364 1999 JY78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91365 1999 JL84 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91366 1999 JT84 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91367 1999 JE86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91368 1999 JB89 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
91369 1999 JW90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91370 1999 JQ94 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91371 1999 JY94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91372 1999 JO96 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91373 1999 JQ98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91374 1999 JZ98 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91375 1999 JD99 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91376 1999 JU100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91377 1999 JR103 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91378 1999 JE104 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91379 1999 JN105 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91380 1999 JW105 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91381 1999 JR109 13/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91382 1999 JZ115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91383 1999 JR116 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91384 1999 JT119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91385 1999 JW125 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
91386 1999 JL127 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91387 1999 JP129 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91388 1999 JM132 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91389 1999 JN137 09/05/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
91390 1999 KL 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
91391 1999 KQ5 16/05/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
91392 1999 KL7 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91393 1999 KV7 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91394 1999 LM 06/06/1999 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
91395 Sakanouenokumo 1999 LM1 05/06/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 3,7 km MPC · JPL
91396 1999 LF5 10/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91397 1999 LL8 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91398 1999 LV33 11/06/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
91399 1999 LO35 08/06/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
91400 1999 MW 23/06/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91401 1999 MY 22/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,7 km MPC · JPL
91402 1999 NW 09/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,6 km MPC · JPL
91403 1999 NY5 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91404 1999 NT6 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91405 1999 NB10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91406 1999 NA11 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91407 1999 NM11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91408 1999 NP11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91409 1999 NP15 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91410 1999 NZ30 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91411 1999 NJ41 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91412 1999 NP42 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91413 1999 NN49 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91414 1999 ND54 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91415 1999 NH54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91416 1999 NH55 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91417 1999 NU55 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
91418 1999 NY56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91419 1999 NP59 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91420 1999 NK60 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91421 1999 NA65 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91422 Giraudon 1999 OH 16/07/1999 Pises Pises Obs. 8,3 km MPC · JPL
91423 1999 OT4 16/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91424 1999 PT1 10/08/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 5,7 km MPC · JPL
91425 1999 PM2 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91426 1999 PE4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
91427 1999 PB5 14/08/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,1 km MPC · JPL
91428 Cortesi 1999 QT1 20/08/1999 Gnosca S. Sposetti 3,8 km MPC · JPL
91429 Michelebianda 1999 QO2 30/08/1999 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
91430 1999 RL 04/09/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
91431 1999 RQ 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
91432 1999 RF1 04/09/1999 Prescott P. G. Comba 6,3 km MPC · JPL
91433 1999 RL2 04/09/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
91434 1999 RY3 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91435 1999 RX6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
91436 1999 RY6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
91437 1999 RB9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91438 1999 RA12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91439 1999 RD12 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91440 1999 RK12 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
91441 1999 RU14 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91442 1999 RD17 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91443 1999 RH17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91444 1999 RS17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91445 1999 RC19 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91446 1999 RD19 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91447 1999 RH19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91448 1999 RY21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91449 1999 RQ24 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91450 1999 RV24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91451 1999 RG38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
91452 1999 RL43 14/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
91453 1999 RA49 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91454 1999 RK49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91455 1999 RV49 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91456 1999 RK58 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
91457 1999 RL65 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91458 1999 RX66 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91459 1999 RE69 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91460 1999 RK71 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91461 1999 RQ71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91462 1999 RL72 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91463 1999 RZ75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91464 1999 RZ77 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91465 1999 RE80 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91466 1999 RU81 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
91467 1999 RQ83 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91468 1999 RH87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91469 1999 RW87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91470 1999 RX87 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91471 1999 RJ89 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91472 1999 RY91 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91473 1999 RJ95 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91474 1999 RO95 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91475 1999 RH96 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91476 1999 RA97 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91477 1999 RJ97 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91478 1999 RO99 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91479 1999 RL107 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
91480 1999 RP107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
91481 1999 RV108 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91482 1999 RP110 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91483 1999 RS110 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91484 1999 RL112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91485 1999 RF115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91486 1999 RS117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91487 1999 RT117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91488 1999 RL119 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91489 1999 RL121 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91490 1999 RX123 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91491 1999 RA124 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91492 1999 RY132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91493 1999 RE134 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91494 1999 RS135 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91495 1999 RZ138 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91496 1999 RT141 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91497 1999 RF142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91498 1999 RG142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91499 1999 RX144 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91500 1999 RA147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91501 1999 RW147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91502 1999 RP150 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91503 1999 RR150 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91504 1999 RZ153 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91505 1999 RA158 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91506 1999 RC160 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91507 1999 RM160 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
91508 1999 RZ160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91509 1999 RY161 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91510 1999 RA162 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91511 1999 RJ163 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91512 1999 RL165 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91513 1999 RG166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91514 1999 RJ166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91515 1999 RR169 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91516 1999 RD174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91517 1999 RO175 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91518 1999 RJ177 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91519 1999 RT180 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91520 1999 RK183 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91521 1999 RY183 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91522 1999 RJ185 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91523 1999 RM185 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91524 1999 RN187 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91525 1999 RA189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91526 1999 RF189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91527 1999 RT189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91528 1999 RV191 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91529 1999 RL193 13/09/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,1 km MPC · JPL
91530 1999 RG194 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91531 1999 RH195 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91532 1999 RC196 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91533 1999 RY199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91534 1999 RC200 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91535 1999 RD200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91536 1999 RK201 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91537 1999 RG203 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91538 1999 RA204 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91539 1999 RP204 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91540 1999 RH205 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91541 1999 RG206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91542 1999 RC207 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
91543 1999 RJ207 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91544 1999 RM207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91545 1999 RT209 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91546 1999 RV209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91547 1999 RZ209 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91548 1999 RN210 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91549 1999 RU210 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91550 1999 RW210 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91551 1999 RA212 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91552 1999 RG213 08/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
91553 Claudedoom 1999 RD214 08/09/1999 Observatoire Royal de Belgique, Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
91554 1999 RZ215 08/09/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 98 km MPC · JPL
91555 1999 RE219 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91556 1999 RT220 05/09/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
91557 1999 RW222 07/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
91558 1999 RL226 04/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
91559 1999 RM226 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
91560 1999 RW226 05/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91561 1999 RK230 08/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91562 1999 RM231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
91563 1999 RJ235 08/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91564 1999 RN235 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91565 1999 RK237 08/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91566 1999 RQ237 08/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91567 1999 RU239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
91568 1999 RD241 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
91569 1999 RX248 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91570 1999 RN249 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91571 1999 RZ252 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91572 1999 RF253 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91573 1999 SN2 16/09/1999 Observatoire Royal de Belgique, Uccle T. Pauwels, S. I. Ipatov 2,8 km MPC · JPL
91574 1999 SV2 22/09/1999 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
91575 1999 SS6 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91576 1999 SL7 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
91577 1999 SU8 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
91578 1999 SK14 30/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
91579 1999 SQ15 30/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
91580 1999 SS15 30/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91581 1999 SW15 30/09/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
91582 1999 SF19 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91583 1999 SK20 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91584 1999 SQ20 30/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91585 1999 SR20 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91586 1999 SS23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
91587 1999 SD24 29/09/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
91588 1999 TJ 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
91589 1999 TF1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
91590 1999 TA3 03/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,7 km MPC · JPL
91591 1999 TJ3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
91592 1999 TU3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 6,4 km MPC · JPL
91593 1999 TF7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,4 km MPC · JPL
91594 1999 TN8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,1 km MPC · JPL
91595 1999 TZ9 09/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
91596 1999 TF11 09/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
91597 1999 TB13 10/10/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
91598 1999 TK13 11/10/1999 Lime Creek R. Linderholm 7,2 km MPC · JPL
91599 1999 TQ13 10/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,5 km MPC · JPL
91600 1999 TN16 13/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91601 1999 TA17 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
91602 1999 TM17 13/10/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 8,1 km MPC · JPL
91603 1999 TA19 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,2 km MPC · JPL
91604 Clausmadsen 1999 TN19 14/10/1999 Uccle T. Pauwels, H. Boffin 4,9 km MPC · JPL
91605 1999 TC20 15/10/1999 Xinglong SCAP 9,2 km MPC · JPL
91606 1999 TE20 15/10/1999 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
91607 Delaboudiniere 1999 TP20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
91608 1999 TW21 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
91609 1999 TX21 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
91610 1999 TP26 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91611 1999 TN27 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
91612 1999 TJ30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91613 1999 TO31 04/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91614 1999 TF32 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91615 1999 TZ32 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91616 1999 TR33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91617 1999 TW36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
91618 1999 TB38 01/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
91619 1999 TJ38 01/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91620 1999 TA39 03/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
91621 1999 TK39 03/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91622 1999 TJ40 05/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
91623 1999 TL41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91624 1999 TP44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
91625 1999 TS53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
91626 1999 TJ55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
91627 1999 TW55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
91628 1999 TC58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
91629 1999 TR58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
91630 1999 TQ59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91631 1999 TF65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
91632 1999 TB68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
91633 1999 TM71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
91634 1999 TJ75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91635 1999 TH79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
91636 1999 TY79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
91637 1999 TJ81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
91638 1999 TQ82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
91639 1999 TE85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
91640 1999 TA87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
91641 1999 TS90 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91642 1999 TE91 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
91643 1999 TX91 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91644 1999 TP92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91645 1999 TE93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91646 1999 TB95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91647 1999 TG96 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91648 1999 TE97 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91649 1999 TE99 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91650 1999 TR100 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91651 1999 TU100 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91652 1999 TZ100 02/10/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
91653 1999 TG101 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91654 1999 TJ101 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91655 1999 TJ103 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91656 1999 TS103 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91657 1999 TN104 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91658 1999 TX104 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91659 1999 TP105 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91660 1999 TY105 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91661 1999 TG106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91662 1999 TL106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91663 1999 TO107 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91664 1999 TP107 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91665 1999 TC109 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
91666 1999 TF111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91667 1999 TU111 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91668 1999 TD112 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91669 1999 TL112 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91670 1999 TM112 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91671 1999 TL114 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91672 1999 TV114 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91673 1999 TY114 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91674 1999 TZ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91675 1999 TA115 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91676 1999 TM115 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91677 1999 TU115 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91678 1999 TB117 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91679 1999 TM119 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91680 1999 TX119 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91681 1999 TF120 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91682 1999 TV123 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91683 1999 TZ123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91684 1999 TN126 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91685 1999 TT126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91686 1999 TU126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91687 1999 TA127 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91688 1999 TH127 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91689 1999 TJ127 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91690 1999 TV127 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91691 1999 TG129 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91692 1999 TZ129 06/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91693 1999 TN130 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91694 1999 TH132 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91695 1999 TL136 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
91696 1999 TO136 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91697 1999 TO137 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
91698 1999 TK138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91699 1999 TU138 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91700 1999 TY139 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91701 1999 TS142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91702 1999 TX142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91703 1999 TS143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91704 1999 TQ145 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91705 1999 TR145 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91706 1999 TV145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91707 1999 TH146 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91708 1999 TF147 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91709 1999 TG148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91710 1999 TZ149 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
91711 1999 TP150 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
91712 1999 TW150 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91713 1999 TD152 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91714 1999 TW153 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91715 1999 TA154 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91716 1999 TG154 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91717 1999 TL155 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91718 1999 TX155 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91719 1999 TD156 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
91720 1999 TJ156 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91721 1999 TQ157 09/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
91722 1999 TW157 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91723 1999 TD158 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
91724 1999 TK158 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
91725 1999 TM158 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91726 1999 TE159 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91727 1999 TH162 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91728 1999 TM162 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
91729 1999 TG163 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91730 1999 TP163 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91731 1999 TJ164 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91732 1999 TK164 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91733 1999 TO164 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91734 1999 TM166 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91735 1999 TM171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91736 1999 TN172 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91737 1999 TW172 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
91738 1999 TE174 10/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91739 1999 TA175 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91740 1999 TX177 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91741 1999 TL178 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91742 1999 TE179 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91743 1999 TA180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91744 1999 TD183 11/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91745 1999 TF184 12/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91746 1999 TL185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
91747 1999 TT185 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91748 1999 TA186 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
91749 1999 TV186 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91750 1999 TR187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91751 1999 TX188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91752 1999 TB189 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91753 1999 TN189 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
91754 1999 TO189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91755 1999 TQ189 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91756 1999 TT189 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91757 1999 TN190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91758 1999 TR190 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91759 1999 TU191 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91760 1999 TX191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91761 1999 TZ191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91762 1999 TH192 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91763 1999 TN192 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91764 1999 TV193 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91765 1999 TE194 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
91766 1999 TK194 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91767 1999 TH196 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91768 1999 TQ196 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91769 1999 TS198 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91770 1999 TE200 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91771 1999 TW202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91772 1999 TD203 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91773 1999 TL203 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91774 1999 TT203 13/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91775 1999 TH206 13/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91776 1999 TJ206 13/10/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
91777 1999 TM206 13/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
91778 1999 TG208 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
91779 1999 TL208 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
91780 1999 TH211 15/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91781 1999 TR212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91782 1999 TO214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91783 1999 TQ216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91784 1999 TV216 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91785 1999 TU217 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91786 1999 TB219 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91787 1999 TZ219 01/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
91788 1999 TG221 02/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
91789 1999 TH221 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91790 1999 TF222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
91791 1999 TD223 03/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91792 1999 TM223 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91793 1999 TR227 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
91794 1999 TG228 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91795 1999 TP228 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91796 1999 TE230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
91797 1999 TF233 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91798 1999 TT233 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91799 1999 TE234 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91800 1999 TK234 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91801 1999 TC235 03/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
91802 1999 TH235 03/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91803 1999 TZ235 03/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
91804 1999 TX237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
91805 1999 TB241 04/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
91806 1999 TJ244 07/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
91807 1999 TU245 07/10/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
91808 1999 TH247 08/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91809 1999 TG248 08/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91810 1999 TQ249 09/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
91811 1999 TL252 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91812 1999 TQ252 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91813 1999 TL254 08/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91814 1999 TV261 13/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91815 1999 TO265 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
91816 1999 TA267 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91817 1999 TG267 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91818 1999 TU267 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91819 1999 TB268 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91820 1999 TT268 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
91821 1999 TN277 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91822 1999 TU277 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91823 1999 TJ280 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91824 1999 TU280 08/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91825 1999 TM281 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91826 1999 TP281 08/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
91827 1999 TK282 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91828 1999 TU282 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91829 1999 TE284 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91830 1999 TF297 02/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91831 1999 TX298 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
91832 1999 TS300 03/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
91833 1999 TW304 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91834 1999 TU308 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
91835 1999 TV310 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
91836 1999 TA311 05/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
91837 1999 TB311 05/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
91838 1999 TF314 08/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91839 1999 TX314 08/10/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
91840 1999 TZ318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
91841 1999 TA321 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91842 1999 TP322 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
91843 1999 UF1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
91844 1999 UR2 19/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,7 km MPC · JPL
91845 1999 UT2 19/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,0 km MPC · JPL
91846 1999 UY3 31/10/1999 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
91847 1999 UW5 29/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
91848 1999 UG6 28/10/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
91849 1999 UK6 28/10/1999 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
91850 1999 UN7 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,7 km MPC · JPL
91851 1999 UA8 29/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91852 1999 UD8 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
91853 1999 UK8 29/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
91854 1999 UA9 29/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91855 1999 UD11 31/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91856 1999 UB13 29/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
91857 1999 UR13 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
91858 1999 US16 29/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
91859 1999 UX17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
91860 1999 UL18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
91861 1999 UT18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
91862 1999 US20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
91863 1999 UV23 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
91864 1999 UW24 28/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
91865 1999 UD25 28/10/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
91866 1999 UD27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91867 1999 UC30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
91868 1999 UF36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91869 1999 UU38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
91870 1999 UA39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
91871 1999 UT39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
91872 1999 UL41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
91873 1999 UM42 28/10/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
91874 1999 UW43 29/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
91875 1999 UF44 29/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
91876 1999 UO44 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
91877 1999 UK45 31/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
91878 1999 UV45 31/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
91879 1999 UZ45 31/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
91880 1999 UC46 31/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
91881 1999 UR46 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
91882 1999 UT48 31/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
91883 1999 UG49 31/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
91884 1999 UH49 31/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
91885 1999 UK49 31/10/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
91886 1999 UB50 30/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
91887 1999 UZ50 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
91888 Tomskilling 1999 UA51 31/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
91889 1999 UQ59 31/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
91890 Kiriko Matsuri 1999 VD2 04/11/1999 Yanagida A. Tsuchikawa 5,6 km MPC · JPL
91891 1999 VJ2 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
91892 1999 VB3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
91893 1999 VP4 01/11/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
91894 1999 VH5 06/11/1999 High Point D. K. Chesney 6,8 km MPC · JPL
91895 1999 VV5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
91896 1999 VY9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
91897 1999 VB10 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,4 km MPC · JPL
91898 Margnetti 1999 VB11 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 7,7 km MPC · JPL
91899 1999 VT11 07/11/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,7 km MPC · JPL
91900 1999 VV11 05/11/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91901 1999 VB15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
91902 1999 VU17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
91903 1999 VA19 10/11/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 8,6 km MPC · JPL
91904 1999 VW19 07/11/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
91905 1999 VB20 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
91906 1999 VE24 15/11/1999 Zeno T. Stafford 10 km MPC · JPL
91907 Shiho 1999 VA26 13/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 6,7 km MPC · JPL
91908 1999 VK27 03/11/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
91909 1999 VZ28 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91910 1999 VD29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91911 1999 VQ29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91912 1999 VC30 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91913 1999 VD30 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91914 1999 VD31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91915 1999 VF31 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91916 1999 VL31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91917 1999 VT31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91918 1999 VS32 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91919 1999 VE33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91920 1999 VF33 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91921 1999 VN33 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91922 1999 VP37 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
91923 1999 VE38 10/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91924 1999 VL38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91925 1999 VM38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91926 1999 VN38 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91927 1999 VA39 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91928 1999 VY47 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91929 1999 VO48 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91930 1999 VT48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91931 1999 VK52 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91932 1999 VT53 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91933 1999 VB54 04/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91934 1999 VM54 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91935 1999 VE55 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
91936 1999 VC57 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
91937 1999 VQ58 04/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91938 1999 VB60 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91939 1999 VY60 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91940 1999 VZ60 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91941 1999 VR63 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91942 1999 VV63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91943 1999 VA64 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
91944 1999 VO64 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
91945 1999 VU64 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91946 1999 VM65 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91947 1999 VT65 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91948 1999 VV67 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91949 1999 VY67 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91950 1999 VN68 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91951 1999 VS68 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91952 1999 VV70 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91953 1999 VS71 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91954 1999 VV76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91955 1999 VK77 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91956 1999 VN77 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91957 1999 VO78 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91958 1999 VM79 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91959 1999 VR79 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91960 1999 VA80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91961 1999 VH80 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91962 1999 VR85 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91963 1999 VB86 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91964 1999 VS88 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91965 1999 VM89 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91966 1999 VP91 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
91967 1999 VZ91 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91968 1999 VA92 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
91969 1999 VC92 09/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91970 1999 VK92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91971 1999 VO92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91972 1999 VW92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91973 1999 VL93 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91974 1999 VG94 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91975 1999 VN94 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91976 1999 VD96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91977 1999 VH96 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91978 1999 VV96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91979 1999 VU97 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91980 1999 VD98 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91981 1999 VB99 09/11/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
91982 1999 VC102 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91983 1999 VY103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91984 1999 VE106 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91985 1999 VO113 04/11/1999 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
91986 1999 VD114 09/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
91987 1999 VF114 09/11/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
91988 1999 VL114 09/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
91989 1999 VO114 09/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91990 1999 VO115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
91991 1999 VH116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
91992 1999 VD120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
91993 1999 VP122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91994 1999 VF124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
91995 1999 VC133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
91996 1999 VG133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
91997 1999 VQ135 08/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91998 1999 VE137 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91999 1999 VL139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
92000 1999 VN144 11/11/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL

87.000s  • 88.000s  • 89.000s  • 90.000s  • 91.000s  • 92.000s  • 93.000s  • 94.000s  • 95.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001