Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/164001–165000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164001 2003 UP170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164002 2003 UU172 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164003 2003 UE174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164004 2003 UR174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164005 2003 US185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
164006 Thierry 2003 UT185 21/10/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1,3 km MPC · JPL
164007 2003 UW186 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164008 2003 UJ189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164009 2003 UZ189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164010 2003 UV192 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164011 2003 UX194 20/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
164012 2003 UL197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164013 2003 UT197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
164014 2003 UO200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164015 2003 UC203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164016 2003 UK204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164017 2003 UL206 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164018 2003 UP207 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164019 2003 UR208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164020 2003 UC219 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
164021 2003 UQ220 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
164022 2003 UA222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164023 2003 UZ222 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
164024 2003 UZ224 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164025 2003 UH226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164026 2003 UT227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164027 2003 UY232 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164028 2003 UA241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
164029 2003 UA244 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164030 2003 UJ245 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164031 2003 UQ247 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164032 2003 UR249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164033 2003 UC251 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164034 2003 UX252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164035 2003 UH254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164036 2003 UZ255 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164037 2003 UP257 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164038 2003 UP264 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164039 2003 UE265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164040 2003 UQ265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164041 2003 UF266 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164042 2003 UO269 29/10/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
164043 2003 UM278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164044 2003 US279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164045 2003 UC283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
164046 2003 UW283 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164047 2003 UL296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164048 2003 UO298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164049 2003 UC302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164050 2003 UO307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
164051 2003 UL314 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164052 2003 VC5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164053 2003 VP5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164054 2003 VH6 14/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
164055 2003 VL8 15/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
164056 2003 VO10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164057 2003 WR10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164058 2003 WV11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
164059 2003 WH13 16/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164060 2003 WV16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
164061 2003 WF29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164062 2003 WL38 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164063 2003 WP40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
164064 2003 WY46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
164065 2003 WN50 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164066 2003 WY55 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164067 2003 WH65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164068 2003 WJ66 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164069 2003 WK69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164070 2003 WV70 20/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
164071 2003 WT80 20/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
164072 2003 WS81 18/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
164073 2003 WR84 19/11/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
164074 2003 WD86 21/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
164075 2003 WU87 22/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164076 2003 WE89 16/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
164077 2003 WP91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164078 2003 WK94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
164079 2003 WS94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
164080 2003 WJ96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
164081 2003 WB97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
164082 2003 WX102 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164083 2003 WU103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164084 2003 WR121 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164085 2003 WD122 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164086 2003 WM122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164087 2003 WU122 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
164088 2003 WQ125 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164089 2003 WV126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164090 2003 WF132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164091 2003 WY134 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164092 2003 WX136 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164093 2003 WF142 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164094 2003 WT142 21/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164095 2003 WS144 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164096 2003 WZ155 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164097 2003 WU156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164098 2003 WX161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164099 2003 WE163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164100 2003 WV166 18/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164101 2003 WD168 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164102 2003 WY175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164103 2003 XG5 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164104 2003 XF9 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164105 2003 XT9 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164106 2003 XQ10 11/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
164107 2003 XU11 13/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164108 2003 XW11 13/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
164109 2003 XF13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164110 2003 XM16 14/12/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
164111 2003 XQ17 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164112 2003 XJ19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164113 2003 XT21 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164114 2003 XR27 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
164115 2003 XC33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164116 2003 XP33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164117 2003 XL36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164118 2003 XY37 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
164119 2003 XF40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164120 2003 YK 17/12/2003 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
164121 2003 YT1 18/12/2003 Catalina CSS APO +1km · 1,7 km MPC · JPL
164122 2003 YY3 16/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164123 2003 YG5 16/12/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
164124 2003 YD10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164125 2003 YZ10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164126 2003 YV13 17/12/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164127 2003 YO14 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
164128 2003 YM16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
164129 2003 YB21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164130 Jonckheere 2003 YY21 18/12/2003 Uccle T. Pauwels, P. De Cat 2,5 km MPC · JPL
164131 2003 YL43 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
164132 2003 YU45 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164133 2003 YS48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164134 2003 YY48 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
164135 2003 YU58 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
164136 2003 YY69 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164137 2003 YS78 18/12/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
164138 2003 YE81 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164139 2003 YC84 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164140 2003 YM85 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164141 2003 YP87 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164142 2003 YB91 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164143 2003 YG91 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164144 2003 YF96 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164145 2003 YG104 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164146 2003 YQ106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164147 2003 YR108 22/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
164148 2003 YZ110 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164149 2003 YL114 25/12/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
164150 2003 YF119 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164151 2003 YM125 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
164152 2003 YP126 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164153 2003 YS128 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
164154 2003 YE129 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164155 2003 YS133 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164156 2003 YD142 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
164157 2003 YY142 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164158 2003 YE144 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
164159 2003 YY151 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
164160 2003 YL153 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164161 2003 YW154 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164162 2003 YY154 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
164163 2003 YS155 26/12/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
164164 2003 YK166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164165 2004 AC4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
164166 2004 AQ5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
164167 2004 AJ7 13/01/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
164168 2004 AP8 14/01/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
164169 2004 AK25 12/01/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
164170 2004 AS25 12/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
164171 2004 AP26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
164172 2004 BY5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
164173 2004 BM10 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164174 2004 BM17 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164175 2004 BO37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
164176 2004 BE46 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164177 2004 BM46 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164178 2004 BP48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164179 2004 BA49 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164180 2004 BD52 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164181 2004 BJ52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164182 2004 BM52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164183 2004 BG59 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
164184 2004 BF68 27/01/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
164185 2004 BD69 20/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
164186 2004 BP70 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164187 2004 BR70 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
164188 2004 BB74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164189 2004 BQ76 25/01/2004 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
164190 2004 BD80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164191 2004 BD94 28/01/2004 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
164192 2004 BP105 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
164193 2004 BM146 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
164194 2004 BM151 18/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
164195 2004 CT13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
164196 2004 CF52 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164197 2004 CQ68 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
164198 2004 CN74 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
164199 2004 CP80 11/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
164200 2004 DK29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164201 2004 EC 10/03/2004 Socorro LINEAR APO 2,6 km MPC · JPL
164202 2004 EW 13/03/2004 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
164203 2004 ED11 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164204 2004 EK45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164205 2004 EE51 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164206 2004 FN18 27/03/2004 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
164207 2004 GU9 13/04/2004 Socorro LINEAR 160 m MPC · JPL
164208 2004 HB27 20/04/2004 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
164209 2004 HD57 27/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164210 2004 JH21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
164211 2004 JA27 15/05/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
164212 2004 JB48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
164213 2004 LS2 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164214 2004 LZ11 14/06/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
164215 Doloreshill 2004 MF6 25/06/2004 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
164216 2004 OT11 27/07/2004 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
164217 2004 PT42 11/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
164218 2004 PX84 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164219 2004 QK3 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 850 m MPC · JPL
164220 2004 QW16 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164221 2004 QE20 26/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 340 m MPC · JPL
164222 2004 RN9 07/09/2004 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
164223 2004 RV80 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164224 2004 RY182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164225 2004 RV194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164226 2004 RD199 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164227 2004 RE228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
164228 2004 RC229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164229 2004 RB308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164230 2004 RD314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164231 2004 RC335 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
164232 2004 SB23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164233 2004 SX53 22/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
164234 2004 TJ5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164235 2004 TQ15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164236 2004 TW20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164237 2004 TZ20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164238 2004 TM28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164239 2004 TL35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
164240 2004 TO44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164241 2004 TF46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
164242 2004 TV51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164243 2004 TX101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164244 2004 TC103 06/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164245 2004 TV110 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164246 2004 TV113 07/10/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
164247 2004 TP133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
164248 2004 TS133 07/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
164249 2004 TK138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
164250 2004 TW148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164251 2004 TT169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164252 2004 TQ216 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
164253 2004 TU232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164254 2004 TF238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
164255 2004 TW261 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164256 2004 TQ262 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164257 2004 TD277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164258 2004 TF278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164259 2004 TH283 07/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
164260 2004 TW316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164261 2004 TV330 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164262 2004 TZ332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164263 2004 UW4 16/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164264 2004 UU7 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164265 2004 VO 02/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
164266 2004 VK5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
164267 2004 VC27 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
164268 Hajmási 2004 VV69 11/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
164269 2004 WS8 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164270 2004 XR1 01/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164271 2004 XG4 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164272 2004 XM7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
164273 2004 XO16 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164274 2004 XM17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
164275 2004 XJ19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164276 2004 XG24 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164277 2004 XK30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
164278 2004 XF33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164279 2004 XV42 09/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
164280 2004 XX58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
164281 2004 XF71 11/12/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
164282 2004 XZ71 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
164283 2004 XU74 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164284 2004 XH75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164285 2004 XF82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164286 2004 XO86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164287 2004 XJ87 09/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
164288 2004 XA93 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164289 2004 XJ97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
164290 2004 XY106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164291 2004 XK108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164292 2004 XN121 14/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
164293 2004 XO124 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164294 2004 XZ130 13/12/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 300 m MPC · JPL
164295 2004 XA131 09/12/2004 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
164296 2004 XD131 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164297 2004 XN140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164298 2004 XY181 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164299 2004 XP186 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164300 2004 YN16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164301 2004 YY20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
164302 2004 YH21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
164303 2004 YE25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164304 2005 AR4 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
164305 2005 AR10 06/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
164306 2005 AC11 08/01/2005 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
164307 2005 AJ11 01/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
164308 2005 AE12 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
164309 2005 AL20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164310 2005 AW20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164311 2005 AC21 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164312 2005 AD22 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164313 2005 AL23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164314 2005 AC26 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164315 2005 AW29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
164316 2005 AP32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164317 2005 AS35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164318 2005 AJ37 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164319 2005 AJ40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164320 2005 AS41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164321 2005 AH43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164322 2005 AT43 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164323 2005 AS46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164324 2005 AU47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164325 2005 AJ48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164326 2005 AJ49 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164327 2005 AO49 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
164328 2005 AH54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
164329 2005 AE69 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
164330 2005 AG69 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164331 2005 AV72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164332 2005 AW79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164333 2005 BF 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
164334 2005 BF2 18/01/2005 RAS U. Wolff 4,4 km MPC · JPL
164335 2005 BR2 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164336 2005 BB11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164337 2005 BR12 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164338 2005 BN16 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164339 2005 BO16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164340 2005 BF43 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
164341 2005 CO 02/02/2005 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
164342 2005 CP 02/02/2005 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
164343 2005 CU12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
164344 2005 CJ14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164345 2005 CV15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
164346 2005 CH31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164347 2005 CN48 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164348 2005 CP49 02/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
164349 2005 CO51 02/02/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
164350 2005 CU52 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164351 2005 CA56 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164352 2005 CW57 02/02/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
164353 2005 CH59 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164354 2005 CG62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
164355 2005 CQ65 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164356 2005 CF73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164357 2005 CN75 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164358 2005 DB 16/02/2005 Gnosca S. Sposetti 4,3 km MPC · JPL
164359 2005 EC1 02/03/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 4,7 km MPC · JPL
164360 2005 EL2 01/03/2005 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
164361 2005 EV11 02/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
164362 2005 EH13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164363 2005 EN14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
164364 2005 EG23 03/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
164365 2005 EO35 04/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
164366 2005 EV40 01/03/2005 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
164367 2005 EB46 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
164368 2005 EJ48 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
164369 2005 ED49 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
164370 2005 EZ49 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
164371 2005 ET65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
164372 2005 EU67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
164373 2005 ED68 07/03/2005 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
164374 2005 EM97 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
164375 2005 EM107 04/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
164376 2005 ET113 04/03/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
164377 2005 EM118 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
164378 2005 EY124 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
164379 2005 EE134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
164380 2005 EB148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164381 2005 EC168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
164382 2005 EQ182 09/03/2005 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
164383 2005 ES205 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164384 2005 EJ210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
164385 2005 EQ217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
164386 2005 EJ240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164387 2005 EY263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
164388 2005 EG273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164389 2005 EL278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
164390 2005 EO289 09/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
164391 2005 EG318 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
164392 2005 FG5 30/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
164393 2005 GP1 01/04/2005 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
164394 2005 GH2 01/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164395 2005 GJ20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
164396 2005 GW38 04/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
164397 2005 GK39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
164398 2005 GZ39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
164399 2005 GK45 05/04/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
164400 2005 GN59 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164401 2005 GU69 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164402 2005 GT104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
164403 2005 GR170 12/04/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
164404 2005 JJ158 06/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
164405 2005 UK504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,3 km MPC · JPL
164406 2005 UV504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,6 km MPC · JPL
164407 2005 YB207 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
164408 2005 YA215 30/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164409 2005 YY237 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164410 2005 YT248 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
164411 2006 AP35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164412 2006 AE71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164413 2006 AW75 04/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
164414 2006 BK6 19/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
164415 2006 BC34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164416 2006 BA51 25/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
164417 2006 BM57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
164418 2006 BU90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164419 2006 BW94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164420 2006 BH97 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164421 2006 BJ98 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
164422 2006 BH123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164423 2006 BZ136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
164424 2006 BP138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
164425 2006 BH140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
164426 2006 BF183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164427 2006 BZ190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164428 2006 BK241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164429 2006 BU261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164430 2006 BW267 26/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
164431 2006 BL274 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
164432 2006 CF23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164433 2006 CJ40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
164434 2006 CS58 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
164435 2006 CZ60 06/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
164436 2006 CF62 13/02/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
164437 2006 CP65 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164438 2006 DS 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
164439 2006 DM6 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
164440 2006 DK14 22/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
164441 2006 DX22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164442 2006 DR31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
164443 2006 DH35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
164444 2006 DZ38 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164445 2006 DC39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
164446 2006 DO41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
164447 2006 DD44 20/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
164448 2006 DX46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164449 2006 DJ57 24/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
164450 2006 DZ57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164451 2006 DW60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164452 2006 DF62 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164453 2006 DH65 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164454 2006 DM65 21/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
164455 2006 DY66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
164456 2006 DG88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164457 2006 DN89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164458 2006 DN91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164459 2006 DX97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164460 2006 DS113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164461 2006 DR129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164462 2006 DW148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164463 2006 DE152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164464 2006 DE153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164465 2006 DX153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164466 2006 DS156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164467 2006 DN193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
164468 2006 DS197 24/02/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
164469 2006 DC199 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164470 2006 DN200 24/02/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164471 2006 DP207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
164472 2006 DE210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164473 2006 EV1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
164474 2006 EB16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164475 2006 EV19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164476 2006 EM25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164477 2006 EF30 03/03/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164478 2006 FO8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
164479 2006 FT15 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164480 2006 FZ21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164481 2006 FN23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164482 2006 FG24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164483 2006 FV26 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164484 2006 FO31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
164485 2006 FV32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164486 2006 FR34 25/03/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
164487 2006 FB35 23/03/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
164488 2006 FP40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164489 2006 FR41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164490 2006 FD45 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
164491 2006 FB46 25/03/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
164492 2006 FS49 25/03/2006 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
164493 2006 FF50 23/03/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
164494 2006 FY52 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164495 2006 FG53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164496 2006 GD14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164497 2006 GR27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164498 2006 GP29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164499 2006 GO34 07/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
164500 2006 GZ34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164501 2006 GK35 07/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
164502 2006 GM35 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164503 2006 GY38 07/04/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164504 2006 GT41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
164505 2006 GP44 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
164506 2006 GO45 07/04/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164507 2006 GU45 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164508 2006 GH51 05/04/2006 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
164509 2006 GH53 02/04/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
164510 2006 GB54 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
164511 2006 HO1 18/04/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
164512 2006 HG2 18/04/2006 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
164513 2006 HT7 19/04/2006 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
164514 2006 HS10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164515 2006 HR13 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
164516 2006 HT13 19/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164517 2006 HZ16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164518 Patoche 2006 HN18 19/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 2,5 km MPC · JPL
164519 2006 HP24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164520 2006 HX28 21/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164521 2006 HC36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164522 2006 HU43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
164523 2006 HF47 21/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
164524 2006 HR60 27/04/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164525 2006 HF63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164526 2006 HA64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164527 2006 HT65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
164528 2006 HB69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164529 2006 HS86 28/04/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164530 2006 HO89 21/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
164531 2006 HX94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164532 2006 HD97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164533 2006 HK99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164534 2006 HJ110 26/04/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164535 2006 HA128 25/04/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
164536 Davehinson 2006 HF150 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
164537 2006 JF5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
164538 2006 JC6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,2 km MPC · JPL
164539 2006 JQ8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164540 2006 JR8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164541 2006 JR10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164542 2006 JO15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
164543 2006 JK19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
164544 2006 JU29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164545 2006 JU30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164546 2006 JY39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
164547 2006 JY43 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164548 2006 JC48 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
164549 2006 JE58 06/05/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
164550 2006 KP 17/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
164551 2006 KM1 19/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
164552 2006 KJ6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
164553 2006 KW7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164554 2006 KU9 19/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164555 2006 KZ16 20/05/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
164556 2006 KN17 20/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
164557 2006 KQ22 20/05/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
164558 2006 KA27 20/05/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
164559 2006 KJ42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
164560 2006 KW45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
164561 2006 KZ47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164562 2006 KB50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164563 2006 KO52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164564 2006 KY52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164565 2006 KE59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164566 2006 KL68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
164567 2006 KL73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164568 2006 KU82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
164569 2006 KX82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
164570 2006 KP91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164571 2006 KB108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
164572 2006 KD122 24/05/2006 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
164573 2006 KK122 28/05/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164574 2006 MQ4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
164575 2006 MF9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
164576 2006 SV28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
164577 2006 SQ124 19/09/2006 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
164578 2006 SW159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164579 2006 SW353 30/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
164580 2006 SN356 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164581 2006 TF47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
164582 2006 WU193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
164583 2007 BO27 24/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
164584 2007 DG10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164585 Oenomaos 2007 ND2 13/07/2007 Marly P. Kocher 16 km MPC · JPL
164586 Arlette 2007 NL4 14/07/2007 Marly P. Kocher 1,6 km MPC · JPL
164587 Taesch 2007 OS 17/07/2007 Chante-Perdrix C. Rinner 5,6 km MPC · JPL
164588 2007 PP 03/08/2007 Eskridge Farpoint Obs. 1,1 km MPC · JPL
164589 La Sagra 164589|La Sagra}} 11/08/2007 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
164590 2007 PF25 11/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
164591 2569 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
164592 2761 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
164593 4114 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
164594 4144 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
164595 4791 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
164596 4802 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
164597 6025 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
164598 6252 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
164599 6366 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
164600 1060 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164601 1123 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
164602 1301 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
164603 1422 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
164604 2054 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
164605 4097 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
164606 3167 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
164607 3273 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
164608 3307 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
164609 3829 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
164610 3840 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
164611 4066 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
164612 5693 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
164613 1981 EQ38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
164614 1981 EJ41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
164615 1981 RU7 03/09/1981 Palomar S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
164616 1986 WV8 30/11/1986 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,0 km MPC · JPL
164617 1990 RP7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
164618 1991 VX11 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164619 1992 EF4 01/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
164620 1992 RA3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
164621 1992 SC4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164622 1993 FN5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
164623 1993 FR38 19/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
164624 1993 FK44 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
164625 1993 TC15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
164626 1993 TL41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
164627 1993 UT7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
164628 1993 UX7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
164629 1994 AB13 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
164630 1994 PO6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
164631 1994 RF9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
164632 1994 RM14 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
164633 1994 SW4 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164634 1994 UB6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164635 1994 WW8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164636 1995 BR8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164637 1995 CC10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164638 1995 FW17 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164639 1995 FZ18 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164640 1995 GN4 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164641 1995 MK4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164642 1995 SJ7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164643 1995 SU12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
164644 1995 SH14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164645 1995 SS65 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164646 1995 SU86 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164647 1995 UX25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164648 1995 UG33 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
164649 1995 VA18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164650 1995 WT36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164651 1996 AM7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164652 1996 AD13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164653 1996 FS14 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164654 1996 GM16 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164655 1996 HR1 22/04/1996 Haleakala AMOS 1,2 km MPC · JPL
164656 1996 RP5 15/09/1996 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
164657 1996 RU6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164658 1996 RG9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
164659 1996 RT13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
164660 1996 RE16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164661 1996 ST7 17/09/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
164662 1996 TC9 13/10/1996 Needville W. G. Dillon, R. Pepper 3,1 km MPC · JPL
164663 1996 TQ13 05/10/1996 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
164664 1996 TH17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164665 1996 TO20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
164666 1996 TB30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164667 1996 TA36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164668 1996 TP56 02/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
164669 1996 VJ23 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
164670 1996 XM6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 1,8 km MPC · JPL
164671 1996 XC12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164672 1996 XX29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164673 1997 BR4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
164674 1997 EV4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
164675 1997 EK5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164676 1997 EL7 02/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,8 km MPC · JPL
164677 1997 GA4 08/04/1997 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
164678 1997 GR4 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164679 1997 GJ12 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164680 1997 GO20 05/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164681 1997 KA1 27/05/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
164682 1997 LQ1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164683 1997 LH3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
164684 1997 LS4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
164685 1997 LH13 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
164686 1997 MW5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164687 1997 ME6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164688 1997 SO1 21/09/1997 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
164689 1997 SC7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
164690 1997 SH8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164691 1997 SH14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164692 1997 TM21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164693 1997 TC24 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164694 1997 UC16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
164695 1997 UJ16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164696 1997 WB8 23/11/1997 Chichibu N. Satō 7,2 km MPC · JPL
164697 1997 WS28 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164698 1997 WA47 26/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
164699 1997 XV6 05/12/1997 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
164700 1998 AO4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164701 Horanyi 1998 AX9 07/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
164702 1998 BH6 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164703 1998 BN20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164704 1998 BF31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164705 1998 DE2 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164706 1998 DJ19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164707 1998 DE27 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164708 1998 FX7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164709 1998 FC10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
164710 1998 FW24 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164711 1998 FD42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164712 1998 FM58 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164713 1998 FK61 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164714 1998 FN91 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164715 1998 FZ139 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164716 1998 GH 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164717 1998 GN1 06/04/1998 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
164718 1998 HM4 21/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164719 1998 HZ6 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164720 1998 KT24 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164721 1998 QO24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164722 1998 QN68 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164723 1998 QW71 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164724 1998 QM78 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164725 1998 QF98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164726 1998 QE107 19/08/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
164727 1998 RH5 15/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
164728 1998 RH12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164729 1998 RT49 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164730 1998 RA55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
164731 1998 RK64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164732 1998 RE69 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164733 1998 RE70 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164734 1998 SE21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
164735 1998 SY24 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
164736 1998 SJ40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164737 1998 ST47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164738 1998 SP84 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164739 1998 SF103 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164740 1998 SJ106 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164741 1998 SH113 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164742 1998 SS138 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164743 1998 SD156 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164744 1998 SN162 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
164745 1998 TU8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
164746 1998 TF11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164747 1998 TP20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164748 1998 TC22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164749 1998 TP22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164750 1998 TW29 14/10/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
164751 1998 UW3 20/10/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
164752 1998 UR17 18/10/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
164753 1998 UJ41 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164754 1998 VQ10 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164755 1998 VK27 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164756 1998 VR35 09/11/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
164757 1998 VY35 12/11/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
164758 1998 VN37 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164759 1998 VR56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
164760 1998 WX2 17/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
164761 1998 WU6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 3,4 km MPC · JPL
164762 1998 WX27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
164763 1998 WH29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164764 1998 XK1 07/12/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
164765 1998 XM1 07/12/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
164766 1998 XQ13 15/12/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
164767 1998 YK4 18/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,3 km MPC · JPL
164768 1998 YE22 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164769 1999 AG38 09/01/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
164770 1999 BN18 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164771 1999 CB5 12/02/1999 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
164772 1999 CV33 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164773 1999 CW48 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164774 1999 CA95 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164775 1999 CJ124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164776 1999 CJ133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
164777 1999 CD142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164778 1999 CD149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164779 1999 CN157 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
164780 1999 CH159 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164781 1999 DA4 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
164782 1999 DK4 16/02/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 3,9 km MPC · JPL
164783 1999 EZ1 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
164784 1999 EJ11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164785 1999 ES14 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164786 1999 FZ1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164787 1999 FE11 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164788 1999 FN12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164789 1999 FV18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
164790 1999 FY35 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164791 Nicinski 1999 FJ70 20/03/1999 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
164792 Owen 1999 FD78 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
164793 1999 GO7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
164794 1999 GO10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164795 1999 GW10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
164796 1999 GX13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164797 1999 GJ24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164798 1999 JC1 07/05/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
164799 1999 JV26 10/05/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164800 1999 JE32 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164801 1999 JH42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164802 1999 JU48 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164803 1999 JH65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164804 1999 JL75 09/05/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
164805 1999 JT109 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164806 1999 JA110 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164807 1999 JA114 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164808 1999 JC116 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
164809 1999 JH121 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164810 1999 JN124 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164811 1999 JR135 07/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
164812 1999 KT17 17/05/1999 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
164813 1999 LC8 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164814 1999 LR32 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164815 1999 ND62 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164816 1999 PR5 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164817 1999 QW 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
164818 1999 RR41 14/09/1999 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
164819 1999 RL86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164820 1999 RR89 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164821 1999 RY112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164822 1999 RV157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164823 1999 RD171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164824 1999 RS176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164825 1999 RT203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164826 1999 RN208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164827 1999 RN236 08/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
164828 1999 TL40 05/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164829 1999 TE45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164830 1999 TA49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164831 1999 TL52 05/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164832 1999 TL55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
164833 1999 TR62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164834 1999 TL64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164835 1999 TS67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164836 1999 TW75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164837 1999 TY81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164838 1999 TH83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
164839 1999 TX86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164840 1999 TK88 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164841 1999 TV112 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164842 1999 TV133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164843 1999 TH138 06/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
164844 1999 TV143 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
164845 1999 TT149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164846 1999 TT152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164847 1999 TC153 07/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164848 1999 TM156 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164849 1999 TW163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164850 1999 TF171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164851 1999 TK171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164852 1999 TT174 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164853 1999 TQ198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164854 1999 TK204 13/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
164855 1999 TO204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164856 1999 TJ210 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164857 1999 TC215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164858 1999 TX215 15/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
164859 1999 TA218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164860 1999 TA241 04/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164861 1999 TL260 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164862 1999 TD262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164863 1999 TN269 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164864 1999 TH272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164865 1999 TA273 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164866 1999 TK278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164867 1999 TH287 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164868 1999 TU309 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164869 1999 UJ11 31/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
164870 1999 UD14 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
164871 1999 UE20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164872 1999 UJ31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164873 1999 UO36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164874 1999 UL37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164875 1999 UA38 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164876 1999 UB49 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164877 1999 UQ49 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164878 1999 VA14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164879 1999 VK18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164880 1999 VN26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164881 1999 VT30 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164882 1999 VB42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164883 1999 VQ65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164884 1999 VW76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164885 1999 VU79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164886 1999 VX81 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164887 1999 VT84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164888 1999 VK86 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164889 1999 VN93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164890 1999 VL101 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164891 1999 VD104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164892 1999 VD106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164893 1999 VV106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164894 1999 VR107 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164895 1999 VZ110 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164896 1999 VE116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
164897 1999 VV134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164898 1999 VM159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164899 1999 VR162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164900 1999 VE181 09/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164901 1999 VK181 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164902 1999 VT190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164903 1999 VP225 05/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
164904 1999 WP2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
164905 1999 WU9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
164906 1999 WY15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164907 1999 WL17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164908 1999 XC3 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164909 1999 XO4 04/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
164910 1999 XL10 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164911 1999 XB13 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
164912 1999 XP15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
164913 1999 XK32 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164914 1999 XV37 07/12/1999 Dynic A. Sugie 1,6 km MPC · JPL
164915 1999 XC38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
164916 1999 XV38 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164917 1999 XF41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164918 1999 XR41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164919 1999 XD44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164920 1999 XL46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164921 1999 XW57 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164922 1999 XZ72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164923 1999 XC77 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164924 1999 XS77 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164925 1999 XN79 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
164926 1999 XL87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164927 1999 XO92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164928 1999 XQ99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164929 1999 XK102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164930 1999 XZ111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164931 1999 XO113 11/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164932 1999 XW115 05/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
164933 1999 XJ124 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164934 1999 XV125 07/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
164935 1999 XR126 07/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
164936 1999 XX128 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
164937 1999 XW145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164938 1999 XU151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
164939 1999 XT155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164940 1999 XZ155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164941 1999 XQ168 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164942 1999 XE170 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164943 1999 XS176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164944 1999 XU177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164945 1999 XD183 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164946 1999 XF192 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164947 1999 XN201 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164948 1999 XQ229 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164949 1999 XF231 07/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
164950 1999 XC234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
164951 1999 XM242 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164952 1999 XM243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
164953 1999 XP252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164954 1999 YW3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
164955 1999 YA11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164956 1999 YZ13 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164957 1999 YW22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
164958 2000 AM3 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164959 2000 AS8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164960 2000 AW13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164961 2000 AH16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164962 2000 AO27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164963 2000 AW29 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164964 2000 AT30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164965 2000 AZ39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
164966 2000 AM44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164967 2000 AO51 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164968 2000 AS52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164969 2000 AK53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164970 2000 AV53 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164971 2000 AV61 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164972 2000 AM62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164973 2000 AU68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164974 2000 AO78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164975 2000 AO117 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164976 2000 AJ118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164977 2000 AA123 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164978 2000 AH143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
164979 2000 AK152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164980 2000 AW152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164981 2000 AT167 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164982 2000 AL171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164983 2000 AE178 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164984 2000 AF193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164985 2000 AN207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164986 2000 AE219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
164987 2000 AE234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164988 2000 AK239 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164989 2000 AE247 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164990 2000 BB2 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164991 2000 BQ8 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
164992 2000 BX8 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164993 2000 BW9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164994 2000 BK13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164995 2000 BR16 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164996 2000 BS17 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164997 2000 BW24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164998 2000 BO25 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164999 2000 BS25 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165000 2000 BS31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

160.000s  • 161.000s  • 162.000s  • 163.000s  • 164.000s  • 165.000s  • 166.000s  • 167.000s  • 168.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001