Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/83001–84000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83001 2001 QB160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
83002 2001 QE160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
83003 2001 QK160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
83004 2001 QY160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83005 2001 QX161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
83006 2001 QK162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
83007 2001 QP162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
83008 2001 QY163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
83009 2001 QH164 21/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
83010 2001 QW164 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
83011 2001 QF165 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
83012 2001 QQ167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
83013 2001 QJ169 26/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
83014 2001 QZ169 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83015 2001 QA170 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
83016 2001 QS170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83017 2001 QT170 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83018 2001 QP173 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83019 2001 QJ174 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83020 2001 QG177 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
83021 2001 QT177 25/08/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
83022 2001 QA178 26/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
83023 2001 QG178 24/08/2001 Kvistaberg UDAS 9,3 km MPC · JPL
83024 2001 QQ178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
83025 2001 QJ179 28/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
83026 2001 QZ179 25/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
83027 2001 QB180 25/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
83028 2001 QC180 25/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
83029 2001 QB181 26/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
83030 2001 QC181 26/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
83031 2001 QJ181 28/08/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
83032 2001 QN181 31/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
83033 2001 QD182 30/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
83034 2001 QT183 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83035 2001 QY183 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
83036 2001 QC185 21/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
83037 2001 QC188 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
83038 2001 QN190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83039 2001 QU191 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83040 2001 QS192 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83041 2001 QT193 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
83042 2001 QV193 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83043 2001 QT194 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83044 2001 QA195 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83045 2001 QC195 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
83046 2001 QW195 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83047 2001 QX195 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
83048 2001 QF196 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83049 2001 QX196 22/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
83050 2001 QQ197 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83051 2001 QL200 22/08/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
83052 2001 QX200 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83053 2001 QP201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
83054 2001 QC202 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
83055 2001 QN202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
83056 2001 QT202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
83057 2001 QJ205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83058 2001 QL207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
83059 2001 QP207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
83060 2001 QD210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
83061 2001 QQ210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
83062 2001 QA212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
83063 2001 QF212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83064 2001 QG212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
83065 2001 QW212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
83066 2001 QX212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
83067 2001 QB213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
83068 2001 QD213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
83069 2001 QJ213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
83070 2001 QK213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83071 2001 QO214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83072 2001 QT215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
83073 2001 QE216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
83074 2001 QP216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
83075 2001 QN217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
83076 2001 QB218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
83077 2001 QQ218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
83078 2001 QS221 24/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
83079 2001 QN222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83080 2001 QG223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
83081 2001 QB225 24/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
83082 2001 QA226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
83083 2001 QC226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
83084 2001 QO227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
83085 2001 QC228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
83086 2001 QN228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
83087 2001 QM229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
83088 2001 QG230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
83089 2001 QP230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
83090 2001 QG232 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
83091 2001 QJ232 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
83092 2001 QZ232 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83093 2001 QR233 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83094 2001 QS233 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83095 2001 QZ233 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83096 2001 QF234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83097 2001 QA235 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83098 2001 QZ235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83099 2001 QM236 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83100 2001 QA237 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83101 2001 QD237 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83102 2001 QU237 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83103 2001 QA238 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83104 2001 QK238 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83105 2001 QN238 24/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83106 2001 QO238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83107 2001 QZ238 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83108 2001 QY239 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83109 2001 QR240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83110 2001 QY240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83111 2001 QG241 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83112 2001 QO241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83113 2001 QP241 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83114 2001 QT242 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83115 2001 QB243 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83116 2001 QE243 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83117 2001 QM243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83118 2001 QC244 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83119 2001 QX244 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83120 2001 QP246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83121 2001 QX247 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83122 2001 QW248 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83123 2001 QL250 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
83124 2001 QO250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
83125 2001 QQ251 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83126 2001 QJ253 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83127 2001 QC256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83128 2001 QV256 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83129 2001 QY256 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83130 2001 QW257 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83131 2001 QY258 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83132 2001 QQ259 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83133 2001 QX259 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83134 2001 QT260 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83135 2001 QC261 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83136 2001 QG261 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
83137 2001 QL261 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83138 2001 QR261 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83139 2001 QK262 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83140 2001 QQ262 25/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
83141 2001 QZ262 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
83142 2001 QN263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
83143 2001 QS263 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83144 2001 QT263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
83145 2001 QS264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
83146 2001 QJ265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,9 km MPC · JPL
83147 2001 QP265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
83148 2001 QQ265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
83149 2001 QE266 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83150 2001 QA268 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
83151 2001 QD268 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83152 2001 QS268 20/08/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
83153 2001 QF269 20/08/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
83154 2001 QX270 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83155 2001 QZ271 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83156 2001 QB272 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83157 2001 QR272 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83158 2001 QB273 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83159 2001 QQ273 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83160 2001 QE274 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83161 2001 QS275 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83162 2001 QU275 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83163 2001 QJ276 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83164 2001 QE277 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83165 2001 QH277 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83166 2001 QR277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83167 2001 QO278 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83168 2001 QY279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83169 2001 QR281 19/08/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
83170 2001 QZ281 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
83171 2001 QP283 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83172 2001 QG284 18/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83173 2001 QP284 30/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
83174 2001 QJ285 23/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
83175 2001 QS285 23/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
83176 2001 QO286 17/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
83177 2001 QN287 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83178 2001 QO287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83179 2001 QS287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83180 2001 QY287 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83181 2001 QP289 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83182 2001 QV291 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83183 2001 QU292 16/08/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
83184 2001 QA293 16/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83185 2001 QG294 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83186 2001 QM296 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83187 2001 QS296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83188 2001 QU296 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
83189 2001 QY296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83190 2001 QU323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
83191 2001 QP327 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83192 2001 QY327 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83193 2001 QK330 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83194 2001 QY330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
83195 2001 RJ1 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83196 2001 RV1 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83197 2001 RS3 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
83198 2001 RF4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83199 2001 RM5 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83200 2001 RN6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83201 2001 RA7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
83202 2001 RQ8 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83203 2001 RN11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
83204 2001 RJ12 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83205 2001 RX12 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83206 2001 RZ12 09/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83207 2001 RB15 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83208 2001 RH15 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83209 2001 RV16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
83210 2001 RH19 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83211 2001 RB21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83212 2001 RU21 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83213 2001 RD22 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83214 2001 RO22 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83215 2001 RT23 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83216 2001 RA27 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83217 2001 RF27 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83218 2001 RP27 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83219 2001 RV27 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83220 2001 RW29 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83221 2001 RP31 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83222 2001 RU31 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
83223 2001 RA32 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
83224 2001 RA33 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83225 2001 RS33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83226 2001 RH34 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83227 2001 RS34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83228 2001 RF35 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83229 2001 RK36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83230 2001 RW37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83231 2001 RG38 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83232 2001 RD41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83233 2001 RT41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83234 2001 RA44 09/09/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
83235 2001 RB44 09/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
83236 2001 RW44 09/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
83237 2001 RV45 14/09/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83238 2001 RC46 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,3 km MPC · JPL
83239 2001 RH51 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83240 2001 RG52 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83241 2001 RH52 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83242 2001 RU54 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83243 2001 RY54 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83244 2001 RH56 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
83245 2001 RQ57 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
83246 2001 RY57 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83247 2001 RZ58 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83248 2001 RQ60 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83249 2001 RD61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83250 2001 RF62 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83251 2001 RF64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83252 2001 RG64 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83253 2001 RH64 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83254 2001 RT65 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83255 2001 RK66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83256 2001 RX68 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83257 2001 RL69 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83258 2001 RJ71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83259 2001 RN71 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83260 2001 RP72 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83261 2001 RB73 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83262 2001 RF73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83263 2001 RQ74 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83264 2001 RH75 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
83265 2001 RU76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83266 2001 RM77 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83267 2001 RY77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83268 2001 RZ77 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83269 2001 RG78 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83270 2001 RK79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83271 2001 RL79 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83272 2001 RT80 14/09/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
83273 2001 RY80 13/09/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
83274 2001 RJ81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
83275 2001 RQ81 14/09/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
83276 2001 RJ83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83277 2001 RX83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
83278 2001 RQ84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
83279 2001 RC86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
83280 2001 RD86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
83281 2001 RH86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
83282 2001 RD88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
83283 2001 RY88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
83284 2001 RJ89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
83285 2001 RV89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
83286 2001 RF90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
83287 2001 RQ90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
83288 2001 RH91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
83289 2001 RR91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
83290 2001 RF92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
83291 2001 RH92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
83292 2001 RD94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
83293 2001 RL94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
83294 2001 RD99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83295 2001 RP100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83296 2001 RB101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83297 2001 RP101 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83298 2001 RJ102 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83299 2001 RB103 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83300 2001 RQ103 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83301 2001 RJ104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
83302 2001 RH106 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83303 2001 RR106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83304 2001 RA108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83305 2001 RS108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83306 2001 RR109 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83307 2001 RJ111 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83308 2001 RJ112 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83309 2001 RH113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83310 2001 RV113 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83311 2001 RD114 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83312 2001 RF114 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83313 2001 RK115 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83314 2001 RP115 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83315 2001 RW118 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83316 2001 RK119 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83317 2001 RQ121 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83318 2001 RG122 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83319 2001 RL124 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83320 2001 RO124 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83321 2001 RS124 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83322 2001 RU124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83323 2001 RE125 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83324 2001 RX127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83325 2001 RE128 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83326 2001 RF128 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83327 2001 RJ128 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83328 2001 RR128 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83329 2001 RR130 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83330 2001 RC131 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83331 2001 RG131 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83332 2001 RN131 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83333 2001 RU131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83334 2001 RW131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83335 2001 RE132 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83336 2001 RZ132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83337 2001 RG133 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83338 2001 RH134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83339 2001 RB135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83340 2001 RJ135 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83341 2001 RD136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83342 2001 RG136 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83343 2001 RU136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83344 2001 RU139 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83345 2001 RY140 12/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
83346 2001 RD141 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83347 2001 RM141 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83348 2001 RO145 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83349 2001 RR146 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83350 2001 RZ146 09/09/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
83351 2001 RG147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
83352 2001 RT148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
83353 2001 RT149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
83354 2001 RB151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
83355 2001 RN151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
83356 2001 RF153 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83357 2001 RK153 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83358 2001 RJ154 04/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
83359 2001 RA155 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83360 Catalina 2001 SH 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,8 km MPC · JPL
83361 2001 SK 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,6 km MPC · JPL
83362 Sandukruit 2001 SH1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
83363 Yamwingwah 2001 SU1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
83364 2001 SV1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
83365 2001 SA2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
83366 2001 SF2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
83367 2001 SL2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
83368 2001 SF3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
83369 2001 SM3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
83370 2001 SL4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,4 km MPC · JPL
83371 2001 SQ4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,4 km MPC · JPL
83372 2001 SP5 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83373 2001 SA9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 11 km MPC · JPL
83374 2001 SF9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
83375 2001 SC12 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83376 2001 SD12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83377 2001 SW12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83378 2001 SG13 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83379 2001 SQ13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83380 2001 SQ14 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83381 2001 SW14 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83382 2001 SE16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83383 2001 SG16 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83384 2001 SQ16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83385 2001 SH17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83386 2001 SL18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83387 2001 SS19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83388 2001 SV19 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83389 2001 SQ20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83390 2001 SK21 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83391 2001 SH22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83392 2001 SU23 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83393 2001 SM24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83394 2001 SH27 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83395 2001 SP27 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83396 2001 SU27 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83397 2001 SN28 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83398 2001 SF29 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83399 2001 SS30 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83400 2001 SS32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83401 2001 SU32 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83402 2001 SC33 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83403 2001 SK33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83404 2001 ST33 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83405 2001 SD35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83406 2001 SF35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83407 2001 SO36 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83408 2001 SU36 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83409 2001 SE37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83410 2001 SN37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83411 2001 SE38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83412 2001 SW38 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83413 2001 SZ38 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83414 2001 SA39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83415 2001 SR40 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
83416 2001 SH41 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83417 2001 ST41 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
83418 2001 SG42 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83419 2001 SA43 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83420 2001 SH43 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83421 2001 ST43 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83422 2001 SV43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83423 2001 SA44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83424 2001 SC44 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83425 2001 SP44 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83426 2001 SS44 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83427 2001 SV44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83428 2001 SR45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83429 2001 SG46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83430 2001 SN46 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83431 2001 SR47 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83432 2001 SE48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83433 2001 SH50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83434 2001 SY50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83435 2001 SO53 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83436 2001 SY54 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83437 2001 SE55 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
83438 2001 SN55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83439 2001 SJ56 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
83440 2001 SK56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83441 2001 SL56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83442 2001 ST56 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83443 2001 SF57 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83444 2001 SA58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83445 2001 SF58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83446 2001 SL58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83447 2001 SX58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83448 2001 SX59 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83449 2001 SM60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83450 2001 SP60 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83451 2001 SR60 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
83452 2001 SG62 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83453 2001 SS62 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83454 2001 SY62 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83455 2001 SB63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83456 2001 SD63 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83457 2001 SG63 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83458 2001 SN63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83459 2001 SS64 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83460 2001 SQ65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83461 2001 SV66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83462 2001 SC68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83463 2001 SP69 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83464 Irishmccalla 2001 SM73 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
83465 2001 SV74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
83466 2001 SB75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83467 2001 SE75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
83468 2001 SP75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
83469 2001 SV75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
83470 2001 SF76 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83471 2001 SO76 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83472 2001 SG78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83473 2001 SA79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83474 2001 SS79 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83475 2001 SL80 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
83476 2001 SL81 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83477 2001 SD82 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83478 2001 ST83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83479 2001 SW83 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83480 2001 SE86 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83481 2001 SO88 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83482 2001 SO90 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83483 2001 SC93 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83484 2001 SH93 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83485 2001 SY95 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83486 2001 SK97 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83487 2001 SY97 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83488 2001 SK105 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83489 2001 SW105 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83490 2001 SB106 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83491 2001 SA107 20/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83492 2001 SE107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83493 2001 SN111 20/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83494 2001 SZ113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
83495 2001 ST114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
83496 2001 SJ115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
83497 2001 SV116 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83498 2001 SY116 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83499 2001 SJ117 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83500 2001 SA118 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83501 2001 SQ118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83502 2001 SD120 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83503 2001 SH121 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83504 2001 SF123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83505 2001 SF124 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83506 2001 SU124 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83507 2001 SY126 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83508 2001 SK127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83509 2001 SR127 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83510 2001 SW127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83511 2001 SH128 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83512 2001 SU128 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83513 2001 SC131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83514 2001 SU131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83515 2001 SF132 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83516 2001 SA133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83517 2001 SF133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83518 2001 SZ135 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83519 2001 SE139 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83520 2001 SX142 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83521 2001 SZ144 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83522 2001 SZ146 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83523 2001 SC147 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83524 2001 ST148 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83525 2001 SO149 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83526 2001 SV149 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83527 2001 SW149 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83528 2001 SL152 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83529 2001 SM153 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83530 2001 SY155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83531 2001 SC157 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83532 2001 SV157 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83533 2001 SA158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83534 2001 SO160 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83535 2001 SX162 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83536 2001 SF163 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83537 2001 SU163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83538 2001 SD164 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
83539 2001 SF164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83540 2001 SN164 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83541 2001 SP164 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83542 2001 SP166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83543 2001 SM167 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83544 2001 SS169 17/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
83545 2001 SZ171 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83546 2001 SG172 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83547 2001 SP173 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
83548 2001 SJ174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83549 2001 SR174 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83550 2001 SW174 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83551 2001 SZ175 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83552 2001 SS176 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83553 2001 SW177 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83554 2001 SY177 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83555 2001 SV181 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83556 2001 SU183 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83557 2001 SP184 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83558 2001 SG187 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83559 2001 SR195 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83560 2001 SW203 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83561 2001 SX205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83562 2001 SJ210 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83563 2001 SO211 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83564 2001 SD212 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83565 2001 SS213 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83566 2001 SG214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83567 2001 SF218 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83568 2001 SK218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83569 2001 SZ219 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83570 2001 SD224 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83571 2001 SH225 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83572 2001 SS225 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83573 2001 SW225 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83574 2001 SJ226 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83575 2001 SK229 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83576 2001 SM229 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83577 2001 SD230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83578 2001 SK230 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83579 2001 SD231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
83580 2001 SR231 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83581 2001 SX232 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83582 2001 SJ233 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83583 2001 SP233 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83584 2001 SR237 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83585 2001 SC238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83586 2001 SA241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83587 2001 SA242 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83588 2001 SS242 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83589 2001 SO246 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83590 2001 SE247 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83591 2001 SA248 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83592 2001 SO249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83593 2001 SB253 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83594 2001 SS253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83595 2001 SX256 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83596 2001 SC263 25/09/2001 Emerald Lane L. Ball 5,1 km MPC · JPL
83597 2001 SU263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
83598 Aiweiwei 2001 SP265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
83599 2001 SE266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
83600 Yuchunshun 2001 SM266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83601 2001 SO266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
83602 2001 SR266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
83603 2001 SO268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
83604 2001 SG270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
83605 2001 SJ270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,7 km MPC · JPL
83606 2001 SS270 16/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
83607 2001 SC272 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83608 2001 SK272 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83609 2001 SE273 24/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
83610 2001 SZ274 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
83611 2001 SS277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
83612 2001 SW281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
83613 2001 SR286 22/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
83614 2001 SU286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
83615 2001 SE287 22/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
83616 2001 SW287 27/09/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
83617 2001 SX287 27/09/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
83618 2001 SS289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
83619 2001 SZ291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
83620 2001 SA293 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83621 2001 SL307 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83622 2001 SP308 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83623 2001 SK312 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83624 2001 SH313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83625 2001 SL313 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83626 2001 SQ313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83627 2001 SN315 25/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83628 2001 SV315 25/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83629 2001 SY316 24/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
83630 2001 SD317 25/09/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
83631 2001 SH317 25/09/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
83632 2001 SE321 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83633 2001 SF322 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83634 2001 SO324 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83635 2001 SF325 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83636 2001 SO326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
83637 2001 SY327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83638 2001 SG328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
83639 2001 SH328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
83640 2001 SW334 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
83641 2001 SO338 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83642 2001 SA339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
83643 2001 ST343 22/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
83644 2001 SX343 22/09/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
83645 2001 SL344 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83646 2001 SK345 23/09/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
83647 2001 SH346 25/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83648 2001 SM349 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
83649 2001 TU2 06/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83650 2001 TR3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83651 2001 TX6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
83652 2001 TM8 09/10/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83653 2001 TK10 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83654 2001 TV10 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83655 2001 TA12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83656 2001 TP12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83657 Albertosordi 2001 TV13 12/10/2001 Colleverde V. S. Casulli 11 km MPC · JPL
83658 2001 TZ14 10/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
83659 2001 TR15 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83660 2001 TJ16 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83661 2001 TL17 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 9,1 km MPC · JPL
83662 2001 TB18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,1 km MPC · JPL
83663 2001 TH19 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83664 2001 TR19 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83665 2001 TP21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83666 2001 TZ21 11/10/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83667 2001 TN22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83668 2001 TB27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83669 2001 TV29 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83670 2001 TL30 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83671 2001 TN30 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83672 2001 TD35 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83673 2001 TN35 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83674 2001 TP41 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83675 2001 TJ45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,3 km MPC · JPL
83676 2001 TW45 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
83677 2001 TW46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
83678 2001 TC47 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
83679 2001 TB48 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
83680 2001 TO49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
83681 2001 TC50 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83682 2001 TG50 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83683 2001 TV51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83684 2001 TX51 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83685 2001 TW52 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83686 2001 TC53 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83687 2001 TQ54 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83688 2001 TO55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83689 2001 TL63 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83690 2001 TW63 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83691 2001 TE65 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83692 2001 TX65 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83693 2001 TY65 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83694 2001 TG67 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83695 2001 TD68 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83696 2001 TD70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83697 2001 TA72 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83698 2001 TM72 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83699 2001 TZ72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83700 2001 TG73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83701 2001 TA75 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83702 2001 TJ75 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83703 2001 TX75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83704 2001 TO76 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83705 2001 TL77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83706 2001 TM77 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83707 2001 TQ77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83708 2001 TW77 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83709 2001 TW80 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83710 2001 TW81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83711 2001 TH82 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83712 2001 TS82 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83713 2001 TJ84 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83714 2001 TU86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83715 2001 TV86 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83716 2001 TM88 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83717 2001 TW91 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83718 2001 TB94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83719 2001 TH94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83720 2001 TJ94 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83721 2001 TT97 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83722 2001 TL98 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
83723 2001 TN98 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83724 2001 TA101 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83725 2001 TW103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
83726 2001 TR104 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83727 2001 TO105 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83728 2001 TH110 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83729 2001 TG111 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83730 2001 TP116 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83731 2001 TW116 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
83732 2001 TC118 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
83733 2001 TK118 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83734 2001 TY121 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83735 2001 TW122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83736 2001 TS124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
83737 2001 TA125 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
83738 2001 TA126 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
83739 2001 TO128 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83740 2001 TQ130 08/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83741 2001 TT130 10/10/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
83742 2001 TD131 10/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83743 2001 TZ133 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
83744 2001 TN134 13/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
83745 2001 TP136 14/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
83746 2001 TQ136 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83747 2001 TR136 14/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
83748 2001 TT136 14/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83749 2001 TO137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83750 2001 TS137 14/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83751 2001 TX137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
83752 2001 TY137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83753 2001 TX138 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
83754 2001 TJ139 10/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
83755 2001 TS139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
83756 2001 TJ140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
83757 2001 TX144 10/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83758 2001 TW145 10/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
83759 2001 TC151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
83760 2001 TC152 10/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83761 2001 TE152 10/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
83762 2001 TH152 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83763 2001 TW153 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83764 2001 TA158 10/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
83765 2001 TP159 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
83766 2001 TQ159 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
83767 2001 TZ160 11/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
83768 2001 TR161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
83769 2001 TU161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
83770 2001 TB164 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83771 2001 TL165 15/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
83772 2001 TW170 15/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83773 2001 TN171 15/10/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
83774 2001 TS171 15/10/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
83775 2001 TB172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83776 2001 TP174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83777 2001 TE179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83778 2001 TD195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
83779 2001 TE198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83780 2001 TC199 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83781 2001 TD199 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83782 2001 TL201 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83783 2001 TU201 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83784 2001 TY201 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83785 2001 TU202 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83786 2001 TT203 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83787 2001 TU203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83788 2001 TV204 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83789 2001 TC205 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83790 2001 TH209 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
83791 2001 TR210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
83792 2001 TS210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
83793 2001 TF211 13/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
83794 2001 TM211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83795 2001 TX211 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83796 2001 TC212 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83797 2001 TX212 13/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
83798 2001 TG214 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83799 2001 TU216 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83800 2001 TJ217 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83801 2001 TG218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
83802 2001 TY218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
83803 2001 TD219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
83804 2001 TA222 14/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
83805 2001 TM225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
83806 2001 TX225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
83807 2001 TH226 14/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
83808 2001 TC227 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
83809 2001 TQ227 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
83810 2001 TH233 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83811 2001 TR233 15/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83812 2001 TM235 15/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
83813 2001 TM236 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83814 2001 TT237 10/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
83815 2001 TS238 15/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83816 2001 TD239 15/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83817 2001 TM239 15/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
83818 2001 TO240 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83819 2001 UY2 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83820 2001 UJ4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
83821 2001 UL5 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
83822 2001 UN7 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83823 2001 UP9 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83824 2001 UL15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
83825 2001 UC19 16/10/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
83826 2001 UW20 16/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
83827 2001 UA21 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83828 2001 UW21 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83829 2001 UZ21 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83830 2001 UM22 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83831 2001 UE23 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83832 2001 UQ23 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
83833 2001 UE24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83834 2001 UQ24 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83835 2001 UQ26 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83836 2001 UD30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83837 2001 UA31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83838 2001 UL31 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83839 2001 UG32 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
83840 2001 UZ34 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83841 2001 UE35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83842 2001 UZ35 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83843 2001 UN36 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83844 2001 US36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83845 2001 UX36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
83846 2001 UY36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83847 2001 UO37 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83848 2001 US38 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83849 2001 UG40 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83850 2001 UA45 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83851 2001 UK45 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83852 2001 UY47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83853 2001 UP49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83854 2001 UL51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83855 2001 UT53 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83856 2001 UF55 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83857 2001 US59 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83858 2001 UD65 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83859 2001 UB66 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83860 2001 UO67 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83861 2001 UR67 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83862 2001 UY71 16/10/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
83863 2001 UA72 17/10/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
83864 2001 UT72 20/10/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
83865 2001 UQ73 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83866 2001 UY74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83867 2001 UC77 17/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83868 2001 UL83 20/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83869 2001 UA89 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
83870 2001 US89 25/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83871 2001 UF92 18/10/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
83872 2001 UC93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
83873 2001 UN93 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
83874 2001 UZ94 19/10/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
83875 2001 UA95 19/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83876 2001 UD96 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83877 2001 UE96 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83878 2001 UA98 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83879 2001 UQ108 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83880 2001 UT109 20/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
83881 2001 UU116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83882 2001 US120 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83883 2001 UQ123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
83884 2001 UW123 22/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
83885 2001 UM124 22/10/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
83886 2001 UX124 22/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
83887 2001 UL126 28/10/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
83888 2001 UL127 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83889 2001 UN128 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83890 2001 US130 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83891 2001 UN134 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83892 2001 UN135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83893 2001 UM139 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83894 2001 UY141 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83895 2001 UK142 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83896 2001 UK146 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83897 2001 UJ147 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83898 2001 UZ148 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83899 2001 UF152 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83900 2001 UN157 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83901 2001 US163 17/10/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
83902 2001 UX164 23/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
83903 2001 UR166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
83904 2001 UB173 18/10/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
83905 2001 UY182 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83906 2001 UL183 16/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83907 2001 UD184 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83908 2001 UT186 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83909 2001 UB189 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83910 2001 UA210 20/10/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
83911 2001 UV219 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83912 2001 VH1 07/11/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
83913 2001 VF6 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83914 2001 VA7 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83915 2001 VF7 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83916 2001 VS8 09/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83917 2001 VB11 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83918 2001 VJ11 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83919 2001 VX12 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83920 2001 VX15 06/11/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
83921 2001 VB16 08/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
83922 2001 VK16 10/11/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
83923 2001 VR16 10/11/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
83924 2001 VZ23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83925 2001 VS25 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83926 2001 VS37 09/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83927 2001 VD48 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83928 2001 VJ50 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83929 2001 VF51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83930 2001 VY56 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83931 2001 VO58 10/11/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83932 2001 VD74 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83933 2001 VJ74 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83934 2001 VZ74 08/11/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
83935 2001 VV86 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83936 2001 VY86 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83937 2001 VU89 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83938 2001 VO93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83939 2001 VX105 12/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83940 2001 VD122 13/11/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
83941 2001 WD 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
83942 2001 WC12 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83943 2001 WK14 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83944 2001 WM17 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83945 2001 WO21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83946 2001 WR26 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83947 2001 WT36 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83948 2001 WN37 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83949 2001 WP45 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83950 2001 WV69 20/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83951 2001 WG74 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83952 2001 WO80 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83953 2001 WA97 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
83954 2001 WU98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83955 2001 XR6 08/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
83956 Panuzzo 2001 XX30 07/12/2001 Cima Ekar ADAS 6,5 km MPC · JPL
83957 2001 XO35 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83958 2001 XA36 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83959 2001 XD80 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83960 2001 XB84 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83961 2001 XQ113 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83962 2001 XW123 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83963 2001 XM202 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83964 2001 XL256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83965 2001 XU256 07/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83966 2001 YX13 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83967 2001 YG111 17/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
83968 2001 YY114 17/12/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
83969 2001 YW127 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83970 2001 YQ132 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83971 2002 AU25 09/01/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
83972 2002 AZ34 09/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,7 km MPC · JPL
83973 2002 AS181 05/01/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
83974 2002 AV181 05/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83975 2002 AD184 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
83976 2002 CA15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
83977 2002 CE89 07/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
83978 2002 CC202 10/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
83979 2002 EW5 11/03/2002 Palomar NEAT 20 km MPC · JPL
83980 2002 EP9 10/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
83981 2002 EJ22 10/03/2002 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
83982 Crantor 2002 GO9 12/04/2002 Palomar NEAT 77 km MPC · JPL
83983 2002 GE39 04/04/2002 Palomar NEAT 23 km MPC · JPL
83984 2002 GL77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
83985 2002 JV42 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83986 2002 JS101 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83987 2002 LR32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,1 km MPC · JPL
83988 2002 LC34 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83989 2002 MF1 17/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83990 2002 MM1 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83991 2002 MS1 20/06/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83992 2002 MG3 25/06/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
83993 2002 MM3 19/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83994 2002 NJ12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
83995 2002 NH13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
83996 2002 NP18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83997 2002 NK19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
83998 2002 NA24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83999 2002 NV26 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84000 2002 NG27 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

79.000s  • 80.000s  • 81.000s  • 82.000s  • 83.000s  • 84.000s  • 85.000s  • 86.000s  • 87.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001