Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/569001–570000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569001 2005 ES200 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
569002 2005 EV210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
569003 2005 EK248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569004 2005 EL259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
569005 2005 EK261 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569006 2005 EK267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
569007 2005 EB289 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
569008 2005 ES300 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.8 km MPC · JPL
569009 2005 EA302 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.6 km MPC · JPL
569010 2005 EL308 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
569011 2005 EK311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569012 2005 ES311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569013 2005 ET312 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569014 2005 EF313 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569015 2005 EU319 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569016 2005 ES322 09/03/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
569017 2005 EL333 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569018 2005 EV334 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
569019 2005 EB335 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569020 2005 ED335 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
569021 2005 EF335 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569022 2005 EW335 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569023 2005 EZ335 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569024 2005 EJ336 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
569025 2005 EU336 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569026 2005 ED337 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
569027 2005 EF337 03/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
569028 2005 EP337 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
569029 2005 EL338 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569030 2005 EA339 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
569031 2005 EU339 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
569032 2005 EK340 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569033 2005 EO340 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
569034 2005 ET340 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
569035 2005 ED341 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569036 2005 EJ341 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569037 2005 EP341 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
569038 2005 EN344 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569039 2005 EU344 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
569040 2005 EU347 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
569041 2005 EM348 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569042 2005 EV348 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569043 2005 EC349 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569044 2005 FT14 18/03/2005 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
569045 2005 FQ16 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569046 2005 FQ17 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
569047 2005 FN18 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
569048 2005 FL19 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
569049 2005 GC27 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
569050 2005 GW36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569051 2005 GL68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569052 2005 GJ71 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
569053 2005 GK87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569054 2005 GR97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
569055 2005 GD98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569056 2005 GH98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569057 2005 GL98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569058 2005 GC115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569059 2005 GK120 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
569060 2005 GR120 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
569061 2005 GO129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
569062 2005 GN155 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569063 2005 GZ155 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
569064 2005 GJ176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569065 2005 GF180 13/03/2005 Siding Spring SSS 1.4 km MPC · JPL
569066 2005 GK186 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.8 km MPC · JPL
569067 2005 GB194 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 520 m MPC · JPL
569068 2005 GP194 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
569069 2005 GS197 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.7 km MPC · JPL
569070 2005 GJ201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
569071 2005 GQ206 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569072 2005 GL213 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
569073 2005 GL222 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
569074 2005 GZ224 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569075 2005 GV229 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
569076 2005 GY231 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569077 2005 GB232 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569078 2005 GF232 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
569079 2005 GG233 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
569080 2005 GF234 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569081 2005 GR234 26/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569082 2005 GG235 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
569083 2005 GJ235 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
569084 2005 GO235 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
569085 2005 GM236 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
569086 2005 GR237 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
569087 2005 GB239 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569088 2005 GC239 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
569089 2005 GE240 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569090 2005 HU9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569091 2005 HQ10 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
569092 2005 HY10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
569093 2005 HM12 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 830 m MPC · JPL
569094 2005 JS13 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
569095 2005 JU23 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
569096 2005 JG33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569097 2005 JS40 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
569098 2005 JJ43 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
569099 2005 JC54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569100 2005 JY58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569101 2005 JJ63 04/05/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 680 m MPC · JPL
569102 2005 JX63 04/05/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 650 m MPC · JPL
569103 2005 JK72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569104 2005 JG78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
569105 2005 JD95 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569106 2005 JD104 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
569107 2005 JS129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
569108 2005 JU130 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
569109 2005 JD131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569110 2005 JQ137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
569111 2005 JT151 17/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
569112 2005 JT156 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569113 2005 JF159 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
569114 2005 JR174 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569115 2005 JG187 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569116 2005 JQ187 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
569117 2005 JS188 15/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
569118 2005 JY188 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
569119 2005 JW189 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
569120 2005 JK190 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569121 2005 JM190 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
569122 2005 JX190 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569123 2005 JA191 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569124 2005 JB191 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
569125 2005 JF191 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
569126 2005 JG192 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569127 2005 KX14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569128 2005 LD11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569129 2005 LN13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569130 2005 LO23 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
569131 2005 LB30 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569132 2005 LP30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569133 2005 LU31 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
569134 2005 LE54 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
569135 2005 LS54 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
569136 2005 LT54 31/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
569137 2005 LF56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569138 2005 LL56 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569139 2005 LV56 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569140 2005 LC58 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569141 2005 LR58 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
569142 2005 MA5 04/06/2005 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
569143 2005 MJ18 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
569144 2005 MW28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
569145 2005 MW34 29/06/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
569146 2005 MS48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
569147 2005 MT51 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
569148 2005 MX55 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569149 2005 NG8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569150 2005 NH16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
569151 2005 NW20 14/07/2001 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
569152 2005 NX30 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
569153 2005 ND38 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569154 2005 NT38 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
569155 2005 NE40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
569156 2005 NV43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569157 2005 NR47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569158 2005 NK56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569159 2005 NL65 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569160 2005 NX66 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569161 2005 NH68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
569162 2005 NL71 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
569163 2005 NT73 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569164 2005 NF79 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569165 2005 NM79 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
569166 2005 NS85 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
569167 2005 NM90 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569168 2005 NB94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569169 2005 NN95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
569170 2005 NO101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
569171 2005 ND104 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.7 km MPC · JPL
569172 2005 NK111 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.4 km MPC · JPL
569173 2005 NP115 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
569174 2005 NE117 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569175 2005 NK120 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 470 m MPC · JPL
569176 2005 NQ127 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
569177 2005 NE128 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
569178 2005 NV128 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569179 2005 NW129 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
569180 2005 NZ129 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
569181 2005 ND130 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
569182 2005 NE130 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569183 2005 NF130 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
569184 2005 NG130 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569185 2005 NU130 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
569186 2005 NV131 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
569187 2005 OP15 29/07/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
569188 2005 OE28 30/07/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
569189 2005 OK28 30/07/2005 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
569190 2005 OC31 29/07/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
569191 2005 OF31 29/07/2005 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
569192 2005 OG32 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569193 2005 OR32 30/07/2005 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
569194 2005 PY7 04/08/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
569195 2005 PA15 04/08/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
569196 2005 PK27 10/08/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
569197 2005 PJ29 04/08/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
569198 2005 PS29 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569199 2005 PM30 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
569200 2005 PN30 06/08/2005 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569201 2005 PV30 06/08/2005 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
569202 2005 PZ30 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
569203 2005 PK31 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
569204 2005 PP31 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.1 km MPC · JPL
569205 2005 PL32 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 700 m MPC · JPL
569206 2005 PS32 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.5 km MPC · JPL
569207 2005 QK10 25/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 1.1 km MPC · JPL
569208 2005 QB12 30/07/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
569209 2005 QO12 06/08/2005 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
569210 2005 QV18 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
569211 2005 QF19 29/07/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
569212 2005 QB28 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569213 2005 QX28 28/08/2005 St. Veran Saint-Véran Obs. 670 m MPC · JPL
569214 2005 QR30 28/08/2005 St. Veran Saint-Véran Obs. 2.5 km MPC · JPL
569215 2005 QC32 31/07/2005 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
569216 2005 QH35 25/08/2005 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
569217 2005 QU46 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569218 2005 QB48 30/07/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
569219 2005 QY48 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
569220 2005 QR51 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569221 2005 QC56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
569222 2005 QT56 29/08/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 730 m MPC · JPL
569223 2005 QJ59 25/08/2005 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
569224 2005 QH64 26/08/2005 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
569225 2005 QN64 26/08/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
569226 2005 QQ64 26/08/2005 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
569227 2005 QV78 25/08/2005 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
569228 2005 QC79 25/08/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
569229 2005 QQ85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569230 2005 QE90 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
569231 2005 QC93 26/08/2005 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
569232 2005 QG94 06/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
569233 2005 QE95 30/07/2005 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
569234 2005 QR98 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569235 2005 QB99 30/07/2005 Palomar NEAT 5.0 km MPC · JPL
569236 2005 QZ101 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
569237 2005 QV102 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569238 2005 QE104 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
569239 2005 QX105 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569240 2005 QD118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
569241 2005 QE129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569242 2005 QJ129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569243 2005 QE132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569244 2005 QL134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569245 2005 QE139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569246 2005 QU141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
569247 2005 QN142 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
569248 2005 QD145 27/08/2005 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
569249 2005 QK146 26/07/2005 Palomar NEAT 5.9 km MPC · JPL
569250 2005 QG153 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
569251 2005 QO155 29/07/2005 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
569252 2005 QK179 25/08/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
569253 2005 QN179 26/08/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
569254 2005 QM180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
569255 2005 QR181 30/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
569256 2005 QT185 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569257 2005 QM190 31/08/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
569258 2005 QQ190 30/08/2005 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
569259 2005 QO191 25/12/2006 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
569260 2005 QP191 27/08/2005 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
569261 2005 QW191 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
569262 2005 QY191 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
569263 2005 QA192 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
569264 2005 QD192 30/08/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
569265 2005 QE192 22/11/2006 Catalina CSS 3.5 km MPC · JPL
569266 2005 QG192 25/08/2005 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
569267 2005 QE193 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
569268 2005 QS193 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
569269 2005 QW193 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569270 2005 QE194 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569271 2005 QP194 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
569272 2005 QD195 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569273 2005 QQ195 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
569274 2005 QC196 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
569275 2005 QH196 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
569276 2005 QA198 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569277 2005 QO198 27/08/2005 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
569278 2005 QX201 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
569279 2005 QZ202 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569280 2005 QB204 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569281 2005 QE204 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569282 2005 QF204 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569283 2005 QZ204 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
569284 2005 QH205 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569285 2005 QS205 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569286 2005 QT205 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569287 2005 QG206 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569288 2005 RB4 03/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.8 km MPC · JPL
569289 2005 RR10 27/08/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
569290 2005 RB11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2.9 km MPC · JPL
569291 2005 RQ11 30/08/2005 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
569292 2005 RZ13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
569293 2005 RJ14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569294 2005 RJ17 20/11/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
569295 2005 RL18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569296 2005 RT19 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569297 2005 RK32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569298 2005 RD35 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 790 m MPC · JPL
569299 2005 RS37 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
569300 2005 RN38 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569301 2005 RO38 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 730 m MPC · JPL
569302 2005 RT47 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569303 2005 RV47 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569304 2005 RC51 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569305 2005 RX52 01/09/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
569306 2005 RC53 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569307 2005 RG53 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569308 2005 RQ53 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569309 2005 RW54 20/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
569310 2005 RL55 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
569311 2005 RA56 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569312 2005 RV58 18/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
569313 2005 RM59 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
569314 2005 RT59 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
569315 2005 RB60 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569316 2005 RD60 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569317 2005 RF60 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569318 2005 RE61 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569319 2005 SF5 29/08/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
569320 2005 SJ8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
569321 2005 SH12 25/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
569322 2005 SW14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569323 2005 SE21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569324 2005 SD26 26/09/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
569325 2005 SK42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569326 2005 SN46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
569327 2005 SQ57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569328 2005 SB58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569329 2005 SX67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569330 2005 SJ81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569331 2005 SG84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569332 2005 SZ97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569333 2005 SJ110 30/08/2005 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
569334 2005 SH111 29/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
569335 2005 SL116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
569336 2005 SH118 31/08/2005 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
569337 2005 SD126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569338 2005 SD129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569339 2005 SO140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
569340 2005 SQ143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569341 2005 SG150 30/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
569342 2005 SY157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569343 2005 SO158 26/09/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
569344 2005 SZ158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569345 2005 SG165 08/09/2005 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
569346 2005 SR168 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569347 2005 SA175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569348 2005 SL175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569349 2005 SG182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569350 2005 SH190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 600 m MPC · JPL
569351 2005 SB203 25/08/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
569352 2005 SK207 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569353 2005 SM224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
569354 2005 SO224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569355 2005 SE236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
569356 2005 SF237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569357 2005 ST237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569358 2005 SK243 30/09/2005 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
569359 2005 SU244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569360 2005 SV245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569361 2005 SP252 31/08/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
569362 2005 SV257 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569363 2005 SC259 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569364 2005 SK270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569365 2005 SG273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569366 2005 SJ274 29/08/2005 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
569367 2005 SO276 27/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
569368 2005 SD282 31/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
569369 2005 SL282 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
569370 2005 SG283 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
569371 2005 SV284 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
569372 2005 SB285 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569373 2005 SC287 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
569374 2005 SJ287 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569375 2005 SL287 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
569376 2005 SO288 27/09/2005 Apache Point SDSS Collaboration 430 m MPC · JPL
569377 2005 SU290 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569378 2005 SY290 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569379 2005 SE291 23/09/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
569380 2005 SP292 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569381 2005 SU294 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
569382 2005 SG295 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569383 2005 SO295 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
569384 2005 SZ295 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
569385 2005 SP297 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
569386 2005 SQ297 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569387 2005 SU297 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
569388 2005 SY297 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569389 2005 SR299 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
569390 2005 ST299 23/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
569391 2005 SH301 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569392 2005 SF302 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
569393 2005 SQ302 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569394 2005 TJ1 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2.2 km MPC · JPL
569395 2005 TS4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569396 2005 TJ9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569397 2005 TC15 03/10/2005 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
569398 2005 TT22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569399 2005 TB31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569400 2005 TN32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569401 2005 TF33 01/10/2005 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
569402 2005 TC36 01/10/2005 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
569403 2005 TE37 01/10/2005 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
569404 2005 TE40 01/10/2005 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
569405 2005 TU46 02/10/2005 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
569406 2005 TQ55 24/09/2005 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
569407 2005 TD66 03/10/2005 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
569408 2005 TQ66 05/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
569409 2005 TT75 02/09/2005 Palomar 860 m MPC · JPL
569410 2005 TL76 11/09/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3.4 km MPC · JPL
569411 2005 TC81 03/10/2005 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
569412 2005 TM82 03/10/2005 Kitt Peak 800 m MPC · JPL
569413 2005 TK84 03/10/2005 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
569414 2005 TW84 03/10/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569415 2005 TJ87 05/10/2005 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
569416 2005 TR92 25/09/2005 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
569417 2005 TP112 07/10/2005 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
569418 2005 TP114 07/10/2005 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
569419 2005 TQ114 07/10/2005 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
569420 2005 TB116 07/10/2005 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
569421 2005 TF116 27/09/2005 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
569422 2005 TD117 03/10/2005 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
569423 2005 TL120 29/09/2005 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
569424 2005 TO120 07/10/2005 Kitt Peak 720 m MPC · JPL
569425 2005 TN123 07/10/2005 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
569426 2005 TW125 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 4.1 km MPC · JPL
569427 2005 TT133 09/10/2005 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
569428 2005 TC136 25/09/2005 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
569429 2005 TL136 06/10/2005 Kitt Peak 3.1 km MPC · JPL
569430 2005 TD138 29/09/2005 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
569431 2005 TT140 08/10/2005 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
569432 2005 TQ145 08/10/2005 Kitt Peak 3.3 km MPC · JPL
569433 2005 TV146 08/10/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569434 2005 TO148 08/10/2005 Kitt Peak 430 m MPC · JPL
569435 2005 TK153 29/08/2005 Palomar 2.8 km MPC · JPL
569436 2005 TP155 09/10/2005 Kitt Peak 860 m MPC · JPL
569437 2005 TS156 09/10/2005 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
569438 2005 TB157 09/10/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569439 2005 TA159 09/10/2005 Kitt Peak 720 m MPC · JPL
569440 2005 TX165 07/04/2003 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
569441 2005 TA167 02/10/2005 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
569442 2005 TM167 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
569443 2005 TO167 09/10/2005 Kitt Peak 840 m MPC · JPL
569444 2005 TS179 05/10/2005 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
569445 2005 TJ180 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569446 2005 TF183 03/09/2005 Palomar 880 m MPC · JPL
569447 2005 TM184 19/09/1993 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
569448 2005 TQ184 01/10/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569449 2005 TQ186 03/10/2005 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
569450 2005 TT186 23/09/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569451 2005 TP187 06/10/2005 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
569452 2005 TG196 30/03/2003 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
569453 2005 TW197 29/03/2004 Kitt Peak 610 m MPC · JPL
569454 2005 TA198 30/08/2005 Palomar 3.2 km MPC · JPL
569455 2005 TV199 10/10/2005 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
569456 2005 TT200 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
569457 2005 TA201 23/02/2007 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
569458 2005 TF201 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
569459 2005 TO201 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
569460 2005 TA202 01/10/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569461 2005 TC202 13/12/2010 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
569462 2005 TD202 13/10/2005 Kitt Peak 910 m MPC · JPL
569463 2005 TJ202 28/03/2008 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
569464 2005 TL202 13/10/2005 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
569465 2005 TR203 13/10/2005 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
569466 2005 TY203 07/10/2005 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
569467 2005 TP205 11/08/2008 La Sagra OAM Obs. 510 m MPC · JPL
569468 2005 TH206 09/02/2008 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
569469 2005 TM206 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
569470 2005 TA208 08/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
569471 2005 TA210 27/01/2007 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
569472 2005 TR210 30/03/2012 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
569473 2005 TU211 21/12/2006 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
569474 2005 TY211 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
569475 2005 TJ212 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569476 2005 TD213 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
569477 2005 TS213 07/10/2005 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
569478 2005 TT213 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
569479 2005 TZ214 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569480 2005 TO215 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569481 2005 TV216 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569482 2005 TU217 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
569483 2005 TE218 12/10/2005 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
569484 Irisdement 2005 UC4 Bản mẫu:MoMP 26/10/2005 Nogales 710 m MPC · JPL
569485 2005 UZ6 22/10/2005 Great Shefford 750 m MPC · JPL
569486 2005 UK15 05/10/2005 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
569487 2005 UK18 22/10/2005 Kitt Peak 650 m MPC · JPL
569488 2005 UZ20 23/10/2005 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
569489 2005 UK22 23/10/2005 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
569490 2005 UA27 25/09/2005 Palomar 3.8 km MPC · JPL
569491 2005 UO30 30/09/2005 Mount Lemmon critical 2.3 km MPC · JPL
569492 2005 UF32 24/10/2005 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
569493 2005 UT48 22/10/2005 Kitt Peak 780 m MPC · JPL
569494 2005 US65 27/08/2005 Palomar 2.5 km MPC · JPL
569495 2005 UL74 25/10/2005 Anderson Mesa 4.5 km MPC · JPL
569496 2005 UG90 22/10/2005 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
569497 2005 UW90 22/10/2005 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
569498 2005 UF92 01/06/2003 Cerro Tololo 2.1 km MPC · JPL
569499 2005 UN95 22/10/2005 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
569500 2005 UU95 22/10/2005 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569501 2005 UU99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569502 2005 UX99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569503 2005 UC105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569504 2005 UC119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
569505 2005 UU121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569506 2005 UY129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569507 2005 UJ136 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569508 2005 UD137 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569509 2005 UH138 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569510 2005 UE147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569511 2005 UW148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569512 2005 UE161 22/10/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
569513 2005 UY190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
569514 2005 US195 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569515 2005 UP209 22/10/2005 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
569516 2005 UO214 26/10/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
569517 2005 UM234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569518 2005 UQ236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569519 2005 UW236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569520 2005 UB239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569521 2005 UT241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569522 2005 UQ242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569523 2005 UT259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569524 2005 UW264 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569525 2005 UH266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569526 2005 UV268 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569527 2005 UZ268 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569528 2005 UP277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569529 2005 UU284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
569530 2005 UB292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
569531 2005 UU297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569532 2005 UQ300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569533 2005 UM301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569534 2005 UP303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569535 2005 UQ306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
569536 2005 UX311 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
569537 2005 UE316 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
569538 2005 UT318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
569539 2005 UF324 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
569540 2005 UC326 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569541 2005 UO329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569542 2005 UA330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
569543 2005 UE332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569544 2005 UY341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
569545 2005 UZ345 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569546 2005 UP350 30/08/2005 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
569547 2005 UP351 10/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3.6 km MPC · JPL
569548 2005 UG359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569549 2005 UZ360 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569550 2005 UJ365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569551 2005 UZ366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569552 2005 UK370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
569553 2005 UY370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569554 2005 UK371 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
569555 2005 UD375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569556 2005 UX376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569557 2005 UK377 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569558 2005 UO384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569559 2005 UO392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
569560 2005 UO393 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569561 2005 US399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569562 2005 UF401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
569563 2005 UW408 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
569564 2005 UY408 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569565 2005 UO409 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
569566 2005 UH414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569567 2005 UB419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
569568 2005 US421 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569569 2005 UW423 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569570 2005 UX427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
569571 2005 UW429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569572 2005 UB430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569573 2005 UK431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569574 2005 UY437 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569575 2005 UC452 28/10/2005 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
569576 2005 UR452 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569577 2005 UC456 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
569578 2005 UC463 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
569579 2005 UN466 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
569580 2005 UX466 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569581 2005 UU469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
569582 2005 UG470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569583 2005 UN470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569584 2005 UR471 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
569585 2005 UE478 27/10/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
569586 2005 UP487 02/09/2005 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
569587 2005 UO491 24/10/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
569588 2005 UB499 27/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
569589 2005 UD502 29/10/2005 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
569590 2005 UK503 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
569591 2005 UM507 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569592 2005 US510 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
569593 2005 UK515 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569594 2005 UO517 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569595 2005 UD518 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569596 2005 UJ518 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569597 2005 UT518 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569598 2005 UV518 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
569599 2005 UD519 01/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
569600 2005 UQ520 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569601 2005 UH522 01/11/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
569602 2005 UX523 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
569603 2005 UN529 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569604 2005 UZ530 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569605 2005 UP531 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569606 2005 UG533 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569607 2005 UU533 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
569608 2005 UX533 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
569609 2005 UJ534 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569610 2005 UO534 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569611 2005 UT534 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 1.3 km MPC · JPL
569612 2005 UD535 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
569613 2005 UW535 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
569614 2005 UJ536 27/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
569615 2005 UT536 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
569616 2005 UE537 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569617 2005 UF538 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
569618 2005 UJ538 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
569619 2005 UA539 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
569620 2005 UD539 16/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.5 km MPC · JPL
569621 2005 UA540 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569622 2005 UE540 14/10/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
569623 2005 UP540 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
569624 2005 UR540 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
569625 2005 UV540 29/10/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
569626 2005 UX540 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
569627 2005 UQ541 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.4 km MPC · JPL
569628 2005 UO543 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
569629 2005 UR543 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
569630 2005 UY543 20/03/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
569631 2005 UZ543 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569632 2005 UQ545 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569633 2005 UP546 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569634 2005 UQ547 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569635 2005 UV547 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
569636 2005 UV548 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569637 2005 UG550 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569638 2005 UT550 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569639 2005 UD551 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569640 2005 UH552 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569641 2005 VZ2 06/11/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 940 m MPC · JPL
569642 2005 VL8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569643 2005 VM10 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
569644 2005 VE13 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569645 2005 VJ24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569646 2005 VW24 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569647 2005 VP30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569648 2005 VX30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
569649 2005 VU31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569650 2005 VN44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
569651 2005 VD45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569652 2005 VO50 02/09/2005 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
569653 2005 VH57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
569654 2005 VR59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569655 2005 VM62 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569656 2005 VT64 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569657 2005 VV64 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569658 2005 VZ66 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569659 2005 VY77 06/11/2005 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
569660 2005 VG78 25/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
569661 2005 VV82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
569662 2005 VS84 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
569663 2005 VT84 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569664 2005 VA95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569665 2005 VZ101 25/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
569666 2005 VV102 31/08/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
569667 2005 VY106 29/10/2005 Catalina CSS 530 m MPC · JPL
569668 2005 VC115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569669 2005 VF115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569670 2005 VD126 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
569671 2005 VR126 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
569672 2005 VU127 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
569673 2005 VD129 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
569674 2005 VT129 23/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 3.0 km MPC · JPL
569675 2005 VC131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
569676 2005 VP132 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
569677 2005 VF133 26/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
569678 2005 VW137 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
569679 2005 VR138 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
569680 2005 VW138 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
569681 2005 VE139 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569682 2005 VX139 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
569683 2005 VL140 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569684 2005 VY140 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
569685 2005 VE141 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569686 2005 VS141 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569687 2005 VX141 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
569688 2005 VD143 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
569689 2005 VG143 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569690 2005 VH143 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
569691 2005 VP144 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569692 2005 VB149 22/03/2014 Calar Alto Calar Alto Obs. 2.4 km MPC · JPL
569693 2005 VZ149 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
569694 2005 VA151 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569695 2005 VF151 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
569696 2005 VH151 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569697 2005 VJ151 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569698 2005 VO151 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
569699 2005 VQ151 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
569700 2005 VV151 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569701 2005 VW151 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569702 2005 VZ153 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569703 2005 WO6 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569704 2005 WN7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569705 2005 WK8 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
569706 2005 WH12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
569707 2005 WP12 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569708 2005 WT12 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
569709 2005 WQ14 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569710 2005 WE17 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569711 2005 WY19 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
569712 2005 WO20 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
569713 2005 WA43 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569714 2005 WZ43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569715 2005 WJ46 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569716 2005 WT49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
569717 2005 WB52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569718 2005 WM53 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569719 2005 WB55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569720 2005 WN60 25/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1.3 km MPC · JPL
569721 2005 WG61 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569722 2005 WD63 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569723 2005 WU68 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.1 km MPC · JPL
569724 2005 WR75 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569725 2005 WQ79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
569726 2005 WJ84 26/01/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
569727 2005 WD86 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569728 2005 WG86 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
569729 2005 WQ90 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2.0 km MPC · JPL
569730 2005 WJ92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
569731 2005 WT96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569732 2005 WM109 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569733 2005 WY109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569734 2005 WA122 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569735 2005 WO122 01/10/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
569736 2005 WH128 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
569737 2005 WK130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
569738 2005 WT139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569739 2005 WP141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569740 2005 WB146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569741 2005 WJ148 11/10/2005 Uccle P. De Cat 3.3 km MPC · JPL
569742 2005 WG149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569743 2005 WJ153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
569744 2005 WV153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569745 2005 WP155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569746 2005 WG165 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569747 2005 WK170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
569748 2005 WG172 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569749 2005 WQ181 25/11/2005 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
569750 2005 WC182 20/11/2005 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
569751 2005 WN193 28/11/2005 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
569752 2005 WT198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569753 2005 WK200 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569754 2005 WV200 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
569755 2005 WY200 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569756 2005 WC201 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
569757 2005 WP201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569758 2005 WX201 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 600 m MPC · JPL
569759 2005 WD202 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
569760 2005 WK203 27/10/2005 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
569761 2005 WT204 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569762 2005 WK208 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
569763 2005 WQ210 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569764 2005 WU212 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569765 2005 WU213 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569766 2005 WO214 21/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
569767 2005 WS214 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569768 2005 WT214 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
569769 2005 WY215 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
569770 2005 WC216 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569771 2005 XT4 09/11/2005 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
569772 2005 XQ6 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569773 2005 XM8 07/12/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
569774 2005 XJ10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569775 2005 XL10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569776 2005 XM10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569777 2005 XG17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569778 2005 XH20 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569779 2005 XY23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
569780 2005 XW29 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569781 2005 XN33 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569782 2005 XR37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569783 2005 XV38 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
569784 2005 XL43 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
569785 2005 XB47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
569786 2005 XX47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569787 2005 XB48 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569788 2005 XV48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
569789 2005 XK58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569790 2005 XB60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569791 2005 XR60 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569792 2005 XR62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
569793 2005 XB71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
569794 2005 XA72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
569795 2005 XP74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569796 2005 XQ74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569797 2005 XN79 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
569798 2005 XA89 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
569799 2005 XR90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569800 2005 XX91 02/12/2005 Catalina CSS 3.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569801 2005 XL93 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.7 km MPC · JPL
569802 2005 XW93 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
569803 2005 XN106 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 580 m MPC · JPL
569804 2005 XP107 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
569805 2005 XU107 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569806 2005 XW109 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569807 2005 XS111 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569808 2005 XO112 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
569809 2005 XU116 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
569810 2005 XZ116 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569811 2005 XH120 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569812 2005 XK120 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
569813 2005 XO120 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
569814 2005 XB121 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569815 2005 XC121 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
569816 2005 XH121 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
569817 2005 XL121 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569818 2005 XU121 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
569819 2005 XF122 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
569820 2005 XH122 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
569821 2005 XO122 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569822 2005 XB123 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569823 2005 XK123 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
569824 2005 XO123 28/09/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
569825 2005 XQ123 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
569826 2005 XS123 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569827 2005 XM124 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.5 km MPC · JPL
569828 2005 XT124 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
569829 2005 XH125 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
569830 2005 XS125 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
569831 2005 XY125 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
569832 2005 XJ126 13/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.8 km MPC · JPL
569833 2005 XX126 24/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
569834 2005 XO127 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
569835 2005 XA128 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569836 2005 XS128 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569837 2005 XC129 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
569838 2005 XE129 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
569839 2005 XN129 13/09/2013 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
569840 2005 XP129 12/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
569841 2005 XY129 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
569842 2005 XC130 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569843 2005 XF132 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569844 2005 XT132 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
569845 2005 XA133 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569846 2005 XJ133 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
569847 2005 YK3 22/12/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
569848 2005 YW4 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569849 2005 YT10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569850 2005 YS15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
569851 2005 YS16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569852 2005 YD18 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569853 2005 YQ18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
569854 2005 YB20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569855 2005 YN20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
569856 2005 YA22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
569857 2005 YJ33 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
569858 2005 YT44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
569859 2005 YX53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569860 2005 YR57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569861 2005 YD60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569862 2005 YV65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
569863 2005 YE75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
569864 2005 YT77 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569865 2005 YE78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569866 2005 YA80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569867 2005 YH82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569868 2005 YG83 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
569869 2005 YR88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569870 2005 YD93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
569871 2005 YA102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569872 2005 YO102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569873 2005 YQ102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569874 2005 YV108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569875 2005 YE109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569876 2005 YK112 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
569877 2005 YO119 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569878 2005 YG121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569879 2005 YJ124 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569880 2005 YR125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569881 2005 YK126 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569882 2005 YB130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569883 2005 YK130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569884 2005 YE133 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
569885 2005 YY139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569886 2005 YN140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
569887 2005 YP140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569888 2005 YV140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
569889 2005 YS143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
569890 2005 YH145 29/12/2005 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
569891 2005 YM146 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
569892 2005 YQ147 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569893 2005 YU147 29/12/2005 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
569894 2005 YU148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569895 2005 YP152 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569896 2005 YS154 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569897 2005 YE173 24/12/2005 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
569898 2005 YC189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
569899 2005 YH190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
569900 2005 YK191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
569901 2005 YA192 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
569902 2005 YT194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
569903 2005 YJ202 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569904 2005 YY205 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569905 2005 YN218 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
569906 2005 YC220 31/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
569907 2005 YF222 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569908 2005 YV226 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
569909 2005 YX226 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569910 2005 YH228 28/09/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
569911 2005 YZ229 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
569912 2005 YB231 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
569913 2005 YH233 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
569914 2005 YP233 21/08/2004 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
569915 2005 YQ237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569916 2005 YQ238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569917 2005 YS238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
569918 2005 YW241 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
569919 2005 YJ242 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569920 2005 YJ243 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
569921 2005 YT244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569922 2005 YJ250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569923 2005 YJ251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569924 2005 YY254 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
569925 2005 YJ256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569926 2005 YA259 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
569927 2005 YC259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569928 2005 YR259 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569929 2005 YA261 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
569930 2005 YS273 30/07/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
569931 2005 YK279 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569932 2005 YE280 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
569933 2005 YB283 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
569934 2005 YZ293 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569935 2005 YC294 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
569936 2005 YF294 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569937 2005 YX295 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
569938 2005 YY295 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569939 2005 YO296 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
569940 2005 YK298 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
569941 2005 YO298 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
569942 2005 YT298 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
569943 2005 YQ299 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569944 2005 YE300 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
569945 2005 YN300 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
569946 2005 YZ300 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
569947 2006 AG1 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569948 2006 AA5 02/01/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
569949 2006 AC16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
569950 2006 AF17 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
569951 2006 AO33 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
569952 2006 AC40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
569953 2006 AN43 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
569954 2006 AY50 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
569955 2006 AL56 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569956 2006 AJ60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569957 2006 AA61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569958 2006 AS64 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569959 2006 AA76 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
569960 2006 AE88 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
569961 2006 AO91 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
569962 2006 AS94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569963 2006 AS104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
569964 2006 AB107 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
569965 2006 AG107 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
569966 2006 AB108 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
569967 2006 AJ108 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
569968 2006 AK108 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
569969 2006 AO108 09/01/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
569970 2006 AH109 14/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
569971 2006 AU109 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569972 2006 AW110 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
569973 2006 AY111 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
569974 2006 AO112 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
569975 2006 AC114 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
569976 2006 AY115 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
569977 2006 BL15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
569978 2006 BB18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
569979 2006 BH23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
569980 2006 BA27 25/01/2006 Piszkesteto K. Sárneczky 2.3 km MPC · JPL
569981 2006 BZ39 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.3 km MPC · JPL
569982 2006 BJ40 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
569983 2006 BJ41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569984 2006 BK49 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
569985 2006 BZ56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
569986 2006 BV57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8.1 km MPC · JPL
569987 2006 BS61 20/01/2006 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
569988 2006 BO68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
569989 2006 BS72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
569990 2006 BE74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
569991 2006 BV74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
569992 2006 BK83 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
569993 2006 BV84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
569994 2006 BH85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
569995 2006 BW85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
569996 2006 BO93 26/01/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
569997 2006 BQ97 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
569998 2006 BP100 27/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2.7 km MPC · JPL
569999 2006 BR104 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
570000 2006 BN115 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL

565.000s  • 566.000s  • 567.000s  • 568.000s  • 569.000s  • 570.000s  • 571.000s  • 572.000s  • 573.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001