Danh sách tiểu hành tinh/94001–95000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94001 2000 XP21 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94002 2000 XX22 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
94003 2000 XZ23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94004 2000 XL24 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94005 2000 XO25 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94006 2000 XQ25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94007 2000 XR25 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94008 2000 XT25 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94009 2000 XZ26 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94010 2000 XJ27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94011 2000 XZ27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94012 2000 XM28 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
94013 2000 XP28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94014 2000 XJ29 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94015 2000 XT29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94016 2000 XC30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94017 2000 XT30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94018 2000 XM31 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94019 2000 XN32 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94020 2000 XH33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94021 2000 XJ33 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94022 2000 XH35 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
94023 2000 XL36 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94024 2000 XS36 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94025 2000 XC37 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94026 2000 XF39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94027 2000 XL39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94028 2000 XM39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
94029 2000 XN39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94030 2000 XC40 05/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94031 2000 XF40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94032 2000 XC41 05/12/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
94033 2000 XS41 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94034 2000 XB46 15/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94035 2000 XX47 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94036 2000 XG48 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
94037 2000 XK48 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94038 2000 XX48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94039 2000 XW50 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94040 2000 XE52 06/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
94041 2000 XK52 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94042 2000 XU52 06/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
94043 2000 XB53 06/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94044 2000 XW53 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 5,4 km MPC · JPL
94045 2000 XO54 11/12/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
94046 2000 YK 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94047 2000 YO1 17/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94048 2000 YU2 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94049 2000 YM4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94050 2000 YP4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
94051 2000 YW4 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
94052 2000 YS5 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94053 2000 YO6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94054 2000 YE9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94055 2000 YP11 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94056 2000 YX12 19/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
94057 2000 YG14 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
94058 2000 YM17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
94059 2000 YA18 20/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
94060 2000 YE18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94061 2000 YF18 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94062 2000 YF21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
94063 2000 YA22 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
94064 2000 YQ25 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94065 2000 YJ26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94066 2000 YT29 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
94067 2000 YS31 28/12/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
94068 2000 YE34 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94069 2000 YL34 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94070 2000 YG36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94071 2000 YM37 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94072 2000 YJ38 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94073 2000 YA39 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
94074 2000 YB40 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94075 2000 YZ40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94076 2000 YU41 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94077 2000 YJ43 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94078 2000 YC45 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94079 2000 YN46 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94080 2000 YC47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94081 2000 YE47 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94082 2000 YD49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94083 2000 YZ51 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94084 2000 YL52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94085 2000 YV52 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94086 2000 YG55 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94087 2000 YC58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94088 2000 YV58 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94089 2000 YQ59 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94090 2000 YH60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94091 2000 YK61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94092 2000 YD62 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94093 2000 YO63 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
94094 2000 YQ65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
94095 2000 YG67 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94096 2000 YS69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94097 2000 YT71 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
94098 2000 YV71 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94099 2000 YS72 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94100 2000 YH73 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94101 2000 YQ74 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
94102 2000 YA77 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94103 2000 YU77 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94104 2000 YG78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94105 2000 YX78 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94106 2000 YB79 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
94107 2000 YW82 30/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94108 2000 YY86 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94109 2000 YP87 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94110 2000 YZ87 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94111 2000 YY88 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94112 2000 YH90 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94113 2000 YC91 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94114 2000 YS96 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
94115 2000 YK98 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94116 2000 YS101 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94117 2000 YE102 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94118 2000 YV102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94119 2000 YN103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94120 2000 YF106 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
94121 2000 YR107 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
94122 2000 YJ108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94123 2000 YN108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94124 2000 YJ109 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94125 2000 YU111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94126 2000 YN112 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94127 2000 YQ112 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
94128 2000 YC113 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94129 2000 YU113 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94130 2000 YA114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94131 2000 YH115 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94132 2000 YO115 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94133 2000 YH116 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94134 2000 YT117 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94135 2000 YB119 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
94136 2000 YL122 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94137 2000 YN125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
94138 2000 YZ129 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94139 2000 YC130 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94140 2000 YC134 31/12/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
94141 2000 YJ135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
94142 2000 YO136 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94143 2000 YO139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
94144 2000 YR139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
94145 2000 YH140 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94146 2001 AK1 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
94147 2001 AT3 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94148 2001 AH4 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94149 2001 AX4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94150 2001 AY4 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94151 2001 AK5 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94152 2001 AF7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94153 2001 AL8 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94154 2001 AM8 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94155 2001 AO8 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94156 2001 AP8 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94157 2001 AG10 02/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94158 2001 AR13 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94159 2001 AG14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94160 2001 AX14 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94161 2001 AM15 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94162 2001 AE17 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94163 2001 AV20 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94164 2001 AC21 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94165 2001 AP21 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94166 2001 AC22 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94167 2001 AU22 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94168 2001 AZ22 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94169 2001 AB26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94170 2001 AK27 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94171 2001 AE28 05/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94172 2001 AH30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94173 2001 AP30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94174 2001 AP31 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94175 2001 AB32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94176 2001 AN32 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94177 2001 AF33 04/01/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
94178 2001 AS33 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94179 2001 AZ34 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
94180 2001 AY35 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94181 2001 AS36 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
94182 2001 AJ38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94183 2001 AY38 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94184 2001 AU42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
94185 2001 AE43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
94186 2001 AH45 15/01/2001 Kleť Kleť Obs. 7,9 km MPC · JPL
94187 2001 AF52 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
94188 2001 AD53 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
94189 2001 BU 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
94190 2001 BY 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
94191 2001 BH1 17/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94192 2001 BC7 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94193 2001 BN7 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94194 2001 BQ8 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94195 2001 BU13 22/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 7,3 km MPC · JPL
94196 2001 BQ14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
94197 2001 BB15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
94198 2001 BL15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
94199 2001 BM16 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94200 2001 BF17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94201 2001 BE18 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94202 2001 BF20 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94203 2001 BF22 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94204 2001 BR24 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94205 2001 BM25 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94206 2001 BS26 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94207 2001 BH27 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94208 2001 BA29 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94209 2001 BB33 20/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
94210 2001 BK33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94211 2001 BG34 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94212 2001 BV34 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94213 2001 BM35 23/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 6,7 km MPC · JPL
94214 2001 BV35 18/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94215 2001 BO42 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94216 2001 BT42 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94217 2001 BH44 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94218 2001 BK45 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94219 2001 BP45 21/01/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
94220 2001 BF46 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
94221 2001 BD47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94222 2001 BE48 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94223 2001 BU53 17/01/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 5,1 km MPC · JPL
94224 2001 BA57 19/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
94225 2001 BO59 26/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94226 2001 BA61 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
94227 2001 BK61 26/01/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
94228 Leesuikwan 2001 BU61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
94229 2001 BR62 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94230 2001 BU63 29/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
94231 2001 BQ65 26/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94232 2001 BG67 30/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94233 2001 BG68 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94234 2001 BE74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
94235 2001 BO74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94236 2001 BU75 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94237 2001 BJ78 24/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94238 2001 CM6 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94239 2001 CT6 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94240 2001 CO7 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94241 2001 CC8 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94242 2001 CE9 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94243 2001 CB10 03/02/2001 Piera J. Guarro i Fló 9,9 km MPC · JPL
94244 2001 CP10 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94245 2001 CW11 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94246 2001 CP15 01/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94247 2001 CA18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94248 2001 CX21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
94249 2001 CN24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
94250 2001 CZ26 01/02/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
94251 2001 CS27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
94252 2001 CF28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
94253 2001 CN28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
94254 2001 CS29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
94255 2001 CX30 02/02/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
94256 2001 CS33 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
94257 2001 CJ35 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94258 2001 CZ36 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 6,1 km MPC · JPL
94259 2001 CQ38 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94260 2001 CJ40 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
94261 2001 CL40 13/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94262 2001 CK43 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94263 2001 CC44 15/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
94264 2001 CG44 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
94265 2001 CU45 15/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
94266 2001 DO 16/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 11 km MPC · JPL
94267 2001 DR3 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94268 2001 DR10 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
94269 2001 DS18 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94270 2001 DZ19 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94271 2001 DO21 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94272 2001 DB24 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
94273 2001 DR29 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94274 2001 DC30 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94275 2001 DN34 19/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
94276 2001 DQ34 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
94277 2001 DR35 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94278 2001 DT36 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
94279 2001 DD40 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94280 2001 DG42 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94281 2001 DN44 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94282 2001 DO46 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94283 2001 DJ48 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94284 2001 DW51 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94285 2001 DY51 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94286 2001 DK58 17/02/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
94287 2001 DU60 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94288 2001 DY62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94289 2001 DD68 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94290 2001 DQ79 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
94291 Django 2001 DX86 28/02/2001 Badlands R. Dyvig 5,6 km MPC · JPL
94292 2001 DN95 18/02/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
94293 2001 DT95 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94294 2001 DY96 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94295 2001 DD97 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94296 2001 DK101 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94297 2001 DZ102 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
94298 2001 DW105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
94299 2001 DB108 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
94300 2001 ED1 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94301 2001 EF8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
94302 2001 EY15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
94303 2001 EH17 15/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
94304 2001 ER24 13/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
94305 2001 FX2 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94306 2001 FS11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
94307 2001 FJ13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
94308 2001 FD15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
94309 2001 FX33 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
94310 2001 FJ34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94311 2001 FG35 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94312 2001 FP37 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94313 2001 FE41 18/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
94314 2001 FV49 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94315 2001 FA59 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94316 2001 FY63 19/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
94317 2001 FG64 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94318 2001 FD97 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94319 2001 FX100 17/03/2001 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
94320 2001 FH109 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
94321 2001 FA111 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94322 2001 FW111 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94323 2001 FS121 27/03/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
94324 2001 FB127 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94325 2001 FW138 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
94326 2001 FW139 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
94327 2001 FN140 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
94328 2001 FQ152 26/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
94329 2001 FG156 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
94330 2001 FV162 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94331 2001 FR177 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94332 2001 KF 16/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94333 2001 KZ52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
94334 2001 OU85 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
94335 2001 OV91 31/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94336 2001 PE16 09/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
94337 2001 QQ22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94338 2001 QA28 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94339 2001 QY60 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94340 2001 QN73 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94341 2001 QM74 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94342 2001 QS75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94343 2001 QB76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94344 2001 QN83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94345 2001 QB86 17/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94346 2001 QU88 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94347 2001 QW88 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94348 2001 QL93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94349 2001 QC102 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94350 2001 QU104 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94351 2001 QA107 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94352 2001 QD169 26/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
94353 2001 QY169 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94354 2001 QG171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94355 2001 QS177 25/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
94356 Naruto 2001 QE178 28/08/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
94357 2001 QZ178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
94358 2001 QE219 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
94359 2001 QC249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94360 2001 RW15 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94361 2001 RT22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94362 2001 RS46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94363 2001 RK47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94364 2001 RG68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94365 2001 RN70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94366 2001 RS70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94367 2001 RK72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94368 2001 RN78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94369 2001 RE137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94370 2001 RA148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
94371 2001 SZ9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
94372 2001 SH11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94373 2001 SQ29 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94374 2001 SO33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94375 2001 SQ39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94376 2001 SW54 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94377 2001 SR61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94378 2001 SU68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94379 2001 SY68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94380 2001 SD69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94381 2001 ST69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94382 2001 SC71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94383 2001 SO71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94384 2001 SR106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94385 2001 SC107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94386 2001 SL108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94387 2001 SP108 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94388 2001 SH111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94389 2001 SJ111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94390 2001 SW112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
94391 2001 SE113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
94392 2001 SU133 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94393 2001 SR160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94394 2001 SG168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94395 2001 SR168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94396 2001 SN213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94397 2001 ST245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94398 2001 SH254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94399 2001 SK261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94400 Hongdaeyong 2001 SG267 25/09/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, Y.-H. Park, K.-J. Choo 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94401 2001 ST270 16/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
94402 2001 SW277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
94403 2001 SM286 21/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
94404 2001 SO287 30/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
94405 2001 SX306 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
94406 2001 SR347 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94407 2001 TC6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
94408 2001 TF9 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94409 2001 TU10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94410 2001 TU12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94411 2001 TA17 13/10/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,2 km MPC · JPL
94412 2001 TM18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
94413 2001 TN20 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94414 2001 TX23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94415 2001 TY28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94416 2001 TZ28 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94417 2001 TL31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94418 2001 TJ32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94419 2001 TE33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94420 2001 TO33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94421 2001 TY33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94422 2001 TY36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94423 2001 TR37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94424 2001 TW39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94425 2001 TD40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94426 2001 TF40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94427 2001 TG40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94428 2001 TH40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94429 2001 TK41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94430 2001 TM41 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94431 2001 TZ41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94432 2001 TC43 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94433 2001 TL44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94434 2001 TN44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94435 2001 TS44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94436 2001 TP46 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94437 2001 TO53 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
94438 2001 TV62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94439 2001 TY62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94440 2001 TH65 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94441 2001 TL68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94442 2001 TL72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94443 2001 TD76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94444 2001 TK76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94445 2001 TM79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94446 2001 TE90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94447 2001 TQ94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94448 2001 TV96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94449 2001 TJ101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94450 2001 TG103 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94451 2001 TD105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94452 2001 TV105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94453 2001 TD106 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94454 2001 TG106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94455 2001 TD107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94456 2001 TY107 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94457 2001 TC111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94458 2001 TQ111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94459 2001 TU113 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94460 2001 TC114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94461 2001 TN116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94462 2001 TR126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
94463 2001 TH127 12/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
94464 2001 TM127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
94465 2001 TB152 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
94466 2001 TH155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
94467 2001 TS164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
94468 2001 TS165 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94469 2001 TC166 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94470 2001 TB169 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94471 2001 TD178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94472 2001 TD183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94473 2001 TP188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94474 2001 TR189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94475 2001 TJ190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94476 2001 TT190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94477 2001 TF192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94478 2001 TV194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94479 2001 TV224 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94480 2001 UN4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
94481 2001 UO4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
94482 2001 UV6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
94483 2001 UP10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
94484 2001 UR10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
94485 2001 UU11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
94486 2001 UV11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
94487 2001 UA14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
94488 2001 UW23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94489 2001 UN33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94490 2001 UO34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94491 2001 UF36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94492 2001 UV36 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94493 2001 UB42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94494 2001 UG46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94495 2001 US46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94496 2001 UW48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94497 2001 UB50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94498 2001 UM50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94499 2001 UB51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94500 2001 US51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94501 2001 UN56 17/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
94502 2001 UV59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94503 2001 UW64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94504 2001 UE65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94505 2001 UF67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94506 2001 UX74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94507 2001 UC75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94508 2001 UL76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94509 2001 UF81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94510 2001 UO82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94511 2001 UA84 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94512 2001 US90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
94513 2001 UC99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94514 2001 UZ105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94515 2001 UQ107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94516 2001 UA109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94517 2001 UH109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94518 2001 UQ109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94519 2001 UY110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94520 2001 UF112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94521 2001 UA113 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94522 2001 UH113 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94523 2001 UM121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94524 2001 UR121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94525 2001 UV122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94526 2001 UL130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94527 2001 UA136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94528 2001 UO142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94529 2001 UK145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94530 2001 US146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94531 2001 UZ152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94532 2001 UZ154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94533 2001 UD155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94534 2001 UB156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94535 2001 UA157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94536 2001 UV157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94537 2001 UV158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94538 2001 UQ160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94539 2001 US164 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94540 2001 UF171 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94541 2001 UF172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
94542 2001 UK172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
94543 2001 UX174 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
94544 2001 UB179 24/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
94545 2001 UU188 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
94546 2001 UY202 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
94547 2001 UD205 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
94548 2001 VP4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94549 2001 VV5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94550 2001 VM13 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94551 2001 VQ13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94552 2001 VR13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94553 2001 VA14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94554 2001 VN14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94555 2001 VR14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94556 Janstarý 2001 VG17 11/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,7 km MPC · JPL
94557 2001 VQ18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94558 2001 VP21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94559 2001 VV22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94560 2001 VN23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94561 2001 VT24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94562 2001 VJ28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94563 2001 VY29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94564 2001 VT30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94565 2001 VH32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94566 2001 VP34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94567 2001 VD35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94568 2001 VM39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94569 2001 VF42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94570 2001 VG42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94571 2001 VP42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94572 2001 VQ42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94573 2001 VW42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94574 2001 VM43 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94575 2001 VV44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94576 2001 VZ44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94577 2001 VU45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94578 2001 VB46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94579 2001 VE46 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94580 2001 VN46 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94581 2001 VQ46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94582 2001 VW46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94583 2001 VG47 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94584 2001 VL47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94585 2001 VW47 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94586 2001 VM48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94587 2001 VH53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94588 2001 VX57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94589 2001 VZ57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94590 2001 VP58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94591 2001 VS59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94592 2001 VV60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94593 2001 VX61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94594 2001 VU63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94595 2001 VT65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94596 2001 VW71 14/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
94597 2001 VT72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
94598 2001 VU72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
94599 2001 VY79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
94600 2001 VE80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94601 2001 VY81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94602 2001 VX82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94603 2001 VD84 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94604 2001 VN100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
94605 2001 VA101 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94606 2001 VT104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94607 2001 VC109 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94608 2001 VR109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94609 2001 VE110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94610 2001 VQ110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94611 2001 VK112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94612 2001 VU112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94613 2001 VQ114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94614 2001 VM116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94615 2001 VX116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94616 2001 VM117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94617 2001 VB118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94618 2001 VK118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94619 2001 VQ119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94620 2001 VK122 13/11/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
94621 2001 VM124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94622 2001 WL1 17/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
94623 2001 WD2 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94624 2001 WJ3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
94625 2001 WE5 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94626 2001 WN7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94627 2001 WJ9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94628 2001 WV10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94629 2001 WG11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94630 2001 WJ12 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94631 2001 WK12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94632 2001 WC13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94633 2001 WX13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94634 2001 WQ14 21/11/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,5 km MPC · JPL
94635 2001 WX17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94636 2001 WD18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94637 2001 WY23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
94638 2001 WQ27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94639 2001 WH28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94640 2001 WL28 17/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
94641 2001 WA35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94642 2001 WE39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94643 2001 WJ39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94644 2001 WK39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94645 2001 WW40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94646 2001 WH41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94647 2001 WL44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94648 2001 WA47 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94649 2001 WJ47 16/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
94650 2001 WK47 17/11/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
94651 2001 WL63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94652 2001 WN63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94653 2001 WF67 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94654 2001 WZ73 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94655 2001 WE75 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94656 2001 WJ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94657 2001 WZ89 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94658 2001 WL90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94659 2001 WU90 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94660 2001 WY91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94661 2001 WQ98 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94662 2001 WF100 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94663 2001 WK101 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94664 2001 XC3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94665 2001 XA7 06/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94666 2001 XS9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94667 2001 XG13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94668 2001 XM14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94669 2001 XE16 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94670 2001 XZ16 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94671 2001 XW17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94672 2001 XJ18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94673 2001 XP19 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94674 2001 XK21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94675 2001 XL21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94676 2001 XN21 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94677 2001 XQ22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94678 2001 XB23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94679 2001 XO23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94680 2001 XY23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94681 2001 XA24 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94682 2001 XN24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94683 2001 XB25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94684 2001 XF25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94685 2001 XJ25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94686 2001 XO25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94687 2001 XW25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94688 2001 XL27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94689 2001 XQ27 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94690 2001 XH28 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94691 2001 XG29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94692 2001 XB30 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94693 2001 XY31 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94694 2001 XF35 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94695 2001 XN35 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94696 2001 XR35 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94697 2001 XV40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94698 2001 XN41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94699 2001 XH43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94700 2001 XQ50 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94701 2001 XC53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94702 2001 XU53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94703 2001 XM54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94704 2001 XR54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94705 2001 XK55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94706 2001 XK56 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94707 2001 XR56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94708 2001 XS57 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94709 2001 XD58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94710 2001 XS58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94711 2001 XW58 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94712 2001 XU59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94713 2001 XO60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94714 2001 XS60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94715 2001 XS61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94716 2001 XT61 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94717 2001 XU61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94718 2001 XV61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94719 2001 XA62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94720 2001 XG62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94721 2001 XR62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94722 2001 XG63 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94723 2001 XJ63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94724 2001 XY63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94725 2001 XB64 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94726 2001 XD64 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94727 2001 XA65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94728 2001 XL65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94729 2001 XQ65 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94730 2001 XJ66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94731 2001 XA67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94732 2001 XW67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94733 2001 XG70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94734 2001 XM70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94735 2001 XX70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94736 2001 XV73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94737 2001 XH74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94738 2001 XF75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94739 2001 XH77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94740 2001 XT77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94741 2001 XB78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94742 2001 XC78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94743 2001 XD78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94744 2001 XH81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94745 2001 XM81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94746 2001 XW84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94747 2001 XB85 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94748 2001 XD85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94749 2001 XM85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94750 2001 XT85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94751 2001 XE86 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94752 2001 XX86 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
94753 2001 XE88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
94754 2001 XY88 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94755 2001 XJ89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94756 2001 XQ89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94757 2001 XT97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94758 2001 XW97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94759 2001 XR98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94760 2001 XU98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94761 2001 XX98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94762 2001 XC99 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94763 2001 XM99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94764 2001 XQ99 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94765 2001 XQ100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94766 2001 XU100 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94767 2001 XC101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94768 2001 XF101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94769 2001 XR101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94770 2001 XA102 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94771 2001 XF105 14/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,6 km MPC · JPL
94772 2001 XE107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94773 2001 XF108 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94774 2001 XT108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94775 2001 XW111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94776 2001 XR112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94777 2001 XF114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94778 2001 XQ115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94779 2001 XC116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94780 2001 XJ116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94781 2001 XO117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94782 2001 XS117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94783 2001 XK118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94784 2001 XP118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94785 2001 XL119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94786 2001 XM119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94787 2001 XP123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94788 2001 XW126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94789 2001 XF130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94790 2001 XZ135 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94791 2001 XL140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94792 2001 XG143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94793 2001 XC149 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94794 2001 XH149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94795 2001 XD154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94796 2001 XU154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94797 2001 XH155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94798 2001 XL155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94799 2001 XO155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94800 2001 XR155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94801 2001 XY156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94802 2001 XA158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94803 2001 XB158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94804 2001 XG159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94805 2001 XD160 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94806 2001 XS163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94807 2001 XP166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94808 2001 XM167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94809 2001 XV167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94810 2001 XU169 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94811 2001 XQ172 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94812 2001 XC173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94813 2001 XC174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94814 2001 XR174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94815 2001 XJ175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94816 2001 XD176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94817 2001 XO176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94818 2001 XS176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94819 2001 XF177 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94820 2001 XL179 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94821 2001 XM179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94822 2001 XC180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94823 2001 XU181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94824 2001 XY183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94825 2001 XF185 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94826 2001 XJ186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94827 2001 XA190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94828 2001 XG190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94829 2001 XO190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94830 2001 XF191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94831 2001 XO191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94832 2001 XG192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94833 2001 XQ192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94834 2001 XY193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94835 2001 XG194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94836 2001 XH194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94837 2001 XN194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94838 2001 XU194 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94839 2001 XD198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94840 2001 XN198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94841 2001 XC199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94842 2001 XG202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94843 2001 XB204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94844 2001 XE204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94845 2001 XL204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94846 2001 XN205 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94847 2001 XD207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94848 2001 XO207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94849 2001 XK208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94850 2001 XY208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94851 2001 XE209 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94852 2001 XJ209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94853 2001 XE210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94854 2001 XP210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94855 2001 XR210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94856 2001 XA211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94857 2001 XH211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94858 2001 XC213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94859 2001 XO213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94860 2001 XE214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94861 2001 XJ214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94862 2001 XT214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94863 2001 XJ216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94864 2001 XW216 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94865 2001 XR217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94866 2001 XW217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94867 2001 XS218 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94868 2001 XS222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94869 2001 XR224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94870 2001 XN225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94871 2001 XA226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94872 2001 XT226 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94873 2001 XZ232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94874 2001 XH233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94875 2001 XL233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94876 2001 XW233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94877 2001 XO234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94878 2001 XU238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94879 2001 XR239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94880 2001 XW241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94881 2001 XS243 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94882 2001 XC244 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94883 2001 XS248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
94884 Takuya 2001 XK249 14/12/2001 Uccle H. Boffin 1,6 km MPC · JPL
94885 2001 XK250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94886 2001 XY252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94887 2001 XA254 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94888 2001 XM254 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94889 2001 YK 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94890 2001 YB3 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94891 2001 YC5 23/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94892 2001 YE5 25/12/2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,6 km MPC · JPL
94893 2001 YG5 25/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,7 km MPC · JPL
94894 2001 YC6 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94895 2001 YF7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94896 2001 YZ7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94897 2001 YD8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94898 2001 YA11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94899 2001 YN11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94900 2001 YF14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94901 2001 YR18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94902 2001 YX18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94903 2001 YP20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94904 2001 YM23 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94905 2001 YS24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94906 2001 YF26 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
94907 2001 YC35 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94908 2001 YG40 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94909 2001 YT41 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94910 2001 YC47 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94911 2001 YQ47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94912 2001 YR47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94913 2001 YL48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94914 2001 YJ52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94915 2001 YL57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94916 2001 YQ57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94917 2001 YF58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94918 2001 YH60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94919 2001 YO60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94920 2001 YN62 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94921 2001 YT62 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94922 2001 YM63 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94923 2001 YA64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94924 2001 YF64 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94925 2001 YB65 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94926 2001 YW66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94927 2001 YT67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94928 2001 YX70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94929 2001 YA71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94930 2001 YF71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94931 2001 YO72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94932 2001 YJ73 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94933 2001 YT73 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94934 2001 YV73 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94935 2001 YY73 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94936 2001 YQ74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94937 2001 YX77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94938 2001 YE78 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94939 2001 YJ78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94940 2001 YP78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94941 2001 YU78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94942 2001 YF79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94943 2001 YP81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94944 2001 YH82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94945 2001 YD83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94946 2001 YY83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94947 2001 YH85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94948 2001 YJ85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94949 2001 YU85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94950 2001 YJ86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94951 2001 YW86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94952 2001 YY86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94953 2001 YQ88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94954 2001 YJ90 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94955 2001 YS90 21/12/2001 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
94956 2001 YD92 18/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
94957 2001 YM95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
94958 2001 YP95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
94959 2001 YH97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94960 2001 YU97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94961 2001 YJ101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94962 2001 YJ104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94963 2001 YP104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94964 2001 YU104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94965 2001 YG105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94966 2001 YR105 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
94967 2001 YH106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94968 2001 YX106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94969 2001 YR107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94970 2001 YY107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94971 2001 YW109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94972 2001 YY109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94973 2001 YQ111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
94974 2001 YO112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
94975 2001 YP112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
94976 2001 YF113 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94977 2001 YU113 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94978 2001 YH114 18/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
94979 2001 YZ114 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94980 2001 YN115 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94981 2001 YV115 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94982 2001 YA116 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94983 2001 YR116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94984 2001 YT116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94985 2001 YF117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94986 2001 YE118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94987 2001 YK118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94988 2001 YU119 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94989 2001 YJ120 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94990 2001 YQ120 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94991 2001 YC122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94992 2001 YE128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94993 2001 YL128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94994 2001 YM128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94995 2001 YX132 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94996 2001 YP133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
94997 2001 YH137 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94998 2001 YL138 21/12/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
94999 2001 YS138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
95000 2001 YO139 24/12/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL

90.000s  • 91.000s  • 92.000s  • 93.000s  • 94.000s  • 95.000s  • 96.000s  • 97.000s  • 98.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001